Opmandskendelse i Faglig Voldgift. CO-industri for Dansk El-Forbund. mod. DI Overenskomst I v/di for ThyssenKrupp Elevator A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i Faglig Voldgift. CO-industri for Dansk El-Forbund. mod. DI Overenskomst I v/di for ThyssenKrupp Elevator A/S"

Transkript

1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) CO-industri for Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for ThyssenKrupp Elevator A/S (advokat Morten Eisensee) afsagt den 12. august 2013

2 1. Indledning Sagen angår forståelsen af afsnit B i bilag 8 til Industriens Overenskomst. Bilag 8 er et protokollat vedrørende udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark. Uenigheden angår navnlig, om en dansk virksomhed, der som følge af sit medlemskab af DI er omfattet af Industriens Overenskomst, hæfter for, at der udbetales overenskomstmæssig løn m.v. til udenlandske medarbejdere, der som ansatte i en udenlandsk underentreprenørvirksomhed er udstationeret til den danske virksomhed for at udføre visse former for arbejde (i den konkrete sag montering af elevatorer). Parternes tvist er indbragt for en faglig voldgiftsret med områdeleder Jørn Larsen og næstformand Jens-Olav Pedersen (valgt af CO-industri) samt advokat Lars Bruhn og personalejuridisk chef Christoffer Thomas Skov (valgt af DI) som medlemmer og med højesteretsdommer Poul Søgaard (formand), højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmænd. Voldgiftsforhandling er afholdt den 17. juni Parternes påstande Klager, CO-industri for Dansk El-Forbund, har nedlagt følgende påstande: 1. ThyssenKrupp Elevator A/S skal anerkende, at det i sagen udførte arbejde er omfattet af afsnit B i bilag 8 til overenskomsten. 2. ThyssenKrupp Elevator A/S skal anerkende, at punkt 2 i bilag 8, afsnit B, skal forstås sådan, at selskabet hæfter for pengekrav efter punkt 1 i bilag 8, afsnit B. Indklagede, DI Overenskomst I v/di for ThyssenKrupp Elevator A/S, har i svarskriftet principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse over for klagers påstande, men har under voldgiftsforhandlingen tilkendegivet, at afvisningspåstanden alene retter sig mod klagers påstand 2. Indklagede har i sin duplik nedlagt en selvstændig påstand om, at klager skal anerkende, at en forståelse af bilag 8, afsnit B, hvorefter indklagede hæfter for ethvert pengekrav efter punkt 1 i afsnit B i bilag 8, er i strid med EU-retten. 2

3 Over for indklagedes selvstændige påstand har klager påstået afvisning. 3. Baggrunden for sagen 3.1 Regelgrundlaget Bilag 8 til Industriens overenskomst er sålydende: Protokollat vedrørende udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark Afsnit A Med henblik på at modvirke social dumping er der mellem overenskomstparterne indgået følgende aftale vedrørende behandling af uoverensstemmelser om udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark: 4. DI-medlemsvirksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, skal indpasse denne i virksomhedens lønniveau, ligesom øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. 5. Hvor en udenlandsk virksomhed er involveret i entreprise for en DI-medlemsvirksomhed, og hvor den pågældende virksomhed ikke er overenskomstdækket, tilstræber DI/CO ligeledes en forhandlingsløsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. Parterne er enige om i sådanne situationer, at virksomheden kan optages i Dansk Industri eller i en anden under DA hørende medlemsorganisation, selv om en konflikt er bebudet eller varslet. Såfremt konflikten er etableret, gælder Hovedaftalens 2, stk Såfremt den udenlandske virksomhed under forhandlingerne eller efterfølgende optages som medlem af Dansk Industri, skal lønniveauet tilpasses, eventuelt under organisationernes medvirken. Afsnit B Overenskomstparterne er enige om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (Direktivet), for så vidt angår Direktivets artikel 3, stk. 1, andet led, alene finder anvendelse inden for de i nærværnede protokollat, AFSNIT B, pkt. 1, nævnte områder. Overenskomstparterne er endvidere enige om: 3

4 1. at i den udstrækning Industriens Overenskomst dækker områder, som er omfattet af bilaget, optrykt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, skal de i Industriens Overenskomst fastsatte regler samt de på den danske virksomhed, hvor den udstationerede udenlandske arbejdstager udfører sit arbejde, gældende lokalaftaler og kutymer overholdes i forhold til de arbejdstagere, der udfører arbejde inden for disse områder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. 2. at uoverensstemmelser vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere, der er udstationeret i Danmark inden for de i nærværende protokollat, AFSNIT B, pkt. 1, nævnte områder, behandles i henhold til nærværende protokollats AFSNIT A og overenskomstens regler for behandling af faglig strid. København, den 22. marts 1998 Afsnit A i bilag 8, der efter det oplyste ikke har givet anledning til særlige uoverensstemmelser mellem overenskomstparterne, blev efter et protokollat af 19. juni 1992 indskrevet i overenskomsten i 1993, dengang som bilag 17. Afsnit B i bilag 8 blev indsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1998 som en implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Bilag 8 har siden da i alt væsentligt haft den foran gengivne ordlyd. Endvidere hedder det i Aftale af 20. november 1992 mellem DA og LO om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark bl.a.: Undertegnede organisationer, som agter at modvirke forsøg på social dumpning i Danmark, er enige om følgende: I. Organisationerne opfordrer til, at danske virksomheders overenskomstmæssige vilkår respekteres af udenlandske leverandører, som udstationerer en gruppe af lønmodtagere i Danmark for at levere arbejdsydelser til danske virksomheder. II. Medlemsvirksomhederne opfordres til allerede ved udbud i licitation/indgåelse af aftaler med udenlandske leverandører at betinge sig arbejdsydelser leveret på danske overenskomstmæssige vilkår gennem indmeldelse i en dansk arbejdsgiverorganisation. 4

5 IV. Undertegnede organisationer er enige om, at nærværende aftale tilstræber, at i Danmark udstationerede arbejdere, hvad angår løn og arbejdsforhold, kan få samme rettigheder som danske kolleger beskæftiget med tilsvarende arbejde. I Aftale om social dumping af 10. december 2010 mellem DA og LO hedder det bl.a.: DA og LO ønsker at understøtte de rammer, som overenskomstparterne etablerer med henblik på en koordineret indsats i forhold til social dumping. DA og LO er ligeledes enige om at bidrage aktivt til, at det arbejde, som overenskomstparterne udfører, foregår inden for rammerne af den danske model og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og EU-retlige regulering. Indsatsen skal gennemføres på grundlag af følgende principper, som parterne er enige om: Gældende lovgivning national som EU-ret skal overholdes Der skal sikres en effektiv efterlevelse af gældende regler Enhver form for omgåelse af overenskomsterne er uacceptabel TEUF artikel 56 (tidligere EFT artikel 49), første afsnit, er sålydende: Artikel 56. Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Unionen, for så vidt angår statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en anden medlemsstat end modtageren af den pågældende ydelse. Det hedder i præamblen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser bl.a.: (12) fællesskabsretten afskærer ikke medlemsstaterne fra at anvende deres lovgivning eller kollektive aftaler, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, på enhver person, som er beskæftiget, selv midlertidigt, på deres område, selv om arbejdsgiveren er etableret i en anden medlemsstat; fællesskabsretten forbyder ikke medlemsstaterne at sikre overholdelsen af disse regler med passende midler; I direktivet hedder det bl.a.: Artikel 1 5

6 Anvendelsesområde 1. Dette direktiv finder anvendelse på virksomheder, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser over grænserne udstationerer arbejdstagere på en medlemsstats område i henhold til stk Dette direktiv finder anvendelse, dersom en af de i stk. 1 anførte virksomheder træffer en af følgende grænseoverskridende foranstaltninger: a) for egen regning og under egen ledelse udstationerer en arbejdstager på en medlemsstats område i henhold til en aftale mellem den udstationerende virksomhed og modtageren af tjenesteydelsen, der driver virksomhed i denne medlemsstat, dersom der i udstationeringsperioden består et ansættelsesforhold mellem den udstationerende virksomhed og arbejdstageren; eller Artikel 3 Arbejds- og ansættelsesvilkår 1. Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på ansættelsesforholdet, på nedennævnte områder sikrer de arbejdstagere, der er udstationeret på deres område, de arbejds- og ansættelsesvilkår, som i den medlemsstat, på hvis område arbejdet udføres, er fastsat: - ved lov eller administrative bestemmelser, og/eller - ved kollektive aftaler der finder generel anvendelse, jf. stk. 8, for så vidt de vedrører de i bilaget nævnte aktiviteter: 8. a) maksimal arbejdstid og minimal hviletid b) mindste antal betalte feriedage pr. år c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikkeforskelsbehandling. Hvis der ikke findes en ordning til konstatering af, at kollektive aftaler finder generel anvendelse, jf. første afsnit, kan medlemsstaten beslutte at lægge følgende til grund: 6

7 - de kollektive aftaler, der er alment gældende for alle tilsvarende virksomheder i det berørte geografiske område og i den pågældende sektor eller erhvervsgren, og/eller - de kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på national plan, og som gælder på hele det nationale område såfremt deres anvendelse på de i artikel 1, stk. 1, omhandlede virksomheder på de områder, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, i nærværende artikel, ikke medfører forskelsbehandling mellem disse virksomheder og de øvrige virksomheder, der er nævnt i dette afsnit, og som befinder sig i en tilsvarende situation. Artikel 5 Foranstaltninger Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af dette direktiv. De sørger især for, at arbejdstagerne og /eller deres repræsentanter råder over egnede procedurer med henblik på gennemførelse af forpligtelserne i dette direktiv. BILAG De i artikel 3, stk. 1, andet led, nævnte aktiviteter omfatter alle de aktiviteter inden for byggeri, der vedrører opførelse, istandsættelse, vedligeholdelse, ombygning eller nedrivning af bygninger, og navnlig følgende arbejder: Byggeri 4. Montering og demontering af præfabrikerede elementer 5. Indretning Direktivet blev implementeret i dansk ret ved lov nr. 933 af 15. december 1999 om udstationering af lønmodtagere mv., nu lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts I bekendtgørelse nr af 16. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder hedder det i 1, stk. 4, bl.a.: Ved bygge- og anlægsarbejder forstås i denne bekendtgørelse 1) arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder. 7

8 3.2. Den konkrete sag Denne voldgiftssag er foranlediget af et arbejde med montage af elevatorer, som for DIO I s medlemsvirksomhed ThyssenKrupp Elevator A/S blev udført eller skulle udføres i underentreprise, oprindelig af ASG London, efterfølgende af det engelske firma SK Lift & Engineering. Efter at der af Dansk El-Forbund var blevet udsendt blokadevarsler og var blevet ført forhandlinger om indgåelse af en tiltrædelsesoverenskomst med de engelske firmaer, blev CO-industri på initiativ af DIO I inddraget i forhandlingerne, da drøftelser om og indgåelse af aftaler på DIO I- området skal ske med CO-industri. Der blev herefter den 1. februar 2012 afholdt et møde i henhold til bilag 8 til Industriens Overenskomst. Parterne opnåede på mødet ikke enighed om størrelsen af den løn, som de udstationerede medarbejdere skulle have i forbindelse med udførelsen af arbejdet i underentreprisen. I tilknytning hertil tilkendegav CO-industri, at det omhandlede arbejde efter CO-industris opfattelse er omfattet af bilag 8, afsnit B og skal aflønnes herefter. DI var ikke enig heri. CO-industri tog forbehold for at rejse en sag om brud på Industriens Overenskomst vedrørende dette spørgsmål. Spørgsmålet har herefter været forhandlet på et fællesmøde den 22. februar 2012, hvorunder der heller ikke kunne opnås enighed. Som følge heraf rettede parterne den 28. januar 2013 i fællesskab henvendelse til Arbejdsretten for at få udpeget tre opmænd i en faglig voldgift, der handler om fortolkning af Bilag 8, pkt. B, i Industriens Overenskomst. 4. Parternes synspunkter Sagens formalitet Klager har til støtte for, at klagers påstand 2 skal tages under påkendelse, gjort gældende, at der består en principiel uenighed mellem parterne om, hvordan afsnit B i bilag 8 til Industriens Overenskomst skal forstås. Parterne har været enige om at søge denne uoverensstemmelse afgjort ved faglig voldgift, og klagers påstand ligger inden for den ramme, som er fastlagt ved parternes fæl- 8

9 les henvendelse til Arbejdsretten. Påstanden har den fornødne klarhed, og der er derfor ikke grundlag for at tage indklagedes påstand om afvisning til følge. Til støtte for, at indklagedes selvstændige påstand skal afvises, har klager anført, at påstanden først er fremkommet i duplikken. Klager har derfor ikke haft mulighed for at uddybe sine synspunkter i skriftvekslingen. Påstanden er derudover uklar og meget bredt formuleret samt uden sammenhæng med den konkrete sag. Indklagede har til støtte for, at klagers påstand 2 skal afvises, henvist til, at påstanden vedrører en hypotetisk problemstilling og er uklart formuleret. Det er uklart, hvad det er for punkter, der har været uenighed om under forhandlingerne om indgåelse af en tiltrædelsesoverenskomst med de engelske firmaer, og det er ud fra påstanden ikke muligt at vurdere, hvad det er for pengekrav, som ThyssenKrupp Elevator skal hæfte for, eller hvad de måtte udspringe af. Klager har navnlig ikke konkretiseret, hvilke krav ud over mindstelønnen der ønskes honoreret. Klager har derfor på det foreliggende grundlag ikke en konkret, retlig interesse i at få afgjort hæftelsesspørgsmålet. Indklagedes selvstændige påstand skal blot sikre, at EU-retten bliver inddraget ved voldgiftsrettens stillingtagen, hvilket retten i øvrigt ex officio har pligt til at gøre. Klagers påstand 1 Klager har til støtte for, at det af sagen omhandlede arbejde er omfattet af afsnit B i bilag 8 til overenskomsten anført, at det følger af ordlyden af og formålet med afsnit B at implementere udstationeringsdirektivet at afsnit B har samme dækningsområde som bilaget til udstationeringsdirektivet. Dette bilag opremser en række arbejder, som skal anses for aktiviteter inder for byggeri, og som punkt 5 nævnes indretning. Arbejdet i den foreliggende sag angår elevatormontage og må dermed anses for omfattet af bilagets punkt 5, men bilagets opremsning af omfattede aktiviteter er i øvrigt ikke udtømmende. Elevatorer er udstyr til bygninger, og installering heraf må derfor utvivlsomt anses for byggearbejder omfattet af bilaget til udstationeringsdirektivet på samme måde, som sådanne arbejder er omfattet af Rådets direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, og bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde, jf. bekendtgørelsens 9

10 1, stk. 4, hvorefter bl.a. montagearbejder anses for bygge- og anlægsarbejde i bekendtgørelsens forstand. Indklagede har heroverfor anført, at monteringsarbejder er omfattet af punkt 4 i bilaget til udstationeringsdirektivet, men dette punkt omfatter udtrykkeligt alene montering og demontering af præfabrikerede elementer. Elevatorer er ikke præfabrikerede elementer, men maskiner, hvilket understøttes af, at elevatorer og monteringen af dem er selvstændigt reguleret i såvel EU-retten som i dansk ret. Elevatorer er således omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner og af bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. Montage af elevatorer udføres endvidere ikke af medarbejdere med en uddannelse inden for det traditionelle byggeri, men af højt specialiserede elevatormontører. Heller ikke arbejdsgiversiden har normalt tilknytning til byggeriet. Det af sagen omfattede arbejde kan dermed ikke anses for omfattet af bilaget til udstationeringsdirektivet og er dermed heller ikke omfattet af afsnit B i bilag 8 til Industriens Overenskomst. Klagers påstand 2 Klager har til støtte for sin forståelse af afsnit B i bilag 8 anført, at afsnittet, som kom ind i overenskomsten med henblik på at implementere udstationeringsdirektivet, har til formål at sikre udstationerede medarbejdere, som udfører arbejder omfattet af udstationeringsdirektivets bilag, præcis de samme arbejds- og ansættelsesvilkår, som gælder for andre medarbejdere, der er ansat på DIO I s medlemsvirksomheder. Det anerkendes fra klagers side, at der kan foretages visse fradrag med henblik på at foretage en tilpasning til de udenlandske underentreprenørers særlige vilkår, men bortset herfra skal de vilkår, som har med løn at gøre, være de samme, hvilket er helt i overensstemmelse med afsnit IV i DA/LO aftalen fra 1992, hvoraf det også fremgår, at de danske medlemsvirksomheder skal sikre, at danske overenskomstmæssige vilkår respekteres af udenlandske leverandører. Forpligtelsen til, at der skal gælde de samme arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede medarbejdere, følger af punkt 1 i afsnit B. Da bilag 8 binder overenskomstparterne og dermed også DIO I s medlemsvirksomheder, har det påhvilet ThyssenKrupp Elevator at sørge for, at punkt 1 blev overholdt. Uoverensstemmelser herom skal efter punkt 2 i afsnit B behandles efter overenskomstens regler for behandling af faglig strid. Da sager efter punkt 1 alene kan rejses 10

11 over for virksomheder, der er medlem af DIO I, og da der ikke er angivet nogen begrænsninger i anvendelsen af overenskomstens regler om faglig strid, må den retlige konstruktion bagved afsnit B således forudsætte, at ThyssenKrupp Elevator som hvervgiver fagretligt kan retsforfølges for, at en underentreprenør ikke lever op til overenskomstens krav. Heri må tillige ligge, at Thyssen- Krupp Elevator så også hæfter for pengekrav efter punkt 1 i afsnit B i bilag 8, da arbejdstagersiden ikke kan gå efter underentreprenøren, og da bilag 8 kun anviser én vej: fagretlig behandling. Klager har bestridt, at det skulle være i strid med EU-retten på denne måde at pålægge en dansk virksomhed en hæftelse for en underentreprenør. Klager har herved henvist til EU-Domstolens dom af 12. oktober 2004 i sag C-060/03, hvori Domstolen fastslog, at artikel 5 i direktiv 96/71/EF fortolket i lyset af artikel 49 i EF-Traktaten ikke var til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter en byggeentreprenør, der overdrog byggeydelser til en anden entreprenør, hæftede som kautionist for denne entreprenørs forpligtelse til at betale mindstelønnen til en arbejdstager. Det er ikke i strid med udstationeringsdirektivet, at overenskomstparter frivilligt aftaler overenskomstforpligtelser, og direktivet finder i øvrigt slet ikke anvendelse på en hovedentreprenør, som ikke selv leverer grænseoverskridende tjenesteydelser. Ud over at sikre, at en række ufravigelige arbejdstagerbeskyttelsesbestemmelser finder anvendelse, tager lov om udstationering af lønmodtagere mv. som ændret ved lov nr af 27. december 2008 primært sigte på at regulere anvendelsen af kollektive kampskridt. Der er imidlertid efterladt et rum for den frie forhandling, og bilag 8 til overenskomsten er et resultat af en sådan forhandling. Bilag 8 har netop til formål at undgå, at der varsles eller etableres en konflikt, idet det er i begge parters interesse at undgå en sådan. Bestemmelserne i bilag 8 strider derfor hverken mod udstationeringsdirektivet eller mod den danske gennemførelseslovgivning. Hæftelsen kan heller ikke antages at stride mod traktatens artikel 56, da denne artikel ikke er til hinder for, at der i medlemsstaterne gælder særregler til varetagelse af ordre-public hensyn, hvilket er tilfældet her, da afsnit B skal modvirke social dumping. Indklagede har heroverfor anført, at den af klager påberåbte forståelse af afsnit B i bilag 8 hverken har støtte i bilagets ordlyd eller formål, ligesom forståelsen strider imod, hvad parterne har mulighed for at aftale efter EU-retten. 11

12 Den centrale bestemmelse i afsnit B er punkt 1, som imidlertid ikke indeholder noget pligtsubjekt og heller ikke nogen afgrænsning af, hvilke vilkår fra de i punkt 1 nævnte regelsæt der skal overholdes. Punkt 1 fremstår dermed som en programerklæring, der tilkendegiver en hensigt, på samme måde som det er tilfældet med DA/LO-aftalen fra Havde meningen været at aftale en hæftelse for hvervgiveren, havde det været nærliggende at angive dette udtrykkeligt, på samme måde som det skete i parternes protokollat fra 1995 vedrørende vikarbureauer. Det fremgår af dette protokollat, at medlemsvirksomheder i DI hæfter for overenskomstens overholdelse i forhold til de vikarer, der er beskæftiget på virksomheden, men kun under den forudsætning, at der er tale om en vikar underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, og ikke en person, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. Det har formodningen imod sig, at arbejdsgiversiden blot 3 år senere i forbindelse med udstationeringsdirektivets implementering skulle have accepteret en hæftelse for udsendte arbejdstagere, som ikke er undergivet arbejdsgiverens ledelsesret. Indklagede er enig i, at formålet med afsnit B var at implementere udstationeringsdirektivet, men heri ligger blot, at det med afsnit B skulle sikres, at overenskomsten levede op til de krav, som følger af udstationeringsdirektivet, således at lovgiver ikke skulle involveres. Udstationeringsdirektivet udstikker derfor også rammen for, hvad der skal og kan lægges i afsnit B. Det følger således af EU-Domstolens fortolkning af udstationeringsdirektivet, at direktivets præceptive regler skal forstås som både minimums- og maksimumsregler, der begrænser de krav, medlemsstaterne og fagforeningerne kan stille til en udenlandsk tjenesteyder, der udstationerer arbejdstagere. Den noget uklare formulering af afsnit B kunne tyde på, at arbejdstagersiden i 1998 havde den opfattelse, at udstationeringsdirektivet indeholdt en forpligtelse til at foretage en almengørelse af overenskomsten med henblik på at sikre, at overenskomsten bliver overholdt af udenlandske tjenesteydere, der opererer i Danmark. Det følger imidlertid af EU-Domstolens praksis, at direktivet ikke kan tillægges dette indhold, jf. bl.a. Domstolens dom af 18. december 2007 i sag C- 341/05 (Laval-sagen) og betænkning af 19. juni 2008 fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen. Domstolen fastslog i Laval-afgørelsen bl.a., at det er en betingelse for, at staten eller fagfor- 12

13 eninger kan stille krav til udenlandske tjenesteydere på de områder, som er omfattet af udstationeringsdirektivets bilag, at der enten skal være lovgivet om mindsteløn eller være en lovmæssig forankring af eller henvisning til relevante kollektive overenskomster, der regulerer det pågældende vilkår. Uanset hvilke overenskomstkrav der i den foreliggende sag vil kunne stilles til de udenlandske tjenesteydere, er det afgørende for den verserende tvist imidlertid, at en hæftelse for hvervgiveren hverken kan udledes af ordlyden af afsnit B, af formålet med at indføje dette afsnit i overenskomstens bilag 8 eller af noget som helst andet grundlag. Dertil kommer, at det, hvis en hvervgiver pålægges en hæftelse for udenlandske tjenesteyderes overholdelse af overenskomsten, vil betyde en dramatisk forskel set i forhold til relationen til danske underleverandører, hvor parterne er enige om, at der ikke er noget grundlag for en hæftelse. Hvis afsnit B skal fortolkes, således som klager gør gældende, vil der derfor foreligge en restriktion i strid med traktatens artikel 56, idet det i så fald for hvervgivere vil være forbundet med større omkostninger og risici at benytte sig af en udenlandsk underleverandør frem for en dansk. EU-Domstolens dom af 12. oktober 2004 i sag C-060/03, som klager har henvist til, er ikke relevant i den sammenhæng, da den angik en lovbestemt hæftelse gældende i forhold til alle underleverandører såvel indenlandske som udenlandske. Det, som klager har anført vedrørende berettiget varetagelse af ordre public hensyn, kan heller ikke føre til, at der foreligger en efter EU-retten berettiget restriktion, jf. herved EU-Domstolens dom af 3. april 2008 i sag C-346/06 (Rüffert-sagen). 5. Opmændenes bemærkninger og afgørelse Der har under voteringen ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten kunnet opnås flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmændene, som i enighed udtaler: Klagers påstand 1 Klagers påstand 1 angår, om det arbejde (montering af elevatorer), som de udstationerede medarbejdere som ansatte i de udenlandske underentreprenørvirksomheder udførte hos Thyssen- Krupp Elevator A/S, er omfattet af afsnit B i bilag 8 til Industriens Overenskomst. Efter klagers 13

14 opfattelse er det pågældende arbejde omfattet af begrebet aktiviteter inden for byggeri og derfor omfattet af afsnit B i bilag 8. Det er heroverfor indklagedes opfattelse, at elevatormontage ikke er omfattet af dette begreb og derfor heller ikke er omfattet af afsnit B i bilag 8. Afgørelsen af spørgsmålet beror på, om montering af elevatorer kan anses for en aktivitet inden for byggeri, som er omfattet af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Opmændene finder, at der ikke under sagen er tilvejebragt et tilstrækkeligt sikkert grundlag, som gør det muligt for opmændene at tage stilling til dette spørgsmål, som indebærer fortolkning af en EU-retlig bestemmelse af afgørende betydning for, i hvilket omfang direktivets artikel 3 finder anvendelse på sådanne arbejder. Opmændene træffer herefter ikke på det foreliggende grundlag afgørelse om klagers påstand 1. Klagers påstand 2 og indklagedes selvstændige påstand Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at elevatormontering vil kunne anses for en aktivitet inden for byggeri, har klager en tilstrækkelig konkret og aktuel interesse i, at der træffes en afgørelse i relation til klagers påstand 2. Da påstand 2 i den givne sammenhæng endvidere er tilstrækkelig klar til at kunne prøves, tages indklagedes påstand om afvisning af påstand 2 ikke til følge. Indklagedes selvstændige påstand må anses for et anbringende til støtte for indklagedes frifindelsespåstand over for klagers påstand 2. Indklagedes selvstændige påstand tages derfor ikke under selvstændig påkendelse, men indholdet af påstanden er indgået i opmændenes retlige vurdering af, om klagers påstand 2 kan tages til følge. Punkt 1 i afsnit B i bilag 8 fastslår, at overenskomstparterne er enige om, at i den udstrækning, Industriens Overenskomst dækker områder omfattet af bilaget til udstationeringsdirektivet, skal overenskomstens regler samt gældende lokalaftaler og kutymer overholdes i forhold til udstationerede udenlandske arbejdstagere, der udfører arbejde inden for disse områder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Det er imidlertid ikke angivet, hvem der er adressat for denne forpligtelse, og der kan derfor ikke af ordlyden af punkt 1 udledes et hæftelsesansvar for 14

15 en danske virksomhed, som ikke selv er arbejdsgiver for en udstationeret udenlandsk arbejdstager. Et sådant hæftelsesansvar kan heller ikke udledes af, at det i punkt 2 i afsnit B er aftalt, at uoverensstemmelser vedrørende punkt 1 behandles i henhold til afsnit A i bilag 8 og overenskomstens regler for behandling af faglig strid. Der er mellem parterne enighed om, at afsnit B blev indføjet i bilag 8 til overenskomsten i 1998 med det formål at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Det kan heller ikke heraf udledes, at det har været formålet at indføre et hæftelsesansvar for den hvervgivende danske virksomhed. Herefter og da der i øvrigt må gives indklagede medhold i, at en hæftelse for den hvervgivende virksomhed alene i forhold til udenlandske tjenesteyderes overholdelse af overenskomsten ikke er forenelig med TEUF artikel 56 tager opmændene indklagedes frifindelsespåstand over for klagers påstand 2 til følge. Thi bestemmes: Påstand 1, nedlagt af CO-industri for Dansk El-Forbund, tages på det foreliggende grundlag ikke under påkendelse. Indklagede, DI Overenskomst I for ThyssenKrupp Elevator A/S, frifindes for klagers påstand 2. Hver part skal bære egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af opmændenes honorar og udgifter. København, den 12. august 2013 Poul Sørensen Lene Pagter Kristensen Poul Søgaard 15

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift:

Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift: Kendelse af 8. juli 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Arunas Blusecius, Evaldus Buzas og Liutaurus Zemaitis (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI-Organisation

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Kendelse. Faglig Voldgift. CO-industri. for. Dansk El-Forbund og. Dansk Metal. mod. DI Overenskomst I. for. BIC Electric Danmark ApS og

Kendelse. Faglig Voldgift. CO-industri. for. Dansk El-Forbund og. Dansk Metal. mod. DI Overenskomst I. for. BIC Electric Danmark ApS og 1 Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2017.0039) CO-industri for Dansk El-Forbund og Dansk Metal (advokat Lidia Bay) mod DI Overenskomst I for BIC Electric Danmark ApS og BIC Electric Sp.z.o.o., Polen Afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093:

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI-Organisation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere