441 Lokalplan 441. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN AVEDØRE STATIONSBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "441 Lokalplan 441. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN AVEDØRE STATIONSBY"

Transkript

1 441 Lokalplan 441 Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ AVEDØRE STATIONSBY NAVERPORTEN DYBENSKÆRVEJ VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN AVEDØRE STATION BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE GAMMEL GAMMEL KØGE KØGE LANDEVEJ LANDEVEJ HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

2 REGIONPLAN, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLAN REGIONPLANEN fastlægger for en periode på 12 år - rammerne for amtskommunernes/hovedstadsområdets udvikling med hensyn til anvendelse af arealer til byudvikling, den overordnede trafik- og infrastruktur, placering af større anlæg og virksomheder, beskyttelse af areal- og naturressourcerne samt rekreation og turisme. KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen. En LOKALPLAN gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser. PLANLOVEN indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplan 441 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Bygge- og Planafdelingen. Fotomontagen side 8 samt planbilag 2 og 3 er udarbejdet af Ladegaard Arkitekter ApS, Arkitekter maa. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE... 3 Baggrund for lokalplan... 3 Lokalplanområdet og dets omgivelser... 4 Lokalplanens formål og indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning Miljøvurdering Tinglyste dokumenter Sagsforløb LOKALPLAN Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanens formål Lokalplanområdets anvendelse Matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vejforhold og parkering Skiltning og belysning Støjforhold Tekniske anlæg Aflysning af deklarationer Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning BILAG Planbilag 1: Matrikulære forhold Planbilag 2: Principiel placering af facadeskilt, udhængsskilt og baldakin - Tværsnit Planbilag 3: Principiel placering af facadeskilte og eksempler på delvis afblænding af vinduespartier - Opstalt 1

4 BØDKERPORTEN BLYTÆKKERPORTEN HJULMAGERPORTEN NAVERPORTEN SADELMAGERPORTEN BYVEJ BYMUREN AVEDØRE STATION NYMARKSVEJ KÆRGÅRDSVEJ ENGSTRUPGÅRDSVEJ PARADISVEJ m Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet af Cowi i maj - juni Målforhold 1:3000 2

5 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2004 at igangsætte procedure for nedlæggelse af 14-forbud i henhold til Planloven mod etablering af yderligere spillehaller og andre forlystelser i Store Hus i Avedøre Stationsby. Beslutningen er et led i at fastholde og styrke den fremtidige forankring af Kvarterløftets indsatsområde Samlingsstedet og udvikling af bydelens rum. Der har igennem den sidste halve snes år med støtte fra det daværende Boligministeriet - været gennemført en lang række projekter af såvel social som fysisk art med henblik på Kvarterløft af Avedøre Stationsby. 14-forbudet blev nedlagt den 9. december 2004 for en periode på 1 år. Forbudet er tinglyst på ejendommen matr.nr. 13at Avedøre By, Avedøre, den 21. december Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse af 14-forbudet, at der skal udarbejdes en lokalplan, som hindrer etablering af forlystelser, herunder spillehaller, i Centerstrøget i Avedøre Stationsby med det formål at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby. Et kik mod nord ad Centerstrøget. Stueetagen med butikslokaler har en lidt større husdybde end de overliggende boligetager i Store Hus. Vest for strøget ligger et stort ubebygget, grønt område benævnt Byparken. 3

6 LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger nord for Køge Bugt Banen ved Avedøre Station i bydelen Avedøre og udgør den sydøstligste del af Avedøre Stationsby. Avedøre Stationsby er mod nord afgrænset af Avedøre Tværvej med Avedørelejren og Avedøresletten. Mod vest af Vestvolden med Fæstningskanalen og mod syd af Køge Bugt Banen med Avedøre Station og syd herfor et større parcelhuskvarter. Mod øst afgrænses Stationsbyen af Byvej med åbne grønne arealer, seniorboligbebyggelserne Solkilden og Langkilden samt Danske Handelsrejsendes Plejehjem ved Langkildevej. Avedøre Stationsby, der dækker et areal på ca. 70 ha, ligger i dag som en by i Hvidovre Kommune. Med sine ca beboere fordelt på omkring lejemål, huser Avedøre Stationsby en tiendedel af kommunens indbyggere. Stationsbyen er en klart defineret bydel, i kontrast til de omliggende åbne parcelhuskvarterer. Store Hus set fra parkarealet øst for bygningen Selve lokalplanområdet afgrænses af Naverporten, Byvej, Avedøre Station og jernbanens terræn (Køge Bugt Banen), Byparken samt Avedøre Bibliotek. Lokalplanområdet består af de to sammatrikulerede ejendomme matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, Sadelmagerporten 2-4, der har et samlet grundareal på knap m 2. Lokalplanområdets bebyggelse, Store Hus, er i 14 etager samt kælder. De øverste 13 boligetager er ejet af boligselskabet AKB, mens stueetagen og kælderen ejes dels af AKB, dels af Ocean Center Management I/S (ca m 2 ) og dels af de to fælles. 4

7 Bygningshistorie Bebyggelsen Avedøre Stationsby, herunder Store Hus og Centerstrøget, er opført efter en samlet plan udarbejdet af arkitektfirmaet Skårup & Jespersen i Bebyggelsesplanen, der rummer omkring boliger med tilhørende butikker, skoler, kirke, bibliotek mv., er baseret på nogle af de teser, som den amerikanske byplanarkitekt Kevin Lynch opstillede som karakteristiske elementer og træk ved en by. Adskillelsen mellem fodgængere og biler i byens færdselsstrøg, knudepunkter i byen, byens klare grænse, og boligområder med en overskuelig kvarteropdeling er elementer, som alle er forsøgt gennemført i Avedøre Stationsby. Byggeriet blev opført i årene som almennyttigt boligbyggeri, og samtlige boliglejemål hører i dag under boligselskabet AKB. Store Hus er opført i 1976, som et højhus i 14 etager i 4 sammenhængende blokke med i alt 480 lejligheder. Foto optaget af Aerodan Luftfoto i 1976 i forbindelse med opførelsen af Avedøre Stationsby. Gårdhusene er opført som betonbyggeri med bolighuse i to etager med flade tage. Bydelen er omkranset af en bymur, i form af sammenhængende 4-etagers boligbebyggelse. Bymuren er udstyret med porte, der giver adgang til rekreative, grønne arealer uden for bebyggelsen. Midt gennem bebyggelsen i øst-vest-gående retning løber et bredt institutionsbånd, hvor vuggestuer, børnehaver, skole, bibliotek, kirke og idrætshal er placeret. Kvarterløft I 1997 udvalgte Regeringens Byudvalg 5 byområder, der skulle fungere som pilotprojekter for en helhedsorienteret byfornyelse. Et af de 5

8 5 indsatsområder var Avedøre Stationsby. Kvarterløftets mål var at forbedre områdets sociale, fysiske, økonomiske og kulturelle situation. Kvarterløftindsatsen strakte sig fra 1997 til Store Hus har været omfattet af Kvarterkløftprojektet i forbindelse med renovering af Centerstrøget og etablering af Store Plads, der har været medvirkende til en større sammenhæng mellem Centerstrøget, Avedøre Stationsplads, Byparken og hovedstisystemet. Sideløbende med Kvarterløftprojektet blev der gennemført flere byfornyelsesinitiativer og i 2001 blev de øverste lejligheder i Store Hus lagt sammen, hvorved der blev etableret 24 penthouselejligheder. Avedøre Stationsby - og ikke mindst Store Hus - er blevet et attraktivt sted at bo. Betonrenovering Nye glasfacader I 1986 blev der gennemført en gennemgribende renovering af betonen på Store Hus. De åbne udvendige trappegavle blev inddraget, som en del af bebyggelsens konstruktion og samtidig isoleret og opvarmet. Lejlighedernes altaner blev lukket med aluminiumsprofiler med glas og faste brystningsplader. Centerstrøget og Store Hus set fra torvet (Store Plads) vest for bygningen. Centerstrøgets forskønnelse Centerstrøget fik i 2000 ny belægning, beplantning og belysning, og der blev opsat bænke. På torvet (Store Plads) blev der desuden opstillet skulpturer. P-arealer og grønne arealer øst for Store Hus. Øst for Store Hus, ud mod Byvej, blev der i 2001 gennemført en større renovering og omlægning af parkeringsarealet. Der blev etableret 24 aflåselige carporte og rum til affaldssortering. 6

9 Parkerings-, park- og legepladsareal øst for Store Hus Nederst: Parti fra parkarealet øst for Store Hus med sø, pergola og bænke Flere p-pladser er sløjfet til fordel for grønne opholdsarealer, og der er udført en landskabelig bearbejdning af hele det grønne område mellem Store Hus og Byvej. Her er etableret en sø, pergola med bænke og legeplads med legeskulpturer. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at sikre, at der ikke kan etableres spillehaller eller andre forlystelser for derved at fastholde og styrke Centerstrøgets funktion til centerformål med det formål at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby. 7

10 Lokalplanområdet omfatter de to ejendomme matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, Sadelmagerporten 2-4. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om butiksstørrelser samt retningslinier for facadeskiltning mm. for Centerstrøgets butikker herunder bestemmelser om butikkernes forarealer, udhængsskilte, henvisningsskilte, placering af skilte og vareudstilling foran butikker samt udeservering. Lokalplanen hindrer, at der kan indrettes lokaler til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, casino eller lignende forlystelser. Principsnit (øverst) og fotomontage (nederst), der viser udformningen af Centerstrøget. Cykel- og gangstrøget er forbeholdt færdsel og fungerer som brandvej. Dog åbner lokalplanen mulighed for, at der i tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling kan opstilles indtil tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse med anden aktivitet som f. eks. kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende. I forbindelse med ombygning af eksisterende bebyggelse skal der etableres cykelparkering i nødvendigt omfang og så tæt på cyklister- 8

11 nes bestemmelsessted som muligt. Parkeringen bør være i gadeniveau, synlig, gerne belyst og gerne overdækket. Stativerne bør være i god materiale- og brugsmæssig kvalitet med lodrette hjulklemmer af metal. Butiksfacaderne Facadeskiltningens vigtigste funktion er at informere om butikkernes tilstedeværelse. Informationsværdien svækkes hvis butikkernes skilte søger at overdøve hinanden, og strøget opleves som nedslidt og uden visuelle kvaliteter, hvis der findes store mængder skilte i forskelligartede farver, formater mv. I forbindelse med fornyelsen af Centerstrøget er der etableret sammenhængende trærækker som afgrænser strøget mod Byparken. Beplantningen vil med tiden skjule store dele af butiksfacaderne, hvorved motivationen for en meget højtråbende skiltning ikke længere er til stede. I takt med at Centerstrøget ændrer karakter til et attraktivt gangstrøg, er lokalplanens bestemmelser om skiltning og reklamering indrettet på, at butikkerne fremover fortrinsvis opleves af fodgængere og cyklister på meget kort afstand og i bevægelse langs facaden. Der er således ikke længere behov for store, højtsiddende skilte med store skrifttyper mv., men derimod mindre formater, der kan opleves i øjenhøjde. Muligheden for at se andre mennesker og at se de udstillede varer i vinduerne er en stor del af oplevelsen i et handelsstrøg. Tildækning af glaspartierne giver en lukket og afvisende fremtoning langs Centerstrøget og bør derfor begrænses. Der er hensigten, at lokalplanens enkle, fælles retningslinier for butiksfacadernes udformning og skiltenes størrelse og placering - hvor den enkelte butik og dens skiltning underordner sig helheden - skal understøtte de øvrige tiltag for at forbedre områdets funktionelle og visuelle kvaliteter og dermed medvirke til, at Centerstrøget opleves som et attraktivt handels- og gangstrøg. Forarealer Hovedprincipperne for hvad der finder sted hvor, kan aflæses i belægningen og beplantningen på Centerstrøget. Arealerne foran butikkerne, der er markeret af granitflisebelægning, er forbeholdt butikkernes vareudstilling mv. Det chaussestensbelagte gang- og cykelbånd (brandvej) er forbeholdt færdsel og skal være friholdt for vareudstilling og skilte mv. Det grusbelagte område under trærækkerne på kanten af Byparken er tiltænkt gangtrafik og ophold på bænke med udkig til parken og cykelparkering. Store Plads, pladsen ved biblioteket, vil kunne danne rammen om mange forskelligartede aktiviteter. Der er således i udformningen af Centerstrøget taget højde for at området skal være en attraktiv ramme om forskelligartede aktiviteter, handel, trafik og ophold. Derfor er butikkernes anvendelse af Centerstrøget til udstilling og skiltning begrænset til alene at omfatte det granitbelagte forareal. 9

12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen og er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder, såfremt ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Lokalplanen beskæftiger sig med eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse mv. Lokalplanen muliggør udelukkende opførelse af nødvendige småbygninger i 1 etage og indeholder bestemmelser om, at opførelse af væsentlig ny bebyggelse forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplanen muliggør således ikke opførelse af ny bebyggelse, som vil være i stand til at påvirke kysten visuelt. Regionplan 2005 Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, har den 25. oktober 2005 vedtaget Regionplan 2005, Vision for Hovedstadsregionen 2017 en stærk og bæredygtig region. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2005 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december Detailhandel Lokalplanområdet indgår i det fastlagte centerområde Avedøre Stationsby. Centerområdet er klassificeret som bydelscenter og har et godkendt butiksareal på m 2 hvoraf m 2 er i brug - samt en ramme for nybyggeri på m 2. Området viser afgrænsningen af bydelscenteret Avedøre Stationsby. Området er identisk med lokalplanens område. Inden for bydelscenteret Avedøre Stationsby må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. 10

13 Store Hus er godkendt opført med butiksformål i stueetagen og underetagen/kælderen. En del af arealet i de to etager benyttes af AKB til, administration, beboerlokaler, vaskeri og pulterrum. Byggetilladelsen indeholder m 2 etageareal til butiksformål. I øjeblikket står en del af butiksarealet tomt/ledigt, med knap en tredjedel udlejet til butikker. Herudover er der ombygget lokaler til bl.a. bodega og frisør. Lokalplanen fastholder det eksisterende butiksareal på m 2, men gør ikke brug af kommuneplanens ramme på m 2 for nybyggeri til butiksformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne i Kommuneplan Udnyttelse af kommuneplanens ramme for nybyggeri til butiksformål på m 2 inden for centerområdet Avedøre Stationsby forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan med bestemmelser om nybyggeri til detailhandel i området. Stationsnærhed I Kommuneplan 2005 er der foretaget en afgrænsning af det stationsnære byområde i forhold til Avedøre Station, hvorefter lokalplanområdet er beliggende stationsnært. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen I Kommuneplan 2005 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 4C1. Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet, der er vist med gråtone, udgør rammeområde 4C1. 11

14 For rammeområde 4C1 er der fastsat følgende bestemmelser for lokalplanlægningen: Fremtidig anvendelse: Centerområde: Blandet bolig og erhverv Butikker. Kontorer Offentlig og privat service Bebyggelsestæthed højst: 90 % for område 4C1 + 4F7 under ét Max. antal etager: 15 Max. bygningshøjde: Andet: 44 m Stationsnært Centerområde Lokalplanen muliggør ikke opførelse af ny bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 - Avedøre Stationsby, der er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse hhv. den 14. oktober 1969 og den 8. februar Området udlagt til område til center- og boligbebyggelse (A11) og etagehus (Tillæg nr. 1). Anvendelsen er fastlagt til: Hovedcenter med butikker, ekspedition for banker og posthuse, biograf, restauranter og serviceprægede virksomheder samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens etager m.m. samt at der i de 10 øverste etager i Store Hus kan indrettes: Hotel, pensionat, kollektivboliger, kollegieværelser og lign. Ifølge byplanvedtægten kan der i et nærmere defineret område ved Store Hus i en højde af indtil 2 etager, regnet fra Centerstrøgets niveau (hovedcentret), opføres eller indrettes bebyggelse til butikker, ekspedition for banker og posthus, biograf, restauranter, kontorer, klinikker, konsultation og serviceprægede virksomheder, endvidere møde- og selskabslokaler samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens overliggende etager. Ændringer i Lokalplan 441 i forhold til byplanvedtægterne I Lokalplan 441 præciseres erhvervsanvendelsen ud fra ønsket om at udelukke etablering af spillehaller og andre forlystelser i Centerstrøget. Endvidere fastsættes maksimale størrelser for den enkelte butik samt størrelsen af det samlede butiksareal. Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om butiksfacader og Centerstrøget. Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 441 vil Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 - Avedøre Stationsby, blive aflyst, for så vidt angår de omfattede ejendomme. Hvidovre Kommuneatlas Byer og bygninger 2000 I forbindelse med udarbejdelse af Hvidovre Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, blev der foretaget en registrering og vurdering af alle 12

15 kommunens bygninger opført i og før 1940 samt udvalgte bygninger og bymiljøer opført efter 1940, herunder Avedøre Stationsby. Avedøre Stationsby - på nær Store Hus og Institutionsbåndet - er i kommuneatlaset vurderet som et bevaringsværdigt bebyggelsesmønster med særlige arkitektoniske kvaliteter. Fra kommuneatlasset om Avedøre Stationsby, hedder det bl.a.: Store Hus er opført i 1976 af arkitekten Ole Buhl og inspirationen til bebyggelsen er af den verdensberømte arkitekt Le Corbusier. Store Hus definerer indgangen fra øst, og bygningen er stærkt dominerende set fra store dele af byen, men også uden for Stationsbyen markerer Store Hus indgangen til og beliggenheden af Avedøre Stationsby. Den omgivende bymur-lignende bebyggelse fungerer fint som kontrast til gårdhavehuse, mens Store Hus måske kan virke for stort. Det er opført i en hel anden skala og efter et andet ideologisk udgangspunkt end den øvrige del af bebyggelsen. Store Hus virker dog som en god afslutning på hele bebyggelsen og medvirker til af skabe variation og identitet for området. (Fra Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger 2000, side 28-29) Store Hus med anlæggelse af P-arealer og grønne arealer. Foto optaget af Aerodan Luftfoto i Store Hus er ikke vurderet som en bevaringsværdig bygning i kommuneatlasset. Derfor er Store Hus ikke optaget i lokalplanen som en bevaringsværdig bygning. Varelevering til detailhandel Varelevering til detailhandel skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom, jf. 8.2, og skal i øvrigt følge retningslinierne i forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune, som trådte i kraft den 1. april

16 Ledninger Nesa oplyser, at der umiddelbart op til og inden for lokalplanens område er placeret både 10 kv højspændingskabler og 0,4 kv lavspændingskabler. For at sikre kablernes uforstyrrede drift skal der indhentes ledningsoplysninger hos Nesa, inden et gravearbejde påbegyndes. Endvidere forudsætter det nærmere aftale med Nesa, hvis det skulle blive nødvendigt at sikre eller omlægge kablerne. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Hvidovre Kommunes vandforsyningsplan og skal forsynes fra Hvidovre Vandværk. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan I henhold til Spildevandsplanens skal spildevandsafledning, fra ny bebyggelse såvel som ved gennemgribende renovering eller udskiftning af afløbssystemet i eksisterende bebyggelse, udføres med separat afledning af regnvand og spildevand med tilhørende skelbrønde. Regnvandet ledes til eksisterende, separat regnvandsledning, mens spildevandet tilsluttes eksisterende stik til separatkloakeret ledning. Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der forsynes med fjernvarme. Der må ikke etableres el-opvarmning. Der gælder dog visse undtagelser fra forbudet, jf. Energiministeriets cirkulære af 6. maj Kommunen kan desuden dispensere fra forbudet for bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi. Miljøforhold Forurening I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal det tilsigtes at forebygge og bekæmpe forurening af vand, jord og grundvand. Derfor henstilles til ikke at anvende pesticider. Beplantning Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræer. De valgte arter af planter bør desuden tilgodese den biologiske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, som er naturligt hjemmehørende i vort klima. MILJØVURDERING I henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, stilles der i visse tilfælde krav om en miljøvurdering af de pågældende planer og programmer. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 441 gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 14

17 Da lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt, og da lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 2. I forbindelse med den interne høring af lokalplanforslaget, har Teknisk Forvaltning med henvisning til 4, stk. 3, i loven anmodet Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om bemærkninger hertil. HUR har efterfølgende meddelt, at kommunens vurdering ikke giver anledning til bemærkninger. TINGLYSTE DOKUMENTER Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 441 begæres Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Endvidere begæres det nedlagte 14-forbud aflyst. SAGSFORLØB Lokalplanen endelig vedtaget I mødet den 25. april 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 441 endeligt. Vedtagelsen har været offentligt bekendtgjort ved annoncering i Hvidovre Avis den 10. maj Resultat af offentlig høring Lokalplanen var udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. december 2005 til den 8. februar Ved høringsfristens udløb var der modtaget 3 høringssvar. Ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, har resultatet af den offentlige høring givet anledning til, at der i Redegørelsen, under hovedoverskriften Lokalplanens forhold til anden planlægning, på side 13 nederst er tilføjet et nyt afsnit med overskriften Varelevering til detailhandel, og på side 14 øverst er tilføjet et nyt afsnit med overskriften Ledninger. Ovennævnte ændringer er indarbejdet i nærværende Lokalplan

18 16

19 LOKALPLAN 441 I medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2005 udstykkes fra ovennævnte matrikler. 1.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, 2.1 at sikre, at der ikke kan etableres spillehaller eller andre forlystelser for derved at fastholde og styrke Centerstrøgets funktion som centerområde med henblik på at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby, 2.2 at regulere det samlede omfang af butiksareal for Centerstrøget samt de maksimale butiksstørrelser, 2.3 at fastlægge retningslinier for facadeskiltning m.m. for Centerstrøgets butikker herunder bestemmelser for butikkernes forarealer, udhængsskilte, henvisningsskilte, placering af skilte og vareudstilling foran butikker samt udeservering. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet fastlægges til centerområde. I Store Hus i niveau med Centerstrøget vest for bygningen må der indrettes bebyggelse til butikker, ekspedition for banker og posthus, restauranter, kontorer, klinikker, konsultation og serviceprægede virksomheder, endvidere møde- og selskabslokaler samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens overliggende etager. De overliggende etager fastlægges til boliger. I de 10 øverste etager i Store Hus kan der indrettes hotel, pensionat, kollektivboliger, kollegieværelser og lignende. 3.2 Uanset stk. 1 må der ikke etableres forlystelser, herunder indrettes lokaler til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, casino eller lignende. I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling kan der dog opstilles indtil tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse 17

20 med anden aktivitet som f. eks. kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende. 3.3 Butikker må alene etableres I Store Hus i niveau med Centerstrøget vest for bygningen. Sekundære funktioner i tilknytning til butikkerne (lager, personalerum o.l.) må etableres i etagen under niveau med Centerstrøget. Der må indrettes op til m 2 butiksareal Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende anlæg til sikring af den nødvendige forsyning, når disse udformes og placeres under hensyntagen til områdets bebyggelse. Udformningen og placeringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 4 Matrikulære forhold 4.1 Der må ikke ske udstykning af ejendommene, men ejendommene kan sammenlægges, ligesom der kan ske mindre arealoverførsler ejendommene imellem. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Det samlede butiksareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige m 2 bruttoetageareal, jf Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. 5.3 Opførelse af ny bebyggelse forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. 5.4 Der kan opføres nødvendige småbygninger i 1 etage, herunder mindre skure og halvtage til cykler og lignende. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. 6.2 Ændring af bebyggelsens ydre fremtræden skal ske efter en samlet plan, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 6.3 I stueetagen i bebyggelsen langs Centerstrøget skal butiksfacader fremstå med udstillingsvinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende, således at de får karakter af facadebeklædning. 1 Opmærksomheden henledes på lov om planlægnings regler for beregning af bruttoetagearealet til butiksformål. 18

21 Vinduespartier må ikke nedlægges eller blændes varigt, men kan delvis afblændes, når det sker som vist på eksemplerne på planbilag 2 og 3 i hhv. tværsnit og opstalt. 6.4 Placering af antenner, paraboler og lignende skal ske så diskret som muligt. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer som adgangs- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv. skal ved beplantning, belægning og lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne, og der skal anlægges tilstrækkelige opholdsarealer for bebyggelsens beboere og brugere. 7.3 I en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne (det areal, der kan overdækkes af faste baldakiner, jf. 6), kan der i tilknytning til butiksanvendelsen placeres klapskilte, vareudstilling og møbler for udeservering, jf. planbilag Der må ikke etableres udendørs oplag. 7.5 De til bebyggelsen nødvendige miljøcontainere mv. skal afskærmes og placeres således, at de ikke virker skæmmende. 8 Vejforhold og parkering 8.1 Eksisterende vejadgang fra Naverporten til lokalplanområdet fastholdes. 8.2 Bebyggelsens varetilkørsel herunder varetilkørsel til butikkerne i Centerstrøget skal ske via vejtilslutningen til og fra Naverporten ad rampeanlægget øst for Store Hus til lagerlokaler mv. i kælderen under Centerstrøget, jf Parkering skal etableres fælles for ejendommene. Parkering kan etableres på terræn øst for Store Hus eller i konstruktion. Der må ikke ske reduktion i det eksisterende antal parkeringspladser. 8.4 Der skal etableres cykelparkering i nødvendigt omfang. Cykelstativer skal være af god materiale- og brugsmæssig kvalitet og skal udformes på en sådan måde, at der ikke kan ske skade på cyklen. 8.5 Centerstrøget vest for Store Hus fastlægges til fodgængerområde, og må anvendes til sti- og opholdsareal samt kommercielle formål som fortovscaféer, vareudstillinger mv., jf. dog 7. 19

22 8.6 I hele Centerstrøgets længde skal et areal i en bredde af 3 m - beliggende i en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne - friholdes fra enhver form for udstyr herunder byudstyr, bevoksning, cykelparkering, opstilling af varer, udeservering mv. Arealet skal indrettes som fodgængerområde og anvendes som brandvej. Fodgængerområdet må i en afstand af indtil 1,5 m fra søjlerne i Store Hus facade forsynes med lette overdækninger af glas eller plastmaterialer, når dette sker som led i et samlet, ensartet projekt for hele Centerstrøget, og udformes i princippet som vist på bilag 2. Fodgængerområdet må i øvrigt ikke bebygges. 9 Skiltning og belysning 9.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted i forbindelse med butikker og andre erhvervslejemål. Henvisningsskilte skal alene tjene til orientering, og må ikke fremstå som reklamering. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må ikke finde sted. Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af kommunen. Butiksskilte skal udføres som facadeskilte. Til hver butik må opsættes ét facadeskilt med en placering i princippet som vist på bilag 2 og 3 i hhv. opstalt og snit. Facadeskiltet kan udføres som enkeltstående bogstaver eller planskilte. Klapskilte må være max. 1,25 m i højden og max. 0,75 m i bredden. Klapskilte skal placeres inden for en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne, jf Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal foregå ved parklygter med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m eller ved lavtsiddende belysningsarmaturer som pullertlamper, skotlamper eller lignende, for at understrege områdets bymæssige karakter. 10 Støjforhold 10.1 Bebyggelse skal indrettes således, at det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende ikke overstiger 35 db(a), og at det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 db(a). 11 Tekniske anlæg 11.1 El-ledninger, telefonkabler, tv-kabler mv. skal fremføres under terræn. 20

23 12 Aflysning af deklarationer 12.1 Nedennævnte dokumenter begæres aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme: Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Dok. om 14-forbud m.m. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til Lokalplan 441 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 22. november Lokalplan 441 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 25. april Britta Christensen, borgmester (sign.) A. Thanning, teknisk direktør (sign.) 21

24 "ba" BLYTÆKKERPORTEN 13ar 13bg 11a 13ay 13bi 13bh 13am HJULMAGERPORTEN 13az NAVERPORTEN SADELMAGERPORTEN BYVEJ DYBENSKÆRVEJ 11q 11s "aq" 13at 13bd BYMUREN 13bl AVEDØRE STATION 3bf 17bb 17et 17eu 17ev 17ea 17ep 17eq 17er 13bf 17bo ENGSTRUPGÅRDSVEJ 17dæ 17dz 17q 17dy 17s 17dx 17ef 17bp 17ee 17al 17ak 17eg NYMARKSVEJ 17ai 17eh 17ah "bd" 17ei 17gk 17bf 17gi 17fk PARADISVEJ 17ek 17bg 17el 17fi 17fh 17fg 17ff 17bh 17ie 17ib KÆRGÅRDSVEJ 17fe 17fl 17fm 17fd 17fn 17fo 17fp 17fq "k" m Lokalplan XXX 441 Matrikulære forhold Lokalplanafgrænsning 1:3000 1:2000 ktg/amd xxx/amd xx.xx

25 Lokalplan 441 Principiel placering af facadeskilt, udhængsskilt og baladakin Tværsnit ktg/

26 Lokalplan 441 Principiel placering af facadeskilte og eksempler på delvis afblænding af vinduespartier Opstalt ktg/

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal

Læs mere

LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for Rødovre Centrum Rødovre Parkvej Præstebakken Tårnvej Højnæsvej Himmelkol RØDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Resultat af offentlig høring 3 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen er en fortsættelse af de bestræbelser, Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen

Læs mere