441 Lokalplan 441. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN AVEDØRE STATIONSBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "441 Lokalplan 441. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning. Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN AVEDØRE STATIONSBY"

Transkript

1 441 Lokalplan 441 Avedøre Stationsby - Store Hus og Centerstrøget AVEDØRELEJREN BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ BYVEJ AVEDØRE STATIONSBY NAVERPORTEN DYBENSKÆRVEJ VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN VESTVOLDEN AVEDØRE STATION BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE GAMMEL GAMMEL KØGE KØGE LANDEVEJ LANDEVEJ HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

2 REGIONPLAN, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLAN REGIONPLANEN fastlægger for en periode på 12 år - rammerne for amtskommunernes/hovedstadsområdets udvikling med hensyn til anvendelse af arealer til byudvikling, den overordnede trafik- og infrastruktur, placering af større anlæg og virksomheder, beskyttelse af areal- og naturressourcerne samt rekreation og turisme. KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen. En LOKALPLAN gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser. PLANLOVEN indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning. Lokalplan 441 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Bygge- og Planafdelingen. Fotomontagen side 8 samt planbilag 2 og 3 er udarbejdet af Ladegaard Arkitekter ApS, Arkitekter maa. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE... 3 Baggrund for lokalplan... 3 Lokalplanområdet og dets omgivelser... 4 Lokalplanens formål og indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning Miljøvurdering Tinglyste dokumenter Sagsforløb LOKALPLAN Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanens formål Lokalplanområdets anvendelse Matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Vejforhold og parkering Skiltning og belysning Støjforhold Tekniske anlæg Aflysning af deklarationer Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning BILAG Planbilag 1: Matrikulære forhold Planbilag 2: Principiel placering af facadeskilt, udhængsskilt og baldakin - Tværsnit Planbilag 3: Principiel placering af facadeskilte og eksempler på delvis afblænding af vinduespartier - Opstalt 1

4 BØDKERPORTEN BLYTÆKKERPORTEN HJULMAGERPORTEN NAVERPORTEN SADELMAGERPORTEN BYVEJ BYMUREN AVEDØRE STATION NYMARKSVEJ KÆRGÅRDSVEJ ENGSTRUPGÅRDSVEJ PARADISVEJ m Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet af Cowi i maj - juni Målforhold 1:3000 2

5 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2004 at igangsætte procedure for nedlæggelse af 14-forbud i henhold til Planloven mod etablering af yderligere spillehaller og andre forlystelser i Store Hus i Avedøre Stationsby. Beslutningen er et led i at fastholde og styrke den fremtidige forankring af Kvarterløftets indsatsområde Samlingsstedet og udvikling af bydelens rum. Der har igennem den sidste halve snes år med støtte fra det daværende Boligministeriet - været gennemført en lang række projekter af såvel social som fysisk art med henblik på Kvarterløft af Avedøre Stationsby. 14-forbudet blev nedlagt den 9. december 2004 for en periode på 1 år. Forbudet er tinglyst på ejendommen matr.nr. 13at Avedøre By, Avedøre, den 21. december Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse af 14-forbudet, at der skal udarbejdes en lokalplan, som hindrer etablering af forlystelser, herunder spillehaller, i Centerstrøget i Avedøre Stationsby med det formål at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby. Et kik mod nord ad Centerstrøget. Stueetagen med butikslokaler har en lidt større husdybde end de overliggende boligetager i Store Hus. Vest for strøget ligger et stort ubebygget, grønt område benævnt Byparken. 3

6 LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger nord for Køge Bugt Banen ved Avedøre Station i bydelen Avedøre og udgør den sydøstligste del af Avedøre Stationsby. Avedøre Stationsby er mod nord afgrænset af Avedøre Tværvej med Avedørelejren og Avedøresletten. Mod vest af Vestvolden med Fæstningskanalen og mod syd af Køge Bugt Banen med Avedøre Station og syd herfor et større parcelhuskvarter. Mod øst afgrænses Stationsbyen af Byvej med åbne grønne arealer, seniorboligbebyggelserne Solkilden og Langkilden samt Danske Handelsrejsendes Plejehjem ved Langkildevej. Avedøre Stationsby, der dækker et areal på ca. 70 ha, ligger i dag som en by i Hvidovre Kommune. Med sine ca beboere fordelt på omkring lejemål, huser Avedøre Stationsby en tiendedel af kommunens indbyggere. Stationsbyen er en klart defineret bydel, i kontrast til de omliggende åbne parcelhuskvarterer. Store Hus set fra parkarealet øst for bygningen Selve lokalplanområdet afgrænses af Naverporten, Byvej, Avedøre Station og jernbanens terræn (Køge Bugt Banen), Byparken samt Avedøre Bibliotek. Lokalplanområdet består af de to sammatrikulerede ejendomme matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, Sadelmagerporten 2-4, der har et samlet grundareal på knap m 2. Lokalplanområdets bebyggelse, Store Hus, er i 14 etager samt kælder. De øverste 13 boligetager er ejet af boligselskabet AKB, mens stueetagen og kælderen ejes dels af AKB, dels af Ocean Center Management I/S (ca m 2 ) og dels af de to fælles. 4

7 Bygningshistorie Bebyggelsen Avedøre Stationsby, herunder Store Hus og Centerstrøget, er opført efter en samlet plan udarbejdet af arkitektfirmaet Skårup & Jespersen i Bebyggelsesplanen, der rummer omkring boliger med tilhørende butikker, skoler, kirke, bibliotek mv., er baseret på nogle af de teser, som den amerikanske byplanarkitekt Kevin Lynch opstillede som karakteristiske elementer og træk ved en by. Adskillelsen mellem fodgængere og biler i byens færdselsstrøg, knudepunkter i byen, byens klare grænse, og boligområder med en overskuelig kvarteropdeling er elementer, som alle er forsøgt gennemført i Avedøre Stationsby. Byggeriet blev opført i årene som almennyttigt boligbyggeri, og samtlige boliglejemål hører i dag under boligselskabet AKB. Store Hus er opført i 1976, som et højhus i 14 etager i 4 sammenhængende blokke med i alt 480 lejligheder. Foto optaget af Aerodan Luftfoto i 1976 i forbindelse med opførelsen af Avedøre Stationsby. Gårdhusene er opført som betonbyggeri med bolighuse i to etager med flade tage. Bydelen er omkranset af en bymur, i form af sammenhængende 4-etagers boligbebyggelse. Bymuren er udstyret med porte, der giver adgang til rekreative, grønne arealer uden for bebyggelsen. Midt gennem bebyggelsen i øst-vest-gående retning løber et bredt institutionsbånd, hvor vuggestuer, børnehaver, skole, bibliotek, kirke og idrætshal er placeret. Kvarterløft I 1997 udvalgte Regeringens Byudvalg 5 byområder, der skulle fungere som pilotprojekter for en helhedsorienteret byfornyelse. Et af de 5

8 5 indsatsområder var Avedøre Stationsby. Kvarterløftets mål var at forbedre områdets sociale, fysiske, økonomiske og kulturelle situation. Kvarterløftindsatsen strakte sig fra 1997 til Store Hus har været omfattet af Kvarterkløftprojektet i forbindelse med renovering af Centerstrøget og etablering af Store Plads, der har været medvirkende til en større sammenhæng mellem Centerstrøget, Avedøre Stationsplads, Byparken og hovedstisystemet. Sideløbende med Kvarterløftprojektet blev der gennemført flere byfornyelsesinitiativer og i 2001 blev de øverste lejligheder i Store Hus lagt sammen, hvorved der blev etableret 24 penthouselejligheder. Avedøre Stationsby - og ikke mindst Store Hus - er blevet et attraktivt sted at bo. Betonrenovering Nye glasfacader I 1986 blev der gennemført en gennemgribende renovering af betonen på Store Hus. De åbne udvendige trappegavle blev inddraget, som en del af bebyggelsens konstruktion og samtidig isoleret og opvarmet. Lejlighedernes altaner blev lukket med aluminiumsprofiler med glas og faste brystningsplader. Centerstrøget og Store Hus set fra torvet (Store Plads) vest for bygningen. Centerstrøgets forskønnelse Centerstrøget fik i 2000 ny belægning, beplantning og belysning, og der blev opsat bænke. På torvet (Store Plads) blev der desuden opstillet skulpturer. P-arealer og grønne arealer øst for Store Hus. Øst for Store Hus, ud mod Byvej, blev der i 2001 gennemført en større renovering og omlægning af parkeringsarealet. Der blev etableret 24 aflåselige carporte og rum til affaldssortering. 6

9 Parkerings-, park- og legepladsareal øst for Store Hus Nederst: Parti fra parkarealet øst for Store Hus med sø, pergola og bænke Flere p-pladser er sløjfet til fordel for grønne opholdsarealer, og der er udført en landskabelig bearbejdning af hele det grønne område mellem Store Hus og Byvej. Her er etableret en sø, pergola med bænke og legeplads med legeskulpturer. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at sikre, at der ikke kan etableres spillehaller eller andre forlystelser for derved at fastholde og styrke Centerstrøgets funktion til centerformål med det formål at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby. 7

10 Lokalplanområdet omfatter de to ejendomme matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, Sadelmagerporten 2-4. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om butiksstørrelser samt retningslinier for facadeskiltning mm. for Centerstrøgets butikker herunder bestemmelser om butikkernes forarealer, udhængsskilte, henvisningsskilte, placering af skilte og vareudstilling foran butikker samt udeservering. Lokalplanen hindrer, at der kan indrettes lokaler til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, casino eller lignende forlystelser. Principsnit (øverst) og fotomontage (nederst), der viser udformningen af Centerstrøget. Cykel- og gangstrøget er forbeholdt færdsel og fungerer som brandvej. Dog åbner lokalplanen mulighed for, at der i tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling kan opstilles indtil tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse med anden aktivitet som f. eks. kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende. I forbindelse med ombygning af eksisterende bebyggelse skal der etableres cykelparkering i nødvendigt omfang og så tæt på cyklister- 8

11 nes bestemmelsessted som muligt. Parkeringen bør være i gadeniveau, synlig, gerne belyst og gerne overdækket. Stativerne bør være i god materiale- og brugsmæssig kvalitet med lodrette hjulklemmer af metal. Butiksfacaderne Facadeskiltningens vigtigste funktion er at informere om butikkernes tilstedeværelse. Informationsværdien svækkes hvis butikkernes skilte søger at overdøve hinanden, og strøget opleves som nedslidt og uden visuelle kvaliteter, hvis der findes store mængder skilte i forskelligartede farver, formater mv. I forbindelse med fornyelsen af Centerstrøget er der etableret sammenhængende trærækker som afgrænser strøget mod Byparken. Beplantningen vil med tiden skjule store dele af butiksfacaderne, hvorved motivationen for en meget højtråbende skiltning ikke længere er til stede. I takt med at Centerstrøget ændrer karakter til et attraktivt gangstrøg, er lokalplanens bestemmelser om skiltning og reklamering indrettet på, at butikkerne fremover fortrinsvis opleves af fodgængere og cyklister på meget kort afstand og i bevægelse langs facaden. Der er således ikke længere behov for store, højtsiddende skilte med store skrifttyper mv., men derimod mindre formater, der kan opleves i øjenhøjde. Muligheden for at se andre mennesker og at se de udstillede varer i vinduerne er en stor del af oplevelsen i et handelsstrøg. Tildækning af glaspartierne giver en lukket og afvisende fremtoning langs Centerstrøget og bør derfor begrænses. Der er hensigten, at lokalplanens enkle, fælles retningslinier for butiksfacadernes udformning og skiltenes størrelse og placering - hvor den enkelte butik og dens skiltning underordner sig helheden - skal understøtte de øvrige tiltag for at forbedre områdets funktionelle og visuelle kvaliteter og dermed medvirke til, at Centerstrøget opleves som et attraktivt handels- og gangstrøg. Forarealer Hovedprincipperne for hvad der finder sted hvor, kan aflæses i belægningen og beplantningen på Centerstrøget. Arealerne foran butikkerne, der er markeret af granitflisebelægning, er forbeholdt butikkernes vareudstilling mv. Det chaussestensbelagte gang- og cykelbånd (brandvej) er forbeholdt færdsel og skal være friholdt for vareudstilling og skilte mv. Det grusbelagte område under trærækkerne på kanten af Byparken er tiltænkt gangtrafik og ophold på bænke med udkig til parken og cykelparkering. Store Plads, pladsen ved biblioteket, vil kunne danne rammen om mange forskelligartede aktiviteter. Der er således i udformningen af Centerstrøget taget højde for at området skal være en attraktiv ramme om forskelligartede aktiviteter, handel, trafik og ophold. Derfor er butikkernes anvendelse af Centerstrøget til udstilling og skiltning begrænset til alene at omfatte det granitbelagte forareal. 9

12 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen og er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder, såfremt ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Lokalplanen beskæftiger sig med eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse mv. Lokalplanen muliggør udelukkende opførelse af nødvendige småbygninger i 1 etage og indeholder bestemmelser om, at opførelse af væsentlig ny bebyggelse forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplanen muliggør således ikke opførelse af ny bebyggelse, som vil være i stand til at påvirke kysten visuelt. Regionplan 2005 Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, har den 25. oktober 2005 vedtaget Regionplan 2005, Vision for Hovedstadsregionen 2017 en stærk og bæredygtig region. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2005 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. december Detailhandel Lokalplanområdet indgår i det fastlagte centerområde Avedøre Stationsby. Centerområdet er klassificeret som bydelscenter og har et godkendt butiksareal på m 2 hvoraf m 2 er i brug - samt en ramme for nybyggeri på m 2. Området viser afgrænsningen af bydelscenteret Avedøre Stationsby. Området er identisk med lokalplanens område. Inden for bydelscenteret Avedøre Stationsby må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. 10

13 Store Hus er godkendt opført med butiksformål i stueetagen og underetagen/kælderen. En del af arealet i de to etager benyttes af AKB til, administration, beboerlokaler, vaskeri og pulterrum. Byggetilladelsen indeholder m 2 etageareal til butiksformål. I øjeblikket står en del af butiksarealet tomt/ledigt, med knap en tredjedel udlejet til butikker. Herudover er der ombygget lokaler til bl.a. bodega og frisør. Lokalplanen fastholder det eksisterende butiksareal på m 2, men gør ikke brug af kommuneplanens ramme på m 2 for nybyggeri til butiksformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne i Kommuneplan Udnyttelse af kommuneplanens ramme for nybyggeri til butiksformål på m 2 inden for centerområdet Avedøre Stationsby forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan med bestemmelser om nybyggeri til detailhandel i området. Stationsnærhed I Kommuneplan 2005 er der foretaget en afgrænsning af det stationsnære byområde i forhold til Avedøre Station, hvorefter lokalplanområdet er beliggende stationsnært. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen I Kommuneplan 2005 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 4C1. Kortet viser rammerne for kommuneplanlægningen. Lokalplanområdet, der er vist med gråtone, udgør rammeområde 4C1. 11

14 For rammeområde 4C1 er der fastsat følgende bestemmelser for lokalplanlægningen: Fremtidig anvendelse: Centerområde: Blandet bolig og erhverv Butikker. Kontorer Offentlig og privat service Bebyggelsestæthed højst: 90 % for område 4C1 + 4F7 under ét Max. antal etager: 15 Max. bygningshøjde: Andet: 44 m Stationsnært Centerområde Lokalplanen muliggør ikke opførelse af ny bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 - Avedøre Stationsby, der er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse hhv. den 14. oktober 1969 og den 8. februar Området udlagt til område til center- og boligbebyggelse (A11) og etagehus (Tillæg nr. 1). Anvendelsen er fastlagt til: Hovedcenter med butikker, ekspedition for banker og posthuse, biograf, restauranter og serviceprægede virksomheder samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens etager m.m. samt at der i de 10 øverste etager i Store Hus kan indrettes: Hotel, pensionat, kollektivboliger, kollegieværelser og lign. Ifølge byplanvedtægten kan der i et nærmere defineret område ved Store Hus i en højde af indtil 2 etager, regnet fra Centerstrøgets niveau (hovedcentret), opføres eller indrettes bebyggelse til butikker, ekspedition for banker og posthus, biograf, restauranter, kontorer, klinikker, konsultation og serviceprægede virksomheder, endvidere møde- og selskabslokaler samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens overliggende etager. Ændringer i Lokalplan 441 i forhold til byplanvedtægterne I Lokalplan 441 præciseres erhvervsanvendelsen ud fra ønsket om at udelukke etablering af spillehaller og andre forlystelser i Centerstrøget. Endvidere fastsættes maksimale størrelser for den enkelte butik samt størrelsen af det samlede butiksareal. Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om butiksfacader og Centerstrøget. Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 441 vil Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 - Avedøre Stationsby, blive aflyst, for så vidt angår de omfattede ejendomme. Hvidovre Kommuneatlas Byer og bygninger 2000 I forbindelse med udarbejdelse af Hvidovre Kommuneatlas, Byer og bygninger 2000, blev der foretaget en registrering og vurdering af alle 12

15 kommunens bygninger opført i og før 1940 samt udvalgte bygninger og bymiljøer opført efter 1940, herunder Avedøre Stationsby. Avedøre Stationsby - på nær Store Hus og Institutionsbåndet - er i kommuneatlaset vurderet som et bevaringsværdigt bebyggelsesmønster med særlige arkitektoniske kvaliteter. Fra kommuneatlasset om Avedøre Stationsby, hedder det bl.a.: Store Hus er opført i 1976 af arkitekten Ole Buhl og inspirationen til bebyggelsen er af den verdensberømte arkitekt Le Corbusier. Store Hus definerer indgangen fra øst, og bygningen er stærkt dominerende set fra store dele af byen, men også uden for Stationsbyen markerer Store Hus indgangen til og beliggenheden af Avedøre Stationsby. Den omgivende bymur-lignende bebyggelse fungerer fint som kontrast til gårdhavehuse, mens Store Hus måske kan virke for stort. Det er opført i en hel anden skala og efter et andet ideologisk udgangspunkt end den øvrige del af bebyggelsen. Store Hus virker dog som en god afslutning på hele bebyggelsen og medvirker til af skabe variation og identitet for området. (Fra Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger 2000, side 28-29) Store Hus med anlæggelse af P-arealer og grønne arealer. Foto optaget af Aerodan Luftfoto i Store Hus er ikke vurderet som en bevaringsværdig bygning i kommuneatlasset. Derfor er Store Hus ikke optaget i lokalplanen som en bevaringsværdig bygning. Varelevering til detailhandel Varelevering til detailhandel skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser herom, jf. 8.2, og skal i øvrigt følge retningslinierne i forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune, som trådte i kraft den 1. april

16 Ledninger Nesa oplyser, at der umiddelbart op til og inden for lokalplanens område er placeret både 10 kv højspændingskabler og 0,4 kv lavspændingskabler. For at sikre kablernes uforstyrrede drift skal der indhentes ledningsoplysninger hos Nesa, inden et gravearbejde påbegyndes. Endvidere forudsætter det nærmere aftale med Nesa, hvis det skulle blive nødvendigt at sikre eller omlægge kablerne. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Hvidovre Kommunes vandforsyningsplan og skal forsynes fra Hvidovre Vandværk. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan I henhold til Spildevandsplanens skal spildevandsafledning, fra ny bebyggelse såvel som ved gennemgribende renovering eller udskiftning af afløbssystemet i eksisterende bebyggelse, udføres med separat afledning af regnvand og spildevand med tilhørende skelbrønde. Regnvandet ledes til eksisterende, separat regnvandsledning, mens spildevandet tilsluttes eksisterende stik til separatkloakeret ledning. Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der forsynes med fjernvarme. Der må ikke etableres el-opvarmning. Der gælder dog visse undtagelser fra forbudet, jf. Energiministeriets cirkulære af 6. maj Kommunen kan desuden dispensere fra forbudet for bygninger, der overvejende forsynes med alternativ energi. Miljøforhold Forurening I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal det tilsigtes at forebygge og bekæmpe forurening af vand, jord og grundvand. Derfor henstilles til ikke at anvende pesticider. Beplantning Beplantning bør sammensættes af arter, der i videst muligt omfang begrænser gener for lokalplanområdets brugere og omkringboende med hensyn til allergi og overfølsomhed overfor pollen, hvorfor det anbefales, at der ikke plantes el, hassel, elm og birketræer. De valgte arter af planter bør desuden tilgodese den biologiske mangfoldighed, og der bør vælges bærgivende buske og træer, som er naturligt hjemmehørende i vort klima. MILJØVURDERING I henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, stilles der i visse tilfælde krav om en miljøvurdering af de pågældende planer og programmer. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 441 gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 14

17 Da lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt, og da lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 2. I forbindelse med den interne høring af lokalplanforslaget, har Teknisk Forvaltning med henvisning til 4, stk. 3, i loven anmodet Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om bemærkninger hertil. HUR har efterfølgende meddelt, at kommunens vurdering ikke giver anledning til bemærkninger. TINGLYSTE DOKUMENTER Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 441 begæres Byplanvedtægt A11 med tillæg nr. 1 aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Endvidere begæres det nedlagte 14-forbud aflyst. SAGSFORLØB Lokalplanen endelig vedtaget I mødet den 25. april 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 441 endeligt. Vedtagelsen har været offentligt bekendtgjort ved annoncering i Hvidovre Avis den 10. maj Resultat af offentlig høring Lokalplanen var udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 14. december 2005 til den 8. februar Ved høringsfristens udløb var der modtaget 3 høringssvar. Ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, har resultatet af den offentlige høring givet anledning til, at der i Redegørelsen, under hovedoverskriften Lokalplanens forhold til anden planlægning, på side 13 nederst er tilføjet et nyt afsnit med overskriften Varelevering til detailhandel, og på side 14 øverst er tilføjet et nyt afsnit med overskriften Ledninger. Ovennævnte ændringer er indarbejdet i nærværende Lokalplan

18 16

19 LOKALPLAN 441 I medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene matr.nr. 13at og 13bl Avedøre By, Avedøre, samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2005 udstykkes fra ovennævnte matrikler. 1.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, 2.1 at sikre, at der ikke kan etableres spillehaller eller andre forlystelser for derved at fastholde og styrke Centerstrøgets funktion som centerområde med henblik på at skabe en tidssvarende ramme for den erhvervsmæssige udvikling i Avedøre Stationsby, 2.2 at regulere det samlede omfang af butiksareal for Centerstrøget samt de maksimale butiksstørrelser, 2.3 at fastlægge retningslinier for facadeskiltning m.m. for Centerstrøgets butikker herunder bestemmelser for butikkernes forarealer, udhængsskilte, henvisningsskilte, placering af skilte og vareudstilling foran butikker samt udeservering. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet fastlægges til centerområde. I Store Hus i niveau med Centerstrøget vest for bygningen må der indrettes bebyggelse til butikker, ekspedition for banker og posthus, restauranter, kontorer, klinikker, konsultation og serviceprægede virksomheder, endvidere møde- og selskabslokaler samt faciliteter i tilknytning til anvendelsen af bebyggelsens overliggende etager. De overliggende etager fastlægges til boliger. I de 10 øverste etager i Store Hus kan der indrettes hotel, pensionat, kollektivboliger, kollegieværelser og lignende. 3.2 Uanset stk. 1 må der ikke etableres forlystelser, herunder indrettes lokaler til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, casino eller lignende. I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling kan der dog opstilles indtil tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse 17

20 med anden aktivitet som f. eks. kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende. 3.3 Butikker må alene etableres I Store Hus i niveau med Centerstrøget vest for bygningen. Sekundære funktioner i tilknytning til butikkerne (lager, personalerum o.l.) må etableres i etagen under niveau med Centerstrøget. Der må indrettes op til m 2 butiksareal Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende anlæg til sikring af den nødvendige forsyning, når disse udformes og placeres under hensyntagen til områdets bebyggelse. Udformningen og placeringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 4 Matrikulære forhold 4.1 Der må ikke ske udstykning af ejendommene, men ejendommene kan sammenlægges, ligesom der kan ske mindre arealoverførsler ejendommene imellem. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Det samlede butiksareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige m 2 bruttoetageareal, jf Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. 5.3 Opførelse af ny bebyggelse forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. 5.4 Der kan opføres nødvendige småbygninger i 1 etage, herunder mindre skure og halvtage til cykler og lignende. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. 6.2 Ændring af bebyggelsens ydre fremtræden skal ske efter en samlet plan, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 6.3 I stueetagen i bebyggelsen langs Centerstrøget skal butiksfacader fremstå med udstillingsvinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende, således at de får karakter af facadebeklædning. 1 Opmærksomheden henledes på lov om planlægnings regler for beregning af bruttoetagearealet til butiksformål. 18

21 Vinduespartier må ikke nedlægges eller blændes varigt, men kan delvis afblændes, når det sker som vist på eksemplerne på planbilag 2 og 3 i hhv. tværsnit og opstalt. 6.4 Placering af antenner, paraboler og lignende skal ske så diskret som muligt. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer som adgangs- og opholdsarealer, parkeringsarealer mv. skal ved beplantning, belægning og lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne, og der skal anlægges tilstrækkelige opholdsarealer for bebyggelsens beboere og brugere. 7.3 I en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne (det areal, der kan overdækkes af faste baldakiner, jf. 6), kan der i tilknytning til butiksanvendelsen placeres klapskilte, vareudstilling og møbler for udeservering, jf. planbilag Der må ikke etableres udendørs oplag. 7.5 De til bebyggelsen nødvendige miljøcontainere mv. skal afskærmes og placeres således, at de ikke virker skæmmende. 8 Vejforhold og parkering 8.1 Eksisterende vejadgang fra Naverporten til lokalplanområdet fastholdes. 8.2 Bebyggelsens varetilkørsel herunder varetilkørsel til butikkerne i Centerstrøget skal ske via vejtilslutningen til og fra Naverporten ad rampeanlægget øst for Store Hus til lagerlokaler mv. i kælderen under Centerstrøget, jf Parkering skal etableres fælles for ejendommene. Parkering kan etableres på terræn øst for Store Hus eller i konstruktion. Der må ikke ske reduktion i det eksisterende antal parkeringspladser. 8.4 Der skal etableres cykelparkering i nødvendigt omfang. Cykelstativer skal være af god materiale- og brugsmæssig kvalitet og skal udformes på en sådan måde, at der ikke kan ske skade på cyklen. 8.5 Centerstrøget vest for Store Hus fastlægges til fodgængerområde, og må anvendes til sti- og opholdsareal samt kommercielle formål som fortovscaféer, vareudstillinger mv., jf. dog 7. 19

22 8.6 I hele Centerstrøgets længde skal et areal i en bredde af 3 m - beliggende i en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne - friholdes fra enhver form for udstyr herunder byudstyr, bevoksning, cykelparkering, opstilling af varer, udeservering mv. Arealet skal indrettes som fodgængerområde og anvendes som brandvej. Fodgængerområdet må i en afstand af indtil 1,5 m fra søjlerne i Store Hus facade forsynes med lette overdækninger af glas eller plastmaterialer, når dette sker som led i et samlet, ensartet projekt for hele Centerstrøget, og udformes i princippet som vist på bilag 2. Fodgængerområdet må i øvrigt ikke bebygges. 9 Skiltning og belysning 9.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted i forbindelse med butikker og andre erhvervslejemål. Henvisningsskilte skal alene tjene til orientering, og må ikke fremstå som reklamering. Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må ikke finde sted. Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af kommunen. Butiksskilte skal udføres som facadeskilte. Til hver butik må opsættes ét facadeskilt med en placering i princippet som vist på bilag 2 og 3 i hhv. opstalt og snit. Facadeskiltet kan udføres som enkeltstående bogstaver eller planskilte. Klapskilte må være max. 1,25 m i højden og max. 0,75 m i bredden. Klapskilte skal placeres inden for en afstand af 1,5 m fra betonsøjlerne, der indrammer butiksfacaderne, jf Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal foregå ved parklygter med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m eller ved lavtsiddende belysningsarmaturer som pullertlamper, skotlamper eller lignende, for at understrege områdets bymæssige karakter. 10 Støjforhold 10.1 Bebyggelse skal indrettes således, at det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende ikke overstiger 35 db(a), og at det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 db(a). 11 Tekniske anlæg 11.1 El-ledninger, telefonkabler, tv-kabler mv. skal fremføres under terræn. 20

23 12 Aflysning af deklarationer 12.1 Nedennævnte dokumenter begæres aflyst for de af lokalplanen omfattede ejendomme: Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Dok. lyst : Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Byplanvedtægt nr. A11 Dok. om 14-forbud m.m. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds samtykke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til Lokalplan 441 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 22. november Lokalplan 441 er vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 25. april Britta Christensen, borgmester (sign.) A. Thanning, teknisk direktør (sign.) 21

24 "ba" BLYTÆKKERPORTEN 13ar 13bg 11a 13ay 13bi 13bh 13am HJULMAGERPORTEN 13az NAVERPORTEN SADELMAGERPORTEN BYVEJ DYBENSKÆRVEJ 11q 11s "aq" 13at 13bd BYMUREN 13bl AVEDØRE STATION 3bf 17bb 17et 17eu 17ev 17ea 17ep 17eq 17er 13bf 17bo ENGSTRUPGÅRDSVEJ 17dæ 17dz 17q 17dy 17s 17dx 17ef 17bp 17ee 17al 17ak 17eg NYMARKSVEJ 17ai 17eh 17ah "bd" 17ei 17gk 17bf 17gi 17fk PARADISVEJ 17ek 17bg 17el 17fi 17fh 17fg 17ff 17bh 17ie 17ib KÆRGÅRDSVEJ 17fe 17fl 17fm 17fd 17fn 17fo 17fp 17fq "k" m Lokalplan XXX 441 Matrikulære forhold Lokalplanafgrænsning 1:3000 1:2000 ktg/amd xxx/amd xx.xx

25 Lokalplan 441 Principiel placering af facadeskilt, udhængsskilt og baladakin Tværsnit ktg/

26 Lokalplan 441 Principiel placering af facadeskilte og eksempler på delvis afblænding af vinduespartier Opstalt ktg/

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign.

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign. Lokalplan 1.11.3 Lokalplan 1.11.3 Lokalplanen fastsætter bestemmelser for indholdet og den videre udformning af erhvervsområdet ved Ishøj Strandvej. Området fastholdes som erhvervsområde til mindre industri-

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere