Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT NAN, CHMP, POS (COWI) og CRT POS POS

4

5 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 5 INDHOLD 1 Indledning Om Fremkom Kompetencebegrebet i FremKom Hovedresultater 8 2 Udviklingstendenser, beskæftigelse og uddannelsesbehov 10 3 Fremtidens kompetencebehov inden for kultur, turisme og event Virksomhedernes kompetencebehov Kompetencekrav til medarbejdersgrupper i sektoren 14

6 6 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 1 Indledning Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer inden for sektoren kultur, turisme og event i Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at afdække fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt. 1.1 Om Fremkom Fremkom 3 er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i og FremKom 2, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. FremKom 3 omfatter en analyse af det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer og fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Resultaterne af FremKom 3 er afrapporteret i en hovedrapport og 16 sektorrapporter, samt fire oplandsrapporter. Indeværende rapport udgør en af de 16 sektorrapporter. Det er hensigten med sektorrapporten at give et bredt billede af sektorens kompetencebehov ud fra det samlede billede af sektoren og de generelle tendenser på tværs af sektorer. Sektorens kompetencebehov og krav samt de generelle tendenser, der præger kompetencebehovet, er blevet identificeret gennem analysens samlede datagrundlag. Alle Fremkomanalyser er tilgængelige på Sektorrapporten er opbygget på følgende måde: Afsnit 1 indeholder indledning, introduktion til den anvendte forståelse af kompetencebegrebet og en kort opsummering af de centrale resultater af analysen af sektoren. Afsnit 2 indeholder en analyse af udviklingstendenser inden for beskæftigelse og uddannelser i sektoren, på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen og en survey gennemført blandt virksomheder inden for sektoren.

7 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 7 Afsnit 3 indeholder en analyse af udviklingen i arbejdskraft- og kompetencebehov i sektoren, baseret på resultater af surveyen og en række kvalitative interviews med virksomheder og sektoreksperter Datagrundlag og afrapportering Afrapporteringen af FremKom 3 omfatter flere rapporter. En hovedrapport, der indeholder analysernes hovedkonklusioner, en pixi udgave af hovedrapporten samt 16 sektorrapporter og fire oplandsrapporter, der sætter fokus på hovedkonklusionerne for de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporterne er baseret på et omfattende datagrundlag. Boks: Rapporterne i FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt både private og offentlige virksomheder i hele regionen virksomhedssurvey med 1769 deltagende virksomheder. Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande. Ekspertseminar hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket resultater og konklusioner. COWI A/S har gennemført analysen i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) og Jysk Analyse. COWI har haft ansvaret for analyserne, udarbejdelsen af rapporterne, de kvalitative interview, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og udarbejdelsen af de anvendte spørgeskemaer. Center for Regional og Turismeforskning har haft ansvaret for levering af registerdata og den statistiske fremskrivning. Jysk Analyse har haft ansvaret for telefoninterview i forbindelse med virksomhedssurveyen. 1.2 Kompetencebegrebet i FremKom 3 Globaliseringen og den teknologiske udvikling har på tværs af sektorer betydelig indvirkning på fremtidens kompetencebehov og krav i Nordjylland. Vores evne til i stigende omfang at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet konkurrenceparametre og har medvirket til et øget fokus på automatisering og effektivisering i virksomhederne. Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser.

8 8 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer.udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rettepersonlige kompetencer, da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer. For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, anvendes i FremKom 3 analysen en model til generel forståelse af kompetencebegrebet. I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de generiskes kompetencer i generelleog personlige kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer. En nærmere beskrivelse af modellen og kompetencebegrebet kan findes i Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under Hovedresultater Kultur, turisme og event: Sektoren kultur, turisme og event er defineret som hotel og restaurationsvirksomheder samt virksomheder og institutioner, der beskæftiger sig med kultur og forlystelser. Kultur, turisme og eventsektoren har knapt arbejdspladser og er dermed en af de mellemstore sektorer i regionen. Ifølge de registerbaserede fremskrivninger ventes der en stigning i antallet af arbejdspladser inden for kultur, turisme og eventsektoren i Nordjylland på 3% svarende til ca. 291 arbejdspladser. Væksten ventes især i Aalborg. Virksomhedssurveyen tyder på relativt stor optimisme blandt kultur, turisme og eventsektoren. 51% af virksomhederne regner med at øge antallet af medarbejdere i løbet af de kommende 5 år, og kun 4% forventer at reducere beskæftigelsen. Virksomhederne regner især med at øge beskæftigelsen for medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Fremtidens kompetencebehov inden forkultur, turisme og event: Virksomhedssurveyen viser, at virksomhederne vil i de kommende 5 år især stille krav om kommunikative, processuelle, relationelle og faglige kompetencer. Det gælder såvel i forhold til ikke-faglærte medarbejdere som medarbejdere med en erhvervsfaglig og medarbejdere med en videregående uddannelse. Hos lederne vil virksomhederne især lægge vægt på evnen til ledelse af medarbejdere samt evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer,

9 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 9 initiativer og projekter. Desuden vægtes evnen til ledelse af projekter, projektforløb og omstillingsprocesser også højt. Ligeså gælder evnen til at udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder og vidensinstitutioner. Hovedparten af virksomhederne inden for kultur, turisme og eventsektoren er tilfredse med de nyuddannedes kompetencer. 38 % finder imidlertid de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde. Det er især medarbejdernes kommunikative kompetencer, som det ofte kniber med. Desuden peges på behov for øget selvstændighed, bedre overblik i arbejdsprocesserne mv. Blandt andet for kokke og tjenere peges desuden på, at de nyuddannedes faglige niveau kunne styrkes. I forhold til fremtidens individuelle personlige kompetencebehov, så vil kultur, turisme og eventsektoren stille større krav til medarbejdernes relationelle-, kommunikative- og processuelle kompetencer. Det skyldes ikke mindst de ændrede forbrugermønstre med krav om leverance af mere individualiserede produkter, ydelser og services, og hvor kundemødet og relationen mellem medarbejder og kunde er afgørende for kundens oplevede produktværdi. Turisterhvervet forventer at der kan opstå problemer med at kunne rekruttere tilstrækkeligt mange faglærte medarbejdere til at varetage de fremtidige stillinger i sektoren. De kompenserer for det manglende udbud af faglærte ved at ansatte ikke-faglærte. Turisterhvervet er stærkt afhængigt at ikke-faglærte sæsonansatte, hvoraf en stor andel udgøres af unge under uddannelse. Ungdomsårgangene bliver imidlertid stadig mindre, samtidigt med, at kravene til individualiseret serviceproduktion er stigende. Dette betyder, at det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig gode unge ikke-faglærte sæsonansatte. Uddannelsesmæssigt er der markante forskelle mellem storby- og kystområderne. Inden for det ikke-faglærte område anvender kystturisme i langt større udstrækning ikke-faglærte med grundskole som højst fuldførte uddannelse, hvorimod storbyturisme i stigende omfang anvender studenter, det vil sige personer med en gymnasial uddannelses som højst fuldførte uddannelse. Der er desuden ofte tale om personer, der er i gang med en uddannelse.

10 10 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 2 Udviklingstendenser, beskæftigelse og uddannelsesbehov Kultur, turisme og eventsektoren i Nordjylland har knapt arbejdspladser og er dermed en af de mellemstore sektorer i regionen. Den økonomiske krise opleves i sektoren som aftagende. Turisme og kulturoplevelse oplever global vækst,og man har en klar forventning om vækst, også i antallet af arbejdspladser. Antallet af medarbejdere i sektoren ventes således at stige med knapt 300 frem mod 2020, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 3%. Væksten forventes, ifølge fremskrivningerne, især at blive drevet af en vækst inden for den private sektor.stigningen ventes primært at finde sted i Aalborg, der melder om forventet stigning på 5%. Hvorimod der kun forventes en beskeden stigning på 1% i henholdsvis Vendsyssel og Himmerland, mens Thy Mors ligefrem må påregne et fald på 1%, som dog kun svarer til 9 personer. Tabel 4-1 Den forventede ændring i efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland i de enkelte sektorer Antal arbejdspladser Ændring i antal Ændring i % Fødevarer og støtteerhverv % Møbel, beklædning og støtteerhverv % Kultur, turisme og event % Oplevelsesindustri % IKT % Energi, miljø og støtteerhverv % Transport og støtteerhverv % Byggeri og støtteerhverv % Metalindustri % Sundhedsvæsen, sundhedste. og medico % Finans, forsikring og vidensservice % Handel og forretningsservice i øvrigt %

11 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 11 Øvrig produktion % Uddannelse % Pleje og omsorg % Offentlig administration og organisationer % Uoplyst % I alt % Kilde: Danmarks Statistik og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Virksomhedssurveyen blandt virksomheder i Nordjylland tyder på, at der er relativ stor optimisme blandt kultur, turisme og eventvirksomhederne. Lidt over halvdelen - 51% af virksomhederne - forventer at øge beskæftigelsen i løbet af de kommende 5 år, mens kun 4% forventer at reducere beskæftigelsen (Figur 4-4). Som det ses af figuren, forventer virksomhederne især at øge beskæftigelsen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse (26%), ligesom der dog også forventes en relativ pæn stigning blandt de ikke-faglærte (13%). Til trods for at der på landsplan spores en stigning i turistbranchen blandt medarbejdere med kort eller lang videregående uddannelse, så viser virksomhedssurveyen en relativt begrænset forventet stigning i antallet af medarbejdere med disse uddannelsesmæssige kompetencer på henholdsvis 7% og 5%. Figur 4-1 Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere om 5 år. Kultur, turisme og event. Alle medarbejdere 51% 45% 4% Ikke-faglærte 13% 86% 1% Medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse 26% 73% 0% Medarbejder med kort eller mellemlang videregående uddannelse 7% 93% 0% Medarbejdere med lang videregående uddannelse 5% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. Der er ikke fundet signifikante forskelle på virksomhedernes forventninger til udviklingen i antallet af ansatte, mellem virksomheder der har eksisteret i mere eller mindre end 10 år. Yngre virksomheder ser altså ikke ud til at have en vækstmæssig fordel inden for sektoren. Et generelt problem i sektoren er den manglende oplevelse af relation mellem kvalitet og pris. Dette ses specielt for kystturismen, der oplever dårlige vækstrater

12 12 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland og mistermarkedsandele. Kort sagt prisniveauet i Danmark er højt, og servicekvaliteten betragtes fortsat som forholdsvis lav. Derfor må man blandt andet tilskrive den stigning, der er sket inden for kultur, turisme og eventsektoren i de forløbne fem år, at sektoren har været i stand til at omstille sig i forhold til en ændret forbruger- og brugermentalitet, som i stadig højere grad betyder individualiserede oplevelser og individuel service. Det gælder både i forhold til konferencegæster og traditionelle feriegæster i alle generationer. Kvalitet og serviceniveau bliver helt afgørende parametre, hvis man vil differentiere sig i konkurrencen både lokalt og nationalt, men også i forhold til lande med et lavere lønniveau.det stiller fornyede krav til organiseringen af både turismens værdikæder, de enkelte kulturvirksomheder samt krav til frontpersonalet. Turisterhvervet er stærkt afhængigt at ikke-faglærte sæsonansatte, hvoraf en stor andel udgøres af unge under uddannelse. Ungdomsårgangene bliver imidlertid stadig mindre, samtidigt med, at kravene til individualiseret serviceproduktion er stigende. Dette betyder, at det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig gode unge ikke-faglærte sæsonansatte. Der er dog også virksomheder uden for Aalborg, som påpeger, at de vurderer, at de nemmere kan fastholde de dygtige ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, fordi "de har færre alternative jobmuligheder herude i vores del af regionen". De fleste interviewede fremhæver, at mulighederne for rekruttere faglært arbejdskraft er større, hvis virksomhederne har et godt renommé, er kendte (har et brand), har ry fort at være en god arbejdsplads eller at medarbejderne har muligheder for personlig og faglig udvikling. De små ungdomsårgange bekymrer en række af interviewpersonerne. Man peger derfor på, at der skal arbejdes bevidst med attraktiviteten inden for især turistbranchen. Turisterhvervet forventer ikke at kunne findeen tilstrækkelig mængde faglærte medarbejdere til at varetage de fremtidige stillinger i sektoren. De kompenserer derfor for det manglende udbud af faglærte ved at ansatte ikke-faglærte. Udfordringen ved de ikke-faglærte er, at de ofte er afløsere, der ikke kan være i virksomheden hele tiden, og derfor heller ikke så let kan præges i forhold til de serviceleverancer eller specifikke produkter, som sektoren trækker frem som nye unikke forretningsområder.

13 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 13 3 Fremtidens kompetencebehov inden for kultur, turisme og event Dette afsnit omhandler de kompetencebehov, som er blevet identificeret gennem data fra survey samt de interviews, der er gennemført i sektoren i forbindelse med Fremkom 3. Første del af afsnittet er en beskrivelse af sektoren og sektorens kompetencebehov med afsæt i interviews med virksomheder og relevante aktører fra sektoren. Anden del vil tage afsæt i data fra surveyen og give viden om: hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt inden for forskellige uddannelsesgrupper: ikke-faglært, erhvervsfaglige og videregående uddannelser i sektoren hvilke kompetencer virksomheder i sektoren stiller krav om på 5 års sigt hos medarbejdere med ledelsesfunktioner virksomhedernes vurdering af de nyuddannedes kompetencer 3.1 Virksomhedernes kompetencebehov Virksomhederne inden for kultur, turisme og event oplever i stigende grad, at kravet fra forbrugerne om leverancen af en individualiseret serviceproduktion er stigende. Kvalitet og serviceniveau bliver afgørende parametre, både overordnet for sektoren og individuelt som medarbejder, hvis man vil differentiere sig i konkurrencen både lokalt og nationalt. Samtidig har sektoren udfordringer med at rekruttere faglærte og til dels ikke-faglærte, der har de rette faglige og ikke mindst personlige kompetencer. Kvalitet og serviceniveau vil blive helt afgørende parametre, både overordnet for sektoren og individuelt som medarbejder, hvis man vil differentiere sig i konkurrencen både lokalt og nationalt. Det åbner, ifølge en interviewperson, op for en ny problemstilling i forhold til de unge faglærte og ikke faglærte i sektoren.

14 14 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Problemet er, at de unge ikke kender deres egne stærke og svage sider. Det mangler de at udvikle på skolerne, således at de bliver klogere på sig selv, og deres egen faglighed. Det vil betyde stærkere medarbejder i fremtiden, som ikke bliver kørt over af gæsten. Den generation, vi får nu, har levet en beskyttet tilværelse, og derfor bliver der brugt meget krudt på at vise dem helt basale færdigheder, som de burde have med hjemmefra. Virksomhederne peger også på, at de unge ofte har et lidt urealistisk billede af, hvad uddannelserne inden for turisterhvervet indeholder, og derfor ikke søger ind på eksempelvis tjeneruddannelsen, til trods for et relativt højt lønniveau. Derudover er en af en af de store udfordringer, at skolerne og uddannelsesinstitutionerne ikke matcher de behov, som erhvervet efterspørger. Det opleves, at skolerne ikke har kunnet følge med udviklingen, og dekompetencersom erhvervet efterspørger. Der er simpelthen sket for lidt i forhold til den verden, vi bevæger os i. Den dynamik som er kendetegnet ved vores branche, kan ikke aflæses på uddannelsesinstitutionerne i regionen, og man mangler at trække erhvervet med ind i den indholdsmæssige udvikling af uddannelserne. I forhold til fremtidens individuelle personlige kompetencebehov, så vil kultur, turisme og eventsektoren stille større krav til medarbejdernes relationelle-, kommunikative- og processuelle kompetencer. Det skyldes ikke mindst de ændrede forbrugermønstre med krav om leverance af mere individualiserede produkter, ydelser og services, og hvor kundemødet og relationen mellem medarbejder og kunde er afgørende for kundens oplevede produktværdi. 3.2 Kompetencekrav til medarbejdersgrupper i sektoren I surveyen er spørgsmålene for uddannelsesgrupperne; Ikke-faglært, erhvervsfaglig uddannelse og lang videregående uddannelse bygget op om den anvendte kompetencemodel, som beskrevet i nedenstående figur:

15 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Ikke-faglærte Virksomhedssurveyen viser, at virksomhederne inden for kultur, turisme og eventde næste 5 år især vil stille krav til de ikke-faglærtes relationelle-, kommunikative- og processuelle kompetencer. Vigtigst for virksomhederne er de ikke-faglærtes evner til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (87 %), deres evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (74%), samt deres evne til at tilrettelægge deres arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (71%). Virksomhederne inden for sektoren lægger lidt større vægt på evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med, evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave hos deres ikke-faglærte medarbejdere end de nordjyske virksomheder generelt. Omvendt lægger de lidt mindre vægt på IT-kundskaber end de nordjyske virksomheder generelt. Evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse man arbejder med, er også noget som virksomhederne lægger stor vægt på hos de ikke-faglærte medarbejdere (61%). Ligeledes scorer evnen til i praksis at bruge, det man har lært gennem kurser og uddannelse særdeles højt (56 %). Det hænger sammen med, at de ikke-faglærtes faglige kompetencer fra kurser tillige med deres generelle kompetencer fra folkeskolen, gymnasiet og evt. andre uddannelser, eller igangværende uddannelse blandt studerende kan bidrage til at skabe værdi for virksomheden. Derimod er der kun begrænsede krav om ITkundskaber (11%), faglige kvalifikationer samt læse-, skrive- og regnefærdigheder samt fremmedsprog og kulturforståelse i de kommende 5 år.

16 16 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Figur 3-1 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ikke-faglærtemedarbejdere? Læse-, skrive og regnefærdigheder 25% 43% 19% 12% Fremmedsprog og kulturforståelse 24% 31% 18% 27% IT-kundskaber 11% 21% 42% 26% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 27% 33% 26% 15% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 56% 17% 13% 14% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 71% 23% 2% 4% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 87% 8% 2% 4% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 74% 17% 4% 5% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 61% 25% 8% 7% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse Blandt medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse er billedet stort set det samme som blandt de ikke-faglærte. Virksomhederne vil især stille krav til de ikkefaglærtes relationelle, kommunikative, processuelle og faglige kompetencer. Virksomhederne inden for sektoren vil i højere grad lægge vægt på evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere, evnen til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat samt fremmedsprog og kulturforståelse hos deres medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse end de nordjyske virksomheder generelt. De kompetencer, som virksomhederne især har fokus på, er evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (93 %), evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (90 %),evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (88 %), evnen til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse (75 %) samt evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med (72 %).

17 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 17 Figur 4-2 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse? Læse-, skrive og regnefærdigheder 57% 26% 14% 3% Fremmedsprog og kulturforståelse 29% 39% 27% 5% IT-kundskaber 30% 21% 36% 14% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 53% 31% 15% 1% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 75% 11% 13% 1% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 93% 4% 4% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 90% 6% 4% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 88% 8% 4% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 72% 18% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S Medarbejdere med videregående uddannelse Blandt medarbejdere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse er billedet nogenlunde det samme som blandt de ikke-faglærte og de faglærte. De vigtigste kompetencer i de kommende 5 år vurderes i virksomhedssurveyen at være medarbejdernes relationelle, kommunikative, processuelle og faglige kompetencer. Virksomhederne inden for kultur, turisme og event lægger mindre vægt på evnen til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse og ITkundskaber hos medarbejdere med videregående uddannelse end de nordjyske virksomheder generelt. De kompetencer, som virksomhederne især har fokus på, er evnen til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave (85 %),evnen til at tilrettelægge sit arbejde, så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat (77 %), evnen til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere (75 %) samt evnen til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med (74 %).

18 18 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Figur 4-3 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens medarbejdere med videregående uddannelse? Fremmedsprog og kulturforståelse 25% 30% 16% 30% IT-kundskaber 22% 25% 25% 28% Faglige kvalifikationer opnået gennem kurser og uddannelse mv 39% 25% 30% 7% Evne til i praksis at bruge det man har lært gennem kurser og uddannelse 61% 13% 15% 11% Evne til at tilrettelægge sit arbejde så opgaveløsningen i sin helhed får det bedste resultat 77% 14% 3% 5% Evne til at kommunikere og indgå i teamwork med en kollega, leder eller samarbejdspartner om en arbejdsopgave 85% 8% 3% 4% Evne til at skabe og bevare relationer med kolleger, ledere, kunder og samarbejdspartnere 75% 13% 8% 4% Evne til at tænke kreativt og innovativt om sin egen opgaveløsning eller det produkt/ydelse, man arbejder med 74% 9% 11% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S Medarbejdere med ledelsesfunktioner Virksomhederne i kultur, turisme og eventsektoren vurderer evnen til ledelse af medarbejderne (82 %), evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter (77 %) samt indsigt i faglig og teknisk udvikling inden for virksomhedens fagområder (70 %) som nogle af devigtigste ledelsesmæssige kompetencer i de kommende fem år. At evnen til at kunne og implementere nye ideer, initiativer og projekter scorer højt understøttes af en række interviews, der alle peger på den forandrings- og omstillingsproces som sektoren gennemgår i disse år for, på den ene side, at efterkomme kundernes individualiserede produktønsker og, på den anden side, at skille sig ud i forhold til det konkurrerende marked. Kravene til lederne inden for sektoren afviger ikke signifikant fra de tilsvarende krav blandt de nordjyske virksomheder generelt. Kun få virksomheder lægger stor vægt på kompetencer til at arbejde internationalt og på juridiske kompetencer.

19 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland 19 Figur 4-4 I hvilken grad vil virksomheden stille krav om følgende kompetencer i de kommende 5 år blandt virksomhedens ledere? Evne til ledelse af projekter, projektforløb, omstillingsprocesser mv? 63% 23% 9% 5% Evne til ledelse af medarbejdere? 82% 16% 2% Indsigt i faglig og teknisk udvikling inden for virksomhedens fagområder? 70% 22% 4% 4% Evne til at udvikle netværk og relationer med samarbejdspartnere, konkurrenter, kunder, vidensinstitutioner mv? 63% 24% 9% 5% Kompetencer til at arbejde internationalt 16% 25% 17% 42% Økonomiske og finansielle kompetencer? 52% 35% 3% 10% Juridiske kompetencer? 13% 31% 28% 28% Evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativer og projekter? 77% 18% 3% 2% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Virksomhedernes vurdering af de nyuddannedes kompetencer 62 % af de adspurgte virksomheder inden for sektoren er tilfredse med de kompetence, som de nyuddannede besidder. Der er dog relativt mange, der vurderer, at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde (38 %). 12 % vurderer, at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde på mange områder. 26 % at de er mangelfulde på enkelte områder. Interviews blandt turistvirksomheder peger på, at det især er en opdateret viden i forhold til nyeste teknologi og arbejdsmetoder, der efterspørges. Derfor peger interviewpersonerne også på muligheden for et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik på et bedre kompetencematch.

20 20 Sektorrapport 2015 Kultur-, turisme- og event - Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland Figur 4-5 Hvordan vurderer virksomheden generelt de nyuddannedes kompetencer? 12% 26% Mangelfulde på mange områder Mangelfulde på enkelte områder Tilfredsstillende 62% Kilde: Survey blandt virksomheder i efteråret COWI A/S. De virksomheder, der mener, at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde, har vi spurgt om, hvilke faggrupper det især drejer sig om, og hvilke kompetencer de nyuddannede især mangler. Virksomhederne peger bl.a. på, at de nyuddannede mangler kommunikative kompetencer. Desuden peges på behov for øget selvstændighed, bedre overblik i arbejdsprocesserne mv. Blandt andet for kokke og tjenere peges desuden på, at de nyuddannedes faglige niveau kunne styrkes.

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere