STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ"

Transkript

1 Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

2 GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato Udarbejdet af OFK Kontrolleret af JASJ Godkendt af OFK Beskrivelse Miljømåling-ekstern støj Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 miljømåling-ekstern støj INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning 1 3. De berørte parter 1 4. Fremgangsmåde for støjberegning 1 5. Støjkilder 2 6. Virksomhedens placering 2 7. Støjgrænser 2 8. Driftsforhold 3 9. Kildestyrker Beregningsscenarier Støjudbredelsesforhold Beregningspositioner Beregningssituationerne Beregningsresultater Støjens karakter Ubestemthed Konklusion 8 BILAG Bilag 1 Beregningsudskrifter fra SoundPLAN

4 miljømåling-ekstern støj 1 af 8 1. RESUME I forbindelse med igangsætning af råstofindvinding på et areal ved Grimstrupvej er der udført beregning af forventet støjbelastning af de nærmeste naboer. Støjberegningen er udført som Miljømåling-ekstern støj i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger for ekstern støj fra virksomheder. Den udførte støjberegning viser, at under forudsætning af at der etableres støjvolde i retning mod naboerne, vil vejledende støjgrænser kunne overholdes. 2. INDLEDNING I forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer for et areal ved Grimstrupvej ved Esbjerg er der udført beregning af den forventede støjbelastning af de nærmeste naboer. Arealet omfatter matrikel numre 6b, 6z, 6r, Sadderup, Esbjerg Jorder. 3. DE BERØRTE PARTER De berørte parter er: Rekvirent: Stürup Anlæg A/S, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø ved vognmand Kristian Stürup. Støjlaboratorium: Rambøll A/S, Englandsgade 25, 5100 Odense C ved Ole Funk Knudsen. Tilsynsmyndighed: Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Torvegade 74, 6700 Esbjerg ved sagsbehandler Leif Pedersen. 4. FREMGANGSMÅDE FOR STØJBEREGNING Støjbelastning af naboerne er beregnet efter metoden beskrevet i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Beregningsmodellen er også benævnt General Prediction Method. Beregningerne er i praksis udført ved hjælp af Pc-programmet SoundPLAN version 7.1 opdateret SoundPLAN indeholder den anførte beregningsmodel. Der er i SoundPLAN udarbejdet en rumlig model af arealet og omgivelserne, idet bygninger og terrænoplysninger er indregnet på baggrund af data fra Geodatastyrelsen, Kort10 og højdemodel, april Da der ikke er mulighed for at måle kildestyrker for støjkilderne er beregningerne baseret på erfaringsværdier og leverandøroplysninger for støjkilderne. Beregningerne er udført og rapporteret som Miljømåling-ekstern støj efter personcertificeringsordningen. Undertegnede Ole Funk Knudsen er personcertificeret (certifikat nr ).

5 miljømåling-ekstern støj 2 af 8 5. STØJKILDER Virksomhedens støjkilder er: Lastbiler, som kører til og fra pladsen med henblik på udlevering af grus Gummihjulslæsser, som opererer på pladsen Mobilt sorteringsanlæg. 6. VIRKSOMHEDENS PLACERING Virksomheden er placeret i det åbne land. Gravearealet er mod syd afgrænset af Grimstrupvej og mod vest af Gl. Tingvej. Mod øst er arealet afgrænset af en adgangsvej til en ejendom beliggende længere mod nord. Virksomheden er i forskellige retninger omgivet af ejendomme med beboelse i det åbne land. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivende beboelser i det åbne land er vist på figurerne i afsnit 13. De anførte punktnumre refererer til beregningspunkterne også anført på figurerne i afsnit 13. Virksomheden grænser i det sydøstlige hjørne op til en ejendom med beboelse (punkt 5). Ved den nordlige afgrænsning af arealet findes på den vestlige side af Gl. Tingvej tilsvarende en ejendom med beboelse (punkt 2). Mod nord og nordøst findes et par ejendomme med beboelse med åbent land mellem ejendommene og grusgraven (punkt 3 og punkt 4). Mod sydvest findes dels en ejendom på samme side af Grimstrupvej, men på den anden side af Gl. Tingvej (punkt 1) og dels 4 ejendomme på den anden side af Grimstrupvej (punkt 6). Ved det sydøstlige hjørne findes også en ejendom på den anden side af Grimstrupvej. 7. STØJGRÆNSER Det forudsættes, at udgangspunktet for fastsættelse af støjgrænser for virksomheden er vejledende støjgrænser anført i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Ekstern støj fra virksomheder, idet naboerne klassificeres som boliger i det åbne land. De vejledende støjgrænser ved naboerne er herefter: Mandag-fredag kl og lørdag kl : Mandag-fredag kl , lørdag kl og søndag kl : Alle dage kl : 55 (A) 45 (A) 40 (A) Støjen skal midles over følgende tidsrum: Mandag-fredag og søndag kl : Lørdag kl : Lørdag kl : Alle dage kl : Alle dage kl : 8 timer med mest støj 7 timer 4 timer 1 time med mest støj ½ time med mest støj

6 miljømåling-ekstern støj 3 af 8 8. DRIFTSFORHOLD Virksomheden er i maksimal drift i perioderne mandag-fredag kl og lørdag kl Den maksimale drift omfatter drift af gummihjulslæsser, sorteringsanlæg og til- og frakørsel med lastbiler. Støjen skal i tidsrummene mandag-fredag kl midles over 8 timer. Det forudsættes, at der indenfor 8 timer er drift i 7 timer af sorteringsanlæg og gummihjulslæsser, og at der forekommer 40 lastbiler svarende til 80 forbikørsler på adgangsvejen. Beregning for disse perioder er i det følgende benævnt dagperiode. I tilfælde af drift lørdag i tidsrummet kl , hvor støjen skal midles over 7 timer, vurderes det, at støjkilderne vil være i drift i samme procentvise andel af tiden, således at støjbelastningerne bliver de samme. I perioden kl forekommer alene udlevering af grus til lastbiler. I dette tidsrum skal støjen midles over ½ time. Det forudsættes, at gummihjulslæsseren er i kontinuert drift indenfor den halve time, og at der forekommer 5 lastbiler indenfor ½ time svarende til 10 forbikørsler på adgangsvejen. Beregning for denne periode er i det følgende benævnt natperiode. 9. KILDESTYRKER For kørsel med lastbiler regnes med data fra Støjdatabogen udgivet af Lydteknisk Institut, idet der regnes med kørsel med svag acceleration km/t med L WA = 101. Støjkildehøjden er regnet til 1,5 m over terræn. Kilden er regnet som en linjestøjkilde. For gummihjulslæsseren regnes med L WA = 108 som oplyst af Scantruck for Komatsu WA480. Som frekvensspektrum regnes med data fra Støjdatabogen. Støjkildehøjden er regnet til 2 m over terræn. Kilden er regnet som en arealstøjkilde. For sorteringsanlægget er der af leverandøren oplyst støjdata i form af angivne støjniveauer i forskellige retninger og forskellige afstande fra anlægget. I afstand 10 m fra anlægget vinkelret på længdeaksen er der således angivet et støjniveau på maksimalt 86 (A). Under antagelse af, at støjkilden fra den pågældende måleposition kan betragtes som en punktstøjkilde og under antagelse af, at støjniveauet er målt i frit felt over en akustisk hård overflade, kan det målte støjniveau omregnes til en kildestyrke på L WA = log (2 x л x 10 2 ) = 114. Frekvensspektrum er fastsat på grundlag af erfaringsværdier. Støjkildehøjden er regnet til 3 m over terræn. Kilden er regnet som en punktstøjkilde. 10. BEREGNINGSSCENARIER Der er regnet for en situation med støjkilder placeret i den nordlige etape (benævnt etape 1) og en situation med støjkilder placeret i den sydlige etape (benævnt etape 2). Der er herudover beregnet for en placering af støjkilderne længst mod syd (benævnt etape 3). Der er i alle 3 situationer forudsat en støjkildeplacering på det afrømmede terræn.

7 miljømåling-ekstern støj 4 af STØJUDBREDELSESFORHOLD Terrænet er generelt faldende fra vest mod øst. Der forudsættes etableret støjvolde mod vest og nord samt i skel mod ejendommen i det sydøstlige hjørne. Vedrørende placeringen af støjvoldene henvises til figurerne i afsnit 13 (specielt figur 3). Støjvoldene er forudsat at have følgende højder: Mod vest: Den sydligste del mod vest Mod nord: Mod ejendom i det sydøstlige hjørne: Mod syd: 3 m høje volde 4 m høje volde 4 m høje volde 5 m høje volde 4 m høje volde Terrænet er regnet som akustisk porøst terræn. 12. BEREGNINGSPOSITIONER Der er beregnet støjbelastninger i 6 beregningspunkter placeret ved de nærmeste naboer i alle retninger. Beregningspunkterne er alle placeret 1,5 m over terræn. Støjbelastningerne er beregnet som fritfeltsværdier, dvs. uden refleksion fra bygningerne.

8 miljømåling-ekstern støj 5 af BEREGNINGSSITUATIONERNE Beregningssituationerne er vist i nedenstående figurer for etape 1, etape 2 og etape 3. Figur 1: beregningssituation etape 1

9 miljømåling-ekstern støj Figur 2: beregningssituation etape 2 Figur 3: beregningssituation etape 3 6 af 8

10 miljømåling-ekstern støj 7 af BEREGNINGSRESULTATER Beregningsresultaterne fremgår af nedenstående skemaer. Beregningspunkt Scenario: etape 1 Scenario: etape 2 Støjniveau L eq dagperiode Støjgrænse 55 Støjniveau L eq natperiode Støjgrænse 40 Støjniveau L eq dagperiode Støjgrænse 55 Støjniveau L eq natperiode Støjgrænse ,8 39,4 53,5 47,2 2 54,9 48,9 49,4 43,8 3 52,4 45,3 42,8 36,7 4 50,5 44,7 43,2 37,1 5 49,5 44,5 51,0 44,0 6 39,7 49,0 46,6 42,0 Beregningspunkt Scenario: etape 3 Støjniveau L eq dagperiode Støjgrænse 55 Støjniveau L eq natperiode Støjgrænse ,8 47,0 2 46,6 40,8 3 41,3 34,3 4 41,3 34,9 5 48,6 41,7 6 52,7 46,3 Beregningsudskrifter fra SoundPLAN er indsat i bilag STØJENS KARAKTER Det vurderes, at støjen ikke indeholder tydeligt hørbare impulser eller toner, som berettiger til tillæg på 5 for støjens særlige karakter. Støjbelastningerne er således lig med de beregnede L eq værdier. 16. UBESTEMTHED Der er beregnet ubestemthed i henhold til Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger nr. 36, 30. november 2005 Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder. Standardusikkerheder er fastsat til 5 for gummihjulslæsser og sorteringsanlæg (katalogværdier) og 3 for lastbiler (katalogværdi baseret på mange målinger). Usikkerheden på beregningerne er sat til 1. Der er eksempelvis beregnet ubestemthed for beregningspunkt 2, etape 1 (hvor beregningsresultatet er tættest på støjgrænsen) på ± 6,9.

11 miljømåling-ekstern støj 8 af KONKLUSION Under forudsætning af de anførte støjafskærmninger i form af støjvolde viser beregningerne overholdelse af støjgrænse i dagperioden. Beregningerne viser overskridelser af støjgrænser i perioden 06-07, som støjmæssigt betragtes som natperiode med lave støjgrænser til følge. Vejledningen fra Miljøstyrelsen åbner mulighed for at ændre grænsen mellem nat og dag fra kl. 06 til kl. 07 i tilfælde, hvor dette kan være påkrævet af hensyn til virksomhedens drift. Såfremt det er vigtigt for virksomheden, at udlevering af materialer kan ske fra kl. 06 anbefales det, at denne mulighed udnyttes. Såfremt dagperioden påbegyndes kl. 06, vil perioden kl være en del af dagperioden, og der vil ikke være problemer forbundet med at overholde støjgrænserne. Det skal bemærkes, at de tre beregningsscenarier ikke afspejler alle støjforhold i grusgravens levetid, men det vurderes, at beregningsscenarierne beskriver noget nær de værste forhold. Støjbelastningen af den enkelte nabo vil variere afhængig af placeringen af det aktuelle aktivitetsområde, og afhængig af i hvilken dybde der graves.

12 miljømåling-ekstern støj 0-1 BILAG 1 BEREGNINGSUDSKRIFTER FRA SOUNDPLAN

13 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 1 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Name Punkt 1 LAeq, 8h 44,8 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 39,35 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 501,56-65,0-1,6 0,0-2,8 0,0 38,6-0,6 38,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 501,56-65,0-1,6 0,0-2,8 0,0 38,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 501,56-65,0-1,6 0,0-2,8 0,0 38,6 0,0 38,6 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 281,13-60,0-1,4-6,3-1,6 0,0 18,3 10,0 28,3 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 281,13-60,0-1,4-6,3-1,6 0,0 18,3 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 281,13-60,0-1,4-6,3-1,6 0,0 18,3 13,0 31,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 501,83-65,0-2,2 0,0-2,5 0,0 44,3-0,6 43,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 501,83-65,0-2,2 0,0-2,5 0,0 44,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 501,83-65,0-2,2 0,0-2,5 0,0 44,3 Name Punkt 2 LAeq, 8h 54,9 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 48,87 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 139,99-53,9-1,5-2,9-0,8 0,0 48,8-0,6 48,2 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 139,99-53,9-1,5-2,9-0,8 0,0 48,8 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 139,99-53,9-1,5-2,9-0,8 0,0 48,8 0,0 48,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 288,75-60,2-1,5-4,3-1,7 0,0 19,8 10,0 29,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 288,75-60,2-1,5-4,3-1,7 0,0 19,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 288,75-60,2-1,5-4,3-1,7 0,0 19,8 13,0 32,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 152,71-54,7-2,2-1,7-1,1 0,0 54,4-0,6 53,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 152,71-54,7-2,2-1,7-1,1 0,0 54,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 152,71-54,7-2,2-1,7-1,1 0,0 54,4 Name Punkt 3 LAeq, 8h 52,4 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 45,30 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 134,31-53,6-1,3-7,3-0,7 0,0 45,2-0,6 44,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 134,31-53,6-1,3-7,3-0,7 0,0 45,2 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 134,31-53,6-1,3-7,3-0,7 0,0 45,2 0,0 45,2 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 293,62-60,3-1,3-7,7-1,4 0,0 16,8 10,0 26,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 293,62-60,3-1,3-7,7-1,4 0,0 16,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 293,62-60,3-1,3-7,7-1,4 0,0 16,8 13,0 29,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 141,06-54,0-2,1-5,0-0,8 0,0 52,2-0,6 51,6 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 141,06-54,0-2,1-5,0-0,8 0,0 52,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 141,06-54,0-2,1-5,0-0,8 0,0 52,2 Name Punkt 4 LAeq, 8h 50,5 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 44,71 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 290,76-60,3-1,6 0,0-1,7 0,0 44,4-0,6 43,8 Ramboll A/S 1 SoundPLAN 7.1

14 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 1 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 290,76-60,3-1,6 0,0-1,7 0,0 44,4 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 290,76-60,3-1,6 0,0-1,7 0,0 44,4 0,0 44,4 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 424,32-63,5-1,9-0,2-2,1 0,0 19,8 10,0 29,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 424,32-63,5-1,9-0,2-2,1 0,0 19,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 424,32-63,5-1,9-0,2-2,1 0,0 19,8 13,0 32,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 291,19-60,3-2,2 0,0-1,6 0,0 49,9-0,6 49,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 291,19-60,3-2,2 0,0-1,6 0,0 49,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 291,19-60,3-2,2 0,0-1,6 0,0 49,9 Name Punkt 5 LAeq, 8h 49,5 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 44,48 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 352,37-61,9-1,1 0,0-1,9 0,0 43,0-0,6 42,4 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 352,37-61,9-1,1 0,0-1,9 0,0 43,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 352,37-61,9-1,1 0,0-1,9 0,0 43,0 0,0 43,0 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 80,33-49,1-0,7-11,0-0,8 0,0 26,0 10,0 36,0 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 80,33-49,1-0,7-11,0-0,8 0,0 26,0 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 80,33-49,1-0,7-11,0-0,8 0,0 26,0 13,0 39,0 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 349,24-61,9-1,5-0,1-1,7 0,0 48,9-0,6 48,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 349,24-61,9-1,5-0,1-1,7 0,0 48,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 349,24-61,9-1,5-0,1-1,7 0,0 48,9 Name Punkt 6 LAeq, 8h 39,7 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 38,96 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 508,70-65,1-1,1-8,8-2,1 0,0 30,8-0,6 30,3 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq,1 508,70-65,1-1,1-8,8-2,1 0,0 30,8 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7110,9 LAeq, 508,70-65,1-1,1-8,8-2,1 0,0 30,8 0,0 30,8 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 216,12-57,7-1,4-2,6-0,7 0,0 25,2 10,0 35,2 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq,1 216,12-57,7-1,4-2,6-0,7 0,0 25,2 Lastbiler Line 87,6 60,7 487,1 LAeq, 216,12-57,7-1,4-2,6-0,7 0,0 25,2 13,0 38,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 506,18-65,1-1,5-8,2-1,8 0,0 37,5-0,6 36,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1 506,18-65,1-1,5-8,2-1,8 0,0 37,5 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 506,18-65,1-1,5-8,2-1,8 0,0 37,5 Ramboll A/S 2 SoundPLAN 7.1

15 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 2 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Name Punkt 1 LAeq, 8h 53,5 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 47,21 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 207,47-57,3-1,6-0,8-1,2 0,0 47,1-0,6 46,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 207,47-57,3-1,6-0,8-1,2 0,0 47,1 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 207,47-57,3-1,6-0,8-1,2 0,0 47,1 0,0 47,1 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 201,47-57,1-1,6-7,5-0,9 0,0 16,1 10,0 26,1 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 201,47-57,1-1,6-7,5-0,9 0,0 16,1 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 201,47-57,1-1,6-7,5-0,9 0,0 16,1 13,0 29,1 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 211,60-57,5-2,2-0,1-1,2 0,0 53,0-0,6 52,5 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 211,60-57,5-2,2-0,1-1,2 0,0 53,0 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 211,60-57,5-2,2-0,1-1,2 0,0 53,0 Name Punkt 2 LAeq, 8h 49,4 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 43,73 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 320,11-61,1-1,5 0,0-1,8 0,0 43,6-0,6 43,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 320,11-61,1-1,5 0,0-1,8 0,0 43,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 320,11-61,1-1,5 0,0-1,8 0,0 43,6 0,0 43,6 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 387,21-62,8-2,0 0,0-2,1 0,0 16,3 10,0 26,3 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 387,21-62,8-2,0 0,0-2,1 0,0 16,3 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 387,21-62,8-2,0 0,0-2,1 0,0 16,3 13,0 29,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 327,57-61,3-2,2 0,0-1,8 0,0 48,8-0,6 48,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 327,57-61,3-2,2 0,0-1,8 0,0 48,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 327,57-61,3-2,2 0,0-1,8 0,0 48,8 Name Punkt 3 LAeq, 8h 42,8 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 36,73 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 438,39-63,8-1,5-3,4-2,7 0,0 36,6-0,6 36,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 438,39-63,8-1,5-3,4-2,7 0,0 36,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 438,39-63,8-1,5-3,4-2,7 0,0 36,6 0,0 36,6 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 486,45-64,7-1,9-4,0-2,8 0,0 9,7 10,0 19,7 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 486,45-64,7-1,9-4,0-2,8 0,0 9,7 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 486,45-64,7-1,9-4,0-2,8 0,0 9,7 13,0 22,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 442,10-63,9-2,2-2,7-2,8 0,0 42,4-0,6 41,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 442,10-63,9-2,2-2,7-2,8 0,0 42,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 442,10-63,9-2,2-2,7-2,8 0,0 42,4 Name Punkt 4 LAeq, 8h 43,2 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 37,06 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 577,05-66,2-1,7 0,0-3,2 0,0 36,9-0,6 36,3 Ramboll A/S 1 SoundPLAN 7.1

16 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 2 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 577,05-66,2-1,7 0,0-3,2 0,0 36,9 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 577,05-66,2-1,7 0,0-3,2 0,0 36,9 0,0 36,9 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 604,70-66,6-1,8-1,6-2,9 0,0 10,2 10,0 20,2 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 604,70-66,6-1,8-1,6-2,9 0,0 10,2 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 604,70-66,6-1,8-1,6-2,9 0,0 10,2 13,0 23,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 577,79-66,2-2,2 0,0-2,9 0,0 42,7-0,6 42,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 577,79-66,2-2,2 0,0-2,9 0,0 42,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 577,79-66,2-2,2 0,0-2,9 0,0 42,7 Name Punkt 5 LAeq, 8h 51,0 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 44,02 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 106,96-51,6-0,6-11,8-0,4 0,0 43,6-0,6 43,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 106,96-51,6-0,6-11,8-0,4 0,0 43,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 106,96-51,6-0,6-11,8-0,4 0,0 43,6 0,0 43,6 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 53,95-45,6-0,6-16,3-0,2 0,0 20,5 10,0 30,5 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 53,95-45,6-0,6-16,3-0,2 0,0 20,5 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 53,95-45,6-0,6-16,3-0,2 0,0 20,5 13,0 33,5 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 102,97-51,2-1,0-10,8-0,3 0,0 50,7-0,6 50,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 102,97-51,2-1,0-10,8-0,3 0,0 50,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 102,97-51,2-1,0-10,8-0,3 0,0 50,7 Name Punkt 6 LAeq, 8h 46,6 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 41,97 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 8h 205,83-57,3-0,9-9,3-0,9 0,0 39,7-0,6 39,1 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq,1h 205,83-57,3-0,9-9,3-0,9 0,0 39,7 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7108,1 LAeq, 0,5h 205,83-57,3-0,9-9,3-0,9 0,0 39,7 0,0 39,7 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 8h 145,91-54,3-1,6-1,5-0,7 0,0 25,0 10,0 35,0 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq,1h 145,91-54,3-1,6-1,5-0,7 0,0 25,0 Lastbiler Line 83,1 60,7 173,8 LAeq, 0,5h 145,91-54,3-1,6-1,5-0,7 0,0 25,0 13,0 38,0 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 205,27-57,2-1,4-8,7-0,8 0,0 45,9-0,6 45,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 205,27-57,2-1,4-8,7-0,8 0,0 45,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 205,27-57,2-1,4-8,7-0,8 0,0 45,9 Ramboll A/S 2 SoundPLAN 7.1

17 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 3 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Name Punkt 1 LAeq, 8h 52,8 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 46,98 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 117,49-52,4-1,1-6,9-0,6 0,0 46,9-0,6 46,3 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 117,49-52,4-1,1-6,9-0,6 0,0 46,9 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 117,49-52,4-1,1-6,9-0,6 0,0 46,9 0,0 46,9 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 165,13-55,3-1,3-8,6-0,7 0,0 15,3 10,0 25,3 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 165,13-55,3-1,3-8,6-0,7 0,0 15,3 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 165,13-55,3-1,3-8,6-0,7 0,0 15,3 13,0 28,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 127,30-53,1-2,0-6,1-0,6 0,0 52,2-0,6 51,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 127,30-53,1-2,0-6,1-0,6 0,0 52,2 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 127,30-53,1-2,0-6,1-0,6 0,0 52,2 Name Punkt 2 LAeq, 8h 46,6 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 40,76 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 420,04-63,5-1,6 0,0-2,3 0,0 40,6-0,6 40,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 420,04-63,5-1,6 0,0-2,3 0,0 40,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 420,04-63,5-1,6 0,0-2,3 0,0 40,6 0,0 40,6 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 434,28-63,7-1,8 0,0-2,3 0,0 13,4 10,0 23,4 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 434,28-63,7-1,8 0,0-2,3 0,0 13,4 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 434,28-63,7-1,8 0,0-2,3 0,0 13,4 13,0 26,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 426,44-63,6-2,2 0,0-2,2 0,0 46,0-0,6 45,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 426,44-63,6-2,2 0,0-2,2 0,0 46,0 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 426,44-63,6-2,2 0,0-2,2 0,0 46,0 Name Punkt 3 LAeq, 8h 41,3 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 34,27 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 545,00-65,7-1,6-3,3-3,3 0,0 34,1-0,6 33,5 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 545,00-65,7-1,6-3,3-3,3 0,0 34,1 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 545,00-65,7-1,6-3,3-3,3 0,0 34,1 0,0 34,1 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 540,27-65,6-1,8-2,8-3,2 0,0 7,8 10,0 17,8 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 540,27-65,6-1,8-2,8-3,2 0,0 7,8 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 540,27-65,6-1,8-2,8-3,2 0,0 7,8 13,0 20,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 548,18-65,8-2,2-1,7-3,3 0,0 41,1-0,6 40,5 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 548,18-65,8-2,2-1,7-3,3 0,0 41,1 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 548,18-65,8-2,2-1,7-3,3 0,0 41,1 Name Punkt 4 LAeq, 8h 41,3 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 34,86 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 679,65-67,6-1,9 0,0-3,7 0,0 34,7-0,6 34,1 Ramboll A/S 1 SoundPLAN 7.1

18 Grusgrav Grimstrupvej (Kristian Styrup) Mean propagation Leq - Etape 3 10 Source SrcType Lw (A) Lw' (A) l or S m,m² time slice s m Adiv Agr Abar Aatm dlrefl Ls (A) dlw Lr (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 679,65-67,6-1,9 0,0-3,7 0,0 34,7 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 679,65-67,6-1,9 0,0-3,7 0,0 34,7 0,0 34,7 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 663,69-67,4-1,8-2,2-3,2 0,0 6,7 10,0 16,7 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 663,69-67,4-1,8-2,2-3,2 0,0 6,7 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 663,69-67,4-1,8-2,2-3,2 0,0 6,7 13,0 19,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 680,52-67,6-2,2 0,0-3,3 0,0 40,9-0,6 40,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 680,52-67,6-2,2 0,0-3,3 0,0 40,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 680,52-67,6-2,2 0,0-3,3 0,0 40,9 Name Punkt 5 LAeq, 8h 48,6 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 41,71 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 116,11-52,3-0,6-13,3-0,4 0,0 41,4-0,6 40,8 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 116,11-52,3-0,6-13,3-0,4 0,0 41,4 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 116,11-52,3-0,6-13,3-0,4 0,0 41,4 0,0 41,4 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 74,98-48,5-0,7-14,5-0,2 0,0 17,3 10,0 27,3 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 74,98-48,5-0,7-14,5-0,2 0,0 17,3 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 74,98-48,5-0,7-14,5-0,2 0,0 17,3 13,0 30,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 116,06-52,3-1,1-12,0-0,4 0,0 48,3-0,6 47,7 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 116,06-52,3-1,1-12,0-0,4 0,0 48,3 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 116,06-52,3-1,1-12,0-0,4 0,0 48,3 Name Punkt 6 LAeq, 8h 52,7 (A) LAeq,1h (A) LAeq, 0,5h 46,30 (A) Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 8h 97,23-50,7-0,8-10,4-0,4 0,0 45,6-0,6 45,0 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq,1h 97,23-50,7-0,8-10,4-0,4 0,0 45,6 Gummihjulslæsser Area 108,0 69,5 7104,9 LAeq, 0,5h 97,23-50,7-0,8-10,4-0,4 0,0 45,6 0,0 45,6 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 8h 112,35-52,0-1,3-2,5-0,6 0,0 24,9 10,0 34,9 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq,1h 112,35-52,0-1,3-2,5-0,6 0,0 24,9 Lastbiler Line 81,3 60,7 114,7 LAeq, 0,5h 112,35-52,0-1,3-2,5-0,6 0,0 24,9 13,0 37,9 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 8h 99,25-50,9-1,5-8,9-0,4 0,0 52,4-0,6 51,8 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq,1h 99,25-50,9-1,5-8,9-0,4 0,0 52,4 Sorteringsanlæg Point 114,0 114,0 LAeq, 0,5h 99,25-50,9-1,5-8,9-0,4 0,0 52,4 Ramboll A/S 2 SoundPLAN 7.1

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding. Miljømåling - ekstern støj

Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding. Miljømåling - ekstern støj Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding Miljømåling - ekstern støj Februar 2011 I/S Amagerforbrænding Nyt affaldsforbrændingsanlæg Miljømåling - ekstern støj Februar 2011 Ref 0957011A Miljømåling-ekstern

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

"MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ"

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted Januar 2017 "MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ" Rapport nr. 16-16 PROJEKT Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted RESUME Projekt nr. 227349

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE Revision 0 Dato 02-08-2013 Udarbejdet af OFK Kontrolleret af JASJ Godkendt af OFK Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK Til HKV Horsens A/S Dokumenttype Miljømåling ekstern støj Dato Marts, 2016 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ MED UDVIDELSE MED BIOKEDLER HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker.

Projekts hovedformål er at udvikle et redskab til teknisk og administrativ implementering af støjsvag teknologi ved levering af varer til butikker. NOTAT Projekt Kunde Støj fra varelevering til butikker Projekterne DYT og 24T samt Miljøstyrelsen Dato 0-2-3 Fra Allan Jensen Projektstatus december 3. Projektets hovedformål Projekts hovedformål er at

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

STØJUNDERSØGELSE ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S Til Energi Viborg Kraftvarme A/S Industrivej 40 8800 Viborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Juni 2013 Beregning af samlet støj eksternt fra kraftvarmeværk og kedelcentral på Industrivej

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere