26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration"

Transkript

1 På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration

2 Målsætningen for Integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og at alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Etniske minoriteter skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre borgere. Den generelle indsats suppleres af forskellige konkrete tiltag. Det følgende viser et udpluk af initiativer i Århus Kommune, som er med til at sikre en vellykket integration. Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Bysamfundet bidrager MÅL OG INDSATS Involvering af bysamfundet i implementering og udvikling af integrationsindsatsen Styrkelse af dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper for at modvirke fordomme og misforståelser imellem grupperne 2 Eksempel 1 Tværgående integrationsgruppe Med det formål at koordinere indsatsen med bysamfundet er der nedsat en tværgående integrationsgruppe mellem Magistraten og repræsentanter fra bysamfundet bl.a. arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger med flere. Borgmesterens Afdeling har formandskabet for gruppen, der bl.a. beskæftiger sig med antiradikalisering og antidiskrimination. Eksempel 2 Sundhedscenter Vest Forud for etablering af Sundhedscenter Vest foregik der et omfattende arbejde med at involvere lokale aktører og borgere i Gellerup i fastlæggelsen af indholdet for sundhedscenteret. Borgerinddragelsen er sket med henblik på at afdække behovet for service, hvilket fremover vil understøtte implementering og udvikling af den lokale integrationsindsats.

3 Eksempel 3 Kontaktforældreordning Forældre på skoler i Århus, der modtager elever med sprogstøttebehov i dansk deltager i en forældrekontaktordning (f.eks. Højvangskolen). Forældre på distriktsskolen påtager sig i første omgang at guide forældre til nyankomne børn fra f.eks. Gellerup. Efterfølgende er målet dialog og engagement mellem de forskellige forældregrupper. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 4 Erfaringer fra festival anvendes som "kickoff" til bedre forståelse Med afsæt i festivalen Images of the Middle East, som blev afholdt i 2006, har Kulturforvaltningen indsamlet gode erfaringer med at bruge kulturen til at styrke dialogen og samtidig igangsætte nye samtaler i Århus på tværs af befolkningsgrupperne. Der blev udviklet en ny samarbejdsmodel, der involverede de lokale etniske kunstnere og foreninger og nye arbejdsmetoder og netværk. Der arbejdes videre med de gode erfaringer med at bruge kulturen som en løftestang til at styrke dialog og forståelse bl.a. når Århus i 2010 igen er vært for en Image Festival. Eksempel 5 Involvering er vejen frem Århusmodellen for borgerinddragelse. Her får bl.a. borgere med etnisk minoritetsbaggrund muligheden for at deltage i debatter om strategier, politikker, planer og projekter i kommunen. 3

4 Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Gensidig respekt og bekæmpelse af diskrimination MÅL OG INDSATS Århus Kommune er kendt som en arbejdsplads hvor der ikke diskrimineres Århus Kommune yder en diskriminationsfri service over for borgere og brugere Eksempel 6 Hjælp til skolerne Børn og Unge afholder grundorienteringer for skoler, der modtager elever med dansk som andetsprog. Børn og Unge skal klæde hele skolens personale på til at modtage elever og forældre, hvilket ofte suppleres med oplæg om kulturelle/religiøse/sociale forhold herunder diskrimination og inklusion/medborgerskab. I debatter sættes skolens værdigrundlag og arbejdsmæssige fundament i.f.t. nye fællesskaber i fokus. Eksempel 7 (Bræt) spil for forståelse Borgmesterens Afdeling har stået i spidsen for udvikling af et værdispil om mangfoldighed, hvor bl.a. kort om antidiskrimination indgår. Værdispillet er tænkt som et redskab til at få sat mangfoldighed og antidiskrimination på dagsordenen på de enkelte arbejdspladser. Eksempel 8 Borgerservice for alle Borgerservice understøtter arbejdet med at sikre ligeværdigt medborgerskab for alle bl.a. ved at yde hjælp til selvhjælp. Der arbejdes også på at etablere en sprogversioneret udgave af hjemmesiden, ligesom en række pjecer oversættes til forskellige sprog. Endvidere gøres der en ekstra indsats i forhold til at formidle information om det kommende kommunalvalg, herunder indsatsen i forhold til demokratisk medborgerskab. Samtidig er der en målrettet markedsføring af ydelser overfor etniske minoritetsgrupper bl.a. er der planer om, at møde op ved forskellige arrangementer i Vestbyen. 4

5 5

6 Indsatsområde Medborgerskab & antidiskrimination Indtænkning af medborgerskab/antidiskrimination i egen virksomhed MÅL OG INDSATS Århus Kommune tilrettelægger sine ydelser, aktiviteter og formidling, så alle borgere uanset etnisk og sproglig baggrund opnår lige muligheder for at kunne drage nytte af ydelser, at deltage i aktiviteter, og at udøve lige indflydelse på udformning af ydelser og aktiviteter Sproglig og samfundsmæssig forståelse må ikke være en barriere for opnåelse af medborgerskab Eksempel 9 En indsats på tværs af foreninger Sport- og Fritidsforvaltningen deltager i projektet Sporttrack, der er et bydækkende projekt i forskellige boligområder på tværs af byen og har to hovedmål: Det ene er, at ca. 120 unge med etniske minoritetsbaggrund i løbet af to år gennemfører den lederuddannelse, som Sporttrack tilbyder. Uddannelsen er gratis og indeholder bl.a. ledelsesværktøjer og udvikling af personlige kompetencer. Hensigten er, at lederuddannelsen skal fungere som et springbræt til at blive træner/leder i en forening, og på den måde give mere indflydelse i aktiviteterne, der tilbydes. Det andet hovedmål er afholdelse af medborgerkurser for voksne. Hensigten med kurserne er at give deltagerne kompetencer til at navigere inden for foreningslivet, og samtidig give dem redskaber til, at skabe flere aktiviteter i deres lokalområde. 6 Eksempel 10 Forståelse for sundhed Sundhedscenter Vest i Gellerup tilrettelægger sine ydelser og aktiviteter således, at udsatte grupper har mulighed for, at få en sundere livsstil på områder som kost, rygning, alkohol og motion. Som en del af denne indsats tilbydes der sundhedsfremmende kurser på modtagergruppens sprog.

7 Eksempel 11 Pilotprojekt om medborgerskab Børn og Unge gennemfører i et pilotprojekt om medborgerskab fra 0-18 år. Målet er at formulere anbefalinger til at kvalificere og forankre arbejdet med at opleve og bruge medborgerskab i daglig praksis i Børn og Unge. Målet er, at alle børn, unge og forældre får redskaber til at deltage, træne i at deltage og opleve betydningen af at deltage. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 12 Medborgerskab i introduktionsprogrammer I forbindelse med introduktionsprogrammer for borgere omfattet af integrationsloven oprettes der løbende særlige kursusforløb om medborgerskab for nye borgere. Således får de nye borgere mulighed for en særlig indføring i medborgerskabsbegrebet og de muligheder og forpligtigelser, det medfører. 7

8 Indsatsområde Uddannelse MÅL OG INDSATS Børn og unge i Århus Kommune skal rustes til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb og deltage aktivt i samfundet Børn og Unge understøtter i et 0-18 års perspektiv, at alle børn rustes til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og at indsatser tilpasses det enkelte barns forudsætninger Fra 0-3 år tilføres dagtilbud ny viden ift. sprog. Fra 3-6 år er sprogstimulerings indsatsen systematiseret og opkvalificeret. Fra 6-16 år skal en vifte af skolekoncepter tage højde for børns forskellige behov og forudsætninger. For unge gøres en særlig indsats for at nå målet om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse Eksempel 13 Mentorordninger For at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse anvendes mentorordninger. Mentorerne støtter udvalgte elever med dansk som andetsprog i at gennemføre afgangsprøve og ungdomsuddannelse. Mentorer rekrutteres blandt studerende ved videregående uddannelser. Eksempel 14 Praktisk supplement til skoleundervisning I samarbejde med Århus Håndværkerforening og Dansk Byggeri Østjylland er iværksat et pilotprojekt i 2009 i.f.t. unge med behov for praktisk supplement til skoleundervisning i form af praktikaftale, fritidsjob og trainee-aftale med virksomheder i Århus-området. 8 Eksempel 15 Verden er åben Dagtilbuddene i område 11 (Vestbyen) arbejder målrettet på at tiltrække børn og forældre udenfor området, samt utraditionelle tiltag til at åbne verden f.eks. gennem venskabsbørnehaver, bus til oplevelser mv.

9 Eksempel 16 SFO en på Mårslet Skole På Mårslet Skole, som er modtagerskole, går 25 ud af 30 børn i SFO, hvilket har stor betydning for sproglig udvikling og social integration. Børn laver endvidere legeaftaler i Mårslet og Brabrand. Kultur og tradition inddrages f.eks. med tur til museer, fødselsdage i SFO mv. 9

10 10 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Beskæftigelse MÅL OG INDSATS Beskæftigelsesprocenten for personer med etnisk minoritetsbaggrund skal øges med mindst 3 procentpoint om året 60% af de arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være i ordinært arbejde eller uddannelse inden for 12 måneder fra henvendelsestidspunktet. Efter 24 måneder skal andelen være 75% Aktiveringsprocenten for de ikke arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være stigende 80% af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund omfattet af det 3-årige integrationsprogram skal ved afslutning være i ordinært arbejde eller uddannelse Andelen af personer med etnisk minoritetsbaggrund ansat i Århus Kommune i faste stillinger skal svare til befolkningsandelen i den erhvervsaktive alder. Der skal målrettet arbejdes for at dette kommer til at gælde inden for alle stillingskategorier og på alle niveauer Eksempel 17 Støtte til ægtefæller Hovedparten af de nye borgere, som kommer til Århus Kommune direkte fra udlandet er forsørgede af deres ægtefælle. Denne målgruppe har særlige udfordringer og i Århus Kommune har man valgt at give denne gruppe borgere et særligt tilbud. Tilbuddet indeholder bistand fra jobkonsulenter, som vejleder og kompetenceafklarer borgeren så vedkommende hurtigst muligt får et arbejde der passer til den enkeltes kvalifikationer. Eksempel 18 Partnerskabsaftaler Beskæftigelsesforvaltningen har oprettet partnerskabsaftaler med en række virksomheder. Via aftalerne kvalificeres de ledige til arbejdsmarkedet gennem et konkret og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Partnerskabsaftalerne sikrer mange ledige med etnisk minoritetsbaggrund et uddannelsesforløb, som tilrettelægges så både faglige, sproglige og personlige udfordringer tilgodeses. Eksempel 19 Shaqo-junior Shaqo betyder arbejde på somalisk og er navnet på et alternativt jobcenter i Gellerup for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Ildsjælene bag projektet er dansk-somaliere som kender målgruppen og området. Ud over at hjælpe de unge til at finde praktikpladser og fritidsjobs, bistår projektet også med uddannelsesvejledning og lektiehjælp. Centralt for projektets metode er, at man inddrager forældrene, hvilket bidrager til at sikre langtidsholdbare løsninger. Eksempel 20 Rekruttering af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet med at rekruttere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale om en ganske stor fremgang. Både udadtil og indadtil har der været særligt fokus på, at se mangfoldighed som en ressource. Dette er sket gennem udarbejdelse af målrettede annoncekampagner til etniske minoriteter. Der er endvidere blevet ansat to sproglærere til at give danskundervisning ude på arbejdspladserne til både elever og medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.

11 En god historie Hvordan virksomheder formår at rekruttere og fastholde deres medarbejdere Integrationsrådet Baggrunden for, at Integrationsrådet har valgt beskæftigelse som et fokusområde er dels at flere undersøgelser peger på, at der findes forskellige barrierer for folk med etnisk minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet. Mange arbejdssøgende med etnisk minoritetsbaggrund har følt sig diskriminerede i ansættelsesforløb, og oplever at det kan være meget vanskeligt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - også selvom man har sine kvalifikationer i orden. Omvendt oplever mange virksomheder, at de modtager meget få - nogle slet ingen - ansøgninger fra borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Integrationsrådet satte sig for, at undersøge mysteriet lidt nærmere, og gik på jagt efter den gode historie, altså de virksomheder som både formår at rekruttere og fastholde medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund og som også forstår at bruge mangfoldigheden klogt til at opnå nogle fordele som virksomheden ellers ikke ville have. Rådet har besøgt tre virksomheder, hhv. Busselskabet Århus Sporveje (Midttrafik), Kvickly X-tra i Viby, samt Midtvask (Region Midtjylland). På alle tre virksomheder har der været gode dialoger og der er blevet skabt ny indsigt hos begge parter. Fælles for alle tre virksomheder er at deres rekruttering er styret af hvilke kompetencer de efterspørger. Derfor har Integrationsrådet afviklet en Idé Camp hvor der blev udvekslet meninger i et afslappet forum ala Godmorgen Danmark. Idé Campen havde deltagelse af Borgmester Nicolai Wammen, Rådmand Laura Hay, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv samt eksperter på området. Efterfølgende blev der udgivet en avis, som blev sendt til deltagerne, hvor pointerne og indsigterne fra dagen fastholdes. Integrationsrådet håber dermed at have inspireret virksomheder og erhversnetværk til at tænke nye tanker, når det handler om beskæftigelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Eksempel 21 Tosprogede i tandplejen Tandplejen prioriterer at ansætte medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Flere har særlige opgaver, hvor sproglige og kulturelle kompetencer styrker opsøgende og forebyggende arbejde overfor forældre og børn. Indsatsen styrkes f.eks. med en ekstra tandplejer til sådanne opgaver i Søndervangdistriktet. En tandplejer med tyrkisk baggrund blev kåret til årets tandplejer 2007 i Danmark. 11

12 12 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Bosætning MÅL OG INDSATS Befolkningssammensætningen i de udsatte lokalsamfund og boligområder skal nærme sig kommunens gennemsnit Der udarbejdes en varig og helhedsbetonet indsats, der kan omdanne de socialt udsatte boligområder til attraktive bydele og fremme en mere alsidig beboersammensætning Nettotilflytningen af personer på overførselsindkomst til Århus Kommune bør ikke overstige gennemsnittet for landets øvrige kommuner Eksempel 22 Alsidighed i ejerformer Alsidighed i ejerformer er et mål ved udvikling af nye boligområder. De bynære havneområder har eksempelvis som målsætning, at 25% af boligerne skal være almene. Eksempel 23 Spredning i boligforeningerne Den Sociale Boligtildeling formidler almennyttige boliger til borgere med boligsociale problemer. Efter aftale med boligforeningerne forsøger Den Sociale Boligtildeling at opnå spredning af beboere uden dansk statsborgerskab ved at anvise boliger til denne gruppe i områder, hvor over 75% af beboerne har dansk statsborgerskab. Eksempel 24 Helhedsplaner Der udarbejdes helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj samt Søndervangens skoledistrikt. Helhedsplanerne skal sikre en helhedsorienteret indsats i udsatte boligområder ved at samtænke fysiske tiltag med sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. Konkret er der fokus på de redskaber, hvormed man kan påvirke beboersammensætningen. Det kan man i udsatte almene afdelinger f.eks. med udlejningsaftaler og kombineret udlejning. Derudover kan boligorganisationer få tilladelse til at udleje almene boliger til erhverv og i særlige tilfælde til salg og nedrivning. Eksempel 25 Kombineret udlejning for kontanthjælpsmodtagere Tilflytningen af kontanthjælpsmodtagere fra andre kommuner søges påvirket med redskabet kombineret udlejning. Kombineret udlejning betyder, at en ansøger, der i gennem længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal afvises til en almen bolig i de udsatte boligområder Gellerup, Toveshøj, Herredsvang og Bispehaven. Eksempel 26 Sammenhæng mellem skole og bolig I forbindelse med beslutningen om lukning af Nordgårdsskolen og Frydenlundskolen blev der afholdt møder med repræsentanter fra boligforeningerne for at sikre at lejlighederne kunne tilbydes familier med interesse i at flytte til deres børns nye fortrinsskole. Der er også mulighed for økonomisk tilskud til flytning (flyttehjælp).

13 En god historie Hvordan håndterer de beboersammensætning i Holland, og hvordan drager vi erfaringer af det? Integrationsrådet Integrationsrådet besøgte, sammen med 24 medarbejdere, rådgivere fra Gellerup og Toveshøj og deltagelse fra Folkeinformation i Gellerup, Søndervangskolen og Boligforeningen Århus og Omegn, byen De Bijlmermeer i Holland hvor man har forvandlet et udsat boligområde til et attraktivt område. Dette er blandt andet gjort ved at ændre i sammensætningen af boformer, således at der nu findes både lejeboliger og ejerboliger i området. Herudover er der foretaget nedrivninger og ombygninger således at området nu ser radikalt anderledes ud, end da det blev bygget. Studieturen har dog haft et bredere formål, end blot besøget i De Bijlmermeer, nemlig at få viden om, dels den Hollandske by- og boligpolitik, ved at besøge Integrations og Boligministeriet i Haag, dels at få viden om hvordan bysamfundet Amsterdam håndterer radikalisering. Integrationsrådet besøgte også et centralt samlingssted for områdets beboere, Aktivitetscentrum De Salon, hvor rådet talte med beboere og beboer repræsentanter. Turen var således ikke blot en studietur, men i høj grad også en ramme hvor nye netværk kunne dannes og der kunne komme flere forskellige faglige perspektiver på de temaer der blev drøftet. Efterfølgende er der lavet en temaavis fra turen og Integrationsrådet indbyder i løbet af efteråret 2009 interesserede til et foredrag om turen, film og billedforevisning. 13

14 Billede: Borgmester Nicolai Wammen overrækker Integrationsprisen, som er et maleri af billedkunstner Faranak Sohi til ISS Jobudviklingscenter, Århus Integrationsprisen Århus sætter pris på integration Århus Kommunes Integrationspris blev uddelt ved et festligt arrangement på Århus Rådhus mandag 25. maj 2009 :: Folkeinformation - Socialcenter Vest, som dagligt udfører en stor indsats i forhold til at give vejledning, råd og hjælp til borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Prisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke etniske minoriteters beskæftigelsessituation - eller som har gjort sig særlig bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at blive integreret. Følgende tre kandidater var nomineret til årets pris: :: ACFC fodboldklubben i Gellerup, som udgør et stort aktiv for lokalområdet og engagerer en stor del af Gellerupparkens unge med holdsport. :: ISS Jobudviklingscenter, Århus, som udfører en omfattende indsats i forhold til at integrere borgere med etnisk minoritetsbaggrund på deres arbejdspladser. Herunder er et særligt fokus på indsatsen i forhold til gruppen af ressourcesvage ledige etniske minoriteter. I begrundelsen for at udpege ISS Jobudviklingscenter, Århus fremhævede bedømmelsesudvalget foruden ovennævnte, at arbejdet bl.a. er præget af optimisme og en tro på den enkeltes muligheder og potentiale. Derudover arbejder Jobudviklingscenteret tæt sammen med de kommunale jobcentre. Indsatsen er tilpasset den enkelte deltager gennem sprogundervisning, virksomhedspraktik, mentorforløb og forskellige kurser, der er med til at opkvalificere deltagerne. 14

15 Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

16 eksempler 26gode På Integrationspolitikken i Århus Kommune - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

mangfoldige talenter

mangfoldige talenter mangfoldige talenter Inspiration til større mangfoldighed MANGFOLDIGE TALENTER er titlen på dette magasin, fordi den mangfoldighed af mennesker, som lever i Danmark, rummer masser af talenter. De mange

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere