26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration"

Transkript

1 På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration

2 Målsætningen for Integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og at alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Etniske minoriteter skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre borgere. Den generelle indsats suppleres af forskellige konkrete tiltag. Det følgende viser et udpluk af initiativer i Århus Kommune, som er med til at sikre en vellykket integration. Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Bysamfundet bidrager MÅL OG INDSATS Involvering af bysamfundet i implementering og udvikling af integrationsindsatsen Styrkelse af dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper for at modvirke fordomme og misforståelser imellem grupperne 2 Eksempel 1 Tværgående integrationsgruppe Med det formål at koordinere indsatsen med bysamfundet er der nedsat en tværgående integrationsgruppe mellem Magistraten og repræsentanter fra bysamfundet bl.a. arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger med flere. Borgmesterens Afdeling har formandskabet for gruppen, der bl.a. beskæftiger sig med antiradikalisering og antidiskrimination. Eksempel 2 Sundhedscenter Vest Forud for etablering af Sundhedscenter Vest foregik der et omfattende arbejde med at involvere lokale aktører og borgere i Gellerup i fastlæggelsen af indholdet for sundhedscenteret. Borgerinddragelsen er sket med henblik på at afdække behovet for service, hvilket fremover vil understøtte implementering og udvikling af den lokale integrationsindsats.

3 Eksempel 3 Kontaktforældreordning Forældre på skoler i Århus, der modtager elever med sprogstøttebehov i dansk deltager i en forældrekontaktordning (f.eks. Højvangskolen). Forældre på distriktsskolen påtager sig i første omgang at guide forældre til nyankomne børn fra f.eks. Gellerup. Efterfølgende er målet dialog og engagement mellem de forskellige forældregrupper. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 4 Erfaringer fra festival anvendes som "kickoff" til bedre forståelse Med afsæt i festivalen Images of the Middle East, som blev afholdt i 2006, har Kulturforvaltningen indsamlet gode erfaringer med at bruge kulturen til at styrke dialogen og samtidig igangsætte nye samtaler i Århus på tværs af befolkningsgrupperne. Der blev udviklet en ny samarbejdsmodel, der involverede de lokale etniske kunstnere og foreninger og nye arbejdsmetoder og netværk. Der arbejdes videre med de gode erfaringer med at bruge kulturen som en løftestang til at styrke dialog og forståelse bl.a. når Århus i 2010 igen er vært for en Image Festival. Eksempel 5 Involvering er vejen frem Århusmodellen for borgerinddragelse. Her får bl.a. borgere med etnisk minoritetsbaggrund muligheden for at deltage i debatter om strategier, politikker, planer og projekter i kommunen. 3

4 Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Gensidig respekt og bekæmpelse af diskrimination MÅL OG INDSATS Århus Kommune er kendt som en arbejdsplads hvor der ikke diskrimineres Århus Kommune yder en diskriminationsfri service over for borgere og brugere Eksempel 6 Hjælp til skolerne Børn og Unge afholder grundorienteringer for skoler, der modtager elever med dansk som andetsprog. Børn og Unge skal klæde hele skolens personale på til at modtage elever og forældre, hvilket ofte suppleres med oplæg om kulturelle/religiøse/sociale forhold herunder diskrimination og inklusion/medborgerskab. I debatter sættes skolens værdigrundlag og arbejdsmæssige fundament i.f.t. nye fællesskaber i fokus. Eksempel 7 (Bræt) spil for forståelse Borgmesterens Afdeling har stået i spidsen for udvikling af et værdispil om mangfoldighed, hvor bl.a. kort om antidiskrimination indgår. Værdispillet er tænkt som et redskab til at få sat mangfoldighed og antidiskrimination på dagsordenen på de enkelte arbejdspladser. Eksempel 8 Borgerservice for alle Borgerservice understøtter arbejdet med at sikre ligeværdigt medborgerskab for alle bl.a. ved at yde hjælp til selvhjælp. Der arbejdes også på at etablere en sprogversioneret udgave af hjemmesiden, ligesom en række pjecer oversættes til forskellige sprog. Endvidere gøres der en ekstra indsats i forhold til at formidle information om det kommende kommunalvalg, herunder indsatsen i forhold til demokratisk medborgerskab. Samtidig er der en målrettet markedsføring af ydelser overfor etniske minoritetsgrupper bl.a. er der planer om, at møde op ved forskellige arrangementer i Vestbyen. 4

5 5

6 Indsatsområde Medborgerskab & antidiskrimination Indtænkning af medborgerskab/antidiskrimination i egen virksomhed MÅL OG INDSATS Århus Kommune tilrettelægger sine ydelser, aktiviteter og formidling, så alle borgere uanset etnisk og sproglig baggrund opnår lige muligheder for at kunne drage nytte af ydelser, at deltage i aktiviteter, og at udøve lige indflydelse på udformning af ydelser og aktiviteter Sproglig og samfundsmæssig forståelse må ikke være en barriere for opnåelse af medborgerskab Eksempel 9 En indsats på tværs af foreninger Sport- og Fritidsforvaltningen deltager i projektet Sporttrack, der er et bydækkende projekt i forskellige boligområder på tværs af byen og har to hovedmål: Det ene er, at ca. 120 unge med etniske minoritetsbaggrund i løbet af to år gennemfører den lederuddannelse, som Sporttrack tilbyder. Uddannelsen er gratis og indeholder bl.a. ledelsesværktøjer og udvikling af personlige kompetencer. Hensigten er, at lederuddannelsen skal fungere som et springbræt til at blive træner/leder i en forening, og på den måde give mere indflydelse i aktiviteterne, der tilbydes. Det andet hovedmål er afholdelse af medborgerkurser for voksne. Hensigten med kurserne er at give deltagerne kompetencer til at navigere inden for foreningslivet, og samtidig give dem redskaber til, at skabe flere aktiviteter i deres lokalområde. 6 Eksempel 10 Forståelse for sundhed Sundhedscenter Vest i Gellerup tilrettelægger sine ydelser og aktiviteter således, at udsatte grupper har mulighed for, at få en sundere livsstil på områder som kost, rygning, alkohol og motion. Som en del af denne indsats tilbydes der sundhedsfremmende kurser på modtagergruppens sprog.

7 Eksempel 11 Pilotprojekt om medborgerskab Børn og Unge gennemfører i et pilotprojekt om medborgerskab fra 0-18 år. Målet er at formulere anbefalinger til at kvalificere og forankre arbejdet med at opleve og bruge medborgerskab i daglig praksis i Børn og Unge. Målet er, at alle børn, unge og forældre får redskaber til at deltage, træne i at deltage og opleve betydningen af at deltage. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 12 Medborgerskab i introduktionsprogrammer I forbindelse med introduktionsprogrammer for borgere omfattet af integrationsloven oprettes der løbende særlige kursusforløb om medborgerskab for nye borgere. Således får de nye borgere mulighed for en særlig indføring i medborgerskabsbegrebet og de muligheder og forpligtigelser, det medfører. 7

8 Indsatsområde Uddannelse MÅL OG INDSATS Børn og unge i Århus Kommune skal rustes til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb og deltage aktivt i samfundet Børn og Unge understøtter i et 0-18 års perspektiv, at alle børn rustes til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og at indsatser tilpasses det enkelte barns forudsætninger Fra 0-3 år tilføres dagtilbud ny viden ift. sprog. Fra 3-6 år er sprogstimulerings indsatsen systematiseret og opkvalificeret. Fra 6-16 år skal en vifte af skolekoncepter tage højde for børns forskellige behov og forudsætninger. For unge gøres en særlig indsats for at nå målet om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse Eksempel 13 Mentorordninger For at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse anvendes mentorordninger. Mentorerne støtter udvalgte elever med dansk som andetsprog i at gennemføre afgangsprøve og ungdomsuddannelse. Mentorer rekrutteres blandt studerende ved videregående uddannelser. Eksempel 14 Praktisk supplement til skoleundervisning I samarbejde med Århus Håndværkerforening og Dansk Byggeri Østjylland er iværksat et pilotprojekt i 2009 i.f.t. unge med behov for praktisk supplement til skoleundervisning i form af praktikaftale, fritidsjob og trainee-aftale med virksomheder i Århus-området. 8 Eksempel 15 Verden er åben Dagtilbuddene i område 11 (Vestbyen) arbejder målrettet på at tiltrække børn og forældre udenfor området, samt utraditionelle tiltag til at åbne verden f.eks. gennem venskabsbørnehaver, bus til oplevelser mv.

9 Eksempel 16 SFO en på Mårslet Skole På Mårslet Skole, som er modtagerskole, går 25 ud af 30 børn i SFO, hvilket har stor betydning for sproglig udvikling og social integration. Børn laver endvidere legeaftaler i Mårslet og Brabrand. Kultur og tradition inddrages f.eks. med tur til museer, fødselsdage i SFO mv. 9

10 10 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Beskæftigelse MÅL OG INDSATS Beskæftigelsesprocenten for personer med etnisk minoritetsbaggrund skal øges med mindst 3 procentpoint om året 60% af de arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være i ordinært arbejde eller uddannelse inden for 12 måneder fra henvendelsestidspunktet. Efter 24 måneder skal andelen være 75% Aktiveringsprocenten for de ikke arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være stigende 80% af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund omfattet af det 3-årige integrationsprogram skal ved afslutning være i ordinært arbejde eller uddannelse Andelen af personer med etnisk minoritetsbaggrund ansat i Århus Kommune i faste stillinger skal svare til befolkningsandelen i den erhvervsaktive alder. Der skal målrettet arbejdes for at dette kommer til at gælde inden for alle stillingskategorier og på alle niveauer Eksempel 17 Støtte til ægtefæller Hovedparten af de nye borgere, som kommer til Århus Kommune direkte fra udlandet er forsørgede af deres ægtefælle. Denne målgruppe har særlige udfordringer og i Århus Kommune har man valgt at give denne gruppe borgere et særligt tilbud. Tilbuddet indeholder bistand fra jobkonsulenter, som vejleder og kompetenceafklarer borgeren så vedkommende hurtigst muligt får et arbejde der passer til den enkeltes kvalifikationer. Eksempel 18 Partnerskabsaftaler Beskæftigelsesforvaltningen har oprettet partnerskabsaftaler med en række virksomheder. Via aftalerne kvalificeres de ledige til arbejdsmarkedet gennem et konkret og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Partnerskabsaftalerne sikrer mange ledige med etnisk minoritetsbaggrund et uddannelsesforløb, som tilrettelægges så både faglige, sproglige og personlige udfordringer tilgodeses. Eksempel 19 Shaqo-junior Shaqo betyder arbejde på somalisk og er navnet på et alternativt jobcenter i Gellerup for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Ildsjælene bag projektet er dansk-somaliere som kender målgruppen og området. Ud over at hjælpe de unge til at finde praktikpladser og fritidsjobs, bistår projektet også med uddannelsesvejledning og lektiehjælp. Centralt for projektets metode er, at man inddrager forældrene, hvilket bidrager til at sikre langtidsholdbare løsninger. Eksempel 20 Rekruttering af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet med at rekruttere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale om en ganske stor fremgang. Både udadtil og indadtil har der været særligt fokus på, at se mangfoldighed som en ressource. Dette er sket gennem udarbejdelse af målrettede annoncekampagner til etniske minoriteter. Der er endvidere blevet ansat to sproglærere til at give danskundervisning ude på arbejdspladserne til både elever og medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.

11 En god historie Hvordan virksomheder formår at rekruttere og fastholde deres medarbejdere Integrationsrådet Baggrunden for, at Integrationsrådet har valgt beskæftigelse som et fokusområde er dels at flere undersøgelser peger på, at der findes forskellige barrierer for folk med etnisk minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet. Mange arbejdssøgende med etnisk minoritetsbaggrund har følt sig diskriminerede i ansættelsesforløb, og oplever at det kan være meget vanskeligt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - også selvom man har sine kvalifikationer i orden. Omvendt oplever mange virksomheder, at de modtager meget få - nogle slet ingen - ansøgninger fra borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Integrationsrådet satte sig for, at undersøge mysteriet lidt nærmere, og gik på jagt efter den gode historie, altså de virksomheder som både formår at rekruttere og fastholde medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund og som også forstår at bruge mangfoldigheden klogt til at opnå nogle fordele som virksomheden ellers ikke ville have. Rådet har besøgt tre virksomheder, hhv. Busselskabet Århus Sporveje (Midttrafik), Kvickly X-tra i Viby, samt Midtvask (Region Midtjylland). På alle tre virksomheder har der været gode dialoger og der er blevet skabt ny indsigt hos begge parter. Fælles for alle tre virksomheder er at deres rekruttering er styret af hvilke kompetencer de efterspørger. Derfor har Integrationsrådet afviklet en Idé Camp hvor der blev udvekslet meninger i et afslappet forum ala Godmorgen Danmark. Idé Campen havde deltagelse af Borgmester Nicolai Wammen, Rådmand Laura Hay, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv samt eksperter på området. Efterfølgende blev der udgivet en avis, som blev sendt til deltagerne, hvor pointerne og indsigterne fra dagen fastholdes. Integrationsrådet håber dermed at have inspireret virksomheder og erhversnetværk til at tænke nye tanker, når det handler om beskæftigelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Eksempel 21 Tosprogede i tandplejen Tandplejen prioriterer at ansætte medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Flere har særlige opgaver, hvor sproglige og kulturelle kompetencer styrker opsøgende og forebyggende arbejde overfor forældre og børn. Indsatsen styrkes f.eks. med en ekstra tandplejer til sådanne opgaver i Søndervangdistriktet. En tandplejer med tyrkisk baggrund blev kåret til årets tandplejer 2007 i Danmark. 11

12 12 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Bosætning MÅL OG INDSATS Befolkningssammensætningen i de udsatte lokalsamfund og boligområder skal nærme sig kommunens gennemsnit Der udarbejdes en varig og helhedsbetonet indsats, der kan omdanne de socialt udsatte boligområder til attraktive bydele og fremme en mere alsidig beboersammensætning Nettotilflytningen af personer på overførselsindkomst til Århus Kommune bør ikke overstige gennemsnittet for landets øvrige kommuner Eksempel 22 Alsidighed i ejerformer Alsidighed i ejerformer er et mål ved udvikling af nye boligområder. De bynære havneområder har eksempelvis som målsætning, at 25% af boligerne skal være almene. Eksempel 23 Spredning i boligforeningerne Den Sociale Boligtildeling formidler almennyttige boliger til borgere med boligsociale problemer. Efter aftale med boligforeningerne forsøger Den Sociale Boligtildeling at opnå spredning af beboere uden dansk statsborgerskab ved at anvise boliger til denne gruppe i områder, hvor over 75% af beboerne har dansk statsborgerskab. Eksempel 24 Helhedsplaner Der udarbejdes helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj samt Søndervangens skoledistrikt. Helhedsplanerne skal sikre en helhedsorienteret indsats i udsatte boligområder ved at samtænke fysiske tiltag med sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. Konkret er der fokus på de redskaber, hvormed man kan påvirke beboersammensætningen. Det kan man i udsatte almene afdelinger f.eks. med udlejningsaftaler og kombineret udlejning. Derudover kan boligorganisationer få tilladelse til at udleje almene boliger til erhverv og i særlige tilfælde til salg og nedrivning. Eksempel 25 Kombineret udlejning for kontanthjælpsmodtagere Tilflytningen af kontanthjælpsmodtagere fra andre kommuner søges påvirket med redskabet kombineret udlejning. Kombineret udlejning betyder, at en ansøger, der i gennem længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal afvises til en almen bolig i de udsatte boligområder Gellerup, Toveshøj, Herredsvang og Bispehaven. Eksempel 26 Sammenhæng mellem skole og bolig I forbindelse med beslutningen om lukning af Nordgårdsskolen og Frydenlundskolen blev der afholdt møder med repræsentanter fra boligforeningerne for at sikre at lejlighederne kunne tilbydes familier med interesse i at flytte til deres børns nye fortrinsskole. Der er også mulighed for økonomisk tilskud til flytning (flyttehjælp).

13 En god historie Hvordan håndterer de beboersammensætning i Holland, og hvordan drager vi erfaringer af det? Integrationsrådet Integrationsrådet besøgte, sammen med 24 medarbejdere, rådgivere fra Gellerup og Toveshøj og deltagelse fra Folkeinformation i Gellerup, Søndervangskolen og Boligforeningen Århus og Omegn, byen De Bijlmermeer i Holland hvor man har forvandlet et udsat boligområde til et attraktivt område. Dette er blandt andet gjort ved at ændre i sammensætningen af boformer, således at der nu findes både lejeboliger og ejerboliger i området. Herudover er der foretaget nedrivninger og ombygninger således at området nu ser radikalt anderledes ud, end da det blev bygget. Studieturen har dog haft et bredere formål, end blot besøget i De Bijlmermeer, nemlig at få viden om, dels den Hollandske by- og boligpolitik, ved at besøge Integrations og Boligministeriet i Haag, dels at få viden om hvordan bysamfundet Amsterdam håndterer radikalisering. Integrationsrådet besøgte også et centralt samlingssted for områdets beboere, Aktivitetscentrum De Salon, hvor rådet talte med beboere og beboer repræsentanter. Turen var således ikke blot en studietur, men i høj grad også en ramme hvor nye netværk kunne dannes og der kunne komme flere forskellige faglige perspektiver på de temaer der blev drøftet. Efterfølgende er der lavet en temaavis fra turen og Integrationsrådet indbyder i løbet af efteråret 2009 interesserede til et foredrag om turen, film og billedforevisning. 13

14 Billede: Borgmester Nicolai Wammen overrækker Integrationsprisen, som er et maleri af billedkunstner Faranak Sohi til ISS Jobudviklingscenter, Århus Integrationsprisen Århus sætter pris på integration Århus Kommunes Integrationspris blev uddelt ved et festligt arrangement på Århus Rådhus mandag 25. maj 2009 :: Folkeinformation - Socialcenter Vest, som dagligt udfører en stor indsats i forhold til at give vejledning, råd og hjælp til borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Prisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke etniske minoriteters beskæftigelsessituation - eller som har gjort sig særlig bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at blive integreret. Følgende tre kandidater var nomineret til årets pris: :: ACFC fodboldklubben i Gellerup, som udgør et stort aktiv for lokalområdet og engagerer en stor del af Gellerupparkens unge med holdsport. :: ISS Jobudviklingscenter, Århus, som udfører en omfattende indsats i forhold til at integrere borgere med etnisk minoritetsbaggrund på deres arbejdspladser. Herunder er et særligt fokus på indsatsen i forhold til gruppen af ressourcesvage ledige etniske minoriteter. I begrundelsen for at udpege ISS Jobudviklingscenter, Århus fremhævede bedømmelsesudvalget foruden ovennævnte, at arbejdet bl.a. er præget af optimisme og en tro på den enkeltes muligheder og potentiale. Derudover arbejder Jobudviklingscenteret tæt sammen med de kommunale jobcentre. Indsatsen er tilpasset den enkelte deltager gennem sprogundervisning, virksomhedspraktik, mentorforløb og forskellige kurser, der er med til at opkvalificere deltagerne. 14

15 Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

16 eksempler 26gode På Integrationspolitikken i Århus Kommune - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Integrationspolitik 2008-2013

Integrationspolitik 2008-2013 Integrationspolitik 2008-2013 Godkendt af Byrådet den 18. august 2008 Vejen bliver til, mens vi går - sådan kan man godt beskrive den proces, der er anvendt til at skabe en integrationspolitik for Esbjerg

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark!

BAGGRUND. Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! BAGGRUND Startede i Australien i 1998 I dag er der 1.350 mødesteder i hele verden 30 % af disse ligger uden for Australien og nu også i Danmark! I Danmark arbejder vi for, at skabe nye rammer og metoder

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere