26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration"

Transkript

1 På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration

2 Målsætningen for Integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og at alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Etniske minoriteter skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre borgere. Den generelle indsats suppleres af forskellige konkrete tiltag. Det følgende viser et udpluk af initiativer i Århus Kommune, som er med til at sikre en vellykket integration. Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Bysamfundet bidrager MÅL OG INDSATS Involvering af bysamfundet i implementering og udvikling af integrationsindsatsen Styrkelse af dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper for at modvirke fordomme og misforståelser imellem grupperne 2 Eksempel 1 Tværgående integrationsgruppe Med det formål at koordinere indsatsen med bysamfundet er der nedsat en tværgående integrationsgruppe mellem Magistraten og repræsentanter fra bysamfundet bl.a. arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, boligforeninger med flere. Borgmesterens Afdeling har formandskabet for gruppen, der bl.a. beskæftiger sig med antiradikalisering og antidiskrimination. Eksempel 2 Sundhedscenter Vest Forud for etablering af Sundhedscenter Vest foregik der et omfattende arbejde med at involvere lokale aktører og borgere i Gellerup i fastlæggelsen af indholdet for sundhedscenteret. Borgerinddragelsen er sket med henblik på at afdække behovet for service, hvilket fremover vil understøtte implementering og udvikling af den lokale integrationsindsats.

3 Eksempel 3 Kontaktforældreordning Forældre på skoler i Århus, der modtager elever med sprogstøttebehov i dansk deltager i en forældrekontaktordning (f.eks. Højvangskolen). Forældre på distriktsskolen påtager sig i første omgang at guide forældre til nyankomne børn fra f.eks. Gellerup. Efterfølgende er målet dialog og engagement mellem de forskellige forældregrupper. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 4 Erfaringer fra festival anvendes som "kickoff" til bedre forståelse Med afsæt i festivalen Images of the Middle East, som blev afholdt i 2006, har Kulturforvaltningen indsamlet gode erfaringer med at bruge kulturen til at styrke dialogen og samtidig igangsætte nye samtaler i Århus på tværs af befolkningsgrupperne. Der blev udviklet en ny samarbejdsmodel, der involverede de lokale etniske kunstnere og foreninger og nye arbejdsmetoder og netværk. Der arbejdes videre med de gode erfaringer med at bruge kulturen som en løftestang til at styrke dialog og forståelse bl.a. når Århus i 2010 igen er vært for en Image Festival. Eksempel 5 Involvering er vejen frem Århusmodellen for borgerinddragelse. Her får bl.a. borgere med etnisk minoritetsbaggrund muligheden for at deltage i debatter om strategier, politikker, planer og projekter i kommunen. 3

4 Indsatsområde Medborgerskab og antidiskrimination Gensidig respekt og bekæmpelse af diskrimination MÅL OG INDSATS Århus Kommune er kendt som en arbejdsplads hvor der ikke diskrimineres Århus Kommune yder en diskriminationsfri service over for borgere og brugere Eksempel 6 Hjælp til skolerne Børn og Unge afholder grundorienteringer for skoler, der modtager elever med dansk som andetsprog. Børn og Unge skal klæde hele skolens personale på til at modtage elever og forældre, hvilket ofte suppleres med oplæg om kulturelle/religiøse/sociale forhold herunder diskrimination og inklusion/medborgerskab. I debatter sættes skolens værdigrundlag og arbejdsmæssige fundament i.f.t. nye fællesskaber i fokus. Eksempel 7 (Bræt) spil for forståelse Borgmesterens Afdeling har stået i spidsen for udvikling af et værdispil om mangfoldighed, hvor bl.a. kort om antidiskrimination indgår. Værdispillet er tænkt som et redskab til at få sat mangfoldighed og antidiskrimination på dagsordenen på de enkelte arbejdspladser. Eksempel 8 Borgerservice for alle Borgerservice understøtter arbejdet med at sikre ligeværdigt medborgerskab for alle bl.a. ved at yde hjælp til selvhjælp. Der arbejdes også på at etablere en sprogversioneret udgave af hjemmesiden, ligesom en række pjecer oversættes til forskellige sprog. Endvidere gøres der en ekstra indsats i forhold til at formidle information om det kommende kommunalvalg, herunder indsatsen i forhold til demokratisk medborgerskab. Samtidig er der en målrettet markedsføring af ydelser overfor etniske minoritetsgrupper bl.a. er der planer om, at møde op ved forskellige arrangementer i Vestbyen. 4

5 5

6 Indsatsområde Medborgerskab & antidiskrimination Indtænkning af medborgerskab/antidiskrimination i egen virksomhed MÅL OG INDSATS Århus Kommune tilrettelægger sine ydelser, aktiviteter og formidling, så alle borgere uanset etnisk og sproglig baggrund opnår lige muligheder for at kunne drage nytte af ydelser, at deltage i aktiviteter, og at udøve lige indflydelse på udformning af ydelser og aktiviteter Sproglig og samfundsmæssig forståelse må ikke være en barriere for opnåelse af medborgerskab Eksempel 9 En indsats på tværs af foreninger Sport- og Fritidsforvaltningen deltager i projektet Sporttrack, der er et bydækkende projekt i forskellige boligområder på tværs af byen og har to hovedmål: Det ene er, at ca. 120 unge med etniske minoritetsbaggrund i løbet af to år gennemfører den lederuddannelse, som Sporttrack tilbyder. Uddannelsen er gratis og indeholder bl.a. ledelsesværktøjer og udvikling af personlige kompetencer. Hensigten er, at lederuddannelsen skal fungere som et springbræt til at blive træner/leder i en forening, og på den måde give mere indflydelse i aktiviteterne, der tilbydes. Det andet hovedmål er afholdelse af medborgerkurser for voksne. Hensigten med kurserne er at give deltagerne kompetencer til at navigere inden for foreningslivet, og samtidig give dem redskaber til, at skabe flere aktiviteter i deres lokalområde. 6 Eksempel 10 Forståelse for sundhed Sundhedscenter Vest i Gellerup tilrettelægger sine ydelser og aktiviteter således, at udsatte grupper har mulighed for, at få en sundere livsstil på områder som kost, rygning, alkohol og motion. Som en del af denne indsats tilbydes der sundhedsfremmende kurser på modtagergruppens sprog.

7 Eksempel 11 Pilotprojekt om medborgerskab Børn og Unge gennemfører i et pilotprojekt om medborgerskab fra 0-18 år. Målet er at formulere anbefalinger til at kvalificere og forankre arbejdet med at opleve og bruge medborgerskab i daglig praksis i Børn og Unge. Målet er, at alle børn, unge og forældre får redskaber til at deltage, træne i at deltage og opleve betydningen af at deltage. 26 GODE EKSEMPLER Eksempel 12 Medborgerskab i introduktionsprogrammer I forbindelse med introduktionsprogrammer for borgere omfattet af integrationsloven oprettes der løbende særlige kursusforløb om medborgerskab for nye borgere. Således får de nye borgere mulighed for en særlig indføring i medborgerskabsbegrebet og de muligheder og forpligtigelser, det medfører. 7

8 Indsatsområde Uddannelse MÅL OG INDSATS Børn og unge i Århus Kommune skal rustes til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb og deltage aktivt i samfundet Børn og Unge understøtter i et 0-18 års perspektiv, at alle børn rustes til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og at indsatser tilpasses det enkelte barns forudsætninger Fra 0-3 år tilføres dagtilbud ny viden ift. sprog. Fra 3-6 år er sprogstimulerings indsatsen systematiseret og opkvalificeret. Fra 6-16 år skal en vifte af skolekoncepter tage højde for børns forskellige behov og forudsætninger. For unge gøres en særlig indsats for at nå målet om, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse Eksempel 13 Mentorordninger For at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse anvendes mentorordninger. Mentorerne støtter udvalgte elever med dansk som andetsprog i at gennemføre afgangsprøve og ungdomsuddannelse. Mentorer rekrutteres blandt studerende ved videregående uddannelser. Eksempel 14 Praktisk supplement til skoleundervisning I samarbejde med Århus Håndværkerforening og Dansk Byggeri Østjylland er iværksat et pilotprojekt i 2009 i.f.t. unge med behov for praktisk supplement til skoleundervisning i form af praktikaftale, fritidsjob og trainee-aftale med virksomheder i Århus-området. 8 Eksempel 15 Verden er åben Dagtilbuddene i område 11 (Vestbyen) arbejder målrettet på at tiltrække børn og forældre udenfor området, samt utraditionelle tiltag til at åbne verden f.eks. gennem venskabsbørnehaver, bus til oplevelser mv.

9 Eksempel 16 SFO en på Mårslet Skole På Mårslet Skole, som er modtagerskole, går 25 ud af 30 børn i SFO, hvilket har stor betydning for sproglig udvikling og social integration. Børn laver endvidere legeaftaler i Mårslet og Brabrand. Kultur og tradition inddrages f.eks. med tur til museer, fødselsdage i SFO mv. 9

10 10 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Beskæftigelse MÅL OG INDSATS Beskæftigelsesprocenten for personer med etnisk minoritetsbaggrund skal øges med mindst 3 procentpoint om året 60% af de arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være i ordinært arbejde eller uddannelse inden for 12 måneder fra henvendelsestidspunktet. Efter 24 måneder skal andelen være 75% Aktiveringsprocenten for de ikke arbejdsmarkedsparate kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på kontanthjælp skal være stigende 80% af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund omfattet af det 3-årige integrationsprogram skal ved afslutning være i ordinært arbejde eller uddannelse Andelen af personer med etnisk minoritetsbaggrund ansat i Århus Kommune i faste stillinger skal svare til befolkningsandelen i den erhvervsaktive alder. Der skal målrettet arbejdes for at dette kommer til at gælde inden for alle stillingskategorier og på alle niveauer Eksempel 17 Støtte til ægtefæller Hovedparten af de nye borgere, som kommer til Århus Kommune direkte fra udlandet er forsørgede af deres ægtefælle. Denne målgruppe har særlige udfordringer og i Århus Kommune har man valgt at give denne gruppe borgere et særligt tilbud. Tilbuddet indeholder bistand fra jobkonsulenter, som vejleder og kompetenceafklarer borgeren så vedkommende hurtigst muligt får et arbejde der passer til den enkeltes kvalifikationer. Eksempel 18 Partnerskabsaftaler Beskæftigelsesforvaltningen har oprettet partnerskabsaftaler med en række virksomheder. Via aftalerne kvalificeres de ledige til arbejdsmarkedet gennem et konkret og individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Partnerskabsaftalerne sikrer mange ledige med etnisk minoritetsbaggrund et uddannelsesforløb, som tilrettelægges så både faglige, sproglige og personlige udfordringer tilgodeses. Eksempel 19 Shaqo-junior Shaqo betyder arbejde på somalisk og er navnet på et alternativt jobcenter i Gellerup for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Ildsjælene bag projektet er dansk-somaliere som kender målgruppen og området. Ud over at hjælpe de unge til at finde praktikpladser og fritidsjobs, bistår projektet også med uddannelsesvejledning og lektiehjælp. Centralt for projektets metode er, at man inddrager forældrene, hvilket bidrager til at sikre langtidsholdbare løsninger. Eksempel 20 Rekruttering af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet med at rekruttere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale om en ganske stor fremgang. Både udadtil og indadtil har der været særligt fokus på, at se mangfoldighed som en ressource. Dette er sket gennem udarbejdelse af målrettede annoncekampagner til etniske minoriteter. Der er endvidere blevet ansat to sproglærere til at give danskundervisning ude på arbejdspladserne til både elever og medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.

11 En god historie Hvordan virksomheder formår at rekruttere og fastholde deres medarbejdere Integrationsrådet Baggrunden for, at Integrationsrådet har valgt beskæftigelse som et fokusområde er dels at flere undersøgelser peger på, at der findes forskellige barrierer for folk med etnisk minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet. Mange arbejdssøgende med etnisk minoritetsbaggrund har følt sig diskriminerede i ansættelsesforløb, og oplever at det kan være meget vanskeligt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet - også selvom man har sine kvalifikationer i orden. Omvendt oplever mange virksomheder, at de modtager meget få - nogle slet ingen - ansøgninger fra borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Integrationsrådet satte sig for, at undersøge mysteriet lidt nærmere, og gik på jagt efter den gode historie, altså de virksomheder som både formår at rekruttere og fastholde medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund og som også forstår at bruge mangfoldigheden klogt til at opnå nogle fordele som virksomheden ellers ikke ville have. Rådet har besøgt tre virksomheder, hhv. Busselskabet Århus Sporveje (Midttrafik), Kvickly X-tra i Viby, samt Midtvask (Region Midtjylland). På alle tre virksomheder har der været gode dialoger og der er blevet skabt ny indsigt hos begge parter. Fælles for alle tre virksomheder er at deres rekruttering er styret af hvilke kompetencer de efterspørger. Derfor har Integrationsrådet afviklet en Idé Camp hvor der blev udvekslet meninger i et afslappet forum ala Godmorgen Danmark. Idé Campen havde deltagelse af Borgmester Nicolai Wammen, Rådmand Laura Hay, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv samt eksperter på området. Efterfølgende blev der udgivet en avis, som blev sendt til deltagerne, hvor pointerne og indsigterne fra dagen fastholdes. Integrationsrådet håber dermed at have inspireret virksomheder og erhversnetværk til at tænke nye tanker, når det handler om beskæftigelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Eksempel 21 Tosprogede i tandplejen Tandplejen prioriterer at ansætte medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Flere har særlige opgaver, hvor sproglige og kulturelle kompetencer styrker opsøgende og forebyggende arbejde overfor forældre og børn. Indsatsen styrkes f.eks. med en ekstra tandplejer til sådanne opgaver i Søndervangdistriktet. En tandplejer med tyrkisk baggrund blev kåret til årets tandplejer 2007 i Danmark. 11

12 12 26 GODE EKSEMPLER Indsatsområde Bosætning MÅL OG INDSATS Befolkningssammensætningen i de udsatte lokalsamfund og boligområder skal nærme sig kommunens gennemsnit Der udarbejdes en varig og helhedsbetonet indsats, der kan omdanne de socialt udsatte boligområder til attraktive bydele og fremme en mere alsidig beboersammensætning Nettotilflytningen af personer på overførselsindkomst til Århus Kommune bør ikke overstige gennemsnittet for landets øvrige kommuner Eksempel 22 Alsidighed i ejerformer Alsidighed i ejerformer er et mål ved udvikling af nye boligområder. De bynære havneområder har eksempelvis som målsætning, at 25% af boligerne skal være almene. Eksempel 23 Spredning i boligforeningerne Den Sociale Boligtildeling formidler almennyttige boliger til borgere med boligsociale problemer. Efter aftale med boligforeningerne forsøger Den Sociale Boligtildeling at opnå spredning af beboere uden dansk statsborgerskab ved at anvise boliger til denne gruppe i områder, hvor over 75% af beboerne har dansk statsborgerskab. Eksempel 24 Helhedsplaner Der udarbejdes helhedsplaner for Gellerup og Toveshøj samt Søndervangens skoledistrikt. Helhedsplanerne skal sikre en helhedsorienteret indsats i udsatte boligområder ved at samtænke fysiske tiltag med sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. Konkret er der fokus på de redskaber, hvormed man kan påvirke beboersammensætningen. Det kan man i udsatte almene afdelinger f.eks. med udlejningsaftaler og kombineret udlejning. Derudover kan boligorganisationer få tilladelse til at udleje almene boliger til erhverv og i særlige tilfælde til salg og nedrivning. Eksempel 25 Kombineret udlejning for kontanthjælpsmodtagere Tilflytningen af kontanthjælpsmodtagere fra andre kommuner søges påvirket med redskabet kombineret udlejning. Kombineret udlejning betyder, at en ansøger, der i gennem længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, skal afvises til en almen bolig i de udsatte boligområder Gellerup, Toveshøj, Herredsvang og Bispehaven. Eksempel 26 Sammenhæng mellem skole og bolig I forbindelse med beslutningen om lukning af Nordgårdsskolen og Frydenlundskolen blev der afholdt møder med repræsentanter fra boligforeningerne for at sikre at lejlighederne kunne tilbydes familier med interesse i at flytte til deres børns nye fortrinsskole. Der er også mulighed for økonomisk tilskud til flytning (flyttehjælp).

13 En god historie Hvordan håndterer de beboersammensætning i Holland, og hvordan drager vi erfaringer af det? Integrationsrådet Integrationsrådet besøgte, sammen med 24 medarbejdere, rådgivere fra Gellerup og Toveshøj og deltagelse fra Folkeinformation i Gellerup, Søndervangskolen og Boligforeningen Århus og Omegn, byen De Bijlmermeer i Holland hvor man har forvandlet et udsat boligområde til et attraktivt område. Dette er blandt andet gjort ved at ændre i sammensætningen af boformer, således at der nu findes både lejeboliger og ejerboliger i området. Herudover er der foretaget nedrivninger og ombygninger således at området nu ser radikalt anderledes ud, end da det blev bygget. Studieturen har dog haft et bredere formål, end blot besøget i De Bijlmermeer, nemlig at få viden om, dels den Hollandske by- og boligpolitik, ved at besøge Integrations og Boligministeriet i Haag, dels at få viden om hvordan bysamfundet Amsterdam håndterer radikalisering. Integrationsrådet besøgte også et centralt samlingssted for områdets beboere, Aktivitetscentrum De Salon, hvor rådet talte med beboere og beboer repræsentanter. Turen var således ikke blot en studietur, men i høj grad også en ramme hvor nye netværk kunne dannes og der kunne komme flere forskellige faglige perspektiver på de temaer der blev drøftet. Efterfølgende er der lavet en temaavis fra turen og Integrationsrådet indbyder i løbet af efteråret 2009 interesserede til et foredrag om turen, film og billedforevisning. 13

14 Billede: Borgmester Nicolai Wammen overrækker Integrationsprisen, som er et maleri af billedkunstner Faranak Sohi til ISS Jobudviklingscenter, Århus Integrationsprisen Århus sætter pris på integration Århus Kommunes Integrationspris blev uddelt ved et festligt arrangement på Århus Rådhus mandag 25. maj 2009 :: Folkeinformation - Socialcenter Vest, som dagligt udfører en stor indsats i forhold til at give vejledning, råd og hjælp til borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Prisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke etniske minoriteters beskæftigelsessituation - eller som har gjort sig særlig bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at blive integreret. Følgende tre kandidater var nomineret til årets pris: :: ACFC fodboldklubben i Gellerup, som udgør et stort aktiv for lokalområdet og engagerer en stor del af Gellerupparkens unge med holdsport. :: ISS Jobudviklingscenter, Århus, som udfører en omfattende indsats i forhold til at integrere borgere med etnisk minoritetsbaggrund på deres arbejdspladser. Herunder er et særligt fokus på indsatsen i forhold til gruppen af ressourcesvage ledige etniske minoriteter. I begrundelsen for at udpege ISS Jobudviklingscenter, Århus fremhævede bedømmelsesudvalget foruden ovennævnte, at arbejdet bl.a. er præget af optimisme og en tro på den enkeltes muligheder og potentiale. Derudover arbejder Jobudviklingscenteret tæt sammen med de kommunale jobcentre. Indsatsen er tilpasset den enkelte deltager gennem sprogundervisning, virksomhedspraktik, mentorforløb og forskellige kurser, der er med til at opkvalificere deltagerne. 14

15 Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

16 eksempler 26gode På Integrationspolitikken i Århus Kommune - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C Telefon

Hvordan går det med integrationen i Århus?

Hvordan går det med integrationen i Århus? Nr. 2 Juni 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 ISS Jobudviklingscenter, Århus hædret

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integrationspolitik. Medborgerskab skaber sammenhængskraft. Juni Århus Kommune

Integrationspolitik. Medborgerskab skaber sammenhængskraft. Juni Århus Kommune Integrationspolitik Medborgerskab skaber sammenhængskraft Juni 2007 Århus Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Århus Kommunes vision... 5 3. Værdier... 5 4. Overordnet målsætning... 5 5. Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Pixiudgave Vision & Integrationspolitik Vision: Kalundborg er rollemodel for god integration Vi er en kommune, hvor mangfoldighed og forskellighed er en ressource.

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationsudvalget Integration et fælles ansvar Med den nye integrationspolitik og handlingsplan sætter vi integration højt på dagsordenen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Indstilling. Principper for Århus Kommunes nye integrationspolitik. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Principper for Århus Kommunes nye integrationspolitik. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. november 2005 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Principper for Århus Kommunes nye integrationspolitik En

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Januar 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

God Integration i Horsens Kommune

God Integration i Horsens Kommune God Integration i Horsens Kommune VOKSEN OG SUNDHED Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Overordnede visioner og værdier på integrationsområdet... 4 2 Overordnede mål på integrationsområdet... 5 3 Integrationsområderne...

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

MANGFOLDIGHEDSPOLITIK ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE MANGFOLDIGHEDSPOLITIK MED SÆRLIG FOKUS PÅ ETNISK LIGESTILLING Forord Beslutningen om at udarbejde en mangfoldighedspolitik for 2007-2009 for Odsherred Kommune er et udtryk

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj 2016 Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj Jonas Strandholdt Bach Projekt Foreningsunderstøttelse 2014/15 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Medborgerskab skaber. sammenhængskraft Medborgerskab skaber sammenhængskraft. Aarhus Kommunes integrationspolitik. Vedtaget 13. juni 2007.

Medborgerskab skaber. sammenhængskraft Medborgerskab skaber sammenhængskraft. Aarhus Kommunes integrationspolitik. Vedtaget 13. juni 2007. Medborgerskab skaber sammenhængskraft Medborgerskab skaber sammenhængskraft. Aarhus Kommunes integrationspolitik. Vedtaget 13. juni 2007. Evaluering 2011/2012. Aarhus Kommunes Integrationspolitik Evaluering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere