Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016"

Transkript

1 Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 (Kursiv) -numre angiver, hvor i den nye tekst de hidtidige bestemmelser er gengivet. Nuværende bestemmelser (16. april 1989) Forslag Bemærkninger 1 Ejerlavets navn, hjemsted og formål Ejerlavets navn 1 ( ) Ejerlavets navn er BAKKEHUSENE. Dets hjemsted er Beder. 2 (4.1) Ejerlavets formål er at varetage grundejernes fælles interesser og varetage de forpligtelser, der i henhold til deklaration tinglyst på matr. 1 s, Beder by og sogn, påhviler medlemmerne. 1.1 Ejerlavets navn er EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER. 2 Hjemsted og værneting 2.1 Ejerlavets hjemsted er i Beder, Aarhus kommune. 2.2 Ejerlavets værneting er Retten i Aarhus. 3 Område 3.1 Ejerlavets geografiske område omfatter ejendommene Stokrosevej nr. (ulige) 29-93, Stenrosevej nr. (ulige) og tilhørende fællesarealer matr. 1s, 1iv og 1ix Beder by og sogn. 4 Formål 4.1 Ejerlavets formål er at varetage grundejernes fælles interesser og varetage de forpligtelser, der i henhold til deklaration tinglyst på samtlige ejendomme, jf. 3, påhviler medlemmerne. 4.2 Grønne områder, veje, parkeringsarealer, stier, bygninger m.v. skal til enhver tid fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlig standard for 1

2 lignende anlæg. 4.3 Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage drift, vedligeholdelse, istandsættelse, nødvendig udskiftning, renholdelse, pasning af grønne områder, bygninger, veje, parkeringsarealer, stier og stibelysning, forsyningsledninger, afløbsledninger m.v. til anden side. Grønne områder mv. 4.4 Ejerlavet forestår pasning og pleje af ejerlavets fælles grønne områder med naturlig afgrænsning til naboer samt vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, vintertjeneste og belysning på stier og parkeringsarealer på ejerlavets areal efter ejerlavets nærmere bestemmelse. Vejene mv. 4.5 Ejerlavet forestår endvidere drift, vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af vejbelægning, fortove, kantsten, forsyningsledninger, afløbssystemer, vejbrønde, m.v. på ejerlavets areal, i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er overdraget til tredjemand. 4.6 Ejerlavet kan til vedligeholdelse af vejene, fortovene, kantsten og vejbrønde mv. i god forskriftsmæssig stand henlægge midler i en vejfond. 4.7 Vejfondens midler fremkommer dels ved henlæggelser vedtaget på generalforsamlingerne, dels i form af afkastet af allerede henlagte midler. 4.8 Midlerne opføres særskilt i regnskabet og anbringes i bank, sparekasse eller værdipapirer til bedst mulig forrentning. 2

3 4.9 Beslutning om anvendelse af vejfondens midler til ovennævnte formål træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Indstillingen udsendes til alle medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen Ved akut behov for reparation af veje, fortove, kantsten og vejbrønde kan bestyrelsen træffe beslutning om anvendelse af vejfondens midler til udbedring af de opståede skader Ophævelse af vejfonden, eller anvendelse af dens midler til andre formål end de ovenfor angivne, kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning svarende til reglerne for vedtægtsændringer. Medlemskab 3 ( ) Medlemmerne (1 ejendom = 1 medlem) er de til enhver tid værende ejere af ejendommene omfattet af deklaration på matr. 1 s af Beder by og sogn tinglyst d. 28/ Medlemskabet er pligtigt, og alle rettigheder og forpligtelser overgår ved ejerskifte til den nye ejer. Generalforsamling 4 (8.1) Generalforsamlingen er ejerlavets øverste myndighed. 5 (9.1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1.april. 5 Medlemskab 5.1 Medlemmerne (1 ejendom = 1 medlem) er de til enhver tid værende ejere af ejendommene Stokrosevej nr.(ulige) 29 93, Stenrosevej nr. (ulige) Medlemskabet er pligtigt, og alle rettigheder og forpligtelser overgår ved ejerskifte til den nye ejer 5.3 Ved ejere forstås den/de juridiske ejere incl. ægtefæller / samlevere. 5.4 Hver af ejerlavets 61 ejendomme har to stemmer. 6 Kontingent 6.1 Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves i 2 3

4 (8.2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlems sidst opgivne adresse. (8.4) Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og det reviderede regnskab samt budgetforslag skal vedlægges. 9.3) Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 8 forinden være tilstillet formanden skriftligt. (10.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamling eller efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 huse fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden. 10.2) Indkaldelse hertil skal ske senest 14 dage efter begæringens fremsættelse og med det efter vedtægterne kortest mulige varsel. rater, der forfalder henholdsvis 1. april og 1. oktober. 6.2 Såfremt det i årets løb viser sig, at der fremkommer uforudsete udgifter, kan en ekstraordinær indkaldt generalforsamling fastsætte tillægskontingent. 6.3 Ved udtrædelse af foreningen sker der ingen tilbagebetaling af kontingent. 6.4 Hvis beløbet ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, søges beløbet inddrevet efter lovgivningens almindelige regler. 7 Hæftelse 7.1 I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andel af grundejerforeningens formue. 8 Generalforsamling 8.1 Generalforsamlingen er ejerlavets højeste myndighed. 8.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlems sidst opgivne adresse. 8.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 6 (9.2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 8.4 Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede årsregnskab samt forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår og foreløbigt budget for de to følgende regnskabsår. 4

5 4. Valg af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt. 7 ( ) Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerheden dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 8 ( ) Alle afgørelser træffes, med mindre andet er bestemt i denne vedtægt, ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt bestyrelsen eller 1 af de fremmødte medlemmer kræver det. 9 ( ) Stemmeret til ejerlavets generalforsamlinger har medlemmerne. Hver af ejerlavets 61 ejendomme har 2 stemmer. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem (ejendom) kan dog stemme ifølge fuldmagt for mere end 1 ejendom. 10 (11.6) I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. 11 ( ) Til vedtagelse af forslag til ændring af vedtægterne eller forslag til ophævelse af foreningen kræves, at forslaget er angivet i indvarslingen til generalforsamlingen, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, samt at 8.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål, der opstår under generalforsamlingens afvikling, 8.6 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller revisor for ejerlavet. 9 Ordinær generalforsamling 9.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1.april. 9.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning. 3. Udvalgenes aflæggelse af årsberetning. 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud. 5. Indkomne forslag 6. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for de to følgende regnskabsår, herunder fastlæggelse af endeligt medlemsbidrag for indeværende regnskabsår og foreløbigt medlemsbidrag for følgende regnskabsår. 7. Valg af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af udvalgsmedlemmer 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 5

6 mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Har mindre end halvdelen af medlemmerne givet møde, men mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget med almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte. Beslutning om ophævelse af foreningen kræver byrådets samtykke. 12 ( ) Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves i 2 rater, der forfalder henholdsvis 1. april og 1. oktober. Såfremt det i årets løb viser sig, at der fremkommer uforudsete udgifter, kan en ekstraordinær indkaldt generalforsamling fastsætte tillægsbidrag. Ved udtrædelse af foreningen sker der ingen tilbagebetaling af kontingent. Hvis beløbet ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, søges beløbet inddrevet efter lovgivningens almindelige regler. Hvert medlem hæfter for ejerlavets forpligtelser med 1/61. Bestyrelsen 13 ( ) Ejerlavet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg det ene år og 2 det næste. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges. 10. Eventuelt. 9.3 Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under 9.2, punkt 5, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal indeholde de omkostningsmæssige konsekvenser for ejerlavet. 9.4 Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 9.5 Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning. 10 Ekstraordinær generalforsamling 10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning eller efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 huse fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden Indkaldelse hertil skal ske senest 4 uger efter begæringens fremsættelse, jf Beslutninger 11.1 Alle afgørelser træffes, med mindre andet er bestemt i denne vedtægt, ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt bestyrelsen eller 1 af de fremmødte medlemmer kræver det Stemmeret til ejerlavets generalforsamlinger har medlemmerne. 6

7 14 (14) Til støtte for bestyrelsen vælges på hver ordinær generalforsamling følgende udvalg: 1. Legepladsudvalg 2. Festudvalg 3. Vedligeholdelsesudvalg. Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflerhed nedsætte yderligere udvalg. Til hvert udvalg vælges 3 medlemmer af generalforsamlingen og bestyrelsen vælger af sin kreds 1 medlem, således at udvalgene består af 4 personer. Udvalgene kan supplere sig med interesserede medlemmer eller disses ægtefæller eller samlevende børn. Udvalgene fremsætter forslag over for bestyrelsen og sørge efter disses godkendelse for iværksættelse. Udgifterne ved udvalgenes arbejde afholdes af ejerlavet, men anvises til betaling gennem bestyrelsen. 15 ( ) Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt, og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til det indvarslede møde. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange optaget sine motiverede forslag og afstemninger. Protokollen underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesprotokollen anvendes samtidig som generalforsamlingsprotokol. Protokoltilførsel vedrørende afholdte generalforsamlinger underskrives af generalforsamlingens dirigent. Protokollen beror hos formanden og er til enhver tid tilgængelig for medlemmerne. 16 ( ) 11.4 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem (ejendom) kan dog stemme ifølge fuldmagt for mere end 1 anden ejendom I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, der ikke har fået flertal Til vedtagelse af forslag til ændring af vedtægterne eller forslag til ophævelse af foreningen kræves, at forslaget er angivet i indvarslingen til generalforsamlingen, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, samt at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget Har mindre end halvdelen af medlemmerne givet møde, men mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, der kan vedtage forslaget med almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte Beslutning om ophævelse af foreningen kræver byrådets samtykke. 12 Referat 12.1 Der optages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 13 Bestyrelsen 13.1 Ejerlavet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. 7

8 Bestyrelsen har den daglige ledelse af ejerlavet og alle dets anliggender. Ejerlavet forpligtes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog ikke uden generalforsamlingens tilslutning binde foreningen økonomisk. 17 ( ) Kassereren modtager på ejerlavets vegne alle dettes indtægter og fører regnskabet samt foretager udbetalinger efter anvisning af formanden eller i dennes fravær af et bestyrelsesmedlem. Kassereren skal senest 1 måned før den ordinære generalforsamling tilstille revisoren det afsluttede regnskab Regnskab og revision 18 ( ) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det årlige regnskab skal indeholde: a. Driftsregnskab for kalenderåret b. Status pr. 31. december. 19 ( ) På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor til at revidere regnskabet. Hvis generalforsamlingen kræver det, skal han være statsautoriseret. Vejfond 20 ( ) Ejerlavet kan til vedligeholdelse af vejene i god forskriftsmæssig stand henlægge midler i en vejfond Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg det ene år og 2 det næste Formand og kasserer er ikke på valg samme år Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt, og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til det indvarslede møde Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange optaget sine motiverede forslag og afstemninger Protokollen underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesprotokollen anvendes samtidig som generalforsamlingsprotokol Protokoltilførsel vedrørende afholdte generalforsamlinger underskrives af generalforsamlingens dirigent Protokollen beror hos formanden og er til enhver tid tilgængelig for medlemmerne Kassereren modtager på ejerlavets vegne alle dettes indtægter og fører regnskabet 8

9 Vejfondens midler fremkommer dels ved henlæggelser vedtaget på generalforsamlingerne, dels i form af afkastet af allerede henlagte midler. Midlerne opføres særskilt i regnskabet og anbringes i bank, sparekasse eller værdipapirer til bedst mulig forrentning. Ved anbringelse i værdipapirer skal dette ske i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Beslutning om anvendelse af vejfondens midler til ovennævnte formål træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Indstillingen udsendes til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen. Ophævelse af vejfonden, eller anvendelse af dens midler til andre formål end de ovenfor angivne, kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning svarende til reglerne for vedtægtsændringer. Opløsning af ejerlavet 21 ( ) Besluttes ejerlavets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere ejerlavets aktiver og udlodder eventuelt overskud til ejerlavets medlemmer, således at hvert medlem får lige del i overskuddet. Eventuelt underskud pålignes ejerlavets medlemmer i samme forhold. samt foretager udbetalinger i henhold til ejerlavets forretningsorden, Kassereren skal senest 6 uger før den ordinære generalforsamling tilstille revisoren det afsluttede regnskab Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14 Udvalg 14.1 Til støtte for bestyrelsen vælges på hver ordinær generalforsamling følgende udvalg: 1. Festudvalg 2. Vedligeholdelsesudvalg Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflerhed nedsætte yderligere udvalg Udvalgene fremsætter forslag over for bestyrelsen og sørger efter disses godkendelse for iværksættelse Udgifterne ved udvalgenes arbejde afholdes af ejerlavet, men anvises til betaling gennem bestyrelsen. 15 Tegningsregel 15.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af ejerlavet og alle dets anliggender Ejerlavet forpligtes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem Bestyrelsen kan disponere inden for rammerne af det på generalforsamlingen 9

10 vedtagne årlige budget og i henhold til Bestyrelsen kan ikke, udover 15.3, uden generalforsamlingens tilslutning binde foreningen økonomisk. 16 Regnskabsår og revision 16.1 Ejerlavets regnskabsår følger kalenderåret Det årlige regnskab skal indeholde: c. Driftsregnskab for kalenderåret d. Status pr. 31. december Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant Revisor og revisorsuppleanten kan være medlem af ejerlavet, men må ikke være indvalgt i bestyrelsen Revisionen foretages i overensstemmelse den af generalforsamlingen godkendte revisionsinstruks. 17 Opløsning 17.1 Besluttes ejerlavets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere ejerlavets aktiver og udlodder eventuelt overskud til ejerlavets medlemmer, således at hvert medlem får lige del i overskuddet Eventuelt underskud pålignes ejerlavets medlemmer i samme forhold. 10

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere