Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet"

Transkript

1 Nyt og Noter Generalforsamling i Selskabet for Dansk Skolehistorie holdtes den 2. november 1969 i det nye kulturhus i Randers. En snes medlemmer var mødt op. Diskussionen drejede sig i første række om sikring af skolehistorisk kildemateriale. Fra flere sider blev der i denne forbindelse udtrykt Ønsker om, at der må blive udsendt et ministerielt cirkulære med klare retningslinier for de kommunale myndigheders opgaver, når skoler nedlægges og bygningerne afhændes. Bestyrelsen genvalgtes. Navne og adresser på dens medlemmer er opgivet på indersiden af årbogens omslag. I forbindelse med generalforsamlingen holdt overlærer Ole Warthoe- Hansen et interessant foredrag om arkivarbejdet i Randers amt (se nedenfor) og gennemgik den skolehistoriske udstilling, der var arrangeret i Kulturhuset i anledning af mødet. Robert Hellner. På Institut for Dansk Skolehistorie arbejder man med planer om en fremstilling af den danske skoles historie i 20. århundrede. For i denne forbindelse også at kunne belyse spørgsmålet om centraliseringen af skolevæsenet har Instituttet bedt amtsskoledirektionerne oplyse, hvilke skoler der er nedlagt siden 1937-loven. Der er foreløbig indkommet besvarelser fra ca. '/, af direktionerne. Medarbejderne har i Øvrigt fortsat deres studier over folkeskolens og gymnasieskolens historie i 19. og begyndelsen af 20. århundrede. Indsamlingen af kilder til friskolernes historie ved friskole/ærer Eilif Frank er skredet godt fremad. Der er indgået en deponeringsaftale mellem Dansk Friskoleforening og Landsarkivet i Odense. Humanistisk Forskningsråd har foråret 1970 bevilget kr. til arbejdets videreførelse. Instituttets skolehistoriske studiekreds har i år beskæftiget sig med undervisningsfagenes historie i 20. århundrede. Deltagerne har udarbejdet en række mindre afhandlinger. Hovedvægten har ligget på fagene religion, historie, dansk, fysik og geografi. Instituttet har bistået Historisk-Topografisk Selskab for SØllerØd 139

2 \ Kommune med udskrivning af en skolehistorisk prisopgave:.en historisk redegørelse for skolevæsenets udvikliug i Søllerød kommune i det 20. århundrede. Besvarelserne skal senest den 15. april 1971 være indleveret til stadsbibliotekar A nnause BØrresen, SøllerØd Kommunebiblioteker, 2850 Nærum. For den bedste besvarelse har SØllerØd Kommunalbestyrelse udsat en prisbelønning på kr. Såfremt bedømmelseskomiteen finder det Ønskeligt, vil der også blive uddelt en 2. præmie på 5000 kr. I øvrigt har Instituttets medarbejdere haft enkelte undervisningstimer med de pædagogikstuderende på Danmarks Lærerhøjskole om skolelovene af 1814 og 1903, skrevet artikler til Fortid og Nutid og til Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder samt holdt enkelte foredrag - således indledte bl. a. professor Roar Skovmand ved Dansk historisk Fællesforenings drøftelse af skolehistorien på årsmødet i Esbjerg september Instituttets medarbejder, cand. mag. Ellen NØrgaard, har fået sine planlagte undersøgelser af reformpædagogikkens introduktion og betydning i Danmark anerkendt som licentiatstudium ved Danmarks LærerhØjskole. Vagn Skovgaard-Petersel1. \ Dansk Historisk Fællesforenings skolehistoriske udvalg har i årets løb holdt fire møder, hvor man har drøftet indsamling af skolehistorisk materiale, i første række af traditionsstof. I drøftelserne har deltaget en række indkaldte specialister: universitetslektor Laurits Bødker, museumsinspektør Georg Nellemann, arkivar Jørn PiØ, overinspektør, dr. Holger Rasmussen og museumsinspektør Bjarne Stoklund. Udvalget har afsluttet tværregistreringen af det skolehistoriske materiale på Landsarkivet for Sjælland ffi. m. Materialet foreligger uu i form af ca kartotekskort, men man arbejder på at få det udsendt i en publikation. Stud. mag. Birgit Lauesgaard, der har udført registreringsarbejdet på Landsarkivet, er derefter gået i gang med en tværregistrering af de skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet. Udvalgets formand, rigsarkivar, dr. Johan Hvidtfe/dt, har anmodet ministeriet om forhandlinger på grundlag af et af udvalget udarbejdet cirkulæreforslag, der tilsigter at sikre skolearkivalier ved nedlæggelse af eksisterende skoler. Vagn Skovgaard-Petersen. 140

3 Kort tid efter oprettelsen af Randers byhistoriske arkiv (1954) stiftede Randers amts historiske samfund et amtshistorisk arkiv, hvis formål skulle være at indsamle historisk kildemateriale og foretage undersøgelser i Randers amt. Det skulle snart vise sig, at en indsamling på amts basis ikke svarede til de gode erfaringer, man havde gjort på Byhistorisk Arkiv. Randers by var et naturligt afgrænset område, og byarkivet blevet centralt sted, hvor byens borgere som en selvfølge afleverede gamle billeder og dokumenter m. v. Til Amtshistorisk Arkiv blev den >naturlige«tilvækst yderst sparsom, og arkivet kom til at fungere som opsamlingscentral for et spredt og tilfældigt materiale, - og ude i sognene afleverede man hellere sine gamle billeder til de lokale samlinger. Amtshistorisk Arkivs opgaver blev således mest af koordinerende og konsulterende art, og efterhånden som den moderne. folkebevægelse «, det lokalhistoriske arkivvæsen har taget fart også i Randers amt, har man ydet bistand i det lokale arkivarbejde. Amtshistorisk Arkiv har siden med større eller mindre udbytte - foretaget nogle større undersøgelser inden for det gamle Randers amt. Den landsomfattende indsamling af dansk uro-materiale begyndte her, og som en speciel opgave skal det nævnes, at man stadig arbejder med indsamling af skolehistorisk materiale, blandt andet råder man over en ret betydelig samling billedmateriale fra amtets gamle skoler. Et forsøg på indsamling af kågfart-minder fra Gudenå søgtes etableret i samarbejde med skolerne langs Gudenå og NØrreå, - men gav kun få resultater. Som konklusion må man konstatere, at egentligt arkivarbejde i amter eller andre større områder næppe lader sig gennemføre. Den lokale arkiv-interesse er alt for stærk og levende, og det er forbløffende resultater, man kan opvise i de mindre lokale områder. På den anden side er det særdeles nyttigt med et samarbejde mellem de lokale egns arkiver, og her har Amtshistorisk Arkiv søgt at løse sin opgave. Ole Warthoe-H ansen. 141

4 Skole billeder På Mosbjerg Centralskole i Vendsyssel er skabt en samling af billeder fra sognets nu nedlagte landsbyskoler, Mosbjerg sognehistoriske Skolevæg. Her fortæller skoleleder Viggo Valldkær Thomsen om mindevæggen - vist nok Danmarks første i sin art. I I Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet Det hele begyndte en ganske almindelig skoledag. J eg kom gående ad skolegangen, hørte undervisningen i klasse efter klasse. De første famlende forsøg på at lære sprogets gåder, indlæring af en ny melodi i en anden klasse, engelske gloser lød fra sjette, syvende forsøgte sig i det tyske. Mange fag, meget at lære. Men sådan har det ikke altid været, tænkte jeg. Engang var dansk vekslende med regning, ind imellem noget religion. I de små landsbyskolers tid. De var før os. Af dem er vor skole dannet. Men hvilket minde har vi om vor herkomst? Intet, måtte jeg indrø=e. Minder kan skabes på så mange måder. Skulpturer, mindeplader, sten med indskrift kan være meget godt, men alligevel ikke lige sagen. Jeg kom da ti! at tænke på, hvordan jeg ved indsamling af materiale til Bogen om min Far hos familie og venner fik mange gamle billeder. Tilsvarende måtte vel sognets hjem have gamle billeder fra sognets små skoler liggende? Hvad nu om vi søgte at samle de endnu bevarede billeder? Jeg forelagde ideen for lærer Jens SØrensen, som har været lærer her i sognet i 40 år. Først ved den lille skole i Vogn, siden ved centralskolen. - Og ud fra sin store hisariske viden og sin fine sans for sammenhæng mellem det, der var, og det, der er, sagde han straks ja ti! et samarbejde om skabelse af et minde om de små skoler med gamle billeder som grundlag. I det videre arbejde blev det lærer J ens SØrensen, som udførte det store arbejde. Vi arbejdede nært sammen, men da jeg er ny på egnen og derfor ikke kender sognets historie, løste jeg, så godt jeg kunne, de 142

5 praktiske problemer, medens Jens Sørensen har æren for det historiske arbejde. Nå, vi arbejdede nært sammen og spekulerede ikke så meget i arbejdsdeling som i at nå det bedst mulige resultat. Til at begynde med vidste vi ikke, hvordan resultatet skulle være. Vi var enige om, at del måtte vi afgøre, når materialet var samlet. Vi udsendte til hjemmene en opfordring om at måtte låne gamle billeder fra sognets nedlagte skoler. De lokale aviser var også venlige med at fortælle om vor indsamling. Og så ventede vi. Men vi fik ikke lov at vente længe. Billeder kom i stort tal. Børn kom med dem. Ældre mennesker fandt billeder på loftet, i pulterkamre, i gamle skabe. Ofte hørte vi bemærkningen»det er godt, I samler dem ind, for når jeg er væk, vil ingen gemme på de gamle billeder merec. Del er nemlig rigtigt. Dette materiale findes endnu, men med de mennesker, der ved, hvad billederne forestiller, forsvinder også billederne. N år de mennesker, som kender billederne, er væk, brændes billederne. Fra de nedlagte skoler her i sognet - Måstrup, Blæsbjerg, Vogn og Mosbjerg - indkom mere end 100 billeder. Elever med lærerfamilien (NB: lærerens kone og børn er altid med. Siger meget om lærerfamiliens forhold til skolen!), børn på legepladsen, billeder af skolerne, et enkelt fra skoleklassen (blitz var ikke så kendt dengang) og et enkelt fra lærerens ungdomsarbejde, en aftenskole på udflugt. Vi kunne snart enes om målet: Mosbjerg sognehistoriske skolevæg. Væggen skulle opbygges i fire dele, en for hver skole. øverst i hver.el et billede af pågældende landsbyskole. Derunder i kronologisk ræklefølge billeder fra skolen, sådan som vi havde modtaget dem, idet lærer J ens SØrensen udførte et stort arbejde med tidsfæsteise af hvert <nkelt billede. Men billederne modtog vi i ane mulige størrelser. Mange var gulnede. Ormædte. Mærkede af års ophold i pulterkamre. En mindevæg kunne kun skabes, hvis hvert enkelt billede blev affotojfaferet til samme størrelse. Men det ville blive dyrt. Vi stødte altså på det store problem - økonomien. 143

6 \ I Gennem 40 år har lærer Jens Sørensen været lærer i Mosbjerg sogn, først ved Vogn skole, så ved centralskolen. I samarbejde med skolelederen Viggo Vandkær Thomsen skabtes skolevæggen - her redegør lærer Jens Sørensen ved afsløringen for sognets skolehistorie. I baggrunden Mosbjerg sognehistoriske skolevæg. Da kom Frederikshavn og Omegns Sparekasse til som en frelsende mæcen. I anledning af sparekassens 125 års jubliæum skænkede de midler til væggens virkeliggørelse, og firmaet Foto-Magasinet, Kolding, udførte et fototeknisk fint arbejde med affotografering af de mange billeder. Fredag den 7. november afslørede undervisningsminister Helge Larsen Mosbjerg sognehistoriske Skolevæg. Ministeren udtrykte håb om, at mange centralskoler ville gå hen og gøre ligeså. For det er jo nemlig muligt. Mange, mange sogne har nedlagt små skoler til fordel for centralskole. Overalt findes gamle billeder, der kan reddes. Samles på centralskolen. Minde om de små skoler. Men billederne skal samles nu. Om føje tid er de ikke mere. Viggo Vandkær Thomsen. 144

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Undervisningsministeriet som arbejdsplads - i historisk strejflys Af Verner Hammer Udviklingen - eller mere neutralt - forandringerne foregår med rivende hast på alle samfundslivets områder. Undervisningsministeriet,

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skolen i årets løb. Af M. Blaksteen

Skolen i årets løb. Af M. Blaksteen Skolen i årets løb Af M. Blaksteen Der er denne gang tale om et tilbageblik over 2 års uddannelsesdebat. I 1991 afsluttedes et mærkeligt (og uhyggeligt) fænomen i nyere dansk pædagogisk arbejde. I flere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Skolebyggeri gennem skiftende tider

Skolebyggeri gennem skiftende tider \ \ I Skolebyggeri gennem skiftende tider Af HANS HENNING HANSEN Arkitekt Hans Henning Hansen har som rådgivende arkitekt for Undervisningsministeriet siden 1945 fulgt skolebyggeriet på nærmeste hold og

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere