VA afd. 10, Hyldespjældet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA afd. 10, Hyldespjældet"

Transkript

1 Referat fra det ordinære budgetbeboermøde, afholdt mandag d. 10. september Tilstede var 27 husstande repræsenteret med i alt 54 stemmer. Vinie Hansen (VH) fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen. 1. Formalia, herunder valg af dirigent og referenter VH foreslog Ole Kristensen (OK) som dirigent, som blev valgt uden modkandidat. Som referenter, blev Afdelingsbestyrelsens sekretær Henning Larsen valgt til at tage det fyldestgørende referat og VH blev valgt til at tage beslutningsreferatet, som skulle oplæses og godkendes ved afslutningen på beboermødet. Som stemmetællere valgtes Michael Kassow (MK) og Michael Jensen (MJE) Dirigenten konstateret at beboermødet var lovlig indvarslet, det var sket via Hyldeposten maj/juni 2012, herefter blev dagsorden oplæst, som blev godkendt. 2. Bolignettet, herunder godkendelse af lån af egne midler til udskiftning af boksene MJE henviste til det husstandsomdelte hyldetryk, og kom med nogle enkelte bemærkninger, bl.a. om baggrunden for udskiftning af IT/TV-boksene i boligerne. Der udover orienterede MJE om økonomien, både for den enkelte beboer og de udgifter der er forbundet med udskiftningerne af boligernes bokse. Prisen for udskiftningen af boksene løber op i ca kr. men YouSee har tilbudt at betale de kr. og afdelingen skal så financierer de sidste ca , og det er her afdelingsbestyrelsen søger godkendelse om lån af egne midler. MJE fortalte omkring serviceaftalen, at hvis beboerne selv beskadiger en boks, skal beboeren selv betale, men hvis det er teknikken der går i stykker, så er det servicekontrakterne som dækker dette. Fordele: - Billigere pakkepris på Tv-kanalerne (ca kr. pr. måned) - Kun et sted at fejlmelde (Dansk Kabel Tv) - Hurtigere Internet - Billigere serviceaftale Der var fra salen spørgsmål om hvorfor boksene skal skiftes nu. MJE svarede, at de nuværende bokse er 5 år gamle og driften kan mærke, at der bliver et stigende behov for reparation og udskiftning, men at den primære grund er, at det er et krav fra Dansk Kabel TV for at de fremover bliver dækket af servicekontrakten. Der var også spørgsmål til prisen for Internettet, og denne forbliver uændret, med mindre man selvfølgelig vælger en hurtigere hastighed. Der var også spørgsmål om det ikke er teknisk muligt, at den nye boks bliver med indbygget router? Dette er desværre ikke teknisk muligt. Indstillingen blev herefter enstemmigt vedtaget: - At der tegnes nye kontrakter med YouSee - At boksene skiftes ved lån af af egne midler 3. Langtidsbudgettet og afdelingens økonomi Langtidsbudgettet er budgettet for de langsigtede opgaver, som har en løbende periode på 16 år. MJE orienterede, i henhold til det husstandsomdelte budget, som igen viste en 0 procent stigning i huslejen, fordi der har været overskud de tidligere år, som medvirker til at holde huslejen i ro, og dermed fortsat er kr. pr. m 3 Der er i 2013 afsat midler til at give tilskud til 5 køkkenudskiftninger, foreløbig er der kun 2 lejemål (i 2012) som har ansøgt om køkkenudskiftning. 1

2 4. Godkendelse af budget 2013 MJE fremlagde afdelingens budget med følgende kommentarer: Besparelser (Indtægtssiden) Besparelse på vedligeholdelse Besparelse på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde Besparelse på afskrivninger vedr. lån til forbedringsarbejde Flere indtægter vedr. driften, vaskeriet (vaskepriserne er hævet fra 1. oktober 2012) Flere renteindtægter Merudgifter: (udgiftssiden) Nettokapitaludgifter: Ejendomsskatter Renovationen: Forsikringer El og Varme til fællesarealer Drift af fællesvaskeriet Planlagt periodisk vedligehold Henlæggelser til tab på fraflytteboliger Afdelingens aktivitetsbudget Fortsættes side 2. Per Zoffmann orienterede om konto 119, budgettet udgør (de sidste 5-6 år har budgettet ligget på ) Spørgsmål til diverse kontoen, som er blevet hævet meget voldsomt, dette skyldes at man sidste år satte beløbet ned, men der overskred vi beløbet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget Antennebudget: Nedsættes med 8.- kr. til kr. pr. måned. Som følger af låneomlægning. Antenne budgettet blev enstemmigt godkendt. 5. Det grønne miljøudvalg (GMU) - Godkendelse af beretning og agendaplanen Povl Markussen (PM) orienterede i henhold til det husstandsomdelte Hyldetryk. PM gav bl.a. en god orientering om forsøget med, at få solceller på tagene under råderetten, dette kan pt. desværre ikke lade sige gøre i henhold til lovgivningen. GMU vil nu lægge planerne omkring solceller på stand by, indtil der viser sig mulige løsninger, evt. i forbindelse med helhedsplanen. PM fortalte også om ændring i sorteringssystemet, hvor man gik fra fraktionskasser til deciderede papir og glas i renoveringsøer. Fortalte om resultatet på spørgeskemaundersøgelsen vedr. genbrugsgården, hvor der var meget stor opbakning til at fortsætte med den nuværende genbrugsgård.. Blandt besvarelserne/ kommentarerne var også at man ønskede en papcontainer hvor man kan aflevere pap døgnet rundt. GMU vil undersøge, om dette ønske kan opfyldes. Spørgsmål til genbrugsøerne til glas og papir vedr. handicapvenlighed, bl.a. er det upraktisk med låget. PM og GMU havde fået flere henvendelser, og derfor er GMU i gang med at kigge på en bedre løsning. Papirkurven og Glasbeholderen bliver tømt hver 14. dag. Hvis behovet for hyppigere tømninger er til stede, vil man ændre dette. MJE fortalte, at vi betaler for at papirboksen hver 14. dag og glasboksen hver måned. Spørgsmål til en udvidelse af selv materialegårdens størrelse, så afventer man helhedsplanen. PM kommenterede også projektet omkring Tårnet, Tårnet skal efter planen være 9,5 meter højt. GMU s beretning blev enstemmigt godkendt. Fortsættes side 3. 2

3 5. Det grønne miljøudvalg (GMU) (fortsat) - Godkendelse af grønne miljømål og principper VA afd. 10, Hyldespjældet Povl Markussen orienterede i henhold til det husstandsomdelte Hyldetryk Hyldespjældets miljøprincipper er retningslinjer for arbejdet i Driften, Afdelingsbestyrelsen og beboerudvalg og gælder dermed for alle opgaver på fællesarealer, hvor udgiften betales via huslejen. Vi ønsker, med disse principper, at vise vejen mod en bæredygtig bebyggelse. PM gav, ud fra det beskrevne i Hyldetryk, en orientering om hvilke mål der er sat, og hvordan vi når disse mål. Der var drøftelse om det træ der leveres pt. og bl.a. muligheden for at få kritisk imprægnerede træ. Omkring afsnittet om miljømangfoldigheden, så var det flere beboeres opfattelse, at der mangler lidt nænsomhed ved beskæringer og fældning o. lign. Ole Kristensen fra UAU svarede at det var den rådgivning, de havde fået vedr. beskæring og den fremtidige vedligeholdelse. - Valg til GMU Alle 3 udvalgsmedlemmer, Povl Markussen, Patrick Wilson og Helene Eskildsen genopstillede, der udover opstillede Janne Storm, og da Patrick var fraværende, og ikke havde fremsendt fuldmagt, blev Povl Markussen, Helene Eskildsen og Janne Storm valgt uden modkandidater. 6. Udearealsudvalget (UAU) - Godkendelse af beretning Ole Kristensen orienterede i henhold det husstandsomdelt Hyldetryk. I henhold til plejeplanen, som siger at der skal plantes ét nyt træ for hver der fældes, så mangler der at blive plantet 22 træer, idet der har været 79 fældninger og der er kun blevet plantet 57. Der vil løbende være opsamling af blade ved kastanjetræerne, og disse blade vil blive brændt for at udrydde minermøl. Der er ingen problemer med angreb af kastanjetræerne i så stor en grad som tidligere. Ole Kristensen nævnte også skulpturudstillingen, der er fortsat 22 skulpturer i Hyldespjældet, som et led i skulpturbanken. Efter udstillingen i Kongens Have kommer der flere skulpturer tilbage til Hyldespjældet. Kunsterne er meget glade for at udstille i Hyldespjældet, specielt set i lyset af de mange rundvisninger og salget af visse skulpturer, der er blevet solgt for kr. Spørgsmål til træ i Pugestræde, som skygger meget og mange blade falder ned. Ole Kristensen opfordrede til at skrive til UAU. UAU s beretning blev enstemmigt godkendt. - Revision af plejeplanen Der er sket visse ændringer af plejeplanen, bl.a. i forhold til plantning af frugttræer. Der vil også blive fældet nogle træer ved Længernes parkeringsplads, for at gøre plads til ekstra P-pladser. Ole Kristensen nævnte også Elefanttrappen hvor man, i samarbejde med Galgebakken, ønsker at fjerne svellerne. Beboerne i Pugestræde har ønsket at få nogle af kastanjetræerne ved Humleslippen fældet, og det bliver de største som skygger for beboernes haver, dette vil ske henover efteråret. Der var spørgsmål angående de træer ved Humleslippen der skulle fældes, bl.a. hvorfor det skulle være de flotteste og om hvornår de tilbagestående træer bliver lige så flotte som dem man så nu vil fælde. Ole Kristensen svarede, at problemet med de træer, som man har planer om at fælde er, at det er dem som skygger for beboernes haver, man regner med at det tager ca. 4-5 år før de tilbagestående træer er vokset sig lige så store. Det blev foreslået, at lave træerne ved Humleslippen om til kunstværker, i stedet for helt at fælde dem. Dette vil UAU kigge nærmere på. Fortsættes side 4. 3

4 6. UAU. Revision af plejeplanen (fortsat) Der blev frembragt ønsker om plante andre frugttræer, bl.a. pæretræer. De nye frugttræer vil blive plantet ved nyttehaverne. Der kom idé om at bruge frugttræerne konstruktivt, bl.a. hvor UAU og Caféstyregruppen gik sammen om en høstfest. Idé om at inddrage beboerne i frugtindsamling, således at vi får et andet forhold til træerne. Der var forslag om, at flere beboere gik sammen om at beskærer udearealerne til det svarede Ole Kristensen, at det kræver en vis professionel viden at beskære træerne. Plejeplanen blev godkendt. - Valg til UAU Følgende blev valgt: Ole Kristensen Victoria Dahl Anne Tittmann Ida Hjælmhof Kaj Hansen. Derudover er Per Zoffmann udpeget fra Afdelingsbestyrelsen. 7. Motionsrummet 7.1 Godkendelse af regler for brug af lokalet Vinie Hansen orienterede omkring brugen af motionsrummet, bl.a. de regler som lå til godkendelse, og der er bl.a. taget hensyn til de beboere som bor lige ovenover motionsrummet. Der blev fremlagt ønske om en deadline for, hvornår der bliver lydisolering af motionslokalet, samtidig ønskede beboerne som er generet af larmen fra rummet, at der bliver taget decibelmåling af boligerne. Det var visse beboers opfattelse, at motionsrummets placering ikke er egnet til hyppigt brug af motionsrummet. Vinie Hansen svarede, at der ikke kan sættes en deadline, da der ikke er sat penge af til lydisolering, så det skal først ske på et beboermøde. Derudover er man velkommen til at komme med ændringsforslag til reglerne. Nina Rytter svarede på afdelingsbestyrelsens vegne, at motionsrummet har været der længe, men problematikken ligger i, at der er kommet mange flere brugere efter der er kommet flere redskaber. Michael Jensen fortalte at man pt. er i gang med at finde en løsning omkring lysstyring så lyset slukker, når åbningstiden er slut. Hvad angår støjen fra motionsrummet, så er det ikke sikkert det er loftet, det kan også være væggene eller redskaberne, dette arbejdes der på at finde ud af. Regelsættet blev vedtaget, hvor 2 stemte hverken for eller imod. 7.2 Godkendelse af kommissorium for Motionsudvalget Vinie Hansen fortalte at et kommissorium beskriver udvalgets opgave og kompetencer Der kom et ændringsforslag til kommissoriet, så der vælges 4 medlemmer i stedet for 3 på beboermødet. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget Kommissoriet blev enstemmigt vedtaget. Fortsættes side 5. 4

5 7. Motionsrummet 7.3 Valg til Motionsudvalget Følgende stillede op til Motionsudvalget: Gitte Feddersen (med fuldmagt) Anne-Merete Larsen (med fuldmagt) Anne Tittmann Gitte-Elise Klausen Mikkel Pandrup Jan Schmidt. Herefter skulle der foretages skriftligt valg, der var 2 forslag til proceduren for valgform: 1) Der skal stemmes på 4 personer 2) Der kan stemmes på op til 4 personer Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget. Afstemning: Jan Schmidt 24 Anne Tittmann 22 Gitte Feddersen 21 Mikkel Pandrup 20 Anne-Merete Larsen 15 Gitte-Elise Klausen 10 Motionsudvalget består herefter af: Jan Schmidt, Anne Tittmann, Gitte Feddersen og Mikkel Pandrup samt et medlem udpeget af afdelingsbestyrelsen. 8. Suppleringsvalg af 2 medlemmer til Caféstyregruppen Da Jytte Puls er fra flyttet Hyldespjældet, og Grete Steensen ikke ønskede at fortsætte, skulle der vælges 2 nye medlemmer til Caféstyregruppen. Marie Snebang og Marianne Grøn (med fuldmagt) opstillede, og begge blev valgt uden modkandidater. 9. Indkomne forslag a) Etablering af hundelegeplads Marianne Bahl orienterede omkring forslaget. Hundeejerne brugte i foråret fårefolden, men denne kan ikke bruges når der er får. Marianne oplæste bl.a. reglerne. Etableringen fortages af de kommende brugere med hjælp fra driften. Prisen er kr. for etableringen. Der var spørgsmål til hundenes opførsel under leg, bl.a. om de gøede meget. Til dette svarede Marianne Bahl, at det ikke var legende hunde der gøede, men det kunne være andre hunde som stod uden for buret, og derfor er det også fremført i reglerne at andre hundeejere skal være opmærksom på dette. Afstemning 44 stemte for og 10 undlod af stemme, forslaget blev vedtaget under forudsætning at der laves en beboerhøring for de omkring liggende beboere. Den evalueres efter et ½ år. Fortsættes side 6. 5

6 9. Indkomne forslag (fortsat) b) Indkøb af nyt bordtennisbord Det nuværende bordtennisbord er ca. 20 år gammel, der er blevet indkøbt et bordtennisbord som desværre er et udendørsbord. Prisen for et godt nyt bordtennisbord med net ligger omkring kr. Vinie Hansen foreslog at forslaget blev overdraget det nye motionsudvalg, dette forslag blev sendt til afstemning. Vinie Hansens forslag blev vedtaget med 52 stemmer for og 2 imod. c) Åben musik-jam i beboerhuset Forslaget gik ud på, at skabe caféhyggestemning i Cafeen i weekender, hvor der ellers ikke sker noget. Disse dage skal afklares med Cafe-Gitte. Vinie Hansen udtrykte bekymring, idet der en del restriktioner på cafeen. Vinie Hansen foreslog at blev overdraget til cafestyregruppen for at aftale rammer og vilkår sammen med forslagsstillerne og det skal bare være under forudsætning af at beboermødet synes det er en god idé. Forslaget om at det videre arbejde overdrages til Caféstyregruppen blev enstemmigt vedtaget. 10. Eventuelt Der blev spurgt til status på de fritliggende cykelskure. Vinie Hansen fortalte at med cykelskurene er beregnet til beboerne i 1-rums boligerne (supplementsrum). Der mangler information om, at 1-rums beboerne har lov til at bruge cykelskurene. Nu vil driften tilskrive 1-rums beboerne og orientere om cykelskurene. 11. Godkendelse af beslutningsreferatet Vinie Hansen oplæste beslutningsreferatet. Beslutningsreferatet blev enstemmigt godkendt. Herefter konstaterede dirigenten, at dagsorden var udtømt og med en tak for god ro og orden afsluttede dirigenten beboermødet. Henning Larsen Ole Kristensen Vinie Hansen Sekretær Dirigent Afdelingsbestyrelsen 6

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2010 24 husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 360 Juli 2014 ISSN1393-699X Nr. 360 Indholdsfortegnelse 2 Information 3 Nyt fra afdelingsbestyrelsen 5 Sankt Hans aften 2014 6 Læserbrev: Når din hund gør 7 Læserbrev: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere