Vorup Boligforening af 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorup Boligforening af 1945"

Transkript

1 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Peder Damgaard (PD) Kristian Thorsen (KT) Poul Erik Jensen (PEJ) Kurt Jørgensen (KJ) Jimmi Larsen (JL) Administrationen Jørgen Henriksen (JHE) Peter Ender Madsen (PEM) Berit M. Pedersen - referent (BMP) Afbud Jimmi Larsen (JL) Dagsorden Side 73. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referater Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Fusionsplaner i Fælleskontoret Bestyrelseshonorar Driftscenter på Nr. Sundbyvej Orientering om afholdte afdelingsmøder Afdeling 1 Aalborggade Afdeling 2 Løgstørvej Afdeling 3 Aalborggade Afdeling 4 Bøsbrovej Afdeling 5 Bøsbrovej Afdeling 6 Nr. Sundbyvej Afdeling 7 Vorup Boulevard Afdeling 8 Vorup Boulevard Afdeling 9 Bøsbrovej Afdeling 10 Dalumvej Afdeling 11 Athenevej Afdeling 12 Bofællesskab Afdeling 13 Børnehave Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 2

3 73. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling: Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Indstilling: At bestyrelsen godkender dagsorden PD bød velkommen til mødet, og orienterede om at JL var blevet forhindret i at deltage i mødet lige før mødets start. Administrationen har eftersendt sag til behandling på dagsordenen. Det eftersendte tillæg til dagsordenen vil blive behandlet under punkt 91. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 74. Godkendelse af referater Sagsfremstilling: Referat af formødet til repræsentantskabsmødet, referat af repræsentantskabsmødet og referat af konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet skal godkendes af bestyrelsen. Alle møderne er afholdt onsdag den 20. marts Referaterne eftersendes dagsordenen. Indstilling: At bestyrelsen godkender og underskriver referaterne Referaterne blev omdelt, gennemlæst og godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. 75. Orientering fra formanden Sagsfremstilling: Opsamling fra repræsentantskabsmødet. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 3

4 PD orienterede om at repræsentantskabsmødet efter hans mening var gået godt, hvilket bestyrelsen var enig i, og de tog herefter orienteringen til efterretning. 76. Orientering fra administrationen Sagsfremstilling: JHE orienterer om aktuelle emner fra administrationen. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE orienterede om at næsten alle afdelingsmøderne i RandersBolig er blevet afholdt. De afholdte møder er forløbet godt. Materialet der er blevet sendt ud i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøderne er blevet ændret til det bedre siden sidste år, men administrationen arbejder dog videre med dette, da der er stadig plads til forbedring. Det bemærkes at det manglende kendskab til historikken i Vorup og Fælleskontoret er en udfordring for de ansatte i administrationen. Fremadrettet vil der også være fokus på forøgelse af kvaliteten af det skriftlige materiale og dokumentation i det hele taget Fusionsplaner i Fælleskontoret Sagsfremstilling: Sagen har hidtil været i bero siden bestyrelsesmødet den 28. november 2012 indtil repræsentantskabsmødet er blevet afholdt den 20. marts i år. Mogens Vive, formand for Fælleskontoret, vil indkalde bestyrelsesformændene for Fælleskontorets foreninger, til drøftelse af mulighederne for fremtiden. Bestyrelsen skal tage stilling til om Vorup Boligforening af 1945 vil gå videre med fusionen af Fælleskontorets foreninger. Indstilling: At bestyrelsen drøfter mulighederne ved en fusion og tager stilling til sagen. Bestyrelsen drøftede mulighederne, og der var enighed om at samarbejdet fremadrettet skal være målrettet mod en sammenlægning, og der skal være sikkerhed for at de andre foreninger også vil arbejde for det samme. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 4

5 Bestyrelsen ønsker at arbejde hen imod en fusion af Fælleskontorets boligforeninger. 78. Bestyrelseshonorar Sagsfremstilling: Regler for udbetaling af honorar skal drøftes, og bestyrelsen skal beslutte, hvordan honoraret skal fordeles. Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 15. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. Beløbene kan hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. Ved regulering i overensstemmelse hermed bliver beløbene henholdsvis 74,08 kr. og 44,44 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Bestyrelseshonorar i Vorup Boligforening af 1945, april 2013 Antal lejemål 595 Honorarsatser jf. BL informerer nr af 26. september Pris for de første 100 lejemål kr. 74, ,00 pris for de øvrige lejemål kr. 44, ,80 I alt ,80 Bestyrelsesvederlag Pr. år ,80 Pr. kvartal ,45 Der skal bestemmes fordeling af udbetalinger imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. I dag er honoraret fordelt således: Hvert menigt bestyrelsesmedlem samt næstformanden får udbetalt 800 kr. pr. kvartal, og formanden modtager kr. pr. kvartal. I alt kr. Hvis denne fordeling vedtages vil udbetalingerne til bestyrelsen blive fordelt over året i henhold til tabellen nedenfor. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 5

6 Titel Navn Fordeling Dec Mar Jun Sep Formand Peder Damgaard Medlem Kristian Thorsen Medlem Poul Erik Jensen Medlem Jimmi Larsen Medlem Kurt Jørgensen I alt Indstilling: At den fremtidige fordeling af udbetalinger til bestyrelsen drøftes og besluttes. Bestyrelsen drøftede kort mulighederne. Det blev principbesluttet fremadrettet at anvende den samme økonomiske fordeling, som der er brugt hidtil. Således udbetales der honorar til formanden og den resterende bestyrelse får udbetalt godtgørelse for udgifter til telefon og kontorhold. Administrationen udarbejder en procentvis fordeling af ydelsen, baseret på sidste års udbetaling til bestyrelsen, som kan anvendes fremadrettet, således at udbetalingen til bestyrelsen følger prisudviklingen over tid. Udenfor referat: Administrationen har udarbejdet en procentvis fordeling af ydelsen, på baggrund af ovenstående principbeslutning truffet på bestyrelsesmødet den 23. april Fordelingen af bestyrelseshonoraret (28.929,40 kr.) blev i regnskabsåret 2011/2012 udbetalt som følger: Formand: Bestyrelsesmedlemmer: 17,28 % af honoraret svarende til 5000 kr. 11,06 % af honoraret svarende til 3200 kr. Honorarsatsen for regnskabsåret 2012/2013 er fastlagt til ,80 kr. Dette svarer til følgende fordeling af honorar i bestyrelsen for regnskabsåret 2012/2013: Titel Procentvis fordeling Fordeling i kroner Dec Mar Jun Sep Formand 17,28 % Medlem 11,06 % Medlem 11,06 % Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 6

7 Medlem 11,06 % Medlem 11,06 % I alt: 61,53 % Driftscenter på Nr. Sundbyvej Sagsfremstilling: Som opfølgning på bestyrelsens beslutning ved sidste møde, drøftes en ny vurdering af udgifterne i forbindelse med overflytning af 4 ejendomsfunktionærer til de nye lokaler på Nr. Sundbyvej. Til orientering har administrationen undersøgt beregningen på udgifterne ved ombygning af driftscenteret, der blev forelagt ved sidste bestyrelsesmøde. Beregningen beror på en afholdt licitation for ombygningen, og beløbet på kr. stammer fra det vindende tilbud. Det er ikke muligt at ændre tegninger, beskrivelse og indhente nye tilbud fra entreprenørerne inden dette bestyrelsesmøde, men projektleder Peter Ender Madsen vurderer, at der vil være en økonomisk besparelse på kr. inkl. moms. Der spares et toilet med vask og bruseniche og nogle omklædningsskabe, som erstattes af større kontorareal. Indstilling: At bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med overflytningen af ejendomsfunktionærer. Bilag: Sagsfremstillingen og beregningen fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2013 til orientering. Bestyrelsen drøftede mulighederne, og det blev besluttet, at forsætte arbejdet med at etablere et driftscenter på Nr. Sundbyvej. Besparelsen, der har været på dagens dagsorden, er dog minimal i forhold til det første oplæg, der var på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 20. marts 2013, og det blev derfor besluttet, at holde fast i rammen på 1,2 millioner, der var rammen på det oprindelige oplæg. Fordelene ved at etablere driftscenteret på Nr. Sundbyvej er blandt andet at adgangsforholdene er bedre her, i forhold til de lokaler ejendomsfunktionærerne har til rådighed i dag. Derudover bliver der bedre mulighed for at drive et reelt driftscenter fra den nye adresse. Det blev vedtaget at administrationen udarbejder et totalkoncept for driftscenteret, som indeholder udarbejdelse af en plan for samdrift af boligforeningens afdelinger, et koncept for de fysiske rammer og arbejdsmiljø samt afdelingernes udgifter til finansiering af projektet. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 7

8 80. Orientering om afholdte afdelingsmøder Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende de enkelte afdelingers budgetter, og der følger derfor en gennemgang af hver afdelings budgetter i nøgletal, samt en gennemgang afdelingernes afdelingsmøder og byggesager til orientering. Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 81. Afdeling 1 Aalborggade Afdelingsmødet blev afholdt den 21. februar 2013 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,46% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 8 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 558 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 21. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Peder Damgaard (formand) Hanne B. Christensen Frida S. Nielsen Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. c) Byggesager/Renovering Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 8

9 Udskiftning af vinduer Udskiftningen af vinduer i boliger (undtaget tagetagen) er afsluttet. Mangelgennemgang og aflevering blev udført d Låsesystem Eventuel ændring og forenkling af låsesystem drøftes med afdelingsbestyrelsen inden montage af nye kælderdøre. Renovering af tagkonstruktion Arbejdet med renovering af tagkonstruktion forventes opstartet i juni måned og afsluttet i december Efter afslutning af byggesagen med efterisolering af tagkonstruktion og gavle samt montering af nye lavenergivinduer forventes mærkbare besparelser i varmeforbruget. 83. Afdeling 2 Løgstørvej Afdelingsmødet blev afholdt den 26. februar 2013 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,72% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 15 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 561 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 26. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Kay A. Skjøtt (formand) Jens Kristoffersen Ida Nygaard Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om multibane blev ikke sendt til afstemning. Beslutning/Referat: Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 9

10 Ida Nygaard er efterfølgende trådt ud af bestyrelsen, og Lona Olsen er indtrådt som suppleant i hendes sted. c) Byggesager/Renovering Renovering af tag og udskiftning af vinduer Arbejdet med renovering af tag på Løgstørvej 6-8 er opstartet og forventes afsluttet i løbet af foråret. Der fortsættes herefter på Løgstørvej 2-4. Udskiftning af vinduer i kælderetagen er opstartet. Øvrige vinduer afventer afslutning af bygearbejdet på taget. Beboerne informeres løbende om status. Efter afslutning af byggesagen med efterisolering af tagkonstruktion og gavle og montering af nye lavenergivinduer forventes mærkbare besparelser i varmeforbruget. 84. Afdeling 3 Aalborggade Afdelingsmødet er afholdt den 20. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,30% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 29 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 692 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet.. Efter afdelingsmødet den 20. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Kurt Jørgensen (formand) Karin Vester June Mogensen Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om multibane blev forkastet. Afdelingsmødet vedtog, at den næstkommende ledige garage inddrages til knallertgarage. Lejens størrelse drøftes og vedtages af afdelingsbestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 10

11 85. Afdeling 4 Bøsbrovej Afdelingsmødet blev afholdt den 4. marts Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,44% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 15 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 648 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Afdelingsformanden fratrådte den 25. februar Der var på afdelingsmødet ikke tilslutning til at vælge en ny bestyrelse. Afdeling 4 fortsætter derfor uden afdelingsbestyrelse. Der blev i stedet valgt følgende kontaktperson: Jørgen Lauge Pedersen Da der ikke blev valgt en afdelingsbestyrelse, varetager organisationsbestyrelsen afdelingsbestyrelsens forpligtigelser. Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om multibane blev ikke sendt til afstemning. c) Byggesager/Renovering Renovering af tagkonstruktion Tidligere afdelingsbestyrelser har udtrykt ønske om projekt for renovering af tagkonstruktion og etablering af ventilationsanlæg. Der er tiltagende problemer med fugt og vandindtrængning som følge af tagdækningens dårlig tilstand. Dårlige ventilationsmuligheder fra køkken er mærkbare. Der er i øjeblikket ingen aftaler med afdelingsbestyrelsen om projektdrøftelser. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 11

12 Der er behov for nyt tag samt ventilation til køkkener. Ud fra en helhedsbetragtning kan der være behov for en ekstern rådgiver samt udgifter til samme for afdelingen. Administrationen udarbejder en liste over renoveringsopgaver for afdelingen, som udgangspunkt for videre beregning. 86. Afdeling 5 Bøsbrovej Afdelingsmødet blev afholdt den 25. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,98% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 9 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 476 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet Efter afdelingsmødet den 25. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Bente Poulsen (formand) Martin Poulsen Frank Jonsen Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om tilladelse til husdyrhold blev forkastet Debat på mødet om anvendelse af de grønne områder afdelingsbestyrelsen arbejder videre på sagen. c) Byggesager/Renovering Udskiftning af facadedøre og vinduer Lånetilbud fra Realkredit Danmark eftersendes til Randers Kommune. Forventning om tilbagemelding inden for ca. 4 uger. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 12

13 87. Afdeling 6 Nr. Sundbyvej Afdelingsmødet blev afholdt den 5. marts Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 1,00% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 5 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 526 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 5. marts 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Per Nielsen (formand) Christina Andreasen Grethe Christensen Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Tørretumbler i lille vaskeri udskiftes. Afdelingsbestyrelsen fik mandat til arbejde videre med udvidelse af belægning til flere cykelstativer ved opgangene. 88. Afdeling 7 Vorup Boulevard Afdelingsmødet blev afholdt den 28. februar. Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 0% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 0 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 523 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 13

14 Efter afdelingsmødet den 28. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Poul Erik Jensen (formand) Jørgen K. Pedersen Jimmi E. Larsen Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Afdelingsmødet vedtog at afdelingen overgår til individuel afregning af koldt vand, i forbindelse med udskiftning af de tekniske installationer. Evt. etablering af miljøstation i samarbejde med andre afdelinger i området afdelingsbestyrelsen arbejder videre med idéen. Afdelingsformanden orienterede om kommende maling af altaner. Afdelingsformanden orienterede om ny belysning i trappeopgangene. c) Byggesager/Renovering Udskiftning af køkkener Afdelingsmødet vedtog, at udskifte køkkener og bad samt tekniske installationer. Bestyrelsen har, ved skriftlig votering, godkendt projektet. Lånetilbud er netop hjemkommet på projektet, og kommunen skal nu ansøges om accept af huslejestigningen. Huslejestigningen på 31,95% afstedkommer, at stigningen skal behandles af Byrådet, hvorfor ekstra sagsbehandlingstid må påregnes. Ansøgning er sendt til kommunen den 30. april 2013, som har kvitteret for modtagelsen 89. Afdeling 8 Vorup Boulevard Afdelingsmødet blev afholdt den 27. februar Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 14

15 Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 0% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 0 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 541 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 27. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Kurt K. Nielsen (formand) Helle Lund Mogens Møller c) Byggesager/Renovering Køkkenforbedringer Ny ansøgning med lånetilbud fremsendes til Randers Kommune. 90. Afdeling 9 Bøsbrovej Afdelingsmødet blev afholdt den 20. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,68% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 25 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 557 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet den 20. februar Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 15

16 Efter afdelingsmødet den 20. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Ove Thomsen (formand) Lis G. Clemmensen Jytte Thor Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om multibane blev forkastet. Forslag om udarbejdelse af projekt vedr. lukkede altaner blev forkastet. Forslag om udarbejdelse af projekt vedr. gavlisolering blev forkastet. 91. Afdeling 10 Dalumvej Afdelingsmødet blev afholdt den 19. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 3,26% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 22 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 687 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev ikke godkendt på afdelingsmødet, og regnskabet er nu sendt til Randers Kommunes tilsyn til godkendelse.. Da hverken regnskab eller budget blev godkendt på afdelingsmødet, afventer organisationsbestyrelsen beslutningen om regnskabet der er sendt til kommunens tilsyn til godkendelse. Efter afdelingsmødet den 19. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Peter Ellermann (formand) Susanne Hansen Erik Andersen Forslaget om at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til at godkende afdelingens regnskab blev nedstemt. Forslag om tilladelse til husdyr blev nedstemt. Det blev vedtaget at der må parkeres trailere på pladsen, hvor der tidligere har været legeplads. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 16

17 c) Eftersendt sag Afsluttet byggeregnskab for etablering af nyt tag i afdeling 10 Sagsfremstilling: Byggesagen i afdeling 10 er nu endeligt opgjort, og her følger en gennemgang af regnskabet til bestyrelsens orientering. De samlede udgifter for udskiftningen af taget beløber sig til: ,95 kr. Til delvis finansiering af projektet er der hjemtaget et kreditforeningslån på: ,00 kr. Jf. beslutning truffet på bestyrelsesmødet den 8. marts 2010 yder dispositionsfonden tilskud til finansiering af en 1/3 af udgifterne, svarende til: ,00 kr. Dette resulterer i følgende underfinansiering, der dækkes af afdelingens henlagte midler: ,95 kr. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag: Byggeregnskab for etablering af nyt tag i afdeling 10 Referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2010 Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 17

18 92. Afdeling 11 Athenevej Afdelingsmødet blev afholdt den 18. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 4,65% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 36 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 799 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 18. februar 2013 er følgende personer valgt til bestyrelsen i afdelingen: Jørgen Sloth (formand) Michael Bore Brian Hansen Enkelte lejere fremsatte kritik af, at det udsendte regnskab ikke var underskrevet af revisor. Afdelingsmødet vedtog, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet bemyndiges til, at godkende regnskabet. Forslag om modernisering af køkkener blev forkastet. Forslag om ændring af afdelingens vedligeholdelsesreglement, således at afdelingen skulle forestå fjernelse af algevækst på træværk, blev forkastet. c) Byggesager/Renovering Udskiftning af tage på udhuse og garager Afdelingsmødet den 18. februar 2013 vedtog enstemmigt følgende forslag. Tagene skal udskiftes fra tegl til paptag med listetækning (trekantlister på tagfladen). Der er ansøgt og modtaget dispensation for lokalplanen omkring røde tegltage, og kommunen har ligeledes godkendt ansøgning om finansiering i forbindelse med inddækning af projektets udgifter den 7. november Finansiering: Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 18

19 Projektet er 100% lånefinansieret. Der optages et 4% fast forrentet lån i kreditforening med løbetid på 30 år. Økonomi: Projektet er budgetteret til ,00 kr. inkl. moms med baggrund i seneste budgettal ( ). Lejekonsekvens: Optagelsen af dette lån medfører en huslejestigning på ca. 2,53%. Den månedlige huslejestigning for de enkelte lejemål fordeles dermed således: Lejligheder på 70 m² 117,00 kr. Lejligheder på 85 m² 142,00 kr. Lejligheder på 109 m² 182,00 kr. Det indstilles bestyrelsen godkender optagelsen af lån til projektet Bestyrelsen godkendte optagelsen af lånet til projektet svarende til kr. (budgettal fra ). 93. Afdeling 12 Bofællesskab Afdelingsmødet blev afholdt den 19. februar Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 2,48% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 24 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 984 kr. pr. m² pr. år Afdelingens regnskab og budget blev godkendt på afdelingsmødet. Efter afdelingsmødet den 19. februar 2013 er følgende kontaktperson valgt i afdelingen: Stig Olesen (pårørende) Beboerne ønsker at få undersøgt de økonomiske konsekvenser ved at få individuel vand- og varmeafregning. Dette indebærer montering af vand- og varmemålere i lejlighederne og fællesarealerne, samt udfærdigelse af et vand-/ varmeregnskab. Analysen pågår i administrationen. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 19

20 94. Afdeling 13 Børnehave Budgettet resulterer i en huslejestigning på: 0% Dette betyder en gennemsnitlig stigning på: 0 kr. pr. m² pr. år Således at den gennemsnitlige husleje bliver: 838 kr. pr. m² pr. år 95. Fremtidig mødeoversigt Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: 11. juni 2013 kl Bestyrelsesmøde 16. september 2013 kl Bestyrelsesmøde 19. november 2013 kl Bestyrelsesmøde 96. Eventuelt På baggrund af artiklen i Amtsavisen den 19. april om tildelingen af landsbyggefondsmidler til almene boligforeninger i Randers, blev der spurgt til den specifikke fordeling af midler til Vorup Boligforening af JHE redegjorde for at administrationen havde den forståelse, at der ikke var tale om en tilsagnsgivelse, og at beløbene ikke er endeligt øremærket som følge heraf. Det er kun særligt tunge genopretningssager der kan søges støtte til i disse midler, og det derfor ikke er givet, at der er en vis andel til Vorup Boligforening. En nærmere afklaring af sagen afventes Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 20

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 16. juni 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Lise Poulsen Nicki Hagesen LP SJ BH

Læs mere