At udvise en bæredygtig praksis for byggeri og adfærd og undgå at skabe unødvendigt affald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At udvise en bæredygtig praksis for byggeri og adfærd og undgå at skabe unødvendigt affald."

Transkript

1 Vedtægter for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. 1. Formål Andelsforeningen Friland bygger på en række overordnede principper, som tjener som hensigtserklæringer. Disse principper er nedskrevet i Principper for Friland. Formålet med Friland er overordnet: At udvise en bæredygtig praksis for byggeri og adfærd og undgå at skabe unødvendigt affald. At udvikle en livsstil i balancen mellem hånd, hoved og hjerte og oplyse om denne, bl.a. i samarbejde med Danmarks Radio. At skabe gode muligheder for etablering og drift af selvstændig erhvervsvirksomhed. Hensigten er, at mindst et medlem pr. lod er selvstændig erhvervsdrivende, og at virksomheden drives på loddet. At etablere et bolig- og erhvervsområde, der ikke er baseret på gæld og tilskud. At udvikle det enkle og gennemskuelige, samtidig med at vi vælger de teknologier, som understøtter foreningens formål. 2. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsforeningen Friland a.m.b.a. og den er hjemmehørende på Friland, Feldballe, 8410 Rønde 3. Andele og andelsbeviser Stk. 1. Der udstedes ét andelsbevis pr. lod. Til andelsbeviset er der knyttet brugsretten til et bestemt jordlod i Andelsforeningen Friland. Fonden 'Nødværge til støtte for bæredygtigt boligog erhvervsbyggeri' har givet foreningen brugsret til matr. nr. 1 ab samt del nr. 1 af matr. 1 ab og del nr. 5 af matr. nr. 7 smst. Feldballe by og foreningen administrerer areal og eventuelle fælles bygninger. Foreningen udlejer byggelodder (brugsret) til andelshavere på kontrakter, der er uopsigelige fra foreningens side, undtagen ved situationer, der berettiger til eksklusion, jf. 22. Stk. 2. Andelshavere opfører bygninger for egen regning og er ejer af bygningerne, ligesom de er eneansvarlige for vedligeholdelse samt for fejl og mangler. Om nødvendigt kan en andelshaver pålægges at bortskaffe dårlige og misligholdte bygninger. Beslutningen træffes af generalforsamlingen. Bortskaffes bygningen ikke efter pålæg fra foreningen, sørger foreningen for, at det sker på andelshaverens regning. Stk. 3. Der kan være påført en eller flere ejere på ét andelsbevis. For hver ejer udstedes desuden et andelshaverdokument som andelshaveren selv opbevarer. Andelsbeviset opbevares af bestyrelsen, og der gives én kopi af andelsbeviset til loddet. Bortkommer et andelshaverdokument eller kopien af andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, som skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelshaverbevis eller kopi af andelsbevis. Stk. 4. Andelsbeviser for Andelsforeningen Friland indeholder oplysninger om: - Matrikeloplysninger - Lodareal i m2 samt jordens m2-pris - Andel af fællesareal, værdisat - Andel af anlægsomkostninger, værdisat. Alle beløb indeksreguleres. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 1 af 17 aug

2 Stk. 4.1 Oplysningerne for de enkelte lodder fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Stk. 5. Ejendomsskat fordeles i forhold til loddets størrelse dvs. antal m2 + 1/23 af fællesarealet. 4. Hæftelse Stk. 1. Andelsforeningen Friland er en andelsforening med begrænset ansvar. Der hæftes kun med det beløb, der er indskudt i foreningen. Stk. 2. Andelsbeviset, jord samt bygninger kan ikke belånes mod pant. Der kan ikke gives brugsret til andre end de af foreningen godkendte brugere af et lod, der jf. 7 har bopælspligt. Andelshaver med brugsret kan give transport i en fremtidig handelspris for ejendommen. Andelsforeningen vil til enhver tid have førsteret til transport i deres tilgodehavende i overdragelsessummen. Andelen kan kun overdrages eller overføres til andre efter retningslinjerne i Stk. 3. Såfremt foreningen af det omkringliggende samfund pålægges forpligtelser som foreningen ikke selv har beføjelse over og som kan betragtes som anlægsaktiver der kan tilskrives andelsbevisets værdi, skal disse udgifter dækkes ligeligt mellem lodderne, uden hensyntagen til antal af andelshavere pr. lod. Udgifter der frivilligt påtages af foreningen som ligeledes kan tilskrives værdien af andelsbeviset, skal der stemmes om med én stemme pr. lod, og sådanne udgifter dækkes ligeligt mellem lodderne uden hensyntagen til antal af andelshavere pr. lod eller antal m2 pr. lod. Udgifter der ikke kan tilskrives andelsbeviset, men som skal dækkes ligeligt mellem andelshaverne, stemmes der om med en stemme pr. andelshaver. 5. Andelshavere og Medlemmer Stk. 1. Andelshavere er de, som alene eller sammen med andre andelshavere råder over og har brugsret til et lod i Andelsforeningen Friland. Disse betegnes i vedtægterne Andelshavere. Andelshavere er automatisk medlemmer af Andelsforeningen Friland. Stk. 2. Medlemmer er de, som er indmeldt i foreningen uden at have råderet over et lod i Andelsforeningen Friland. Disse betegnes i vedtægterne som Medlemmer. Stk. 3. Under samtlige medlemmer forstås både andelshavere og medlemmer. 6. Krav for optagelse som andelshavere Stk. 1. Nye andelshavere skal være fyldt 18 år. Det er et krav for at blive andelshaver, at man kan fremvise en realistisk plan for bosætning og for etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. 1, medmindre der allerede er etableret eller er tilsigtet etableret erhvervsdrift på loddet. Bestyrelsen vurderer, om det er økonomisk og praktisk gennemførligt i relation til foreningen, jf. 11. Kravet om fremvisning af en plan for selvstændig erhvervsvirksomhed gælder dog ikke for pensionister og uddannelsessøgende. Nye Andelshavere indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen under hensyn til medlemsskarens sammensætning. Stk. 2. Nye andelshavere og medlemmer skal føres til protokol og samtlige andelshavere og medlemmer skal registreres i forbindelse med generalforsamlingen. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 2 af 17 aug

3 7. Andelshaverens bopælspligt og fremleje Stk. 1. Andelshaverne har bopælspligt, medmindre de er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Stk. 2. Såfremt indflytning i Friland ikke er sket inden for et år efter optagelsen som andelshaver, vil den pågældende blive ekskluderet fra foreningen. Bestyrelsen kan dog dispensere for ét-års reglen, såfremt konkrete grunde taler herfor. Stk. 3. En andelshaver må ikke overlade brugen af sin bolig til andre, medmindre hun/han er berettiget dertil efter 7, stk. 4. Stk. 4. En andelshaver er berettiget til at frem-leje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, når andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje skal godkendes af bestyrelsen. 8. Medlemskab af foreningen Stk. 1. Enhver myndig person, som bor på Friland og hvis ophold ikke er af kortere og midlertidig karakter, skal være medlem af foreningen. Bestyrelsen vurderer, om et ophold er af kortere og midlertidig karakter. Myndige personer af husstanden skal være andelshavere eller medlemmer af Andelsforeningen Friland. Stk. 2. Medlemmer af foreningen Friland har bopælspligt. Såfremt medlemmet fraflytter Friland, betragtes medlemskabet som ophørt. Ophører medlemskabet i løbet af en kontingentperiode tilbagebetales der ikke kontingent. Stk. 3. Optagelse som medlem sker på et møde med et eller flere medlemmer af bestyrelsen, hvor foreningens baggrund og formål gennemgås, ligesom de rettigheder og pligter, der knytter sig til medlemskabet, gennemgås. På mødet udleverer bestyrelsen foreningens vedtægter og Principper for andelsforeningen Friland. Det nye medlem underskriver på bestyrelsens foranledning en erklæring om, at hun/han forpligtiger sig til at efterleve formålsparagraffen og overholde foreningens vedtægter, samt sætte sig ind i Principperne for Friland. Medlemmer skal ikke godkendes, medmindre der er tale om fremleje, jf. 7, stk. 4, hvor fremlejetager skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 4. Andelshavere og medlemmer skal betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent til foreningen. Kontingentet reguleres om nødvendigt en gang om året i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Medlemmer har kun stemmeret på generalforsamlingen i spørgsmål angående brug af medlemskontoen, samt fastsættelse af kontingent. Stk. 6. Samtlige medlemmer af Andelsforeningen Friland er forpligtet til at efterleve formålsparagraffen og overholde foreningens vedtægter. Et medlem af foreningen kan ekskluderes efter reglerne i Overdragelse Stk. 1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker dette ved, at han/hun i samarbejde med bestyrelsen evt. ud fra interesselisten for tilflyttere til Friland, finder en køber til huset og andelsbeviset. Overdragelse sker efter retningslinjerne i 10 og 11. Bestyrelsen følger forretningsorden i forbindelse med salg af lodder. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 3 af 17 aug

4 Stk. 2. En andelshaver er berettiget til at sælge de opførte bygninger uden at overdrage andelen og den dertil knyttede brugsret til jordloddet. Det forudsætter, at bygninger kan fjernes fra loddet og at det kan ske uden væsentlig gene for de øvrige beboere på Friland. Såfremt bygningen sælges og det er en forudsætning for handlen, at bygningen flyttes fra loddet, gælder prismaksimeringsbestemmelsen i 10 ikke. Stk. 3. Andelshaver har ved udtræden intet krav på foreningens eventuelle formue. 10 Pris Stk. 1. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 2. Maksimalprisen for bygningerne fastsættes ifølge nedenstående intervalpriser pr. m 2, som derefter tilføres et bidrag afhængigt af energiklassen som huset tilhører. Opgørelse af m2-pris for bygningerne følger alle målt i 1. kvartal 2003 priser: For de første 50 m2 kan opnås 5000 kr. pr. m 2 For de næste 50 m2 (fra 51m2 til 100 m2) kan opnås 2800 kr. pr. m 2 For de næste 50 m2 (fra 101m2 til 150 m2) kan opnås 2700 kr. pr. m 2 For de næste 50 m2 (fra 151m2 til 200 m2) kan opnås 2500 kr. pr. m 2 For de næste 50 m2 (fra 201m2 til 250 m2) kan opnås 2100 kr. pr. m 2 For de næste 50 m2 (fra 251m2 til 300 m2) kan opnås 1800 kr. pr. m 2 I tillæg for energiklasse 2 kan der opnås 250 kr. pr. m 2 Tillæg for energiklasse 1 kan der opnås 250 kr. pr. m 2 Tillæg for energiklasse 0 kan der opnås 250 kr. pr. m 2 Prisen indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset for enfamiliehuse, hvor der er taget højde for materialer. Ved indeksreguleringen anvendes det seneste kvartal tal fra Danmarks Statistik. Erhvervsbyggeri fastsættes efter samme fremgangsmåde som boliger, men kan dog tillægges merprisen af evt. installationer, som der skal fremvises regnskab for. Tillæg for energiklasser er defineret ud fra beregningsmetoden ved dokumentering af energiforbruget i forbindelse med nybyggeri. Opgørelsen af m2 følger udvendigt etageareal, svarende til det i BBR-registret godkendte areal til beboelse. For yderligere forklaring se bygningsreglementet. Formuleringen kan opnås skal forstås således at der er tale om maksimalpriser. Såfremt maksimalprisen ikke kan opnås er det op til sælger at vurdere om denne vil sælge under. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 4 af 17 aug

5 Der skal laves en beregning for hver bygning, hvor antal bygninger defineres efter principperne for BBR registret (www.ois.dk). Haves der to selvstændige bygninger af 50 m 2 følger derfor 5000 kr. pr. m 2 for alle 100 m 2. Løsøre og andre genstande der ikke naturligt tilhører bygningerne, er ikke defineret som bygninger og kan derfor vælges solgt med bygningerne med egen medgående pris. 11 Fremgangsmåde ved overdragelse Stk. 1. Mellem køber og sælger oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen skal indeholde en specifikation af prisen for andelen og for bygningerne. Der vedlægges nødvendige godkendelser fra bygningsmyndigheder og andre autoriserede godkendelser samt en udførlig materialeliste. Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende alle vilkår for overdragelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrageren og/eller erhverver opkræve et gebyr for arbejdet i forbindelse med overdragelsen. Stk. 3. Ved overgang af bygninger og andel skal erhververen af andelen godkendes af bestyrelsen og foreningen. Bestyrelsen træffer efter retningslinjerne i 6 beslutning om, hvorvidt erhververen skal indstilles til godkendelse som andelshaver til generalforsamlingen. Indstilling af en erhverver til godkendelse som andelshaver sker ved fremsendelse af en underskrevet overdragelsesaftale, jf. stk. 1, samt en ansøgning fra erhververen om optagelse som andelshaver. Bestyrelsen indkalder erhververen til et møde, der så vidt muligt afholdes indenfor 2 uger fra modtagelsen af den underskrevne overdragelsesaftale og ansøgningen om optagelse. Beslutningen om godkendelse træffes senest 8 dage efter, at mødet har været afholdt. Såfremt bestyrelsen finder, at erhververen kan optages som andelshaver, indstiller den til generalforsamlingen, at erhverver godkendes som andelshaver. Generalforsamlingen indkaldes hurtigst muligt efter, at bestyrelsen har afgivet sin indstilling. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel, jf. 14, stk. 3. Stk. 4. Ved indtræden skal den nye andelshaver underskrive en erklæring om, at hun/han indgår i andelsforeningen og forpligtiger sig til at efterleve formålsparagraffen og overholde foreningens vedtægter samt sætte sig ind i Principperne for Friland. Stk. 5. Nye andelshavere registreres af bestyrelsen i andelsforeningens protokol. Stk. 6. Såfremt bestyrelsen ikke kan indstille erhververen til godkendelse, skal dette meddeles skriftligt til overdrageren og erhververen senest 2 uger efter, at bestyrelsen har afholdt mødet med erhververen. Nægtelsen kan påklages til generalforsamlingen, som skal tage stilling til klagen indenfor 4 uger fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen har modtaget klagen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. Bestyrelsen skal begrunde sin nægtelse af at indstille erhververen til godkendelse på generalforsamlingen. Stk. 7. Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfaldne ydelser, restancer mv. Stk. 8. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, skal denne meddele det til bestyrelsen uden ugrundet ophold. Herefter kontakter bestyrelsen vurderingsudvalget med henblik på, at et medlem fra dette tager stilling til, om erhververens krav skønnes rimeligt. Såfremt kravet skønnes rimeligt, tilbageholder bestyrelsen Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 5 af 17 aug

6 et beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Stk. 9. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 7 og 8, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat beløbet er modtaget fra erhververen. Stk. 10. Nye andelshavere og medlemmer skal føres til protokol og samtlige andelshavere og medlemmer skal registreres i forbindelse med generalforsamlingen. 12 Ubenyttede boliger Stk. 1. Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og bygninger gennem iværksættelse af en eksklusion efter retningslinjerne i 11 og 22, stk Regnskab Stk. 1. Foreningen fører et gennemskueligt og enkelt årsregnskab, der skal godkendes på den årlige generalforsamling. Stk. 2. Et evt. overskud i foreningen udbetales ikke, men kan henlægges og bruges til fælles initiativer, der besluttes på et medlemsmøde. 14. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indkaldes skriftligt evt. pr. - til medlemmerne med 4 ugers varsel. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af samtlige medlemmer ønsker det. Den indkaldes med 4 ugers varsel. Dog er indkaldelsesvarslet til ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på godkendelse af nye andelshavere 8 dage, og det samme gælder generalforsamlingen indkaldt til behandling af klage over bestyrelsens nægtelse af at godkende optagelsen af en ny andelshaver, jf. 11, stk. 6. Stk. 4. Bestyrelsen udsender dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingen. Det samme er tilfældet med regnskabet i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Forslag fra andre end bestyrelsen, der ønskes behandlet, bortset fra almindelige ændringsforslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og samtlige medlemmer skal orienteres om indkomne forslag senest 4 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Et forslag, der ikke er fremsat efter reglerne i stk. 4, kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt samtlige andelshavere er til stede og samtykker i behandlingen af forslaget. Stk. 6. Alle andelshavere har mødepligt på generalforsamlingen. Stk. 7. På generalforsamlingen skal min. flg. punkter behandles: Valg af dirigent og referent Valg af 3 stemmetællere Årsberetning Godkendelse af regnskab Budget og overordnet planlægning Fastsættelse af kontingent Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 6 af 17 aug

7 Indkomne forslag Valg til bestyrelse, suppleanter, interne revisorer, vurderingsudvalg og nedsættelse af udvalg Eventuelt Stk. 7. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent. Stk. 8. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Stk. 9. Generalforsamlingen er åben for medlemmer. Alle har tale- og spørgsmålsret. Kun medlemmer, der også er andelshavere, har stemmeret, på nær i beslutninger der vedrører medlemskontoen og fastsættelse af kontingent. Administrator, revisor mv., der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til generalforsamlingen. Stk. 10. Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt flertal, undtagen de beslutninger som er opregnet i stk. 12 og 23 om opløsning. Stk. 11. Beslutning om vedtægtsændringer træffes på generalforsamlingen med 3/4 flertal blandt de fremmødte andelshavere. Vedtægtsændringer vedrørende 10 stemmes der om med én stemme pr. husstand. Stk. 12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Stk. 13. Alle Andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen, bortset fra de i 4 stk. 3 og 14 stk. 12 nævnte undtagelser. Vedrørende medlemmers stemmeret se 8 stk 5. Stk. 14. En andelshaver kan ikke stemme på generalforsamlingen i sager vedr. dennes eksklusion eller søgsmål mod denne. 15. Bestyrelsen Stk. 1 Andelshaverne vælger på generalforsamlingen med simpelt flertal en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Den suppleant, der har fået flest stemmer er første suppleant. Herudover har Feldballe beboerforening en repræsentant. Repræsentanten har observatørstatus i bestyrelsen, og har således ikke stemmeret, men taleret. Stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og de opgaver, som i øvrigt er henlagt til den efter denne vedtægt. Bestyrelsen kan, såfremt den finder det hensigtsmæssig, beslutte at ansætte en revisor, antage rådgiver, ekstern administrator eller lignende. Stk. 3 Bestyrelsen har en formand og en kasserer, som vælges på generalforsamlingen. Andelsforeningens bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, mens kassereren er på valg i lige år. Suppleanter vælges for 1 år. Repræsentanten fra beboerforening følger egen valgperiode. Stk. 4. Som medlem af bestyrelsen og som suppleant kan vælges andelshavere i andelsforeningen Friland. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil tiden for næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden vælger bestyrelsen selv en ny formand, som sidder indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver under tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 7 af 17 aug

8 Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt hun/han eller en person, som hun/han er knyttet til ved ægteskab, er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Stk. 7. Bestyrelsen udfærdiger et referat af bestyrelsesmøderne, som efter gennemlæsning underskrives på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet. Stk. 8. Bestyrelsen kan selv nedsætte arbejdsgrupper og selv indkalde til medlemsmøder. 16 Tegningsret Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved hævning på foreningens konto skal kassereren skrive under. Stk. 2. Særligt vedrørende retten til at hæve penge på foreningens konto har kassereren hæveret op til kr. Kassereren har ligeledes ret til at betale løbende regninger over netbank, også selv om de overstiger kr. 17 Interne revisorer Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges blandt andelshaverne to personer, som fungerer som interne revisorer i forbindelse med bestyrelsens aflæggelse af årsregnskab. Stk. 2. De interne revisorer skal inden regnskabet udsendes efter reglerne i 14, stk. 4, gennemgå regnskabet og ved meddelelse på regnskabet angive, om de kan godkende regnskabet. Stk. 3. Såfremt de interne revisorer ikke kan godkende regnskabet, skal de skriftligt meddele bestyrelsen og generalforsamlingen, hvorfor regnskabet ikke kan godkendes. 18 Medlemsmøde Stk. 1. Der afholdes medlemsmøde mindst fire gange årligt. Stk. 2. Beslutninger tages ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer og andelshavere. Stk. 3. Bestyrelsen udsender forslag til dagsordenen. Forslag fra andre end bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 4 dage før medlemsmødet. Bestyrelsen offentliggør de indkomne forslag på et tilgængeligt sted og eller pr. senest 2 dage inden mødet. Stk. 4. Et forslag, der ikke er fremsat efter reglerne i stk. 3, kan kun behandles på medlemsmødet, såfremt samtlige medlemmer er til stede og samtykker i behandlingen af forslaget. Stk. 5. På medlemsmødet kan der alene træffes beslutninger i mindre sager vedrørende den løbende drift, som er uden væsentlig økonomisk betydning. Stk. 6. Der føres protokol med beslutningsreferat af medlemsmødet. Referatet skal underskrives af et bestyrelsesmedlem. 19 Voldgift Stk. 1. Strid mellem foreningen og de enkelte andelshavere eller medlemmer, eller angående fortolkning af vedtægter afgøres så vidt muligt på et medlemsmøde. Er det umuligt, afgøres det endeligt af en voldgiftsret på tre personer. Hver part vælger et medlem, de to voldgiftsmænd skal inden sagens behandling udpege en opmand. I mangel af enighed herom, Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 8 af 17 aug

9 skal opmanden være civildommeren, eller en af denne udpeget person. Såfremt én af parterne ikke har valgt nogen voldgiftsmand inden 14 dage fra den dag opfordringen til et sådant valg er kommet, vælger civildommeren dennes voldgiftsmand. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelser om proceduren for sagens behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger. 20 Udmeldelse Stk. 1. En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til sit lod, men kan alene udtræde efter reglerne i 9 11 om overdragelse af andel og bygninger. Stk. 2. Hvis der er enighed blandt andelshaverne på et lod, kan en andelshaver på det pågældende lod udmelde sig som andelshaver og fortsætte som medlem. Det forudsætter, at der er mindst en andelshaver tilbage på loddet. 21 Eksklusion Stk. 1. I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør: a) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, kontingent eller andre skyldige beløb af enhver art. b) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den fornødne vedligeholdelse eller pålæg om bortskaffelse efter 3, stk. 2 inden udløbet af en fastsat rimelig frist. c) Såfremt andelshaver ikke opfylder vedtægternes krav om bopælspligt. d) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig gene eller ulempe for foreningens drift eller andre medlemmer. e) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelsen af andelen betinger sig en større pris end fastsat af vurderingsudvalget. f) Såfremt en andelshaver har betalt penge under bordet i forbindelse med erhvervelse af andel og/eller bygninger. Stk. 2. Eksklusionen besluttes af generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stk. 3. Efter eksklusionen bestemmer generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, hvem der skal overtage bygninger og andel. Der gås frem efter retningslinjerne i 11. Stk. 4. Ved beslutningen om eksklusion mister andelshaveren sine forvaltningsmæssige beføjelser. 22 Opløsning Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på af de repræsenterede stemmer på generalforsamlingen for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske når der 2 år i træk er færre end 3 andelshavere. Stk. 3. Efter opløsningen skal foreningens aktiver afhændes på bedst mulige vilkår men under stærk hensyntagen til lokalområdet. Herefter fordeles nettoformuen efter retningslinier for udmeldelse og resten tilfalder en fond eller forening med lignende formål. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 9 af 17 aug

10 Således vedtaget på generalforsamlingen d. 27. august 2009 med ikrafttræden den 27. August Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem fra Feldballe- Tåstrup Beboerforening Monique Hes Kirsten Holm Lone Mølleskov Jan Hansen Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 10 af 17 aug

11 Bilag 1 til 3 stk. 4.1 Bilag til Andelsforeningen Frilands vedtægter fra d. 27. august 2009, 3, stk. 4.1 Oplysninger for de enkelte lodder: Andelsbeviser gældende for lod 1 12 er pr. 1/ pålydende: * lod areal x 30 kr. + 1/12 af fællesareal, ( kr. / 12) svarende til 8.000,00 kr. + 1/12 af DR-grund, ( kr. / 12) svarende til 5.833,33 kr. + Øvrige etableringsudgifter, incl kr. til etablering af vand, svarende til ,00 kr. Andelsbeviser gældende for lod er pr. 1/ pålydende: * lod areal x 50 kr. + 1/11 af fællesareal, ( m2 * 50 kr. / 11) svarende til ,00 kr. + Øvrige etableringsudgifter svarende til ,00 kr. Alle beløb indeksreguleres. Lod Lodareal Lod Lod Lod I forbindelse med Lod fase 1 I forbindelse med Lod fase 2 Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod 12 A 592 Lod 12 B 592 Lod 12 C 592 Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Lod Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 11 af 17 aug

12 Bilag 2 til Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Forretningsordner 2.1 Forretningsorden for afholdelse af ordinær GF Tillæg til 14, stk. 2: Ordinær Generalforsamling afholdes den sidste lørdag i marts, således at der er mulighed for spisning/ fest bagefter. Vedtaget på bestyrelsesmøde d Forretningsorden for overdragelse af lodder på AF- Friland. Tillæg til 9, stk. 2: Når en andelshaver ønsker at fraflytte sin bolig og sælge sine bygninger, eller ved bodeling på et lod, skal der afholdes et møde mellem de involverede parter og bestyrelsen, hvor salgsforløbet fastlægges/ handlingsplan laves. Der optages referat af mødet, som underskrives af de involverede parter. På mødet gennemgås de relevante er i vedtægterne ( 9, 10 og 11). Hvis der på det givne tidspunkt findes en interesseliste hos bestyrelsen med navne på folk, der har vist interesse for at bo på Friland, fremlægges denne på mødet, og der tages stilling til om folk på listen skal kontaktes og i så fald hvem, der tager kontakten. Vedtaget på bestyrelsesmøde d Afstemningsmetoder. 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 1.1 Besættelse af poster til formand / kasserer. Er der flere kandidater til posten vælges den kandidat, der har fået flest stemmer. (ved stemmelighed foretages lodtrækning) 1.2 Ved valg til bestyrelsen, hvor der skal vælges flere medlemmer samtidigt og hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, anvendes bunkemetoden. Dvs. at hver enkelt stemmeberettiget får et antal stemmer svarende til det antal, der skal vælges og de kandidater, der får flest stemmer er valgt. 2. Forslag 2.1 Er der kun fremsat et forslag, så foretages der en afstemning, hvorved forslaget vedtages eller forkastes. Kravet til flertal fremgår af vedtægterne. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. 2.2 I tilfælde af flere uforenelige forslag er det op til ordstyreren at vælge rækkefølge ud fra princippet, at det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 2.3 Vurderer ordstyreren, at der ikke er en logisk rækkefølge anvendes eliminationsmetoden. Alle forslag sættes til afstemning og det forslag, der får færrest stemmer bortfalder. Herefter sættes de resterende forslag til afstemning og det forslag, der nu har færrest stemmer bortfalder. Til sidst stemmes der om, hvorvidt det tilbageblevne forslag kan vedtages med det efter vedtægterne fornødne flertal. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 12 af 17 aug

13 3. Blanke stemmer Blanke stemmer fratrækkes antallet af stemmeberettigede inden udregning af antal påkrævede stemmer for opnåelse af flertal ifølge vedtægterne. Vedtaget på bestyrelsesmøde d Forretningsorden for bestyrelsen i Andelsforeningen Friland Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmerne i Friland, undtagen hvor punkter omhandler personsager eller handler. 1. Dagsorden for bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende punkter: a. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet før dette. b. Godkendelse af dagsorden c. Siden sidst fra ansvarspersonerne på de forskellige områder d. Nyt fra kassereren e. Behandling af div. sager f. Punkter til dagsorden til næste medlemsmøde g. Punkter til næste bestyrelsesmøde h. Evt. 2. Der tages et referat fra mødet, og skal godkendes på førstkommende møde, med underskrift fra de, der deltog i det pågældende møde. 3. Referenten fra sidste bestyrelsesmøde er bestyrelsens sekretær indtil næste møde. Referenten laver dagsorden til det næste møde, og er mødeleder på dette møde. I dennes fravær vælges en mødeleder iblandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Rækkefølge af sekretærtjansen fastlægges på et bestyrelsesmøde for mindst et halvt år ad gangen. 5. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, skal over halvdelen af denne være til stede ved mødet. 6. Dagsorden til bestyrelsesmøde skal udsendes senest 3 dage før mødet, via til bestyrelsen og medlemmer i Friland. 7. Referat fra mødet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse via til bestyrelsen og medlemmerne af Friland. 8. Afbud til bestyrelsesmødet skal være formanden i hænde senest dagen før mødet afholdes. 9. Der afholdes bestyrelsesmøde, mindst hvert kvartal, samt et møde i oktober måned vedr. budget for det kommende år. 10. Der afholdes formand/kasserer møder efter behov. 11. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder med 1 dags varsel via telefon og , hvor kun et punkt på dagsordenen skal behandles. 12. Medlemmernes skriftlige henvendelser til bestyrelsen skal ske til alle bestyrelsesmedlemmer. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 13 af 17 aug

14 Første version vedtaget på bestyrelsesmøde d Ændringen vedtaget på bestyrelsesmøde d Ændringer vedtaget på bestyrelsesmødet d Optagelse af nye andelshavere Ansøgning som andelshaver modtages af et optagelsesudvalg /bestyrelsen. Efter personlige samtaler indstiller udvalget ansøgerne til optagelse i AF ved en generalforsamling. Hvis alle i udvalget er enige om indstillingen til GF er optagelse kun en formsag, hvis der er uenighed om optagelse i udvalget bliver GF en debat om optagelsen. Forud for optagelse som andelshaver i AF skal der være mulighed for at mødes med dem, der er ansøger via fællesspisning/arbejdsdag m.m. Således det vil være muligt med uformel tale med ansøgerne. 2.6 Forretningsorden vedr. ophold af kortere og midlertidig karakter Ifølge vedtægternes 8, stk. 1 skal bestyrelsen vurdere, om et ophold af en myndig person på Friland er af kortere og midlertidig karakter. Hvis ikke det er tilfældet, skal vedkommende person være medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter, at et ophold på op til 3 måneder (91 dage) betragtes som kortere og midlertidig. Enhver person som opholder sig på Friland i mere end 3 måneder skal være medlem. Der tages ikke hensyn til, om vedkommende har folkeregisteradresse på Friland. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel, efter begrundet ansøgning til bestyrelsen forud for opholdets påbegyndelse. Vedtaget på bestyrelsesmødet den Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 14 af 17 aug

15 Bilag 3 til Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Principper for "Friland" Her kan du læse nærmere om baggrunden og om de forskellige principper for opbygningen af Friland. Kernepunkterne i princippapiret er, at Friland er baseret på, at man: - bygger sit eget hus uden gæld, - starter selvstændig virksomhed, - renser sit eget spildevand, - ikke modtager tilskud - og i øvrigt reducerer sit energi- og ressourceforbrug mest muligt. Hvis du ønsker at starte Friland andre steder i landet og i den forbindelse ønsker at gøre brug af navnet Friland, er det vigtigt, at du læser princippapiret grundigt. Områdets anvendelse Området anvendes til beboelse og til af beboerne udviklede småerhverv. 25% af boligerne kan anvendes til ungdoms- og pensionistboliger. Det er et krav til andelshaverne, at de har selvvirksomhed på stedet, så man slipper for transport til arbejde og bringer nyt liv til landsbyen. Ungdoms- og pensionistboliger giver en naturlig aldersmæssig spredning. Ejendommes størrelse Det samlede areal udstykkes ikke, men opdeles i lodder, jvf. bebyggelsesplanen. Lodderne giver mulighed for fleksibilitet bebyggelserne imellem og kan efter behov anvendes til hus og bygninger, havedyrkning, mindre dyrehold såsom høns og kaniner, køkkenhave og lignende. Beboere Sammensætningen af beboerne skal sigte imod et miks af forskellige erhverv og kulturelle baggrunde. For at sikre mangfoldighed og dynamik Vej- og stiforhold Veje og stier inden for området anlægges og vedligeholdes af andelsforeningen. Der anlægges P-plads i tilknytning til området. Der etableres ikke gadebelysning. Behovet for veje og tilkørsler opstår efterhånden som området udbygges. Vejene må kun bruges til biltransport ved sygdom og tung materialetransport. Kloakering Området skal ikke kloakeres, da der f.eks. laves multtoiletter og plantefordampningsanlæg. ( Uddybet i efterfølgende 'Eksempler på problemløsning i praksis' ). Alle næringsstoffer fra såvel toilet som køkken- og vaskevand opsamles og anvendes som plantegødning for at spare vand, undgå nedsivning og recirkulere næringsstoffer direkte. Affald Målsætningen for området er, at der ikke skabes affald. Der etableres sorteringsstation til genbrugsmateriale, og de materialer, der ikke kan genbruges, skal udelukkes / minimeres. Foreningen sørger for bortskaffelse af det genanvendelige affald. Målet er, at der intet affald må være. Der vil løbende blive udviklet en positivliste, en negativliste og en 'minimer mest muligt' liste over anvendte dagligdags produkter til brug for beboerne. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 15 af 17 aug

16 Støj Støj som kan genere andre skal absolut minimeres. Brug af forbrændingsmotorer må kun finde sted ved byggeri og i jordbrug og kun undtagelsesvis. Mulighed for stilhed er et gode, som det bliver sværere og sværere at finde i dagligdagen. Etablering af vand og el mv. Andelsforeningen står for - i samarbejde med autoriserede - at etablere den ønskede vand- og elforsyning til de enkelte bygninger indenfor området. Dertil kan komme telenet mv. Foreningen ønsker en fleksibilitet med hensyn til bedre udnyttelse af vand og egenforsyning med el. Energi Energiforbruget skal minimeres til 10-20% af nuværende normforbrug. Dvs. forbrug i bolig kwh pr. år pr. person og varme 2-4 kubikmeter træ pr. år pr. person. Beregninger viser, at hvis verdens nuværende energi- og ressourceforbrug skulle fordeles ligeligt, ville vi i Danmark skulle ned på % af det nuværende forbrug. Foreningen vil derfor arbejde på at anskueliggøre, at dette er muligt uden afsavn. Varme Området vil selv stå for en CO2 neutral varmeforsyning. Det sker ved hjælp af individuelle varmeanlæg og/eller en fælles energiforsyning, der sigter mod en forureningsfri forbrænding. Der skal være plads til udvikling af forskellige typer af energianlæg baseret på sol, vind, biogas og jordvarme udover forbrænding. Bygningernes beliggenhed på grunden Bygningerne forventes opført i etaper over flere år. De placeres inden for byggefelter, jvf. bebyggelsesplan For at udnytte områdets givne forhold m.h.t. læ, beplantninger, solindfald og udsigt fastlægges på forhånd nogle byggefelter, byggehøjder og placeringen af fælles-faciliteter. Bebyggelsens omfang Der forventes i alt bygget 11 boliger med mulighed for tilknyttet småerhverv samt 5 ungdomsboliger. Der er planlagt opførelse af fælles lagerbygning/værksted. Den samlede bebyggelses-procent vil ikke overstige 20. Der skal være en fleksibilitet i forhold til opførelse af mindre bygninger til småerhverv. Derudover forventes flere funktioner overført til fælles faciliteter for at mindske støjgener, energi- og ressourceforbrug, f.eks. frysehus. Byggematerialer og byggeproces Husene opføres af natur- eller genbrugsmaterialer. Nye materialer kan bruges, hvis de står opført på foreningens positivliste og ikke skaber affald eller belaster miljøet. Foreningen ser det som et vigtigt formål, at arbejde for en total recirkulation af alt, der forbruges, samt at afprøve mere bæredygtige materialer og metoder inden for byggeri. Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer Beboerne vil kunne leje de ubebyggede arealer til brug for have, dyrkning eller andet. Ikkelejede arealer vil indgå i foreningens fællesareal, der plejes af foreningen. Der må ikke bruges pesticider eller andre skadelige, miljøfjendtlige stoffer. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 16 af 17 aug

17 Foreningen vil søge at fremme et mangfoldigt dyre-, plante og fugleliv i området og derigennem udtrykke en holdning om, at et samarbejde med naturen er nødvendigt. Servitutter Området vil blive pålagt en servitut om, at jorden ikke kan gøres til genstand for belåning, ligesom der ikke kan optages lån med sikkerhed i husene. Dette for at understøtte og fastholde princippet om gældfrihed og undgå spekulation i værdistigning. Eksempler på problemløsning i praksis Der anvendes multtoiletter eller lignende systemer, hvor alle næringsstoffer opsamles og genanvendes. Det er seperationstoiletter, hvor urin går direkte til urintank og fæces opsamles og blandes med træstof (savsmuld/halm eller lignende) for at fremme komposteringen. Kompost-blandingen lægges til efterkompostering i et år, på en for børn utilgængelig plads. Efter ét år er der ingen sygdomsfremkaldende bakterier tilbage og mulden kan bruges til jordforbedring. Urinen, der er steril, kan ligeledes udbringes som gødning i beplantninger i foråret, når vækstsæsonen er startet. Vandforbruget minimeres bl.a. ved at bruge multtoiletter og ligeledes kan det minimeres ved ikke at udlede vand ved tøjvask: Vaskemaskinen tilsluttes et lukket kredsløb, hvor det samme vand renses igen og igen i et biologisk rensningsanlæg. Dette system arbejder med blødt (kalkfrit) vand, og kan derved mere end halvere sæbeforbruget. Systemet producerer planter og fisk. Vand, der er forbrugt ved opvask, bad og rengøring, opsamles i 'fordampningsanlæg': Enten pilefordampnings-anlæg eller drivhusfordampningsanlæg, hvor 'fordamperen' kan være salat, radiser, vindruer, tomat, agurk, peber m.m. Dette anlæg stiller store krav til sæbetype. Det samlede daglige vandforbrug vil ligge under 50 l pr. person, dvs. under 18 kubikmeter pr. person pr. år. Frysekapacitet kan fremskaffes ved at bygge et fælles højisoleret frysehus. Varmeafgivelsen herfra kan bruges til at varme vand i det fælles vaskeri. Herved minimeres energi, teknik og støj i boligen. Forslag til vvedtægtsændringeer for andelsforeningen "Friland" a.m.b.a. s. 17 af 17 aug

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere