Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning."

Transkript

1 Eva Kjørtsholtsen Fra: Lisa Lindberg på vegne af Claus Juhl Sendt: 8. oktober :47 Til: Mogens Lønborg Emne: Besvarelse af spørgsmål om evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Vedhæftede filer: Svar på spørgsmål fra Mogens Lønborg vedrørende evaluering af Københavns...docx; Valg af ekstern leverandør til evaluering af Københavns Kommunes revisio...docx Kære Mogens Tak for dine henvendelser vedrørende evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning. Jeg kan orientere dig om, at Økonomiudvalget på mødet den 24. september tog evalueringen til efterretning, samt godkendte den videre proces, dog med den præcisering at Økonomiforvaltningen til mødet den 26. november 2013 skal forelægge en sag indeholdende modeller, hvor Revisionsudvalget er placeret direkte under Borgerrepræsentationen. Svarene på dine spørgsmål fremgår af vedlagte notat. Med venlig hilsen Claus Claus Juhl Administrerende direktør Københavns Kommune/City of Copenhagen Økonomiforvaltningen/Lord Mayor's Department Rådhuset/City Hall 1599 København V/DK-1599 Copenhagen V T F M 1

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Mogens Lønborg Svar på spørgsmål fra Mogens Lønborg vedrørende evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Økonomiforvaltningen har sendt en del af spørgsmålene videre til Horten, da spørgsmålene vedrørte selve evalueringen. I besvarelsen vil fremgå om det er Økonomiforvaltningen eller Horten, der svarer på spørgsmålene Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Eva Kjørtsholtsen Spørgsmål 1 Det er ikke en evaluering af revisionsordningen, men derimod en legalitetskontrol af IR og RU og en undersøgelse af, hvad de kontrollerede magthavere mener om kontrollanten. Svar på spørgsmål 1 fra Økonomiforvaltningen: Den besluttede og gennemførte evaluering er ikke en kontrol af Intern Revision (IR) og Revisionsudvalget (RU), men et serviceeftersyn af kommunens revisionsordning. Revisionsordningen med en uafhængig IR, organiseret direkte under Borgerrepræsentationen (BR), og et RU nedsat som et rådgivende udvalg under BR er i styrelseslovens forstand en midlertidig ordning, som har hjemmel dels i en midlertidig bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt med dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM), dels i BR s adgang til efter styrelseslovens 17, stk. 4, at nedsætte særlige udvalg med rådgivende og / eller forberedende funktioner. IR og RU er dermed funderet i en BR beslutning, og en fortsættelse af den midlertidige ordning i den kommende kommunale funktionsperiode forudsætter en ny beslutning herom i BR samt i givet fald en ny dispensation fra ØIM. BR s beslutning den 14. marts 2013 ( ) om at gennemføre en evaluering af revisionsordningen er et led i forberedelsen af beslutningen om revisionsordningen for den kommende kommunale funktionsperiode, herunder om der er behov for evt. ændringer eller præciseringer i forhold til den nugældende ordning. I kommissoriet for den eksterne evaluering, som Økonomiudvalget (ØU) efter indhentet udtalelse fra RU - godkendte den 14. maj 2013 er det anført, at evalueringen skal tage udgangspunkt i IR s opgaver som beskrevet i funktionsbeskrivelsen for IR og RU s rolle, som den er beskrevet i Revisionsregulativet for Københavns Kommune. Der er således tale om en vurdering af, hvordan ordningen som sådan har fungeret i forhold til de forudsætninger, som var lagt til grund ved Center for Økonomi Rådhuset, 2. sal, København V Telefon EAN nummer

3 ØU s og BR s beslutninger om at etablere ordningen og ikke en vurdering af det ret og rimelige i den revision, som IR har foretaget, og de afgivne revisionsrapporter. Spørgsmål 2 Undersøgelsen er i strid med Statsforvaltningens udtalelse af 7. februar Svar på spørgsmål 2 fra Økonomiforvaltningen: Indskrænkningen i den kompetence, der i styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt er tillagt ØU og de stående udvalg, som Statsforvaltningen omtaler i udtalelsen af 7. februar 2013, er den indskrænkning, som er sket ved den midlertidige bestemmelse i styrelsesvedtægtens 26 om, at IR administreres direkte under BR. Statsforvaltningen anfører videre: Statsforvaltningen finder ikke, at forsøgsordningen, hvorefter der er etableret en intern revision direkte under Borgerrepræsentationen, som har til formål at bistå kommunens revisor samt understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler, afskærer Økonomiudvalget fra at gennemføre en evaluering af kommunens revisionsordning. Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at en opgave med evaluering af kommunens revisionsordning ikke er omfattet af revisionsregulativets bestemmelser om revisionsudvalgets opgaver, og at opgaven således er omfattet af Økonomiudvalgets almindelige sagsområde. Evalueringen af revisionsordningen er besluttet af BR. Med nedsættelsen af RU er der hverken i revisionsregulativet eller efter styrelsesloven sket indskrænkninger i BR s kompetence til at foretage en evaluering af kommunens revisionsordning, herunder af RU s varetagelse af de opgaver, som BR har pålagt udvalget i revisionsregulativet. Undersøgelsen er dermed ikke i strid med Statsforvaltningens udtalelse. Spørgsmål 3 Den gennemførte undersøgelse er gået langt videre end kommissoriet foreskrev, idet man ud over legalitetskontrollen har søgt at afdække, hvad de kontrollerede synes om kontrollanten. Det står der intet om i kommissoriet. Side 2 af 7

4 Svar på spørgsmål 3 fra Horten: Det fremgår af kommissoriet bl.a., at der til brug for evalueringen skal foretages en undersøgelse af, om Intern Revisions undersøgelser mv. har ligget inden for rammerne af formålet med Intern Revision og Intern Revisions opgaveportefølje. Intern Revisions tre hovedopgaver i henhold til formål og opgaveportefølje er: (i) At yde bistand til den eksterne revisor i forbindelse med varetagelsen af den lovpligtige revision (ii) At undersøge forvaltningernes økonomistyring og regnskabsfunktioner (iii) At agere som rådgiver og sparringspartner for forvaltningerne i spørgsmål om revision og økonomistyring Det fremgår endvidere af kommissoriet, at evalueringen bl.a. skal foretages på baggrund af interviews med borgmestre, medlemmerne af Revisionsudvalget, medlemmer af direktionerne for de 7 forvaltninger og øvrige relevante interessenter. Herudover fremgår følgende af kommissoriet: "På baggrund af konklusionerne vedr. vurderingerne [af] Revisionsudvalget og Intern Revision foretages en vurdering af, om der er grundlag for ændringer eller præciseringer af den del af kommunens revisionsordning, der vedrører Revisionsudvalget og Intern Revision." På den baggrund har vi vurderet, at det ligger inden for rammerne af kommissoriet, - at den del af kommunen, der er genstand for revision og undersøgelser, skulle interviewes om Intern Revision opgavevaretagelse, og - at disse tilkendegivelser skulle inddrages ved vurderingen af, om der er behov for ændringer eller præciseringer af den del af revisionsordningen, der vedrører Revisionsudvalget og Intern Revision. Særligt i forbindelse med Intern Revisions opgave med at agere som rådgiver og sparringspartner har dette være relevant. Spørgsmål 4, se samlet svar på spørgsmål 3-5 Derfor undrer det mig meget, at ØKF i deres høringssvar til rapporten ikke med ét ord peger på den markante overskridelse af kommissoriet. Spørgsmål 5 Sammenholder man ovennævnte betragtninger må man konkludere, 1) at evalueringen er gennemført i strid med Statsforvaltningens udtalelse og 2) at den markant har overskredet kommissoriet. Rapporten kan Side 3 af 7

5 derfor ikke alene af disse grunde - danne grundlag for det videre arbejde med indretningen af kommunens revisionsordning. Svar på spørgsmål 3, 4 og 5 fra Økonomiforvaltningen: Som nævnt ovenfor er den gennemførte evaluering et serviceeftersyn af kommunens særlige revisionsordning med en uafhængig IR og et RU. Ved den gennemførte evaluering er der ikke foretaget en prøvelse af den gennemførte interne revision af kommunens forvaltningsvirksomhed, men en vurdering af, hvordan den særlige ordning har fungeret i forhold til det, der var forudsat, da BR traf beslutning om ordningen. Evalueringen er dermed ikke i strid med Statsforvaltningens udtalelse, jf. ovenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at Københavns Kommune er den eneste af landets 98 kommuner, som har valgt at have en sådan særlig ordning med en uafhængig IR og et RU. En evaluering / et serviceeftersyn af ordningen vil nødvendigt indebære interviews med en udvalgt kreds af kommunens politikere og embedsmænd, som har indsigt i, hvordan ordningen har fungeret i forhold til det, der var forudsat i forbindelse med etableringen af ordningen. Det er også udtrykkeligt forudsat i kommissoriet for evalueringen. Økonomiforvaltningen (ØKF) er under henvisning til det, der er anført ovenfor, ikke enig i, at evalueringsrapporten går videre end forudsat i kommissoriet, samt at der er forhold, som er til hinder for, at evalueringens resultater kan indgå i de videre overvejelser om evt. ændringer og / eller præciseringer af kommunens revisionsordning. Spørgsmål 6. Udvælgelsen af interviewpersonerne er dybt kritisabelt Svar på spørgsmål 6 fra Horten: Udvælgelsen af interview-personer har i høj grad været bundet og fremgår af kommissoriet. Af hensyn til såvel det tidsmæssige aspekt i evalueringen samt de økonomiske rammer herfor, har det endvidere naturligt været nødvendigt at foretage visse valg og fravalg. Disse valg har alene været båret af hensynene til at sikre så mange forskellige vinkler på revisionsordningen som muligt samt at flere sider af eventuelle forskellige politiske holdninger er blevet interviewet. Det er vores vurdering, at kredsen af interviewede personer har været tilstrækkelig bred til at kunne indgå i vores undersøgelser og til at danne grundlag for rapportens konklusioner. Side 4 af 7

6 Spørgsmål 7 I rapporten påstås, at de to allonger til IR s funktionsbeskrivelse er ugyldige. Det ville have været rart og brugervenligt, om hvis I havde henvist til, i hvilken paragraf det står, at ØU har en godkendelseskompetence Svar på spørgsmål 7 fra Horten: Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om en intern revision i kommuner. Intern Revisions organisering, opgavevaretagelse mv. er derfor heller ikke reguleret i den skrevne lovgivning. ØU s godkendelseskompetence fremgår således ikke af lovgivningen men af en fortolkning af etableringsgrundlaget for Intern Revision. Svar på spørgsmål 7 fra Økonomiforvaltningen: Den 21. februar 2008 vedtog BR indstillingen om etablering af en Intern Revision i Københavns Kommune mv. (BR 87/08), herunder punkt 5 i indstillingen om IR s opgaver med en udtrykkelig henvisning i selve indstillingspunktet til bilag 1 til indstillingen. I bilag 1, punkt 2, sidste afsnit er det anført: Revisionsudvalget vedtager senest med udgangen af 2008 efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget en funktionsbeskrivelse for Intern Revision, indeholdende en præcisering af den interne revisions ansvar, beføjelser, arbejdsopgaver, rapportering, herunder løbende rapportering til den administrative og politiske ledelse. Det er således en klar forudsætning i BR s beslutning om etableringen af IR, at ØU skal have forelagt funktionsbeskrivelsen til udtalelse inden RU s endelige godkendelse og dermed forudsætningsvist også ændringer til Funktionsbeskrivelsen. Baggrunden herfor er dels, at RU som et særligt udvalg ikke har kompetence til selvstændigt at ændre / udvide IR s opgaver i forhold til de stående udvalg og deres forvaltninger, dels at sikre, at ØU - og BR i fornødent omfang - inddrages i forbindelse med den nærmere fastlæggelse af IR s opgaver. Spørgsmål 8 Kommunens jurister har i forbindelse med vores evaluering oplyst, at beslutningen skal fortolkes udvidende til også at omfatte 17, stk. 4- udvalg, og at disse udvalg alene pga. en forglemmelse ikke er omfattet direkte af beslutningens ordlyd. Svar på spørgsmål 8 fra Horten: I umiddelbar forlængelse af ikrafttræden af bestemmelsen i styrelseslovens 20, stk. 7, om offentliggørelse af sagsfortegnelser forud for udvalgsmøder, vedtog Borgerrepræsentationen retningslinjer for offentliggørelse af dagsordener og beslutningsprotokoller for kommunens udvalg, jf. BR 106/98. Kommunen kan frit inden for rammerne af lovgivningen beslutte at give offentlighed i videre omfang, end styrelsesloven forpligter til. Side 5 af 7

7 Herunder både i forhold til de dokumenter, der er offentlighed omkring, og hvilke enheder i kommunen der er underlagt offentlighed. Borgerrepræsentationens beslutning BR 106/98 indebærer offentlighed i videre omfang, end styrelsesloven foreskriver, og baggrunden for beslutningen var bl.a. at sikre ensartede retningslinjer for offentliggørelse af udvalgsmateriale i samtlige udvalg. Uanset, at beslutningen efter sin ordlyd således ikke direkte omfatter særlige udvalg nedsat efter styrelseslovens 17, stk. 4, er det vores vurdering, at BR 106/98 skal fortolkes sådan, at kommunen med sin beslutning har ønsket - offentlighed i videre omfang end 20, stk. 7, forpligter til, og - ensartet praksis for offentlighed for alle kommunens udvalg. En sådan udvidende fortolkning af Borgerrepræsentationens beslutning er som anført i rapporten i overensstemmelse med anvendelsen af styrelseslovens almindelige regler for de stående udvalg på de særlige udvalg nedsat efter 17, stk. 4. Svar på spørgsmål 8 fra Økonomiforvaltningen: BR -beslutningen om meroffentlighed vedr. udvalgsdagsordner er truffet umiddelbart efter ophævelsen af kommunens magistratsstyre og ikrafttrædelsen af kommunens nugældende styreform med udvalgsstyre. Det er efter ØKF s opfattelse oplagt, at hvis man på det tidspunkt i indstillingen til BR havde været opmærksom på de særlige udvalg, ville BR også have ladet disse udvalg være omfattet af beslutningen om meroffentlighed. I den forbindelse kan det oplyses, at Borgerrådgiverudvalget følger beslutningen om meroffentlighed. Det er således muligt på kk.dk at se Borgerrådgiverudvalgets mødeplan, dagsordner og referater fra udvalgets møder. Endelig bemærkes, at i det omfang en kommunalbestyrelse ikke måtte have truffet modstående bestemmelse, vil det i vidt omfang kunne antages, at kommunalbestyrelsen har forudsat, at de almindelige regler vedr. stående udvalgs virksomhed også vil skulle finde anvendelse på det særlige udvalg, jf. den kommunale styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., side 188. Spørgsmål 9, se samlet svar på spørgsmål 9-10 Hvilken begrundelse er der for at vælge et advokatfirma til at gennemføre evalueringen? Evalueringer er ikke typiske advokatarbejde Spørgsmål 10 Hvorfor er valget faldet netop på Horten og særligt Klavs Gravesen? Har Horten/Gravesen særlige kompetencer og erfaringer på det felt? Side 6 af 7

8 Svar på spørgsmål 9 og 10 fra Økonomiforvaltningen: Der henvises til vedlagte notat af 15. maj 2013 Valg af ekstern leverandør til evaluering af Københavns Kommune revisionsordning, der begrunder valget af Horten til at udføre evalueringen. Spørgsmål 11 Hvor meget bruger ØKF på juridisk bistand, hvor stor en del heraf er udgifter til Horten? Jeg vil gerne have tallene for 2012 og år til dato for 2013 Svar på spørgsmål 11 fra Økonomiforvaltningen: I 2012 brugte Økonomiforvaltningen kr. på juridisk bistand, heraf til Horten. I 2013(januar september) har Økonomiforvaltningen brugt kr. på juridisk bistand, heraf kr. til Horten. Spørgsmål 12 Hvem er kommunens jurister? Der bør laves en opdatering af listen over de personer, der er blevet interviewet, så den er komplet. Svar på spørgsmål 12 fra Horten: Udtrykket "kommunens jurister" dækker her over oplysninger modtaget under vores interview med Borgerrepræsentationens Sekretariatet (ved sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen og souschef Morten Spangenberg) den 4. juli Vi er i forbindelse med besvarelsen af dette spørgsmål blevet opmærksomme på, at sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen ikke er jurist, og vi skal derfor beklage den fejlagtige angivelse. Spørgsmål 13 Er det korrekt, at det er ØKF, der har bestemt, hvem Horten skulle interviewe i forbindelse med deres undersøgelse? Svar på spørgsmål 13 fra Horten: Det er ikke korrekt. Horten har selv inden for de i kommissoriet fastlagte rammer besluttet, hvem der skulle interviewes til evalueringen og berammet alle møderne. I forbindelse med et opstartsmøde mellem Horten og ØKF har der været drøftelser af, hvordan interviewene bedst muligt kunne sikre så mange forskellige vinkler på revisionsordningen som muligt, og at flere sider af eventuelle politiske holdninger blev hørt, jf. ovenfor under spørgsmål 6. Side 7 af 7

9 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Valg af ekstern leverandør til evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Økonomiudvalget har den 14. maj godkendt kommissorium til evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Eva Kjørtsholtsen Der skal herefter vælges en ekstern leverandør til evalueringsopgaven. Gennemførelse af evalueringen vil forudsætte en revisionsmæssig eller juridisk baggrund. Valg af et revisionsselskab til at gennemføre evalueringen vil kollidere med kommunens udbud i 2013 af den samlede revisionsopgave i Københavns Kommune, hvor større revisionsfirmaer kan formodes at byde på opgaven. Økonomiforvaltningen har på den baggrund haft kontakt med Rigsrevisionen, Erhvervsstyrelsen og Advokat Klavs Gravesen fra Advokatfirmaet Horten om at påtage sig evalueringsopgaven. Klavs Gravesen har som partner i Advokatfirmaet Horten både tilstrækkelig juridisk indsigt og erfaring med Københavns Kommunes forhold til, at han vil kunne løse evalueringsopgaven, som den er defineret i kommissoriet. Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen har ikke ønsket at påtage sig opgaven. Det foreslås herefter, at der indgås aftale med Advokat Klavs Gravesen fra Advokatfirmaet Horten om at gennemføre evalueringen Udgifterne til evalueringen vurderes til at være kr. Opgaven sendes derfor ikke i EU udbud, da grænsen for et EU udbud er kr. Center for Økonomi Rådhuset, 2. sal, København V Telefon EAN nummer

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4

Økonomiforvaltningen. November Bilag 4 Økonomiforvaltningen NOTAT November 2013 Bilag 4 Opfølgning på ØU s beslutning om resultatet af evalueringen af Københavns Kommunes revisionsordning samt forslag til alternative modeller for kommunens

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012.

Bilag 1 beskriver de enkelte styreformer. Plancherne blev præsenteret for udvalget på mødet den 17. august 2012. Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Notat vedr. modeller for ny styrelse (styreform) Baggrund I kommissoriet for Strukturudvalget fremgår det, at udvalgets arbejde tager udgangspunkt i den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol

Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 14. december 2017 Vurdering af organisatorisk ændring - overflytning af Betaling og Kontrol 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen Modeller for ny styrelse Chefjurist Vibeke Iversen Side 2 28. marts 2011 Det danske kommunestyre Det danske kommunestyre er udvalgsbaseret og som sådan en sjældenhed (97 kommuner har udvalgsbaserede styreformer,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

STARTFASE uge 1-9, Valg af teams/kontrakt: uge 1-4

STARTFASE uge 1-9, Valg af teams/kontrakt: uge 1-4 Bilag 3 12-01-2007 METROPOLZONEN - procesplan for idéopgave STARTFASE uge 1-9, 2007 1. Valg af teams/kontrakt 2. 3. Kick off møde KICK OFF 4. MØDE Spørgemøde - 2 timer Sagsnr. 2007-1683 Dokumentnr. 2007-10529

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Henvendelsen omfatter en anmodning om aktindsigt, samt en række spørgsmål til den nye, midlertidige frikøbsordning.

Henvendelsen omfatter en anmodning om aktindsigt, samt en række spørgsmål til den nye, midlertidige frikøbsordning. NOTAT Til Overborgmesteren Henvendelse vedrørende indførelse af ny, midlertidig frikøbsordning FORMÅL Overborgmesteren m.fl. har modtaget en henvendelse fra advokat Steen Petersen fra advokatfirmaet Ret

Læs mere

Redegørelse om rammerne for suspension / tilbagekaldelse eller ændring af Borgerrepræsentationens beslutning af 30. marts 2017 om tilbagekøbsret.

Redegørelse om rammerne for suspension / tilbagekaldelse eller ændring af Borgerrepræsentationens beslutning af 30. marts 2017 om tilbagekøbsret. Økonomiforvaltningen NOTAT Til Borgerrepræsentationen 12. september 2017 Redegørelse om rammerne for suspension / tilbagekaldelse eller ændring af Borgerrepræsentationens beslutning af 30. marts 2017 om

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat fra BR-Sekretariatet vedr. medlemsforslag om overgangsordning for

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon

Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade København K Telefon Samtlige kommuner og KL Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD 13-09-2007 Sagsnr. 2007-7705 Håndtering af medarbejdere i Revisionsdirektoratet (RD) i forbindelse med udbuddet af Københavns

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Forvaltningens bistand til politikere

Forvaltningens bistand til politikere Forvaltningens bistand til politikere Albertslund Kommune har den 8. marts 2017 rettet henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om juridisk bistand. Albertslund Kommune har anmodet KL om juridisk bistand

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 25/2012 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 26/2012 2 3. Høring om forslag til etablering af en whistleblower-ordning i Københavns Kommune J.nr. BOR

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat: Vurdering af henvendelse fra Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø Anbefaling Sammenfattende anbefales det:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22.

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation NOTAT Udkast med henblik på 2. behandling i BIU 17. januar 2018 Forslag til ændret forretningsorden

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere