Møllevænget & Storgaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Peter Rosborg (PR) John Holse Pedersen (JHP) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 2

3 Dagsorden Side 324. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Budgetopfølgning Status for den økonomiske genopretningsplan Lokalkontor i Østbyen Styringsdialog med Randers Kommune Separat forvaltning status for låneoptag Udlejningssituationen - status for tomgangslejemål Halvårs status for dispositionsfondsdækning Udvikling af hjemmeside i og boligforeningerne Orientering om udkast til nye vedtægter i Målsætning for Møllevænget & Storgaarden Forretningsordener og forretningsgange for bestyrelsesmøder m.m a - Beslutningsdokument for referater fra bestyrelsesmøder b - Forretningsorden for bestyrelsesmøder c - Forretningsorden for repræsentantskabsmøder Markedsføring af Møllevænget & Storgaarden a - Nyt fra markedsføringsudvalget b - Film til markedsføring af Møllevænget & Storgaarden Gaveregulativ for Møllevænget & Storgaarden a - Gaveregulativ b - Årlig præmie til en medarbejder c - Digital håndbog (nyt punkt) BL inviterer til konference Almene Boligdage 2014 den september Evaluering af afdelingsmøderne i a - Afdelingsmøderne b - Godkendelse af regnskab 2012/13 på afdelingsmøderne c - Godkendelse budget 2014/15 på afdelingsmøderne Afdeling 56 Flyvervej Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 31 Platanvej 1A-47B, gavlbeklædning af Hardy-plank Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Aktionsplan Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 3

4 324. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 4. juni 2014 til bestyrelsen Formanden bød velkommen til mødet. Han orienterede om at der var ændring af overskrift på punkt 339a til Gaveregulativ og nyt punkt 339c Digital håndbog. Bestyrelsen godkendte dagsordenen Godkendelse af referat Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen mandag den 17. marts 2014 og ordinært møde i bestyrelsen mandag den 7. april 2014, udsendt til bestyrelsen pr. e- mail den 28. april Der er indkommet nedenstående kommentarer til referatet fra 7. april KPO Så vidt erindrer blev revisionprotokollen ikke sendt rundt til orientering og taget til efterretning - for der var ikke nogen bemærkelser. Den blev vist til John Holse. at bestyrelsen godkender referaterne at bestyrelsen underskriver de godkendte referater Ingen Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 17. marts 2014 blev godkendt, rundsendt og underskrevet. Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 7. april 2014 blev godkendt, rundsendt og underskrevet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 4

5 326. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Ingen Revisionsprotokollatet blev rundsendt og taget til efterretning Budgetopfølgning Budgetopfølgning for boligorganisationen pr. 28. maj At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Budgetopfølgning for boligorganisationen pr. 28. maj 2014 Bestyrelsen tog budgettet til efterretning Status for den økonomiske genopretningsplan På bestyrelsesmødet den 7. april 2014 drøftede bestyrelsen muligheden for ekstra opkrævninger i alle afdelinger i boligforeningen. De ekstra opkrævninger bruges til at løse de økonomiske problemer i afdeling 57 Spindervej 8, hvor byggesagen fremkommer med et merforbrug på 5,1 mio. kr., mandskabsbygningen i østbyen med en ufinansieret saldo på renovering for 3,5 mio. kr. samt færdiggørelse af lokalkontor, estimeret til kr. Et samlet beløb på 9 mio. kr. Beløbene er udlagt af dispositionsfonden som herved er negativ. Administrationen har udarbejdet en prognose for ekstra opkrævning i afdelingerne. DLA orienterer nærmere på mødet. Hvis bestyrelsen beslutter at opkræve ekstra i afdelingerne, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Herefter skal beslutningen godkendes af Randers Kommune. At bestyrelsen beslutter om der skal opkræves ekstra i afdelingerne At bestyrelsen beslutter hvor meget der skal opkræves ekstra i afdelingerne At bestyrelsen beslutter en dato for ekstraordinært repræsentantskabsmøde Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 5

6 Bilag eftersendes dagsordenen: En mulig afviklingsplan for de udestående sager via ekstra opkrævninger i alle afdelinger Status dispositionsfond/arbejdskapital 2012/13 foreløbig Bestyrelsen besluttede at oplægget til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skulle være: Ekstra opkrævning på kr. pr. lejemål fra regnskabsår 2013/14. I 2013/14 tages der højde for mankoen i forhold til kostægte administrationsbidrag. Den forventede manko p.t. på 59,50 kr. trækkes ud af beløbet på kr. Administrationen bemyndiges til at finde dato for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde Lokalkontor i Østbyen I forbindelse med etableringen af lokalkontor i Østbyen, har det været nødvendigt at afskedige et antal ejendomsfunktionærer. Efterfølgende har der været orienteringsmøde for ejendomsfunktionærerne om etablering af lokalkontor samt den nye organisering og funktionsændringer. Der orienteres yderligere på mødet om status. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Intet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Styringsdialog med Randers Kommune I lighed med sidste år, afholdes der styringsdialogmøder med Randers Kommune i efteråret Styringsdialogmødet for Møllevænget & Storgaarden er planlagt til den 27. november 2014 kl. 9. Administrationen og boligforeningen er inviteret til at deltage i dialogen. Boligorganisationens styringsrapport behandles på bestyrelsesmødet den 9. september Administrationen kommer med udkast til tekst. Til brug for styringsdialogen skal der udarbejdes en dokumentationspakke for boligorganisationen, samt de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken består af: Styringsrapport for boligorganisationen Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 6

7 Oplysningsskema for hver enkelt afdeling Revisionsprotokollat Årsberetning Redegørelse udarbejdes af Randers Kommune efter afholdes af styringsdialogmødet (referat af mødet) Oplysningsskemaerne udarbejdes af administrationen i samarbejde med afdelingerne. I praksis udsendes rapporten til afdelingsbestyrelsen, med anmodning om tilbagemelding. Hvis afdelingsbestyrelsen ønsker det, er der mulighed for at den enkelte afdelingsbestyrelse kan afholde møde med administrationen om udfyldelsen af oplysningsskemaet. Oplysningsskemaerne udsendes til afdelingerne i uge 24. Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Styringsrapporten og oplysningsskemaerne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. At bestyrelsen drøfter oplæg til styringsdialogskemaet for boligforeningen At bestyrelsen drøfter mødedatoen og deltagelsen fra boligforeningen At bestyrelsen godkender den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialogen. At bestyrelsen bemyndiger administrationen til, at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingerne til Randers Kommune Bilag: Udkast til styringsdialogskema for boligforeningen Bestyrelsen godkendte udkastet til styringsdialog. Bestyrelsen godkendte den kommende proces for afdelingernes bidrag til styringsdialog og bemyndigede administrationen til, at udfylde og indsende skemaerne for organisationen og afdelingerne til Randers Kommune. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 7

8 331. Separat forvaltning status for låneoptag Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er sendt til Randers Kommune i slutningen af november Lånetilbuddene fra Realkredit Danmark og Nykredit er endnu ikke modtaget i administrationen. Disse vil snarest efter modtagelse blive videresendt til Randers Kommune, som herefter kan påbegynde sagsbehandlingerne. Når godkendelserne af låneoptagene foreligger fra kommunen, hjemtages lånene fra realkreditinstitutterne. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Status for lånehjemtagelse Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Udlejningssituationen - status for tomgangslejemål Status for tomgangslejemål. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 1. juni ,50 kr. Det årlige huslejetab forventes at være på kr. jævnfør punkt 333. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Oversigt over tomgangslejemål pr. 1. juni 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Halvårs status for dispositionsfondsdækning DLA orienterer om dispositionsfondens dækning ved lejeledighed og ved fraflytning. Der er udarbejdet en halvårs status samt prognose for det forventede tab ved lejeledighed og fraflytninger i de enkelte afdelinger i indeværende år. I budget 2013/14 er der afsat 3,5 mio. kr. fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger. Prognosen for tab ved lejeledighed i 2013/14 viser en forventet udgift for dispositionsfonden på kr. Afdeling 40 og 69 har lejeledighed på over 7% af årslejen. I afdeling 40 er alle lejlighederne udlejet pr. 15. april 2014, 2 af lejemålene udlejes med tilskud fra dispositionsfonden på kr./lejemål/måned. I afdeling 69 er der igangsat ændring fra B-ordning til A-ordning og istandsættelsesperioden flyttes fra de første 14 dage til de sidste 14 dage af Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 8

9 lejeperioden. Prognosen for tab ved fraflytninger i 2013/14, viser en forventet udgift for dispositionsfonden på kr. Som det fremgår af status har afdeling 7, 8, 9, 10, 14, 17, 21, 40, 42, 47, 50, 56, 67 og 69 på nuværende tidspunkt tab ved fraflytninger på over 2% af årslejen. Restancer på tab ved fraflytninger inddrives af Intrum Justitia. Som det fremgår af skemaet var der på statustidspunkt inddrevet kr. til afdelingerne og det forventes at der indkommer ca kr. i 2013/14. Administrationen arbejder videre på at skabe et overblik over de tilbageførte midler og hvilke der skal til boligforeningen i stedet for direkte tilbage til afdelingerne. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Halvårs status for tab ved tomgange i samtlige afdelinger samt prognose for 2013/14 Halvårs status for tab ved fraflytninger i samtlige afdelinger samt prognose for 2013/14 Udvikling i dispositionsfond Status dispositionsfond/arbejdskapital 2012/13 foreløbig (udenfor referat) I budget 2013/14 er der afsat 2 mio. kr. til tab ved lejeledighed og ikke som det fremgår af ovenstående 3,5 mio. kr.. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen bemyndigede administrationen til at placere de inddrevne midler fra Intrum Justitia i boligforeningen i stedet for i afdelingerne Udvikling af hjemmeside i og boligforeningerne DLA orienterer nærmere om punktet på mødet. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Intet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering om udkast til nye vedtægter i Orientering om nye vedtægter i fremlægges på s ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni Udkast til s nye vedtægter er sendt til bestyrelsen den 27. maj Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 9

10 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Intet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Målsætning for Møllevænget & Storgaarden Formanden har udarbejdet en målsætning for Møllevænget & Storgaarden der skulle bruges på mødet med ejendomsfunktionærerne som lyder: 1. Møllevænget & Storgaarden skal være den førende og mest veldrevne boligforening i Randers. 2. Møllevænget & Storgaarden skal være kendt for at kunne tilbyde gode og tidssvarende boliger til konkurrencedygtige priser. 3. Møllevænget & Storgaarden skal være kendt for, at yde den bedste service over for boligforeningens afdelingsbestyrelser og lejere. At bestyrelsen tager indholdet i målsætningen til efterretning Intet Bestyrelsen var enige i den skrevne målsætning og tog den til efterretning Forretningsordener og forretningsgange for bestyrelsesmøder m.m. a - Beslutningsdokument for referater fra bestyrelsesmøder TWA orienterer om baggrunden for ønsket om 2 referater, - et internt og et officielt. At bestyrelsen drøfter oplægget At bestyrelsen beslutter at gøre forretningsgangen gældende Oplæg til forretningsgang for referater og udsendelse af disse i Møllevænget & Storgaarden Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal laves 2 referater - et fyldestgørende internt og et offentligt beslutningsreferat. Det offentlige referat placeres på hjemmesiden og kan printes på lokalkontoret. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 10

11 b - Forretningsorden for bestyrelsesmøder Formanden har lavet et udkast til forretningsorden for bestyrelsesmøderne. Formanden orienterer på mødet om udkastet. At bestyrelsen drøfter og tilretter udkastet At bestyrelsen beslutter at gøre forretningsordenen gældende og underskriver dokumentet Udkast til forretningsorden for bestyrelsesmøder i Møllevænget & Storgaarden Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for organisationsbestyrelsesmøder i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden med enkelte ændringer. Forretningsordenen skal underskrives af bestyrelsen. Forretningsordenen træder i kraft den 9. september c - Forretningsorden for repræsentantskabsmøder Bestyrelsesformanden har lavet et udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmødet, ændret indhold og design. At bestyrelsen drøfter og tilretter udkastet At bestyrelsen beslutter at gøre forretningsordenen gældende og underskriver dokumentet Udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmødet i Møllevænget & Storgaarden Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen for repræsentantskabsmøder Markedsføring af Møllevænget & Storgaarden a - Nyt fra markedsføringsudvalget EA orienterer om sidste nyt fra udvalget. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 11

12 Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning b - Film til markedsføring af Møllevænget & Storgaarden DLA orienterer på mødet. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Ingen Bestyrelsen besluttede, at hele projektet måtte koste op til kr. inkl. faste billeder af afdelinger, som kan anvendes på hjemmesiden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 339. Gaveregulativ for Møllevænget & Storgaarden a - Gaveregulativ Næstformand KHM fremlægger et foreløbigt udkast til Digital håndbog for det nye MS, herunder Regler for mærkedage for ansatte i MS Regler for opmærksomhed i forbindelse med, at et organisationsbestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen grundet fraflytning, sygdom eller andet Regler for opmærksomhed for ansatte i Regler for deltagelse og gaver i forbindelse med receptioner Regler for hvem der skal medtage julegaver Indtil Møllevænget & Storgaarden får sin egen hjemmeside, hvor organisationsbestyrelsen får sit eget lukkede forum, vil den digitale håndbog blive placeret i Dropbox, hvortil det enkelte bestyrelsesmedlem vil få adgang. At bestyrelsen drøfter udkastet og kommer med input til det nye katalog Udkast til gaveregulativ for Møllevænget & Storgaarden Ny overskrift gaveregulativ Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 12

13 Der var en drøftelse af gaven ved 25 års jubilæet, idet en medarbejder har jubilæum til august, her blev man enige om at give en gave til kr., uanset gaveregulativet ikke var færdigt. Bestyrelsen tog udkastet til gaveregulativ til efterretning. b - Årlig præmie til en medarbejder KHM foreslår at der udloddes en præmie, én gang årligt, på f. eks. 5000,- kr. til den ansatte som udviser energi som resulterer i bedre arbejdsmiljø fremme, arbejdskammeraterne /gode kollegiale arbejdsforhold m.m. Det skulle da være den faglige klub som skal udpege / indstiller den ansatte til præmien. Det er noget som tidligere har været praktiseret i Møllevænget. At bestyrelsen beslutter om der skal udloddes en årlig præmie til en medarbejder samt beslutte kriterierne for tildeling Intet Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede ikke at udlodde en årlig præmie til en medarbejder. c - Digital håndbog (nyt punkt) Bilag udkast til Digital håndbog for boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Bestyrelsen besluttede at få en digital håndbog BL inviterer til konference Almene Boligdage 2014 den september 2014 Der er indkommet invitation fra BL om deltagelse i konferencen Almene boligdage. Bestyrelsen bedes drøfte om man skal deltage i konferencen og i givet fald hvem. Sidste tilmelding til konferencen er 1. juli At bestyrelsen beslutter om man deltager i arrangementet Almene Boligdage. Indbydelse vedlagt. Bestyrelsen besluttede ikke at deltage i arrangementet. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 13

14 341. Evaluering af afdelingsmøderne i 2014 a - Afdelingsmøderne Afdelingsmøderne i 2014 er færdige. Formanden anfører at en evaluering af møderne er nødvendig for at sikre at møderne bliver væsentligt forbedret i Formanden foreslår, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at udarbejde forslag til en handlingsplan, som kan sikre en styrkelse af beboerdemokratiet i afdelingerne, med virkning fra starten af Navnet på udvalget fastlægges på mødet. At bestyrelsen evaluerer afdelingsmøderne At bestyrelsen træffer beslutning om der skal nedsættes et udvalg At bestyrelsen beslutter hvem der skal være formand for udvalget Intet Bestyrelsen besluttede at lave et afdelingsbestyrelsesudvalg med JHP som formand, KPO og KHM som medlemmer. b - Godkendelse af regnskab 2012/13 på afdelingsmøderne På afdelingsmøderne godkendte hovedparten af afdelingerne regnskab for 2012/13. Af de afdelinger 2, 40 der ikke godkendte regnskabet, har afdeling 40 efterfølgende godkendt regnskabet. Administrationen har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 2 om regnskab 2012/13. Såfremt afdelingsbestyrelsen godkender regnskabet, forelægges regnskabet på et ekstraordinært afdelingsmøde inden en eventuel tvist indsendes til Randers Kommune. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Intet Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen, til endelig afgørelse af de 3 afdelingers mellemværende, at bevillige kr. fra boligforeningens arbejdskapital. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. c - Godkendelse budget 2014/15 på afdelingsmøderne På afdelingsmøderne godkendte hovedparten af afdelingerne budget 2014/15. Den budgetterede stigning fremgår af oversigten. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 14

15 Budgetterne er ikke godkendt i afdelingerne 2, 3 og 40. Administrationen har afholdt møde med afdeling 2, 3 og 67 for at løse fordelingen af renholdelse i budget 2014/15. På mødet blev der lavet en aftale om fordelingen af renholdelse. Efterfølgende er der udsendt nye budgetter til afdelingsbestyrelserne i afdeling 2 og 3. Såfremt afdelingsbestyrelserne godkender budget 2014/15 indkaldes afdelingerne til et ekstraordinært afdelingsmøde. Administrationen har den 22. maj 2014, indsendt tvist om budget 2014/15 med afdeling 40 til Randers Kommune. Kommunens afgørelse forventes 10. juni At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Budgetstigninger 2014/15 alle afdelinger Møllevænget & Storgaarden 2. juni 2014 Budgetstigninger 2014/15 samtlige afdelinger Afdeling Navn Stigning i % i budget 2014/15 lejeniveau pr. 1/ Bemærkninger 1. Fuglebakken 0,00 568,00 2. Fuglebakken 1 10,83 589,00 3. Fuglebakken 2 16,55 652,00 Budget forkastet, nyt afdelingsmøde aftalt. Ny stigning 4,38% til 555 kr. Budget forkastet, nyt afdelingsmøde aftalt Ny stigning 8,99% til 610 kr. 6. Rosenvænget 1 6,59 690,00 7. Skovvænget 4,99 663,00 8. Rosenvænget 2,81 431,00 9. Rosenvænget 3 4,78 639, Højgården 6,87 679, Rosenvænget 4 2,21 632, Møllehuset 4,19 630, Rosendal 6,05 461, Mariehøj 3,88 629, Rosenvænget 5 4,27 484, Rosenvænget 6 3,12 529, Rosenvænget 7 7,29 540, Rosenvænget 8 0,00 640, Østervænget 5,30 565, Østervænget 1,33 632, Rosenvænget 9 6,08 565, Garager 11, Østervold 4,53 463, Ungskuepladsen 4,69 650, Område Glarbjergvej 0,51 634, Område Infanterivej 0,87 429, Jennumparken 1 2,62 515, Jennumparken 2 5,86 531, Gl. Jennumvej 2 (Børneinstitution) 6,00 560,00 Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 15

16 31. Platanvænget 2,14 612,00 Afdelingsmødet har besluttet, at der pr. 1/ overfører kr. af overskudssaldo til afvikling af lån til målere. 33. Nobilis/Citronlunden 3,05 824, Mariagervej 38 2,23 775, Mariagervej ,68 778,00 Afdelingsmødet har besluttet, at restsaldo på resultatkonto ,00 indtægtsføres, og overføres ekstra til henlæggelser kt. 120 pr. 1. oktober P. Knudsensvej 4 0,00 996, Stemannsgade 3A 0,00 844,00 Tvist ved kommunen 41. Nobilislunden 42. Anemonevej ,69 528, Villabyerne 1 2,62 650, Villabyerne 2 3,68 491, Lillegården 0,00 481, Gl. Lervang 4,77 530, Gl. Hadsundvej 4,64 554, Glarbjergvej 5,11 527, Højhuset 0,00 681, Glarbjergv. - Nørrebrog. 3,14 590, Jennumparken 3 0,00 545, Gl. Hadsundvej 20 0,00 776, Myrdalsvej 6,23 778, Rebslagervej 1,98 897, Flyvervej 5 2,26 706, Spindervej 8 1,29 766, Skovvænget 3,00 604, Garnisonsvej 0, , Adelg. og Stemannsgade 1,57 947,00 Bestyrelsen besluttede at fastholde det oprindelige budget for afdeling 40. Budgettet var fremlagt og forkastet på afdelingsmødet den 5. marts Bestyrelsen besluttede at godkende afdelingernes budgetter, afdeling 2 og 3s budgetter behandles på september mødet Afdeling 56 Flyvervej 5 Der har igennem længere tid været drøftelser med Randers Kommune om anvisningsret og lejetab. I afdeling 56 er der 8 lejemål som administrationen mener Randers Kommune hæfter for eller bør hæfte for, da boligerne er opført som ældreboliger efter almenlejelovens 54. Der er opsamlet tomgangstab for disse boliger på i alt kr. for perioden 1. juni 2011 til 15. maj 2013, hvor det sidste lejemål blev udlejet. Randers Kommune vil være indstillet på, at kommunen dækker ca. halvdelen af dette beløb for perioden 1. juni til 31. december Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 16

17 Randers Kommune frasagde sig anvisningsretten til boligerne i 2011, og denne aftale blev konfirmeret af den daværende ledelse i MS eller fremstod i hvert fald uimodsagt. Med anvisningsretten følger også hæftelsen for tomgangsleje. Tilsynet med almene boliger stiller nu spørgsmålstegn ved om en sådan aftale var mulig, og har pålagt kommunen enten at tage anvisningsretten tilbage til kommunen med deraf følgende forpligtelse til at dække lejetab, eller subsidiært at lade Randers- Bolig fortsat stå for genudlejningen, men på kommunens vegne og med lejetab dækket af kommunen. Fremadrettet står således for anvisningen af de 8 boliger og Randers Kommune dækker tomgangstab, der måtte komme. For god ordens skyld skal det dog understreges, at denne aftale er indgået ved møde med kommunen den 9. maj d.å., hvor der endnu ikke foreligger et referat fra kommunen. Det blev aftalt på mødet, at Dennis M. Christensen udfærdiger et brev i forlængelse af referatets tydeliggørelse af beslutningen til kommunen, til endelig tiltrædelse af aftalen. Kommunen er gjort opmærksom på, at en sådan aftale først ville blive forelagt boligorganisationens bestyrelse, inden endelig tiltræden kunne ske. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og i den forbindelse principgodkender den beskrevne aftale med Randers Kommune Intet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og principgodkendte den beskrevne aftale med Randers Kommune Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 31 Platanvej 1A-47B, gavlbeklædning af Hardy-plank På ekstraordinært afdelingsmøde den 29. november 2013, blev det besluttet at opsætte ny gavlbeklædning i afdelingen. Der opsættes gavlbeklædning af Hardy-Plank, Stern og udhæng laves om således der bliver synlige tagrender. Stern og udhæng beklædes med ny beklædning i Hardyplank. Der monteres nye rendejern og zink tagrender på alle rækkehuse i afdelingen. Projektet forventes at koste afdelingen kr. inkl. moms, som finansieres med ekstern belåning. Låneydelsen er kr. pr. år. med en huslejestigning på 3,55% svarende til 16,00 kr./m2/år. Dette vil i praksis svare til en huslejestigning pr. bolig pr. måned på mellem 112,00 kr. og 137,33 kr. Lejetillægget er beregnet ud fra et 20 årigt fastforrentet lån med 3,5% i rente. Stigningen er indregnet i det godkendte budget 2014/15. Projektet er på Møllevænget & Storgaardens prioriteringsliste, som et meget presserende projekt. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 17

18 Når hovedforeningen har godkendt projektet, vil administrationen indhente lånetilbud fra realkreditinstitut. Efterfølgende forelægges det Randers Kommune og først når projektet er godkendt af Randers Kommune vil det blive sat i gang. Opstart på projektet forventes tidligst igangsat foråret At bestyrelsen godkender at der indhentes lånetilbud i et realkreditinstitut Intet Bestyrelsen godkendte, at der indhentes lånetilbud til afdeling 31 i et realkreditinstitut Orienteringer a - Formandens orientering Formanden orienterer om sidste nyt. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning Ingen Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. c - Nyt fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. Herudover Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 18

19 Orientering om opstart af forhandling af ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne for perioden marts 2015 til marts Afdeling 51 Vandmålere Husarvej 1-17, afsluttet med sikkerhedsstyrelsen. Orientering om opfølgningsmøde økonomisk genopretningsplan med Randers Kommune At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Aktionsplan Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab. Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet. Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen Ingen Taget til efterretning Fremtidig mødeoversigt Fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 9. september 2014 kl Tirsdag den 11. november 2014 kl Tirsdag den 24. februar 2015 kl Tirsdag den 17. marts 2015 kl Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde Formøde til repræsentantskabsmøde Forslag til fremtidig Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 17. marts 2015 kl ordinært repræsentantskabsmøde Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 19

20 Godkendt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 20

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 09.09.2014 side

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 24.02.2015 nr. 002

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 10.10..2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.09.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 28.01.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen:

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen: Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Administrationen: Afbud: Referent:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Peter Langkjær, suppleant Jane Pedersen, suppleant Villabyernes boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.30, på Servicecenter Solrød, Lindeholmen 6 st. th., 2680 Solrød Strand. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen

Administrationen: Per Nielsen Niels Klausen Bent Poulsen Vejen Byggeselskab Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 22. august 2016 kl. 17.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Falkevej 6, Vejen Leif Nielsen Tage Øhlenschlæger Randi Fait Grete Noes Marcelo Mendoza

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen/repræsentantskabet: Marianne Schultz, formand Ulrik Kuntz, næstformand Aase Jensen Jacob Erikstrup Karin Thomsen

I mødet deltog fra bestyrelsen/repræsentantskabet: Marianne Schultz, formand Ulrik Kuntz, næstformand Aase Jensen Jacob Erikstrup Karin Thomsen Domea Randers Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 3. juni 2014 Kl. 17.00, hos Marianne Schultz, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsordenen var følgende: side 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere