BETÆNKNING VEDRØRENDE SØNDERJYDSK HYPOTEKLANEFOND LÅNEKASSEN FOR SØNDERJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING VEDRØRENDE SØNDERJYDSK HYPOTEKLANEFOND LÅNEKASSEN FOR SØNDERJYLLAND"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE SØNDERJYDSK HYPOTEKLANEFOND OG LÅNEKASSEN FOR SØNDERJYLLAND afgivet af det ved finansministeriets skrivelse af 13. december 1957 nedsatte udvalg. BETÆNKNING NR

2

3 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE 5 Kapitel 2. DE TO INSTITUTIONERS NUVÆRENDE FORHOLD: A. Sønderjydsk Hypoteklånefond 6 1. Oprettelse og virksomhed 6 2. Organisation 6 3. Økonomisk stilling 6 B. Lånekassen for Sønderjylland 8 1. Oprettelse og virksomhed 8 2. Organisation 9 3. Økonomiske stilling 9 Kapitel 3. UDVALGETS OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL NYORDNING A. Sønderjydsk Hypoteklånefond 11 li. Lånekassen for Sønderjylland 12 LOVUDKAST 14 BILAG 16 3

4

5 Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse. Finansministeren har under 13. december 1957 besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de organisatoriske og administrative problemer, der knytter sig til Sønderjydsk Hypoteklånefond og Lånekassen for Sønderjylland, samt at fremsætte forslag vedrørende de 2 institutioners fremtidige stilling med henblik på opnåelse af en besparelse og forenkling og har samtidig anmodet departementschef E. Dige, departementet for inansvæsenet, om at ville overtage hvervet som formand for udvalget, der iøvrigt fik følgende sammensætning: Direktør F. Heick, M. F., Viborg, fhv. folketingsmand, amtsrådsmedlem Alfred Kristensen, Bylderup Bov, borgmester, bankdirektør J. Paulsen, Tønder, konsulent, højskolelærer Frederik Slipsager, M. F., Søndre Landevej 93, Sønderborg, redaktør Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, fhv. folketingsmand, husmand F. Teichert, Søgaard pr. Kliplev, generaldirektør Knud Korst, departementet for told- og forbrugsafgifter, afdelingschef Jørgen Andersen, departementet for finansvæsenet, afdelingschef Sv. Aistrup, departementet for finansvæsenet. Endvidere har daværende afdelingschef i boligministeriet V. Nørby og efter dennes iratræden kontorchef Bløcher, boligministeriet, deltaget i de møder i udvalget, hvor spørgsmål vedrørende Sønderjydsk Hypoteklånefond har været behandlet. Som sekretær for udvalget beskikkedes ekspeditionssekretær Jon V. Madsen, finansministeriet. 5

6 Kapitel 2. De 2 institutioners nuværende forhold. A. Sønderjydsk Hypoteklånefond. 1. Oprettelse og virksomhed. Sønderjydsk Hypoteklånefond blev oprettet ved lov nr. 33 af 28/2 1927, jfr. tillægslove at 31/ og 4/12 s. å., med det formål at yde lån mod sekundær panteret i landejendomme i Sønderjylland. For lånene hæfter låntagerne solidarisk. Fondens udlånsmidler blev i henhold til lovens bestemmelser tilvejebragt ved, at fonden med statsgaranti optog et parilån på 20 mill. kr. af Kongeriget Danmarks Hypotekbank. Endvidere blev der optaget et lån af hypotekbanken på 2 mill. kr., der blev henlagt i stats- og kreditforeningsobligationer som en særlig risiko-udligningsfond. Virksomheden, der skulle være af midlertidig karakter, blev fastsat til 3 år. Efter en ekstraordinær udlånsperiode er udlånsvirksomheden endeligt afsluttet i Organisation. Lånefonden har en bestyrelse på 2 medlemmer, der er under tilsyn af en kontrolkomité på 15 medlemmer. Af disse udnævnes 5 af boligministeren, medens resten vælges af fåntagerne. Kontrolkomitéen er ulønnet, medens der ydes bestyrelsen et samlet honorar på kr. årligt. Det ved lånefonden beskæftigede personafe består af følgende: 1 direktør med juridisk uddannelse, der aflønnes med kr. årligt + sædvanligt procenttillæg. Den pågældende er født 1906 og ansat bogholder, der aflønnes som overassistent i statens tjeneste. Født 1901 og ansat kontorfuldmægtig, der aflønnes som assistent i statens tjeneste. Født 1903 og ansat overenskomstlønnet funktionær. Forsåvidt angår direktøren, bogholderen og kontorfuldmægtigen er der i 1936 oprettet en pensionsordning med Statsanstalten for Livsforsikring, hvorefter der ydes de pågældende en alderspension fra 65 års alderen på halvdelen af den til enhver tid oppebårne løn, hvilket formentlig må forstås som lønnen på fratrædelsestidspunktet, og en enkepension på halvdelen af egenpensionen. Endvidere ydes invalide- og børnepension. De pågældende betaler 2/3 af præmierne, dog for gifte ikke udover 5 % og for ugifte ikke over 10% af den årlige løn, medens resten af præmien udredes af fonden. Fondens bidrag andrager ifølge regnskaberne for 1956/57 og 1957/58 hhv kr. og kr. 3. Økonomiske stilling. Ved etableringen var det en forudsætning, at lånefondens indtægter skufle dække udgifterne, ligesom der skulle ske rimelige henlæggelser til reservefonden m. v. Under landbrugskrisen i 1930'erne viste det sig imidlertid, at fonden bl. a. på grund af et stort antal tvangsauktioner ikke kunne klare sine forpligtelser overfor Kongeriget Danmarks Hypotekbank. Ved lov nr. 164 af f5. maj 1934 om lempelser for visse lån til sønderjydske landbrugere, handlende, håndværkere, fiskere m. fl. søgte man at afhjælpe den opståede krisesituation. I medfør af denne lovs 4, stk. 1, blev lånefondens reservefond afskrevet som tabt, hvorhos det blev bestemt, at den låntagerne påhvilende pligt til under visse betingelser at yde overordentlige bidrag til reservefonden kun kan gøres gældende, når indenrigsministeren skønner det forsvarligt og da efter nærmere af ministeren fastsatte regler. 6

7 Ifølge lovens 4, stk. 2, skulle risikoudligningsfondens beholdning af obligationer realiseres af bestyrelsen efter nærmere forhandling med indenrigsministeriet, og det herved fremkomne beløb skulle anvendes til betaling af hypoteklånefondens restancer til Kongeriget Danmarks Hypotekbank, hvorefter risikoudligningsfonden skulle ophæves. Endelig bestemte lovens 7, stk. 1, at der på de årlige finanslove under indenrigsministeriets budget skulle optages det beløb, der var nødvendigt til betaling af ydelsen af de af Sønderjydsk Hypoteklånefond i Kongeriget Danmarks Hypotekbank optagne lån og omkostningerne ved fondens drift efter fradrag af de beløb, der indgik fra hypoteklånefonden. I tiden indtil 1940/41 betalte statskassen derefter ialt kr. til dækning af fondens driftsunderskud, men i tiden fra 1940 /41 til 1956/57 var fondens driftsresultater så gunstige, at man udover at dække driftsudgifterne var i stand til at tilbagebetale staten kr., således at statens tab i de forløbne år androg kr., hvortil dog kommer tabet af risiko-udligningsfonden på kr. Fra og med regnskabsåret 1950/51 gennemførtes den nyordning, at de årlige overskud ikke skulle indbetales til statskassen, men blev tilladt overført til en konto: Gæld til statskassen, for at stille den fornødne driftskapital til rådighed for fonden. På denne konto henstår for tiden ca kr. incl. et beløb på kr., der i 1928 blev stillet til rådighed af Sønderjyllands Kreditforening til styrkelse af reservefonden. Af lånefondens oprindelige udlån på 20 mill. kr. resterer pr. 1. april 1958 ca. 7,3 mill, kr., fordelt på lån, der vil være indfriet senest Samtlige lån har ifølge de foreliggende oplysninger nu sikkerhed indenfor ejendomsskyldvurderingen, og der skulle således ikke være risiko forbundet med de pågældende lån. Gælden til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og til statskassen udgjorde pr. 1. april 1958 hhv. ca. 7,4 mill. kr. og ca kr., men da der foruden pantefordringerne på ca. 7,3 mill. kr. er en bank-, kasse- og girobeholdning på ca kr., er der fuld dækning for de skyldige beløb. Fondens overskud har siden 1950/51 udgjort følgende beløb: 1950/ kr. 1951/ / / / / / /58 ~ Fondens regnskaber for 1955/56, 1956/57 og 1957/58 udviser følgende: Indtægter. 1955/ / /58 kr. kr. kr. Reservefondens bidrag Gebyr og renter Indgået på tidligere afskrevne tab Vurdering og besigtigelse Udgifter. Administration.. Overskud: Af foranstående fremgår, at lånefondens overskud har været stadig faldende og for sidst afsluttede regnskab er blevet negativt, medens administrationsudgifterne viser stigende tendens. På denne baggrund blev det i overensstemmelse med 18 i fondens statutter tilladt, at fondens bestyrelse pålagde debitorerne et ekstraordinært bidrag til reservefonden på 1 /o af lånenes hovedstol fordelt over december termin 1957 og juni termin Underskuddet i 1957/58 er dækket gennem denne ekstraordinære opkrævning, ligesom der herigennem skulle være mulighed for at udligne yderligere nogle få års eventuelle underskud. Administrationsudgifterne har i de nedennævnte finansår udgjort følgende: 7

8 1955/ / /58 kr. kr. kr. Lønninger: Bestyrelse 6.000, , ,00 Direktør og personale , , ,00 Revision 1.000, , ,00 Diæter og rejsegodtgørelser i anledning af bestyrelses- og kontrolkomitémøder 1.320, , ,00 Rejser m. m 330,00 167,40 205,00 Husleje 1.700, , ,00 Varme, belysning og rengøring 3.181, , ,00 Tryksager, kontorartikler 1.769, , ,00 Annoncer, bladhold 417,44 414,95 528,00 Telefon, porto, fragt 1.339,23 710,17 982,00 Forsikringer 217,65 172,95 203,00 Pensionsforsikringer 7.347, , ,00 Diverse udgifter ,45 828,60 873,00 Udgifter ved flytning ,00 Ialt: , , ,00 B. Lånekassen for Sønderjylland. 1. Oprettelse og virksomhed. Lånekassen for Sønderjylland blev oprettet ved lov al 28. juni 1920 med det formål at yde driftslån til handlende, næringsdrivende og landbrugere, der som følge af krigen, markens fald eller andre årsager ikke rådede over eller ad anden vej kunne skaffe sig tilstrækkelig driftskapital til grundlæggelse eller opretholdelse af deres økonomiske virksomhed. I almindelighed blev der ikke krævet sikkerhed for de pågældende lån. Til lånekassens virksomhed blev der stillet 10 mill. kr. til rådighed af statskassen. Efter loven skulle lånekassens virksomhed ophøre med udgangen af finansåret 1921/ 22, men den i 1924/25 væsentligst på grund af kronestigningen opståede uro om de økomiske forhold i Sønderjylland medførte, at der ved lov af 18. marts 1925 blev givet hjemmel til dels at yde lån i overensstemmelse med det oprindelige formål, dels at yde lån til invalide. Endelig blev lånekassen ved lov nr. 38 af 2. marts 1927 genoprettet og samtidig blev rådighedsbeløbet forhøjet fra 10 til 15 mill. kr. Lånekassens virksomhed falder i 4 afdelinger: 1. afdeling. De oprindelige lån. Udlånsvirksomheden er afsluttet, for så vidt angår lån ydet i medfør af forannævnte lovbestemmelser. 2. afdeling. Lån til personer, der oppebærer invalideforsørgelse i henhold til 6 i lov nr. 100 af 29. marts 1924 om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjydske landsdele. 3. afdeling. Lån til landmænd i henhold til 3 i lov af 29. marts 1924 om foranstaltninger til fremme af hensigtsmæssig jordfordeling mellem landejendomme i Sønderjylland. Udlånsvirksomheden er afsluttet efter vedtagelse af lov nr. 8 af 9/1 1940, jfr. lov nr. 293 af 30/ om foranstaltninger til fremme af hensigtsmæssig jordfordeling mellem landejendomme. 4. afdeling. Lån til handlende, håndværkere og andre næringsdrivende samt landbrugere og fiskere i Sønderjylland, der ikke råder over eller ad anden vej kan skaffe sig tilstrækkelig driftskapital til grundlæggelse eller opretholdelse af selvstændig økonomisk virksomhed, herunder også erhvervelse af fast ejendom. Efter forslag af den i 1925 nedsatte realkreditkommission blev der med statsgaranti som særlig foranstaltning til landbrugets ophjælpning stillet 8,7 mill. kr. til rådighed for sønderjydske sparekasser m. v. Beløbet blev fremskaffet på følgende måde: Bikuben 2,0 mill. kr. Sparekassen for København og Omegn 2,0 - - Post- og telegrafvæsenet (girokontoret) 2,7 - - Bondestandens Sparekasse.. 1,0 - - Apotekerfonden 1,0 - - Ialt 8,7 mill. kr. 8

9 Da en del af sparekasserne senere måtte likvidere, indtrådte lånekassen som kreditor for de af 5 likviderede sparekasser placerede realkreditlån på ialt kr. Restgælden pr. 1/ på de tilbageværende 37 lån udgør ,05 kr. ifølge lånekassens regnskab for 1957/58. løvrigt er de 8,7 mill. kr. forlængst tilbagebetalt til hovedkreditorerne. Endvidere er de senere akkordlån til sønderjydske landbrugere blevet bevilget af lånekassens bestyrelse, ligesom lånekassen fik hjemmel til at yde lån til supplering af akkordlånene. Restgælden pr. 1/ for så vidt angår de resterende 516 akkordlån udgør ,39 kr. Indenfor visse serier kan der ydes lån af lånekassens tilbagevendende midler, men dette kræver hvert år bevillingsmæssig hjemmel. 2. Organisation. Lånekassen ledes af en bestyrelse, der udnævnes af finansministeren. Det er ikke i loven fastsat, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal bestå af, men for øjeblikket er der 18 medlemmer, der oppebærer et samlet honorar på ca kr. Siden 1928 har lånekassen som lokal repræsentation haft 5 amtsudvalg, der afgiver indstillinger til lånekassen om lånebevillinger. Udvalgene består af medlemmer af lånekassens bestyrelse. Den daglige administration varetages af 2 direktører, og personalet består iøvrigt af 2 fuldmægtige, 1 overassistent, 3 assistenter og 2 kontorassistenter. Hovedrevisionen foretages af en statsautoriseret revisor, medens den løbende revision udføres af en ekspeditionssekretær i finansministeriet. Lånekassens nuværende direktion består af en direktør, der aflønnes med et honorar på kr. årlig + sædvanligt tillæg, medens stillingen som administrerende direktør ikke er besat, men bestrides af en fuldmægtig. Den pågældende samt de 2 øvrige fuldmægtige aflønnes ira 1. april 1958 at regne med et beløb svarende til slutlønnen uden pensionsfradrag for tjenestemænd i 21. lønningsklasse. Der ydes endvidere den fungerende direktør et vederlag på kr. årlig uden regulering for varetagelse af direktionsforretningerne. Det øvrige personale aflønnes med samme lønninger som statstjenestemænd i tilsvarende stillinger. Ved finansministeriets skrivelse af 8. februar 1943 er der givet de i lånekassen ansatte funktionærer, der den 1. januar 1943 var 38 år eller derover, tilsagn om ved afskedigelse på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag at få tilstået en årlig understøttelse af statskassen omtrent svarende til 2 /3 af den pension, der ville have tilkommet dem som statstjenestemænd, medens det for fastansatte funktionærer, der var 32 år eller derunder, og for fremtidig fastansatte blev bestemt, at der kunne tegnes pensionsforsikringer i Statsanstalten for Livsforsikring, således at lånekassen afholder halvdelen af præmien. 3. Økonomiske stilling. Af de 15 mill. kr., der i sin tid blev stillet til rådighed af staten til lånekassens drift, har lånekassen tilbagebetalt ialt kr., således at statens tilgodehavende nu udgør kr. Tilbagebetalingen fandt sted i årene , og siden dette tidsrum er der ikke afdraget på beløbet. Der er aldrig svaret rente til staten af det skyldige beløb. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de midler, som lånekassen ikke havde udlånt på sædvanlig måde, oprindelig blev indsat på en almindelig bankkonto. Denne ordning fandt finansministeriet ikke tilfredsstillende, hvorefter midlerne blev indsat på indlånskonto i finansministeriet, hvor de forrentes med 0,5 % over den til enhver tid gældende højeste bankindlånsrente for beløb på anfordring, hvilket for tiden er 3 /o p. å. Den kapital, der således forrentes, var oprindelig både de midler, der var udlånt af statskassen til lånekassens virksomhed og lånekassens reservefond = egenkapitalen. I betragtning af, at der ikke blev svaret rente til staten af de til rådighed stillede midler, blev der efter forhandling i 1955 truffet den ordning, at kun lånekassens reservefond (egenkapitalen) skal forrentes 9

10 i overensstemmelse med foranstående, medens grundkapitalen ikke forrentes. Lånekassens samlede rådighedssum pr. 1. april 1958 udgør ca kr., nemlig restlån af staten kr. og reservefond (egenkapital) kr. Af disse midler indestar ca. 8,0 mill. kr. på indlånskonto i finansministeriet, medens ca kr. er almindelig kasse- og bankbeholdning. Der er således af de samlede midler kun udlånt ca. 5,3 mill. kr. fordelt på lån. Til belysning af udlånenes fordeling på de enkelte kategorier af låntagere, skal oplyses, at udlånene i regnskabsårene 1954/ /56 og 1956/57 har været følgende: 1954/55: 275 lån til samlet beløb kr. Heraf: landmænd kr. arbejdere håndværkere handlende andre /56: 240 lån til samlet beløb kr. Heraf: landmænd kr. arbejdere håndværkere handlende andre /57: 236 lån til samlet beløb kr. Heraf: landmænd kr. arbejdere håndværkere handlende andre Det tilføjes, at der i de 3 nævnte finansår er givet lånekassen tilladelse til af egne midler at udlåne kr. årlig, og at udlånsbeløbenes gennemsnitlige størrelse andrager følgende beløb: 1954/55: ca kr. 1955/56: /57: Lånekassens driftsoverskud har i seneste regnskabsår andraget: 1953/ / / / /58 de 5 Overskud Rente af ind- Egentligt lånskonto overskud kr. kr. kr Det fremgår heraf, at overskudet incl. rente af indlånskonto oprindelig har ligget på godt kr. årlig, men at det i de senere år er gået ned til omkring kr., hvilket skyldes den forannævnte nyordning af rentespørgsmålet, hvorefter kun lånekassens egenkapital forrentes af staten. Administrationsudgifterne har i de 3 sidste regnskabsår udgjort følgende: 1955/56 kr. Honorarer til bestyrelsen Møder, rejser og diæter Honorarer til direktion og personale Porto Salærer, retsgebyrer o. lign 331 Bøger og skrivemateriale Tryksager 423 Aviser 206 Telefon og telegraf Husleje og varme Pensionstilskud 401 Forsk, udgifter /57 kr /58 kr

11 Kapitel 3. Udvalgets overvejelser og forslag til nyordning. A. Sønderjydsk Hypoteklånefond. Efter at en gennemgang at lånefondens nuværende forhold har vist, at fonden forlængst har afsluttet sin udlånsvirksomhed, at samtlige lån ifølge de foreliggende oplysninger nu har sikkerhed indenfor ejendomsskyldvurderingen, og at fondens drift gennem de senere år har udvist stadig faldende overskud og for sidste regnskabsår endda fremviser et driftsunderskud på godt kr., der har måttet dækkes gennem ekstraordinære bidrag fra debitorerne, finder udvalget, at lånefonden bør ophæves som selvstændig virksomhed. I forbindelse med en nyordning finder udvalget, at der i overensstemmelse med fondens hidtidige praksis bør tilsikres låntagerne adgang til omprioritering indenfor den enkelte ejendoms ejendomsværdi med tillæg af den værdi af besætning og inventar, der opgives til skattevæsenet, men dog ikke udover den i lov nr. 33 af 28. februar 1927, 3, stk. 1, fastsatte begrænsning, hvorefter de af fonden ydede lån ikke kan overstige 25 % af normalt kreditforeningslån i vedkommende ejendom, og nævnte lån i forbindelse med det foranstående lån som 1. prioritet kan aldrig udgøre mere end ialt 75 % af ejendommens værdi med besætning og inventar. Samtidig bør der som hidtil tillades relaksation efter tilsvarende retningslinjer. Det har været overvejet at foreslå den nuværende administration henlagt til finansministeriets statsaktivforvaltning, hvilket efter foretagen undersøgelse vil kunne ske uden personaleforøgelse i finansministeriet. Imidlertid har man fra sønderjydsk side udtrykt ønske om at bevare administrationen af de pågældende lån i de sønderjydske landsdele, og efter forhandlinger mellem foreningen af sønderjydske sparekasser og finansministeriet er der opnået enighed om at overdrage hypoteklånefondens fordringer til de sønderjydske sparekasser i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af det som bilag 1 fremlagte udkast til overenskomst mellem statskassen og sparekasserne. Udvalget, der kan tiltræde den nævnte løsning, skal herefter foreslå, at Sønderjydsk Hypoteklånefond ophæves, at fondens fordringer af finansministeriet på statskassens vegne overdrages til de sønderjydske sparekasser, og at der fremsættes lovforslag med henblik herpå i overensstemmelse med det under kapitel 4 anførte forslag. Vedrørende det ved institutionen beskæftigede personale skal bemærkes, at der ikke består nogen retlig forpligtelse for hypoteklånefonden eller finansministeriet til at skaffe personalet fortsat beskæftigelse, ligesom løsningen af det principielle spørgsmål vedrørende institutionens fremtid ikke kan gøres afhængig heraf, men udvalget har fundet det rimeligt, at der tages størst muligt hensyn til de personalemæssige problemer i forbindelse med fondens ophævelse. En flytning af personalet fra Tønder vil næppe være praktisk bl. a. under hensyn til personalets alder og særlige tilknytning til Sønderjylland, og man har derfor undersøgt mulighederne for, om de pågældende kunne placeres i landsdelen og så vidt muligt i Tønder. Der har herved vist sig mulighed for ansættelse af den nuværende direktør som leder af det administrative arbejde ved det 11

12 nye tekniske kontor, der oprettes i Sønderjylland under statens jordlovsudvalg. Derimod har det ikke været muligt at finde nogen endelig løsning for så vidt angår fondens bogholder og kontorfuldmægtig, der har været ansat siden henholdsvis 1929 og 1927 samt den overenskomstlønnede funktionær. I betragtning af de to førstnævntes lange virke ved hypoteklånefonden og deres nære tilknytning til Sønderjylland finder udvalget, at der bør gives de pågældende et opsigelsesvarsel på 1 år, således at de herved får en rimelig mulighed for at finde anden beskæftigelse. Selv om de pågældende opnår anden stilling, må det dog findes rimeligt, at de bidrag til deres pensionsforsikringsordning, som hypoteklånefonden hidtil har ydet, fremdeles bliver dækket uden udgift for de pågældende, så længe forsikringen opretholdes. Udvalget foreslår endvidere, at det, såfremt de 2 funktionærer ikke ved opsigelsesfristens udløb har opnået en beskæftigelse, der indtægtsmæssigt i det væsentlige svarer til den hidtidige, optages til velvillig overvejelse fra statesn side at dække udgiften ved som en art ventepengeordning at lade den fra 65-års alderen gældende pension træde i kraft forinden opnåelsen af denne alder. Den overenskomstlønnede funktionær skulle næppe give anledning til problemer, idet den pågældende formentlig uden vanskelighed vil kunne finde anden beskæftigelse. Ved den foreslåede nyordning skulle der kunne opnås en besparelse på ca kr. årlig. B. Lånekassen for Sønderjylland. Efter en gennemgang af lånekassens forhold har udvalget overvejet forskellige muligheder for en nyordning. Den tanke har været fremme at henlægge lånekassens administration til Sønderjylland, således at alene opkrævningen af terminsydelser skulle foretages af finansministeriets statsaktivforvaltning. Imidlertid vil en henlæggelse af hele administrationen til statsaktivforvaltningen efter en overgangsperiode med bl. a. afvikling af de personalemæssige forhold kunne medføre en årlig besparelse på ca kr., jfr. nedenfor side 13, medens en flytning til Sønderjylland vil medføre forøgede udgifter til intern korrespondance, telefon m. v., ligesom ordningen vil nødvendiggøre en personaleforøgelse på i det mindste 2 personer, hvilket alene medfører merudgifter på ca kr. Hertil kommer, at en nyordning efter nævnte retningslinjer vil medføre dels administrative vanskeligheder og forsinkelse af sagsekspeditionen, dels besvær for låntagerne. En flytning af administrationen til Sønderjylland vil således medføre forøgede udgifter i forhold til den nugældende ordning, og da udvalgets opgave er at nå frem til en besparelse og forenkling af administrationen, har man opgivet tanken om en sådan løsning og i stedet overvejet en henlæggelse af administrationen til finansministeriets statsaktivforvaltning. Da der indenfor udvalget fra alle sider har været enighed om, at den nuværende lånekasseordning såvel bevillingsmæssigt som administrativt i hovedsagen har virket tilfredsstillende, har man fundet, at der burde tilstræbes en ordning, hvorved man i videst muligt omfang bevarer lånekassens nuværende struktur, men med de ændringer, der er fornødne og hensigtsmæssige for at opnå den forenkling og besparelse, der tilsigtes. Udvalget foreslår derfor, at lånekassens administration henlægges til finansministeriets statsaktivforvaltning, hvor det fornødne administrationsapparat allerede er til stede, at den nuværende bestyrelse på 18 medlemmer afgår, og at organisationen iøvrigt opbygges efter følgende retningslinjer: 1) Der udnævnes en ny bestyrelse på 8 medlemmer bestående af en formand, en repræsentant for finansministeriet, to repræsentanter for Tønder amt, to repræsentanter for Haderslev amt og to repræsentanter for Åbenrå-Sønderborg amt. Bestyrelsen, der beskikkes for 6 år ad gangen, skal som hidtil tage sig af budget- og bevillingsspørgsmål, men bør efter nærmere i vedtægterne fastsatte regler have mulighed for at delegere sin myndighed, jfr. nedenfor. 12

13 Bestyrelsens amtsrepræsentanter bør iøvrigt virke efter samme retningslinjer som hidtil. 2) Under bestyrelsen foreslås oprettet et administrativt udvalg bestående af formanden og statsaktivforvaltningens repræsentant, og således at lånekassens nuværende fg. direktør stilles til rådighed for udvalget. 3) Lånebevilling. Det foreslås, at lånsøgerne som hidtil retter henvendelse til den lokale amtsrepræsentant, der undersøger den enkelte låntagers forhold og afgiver indstilling til det under 2) nævnte administrative udvalg, hvis afgørelse kan indbringes for bestyrelsen. Dokumentudfærdigelse foretages af statsaktivforvaltningen. 4) Bogholderi, terminsopkrcevning og incasso forestås af statsaktivforvaltningen. 5) Ansøgning om omprioritering, relaksation m. v. sendes gennem amtsrepræsentanten til statsaktivforvaltningen, der kan forelægge sagen for det administrative udvalg. Udvalgets afgørelse kan indbringes for bestyrelsen. 6) Spørgsmål vedrørende henstand og tvangsauktion henlægges til statsaktivforvaltningen med eventuel forelæggelse for det administrative udvalg. Også her bør der være adgang til sagens forelæggelse for bestyrelsen. København, den 3. juli Den foreslåede ordning vil kunne gennemføres uden lovændring. Ligesom det foran side 11 er bemærket vedrørende hypoteklånefondens personale, skal det fremhæves, at der ikke består nogen retlig forpligtelse for lånekassen eller finansministeriet til at skaffe institutionens personale fortsat beskæftigelse, men også for heromhandlede område finder udvalget det rimeligt, at der tages størst muligt hensyn til personalets forhold. Det foreslås, at lånekassens personale stilles til rådighed for finansministeriets statsaktivforvaltning, der heraf kan udvælge det personale, der vil være behov for, og således at den nuværende fg. direktør, der er 65 år, stilles til rådighed for det administrative udvalg med bevarelse af sin nuværende aflønning og den tilsagte ret til pensionslignende understøttelse jfr. foran side 9, medens den honorarlønnede direktør, der er over 70 år, afskediges. Hvad angår de 2 fuldmægtige, der er født henholdsvis 1889 og 1894, foreslås det, at disse i en overgangsperiode beskæftiges i statsaktivforvaltningen for herigennem at medvirke til arbejdsovertageisen og bistå forvaltningens sagsbehandlende personale i videreførelsen af den hidtidige praksis for administrationen af lånekassens lån. Udvalget finder det rimeligt, at de pågældende bevarer deres nuværende vederlag og tilsagn om pensionslignende understøttelse, dog således at de pågældende som normalt fratræder ved opnåelse af 70-års alderen. Tilbage er herefter et personale på 1 overassistent, 3 assistenter og 2 kontorassistenter, hvoraf 1 kontorassistent vil kunne beskæftiges varigt i statsaktivforvaltningen, medens 2 assistenter vil kunne gives beskæftigelse i en overgangsperiode. For så vidt angår den del af personalet, der ikke vil kunne beskæftiges efter nyordningen, henvises til den understøttelsesordning, der er omtalt foran side 9. Udvalget finder, at det pågældende personale først bør opsiges på det tidspunkt, da nyordningen træder i kraft, og at der bør gives et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Gennem den foreslåede nyordning skulle der, når de personalemæssige forhold efterhånden er afviklet, kunne opnås en besparelse på mindst ca kr. årlig. Udvalget foreslår ud fra praktiske hensyn, at nyordningen iværksættes samtidig med ophævelsen af Sønderjydsk Hypoteklånefond. Sv. Aistrup. Jørgen Andersen. E. Dige. F. Heick. Formand. Knud Korst. Alfred Kristensen. J. Paulsen. Frederik Slipsager. Bjørn Svensson. F. Teichert. 13 J. V. Madsen.

14 Lovudkast. Som foran anført skulle nyordningen vedrørende Lånekassen for Sønderjylland kunne gennemføres uden lovændring, hvorimod ophævelsen af Sønderjydsk Hypoteklånefond må have lovgivningsmagtens tilslutning. Udvalget skal derfor vedrørende hypoteklånefonden fremsætte følgende forslag, der er udarbejdet i forståelse med boligministeriet, hvorunder den pågældende institution henhører: Forslag til lov om ophævelse af Sønderjydsk Hypoteklånefond. 1. Den ved lov nr. 33 af 28. februar 1927 og tillægslove af 31. marts 1931 og 4. december 1931 oprettede Sønderjydsk Hypoteklånefond med det formål at yde lån mod sekundær panteret i landejendomme i Sønderjylland, jfr. herved tillige 4 i lov nr. 164 af 16. maj 1934, ophæves fra 1959 at regne. 2. Det låntagerne ifølge hypoteklånefondens vedtægter 4, jfr. tillæg IV. 4, påhvilende solidariske ansvar ophæves, og låntagernes adgang til andel i reservefonden i medfør af statutternes 28 bortfalder. 3. Hypoteklånefondens aktiver, herunder fordringer på debitorer (incl. forstrækningsbeløb) kasse-, bank- og girobeholdning, ekstraordinær reservefond, inventar m. v., samt fondens passiver, herunder gæld til Kongeriget Danmarks Hypotekbank, deposita m. v. overtages af finansministeriet på statskassens vegne. 4. Finansministeren bemyndiges til at afhænde de overtagne fordringer på fondens lånedebitorer (herunder forstrækningsbeløb) til sparekasser i de sønderjydske landsdele på følgende vilkår: 14 1) Fordringerne overdrages pr uden ansvar for statskassen til parikurs. 2) Fordringerne overtages af sparekasserne mod kontant betaling. Dog kan finansministeren i særlige tilfælde tillade, at betaling finder sted over højst 5 år, imod at den til enhver tid skyldige restgæld forrentes med 5 % p.a. 3) Den i fondens statutter 16, jfr. tillæg IV. 9, hjemlede adgang til at opkræve bidrag til reservefonden med 214 /oo af den oprindelige hovedstol halvårlig, samt den i statutterne 17, jfr. tillæg II, hjemlede adgang til i tilfælde af ejerskifte, relaksation m. v. at opkræve ekstraordinære afdrag overtages af sparekasserne. Derimod bortfalder den i fondens statutter 18 hjemlede adgang til at opkræve ekstraordinære bidrag til reservefonden. 4) Der tilsikres låntagerne adgang til omprioritering og relaksation på nærmere af finansministeren fastsatte vilkår. 5) Transport af fordringerne fra statskassen til sparekasserne kan ske uden stempelberigtigelse, løvrigt bortfalder de i lov nr. 33 af 28. februar 1927 om oprettelse af Sønderjydsk Hypoteklånefond 7 hjemlede lempelser med hensyn til stempel og tinglysning m. v.

15 S 5. Finansministeriet på statskassens vegne afvikler på de hidtidige vilkår det lån på indtil 20 mill. kr., der ved fondens oprettelse, jfr. statutterne 5, blev ydet imod statsgaranti af Kongeriget Danmarks Hypo- tekbank, men dog således, at den eventuelle difference, der måtte fremkomme mellem de ordinære afdrag til hypotekbanken og sparekassernes afdrag til statskassen, indbetales som ekstraordinært afdrag på gælden til hypotekbanken. 15

16 I forbindelse med ophævelsen af Sønderjydsk Hypoteklånefond, Tønder, jfr. lov nr af overdrager finansministeriet på statskassens vegne herved til sparekasse af hypoteklånefondens fordringer (incl. forstrækningsbeløb) et beløb til pålydende værdi kr, fordelt på stk. pantebreve med sikkerhed i fast ejendom til en rente af 5 % p.a. Overdragelsen sker på følgende vilkår: Pkt. 1. Fordringerne overtages uden ansvar for statskassen pr til parikurs eller for ialt kr, hvilket beløb betales (afvikles med kr ) kontant, (medens restbeløbet afdrages over... år med kr halvårlig, der erlægges til finanshovedkassen, girokonto nr. 5000, i hver 11. juni og 11. december termin, første gang i termin Sparekassen har ret til at præstere ekstraordinære afdrag. Det til enhver tid skyldige restbeløb forrentes med 5 % p. a., der erlægges på samme tid og samme sted som forannævnte afdrag. Udeblivelse med afdrag og renter udover 8 dage efter forfaldstid medfører, at hele restgælden forfalder til øjeblikkelig betaling). Pkt. 2. Fordringerne, der hidtil er afviklet med en fast halvårlig ydelse på 3 o/ o af den oprindelige hovedstol, hvoraf renten udgør 2½ % af den til enhver tid værende restgæld og bidrag til reservefond 214 /oo af den oprindelige hovedstol, medens resten er afdrag, overdrages på tilsvarende vilkår, således at sparekassen har ret til fortsat at opkræve de til nævnte reservefondsbidrag svarende beløb, hvilke beløb fremtidig tilfalder sparekassen. Den i fondens statutter 18 hjemlede adgang til at opkræve ekstraordinært bidrag til reservefonden bortfalder. Pkt. 3. Sparekasserne forpligter sig til at give låntagerne adgang til omprioritering indenfor den enkelte ejendoms ejendomsværdi med Skitse til overenskomst. 16 Bilag 1. tillæg af den værdi af besætning og inventar, der opgives til skattevæsenet, men dog ikke udover den i lov nr. 33 af 28. februar 1927, 3, stk. 1, fastsatte begrænsning, hvorefter de af fonden ydede lån ikke kan overstige 25 /o af normalt kreditforeningslån i vedkommende ejendom, og nævnte lån i forbindelse med det foranstående lån som 1. prioritet aldrig kan udgøre mere end ialt 75 % af ejendommens værdi med besætning og inventar. Ved fastsættelse af værdien lægges de af hypoteklånefonden hidtil anvendte retningslinier til grund. - Adgang til relaksation tillades efter tilsvarende bestemmelser. Sparekassen har adgang til ved relaksation samt i tilfælde af, at et til betaling forfaldent lån tillades at forblive indestående i ejendommen, at kræve ekstraordinært afdrag og/eller terminsvise, ekstraordinære afdrag, alt uden at hovedstolsnedsættelse kan kræves. Pkt. 4. Overdragelse af fordringerne kan fremtidig kun ske til sparekasser i de sønderjydske landsdele og på samme vilkår, som er fastsat i nærværende overenskomst. Såfremt fordringerne ikke ved nærværende overdragelse er betalt kontant til statskassen, kan de kun overdrages videre på betingelse af, at et til de overdragne fordringers restgæld med påløbne renter svarende beløb indbetales til finansministeriet. Pkt. 5. Det låntagerne hidtil påhvilende solidariske ansvar bortfalder ved overdragelsen. Eventuelt tilsvar til låntagerne for andel i hypoteklånefondens reservefond er sparekassen uvedkommende. Pkt. 6. Transport af fordringerne fra statskassen til sparekassen kan ske uden stempelberigtigelse. Iøvrigt bortfalder de i lov nr. 33 af 28. februar 1927 om oprettelse af Sønderjydsk Hypoteklånefond 7 hjemlede lempelser med hensyn til stemling og tinglysning m. v. København, den 1959.

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 119 1955 STATENS TRYKNINGSKONTOR

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL).

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til formål på grundlag

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING Foreningens formål er at modtage indskud fra medlemmer og udlåne til samme mod betryggende sikkerhed. 1 Foreningens regnskabsår er fra den

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Foreningen benævnes

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2.

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Hensigtserklæring 4. Optagelse 5. Udtrædelse 6. Eksklusion 7. Kontingent, licens og hæftelse 8. Generalforsamling 9. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere