Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003"

Transkript

1 NKS(03) Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 Plats: Grand Hotel Reykjavík, Sigtún 38 Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, H. Raumolin, O.Vilkamo, O. Harbitz, A.L. Rudjord, A. Valseth, U. Bäverstam, L. Gunsell, U. Ehrnstén, P. Lundström, T. Bennerstedt Fraværende: K. Ulbak, K. F. Ingemarsson, S.E. Pálsson 1 Mötet öppnas 2 Inledning Ordföreren åpnede mötet og hilste deltagerne velkomne. Ordföreren hilste deltagerne fra programchef Sigurður Emil Pálsson der var fraværende på grund af akut sykdom. a) Praktiska frågor Sigurður M Magnússon informerede om praktiske detaljer. b) Godkännande av agendan Agendaen blev godkendt med den ændring at LG önskede diskuteret under Övriga frågor om det er rimeligt at NKS betaler rejser mv for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. c) Referat från styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003 Ordföreren gennemgik referat NKS(03)4 daterat Referatet godkendtes af styrelsen med den bemærkning at Gustaf Löwenhielm, faglig evaluator, skulle nævnes blandt de tilstedeværende. Det godkendte referat skal distribueres elektroniskt och placeras på hemsidan.

2 d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer Bjørn Thorlaksen informerede om overvejelser i Danmark om samordning af det militære og det civile beredskab. Heikki Raumolin orienterede om Olkiluoto 3. e) Hänt sedan förra mötet Eksekutivsekretæren gennemgik udsendt information, jfr. bilag 1. 3 NKS-programmet a) Ekonomisk status för 2003 Eksekutivsekretæren gennemgik ekonomisk översikt daterad och ekonomisk staturapport daterad Eksekutivsekretærens forslag om at ev. restbelöb av R og B delens bevilling samt aktivitetsstötte overföres til 2004 samt at ev. restbelöb av bevilling til honorarer, fælles programudgifter og rejser föres til reserven godkendtes. Styret tog den ekonomiske situation til efterretning. b) Grundfinansiering, tilläggsfinansiering, byråns budgetförslag för 2004 Eksekutivsekretæren presenterede utsänt budgetförslag daterat rev3. Det noterades att R-delen önskade en resebudget på 100 kdkk mot föreslagna 75 kdkk. Under diskussion fremkom at Beredskabsstyrelsens bidrag för 2004 troligen sänks till ca 200 kdkk och att övriga konsortilaparter forventer samme bidrag til NKS i 2004 som Parterna og byrån må arbejde aktivt henimod flere tillægsfinanserere. Beslut om budget for 2004 se pkt. 3f c) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för R-delen Programchef Petra Lundström presenterede statusrapport samt forslag til nya aktiviteter og budget for R delen i Styrelsen godkendte fölgende 10 aktiviter og en budgetramme for R delen i 2004 på kdkk: NKS_R_2002_01 DeliPool 400 kdkk NKS_R_2002_02 MainCulture 350 kdkk NKS_R_2002_04 SafetyManagement 200 kdkk NKS_R_2002_07 BarriersControlManagement 200 kdkk NKS_R_2002_12 RutheniumReleases 120 kdkk NKS_R_2002_16 DigitalRequirements 300 kdkk NKS_R_2004_27 DecommSeminar 100 kdkk NKS_R_2004_32 ShutdownSequences 250 kdkk NKS_R_2004_35 NOTNet 300 kdkk

3 NKS_R_2004_38 ImprovementPrgSeminar Total 100 kdkk kdkk Följande kommentarer förtes til protokol: - R-04 och R-07: PC bör informera aktivitetsledarna om att de inte kan räkna med en automatisk fortsättning efter R-27: Styrelsen har ännu inte tagit ställning till var seminariet ska arrangeras. d) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för B-delen Sigurður M Magnússon presenterede statusrapport samt forlag til nya aktiviteter og budget for B delen i 2004 idet programchef Sigurður Emil Pálsson var fraværende på grund af akut sykdom. Styrelsen godkendte fölgende nya aktiviteter og en budgetram for B-delen i 2004 på kdkk: Cskinetik EMARAD IRADES MetNet URBHAND LABINCO NorCMass RadChem EcoDoses INDOFERN REIN 130 kdkk 280 kdkk 50 kdkk 200 kdkk 205 kdkk 100 kdkk 260 kdkk 200 kdkk 310 kdkk 380 kdkk 85 kdkk Total: kdkk I anledning af PC Sigurdur Emil Palssons fravær förtes fölgende kommentarer til protokoll: Programchefen forventes at presentere det faglige indhold i aktiviteterne EMARAD og INDOFERN til styrets majmöte inden PC s forslag til tillægsbevilling på hhv. 200 kdkk og 300 kdkk til disse aktiviteter behandles. MetNet: tryck på kopplingen till övriga beredskapen. Yderligere finansering af aktiviteten URBHAND, varslet til at forlöbe i 4 år, vil afhænge af det opnåede reslutat som forevist af PC til styrets möte i november Der lægges vægt på solid forankring ved relevante myndigheder. NorCMass: Måste konkretiseras och förankras hos berörda myndigheter. RadChem: Målsättningen lite lös, bör konkretiseras och alla berörda laboratorier involveras.

4 e) Gällande och kommande NKS-avtal Eksekutivsekretæren presenterede den utsända sammanställningen av gällande avtal, daterad Till detta kommer ett nytt avtal NKS - FRIT om sekretariatets tjänster för 1 januari 30 juni 2004, med option på oförändrade villkor för ytterligare ett år. Eksekutivsekretæren informerede om avtal som behöver omförhandlas: tilläggsfinansiärer, PC, SEK, exsek. Byråen fik mandat til at indgå aftaler med PC ernes organisationer for 2004 på i princip oförändrade villkor. f) Beslut om budget för 2004 Byråns forslag til budget som presenteret under pkt. 3b blev godkendt med den ændring at R delens budget forhöjes med 120 kdkk till kdkk og PC-R s rejsebudget forhöjes med 25 kdkk till 100 kdkk. Budgeten för R blev således kdkk, för B kdkk, för Övrigt kdkk och totalt kdkk. g) Det andra Malmö-mötet ( Kvalitet i strålskyddsarbetet ) februari 2004 Eksekutivsekretæren informerede om planeringen af Malmö mötet jfr. inbjudan på hemsidan plus bifogade budget (rev 5). På grund af yderst få tilmeldinger er det usikkert om mötet afholdes. Antal deltager skal være mindst til at mötet afholdes. Styrelsen bekräftade den under sommaren (via en elektronisk procedur) beslutade förlustgarantien på 100 kdkk. Byråen fik mandat til at trække förlustgarantien tilbake den 27. november 2003 hvis ikke der er et tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt. Der kan forventes udgifter der dækkes af förlustgarantien hvis ikke mötet afholdes. 4 NKS-strategi för framtiden HSO indledte med en opsummering af den effektivisering af NKS arbetsgang der har fundet sted i det nuværende program. UB presenterede notat NKS i framtiden, dateret , skrevet af ham og LG. Den efterfölgende diskussion afspejlede postitiv holdning til den effektivisering der har fundet sted i NKS arbejdsgang samt önske om forsat effektivisering henimod et optimum af den administrative indsats. Der fremkom ulike holdninger til synspunkter i UB s og LG s notat så som at PC overtager mere administrativt arbejde. PC-R framförde synpunkten att man bör ställa frågan: Vem gör vad bäst? Det besluttedes at: PC erne skal vurdere sin totale arbeidsbyrde relativt til den økonomiske ramme de er gitt, og om den gir rom for ytterligere

5 administrative indsats og rapportere i god tid inden styrets möte i maj UB, LG og eksekutivsekretæren skal se på eksekutivsekretærens funktioner i det nuværende program med henblik på yderligere effektivisering og optimering af hans indsats. PC bör beredas tillfälle att yttra sig. Byråen sender et spörgeskema til aktivitetsledere i R og B delen til at indhente information om hvordan de oplever den ændrede struktur i NKS arbejdsgang. Texten och frågorna ska förankras i styrelsen genom en Silent Procedure innan de sänds ut till aktivitetsledarna. 5 Nästa möte Styrets næste möte afholdes den 5. maj 2004 i Danmark. 6 Övriga frågor Nordiska chefsmötet: OH informerede från nordiska chefsmötet i Norge jfr. udsendt information. Alternativa former för distribution av material till styrelse/konsortialmöten: epost, dolda hemsidan. Det besluttedes at materiale til styrelsesmöten distribueres for fremtiden ved epost via Sekretariatet. PC ere og andre skal sende materiale til Sekretariatet senest 10 dage för styrelsesmötet og Sekretariatet skal sende det videre til styret senest 7 dage inden mötet. Udsendelse af materiale til styret bör ske på den måde at en epost uden vedhæng sendes til styrets medlemmer med information om at en epost med ev. store vedhæng kommer snart. Dernæst kan den store e-post sendes. Dette skulle sikre at alla nås av information om att materialet sänts ut elektroniskt, även om eposten med dokumenten av något skäl inte kan tas emot eller öppnas. Dækning af rejser til forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Det besluttedes at der kun undtagelsesvist betales rejser mv. for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Reglerna i Administrativa handboken ska vid behov justeras. 7 Mötet avslutas Ordföreren takkede for et konstruktivt möte Helge Smidt Olsen Ordförer Sigurður M Magnússon Sekretær

6 Dokumentförteckning 2c Referat NKS(03)4 daterat e Statusrapport från exsek daterad (rev 2) 3a Ekonomisk översikt daterad Ekonomisk statusrapport daterad b Byråns budgetförslag för 2004 daterat rev3 3c Material från Petra Lundström om R-delen 3d Material från Sigurður Emil Pálsson 3e Sammanställning av gällande avtal, daterad g Inbjudan på NKS hemsida; utsänd budget (rev 5) för Malmö-mötet 4 Tidigare utsänt material (epost) från Ulf Bäverstam (030410) och Lars Gunsell (031428)

7 Hänt 7 maj 13 november 2003 Byrå/PC/SEK Byrån Sekretariatet Malmö-mötet Övrigt Kommentar: Gemensamt möte i Ronneby augusti för avstämning, statusrapportering, ekonomiuppföljning, planering etc samt separata möten inom byrån, mellan PC och mellan PC och SEK. Avstämningsmöte SMM TB i Torhamn direkt efter konsortial- och styrelsemötena i Helsingfors 5 6 maj Två telefonmöten inom byrån. Ett tilläggsavtal mellan CAT, nya FRIT ApS och NKS tecknades för att hantera övergången av sekretariatet från CAT till FRIT ApS. Telefonmöte (TB) med FRIT ApS för att diskutera nytt sekretariatsavtal 1 januari 30 juni 2004, med option på perioden 1 juli juni Ett telefonmöte och löpande telefon- och epostkontakter med TB. Löpande telefon- och epostkontakter med programcheferna. Allmänt utskick av CD-ROM med resultaten av programmet Sedvanligt ekonomiarbete (bokföring, utbetalningar, fakturering etc). Sedvanligt arbete för utgivning av tryckta rapporter. Fortsatt arbete med hemsidorna. Fyra arbetsmöten (ett i Torhamn, ett på CAT med TB på telefon, två telefonmöten). En Not So Silent Procedure för att godkänna en förlustgaranti på DKK för seminariet genomfördes under sommaren. TB medverkade i ett styrelsemöte för NSFS på SSI. Åtgärder har vidtagits för att i NKS budget och bokföring synliggöra Strålevernets finansiering av arvodet till ordföranden. Den nuvarande proceduren vid revisionen (där revisorn får materialet innan styrelsen sett det) har av revisorn förklarats vara förenlig med god dansk revisionssed. TB har arbetat ca 100 timmar åt SSIs östenhet SIUS under sommaren. TB sjukskrevs den 15 september 2003 på 50% av en heltid fram till och med 15 januari Större delen av tillgänglig arbetstid kan vid behov ägnas NKS-arbetet. Dok Häntsensist Exekutivsekreteraren (rev 2)

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004

Referat fra styrelsesmöte på SKI den 9. november 2004 NKS(04)10 2005-05-12 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003

Referat fra styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003 NKS(03)4 2003-05-28 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggis rannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2005

Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2005 NKS(05)8 2005-12-21 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009

Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009 UTKAST NKS(09)06 2009-12-07 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic

Læs mere

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 28 maj 2009 NKS(09)4 2009-06-30 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 6. marts 2007 vedrørende årsregnskabet for 2006 (side 60-66) 1. Identifikation af det

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(09)7 2009-11-23 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta

Notat vedrørende NKS' afregningsprincipper med hensyn til valuta Til NKS-sekretariatet c/o FRIT Frederiksborgvej 399 FRI-776, Box49 4000 Roskilde Ernst & Younq Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ro's Torv 53 4000 Roskilde Denmark Tel: +45 46 33 30 30 Fax: +45 46

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(08)6 2008-12-10 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 26. marts 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 (side 75-81) Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008.

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. Nordlekrådet Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Eivor Wallinvirta 21.11. kl. 20.15 2. Konstaterande

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde.

1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde. Referat af styrelsesmøde d. 28.-29. juni 2009 1. Mødet åbnes Eivor Wallinvirta hilste styrelsen velkommen i Lahti. Agne Svantesson takkede for hilsenen fra sidste møde. 2. Konstaterande av närvaro och

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 22. februar 2013 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE Fra: Helskov, Niels Modtaget: 20-03-2003 10: 15:57 Til: UM - Komcenter Cc: danishembassy@pronet.hu, Official Mailbox, Dublin Embassy,

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Nordvest og Nordøst Passagen

Nordvest og Nordøst Passagen Nordvest og Nordøst Passagen - en realistisk genvej? Maritime Danmark, 17/1 2011 Vice President, SKULD Copenhagen Michael Boje-Larsen Index Introduktion Nordvest og Nordøst Passagen Regelsæt Tankespil

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S

Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00. SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S NVF-ITS DK Mødereferat af 3. mar. 2014 1 (6) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/1 Mødet afholdtes: mandag den 24. februar 2014, kl 10.00 14.00 Sted: SWARCO Technology ApS Sivlandvænget 15 5260 Odense S Mødeorganisator:

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

NNE NYHETSBREV nr 26 december 2011. Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet

NNE NYHETSBREV nr 26 december 2011. Nytt från Svenska Vitterhetssamfundet NNE NYHETSBREV nr 26 december 2011 Ved Universitetet i Oslo er det utlyst PhD-stilling i tysk litteratur med edisjonsfilologisk innretning. Søknadsfrist er 3. januar 2012. Nærmere opplysninger: http://www.hf.uio.no/om/jobb/vit-stillinger/

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Professor v/ Aarhus Universitet Gästprofessor v/malmö högskola Susan.Tetler@mah.se Hvorfor al den snak om inklusion? Den stigende

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Den gamle Roberto Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Administrativ håndbog

Administrativ håndbog NKS(06)4 2006-05-31 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små

Clownen Tapé. Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé Originell och ordlös komik för stora och små Clownen Tapé artist, musikant, mimare, ormmänniska och clown Under de senaste 17 åren har den danske mimaren och artisten Henrik Rasmussen rest

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Referat. Sager til drøftelse og beslutning. 15/14 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til drøftelse og beslutning. 15/14 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Indsamling,

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 22 mars 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8.

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8. Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 29. maj 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen,

Læs mere

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Dagordning Möte den 31 januari 2008, kl 16 Plats: Malmö, Norra Neptunigatan 5, 3 vån Studentkåren Malmös lokaler Transport: Tag Toget till Malmö Centralstation. Lokalen ligger nära stationen, gångavstånd.

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Arnborg Bestyrelsen Fasterholtvej 10 7410 Herning Den, 27. april 2016 Referat nr. 3 Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Tilstede: Jens Degner JD Ove Dahl Jørgensen OD Bertel Knudsen BK Ib Overgaard

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Referat af DI s Bestyrelsesmøde den 27.april 2008 10.30 til 16.00 på DTC i Vejle.

Referat af DI s Bestyrelsesmøde den 27.april 2008 10.30 til 16.00 på DTC i Vejle. Referat af DI s Bestyrelsesmøde den 27.april 2008 10.30 til 16.00 på DTC i Vejle. Tilstede: Susie Mielby (SM), Birgitte Jensen (BJ), Kirsten Junker (KJ), Rose Henriksen (RH), Jens K. Nielsen (JKN), Maria

Læs mere

REGION SKÅNE OCH REGION SJÄLLAND AVTAL OM SAMARBETE AVSEENDE UTBILDNING AV LÄKARE [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SJÄLLAND AVTAL OM SAMARBETE AVSEENDE UTBILDNING AV LÄKARE [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SJÄLLAND AVTAL OM SAMARBETE AVSEENDE UTBILDNING AV LÄKARE [DATUM] Avtal om samarbete avseende utbildning av läkare Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B) Region Skåne,

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR):

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR): AS BS møde d 16 dec 2015 kl 17.00 v2 Dagsorden Følgende dagsorden er udsendt: 1) Godkendelse af ref. møde den 23.11 2015 2) Budget 2016 V 1 udkast PNA (udsendes inden mødet) 3) Nyt medlemsmøde /infomøde

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

KÖRSVEKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 03-06-02

KÖRSVEKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 03-06-02 1 KÖRSVEKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 03-06-02 S-310 20 KNÂRED STÄMMAPROTOKOL Av ordinarie stämma den 25. maj 2002 i henhold til kallelse 2002-04-30. ad. pkt.1 Ole-Jørn Andersen valgtes til ordförande för stämma.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Nordlekrådet Box 34056, Se-100 26 Stockholm, Sverige email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlekrådet Box 34056, Se-100 26 Stockholm, Sverige email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Protokoll på s styrelsemöte i København d. 6.-8. marts 2009. Fremmødte: Deltagere, Närvarande: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge (kun lørdag og søndag) Bendt Pedersen, BP,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i fødevarebanken torsdag 8. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde i fødevarebanken torsdag 8. oktober 2015 Referat af bestyrelsesmøde i fødevarebanken torsdag 8. oktober 2015 Deltagere: Klaus Bustrup (KB), Winnie Berndtson (WB), Jørgen Pedersen (JP), John Køppler (JK), Lene Kristensen (LK), Flemming Birk (FLB),

Læs mere

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.

POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013. Prisvärda Polenresor med... giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01. Prisvärda Polenresor med... POLFERRIES TIDTABELL OCH PRISER PRISLISTE OG FARTPLAN 2013 giltig t.o.m. 31.01.2014 gyldig t.o.m. 31.01.2014 Stockholm København POLISH BALTIC SHIPPING Co. YSTAD - ŚWINOUJŚCIE

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

FIKTIONALITET I LITTERATUR

FIKTIONALITET I LITTERATUR KNUD ROMER, KARL OVE KNAUSGÅRD OG JONAS HASSEN KHEMIRI præsen TATION VÆRKER I GRÅZONEN IKKE-fiktion Fiktion Selvbiografi, dokumentar Etik (moral) Roman Æstetik (kunst, nydelse) 2 VÆRKER I GRÅZONEN Genrer:

Læs mere