Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003"

Transkript

1 NKS(03) Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003 Plats: Grand Hotel Reykjavík, Sigtún 38 Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, H. Raumolin, O.Vilkamo, O. Harbitz, A.L. Rudjord, A. Valseth, U. Bäverstam, L. Gunsell, U. Ehrnstén, P. Lundström, T. Bennerstedt Fraværende: K. Ulbak, K. F. Ingemarsson, S.E. Pálsson 1 Mötet öppnas 2 Inledning Ordföreren åpnede mötet og hilste deltagerne velkomne. Ordföreren hilste deltagerne fra programchef Sigurður Emil Pálsson der var fraværende på grund af akut sykdom. a) Praktiska frågor Sigurður M Magnússon informerede om praktiske detaljer. b) Godkännande av agendan Agendaen blev godkendt med den ændring at LG önskede diskuteret under Övriga frågor om det er rimeligt at NKS betaler rejser mv for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. c) Referat från styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003 Ordföreren gennemgik referat NKS(03)4 daterat Referatet godkendtes af styrelsen med den bemærkning at Gustaf Löwenhielm, faglig evaluator, skulle nævnes blandt de tilstedeværende. Det godkendte referat skal distribueres elektroniskt och placeras på hemsidan.

2 d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer Bjørn Thorlaksen informerede om overvejelser i Danmark om samordning af det militære og det civile beredskab. Heikki Raumolin orienterede om Olkiluoto 3. e) Hänt sedan förra mötet Eksekutivsekretæren gennemgik udsendt information, jfr. bilag 1. 3 NKS-programmet a) Ekonomisk status för 2003 Eksekutivsekretæren gennemgik ekonomisk översikt daterad och ekonomisk staturapport daterad Eksekutivsekretærens forslag om at ev. restbelöb av R og B delens bevilling samt aktivitetsstötte overföres til 2004 samt at ev. restbelöb av bevilling til honorarer, fælles programudgifter og rejser föres til reserven godkendtes. Styret tog den ekonomiske situation til efterretning. b) Grundfinansiering, tilläggsfinansiering, byråns budgetförslag för 2004 Eksekutivsekretæren presenterede utsänt budgetförslag daterat rev3. Det noterades att R-delen önskade en resebudget på 100 kdkk mot föreslagna 75 kdkk. Under diskussion fremkom at Beredskabsstyrelsens bidrag för 2004 troligen sänks till ca 200 kdkk och att övriga konsortilaparter forventer samme bidrag til NKS i 2004 som Parterna og byrån må arbejde aktivt henimod flere tillægsfinanserere. Beslut om budget for 2004 se pkt. 3f c) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för R-delen Programchef Petra Lundström presenterede statusrapport samt forslag til nya aktiviteter og budget for R delen i Styrelsen godkendte fölgende 10 aktiviter og en budgetramme for R delen i 2004 på kdkk: NKS_R_2002_01 DeliPool 400 kdkk NKS_R_2002_02 MainCulture 350 kdkk NKS_R_2002_04 SafetyManagement 200 kdkk NKS_R_2002_07 BarriersControlManagement 200 kdkk NKS_R_2002_12 RutheniumReleases 120 kdkk NKS_R_2002_16 DigitalRequirements 300 kdkk NKS_R_2004_27 DecommSeminar 100 kdkk NKS_R_2004_32 ShutdownSequences 250 kdkk NKS_R_2004_35 NOTNet 300 kdkk

3 NKS_R_2004_38 ImprovementPrgSeminar Total 100 kdkk kdkk Följande kommentarer förtes til protokol: - R-04 och R-07: PC bör informera aktivitetsledarna om att de inte kan räkna med en automatisk fortsättning efter R-27: Styrelsen har ännu inte tagit ställning till var seminariet ska arrangeras. d) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för B-delen Sigurður M Magnússon presenterede statusrapport samt forlag til nya aktiviteter og budget for B delen i 2004 idet programchef Sigurður Emil Pálsson var fraværende på grund af akut sykdom. Styrelsen godkendte fölgende nya aktiviteter og en budgetram for B-delen i 2004 på kdkk: Cskinetik EMARAD IRADES MetNet URBHAND LABINCO NorCMass RadChem EcoDoses INDOFERN REIN 130 kdkk 280 kdkk 50 kdkk 200 kdkk 205 kdkk 100 kdkk 260 kdkk 200 kdkk 310 kdkk 380 kdkk 85 kdkk Total: kdkk I anledning af PC Sigurdur Emil Palssons fravær förtes fölgende kommentarer til protokoll: Programchefen forventes at presentere det faglige indhold i aktiviteterne EMARAD og INDOFERN til styrets majmöte inden PC s forslag til tillægsbevilling på hhv. 200 kdkk og 300 kdkk til disse aktiviteter behandles. MetNet: tryck på kopplingen till övriga beredskapen. Yderligere finansering af aktiviteten URBHAND, varslet til at forlöbe i 4 år, vil afhænge af det opnåede reslutat som forevist af PC til styrets möte i november Der lægges vægt på solid forankring ved relevante myndigheder. NorCMass: Måste konkretiseras och förankras hos berörda myndigheter. RadChem: Målsättningen lite lös, bör konkretiseras och alla berörda laboratorier involveras.

4 e) Gällande och kommande NKS-avtal Eksekutivsekretæren presenterede den utsända sammanställningen av gällande avtal, daterad Till detta kommer ett nytt avtal NKS - FRIT om sekretariatets tjänster för 1 januari 30 juni 2004, med option på oförändrade villkor för ytterligare ett år. Eksekutivsekretæren informerede om avtal som behöver omförhandlas: tilläggsfinansiärer, PC, SEK, exsek. Byråen fik mandat til at indgå aftaler med PC ernes organisationer for 2004 på i princip oförändrade villkor. f) Beslut om budget för 2004 Byråns forslag til budget som presenteret under pkt. 3b blev godkendt med den ændring at R delens budget forhöjes med 120 kdkk till kdkk og PC-R s rejsebudget forhöjes med 25 kdkk till 100 kdkk. Budgeten för R blev således kdkk, för B kdkk, för Övrigt kdkk och totalt kdkk. g) Det andra Malmö-mötet ( Kvalitet i strålskyddsarbetet ) februari 2004 Eksekutivsekretæren informerede om planeringen af Malmö mötet jfr. inbjudan på hemsidan plus bifogade budget (rev 5). På grund af yderst få tilmeldinger er det usikkert om mötet afholdes. Antal deltager skal være mindst til at mötet afholdes. Styrelsen bekräftade den under sommaren (via en elektronisk procedur) beslutade förlustgarantien på 100 kdkk. Byråen fik mandat til at trække förlustgarantien tilbake den 27. november 2003 hvis ikke der er et tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt. Der kan forventes udgifter der dækkes af förlustgarantien hvis ikke mötet afholdes. 4 NKS-strategi för framtiden HSO indledte med en opsummering af den effektivisering af NKS arbetsgang der har fundet sted i det nuværende program. UB presenterede notat NKS i framtiden, dateret , skrevet af ham og LG. Den efterfölgende diskussion afspejlede postitiv holdning til den effektivisering der har fundet sted i NKS arbejdsgang samt önske om forsat effektivisering henimod et optimum af den administrative indsats. Der fremkom ulike holdninger til synspunkter i UB s og LG s notat så som at PC overtager mere administrativt arbejde. PC-R framförde synpunkten att man bör ställa frågan: Vem gör vad bäst? Det besluttedes at: PC erne skal vurdere sin totale arbeidsbyrde relativt til den økonomiske ramme de er gitt, og om den gir rom for ytterligere

5 administrative indsats og rapportere i god tid inden styrets möte i maj UB, LG og eksekutivsekretæren skal se på eksekutivsekretærens funktioner i det nuværende program med henblik på yderligere effektivisering og optimering af hans indsats. PC bör beredas tillfälle att yttra sig. Byråen sender et spörgeskema til aktivitetsledere i R og B delen til at indhente information om hvordan de oplever den ændrede struktur i NKS arbejdsgang. Texten och frågorna ska förankras i styrelsen genom en Silent Procedure innan de sänds ut till aktivitetsledarna. 5 Nästa möte Styrets næste möte afholdes den 5. maj 2004 i Danmark. 6 Övriga frågor Nordiska chefsmötet: OH informerede från nordiska chefsmötet i Norge jfr. udsendt information. Alternativa former för distribution av material till styrelse/konsortialmöten: epost, dolda hemsidan. Det besluttedes at materiale til styrelsesmöten distribueres for fremtiden ved epost via Sekretariatet. PC ere og andre skal sende materiale til Sekretariatet senest 10 dage för styrelsesmötet og Sekretariatet skal sende det videre til styret senest 7 dage inden mötet. Udsendelse af materiale til styret bör ske på den måde at en epost uden vedhæng sendes til styrets medlemmer med information om at en epost med ev. store vedhæng kommer snart. Dernæst kan den store e-post sendes. Dette skulle sikre at alla nås av information om att materialet sänts ut elektroniskt, även om eposten med dokumenten av något skäl inte kan tas emot eller öppnas. Dækning af rejser til forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Det besluttedes at der kun undtagelsesvist betales rejser mv. for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Reglerna i Administrativa handboken ska vid behov justeras. 7 Mötet avslutas Ordföreren takkede for et konstruktivt möte Helge Smidt Olsen Ordförer Sigurður M Magnússon Sekretær

6 Dokumentförteckning 2c Referat NKS(03)4 daterat e Statusrapport från exsek daterad (rev 2) 3a Ekonomisk översikt daterad Ekonomisk statusrapport daterad b Byråns budgetförslag för 2004 daterat rev3 3c Material från Petra Lundström om R-delen 3d Material från Sigurður Emil Pálsson 3e Sammanställning av gällande avtal, daterad g Inbjudan på NKS hemsida; utsänd budget (rev 5) för Malmö-mötet 4 Tidigare utsänt material (epost) från Ulf Bäverstam (030410) och Lars Gunsell (031428)

7 Hänt 7 maj 13 november 2003 Byrå/PC/SEK Byrån Sekretariatet Malmö-mötet Övrigt Kommentar: Gemensamt möte i Ronneby augusti för avstämning, statusrapportering, ekonomiuppföljning, planering etc samt separata möten inom byrån, mellan PC och mellan PC och SEK. Avstämningsmöte SMM TB i Torhamn direkt efter konsortial- och styrelsemötena i Helsingfors 5 6 maj Två telefonmöten inom byrån. Ett tilläggsavtal mellan CAT, nya FRIT ApS och NKS tecknades för att hantera övergången av sekretariatet från CAT till FRIT ApS. Telefonmöte (TB) med FRIT ApS för att diskutera nytt sekretariatsavtal 1 januari 30 juni 2004, med option på perioden 1 juli juni Ett telefonmöte och löpande telefon- och epostkontakter med TB. Löpande telefon- och epostkontakter med programcheferna. Allmänt utskick av CD-ROM med resultaten av programmet Sedvanligt ekonomiarbete (bokföring, utbetalningar, fakturering etc). Sedvanligt arbete för utgivning av tryckta rapporter. Fortsatt arbete med hemsidorna. Fyra arbetsmöten (ett i Torhamn, ett på CAT med TB på telefon, två telefonmöten). En Not So Silent Procedure för att godkänna en förlustgaranti på DKK för seminariet genomfördes under sommaren. TB medverkade i ett styrelsemöte för NSFS på SSI. Åtgärder har vidtagits för att i NKS budget och bokföring synliggöra Strålevernets finansiering av arvodet till ordföranden. Den nuvarande proceduren vid revisionen (där revisorn får materialet innan styrelsen sett det) har av revisorn förklarats vara förenlig med god dansk revisionssed. TB har arbetat ca 100 timmar åt SSIs östenhet SIUS under sommaren. TB sjukskrevs den 15 september 2003 på 50% av en heltid fram till och med 15 januari Större delen av tillgänglig arbetstid kan vid behov ägnas NKS-arbetet. Dok Häntsensist Exekutivsekreteraren (rev 2)

Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009

Referat från styrelsemötet i Helsingfors den 25 november 2009 UTKAST NKS(09)06 2009-12-07 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(09)7 2009-11-23 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET DOKUMENT 12/2013: JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET 2013 Nordiska rådet (NR) har bett Nordiska ministerrådet (NMR) att rapportera om arbetet med jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet.

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Program 25. april 2014 Kl Hva 12.30 Seminar: ERTMS I NORGE Status, utfordringer og veien videre 12.30 Seminar: Kollektivtrafikk i storbyer - Hvordan løse trafikkøkningen i Oslo-området

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 14 Forbundsmappe Veteranbestemmelser Sæson 2015 Dato Changes / Ændringer 12.marts 2009 10.oktober 2009 Veterankonference 1.maj 2010 Veterankonference 2009 Fejl i nummerering

Læs mere

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna

Vindkraft i Norden. Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Vindkraft i Norden Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna NordVind September 2012 Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna Projektgruppen NordVind har udarbejdet nærværende

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv

Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00. Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret 1. sal, mødelokale Gråbrødre Torv NVF-ITS DK Mødereferat af 12. jun. 2014 1 (10) NVF-ITS-DK UDVALGSMØDE NR. 2014/2 Mødet afholdtes: onsdag den 11. juni 2014, kl. 10.00 14.00 Sted: Københavns Kommune, Njalsgade 13, København Mødecentret

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2014 Fremlagt af Generalsekretæren 3.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2004 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere