Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit."

Transkript

1 Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling på kr., hvoraf serviceudgifterne udgør kr. og overførselsudgifterne 0 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 4 måneder af 2010 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Politikområde (I kr.) Opr. budget 2010 Korr. budget 2010 Forv. regnskab 2010 Afvigelse Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter 03. Boligpolitik Miljøpolitik Veje og Grønne Områder Kollektiv trafik i alt: Heraf Vintertjeneste Heraf Kollektiv trafik Kommunale bygninger Beredskab MTU i alt Boligpolitik Driftsområderne for boligpolitikken omfatter: Driftsudgifter og indtægter vedrørende kommunale jorder til bortforpagtning, samt driftssikring af boligbyggeri. Udgifter vedr. Jordforsyningen Fysisk planlægning omfatter kommuneplanarbejdet, landzonesager, lokalplaner, borgermøder m.m..

2 Faste ejendomme med anvisningsret (vedr. betaling for istandsættelser ved fraflytning/dødsfald, hvor kommunen er anvisningsberettiget) - udgiften i 2009 var på kr , der er kommet udgifter i 2010 på kr , hvortil der søges en tillægsbevilling. Der kan komme flere udgifter på området. Med hensyn til driftssikring af boligbyggeri bliver der tale om en merudgift på kr Merforbruget skyldes yderligere tilsagn som ikke er budgetreguleret. Udgiften kr. skal også reguleres i budgetårene Miljøpolitik Fra 2009 er der overført kr til godkendelse af landbrug. Hvis ikke den aftalte kvote af husdyrgodkendelser nås inden den 1. oktober 2010, skal beløbet tilbagebetales. Budgetkontrollen pr viser, en nettoindtægt på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på mio. kr. Grunden til nettoindtægten er den årlige påligning for jordforurening og skadedyrsbekæmpelse indtægtsføres i januar 2010, samt påligning af tilsyn med virksomheder og landbrug er indtægtsført i april Der er på miljøområdet ikke overført lønudgifter fra administrationen for de første 4 måneder, hvilket udgør 0,522 mio. kr.. Skadedyrsbekæmpelsen giver en merindtægt på 0,5 mio. kr., hvilket kan henføres til stigende vurdering af grundværdier, som ligger til grund for beregningen. Desuden forventes der ikke efterregninger på ydelser, der ligger ud over de i kontrakten aftalte ydelser. Der er udarbejdet en teknisk blok til budget , hvor der overføres et administrationsgebyr til den administrative organisation. 05. Veje og Grønne områder Fra 2009 er der overført kr til maskinanskaffelser. Indtægter vedr. leje af havnepladser vil for indeværende år være i overensstemmelse med budgettet idet der ikke vil blive opkrævet fuld leje for pladserne ved Agernæs Havn. Da der så vidt muligt skal findes kompenserende besparelser for merforbruget inden for udvalgets politikområder kan belægninger reduceres med 2,0 mio. kr., som en eengangsbesparelse i Kommunen har i 2010 fået et ekstraordinært lån på 10,0 mio. kr. til reparation af veje samt til trafiksikkerhed. Udgifterne hertil registreres som anlæg. Udvalget har vedtaget at bruge 9,0 mio. kr. til asfalt samt 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhed. I forbindelse med en indberetning til KL blev der primo 2010 udarbejdet en rapport på vejområdet, der viser, at kommunen har et efterslæb på vejvedligeholdelse på 35,0 mio. kr.. Der er udarbejdet blok for større indtægter ved udvidelsen af Agernæs havn.

3 06. Kollektiv trafik Fra 2009 er der overført 0,9 mio. kr. til vintertjenesten for udgifter til opsparet afspadsering som udbetales i Til vintervedligeholdelse er der dags dato (10. maj 2010) brugt 13,951 mio. kr. mod et korrigeret budget 7,115 mio. kr. Hvis der kommer samme forbrug som for en normal vinter, forventes udgifterne at blive resten af 2010: Forbrug dags dato kr. 13,951 Faste udgifter rest 2010 kr. 1,650 Vejdirektoratet kr. 1,000 Udgifter i nov/dec: (skøn) 15 g. præventiv saltning kr. 0, glatførebekæmpelse kr. 0,300 Salg af salt kr. -2,650 Udgifter i alt kr. 14,651 ======================== Under Vintertjenesten afholdes også udgiften til institutioners, skolers m.fl. snerydning og glatførebekæmpelse. Udgiften udgør 0,96 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående opgørelse har der i vinteren 2009/2010 været mere end dobbelt så mange glatførebekæmpelsesindsatser end vinteren 2008/2009. Snerydningstimeantallet er beregnet ud fra en gennemsnitstimepris på alle enheder. Glatførebekæmpelse: Præventiv glatførebekæmpelse A og B veje antal udkald. 2007/ udkald 2008/ udkald 2009/ udkald Glatførebekæmpelse C veje 2007/ udkald 2008/ udkald 2009/ udkald Præventiv glatførebekæmpelse A og B veje Glatførebekæmpelse c veje og og og 2010

4 Snerydning Timeforbrug 2007/ timer 2008/ timer 2009/ timer Snerydning antal timer Snerydning antal timer og og og 2010 Oversigt over indkøb af salt mm Grundet de manglende saltleverancer har man, for at spare på tørsaltet siden medio januar 2010 indkøbt færdigblandet saltlage og isgrus. I alt er der indkøbt ca tons salt, 1500 m3 saltlage og 1750 m3 isgrus. Der er videresolgt ca til Vejdirektoratet og Middelfart Kommune og og og Køb af salt Forbrug Assens Kommune Salg af salt Køb af saltlage Køb af isgrus

5 Den kollektive trafik giver en mindreudgift på 1,402 mio. kr, hvilket skyldes en tilbagebetaling fra FynBus på 3,926 mio. kr., hvoraf kommunen havde hensat 2,524 mio. kr. i tilbagebetaling. Forskellen skyldes primært ændrede fordelingskriterier for indtægter vedr. skolebuskort. FynBus har fremsendt en revideret opgørelse for 2010, hvor nedlæggelsen af den lukkede skolebusrute til Ebberup er indregnet i FynBus s køreplan fra Ændringen betyder, at budgettet for 2010 kan reduceres med 0,6 mio. kr.. Ud over ændringen af skolebusruten er der sket en del mindre justeringer i køreplanen. For Vintertjenesten har den gennemsnitlige udgift for de sidste 3 år ( ) været på 8,1 mio. kr. i 2011 priser. Budgettet for 2011 til 2014 bør derfor opjusteres til gennemsnit, hvilket betyder, at der yderligere skal afsættes 1,885 mio. kr Kommunale bygninger Budgettet med udtagelse af andre faste ejendomme forventes at holde pr I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 blev der konstateret at der ikke var budgetlagt forbrugsafgifter af kommunale ejendomme, hvor er nogle er sat til salg. Der søges tillægsbevilling til følgende ikke budgetlagte udgifter: Borgerskolen (forbrugsafgifter, pedel og rengøring) Kirkebjerg 1 (forbrugsafgifter, vedligeholdelse) Andre faste ejendomme - Forbrugsafgifter: Lokalhistorisk arkiv Barløse legestue Assens Stadion Turup klubhus Glamsbjerg Stadion Søndre Ringvej (leje ) Sofienhøj Savværksvej Draco klub Ryet Andre faste ejendomme - Forbrugsafgifter - I alt: Assens Sundhedscenter (lægevagten) I alt: Hvis man skulle dække det forventede underskud på andre faste ejendomme ville det betyde, at bygningskapitalen ville falde yderligere, idet flere arbejder ville blive udskudt til årene fremover, hvilket giver et større økonomisk behov i de kommende år. Samtidig vil der være allerede planlagte opgaver, som bliver udsat og som ved en eventuelt opstået skade, kan give alvorlige følgevirkninger.

6 Af planlagte opgaver, der udskydes, kan bl. a. nævnes flade tage, der har overskredet udskiftningsdagen, hvilket betyder, at der jævnligt opstår utætheder i tagdugen, som kan give råd og svamp i tagkonstruktionerne. Desuden kan en inddragelse af midler betyde, at der ikke kan igangsættes vedligeholdelsesarbejder i 2010, som følge af eventuelle påbudssager fra Brandsyn og Arbejdstilsyn. Status dags dato for: Anlæg: Afsat i budget 2010 Afholdt pr Indgåede aftaler Planlagte arbejder ej igangsat Drift: Afsat budget 2010 Afholdt pr Indgåede aftaler pr Planlagte arbejder ej igangsat 2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr 0,0 mio. kr 1,5 mio. kr. kr. 4,9 mio. kr. kr. 1,5 mio. kr. kr. 1,8 mio. kr. kr. 1,6 mio. kr. For 2011 er der pt. planlagt/behov for 19,3 mio. kr. til at udføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Dette beløb vil blive større ved en inddragelse af de resterende midler i På grund af vedligeholdelsens karakter anbefales der overført 1,0 mio. kr. fra driftsbevillinger til anlægsbevillingen for Udgiften 1,4546 mio. kr. skal også reguleres i budgetårene , der kan være tale om en omplacering af udgifterne til andre politikområder. 08. Beredskab Budgettet forventes brugt pr Fra 2009 er der overført kr til indkøb det nye radiokommunikationsudstyr SINE. Forbruget pr indeholder betaling til Falck for det første halve år. Ingen

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere