Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området. Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området. Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter"

Transkript

1 Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive-området Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

2 Overordnet mål Hvordan kan historiens landskab integreres i planlægningen af fremtidens landskaber? To niveauer: Konkret fysisk Mentalt forståelsesmæssigt 2

3 Kulturarv og værdi Resultater fra Realdanias analyse: Værdien af bygningsarven marts 2015: 30% højere salgspriser for bevaringsværdige enfamiliehuse 13% højere priser for boliger i områder med over 15% bevaringsværdige bygninger 2/3 af turisterne i Ribe kommer p.gr.a. bygningsarven 92 mia kr. ekstra omsætning årligt for erhvervslivet i Ribe p.gr.a. bygningsarven 136 flere ansatte i Ribe p.gr.a. bygningsarven Bygningsarv kulturarv generelt 3

4 Værdier bag fysisk kulturarv Historisk kildeværdi Sjældenhed Repræsentativitet Autenticitet Fortsat funktion bevaringstilstand Fortælleværdi oplevelsesværdi Identitetsværdi symbolværdi. (Etting og Møller (red.) De kulturhistoriske interesser i landskabet, Skov- og Naturstyrelsen 1997) 4

5 Planlægning og design 5

6 6

7 Disposition 1. Danmarkshistorien afspejler sig i (kultur)landskabet Væsentlige skel i Danmarkshistorien Overgangen til agerbrug ca f.kr. Statsdannelse og kristendommens indførelse ca Senmiddelalderlige krise Reformation/enevælde 1536/1660 Landboreformer o Industrialiseringen Service- og fritidssamfund

8 Forudsætninger for mit indlæg: Historien skal give sig fysisk udslag i landskabet kort! De forsk. kronologiske lag afspejler sig i landskabet Som i en arkæologisk udgravning 8

9 Agerbrugets indførelse Overgang fra jæger- og fiskersamfund til et fast bosiddende bondesamfund Landskabet åbnes op for bosætning Dysser og jættestuer er gravformen Udbredelsen af bevarede levn vidner herom 9

10 Broncealderens åbning I broncealderen ( f. Kr.) (over)udnyttes landskabet til græsning heder udvikles anlægges de grundlæggende landskabstræk fordelingen af skov og ager (og hede) marts 2015 Per Grau Møller

11 11

12 12

13 Statsdannelse og kristendom Jellingestenens runeindskrift: Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde Danerne kristne. Kirker bygges over hele landet i en kort årrække Vidner om alliancen mellem konge og kirke Om stor rigdom Sognestrukturen grundlagt i 1100-tallets første halvdel 1500 sognekirker i romansk stil bevaret i dag bygget i tallet Bydannelse Ældste lag i vikingetiden: Hedeby, Ribe Århus Næste lag i senmiddelalderen frem mod 1250 var de fleste senere købstæder grundlagt Viborg - Skive 13

14 Klostre: Grinderslev augustinerkloster fra 1100-tallet Ørslevkloster benediktinerordenen (nonner) 1275 kirken ældre? 14

15 marts 2015 Per Grau Møller Estvad kirke - romansk

16 Stednavne og landskab Stednavneendelsers alder: Før vikingetid -inge, -lev, -løse, -sted, -um (-hem) Vikingetid -by, -tofte, -torp, -bølle Middelalder -torp, -rød, -rud, -tved, -holt (skovrydninger) 16

17 Stednavneendelsers alder (sognenavne) før-vikingetid vikingetid 17

18 18

19 Landsbyer Fra vandrende landsbyer til stationære landsbyer Overgangen sker omkring , dvs. nuværende landsbyers datering Eksemplet Vorbasse belyst gennem arkæologiske udgravninger 19

20 Steen Hvass, Skalk marts 2015 Per Grau Møller

21 Landsbyer Fra vandrende landsbyer til stationære landsbyer Overgangen sker omkring , dvs. nuværende landsbyers datering Hvorfor holdt de op med at vandre ca. 200 år efter? Kirker med kirkegårde Dyrkningsfællesskabet etableres med vangebrug Højryggede agre pløjes af muldfjælsploven februar marts Per Grau Møller

22 Dyrkningsfællesskab Et beslutningsfællesskab omkring dyrkningen, specielt koordinering af græsning Skille horn og korn Individuelt arbejde på markerne de højryggede agre Store variationer på landsplan kilde 1688-matriklen I Østdanmark faste gærder mellem vangene I store dele af Jylland ingen faste inddelinger i stedet for tøjredes kvæget. I Skive kommune var der græsmarksbrug med tægter, dvs. inddelinger mellem markerne. Græsmarksbrug: en brugsform med 7-8 tægter og tilsvarende rotation, så græsdækket kunne blive stærkt marts 2015 Per Grau Møller

23 23

24 Højryggede agre Storskoven v. Brahetrolleborg foto: PGM 24

25 Ard Muldfjælsplov Ardspor Plovspor Agre mellem Digevoldinger Højrygget ager 25

26 Dynamik i bebyggelsesudviklingen I middelalderen torp anlæggelser En dyrkningsmæssig tilpasning en gruppe gårde flytter ud Jyske Lov: en adelby kan kalde en torp tilbage indenfor tre år Store landsbyer splittes Eksemplet Lem marts 2015 Per Grau Møller

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Dynamik i bebyggelsesudviklingen - 2 Nedlæggelser af bebyggelser (og kirker) Årsager: Koncentration af landbrugsdrift modsat torpdannelser Pest og den sorte død Omfang af bebyggelser? På Fyn ca. 100 nedlæggelser kendt kun fra stednavne Nedlagte kirker i Skive kommune: Grætttrup 1552 lagt under Junget Kappelhøj (v. Harre) romansk kapel uden skr. Kilder marts 2015 Per Grau Møller

33 Hovedgårde Et stort dynamisk element i landskabet En stordrift med privilegier (skatte- og tiendefrihed) og tilhørende bøndergods Kan nedlægge bebyggelser (gårde og landsbyer) Ved reformationen bliver herreklostre til hovedgårde 33

34 Eksempel på hovedgårdsudvidelse 34

35 marts 2015 Per Grau Møller

36 marts 2015 Per Grau Møller

37 Landboreformerne Landbolove Fæsteres retsforhold Stavnsbåndsløsning (og landmilitsordning) Hoverisagen (bestemmelse af dets omfang ikke nødv. Begrænsning) Opfordring til fremme af selveje (1769) Tiende-afløsning naturalier med penge Landbrugslove Udskiftningen og territorial ejendomsret Fastlagde brugene og mønstrene i landskabet (stjerne, blok) Respekt for ejendomsretten Katalysatorer for udviklingen 37

38 Lundø: Typeeksempel på ressourcer og deres fordeling ved udskiftningen 38

39 Allested (Fyn) Eksempel på: Stjerneudskiftning rendyrket To udflyttede gårde Husmandskoloni Radby 17 husmænd fik lodder udlagt Resultat af en godsejers beslutning (sammen med en landsinspektør) Udskiftningen fra 1799 har blivende effekt kortet er fra 1923, men stjerneudskiftningens hegn kan stadig ses. 39

40 (Stats)husmandsbrug 1800-tallet er gårdmandsbruget århundrede er husmandsbrugets periode: statslig fremme af småbrug A loven lån til anlæg af små landbrug næppe levedygtige Spredte brug opstår kun få steder anlæg som kolonier B loven Kobling med lensafløsning (Grevskaber, baronier, stamhuse) Statens Jordlovsudvalg udlægger kolonier på opkøbt jord Større brug på grænsen til at være levedygtige. 40

41 Spøttrup (1986) Fra 1937 etableredes 28 statshusmandsbrug på jorderne til avlsgården under Spøttrup (hvor der på borggården efterfølgende etableredes et museum) 41

42 Ørslevkloster Ca, marts 2015 Ca, 1950 Per Grau Møller

43 Intensivering af landskabsudnyttelsen - efter udskiftningen Hede- og overdrevsopdyrkning Mange arealer i området var hede/overdrev (også udenfor hedebygden), som udskiftningen satte gang i opdyrkningen af. Afvanding af søer, moser, enge mv. Inddæmninger Plantager (gran) et andet udtryk for intensivering 43

44 Spøttrup Sø (kort fra 1917) Niels Breinholt fra yderligere afvanding (jorden var begyndt at sætte sig) 1994 søen genskabt 44

45 Tastum Sø (kort fra1916) Afvandet Detaildrænet Smukt ingeniørarbejde med pumpestationer og landkanaler Søvang A/S etableret 1872 som finansieringsmiddel 45

46 Jernbaner: Viborg-Skive 1864 Skive-Struer 1865 Skive-Glyngøre Skive-Spøttrup (omlægning 1962 V for Skive) (færge Glyngøre-Nykøbing ) (færge Hvalpsund-Sundsøre ) 46

47 Stationsbyer Opstår som centrale steder efter 1850 Handelscentrum og sæde for centrale funktioner Virksomheder opstår her Afh. af infrastruktur (både bane og vej og færge) Glyngøre færge + bane Højslev bane + vej Virksund færge (+ vej) Mindre rurale byer kan også opstå på samme vilkår (kun forskel i størrelse) uden for eksisterende bebyggelser 47

48 Parcelhuskvarterer Stationsbyen Højslev udbygget Fordelt over tre sogne (Højslev, Kollerup og Dommerby) 48

49 Mindre rural by med parcelhuskvarterer Hald ca

50 Breum, Grinderslev sogn marts 2015 Per Grau Møller

51 2011 Sommerhuse Virksund efter

52 Kulturarven i fremtidens landskab Vanskelig at komme uden om! Hvordan integrere den? 4000 f.kr Kulturarv Kulturarvsbeskyttelse 52

53 Beskyttelse benyttelse? Beskyttelse = fredning ikke et relevant redskab for store dele af kulturarven. Beskyttelse = udpegning i forhold til planlægning et mere relevant redskab. Udpegning på nationalt niveau ikke eksisterende Udpegning på regionalt niveau stort set ikke effektueret Udpegning på kommunalt niveau en mulighed Beskyttelse = målrettet, skånsom benyttelse: En realistisk mulighed inddrager ejere/brugere Forudsætter et kendskab til kulturlandskabet og historien Forudsætter vilje til at integrere kulturarven i fremtiden 53

54 Kulturarven i fremtidens landskab - 2 En stor udfordring rammebetingelserne er ændret, siden kulturarven er skabt Landbrug og landbrugsejendomme Bibeholdelse af landbrugserhverv åbent landskab Ekspansionsmuligheder for landbruget? Ekstensivt drevne græsningsarealer sammenfald med naturinteresser Bosætningspotentiale for ikke-landbrugere? 54

55 Kulturarven i fremtidens landskab - 3 Attraktioner for fastboende: Boliger og arbejdspladser? Pendling realistisk i dag! Bosætning skal være attraktivt Fritidsaktiviteter - børnepasningsmuligheder Landskabet spændende for byboere Højslev bymæssigt centrum? Foreningsmæssigt stærkt folkeligt fællesskab? 55

56 Kulturarven i fremtidens landskab - 3 Attraktivt for turister: Natur- og kulturlandskaber Virksund et fritidsområde Ørslevkloster refugium enestående historie Strårup hovedgård Lundø ekstensiv drift/naturarealer kystnært fritidsområde Andre muligheder? 56

57 57

58 Tak for opmærksomheden 58

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Landskabets udvikling i Danmark

Landskabets udvikling i Danmark Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 5 CENTRALE RESULTATER Læs mere om tallene og de andre resultater i de næste 4 siders opsummering 2 30% Højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse.

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere