En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020"

Transkript

1 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark skal være et land, hvor det er trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde. Vi har alle sammen en stor interesse i, at arbejdsmiljøet er godt. Det gælder både virksomhederne, der får produktions- og rekrutteringsmæssige fordele og medarbejdere, som har krav på et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Det er veldokumenteret, at et godt arbejdsmiljø kan føre til lavere sygefravær og til, at færre forlader arbejdsmarkedet før tid. Arbejdsmiljøindsatsen kan dermed give et bidrag til, at det danske arbejdsudbud forøges. Arbejdsmiljøindsatsen kan på den måde være med til at sikre den vækst, der er en forudsætning for varig velfærd. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er derfor enige om en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøet frem mod Der er enighed om at fastlægge en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen samt at understøtte disse mål og prioriteringer med 19 konkrete initiativer. Målsætningen er, at skabe et godt arbejdsmiljø, der bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og er med til at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær. Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed er et vigtigt redskab i målet om at forbedre arbejdsmiljøet på virksomhederne. Aftaleparterne er enige om at indføre princippet om risikobaseret tilsyn i to spor. Indsatsen målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Her skal der sættes ind med flere tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet vil besøge alle virksomheder, der har 2,0 årsværk og derover ansat, minimum én gang i perioden fra 2012 til og med Samtidig vil ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftaleparterne er enige om, at psykisk nedslidning og stress er alvorlige arbejdsmiljøproblemer og meget indikerer, at disse problemer fortsat vil være væsentlige. Der er behov for yderligere at styrke fokus på psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det psykiske arbejdsmiljø et af de prioriterede områder. Og derfor er der i det risikobaserede tilsyn stor vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Aftaleparterne er også enige om, af virksomhedernes motivation til selv at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes. Desuden er aftaleparterne enige om, at Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal gennemføre et udredningsarbejde om metoder til, hvordan virksomhederne kan afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer.

2 Et godt arbejdsmiljø sikres først og fremmest ude på landets mange virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne prioriterer arbejdsmiljøet. I den forbindelse lægger aftaleparterne stor vægt på, at virksomhederne tager de nye regler om organisering af arbejdsmiljøsamarbejdet, der trådte i kraft i oktober 2010, til sig og dermed giver arbejdsmiljøet en central placering i virksomhedernes strategiske ledelse og daglige drift, så vi får et sikkert og sundt arbejdsmiljø på enhver virksomhed. Langt de fleste virksomheder ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, og dialog med virksomheden om arbejdsmiljøet kan skabe gode resultater. Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet er en positiv medspiller for virksomhederne. Arbejdstilsynet har en stor viden om, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Den viden skal komme virksomhederne til gode gennem en positiv og konstruktiv dialog. Aftaleparterne er enige om, at en forudsætning for en konstruktiv dialog er, at virksomhederne opfatter besøg fra Arbejdstilsynet som meningsfulde og relevante. Derfor skal Arbejdstilsynet ikke beskæftige sig med bagateller. Med aftalen indføres en bagatelgrænse, så mindre og ubetydelige forseelser i fremtiden ikke fører til påbud. Virksomheder, der ikke har styr på arbejdsmiljøet, skal straffes hårdt, og virksomhederne skal kunne mærke det, hvis de får bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne. Aftaleparterne er derfor enige om at indføre differentierede bøder. Ingen bøder vil blive mindre, end de er i dag, og initiativet vil samtidig medføre at store virksomheder får større bøder end små virksomheder. På baggrund af resultaterne fra en ekstern evaluering af den eksisterende rådgivningsordning og Arbejdstilsynets erfaringer er aftaleparterne enige om at forenkle rådgivningsordningen, så den giver mere mening for virksomhederne og bidrager til en reel forbedring af arbejdsmiljøet. Endvidere skærpes kravene til rådgivernes kompetencer. Derudover indledes drøftelser mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet med henblik på at afdække nye former for rådgivningspåbud på områder, hvor virksomhederne har et reelt behov for rådgivning. Disse drøftelser afrapporteres til aftaleparterne, som herefter træffer beslutning om ændringer i rådgivningsordningen. Aftaleparterne ønsker desuden, at mindre virksomheder skal have mere og bedre hjælp til, hvordan de bedst muligt kan sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. I Danmark har vi et stort antal små virksomheder, og de kan have vanskeligt ved at overskue de mange regler og informationsmaterialer på arbejdsmiljøområdet. Denne aftale følger op på arbejdsmiljøforliget fra 2004 og aftalen om justering af arbejdsmiljøreformen fra Der vil løbende blive gennemført relevante evalueringer og effektmålinger af initiativerne, og aftaleparterne er enige om løbende at vurdere, om der er behov for justeringer. Aftalens konkrete mål og de 19 initiativer er beskrevet på de følgende sider. 2

3 Mål og prioriteringer i arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Aftaleparterne er enige om at prioritere følgende arbejdsmiljøproblemer i den samlede arbejdsmiljøindsats frem mod 2020: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskelskeletpåvirkninger På alle tre områder er konsekvensen, at mange får alvorlige skader på helbredet, har langvarigt sygefravær og måske endda slet ikke kan arbejde længere og forlader arbejdsmarkedet. Konsekvenser, som kan vende helt op og ned på tilværelsen for den enkelte og familien, ligesom de er alvorlige for samfundet som helhed. Der er enighed om følgende mål for arbejdsmiljøet i 2020: At antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent At andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent At andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, er reduceret med 20 procent Målopfyldelsen omfatter prioriteringsperiodens start til udgangen af Der vil løbende blive fulgt med i udviklingen inden for de prioriterede arbejdsmiljøproblemer. I 2014 og 2017 vil der i samarbejde med Arbejdsmiljørådet blive foretaget midtvejsevalueringer af, hvordan det går med målopfyldelsen. En forudsætning for at nå de opstillede mål er, at Arbejdstilsynet og alle andre arbejdsmiljøaktører som fx Arbejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene bidrager via de virkemidler, de hver især råder over (fx tilsyn, kampagner og information). Aftaleparterne er derfor enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter fra 2012 koordinerer deres respektive indsats om de initiativer, som de hver især igangsætter inden for de prioriterede områder. Koordineringen sker gennem gensidig orientering i respekt for Arbejdstilsynets myndighedsopgave og parternes selvstændighed. Prioriteringen af arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og belastninger af muskler og skelet betyder ikke, at alle andre arbejdsmiljøproblemer glemmes. Virksomhederne skal fortsat arbejde med at løse de konkrete arbejdsmiljøproblemer, der findes i netop deres brancher. Derfor kan det også være relevant, at Arbejdstilsynet og andre arbejdsmiljøaktører som fx branchearbejdsmiljørådene gennemfører indsatser over for andre arbejdsmiljøproblemer. Det kan være relevant i løbet af perioden frem til 2020 at justere såvel Arbejdstilsynets som arbejdsmiljøaktørernes indsats i takt med udviklingen på arbejdsmiljøområdet. Aftaleparterne skal forelægges eventuelle justeringer af Arbejdstilsynets indsats. 3

4 Der er desuden enighed om, at Arbejdstilsynet ser på alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, når de er på tilsyn, og at Arbejdstilsynet fortsat vejleder virksomheder, som har problemer med fx støj, farlige kemiske stoffer og dårligt indeklima. 19 nye initiativer Initiativ 1: Risikobaseret tilsyn i to spor med fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer Arbejdstilsynets tilsynsindsats består i dag af forskellige elementer. Screeninger, de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, byggepladsaktioner samt tilsyn ved klager, ulykker og lignende. Omlægningen til risikobaseret tilsyn i to spor vedrører alene screeningerne og de deraf affødte tilsyn. At omlægge Arbejdstilsynets tilsynsindsats til et risikobaseret tilsyn i to spor. Det betyder, at virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn, samtidig med at alle virksomheder med 2,0 årsværk og derover besøges. Med virksomheder menes i denne sammenhæng produktionsenheder med 2,0 årsværk og derover ansat. Ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk ansat vil dog via en stikprøve blive udtaget til tilsynsbesøg som led i det risikobaserede tilsyn i to spor. Derudover kan virksomheder uanset antallet af ansatte få tilsynsbesøg som følge af arbejdsulykker, klager fra ansatte mv. Arbejdstilsynet vil sikre, at alle virksomheder med 2,0 årsværk og derover ansat som minimum besøges én gang i perioden fra 2012 til og med Arbejdstilsynet vil årligt og første gang efter udgangen af 2012 undersøge, om tilsynstiden og kvaliteten af de enkelte tilsynsbesøg i virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, er tilstrækkelig til at afdække komplicerede arbejdsmiljøforhold, herunder problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Aftaleparterne vil få forelagt disse undersøgelser. Det risikobaserede tilsyn baseres på en indeksmodel. Indeksmodellen indeholder en række parametre, som er virksomhedsrettede og brancherettede. Disse skal tilsammen identificere de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet. For hver af de nævnte parametre tildeles virksomhederne point. De virksomheder, der samlet set tildeles den højeste pointscore i et givent år, prioriteres til tilsyn. Aftaleparterne bliver årligt orienteret om denne prioritering. Med det nye tilsyn vil der med Arbejdstilsynets nuværende bevillingsramme i de første år efter 2012 blive gennemført ca tilsynsbesøg pr. år. Af disse vil ca virksomheder årligt blive udtaget på grund af høj score i indeksmodellen, og ca virksomheder vil blive udtaget gennem en stikprøve. 4

5 Det vil sige, at ca. 55 pct. af tilsynene risikobaseres, mens ca. 45 pct. kommer fra stikprøveudtag. Herudover udtages årligt en stikprøve på gennemsnitligt ca blandt virksomheder med 1,0 til 1,9 årsværk ansat, hvilket medfører, at ca. halvdelen af alle virksomheder i denne gruppe får tilsynsbesøg inden udgangen af Ca. 55 pct. af stikprøven risikobaseres og målrettes virksomheder, som forventes at have arbejdsmiljøproblemer. Ca. 45 pct. af stikprøven udtages tilfældigt. Der er tale om en dynamisk indeksmodel, der løbende bliver justeret, hvis der fremkommer ny viden om arbejdsmiljø og ny viden om virksomhederne. Derfor vil Arbejdstilsynet årligt og første gang efter udgangen af 2012 vurdere, om indeksmodellen virker efter hensigten, således at Arbejdstilsynets risikobaserede tilsynsindsats er fokuseret mod de virksomheder, som vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, og om modellen finder de virksomheder, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Der lægges i indekset særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis en virksomhed ved det seneste tilsynsbesøg har fået vejledning om psykisk arbejdsmiljø, vil det forøge virksomhedens indeksscore så meget, at den vil få et nyt tilsyn. Vejledninger vedr. andre arbejdsmiljøproblemer end psykisk arbejdsmiljø medfører ikke højere indeksscore. Risikoen for, at en virksomhed har problemer i arbejdsmiljøet, er større i nogle brancher end i andre. Virksomheder tildeles derfor også points i indeksmodellen på baggrund af deres branchetilhørsforhold. Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøforholdene i brancherne stammer dels fra Arbejdstilsynets erfaringer fra egne afgørelser (fx påbud), dels fra vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, dels fra anmeldte arbejdsulykker og undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Indekset er opbygget, så de prioriterede arbejdsmiljøproblemer indgår med en højere værdi end andre arbejdsmiljøproblemer. Virksomheder, der to år efter de første gang har fået ansat én eller flere medarbejdere, endnu ikke er besøgt, eller virksomheder, der er besøgt for længe siden, har større sandsynlighed for at få et risikobaseret tilsyn. Arbejdstilsynet vil som hovedregel kontakte virksomhederne 1-4 måneder før et tilsynsbesøg, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Virksomheden får ikke at vide, præcist hvornår Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, så tilsynet er således stadig uanmeldt. Arbejdstilsynet vil tilstræbe, at et tilsynsbesøg afsluttes på ét besøg, så det bliver enkelt og ubureaukratisk for virksomhederne. Arbejdstilsynet udarbejder materiale, der har fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher og information om relevante forebyggende metoder. Materialet lægges på Arbejdstilsynets hjemmeside. 5

6 Initiativ 2: Bagatelgrænser At der indføres bagatelgrænser. Arbejdstilsynet skal ikke give påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller. Når Arbejdstilsynet ikke reagerer på bagateller, vil virksomhederne få større forståelse og respekt for Arbejdstilsynets påbud i situationer, hvor det er nødvendigt at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed. Mange forskellige faktorer har indflydelse på, om et arbejdsmiljøproblem skal betragtes som en bagatel. Derfor kan der ikke udarbejdes en facitliste over alle situationer med bagateller. Arbejdstilsynet udarbejder i stedet generelle retningslinjer, der beskriver de hensyn, fx overtrædelsens art, omfang, grovhed og alvor, som skal indgå i de tilsynsførendes vurdering af, om et arbejdsmiljøproblem kan anses for en bagatel, eller om problemet er væsentlig, så der skal reageres med påbud mv. Arbejdsmiljørådet vil blive hørt om retningslinjerne. Retningslinjerne vil herefter blive forelagt aftaleparterne inden offentliggørelse og Arbejdstilsynet vil sørge for, at der bliver samlet op på erfaringerne med anvendelsen af retningslinjerne. Disse erfaringsopsamlinger vil også blive forelagt forligskredsen. Initiativet medfører ikke en ændring af lov om arbejdsmiljø, men gennemføres inden for de eksisterende regler på arbejdsmiljøområdet. Der vil således fortsat være de samme krav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets virksomheder som hidtil. Initiativ 3: Differentierede bødestørrelser Bøder for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne differentieres. Store virksomheder skal have større bøder end små virksomheder, så bøderne rammer mere ensartet. Ingen bøder bliver mindre, end de er i dag. Initiativet omfatter alene overtrædelser af forhold vedrørende det konkrete arbejde fx manglende udluftning ved svejsning (dvs. materielle overtrædelser). Initiativet omfatter ikke overtrædelser vedrørende rammer og procedurer for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde fx manglende arbejdspladsvurdering (APV) og manglende organisering af arbejdsmiljøarbejdet (dvs. formelle overtrædelser). Bødestørrelsen for den samme overtrædelse kommer til at afhænge af virksomhedens størrelse: o Små virksomheder med 1-9 ansatte, der overtræder arbejdsmiljøloven, indstilles til den eksisterende normalbøde. 6

7 o Mellemstore virksomheder med ansatte indstilles til normalbøden + 50% (dog ikke ved formelle overtrædelser). o Store virksomheder med ansatte indstilles til normalbøden + 75% (dog ikke ved formelle overtrædelser). o Meget store virksomheder med flere end 100 ansatte indstilles til normalbøden + 100% (dog ikke ved formelle overtrædelser). Det tilkommer fortsat domstolene at fastsætte bøden i den konkrete sag. Der vil årligt, og første gang efter udgangen af 2012, blive gjort status over antallet af afgørelser, administrative bøder udstedt af Arbejdstilsynet, tiltaleindstillinger til politiet og afgjorte straffesager samt status over bøderne til henholdsvis små, mellemstore, store og meget store virksomheder. Aftaleparterne vil få forelagt den årlige status, med henblik på at vurdere om der er behov for ændringer. Initiativ 4: Mere dialog med virksomhederne Arbejdstilsynet øger dialogen med virksomhederne. Dialogen skal både foregå under tilsynsbesøg, og når det i øvrigt er relevant. På tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet fokusere på dialog med udgangspunkt i virksomhedernes egne erfaringer med arbejdsmiljøet, på at understøtte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og på at løse virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøproblemer. Dialog erstatter ikke kontrol og påbud. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud m.m., når virksomheder har væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Der er således ikke tale om en lempelse. Dialog står ikke i modsætning til kontrol, men dialogen skal styrke virksomhedernes motivation til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne. Digitale selvbetjeningsløsninger, skriftlige elektroniske materialer på Arbejdstilsynets hjemmeside og vejledning om fx psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynets callcenter vil også blive benyttet til at styrke dialogen mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne. Hvor det er relevant, vil Arbejdstilsynet oplyse virksomhederne om muligheden for at få bindende forhåndsbesked fra Arbejdstilsynet forud for en arbejdsmiljøinvestering fx i forbindelse med indvendig asbestrenovering af bygninger, så virksomheden kan spare ressourcer. En bindende forhåndsbesked betyder, at Arbejdstilsynet ikke kan stille flere krav, hvis arbejdsmiljøinvesteringen udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden. Initiativ 5: Fokus på det psykiske arbejdsmiljø 7

8 Aftaleparterne er enige om, at der er mange udfordringer inden for det psykiske arbejdsmiljø. Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for den enkelte, som rammes. Psykisk nedslidning skal forebygges, fordi den har menneskelige omkostninger. Men derudover kan det også rent økonomisk betale sig for virksomhederne at have et godt psykisk arbejdsmiljø det kan give øget produktivitet, øget effektivitet og nedsættelse af sygefraværet blandt det ansatte. Aftaleparterne er enige om, at arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i forhold til at finde løsninger på, hvordan denne opgave løftes på virksomhederne. Aftaleparterne er enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter via et udredningsarbejde skal se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Udredningsarbejdet skal munde ud i et idékatalog over de metoder og redskaber (herunder APV) som virksomhederne kan bruge til at afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljø problemer samt ideer til, hvordan Arbejdstilsynet kan optimere samspillet med virksomhederne på disse områder, med det formål at sikre en bedre forebyggelse af de psykiske arbejdsmiljøproblemer på virksomhederne. Udredningsarbejdet påbegyndes 1. januar Initiativ 6: Mere hjælp til små virksomheder Når Arbejdstilsynet gennemfører tilsynsbesøg i virksomheder med 1 til 4 ansatte, vil Arbejdstilsynet vejlede den enkelte virksomhed om, hvordan den kan opfylde arbejdsmiljølovens krav til virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats. Fx om hvordan virksomheden laver en arbejdspladsvurdering (APV) og gennemfører en årlig drøftelse om arbejdsmiljø. Ligeledes vil Arbejdstilsynet vejlede de små virksomheder, når Arbejdstilsynet konstaterer arbejdsmiljøproblemer på virksomhederne, fx ved at oplyse om konkrete eksempler fra tilsynets vejledninger. Ligeledes vil Arbejdstilsynet i sin dialog henvise virksomhederne til at få yderligere vejledning fra øvrige relevante aktører, herunder branchens organisationer og branchearbejdsmiljøråd. Initiativ 7: Startpakker til nye virksomheder Arbejdstilsynet udarbejder en startpakke om arbejdsmiljø til nystartede virksomheder med ansatte. I startpakken får de nystartede virksomheder en introduktion til de krav, arbejdsmiljøloven stiller til virksomheder med ansatte. Det fremgår fx, at virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), og hvor virksomheden kan finde hjælp til det. Som et led i udviklingen af startpakkerne skal Arbejdsmiljørådet høres. 8

9 Startpakken sendes til virksomhederne første gang, Arbejdstilsynet får kendskab til, at en virksomhed har fået ansatte. For så vidt angår udenlandske virksomheder, vil der være informationsmateriale på dansk, litauisk, polsk, engelsk og tysk om tilsyn og om udvalgte arbejdsmiljøemner inden for det grønne område og byggeriet, fx om personlige værnemidler og sikkerhed ved stilladsarbejde. Udenlandske virksomheder kan endvidere få viden om danske arbejdsmiljøregler og andre forhold ved at udøve virksomhed i Danmark på og Initiativ 8: Enklere rådgivningsordning Rådgivningsordningen forenkles, så virksomhederne fremover får rådgivningspåbud i følgende situationer: o når Arbejdstilsynet finder komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse. o når Arbejdstilsynet finder alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse. o når Arbejdstilsynet vurderer, at der kan være problemer i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, som skal undersøges. o når Arbejdstilsynet træffer 5 eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen de såkaldte mangepåbud Med andre ord gives der kun rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet vurderer, at virksomhederne har et reelt behov for rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. En og samme afgørelse kan kun tælle med én gang i forbindelse med afgivelse af rådgivningspåbud. En virksomhed vil få ét brev, hvoraf det fremgår, at virksomheden skal bruge en arbejdsmiljørådgiver. En afskaffelse af de eksisterende rådgivningspåbud som følge af gentagne påbud. Desuden afskaffes rådgivningspåbud ved alvorlige problemer, der er enkle at løse. Disse typer rådgivningspåbud har ofte ikke medvirket til reelle forbedringer af arbejdsmiljøet, fordi virksomhederne fx når at løse arbejdsmiljøproblemerne, inden den autoriserede rådgiver kommer på banen. Rådgivningspåbuddene har ikke haft den forebyggende effekt, som var intentionen med dem. Arbejdstilsynet indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på at afdække mulighederne for at forenkle og afbureaukratisere ovennævnte rådgivningspåbud samt afdække mulighederne for at indføre nye former for rådgivningspåbud på områder, hvor der er et reelt behov for rådgivning. Disse drøftelser afsluttes medio 2011, og resultatet forelægges aftaleparterne. Forenklingen af rådgivningsordningen medfører ikke, at overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen får lov at passere ubemærket. Arbejdstilsynet vil fortsat reagere med påbud, forbud mv., når der fx konstateres alvorlige arbejdsmil- 9

10 jøproblemer. Blot vil virksomhederne ikke længere i samme omfang få rådgivningspåbud oveni de almindelige påbud. Kravene til rådgivernes kompetencer vil blive skærpet. Fremover skal rådgiverne have mere erfaring med virksomhedsrettet arbejdsmiljøarbejde. Målet er, at rådgivningen bliver mere kvalificeret og målrettet brugbare løsninger på den enkelte virksomhed. Det skal sikre, at den påbudte rådgivning altid har en høj kvalitet. Initiativet træder i kraft senest 1. juni Initiativ 9: Ændret smileyordning Smileyordningen justeres, så den grønne smiley får en udløbsdato. Den grønne smiley slukkes, når der er gået fem år siden seneste tilsynsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har gennemgået virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold. Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller er ved at udløbe, kan bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet. Virksomheder, der ikke har en smiley, får mulighed for at bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil løbende følge udviklingen i hvor mange virksomheder, der bestiller et nyt tilsyn samt ressourceforbruget til disse tilsyn. Udviklingen i bestilling af tilsyn indgår i evalueringen af smileyordningen, som foretages senest Den gule og den røde smiley fjernes som hidtil fra Arbejdstilsynets hjemmeside, når virksomheden har efterkommet afgørelserne. Smileyerne vises dog på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Herefter får virksomhederne en grøn smiley, hvis virksomheden inden for de seneste fem år har fået et tilsynsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har gennemgået virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold. Aftaleparterne er enige om, at smileyordningen evalueres senest Initiativ 10: Undersøgelse af erfaringerne med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation I foråret 2010 vedtog Folketinget nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som har til formål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Aftalepartene lægger meget vægt på at sikre, at de nye regler virker efter hensigten. 10

11 Arbejdsmiljørådet vil mindst én gang om året blive bedt om at udtale sig om, hvordan reglerne fungerer, herunder om rådet finder behov for ændringer. Der iværksættes en ekstern undersøgelse af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats, herunder eksempelvis hvordan virksomhederne konkret arbejder med at udvikle samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Undersøgelsen skal afdække, om reglerne virker efter hensigten, herunder om arbejdsmiljø er en integreret del af virksomhedernes strategiske ledelse og daglige drift og om medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne udnytter muligheden for efteruddannelse. Arbejdsmiljørådet vil også blive hørt om, hvilke emner som kunne være relevante at tage udgangspunkt i ved undersøgelsen af erfaringer med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation og rådet vil også få mulighed for at udtale sig om undersøgelsen og dens resultat forud for, at den forelægges for aftaleparterne med henblik på at vurdere, om der er behov for at justere reglerne eller iværksætte andre relevante tiltag. Undersøgelsen sættes i gang inden Initiativ 11: Dialog om sundhedsfremme At Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsyn fremover skal tilbyde at inddrage sundhedsfremme i dialogen og vejledningen. Det vil ske i de særlige tilsynsindsatser eller i forbindelse med de risikobaserede tilsyn. Under et tilsynsbesøg på en virksomhed deltager normalt en repræsentant for ledelsen og en repræsentant for de ansatte, fx arbejdsmiljørepræsentanten. Dialogen og vejledningen drejer sig om, hvordan virksomhederne på frivillig basis kan skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan træffe sunde valg, og hvordan sundhedsfremme og arbejdsmiljø kan spille sammen, fx for at forebygge muskel- og skelet besvær. Arbejdstilsynet tilpasser dialogen om sundhedsfremme efter virksomhedens behov og understreger, at det er frivilligt for virksomheden, om den vil gøre noget på området. Initiativ 12: Fokus på unge og nyansatte At Arbejdstilsynet, som en del af deres indsats over for de nyansatte i forhold til arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, fremover skal have større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære og instruere nyansatte uanset alder. Arbejdstilsynet vil også sætte fokus på, at arbejdsgiveren fører tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt. Initiativet indebærer dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne med udgangspunkt i gode eksem- 11

12 pler. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud til virksomheder, som ikke overholder reglerne. Arbejdstilsynet vil gennemføre målrettede kommunikationsinitiativer om arbejdsmiljø over for de unge. Kommunikationen skal møde de unge, hvor de er, og foregå via målgruppens foretrukne medier, og bygge på erfaringer fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Såvel Arbejdstilsynet som Arbejdsmiljørådet har iværksat initiativer for at forbedre børn og unges arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet har fx etableret et samarbejde med Undervisningsministeriet om at synliggøre arbejdsmiljøet for eleverne gennem undervisningen. Arbejdstilsynet vil fortsat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sætte særlig fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med børn og unges ferie- og fritidsjob. Arbejdstilsynet vil i øvrigt koordinere sin indsats med Arbejdsmiljørådet med henblik på, at den gensidige orientering kan medvirke til at forbedre den samlede indsats. Arbejdstilsynet vil ligeledes koordinere sin indsats med Arbejdsmiljørådet i forhold til indsatsen over for nyansatte med henblik på bl.a. at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Initiativet træder i kraft senest 1. april Initiativ 13: Fokus på udenlandske virksomheder Arbejdstilsynet vil styrke tilsynet med udenlandske virksomheder, herunder særligt på bygge- og anlægsområdet. Det styrkede tilsyn med udenlandske virksomheder vil bl.a. bestå i, at Arbejdstilsynet gennemfører uanmeldte tilsyn inden for områder med mange udenlandske virksomheder, fx på byggepladser og privat byggeri, fx på baggrund af henvendelser fra de faglige organisationer og fra borgere. Aftaleparterne drøfter senest ultimo 2012 udrulningen og effekten af denne særlige prioritering af Arbejdstilsynets indsats. Initiativet træder i kraft senest 1. april Initiativ 14: Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø Der iværksættes en ekstern undersøgelse af, hvordan de forskellige arbejdsmiljøaktører kan styrke samarbejdet om at informere og vejlede virksomhederne. Det skal fx undersøges, hvordan aktørerne i højere grad kan koordinere arbejdsmiljøkampagner. Undersøgelsen skal også afdække, om den direkte vejledning og information kan organiseres mere hensigtsmæssigt. 12

13 Forud for undersøgelsen inddrages Arbejdsmiljørådet, ligesom rådet igen vil blive hørt, når resultaterne af undersøgelsen ligger klar. Undersøgelsen vil blive forelagt aftaleparterne. Arbejdsmiljørådets synspunkter vil være en del af grundlaget for den efterfølgende stillingtagen til, hvilke initiativer der skal gennemføres for at opnå en mere koordineret indsats over for virksomhederne. Undersøgelsen sættes i gang i Initiativ 15: Samordning af forskellige myndigheders vejledning og tilsyn med virksomhederne Det skal undersøges, om virksomhederne vil opleve det som en lettelse og mere effektivt, hvis forskellige myndigheder samordner deres vejlednings- og kontrolopgaver. Tidspunktet for undersøgelsens igangsætning afhænger af Håndhævelsesudvalgets anbefalinger og eventuelle videre initiativer. Håndhævelsesudvalget er et udvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet, der er i gang med at udarbejde principper og anbefalinger til bl.a. at samordne flere myndigheders indsats. Såfremt initiativet igangsættes, må det ikke være på bekostning af Arbejdstilsynets kontrol. Initiativ 16: Dansk Center for Nanosikkerhed I Danmark foregår en intensiv udvikling af nanoteknologi og nanoteknologiske produkter, men der mangler den nødvendige viden om de mulige helbredsmæssige konsekvenser for danske arbejdstagere og forbrugere, når nanoprodukter fremstilles, bruges og bortskaffes. Der oprettes derfor et Dansk Center for Nanosikkerhed. Centeret finansieres af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Arbejdsmiljøforskningsfonden opretter et nyt tema om helbreds- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nanoteknologi, hvorfra der årligt uddeles 10 mio. kr. i en periode på tre år til et nyt Dansk Center for Nanosikkerhed. Initiativet træder i kraft i Initiativ 17: Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens midler Når Arbejdsmiljøforskningsfondens kommende strategi udarbejdes i 2011, er udgangspunktet, at fondens midler skal målrettes projekter, der primært vedrører de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer og virkemidler. Der skal dog sik- 13

14 res balance således, at der fortsat forskes og indhentes viden på centrale områder, som fx indeklima, kemi og støj. Strategien skal desuden indarbejde resultaterne af den evaluering af fondens resultater, der er færdig i foråret Initiativet træder i kraft Initiativ 18: Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadestyrelsen vil tilpasse det eksisterende måle-program over fremdriften i arbejdsmiljøet. Der skal indsamles oplysninger om de relevante arbejdsmiljøfaktorer, så det bliver muligt løbende at følge med i udviklingen af de nye prioriterede områder. Det bliver også muligt at følge med i udviklingen inden for områder, der ikke er omfattet af prioriteringen. Initiativet påbegyndes senest 1. april Initiativ 19: Effektmåling af de konkrete indsatser Der skal stilles krav om, at Arbejdstilsynet og andre arbejdsmiljøaktører, der modtager midler fra det offentlige, skal dokumentere effekten af væsentlige aktiviteter. Målet er at sikre, at aktiviteterne bidrager til at nå målene for arbejdsmiljøindsatsen. For Arbejdstilsynet drejer det sig om evaluering af fx særlige tilsynsindsatser, ulykkesaktiviteter, dialog med virksomheder og hotline. Det skal sikres, at Arbejdsmiljørådet er orienteret om, hvordan Arbejdstilsynet arbejder med effekt og effektmåling. Samtidig vil Arbejdsmiljørådet blive inddraget i effektmålingen af fx branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter. På baggrund af resultaterne skal der tages stilling til, om der er behov fra at tilpasse, justere og videreudvikle de konkrete aktiviteter. Initiativet træder i kraft senest 1. april

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Notat om regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Notat om regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen Notat om regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen 2020 Generelle bemærkninger Regeringens 2020 plan for arbejdsmiljøet er en naturlig udløber af, at 2010 handlingsplanen tidsmæssigt er ved at være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007

Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 8.6.2007 Notat 15146 JAKA Serviceeftersyn af Arbejdsmiljøloven - lovændringer med virkning fra 1. april 2007 Notat gennemgår de ændringer af Arbejdsmiljøloven, der er gennemført med det såkaldte "Serviceeftersyn".

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet

4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet 4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet 4.1 Sammenfatning 145 4.2 Arbejdsmiljø koster ni mia. kr. 146 4.3 Arbejdstilsynet bruger tid på virksomheder med godt arbejdsmiljø 152 4.4 Administrative

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger Hans Hvenegaard, Hans Jørgen Limborg og Eva Thoft AM2011 d.7. november 2011 Formål og metode Formål: Finde uudnyttede potentialer i virksomhedernes

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej?

AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej? AMO - på rette vej? eller snarere hvilken vej? Refleksioner fra CAVI SAM d. 20. marts 2012, Professor Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler CAVI: Center for forskning i virkemidler

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere