Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank. Bemærk at din forsikringsdækning afhænger af om du er: Lønmodtager Selvstændig Studerende Pensionist eller anden beskæftigelses status Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem. Er du i tvivl om ord og dækningerne, har vi lavet en række ordforklaringer bagerst i hæftet. Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Genworth Financial på tlf Vejledende oversigt af forsikringsdækningen Dækningsomfang: Kode Kvalifikationsperiode Optjeningsperiode Forsikringsydelser Ufrivillig arbejdsløshed ALØS 180 dage 30 dage Midlertidig uarbejdsdygtighed UARB 30 dage 30 dage Hospitalsdækning (sygdom og ulykke) HOSP 30 dage 7 dage Hospitalsdækning (kun ulykke) HOSPU 30 dage 7 dage Dødsfald (sygdom og ulykke) DØD Ingen Ingen Dødsfald (kun ulykke) DØDU Ingen Ingen * i henhold til oprindelige tilbagebetalingsplan Den månedlige ydelse på lånet i op til 12 mdr. pr. forsikringshændelse. Max 36. mdr. ved flere forsikringshændelser* Restgælden på datoen for dødsfaldet* Kvalifikationsperiode: Fra forsikringens ikrafttræden indtræder ret til forsikringsdækning efter ovennævnte kvalifikationsperiode. Optjeningsperiode: Den periode forsikringsbegivenheden skal være til stede før første forsikringsydelse udbetales. Beskæftigelse Alder Forsikringsdækning 18 år - 64 år lånet er under afvikling DØD + UARB + ALØS Lønmodtager 18 år - 64 år lånet er indfriet DØD + 2 * UARB 65 år - 74 år DØDU + HOSPU Selvstændig, arbejdsløs, stud. eller andet Pensionist (førtids-) 18 år - 64 år DØD + UARB + HOSP 65 år - 74 år DØDU + HOSPU 18 år - 64 år DØD + HOSP 65 år - 74 år DØDU + HOSPU Forsikringsydelser: Oplysninger om antal forsikringsydelser og forsikringssummer findes under punkt 6 og 7.

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikrede Hvem er forsikringstager Etableringskriterier Hvornår træder forsikringen i kraft Hvad koster forsikringen Om udbetaling af ydelser Om forsikringssummen Om hvordan du anmelder Om hvornår ophører forsikringsdækningen? Om ændringer i forsikringsbetingelserne Om hvordan selskabet behandler dine oplysninger Om lovgivning Om klage over selskabet Om vilkår for udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere Om flere perioder af ufrivillig arbejdsløshed Om undtagelser i dækningen for ufrivillig arbejdsløshed Om vilkår for udbetaling ved midlertidig uarbejdsdygtighed Om flere perioder af midlertidig uarbejdsdygtighed Om undtagelser i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed Om vilkår for udbetaling hvis du bliver indlagt på hospital Om undtagelser i dækningen for hospitalsindlæggelsen Om vilkår for udbetaling ved dødsfald Om undtagelser i dækningen for dødsfald Ordforklaringer Adresser og telefonnumre...14

3 Generelle bestemmelser Denne forsikring har til hensigt at hjælpe låntagere hos Santander Consumer Bank i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, dødsfald og ved hospitalsindlæggelse. Forsikringen dækker ikke ufrivillig arbejdsløshed for selvstændig erhvervsdrivende og hospitalsindlæggelse for lønmodtagere. 1. Hvem er forsikrede Forsikringen dækker den person der er nævnt på forsikringsbeviset. Der kan maksimalt være 2 personer forsikret pr. lån. 2. Hvem er forsikringstager Forsikringstager er Santander Consumer Bank. Genworth Financial har indgået aftale med Santander Consumer Bank som forsikringstager om at dække Santander Consumer Banks låntagere på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser. Hvis flere personer med fuld forsikringsdækning er berettigede til en forsikringsydelse på samme tid, vil der dog kun blive udbetalt én forsikringsydelse til lånet. 3. Etableringskriterier Forsikringen kan etableres af personer, som er kunder i Santander Consumer Bank, har et dansk cpr-nr. og er bosat i Danmark. Det er en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden kan svare ja til følgende (tro- og loveerklæring): Du er fyldt 18 år Du er ikke fyldt 75 år Du er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du har, eller burde have haft kendskab til ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen, Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed (se evt. ordforklaringerne punkt 24) kan disse tilfælde ikke senere føre til krav om forsikringsdækning. 4. Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringen træder i kraft, når tro- og loveerklæringen (mundtlig eller skriftligt) er afgivet til Santander Consumer Bank som bekræftelse på, at etableringskriterierne i punkt 3 ovenfor er opfyldt og lånet er udbetalt til dig. Har du ved forsikringens etablering, eller senere, givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsaftalen, er forsikringsaftalen ikke bindende for os, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde. Forsikringsdækningen for den enkelte dækningstype kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnittet Om vilkår for udbetaling af forsikringsydelser under hver dækningstype. Forsikringsdækningen løber indtil udløb af lånet som beskrevet i den oprindelige tilbagebetalingsplan, dog maksimalt i op til 10 år, medmindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under punkt 9 Om hvornår ophører forsikringsdækningen. Hvis en forsikring, der har løbet i mindst 180 dage ophører og du inden 14 dage herefter etablerer en ny tilsvarende forsikring hos os i forbindelse med et lån hos Santander Consumer Bank, vil forsikringsdækningen på den ny forsikring træde i kraft umiddelbart efter forsikringsbevisets udstedelse, uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse forsikringsbetingelser. Der skal dog altid afgives ny tro- og loveerklæring ved etablering af ny forsikring. 5. Hvad koster forsikringen Forsikringen for hele forsikringsperioden betales med et engangsgebyr ved etablering. Gebyret fremgår af dit forsikringsbevis. Stempelafgift vil blive opkrævet særskilt i forbindelse med etablering.

4 6. Om udbetaling af ydelser Den oprindelige tilbagebetalingsplan for lånet som bliver beregnet ved oprettelsen, vil gennem hele forsikringstiden være grundlaget for udbetaling af forsikringsydelser. Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager (Santander Consumer Bank) og indbetales direkte på dit lån hos Santander Consumer Bank, for at reducere eller indfri din forpligtelse. Hvis forsikringen fortsætter efter indfrielse af lånet vil forsikringsydelser blive udbetalt direkte til forsikrede. Bemærk, at hvis ydelserne betales direkte til forsikrede, kan gældende lovgivning indebære at der skal betales A-skat af forsikringsydelsen. Forsikringsydelsen ved dødsfald vil altid blive betalt som et engangsbeløb, mens øvrige forsikringsydelser udbetales månedsvis. Du er selv ansvarlig for at betale ydelser på lånet, indtil vi har færdigbehandlet din anmeldelse af en forsikringshændelse. 7. Om forsikringssummen Forsikringsdækningen ved dødsfald for hver Santander Safe kan aldrig overstige kr. Forsikringsdækningen ved ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlæggelse for hver Santander Safe kan aldrig overstige kr. pr. måned. 8. Om hvordan du anmelder Hvis du rammes af en af forsikringsbetingelserne omfattet hændelse, skal du hurtigst muligt udfylde en anmeldelse, så vi kan vurdere om du er berettiget til forsikringsydelse. Du skal anmelde skriftligt. Du kan få en anmeldelse ved at ringe til os, sende os et brev eller en . For at vi kan vurdere din anmeldelse skal du eller dine nærmeste pårørende indsende dokumentation for forsikringsbegivenheden, afhængig af begivenheden kan dette for eksempel være: Korrekt udfyldt anmeldelse (fås ved henvendelse til os) Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver Dokumentation for 12 måneders ansættelse forud for arbejdsløshed (24 måneder for vikararbejde) Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Erklæring fra Jobcentret eller A-kassen Dødsattest Det er naturligvis en forudsætning for, at vi kan behandle anmeldelsen at denne er belyst så godt så muligt. Du er derfor velkommen til at vedlægge enhver dokumentation, som kan belyse hvorfor du mener at have krav på dækning. Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling, refunderer vi disse direkte og rimelige omkostninger. Hvis du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed eller hospitalsindlæggelse og vi betaler forsikringsydelser til Santander Consumer Bank, skal du for hver optjeningsperiode på 30 dage indsende en anmeldelse hvor du dokumenterer, at du stadig er ufrivillig arbejdsløshed, hospitalsindlagt eller midlertidig uarbejdsdygtig. Du har ikke krav på udbetaling af forsikringsydelser fra flere dækningstyper samtidig.

5 Ændring af anmeldelse fra midlertidig uarbejdsdygtighed til ufrivillig arbejdsløshed Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, og du ufrivilligt bliver arbejdsløs, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Vi fortsætter udbetalingen på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, så længe du er berettiget hertil. Hvis du fortsat er ufrivillig arbejdsløs, efter at du er blevet erklæret arbejdsdygtig af din læge, skal du udfylde og fremsende en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed til os. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte, så længe du er ufrivillig arbejdsløs, dog højest i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor ufrivillig arbejdsløshed indtrådte. For at være berettiget til at få udbetaling for ufrivillig arbejdsløshed, skal du, umiddelbart før du blev uarbejdsdygtig, have været beskæftiget som lønmodtager, (se definition af lønmodtager i Ordforklaringen punkt 24) og aflønnet for min. 16 timer pr. uge i en periode af 12 måneder. Arbejdsløshedsperioder på 14 dage eller mindre i forbindelse med jobskifte, afbryder ikke perioden. Ændring af anmeldelse fra ufrivillig arbejdsløshed til midlertidig uarbejdsdygtighed Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du bliver midlertidig uarbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Udbetalingen på grund af ufrivillig arbejdsløshed vil ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte, så længe du er uarbejdsdygtig, dog højest i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du blev uarbejdsdygtig. Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed se bort fra, at du på tidspunktet for anmeldelsen ikke har været i arbejde, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser. Ændring fra hospitalsindlæggelse til midlertidig uarbejdsdygtighed Får du dækning for hospitalsindlæggelse (ikke for lønmodtagere) og bliver du udskrevet uden at være arbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom. Betalingen for hospitalsindlæggelse vil ophøre og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os. 9. Om hvornår ophører forsikringsdækningen? Fortrydelsesret: I henhold til Forsikringsaftalelovens 34 jvf. Lovbekendtgørelse 973/2004, med senere ændringer, har du ret til at fortryde købet af forsikringen. Fortrydelsesfristen: Din fortrydelsesfrist er tredive (30) dage, der regnes fra den dag, du har indgået aftalen, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget forsikringsbevis og forsikringsbetingelserne med oplysning om bl.a., fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. indgiver din ansøgning om tegning af forsikringen den 1., og også har fået oplysninger om fortrydelsesretten, har du frist til og med den 30. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvordan fortryder du: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Santander Consumer Bank at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske per brev, telefax eller til: Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. sal 2650 Hvidovre Tlf.: ,

6 Tilbagebetaling af forsikringsgebyr ved benyttelse af fortrydelsesretten Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 30 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelserne annulleres forsikringen, således at du er stillet som om at forsikringen aldrig var tegnet. Hele det indbetalte forsikringsgebyr samt stempelafgiften tilbagebetales. Tilbagebetalingen vil blive anvendt til nedbringelse af udestående med Santander etableret ved tegning af forsikringen. Forsikringsdækningen ophører Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 75 år. Hvis du dør. Når der sammenlagt er udbetalt 36 forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed, og der sammenlagt er udbetalt 36 forsikringsydelser for midlertidig uarbejdsdygtighed og der sammenlagt også er udbetalt 36 ydelser for hospitalsindlæggelse. For lønmodtagere ophører dækningen for arbejdsløshed når lånet ikke længere er under afvikling, og erstattes af en dobbelt dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed, i henhold til betingelsernes punkt 17. Hvis du opsiger forsikringsdækningen Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage. Hvis Santander / Genworth opsiger forsikringsdækningen Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen. Ophører forsikringen, vil det overskydende gebyr forlods blive anvendt til nedbringelse af udestående med Santander Consumer Bank etableret ved tegning af forsikringen. Idet der er tale om en risiko forsikring, vil en eventuel refusion af forsikringsgebyret ikke være forholdsmæssigt, idet risikoen ikke er ligelig fordelt over forsikringsperioden. 10. Om ændringer i forsikringsbetingelserne Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den første i måneden efter udløbet af de 60 dage. 11. Om hvordan selskabet behandler dine oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikringen tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan videregives til og behandles af såvel Santander Consumer Bank som Genworth Financial med henblik på administration af forsikringen og behandling af din anmeldelse. Oplysningerne må endvidere videregives til og behandles af reassuranceselskaber med henblik på reassurance. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger (pt. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) og Lov om finansiel virksomhed (pt. Lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Santander Consumer Bank og Genworth Financial har registreret om dig, samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af de pågældende oplysninger straks ophøre.

7 12. Om lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for retten vedr. forsikringsaftalen, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 13. Om klage over selskabet Du kan skrive til den klageansvarlige på vores adresse bagerst i dette hæfte eller via vores Du skal have klaget til selskabet over afgørelsen. Ændrer selskabet ikke afgørelsen på baggrund af din klage eller svarer selskabet ikke på din henvendelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Fællesnævn Genworth Financial og Santander Consumer Bank har oprettet et fællesnævn til afgørelse af uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om forsikringen. Klager til Fællesnævnet indsendes til: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86 B, 2605 Brøndby. Ankenævn Indbringelse af en klage til Fællesnævnet udelukker ikke forsikrede fra senere at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt klageskema, der rekvireres hos: Genworth Financial Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf mellem kl og Hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag eller ønsker at klage over selskabet i øvrigt er du meget velkommen til at kontakte den klageansvarlige hos Genworth Financial. Du finder endvidere flere oplysninger om Ankenævnet for Forsikring på deres hjemmeside Ufrivillig arbejdsløshed 14. Om vilkår for udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid, du er mellem 18 og 65 år og lånet er under afvikling. Hvis lånet er indfriet, erstattes dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed af en dobbelt dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed i henhold til betingelsernes punkt 17. Ved udbetaling for ufrivillig arbejdsløshed er det en forudsætning at du har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge se ordforklaringer punkt 24) i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første ufrivillige arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Perioder hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er ufrivillig arbejdsløs, er tilmeldt Jobcentret, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Det er en betingelse for en eventuel udbetaling af forsikringsydelse, at du SENEST 30 dage efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for arbejdsmarkedet på baggrund af en tilmelding til Jobcentret. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos Jobcentret skyldes afholdelse af normal ferie indenfor ferielovens rammer (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første arbejdsløshedsperiode som senere arbejdsløshedsperioder.

8 Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 180 dage efter at forsikringen er trådt i kraft (kvalifikationsperiode), er ikke omfattet af forsikringen. Herudover er ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som afgives indenfor de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du er blevet afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter er ufrivilligt ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som Genworth sidestiller hermed. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig arbejdsløshed. Skyldes arbejdsløsheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen forsikringsdækning. Enhver form for arbejdsfordeling samt afskedigelse og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke som ufrivillig arbejdsløshed. Det samme gælder hvis der er tale om enhver form for lønnedgang. Ufrivillig arbejdsløshed regner vi for indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode, og samtidig er tilmeldt det lokale jobcenter som ledig. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og vi ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre der udbetales ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, så regnes arbejdsløsheden som indtrådt når disse ydelser ophører, og du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ydelser ved ufrivillig arbejdsløshed Efter 30 sammenhængende hele dages ufrivillig arbejdsløshed (optjeningsperiode), betales en måneds ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan. Udbetalingen sker ved førstkommende ydelses forfald, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse (jf. punkt 8). For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages ufrivillig arbejdsløshed efter optjeningsperiodens udløb betaler vi en ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Bemærk at der skal være tale om 30 sammenhængende hele dages ufrivillig arbejdsløshed. Vi betaler op til 12 ydelser pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev ufrivillig arbejdsløs. 15. Om flere perioder af ufrivillig arbejdsløshed For at være berettiget til en ny udbetalingsperiode med forsikringsydelse ved ufrivillig arbejdsløshed skal du igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi dog de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages ufrivillig arbejdsløshed udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du påbegynder midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 12 måneder skal du skriftligt meddele os detaljerne for arbejdsforholdet, før du påbegynder det midlertidige arbejde. Forventes det midlertidige arbejde at vare 3 måneder eller mindre, behøver du ikke meddele det til os. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde, når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages ufrivillig arbejdsløshed. Vi udbetaler op til 12 ydelser i alt, hvori udbetalinger før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet.

9 16. Om undtagelser i dækningen for ufrivillig arbejdsløshed Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke er mellem 18 og 65 år. Du ikke er til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode på 12 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Du er selvstændig erhvervsdrivende. Din ufrivillige arbejdsløshed indtræder indenfor de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Din ufrivillige arbejdsløshed indtræder som følge en opsigelse modtaget skriftligt eller mundtligt indenfor de første 180 dage efter forsikringen er trådt i kraft. Du på tidspunktet forud for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed. Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver. I tilfælde af at du mener at der er tale om en uberettiget bortvisning, har du mulighed for at få behandlet din sag igen, hvis der på et senere tidspunkt træffes en arbejdsretlig afgørelse, som giver dig utvetydigt medhold heri. Du er blevet opsagt på grund af omfanget af sygedage, uden at der fra lægelig side er stillet en diagnose som på rimelig måde kan begrunde fraværet. Du er blevet opsagt, som følge af, at du har nægtet at efterkomme rimelige og lovlige anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis du er blevet opsagt som følge af samarbejdsvanskeligheder. Du er blevet opsagt, som følge af forhold eller handlinger fra din side, som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol. Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, alle former for vikararbejde eller på et opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. Dette ser vi dog bort fra, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde. Din arbejdsløshed skyldes, at du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale eller på lignende måde selv har medvirket til afskedigelsen, eller der er indgået et forlig om opsigelse. Din arbejdsløshed opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, medmindre Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse. Arbejdsløshed indtræder direkte eller indirekte som følge af et af de vilkår eller undtagelser, der er nævnt i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed. Midlertidig uarbejdsdygtighed 17. Om vilkår for udbetaling ved midlertidig uarbejdsdygtighed Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den midlertidige uarbejdsdygtighed indtræder i forsikringens løbetid og du er mellem 18 og 65 år. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er 100 % uarbejdsdygtig og ikke udfører noget andet arbejde som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling af læge i Danmark mod sygdommen eller ulykketilfældets følger mens du er uarbejdsdygtig. Midlertidig uarbejdsdygtighed der indtræder indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft (kvalifikationsperiode), er ikke omfattet af forsikringen. Endvidere er midlertidig uarbejdsdygtighed, som følge af sygdom eller et ulykkestilfælde, der er opstået eller pådraget indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, ikke omfattet af forsikringen. Det gælder også selvom midlertidig uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt.

10 Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller et ulykkestilfælde, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde eller drive din selvstændige virksomhed. Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring blev erklæret uarbejdsdygtig. Ydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed Efter 30 sammenhængende hele dages midlertidig uarbejdsdygtighed (optjeningsperiode), betales en måneds ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan. Udbetaling sker ved førstkommende ydelses forfald, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse (jf. punkt 8). For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages midlertidig uarbejdsdygtighed efter optjeningsperiodens udløb betaler vi en ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden (jf. punkt 8). Bemærk at der skal være tale om 30 sammenhængende hele dages midlertidig uarbejdsdygtighed. Vi betaler i op til 12 ydelser pr. uarbejdsdygtighedsperiode, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte uarbejdsdygtighedsperioder. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev uarbejdsdygtig. 18. Om flere perioder af midlertidig uarbejdsdygtighed For at være berettiget til en ny periode med udbetaling af forsikringsydelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed, og sygdommen er begrundet i en ny sygdom eller et nyt ulykkestilfælde, skal du igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager, have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på 30 dage. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis uarbejdsdygtighedsperioden er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde som en tidligere uarbejdsdygtighedsperiode, skal du igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager, have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Hvis to uarbejdsdygtighedsperioder, der er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde, er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi dog de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er arbejdsdygtig / raskmeldt. 19. Om undtagelser i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed, eller forsætligt, selv har forårsaget. Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden. Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde. Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom. Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer. Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand. Enhver tilstand, der opstår mens du er beskæftiget i udlandet, medmindre Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller

11 Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed er under behandling af læge bosiddende i Danmark. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Hospitalsindlæggelse 20. Om vilkår for udbetaling hvis du bliver indlagt på hospital Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis hospitalsindlæggelsen indtræder i forsikringens løbetid. Dækningen omfatter ikke lønmodtagere mellem 18 og 65 år. Dækningen omfatter: - personer der er fyldt 18 men ikke 65 år: Ved hospitalsindlæggelse som følge af sygdom eller ulykkestilfælde - personer der er fyldt 65 men ikke 75 år: Ved hospitalsindlæggelse som følge af ulykkestilfælde Hospitalsindlæggelse indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft (kvalifikationsperiode), er ikke omfattet af forsikringen. Endvidere er hospitalsindlæggelse, som følge af sygdom eller et ulykkestilfælde, der er opstået eller pådraget indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, ikke omfattet af forsikringen. Det gælder også selvom hospitalsindlæggelsen først anmeldes på et senere tidspunkt. Hospitalsindlæggelse betyder at du som følge af sygdom eller et ulykkestilfælde er indlagt på et hospital og det er nødvendigt at du er undergivet løbende behandling. Hospitalsindlæggelsen regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring eller anden dokumentation fra hospitalet er blevet indlagt. Ydelser ved hospitalsindlæggelse Efter 7 sammenhængende dages hospitalsindlæggelse (optjeningsperiode), betales en måneds ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan. Udbetaling sker ved førstkommende ydelses forfald, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse (jf. punkt 8). For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse efter optjeningsperiodens udløb, betaler vi en ydelse i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse for perioden. Bemærk at der skal være tale om 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse. Vi betaler op til 12 ydelser pr. hospitalsindlæggelse, og i alt op til 36 ydelser ved flere adskilte hospitalsindlæggelser. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden du blev indlagt på hospital. Om flere perioder af hospitalsindlæggelse hvis du er under 65 år For at være berettiget til en ny udbetalingsperiode med udbetaling af forsikringsydelsen ved hospitalsindlæggelse, og sygdommen er begrundet i en ny sygdom eller et nyt ulykkestilfælde, skal du have været genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på 30 dage. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis hospitalsindlæggelsen er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde som en tidligere hospitalsindlæggelse, skal du igen have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller have været raskmeldt i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Hvis to hospitalsindlæggelser, der er begrundet i samme sygdom eller samme ulykkestilfælde, er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi dog de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er arbejdsdygtig / raskmeldt.

12 Om flere perioder af hospitalsindlæggelse hvis du er fyldt 65 men ikke 75 år Bliver du ramt af et nyt ulykkestilfælde, skal du have været raskmeldt i en sammenhængende periode på 30 dage for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelser. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 ydelser. Hvis hospitalsindlæggelsen er begrundet i samme ulykkestilfælde som en tidligere hospitalsindlæggelse, skal du have været raskmeldt i en sammenhængende periode på mindst 180 dage. Hvis to hospitalsindlæggelser, der er begrundet i samme ulykkestilfælde, er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi dog de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 ydelser. Når der foreligger dokumentation for nye 30 sammenhængende hele dages hospitalsindlæggelse udbetales den næste ydelse, dog tidligst når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse i perioden. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er udskrevet fra hospitalet. 21. Om undtagelser i dækningen for hospitalsindlæggelsen Dækningen gælder ikke for Lønmodtagere. For aldersgruppen 65 til 75 år dækker forsikringen ikke for hospitalsindlæggelse, som følge af sygdom. Der udbetales ikke ydelser for hospitalsdækning såfremt, hospitalsindlæggelsen er en følge af undtagelserne som nævnt i punkt 19. Dødsfald 22. Om vilkår for udbetaling ved dødsfald Forsikringsdækningen omfatter udelukkende dødsfald der indtræder i forsikringens løbetid. For personer der er fyldt 18 år men ikke 65 år dækker forsikringen dødsfald som følge af sygdom eller ulykke. For personer der er fyldt 65 år dækker forsikringen dødsfald som følge af ulykke. Dødsfaldsdækningen gælder straks ved forsikringens ikrafttræden. Ydelser ved dødsfald Ved dødsfald udbetaler Genworth Financial det angivne lånebeløb på tidspunktet for dødsfaldet, i henhold til den oprindelige tilbagebetalingsplan. Beløbet betales direkte til forsikredes låneaftalekonto. Et eventuelt overskydende beløb udbetales til forsikredes nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, henholdsvis registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, børn eller hvis sådanne ikke forefindes, arvinger i henhold til loven. Bemærk at der eventuelt skal betales boafgift af overskydende beløb. 23. Om undtagelser i dækningen for dødsfald Vi udbetaler ikke forsikringsydelse ved dødsfald som følge af: Sygdom, hvis forsikrede er mellem 65 år og 75 år. Dødsfald som indtræder mere end et år efter et ulykkestilfælde. Selvmord inden for 1 år efter forsikringens ikrafttræden. Sygdom eller personskade, som du ved forsikringens ikrafttræden havde kendskab til, eller burde have haft kendskab til. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning.

13 24. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Nærtstående betyder ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registrerede partnere. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du er beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende mere end 30 timer pr. uge, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende 3. Kommende arbejdsløshed betyder, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed eller kendskab til din arbejdsgivers planer om for eksempel, men ikke begrænset til, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden, eller dele heraf, nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens grundet virksomhedens utilstrækkelige resultater, kan disse tilfælde ikke senere føre til krav om forsikringsdækning hvis kravet har udspring i disse forhold. Opsigelse anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Alle typer meddelelser, hvori det fastslås, at opsigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt. Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig. Sindetskrivelser i.h.t. Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning. Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til din kundskab. Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelse. Kvalifikationsperiode: Fra forsikringens ikrafttræden indtræder ret til forsikringsdækning efter ovennævnte kvalifikationsperiode. Optjeningsperiode: Den periode forsikringsbegivenheden skal være til stede før første forsikringsydelse udbetales. Ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Oprindelige tilbagebetalingsplan forstås den tilbagebetalingsplan på lånet som bliver beregnet ved oprettelsen af forsikringen, der indeholder lånet og det samlede forsikringsgebyr. Denne tilbagebetalingsplan vil gennem hele forsikringsperioden være grundlaget for beregning af forsikringsydelser under denne forsikring. Ved udbetaling af forsikringsydelser vil der ikke blive taget hensyn til eventuelle ændringer i forhold til den oprindelig tilbagebetalingsplan, uanset om disse ændringer skyldes renteændringer, hurtigere tilbagebetaling eller betalings frie måneder.

14 25. Adresser og telefonnumre Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Postboks København V tlf.: Santander Consumer Bank Stamholmen 147, 6. sal 2650 Hvidovre tlf.: fax: Genworth Financial Kirkebjerg Allé 86 B 2605 Brøndby tlf.: fax: Dækningen for dødsfald og midlertidig uarbejdsdygtighed er tegnet i Financial Assurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Assurance Company Limited, engelsk livsforsikringsselskab registreret i England under nr Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed og hospitalsindlæggelse er tegnet i Financial Insurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab registreret i England under nr begge med adresse Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London W4 5XR, England. Selskaberne er i fællesskab benævnt Genworth Financial.

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Nr. 7000-003 A Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Fiat Finansiering A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder i forbindelse

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere