Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf

2 Budget Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne Velkomst Kommunens økonomi Fredericia på forkant Budgetforslag til 1. behandling Plenumdebat Kaffepause Plenumdebat Den videre budgetlægning Middag 1

3 Kommuneaftale Indhold Forventet regnskab 2015 Basisbudget Kommuneaftale 2

4 Kommuneaftale Tilskud Anlæg Øvrig drift Aftalens formål: balance i kommunernes økonomi Sammenhæng mellem finansiering og udgifter Skævvridning kan forekomme Skatter Service- udgifter 50 0 Finansiering Udgifter Kommuneaftalens indhold Skatter/tilskud Serviceudgifter Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Anlæg Lånemuligheder 3

5 Skatter Skattestop fortsat gældende for kommunerne under ét Mulighed for skattestigninger på 200 mio. kr. kræver at andre nedsætter Ansøgningsfrist 3. september Tilskudsordning til skattenedsættelser som reduceres ved overskridelse af 200 mio. kr Tilskud til skattesænkning 75 % 50 % 50 % 25 % Ekstraordinært finansieringstilskud Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 1½ mia. kr. efter folketal 2 mia. fordeles på grundlag af strukturelt underskud over gennemsnit beskatningsgrundlag g g under kr. pr. indbygger Fredericia får 28 mio. kr. 4

6 Tilskud ældre og flygtninge Ældremilliard Ansøgning/pulje bortfalder Fordeles via bloktilskuddet Fredericia får 9,4 mio. kr. Tilskud vedr. flygtninge i 2016 Tilskud på 325 mio. kr. Fredericias andel udmeldes senere (2,7 mio. kr. i 2015) Anvendelsen af midler afgøres i den politiske del af budgetlægningen Særtilskudspuljer Særtilskud forhøjes til 300 mio. kr. Demografiske udfordringer Økonomiske udfordringer Lav udvikling i kernevelfærden Pulje på 420 mio. kr. til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer Økonomi indsender ansøgninger svar udgangen af august 5

7 Serviceudgifter Niveau på 237,4 mia. kr. Sanktionslov: 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af overholdelse af servicerammen Fredericias teknisk beregnede serviceramme udgør 2.095,7 mio. kr. Omprioriteringsbidrag Omprioritering på 1 % i det kommunale udgiftsloft fra 2016 og frem Svarer til 2,4 mia. kr. på landsplan Tilbageførsel på 1,9 mia. kr. i 2016 til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder Bred effektiviseringstilgang med bl.a. markante regelforenklinger Regeringen tilkendegiver at sundhedsområdet prioriteres Omprioritering ,2 22,2 22,2 22,2 Tilbageførsel ,8-17,8-17,8-17,8 Omprioritering ,22 22,22 22,22 Omprioritering ,2 22,2 Omprioritering ,2 I alt 4,4 26,6 48,8 71,0 Indregnet i basisbudget Ikke del af 2016-aftalen 6

8 Overførselsudgifter Niveau 83,5 mia. kr. Beskæftigelsesreform Vedtages i september Er indregnet i basisbudget Udgiftsneutral på kort sigt Beskæftigelsesreform Alle påvirkelige ydelser er omfattet Nye beskæftigelsesfremmende tiltag Refusionsomlægning Ministeriets oprindelige beregninger viste gevinst på 8 mio. kr. som siden er reduceret til 0 Aftrapning af refusioner over tid Tilpasning af udligningssystemet 7

9 Refusionsomlægning Fremtidig finansiering Ref. % Tilskud - nettoudgifter efter folketal Refusion - procentdel af faktiske udgifter Andel stiger Risiko for tab for socialt belastede kommuner => tilpasning af udligning Uger Refusionsomlægning Usikkerheder Udvikling i konjunkturer, sundhed m.m. Fremtidig adfærd hos borgere og kommuner Konsekvenserne af en permanent ændring af udligningssystemet fra 2018 Historisk datagrundlag ikke nødvendigvis retvisende fremadrettet 8

10 Aktivitetsbestemt medfinansiering Beregningen af den kommunale andel har været fejlbehæftet Reduktion i Fredericia på 15,0 mio. kr. Aftalen om regionernes økonomi betyder at tabet reduceres? Anlæg Niveau 16,66 mia. kr. også i overslagsår Reduktion på 0,4 mia. kr. i forhold til sidste års forventning Intet loft men krav om koordinering Fredericia tab på 3,7 mio. kr. 9

11 Udvikling i anlægsniveau Lånemuligheder Mio. kr Ansøgning Mindre kommuner med større strukturelle investeringer Projekter med effektiviseringspotentiale 600 Bülows Kaserne Sygehus Styrkelse af likviditet 500 Ja Ordinær pulje 200 Infrastruktur og ejendomme I alt at Ingen særskilte pulje til OPP-projekter. Økonomi har indsendt ansøgninger svar udgangen af august. Byråd indarbejder i budgetlægningen. 10

12 Sammenfatning kommuneaftale Plus Fleksibelt skattestop Ekstraordinært finansieringstilskud Tilskud ældre og flygtninge Muligheder for særtilskud Refusionsomlægning uden tab(?) Lånemuligheder Minus Kortsigtet finansiering Omprioriteringsbidrag Aktivitetsbestemt medfinansiering Reduceret anlægsniveau Forventet regnskab

13 Budgetopfølgningens indhold Selve budgetopfølgningen Byrådsbeslutninger Omplaceringer Kommuneaftale Forventet Spar/lån Fagafdelingernes indmeldinger Økonomis vurdering 12

14 Vurdering Budgetopfølgningen signalerer styr på økonomien Nøgletal overholder den økonomiske politik 13

15 2. budgetopfølgning Bevillingsmæssig konsekvens Mio. kr. Midtvejsregulering skatter og tilskud *) -1,0 Mindreudgifter Plejen, netto -2,3 Færre på overførselsudgifter -2,5 Tilretning af renteniveau -1,7 Justering af afdrag -0,8 Samlet 2. budgetopfølgning -8,3 *) Ingen modregning af reduceret lønfremskrivning Prognose Spar/lån Metoder Fagområdernes bud Udgangspunkt i aktuelt forbrug og tidligere forbrugsmønstre Kombination af metoder 14

16 Forventet regnskab , , Erfaringsmetode Valgt metode Fagområder Spar/lån nyt bud 2014->15 Fagområdets Kombi vurdering Serviceudgifterne 90,8 63,9 125,6 15

17 Forbrugsprocenter udvalg Udvalg By- og Teknikudvalget 47,7% 39,9% Miljø- og Energiudvalget 34,3% 23,9% Beredskabskommissionen 90,3% 128,3% Børne- og Uddannelsesudvalget 61,9% 59,9% Kultur- og Idrætsudvalget 67,8% 64,8% Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget 52,8% 49,7% Social- og Omsorgsudvalget 59,5% 57,5% Økonomiudvalget 61,1% 62,2% I alt 60,5% 58,6% Forskel 1,9 Ved 1BO 2,0 Basisbudget 16

18 Budgetlægningens faser 2. behandling Ændringsforslag til 1. behandling 1. behandling Politiske forslag til ændringer af basisbudget Vedtaget budget Basisbudget Sidste års budget justeret efter fastsatte spilleregler Basisbudget Spilleregler Spilleregler ØK Ny pris- og lønfremskrivning Kommuneaftalens konsekvenser Ny lovgivning, byrådsbeslutninger Overførselsudgifter efter forventet forbrug Fortsat bufferpulje på 20 mio. kr. Reduktion for faldende mængder på børneområdet 17

19 Mængderegulering Forslag til supplerende spilleregel 104 Ingen justeringer for stigende mængder Ny regel basisbudget: Justering af faldende mængder år 6 15 år Ikke indarbejdet Ekstra finansieringstilskud i overslagsår Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i overslagsår Justering af nye vækstskøn (september) Justering af bloktilskud som følge af ny regionsaftale Særtilskud Lånemuligheder Udgiftssiden ældremilliard (9,4 mio. kr.) Udgiftssiden flygtninge (2,7 mio. kr.?) Gevinst fra 2019 beredskab 18

20 Økonomisk oversigt Basisbudget og 2. budgetopfølgning 21. august 2015 Resultatopgørelse R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Skatter og generelle tilskud , , , , , , ,2 Serviceudgifter 2.001, , , , , , ,7 Øvrige driftsudgifter 916,7 933,4 925,4 988, , , ,4 Renter 18,2 20,8 12,1 13,3 13,8 12,3 10,9 Resultat af ordinær drift -248,9-163,0-233,2-162,9-106,5-87,7-57,2 Anlæg 101,11 94,2 104,00 50,1 63,66 59,7 61,4 Resultat af skattefinansieret område -147,8-68,8-129,1-112,8-42,9-28,1 4,2 Jordforsyning/Danmark C -45,6-10,1 0,9 1,5 1,5 1,5 1,6 Brugerfinansieret område (drift og anlæg) -14,1 9,5 13,6 3,7 5,3-1,3-3,5 Resultat før finansielle poster -207,5-69,5-114,6-107,6-36,1-27,8 2,3 Låneoptagelse -110,7-8,8-8,8-8,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 105,8 76,5 101,8 77,4 74,0 73,8 70,5 Resultat i alt -212,5-1,7-21,6-38,6 37,9 46,1 72,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Likvide id aktiver primo -28, ,7 106,7 93,7 127,77 73,1 13,8 Drift, anlæg og finansielle poster 212,5 1,7 21,6 38,6-37,9-46,1-72,8 Øvrige finansforskydninger -76,9-5,3-34,7-4,6-16,6-13,2-15,6 Likvide aktiver ultimo 106,7 103,2 93,7 127,7 73,1 13,8-74,6 Likvide aktiver deponeret 30,2 15,1 15,1 0,0 0,0 2,5 7,2 Likvide aktiver gennemsnit 238,0 173,0 307,0 305,0 288,0 232,0 158,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Vurdering af basisbudget Balance i økonomien Overskud i 2016 primært som følge af finansieringstilskud Underskud i alle andre år primært som følge af omprioriteringsbidraget Robust kassebeholdning Overholder økonomisk politik i alle år Faldende i perioden som følge af underskuddet Generelt en sund økonomi men underskuddet i overslagsår skal håndteres 19

21 Ændret resultat i alt Hovedforklaringer på ubalance Resultat i alt Kommuneaftale: Omprioriteringsbidrag Ekstraordinær finansiering -28 Ældremilliard Reduceret anlæg Reduceret finansiering sundhed Egne sager: Mængderegulering I alt Andre forklaringer Skatter som ikke følger landsudvikling Overførsler som ikke følger landsudvikling P/L som rammer skævt Udligningsmæssige virkninger 20

22 Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af opgaveløsningen Budget

23 Formål Skaffe råderum til de politiske prioriteringer i budgetlægningen Ledelsesfokus på at fremtidssikre velfærd og styrke innovation Leve op til regeringens g krav om omprioriteringsbidrag Skabe rum til at gøre en forskel 22

24 Med andre ord Vi vil forny og optimere, så vi kan levere samme service for færre midler eller mere for det samme! Vi vil IKKE besparelser besparelser giver dårligere velfærd og en mindre attraktiv arbejdsplads Omprioriteringsbidrag: 1 % Målet er at frigive 0,5 % centralt og 0,5 % decentralt Hvis regeringen ruller tilbage, kan pengene prioriteres politisk (lokalt) 23

25 Det betyder i praksis ,5 pct decentralt ,5 pct centralt I alt Risikovurdering Høste samme sted flere gange Låste budgetter giver ikke mulighed for at frigive midler Tage højde for stigende efterspørgsel på bestemte områder Borgernes forventning svarer ikke til det leverede Politiske behov overstiger det økonomiske potentiale Andet? 24

26 Den videre proces Fremsendes til politisk behandling i byrådet til oktober Budgetforslag til 1. behandling 25

27 Budgetforslaget i overskrifter Robust udgangspunkt for budgetlægningen Styr på økonomien Godt regnskabsresultat Overordnede mål Investeringer i vækst og velfærd med henblik på realisering af visionen Forøge anlægsinvesteringer, jf. økonomisk politik Budgetsikkerhed Intet likviditetstilskud eller tilbageløb i overslagsår Bufferpulje i alle 4 år Ikke budgetlagt med særtilskud, låneoptagelse, jordsalg m.m. Fredericia på forkant Krav om budgetreduktioner for 1 % årligt Imødegår regeringens omprioriteringsbidrag Giver et politisk råderum hvis bidraget tilbageføres helt eller delvist Skaber en organisation med fokus på løbende optimeringer 26

28 Borgmesterens budgetforslag 1. behandling Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr Skatter og generelle tilskud , , , ,2 Serviceudgifter 2.097, , , ,2 Øvrige driftsudgifter 988, , , ,4 Renter 13,3 13,8 12,3 10,9 Resultat af ordinær drift -148,2-111,8-116,3-109,7 Anlæg 115,4 66,8 41,0 42,3 Resultat af det skattefinansierede område -32,9-45,0-75,3-67,4 Jordforsyning / Danmark C 1,5 1,5 1,5 1,6 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 3,7 5,3-1,3-3,5 Resultat før finansielle poster -27,7-38,2-75,1-69,3 Låneoptagelse -8,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 77,4 74,0 73,8 70,5 Resultat i alt 41,3 35,8-1,3 1,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Kassebeholdning Likvide aktiver primo 93,7 47,8-4,7-16,6 Drift, anlæg og finansielle poster -41,3-35,8 1,3-1,2 Øvrige finansforskydninger -4,6-16,6 6-13,2-15,6 Likvide aktiver ultimo 47,8-4,7-16,6-33,4 Likvide aktiver deponeret 0,0 0,0 2,5 7,2 Likvide aktiver gennemsnit 265,0 209,0 178,0 163,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld ,8-945,8-872,0-801,5 - Heraf skattegæld -707,0-644,4-582,3-523,8 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -312,8-301,4-289,7-277,7 Mellemværende brugerfinansieret 27. område august ,0-23,9-26,4-31,2 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Vurdering Underskud i 2016 og 2017 som følge af investeringer Betragtelig forøgelse af anlægsniveauet i 2016 og 2017 Balance i øvrige år Gennemsnitlig kasse som overholder byrådets mål Gælden reduceres med mio. kr. årligt 27

29 Serviceudgifter Mio. kr By- og Teknikudvalget Understøttelse og sikring af DanmarkC og FredericiaC væksten med medarbejdere til myndighed, planlægning og implementeringsopgaver Bortfald af gevinstkrav på den tidligere Masterplan Gågaderegulativ og udeservering - bortfald af indtægten 2,500 2,500 2,500 2,500 2,400 2,400 2,400 0,350 0,350 0,350 0,350 Miljø- og Energiudvalg Bortfald af krav om skovindtægter 0,620 0,620 0,620 0,620 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Midler til specialiseret rehabilitering af 0,400 0,400 0,400 0,400 hjerneskadede patienter Udmøntning af praksisplan 0,932 0,932 0,932 0,932 Børne- og Uddannelsesudvalget Flere midler til børnene forhandles på plads i 10,000 10,000 10,000 10,000 budgetforhandlingerne Projekt "Fra bænken til banen" 0,314 0,314 0,314 0,314 Stærkere iværksætterkultur 0,100 Kultur- og Idrætsudvalget De Orange Haller - tilførsel af yderligere 0,200 0,200 0,200 0,200 driftsmidler Udvikling af aftenskoleområdet - tilbageførelse 0,200 0,200 0,200 0,200 af tidligere besparelse Eliteidræt 0,500 0,500 0,500 0,500 Reduktion baneleje og husleje FC Fredericia 0,400 0,400 0,400 0,400 Social- og Omsorgsudvalget Pulje "Løft til ældreområdet" 8,500 8,500 8,500 8,500 Forhøjelse af pulje 18 0,200 0,200 0,200 0,200 Merudgifter til køb af madservice 0,951 0,951 0,951 0,951 Merudgifter til kørsel af madservice 0,728 0,728 0,728 0,728 Afledte driftsudgifter som følge af ombygning af 0,250 0,250 0,250 0,250 I.P. Schmidt til seniorhus Unge misbrugere 0,250 0,250 0,250 0,250 Økonomiudvalget Oplevelsesøkonomi, event, branding, 6. juli, sportsstævner, markedsføring, teater, Legoland 6,500 6,500 6,500 6,500 Ressort, MesseC Fornyelsesstrategi - central pulje -11,100-22,200-33,300-44,400 Decentrale tiltag til fornyelse af den kommunale -11,100-22,200-33,300-44,400 opgaveløsning Nulstilling af gl. effektiviseringspulje 3,000 3,000 3,000 3,000 I alt (pristalsfremskrevet) 14,695-5,304-28,456-52,487 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 28

30 Anlæg Mio. kr By- og Teknikudvalget Anlægsønsker fra anlægsseminar infrastruktur 20,550 16,150 9,950 9,950 Byfornyelse midtbyen 5,000 5,000 Pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme 0,700 Kommunal andel af anlæg Fredericia C 2,000 2,000 2,000 Pulje til "Gang i byen" 5,000 Miljø- og Energiudvalget Øster Strand 3,000 Børne- og Uddannelsesudvalget Pulje til sikre skoleveje 2,000 Renovering og forskønnelse af skoler, 10,000 daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m. Udvikling af profilinstitutioner 2,000 Kultur- og Fritidsudvalget Større vedligeholdelsesopgaver i Madsby Legepark 2,000 Pulje til anlæggelse af kunstgræsbaner 3,500 Fra det Bruunske Pakhus til Tøjhuset 4,000 Anlægspulje til idrætslivet 0,500 Social- og Omsorgsudvalget Investering og implementering af nyt omsorgssystem 5,000 Økonomiudvalget Pulje til investering i velfærdsinnovation 2,000 Regulering af investeringspuljen -20,000-30,000-30,000 I alt (pristalsfremskrevet) 65,250 3,210-18,742-19,099 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 29

31 Tidsplan Dato Aktivitet 27. august Budgetseminar 1/7 1./7. september 1. behandling af budgettet i ØK/Byråd september Budgetforslaget i høring 4. september Fælles informationsmøde Åbent rådhus 9. september Individuelle forhandlingsmøder 16./17. september Individuelle forhandlingsmøder 18. september Forhandlingsdag 29. september/ 2. behandling af budgettet i ØK/Byråd 5. oktober 30

32 Værktøjer i budgetlægningen Byrådsportalen Spørgsmål/svar på Byrådsportalen august og september Informationsmateriale på byrådsportalen Nøgletal Høringsportal 31

Basisbudget 2016-2019

Basisbudget 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 1 Basisbudget 2016-2019 Byrådets budgetseminar den 27. august 2015 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere