REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Læsevejledning: Venstre kolonne indeholder det nuværende regulativbestemmelser. Da der er sket en vis ombrydning af teksten i forslag til nyt regulativ, er bestemmelserne ikke gengivet i korrekt rækkefølge, men i stedet gengivet overfor de nye bestemmelser. Tekst som er væsentlig ændret er markeret med grå baggrund. Tilknyttede bemærkninger er yderligere markeret med kursiv. Højre kolonne er forslag til nyt regulativ. Tilføjelser og ændringer markeret med gul baggrund.

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOVGRUNDLAG GYLDIGHEDSOMRÅDE DEFINITIONER GENERELLE BESTEMMELSER Århus Kommunes pligter Transportørens pligter Husholdningernes pligter Tilslutningspligt Benyttelsespligt Sorteringspligt Opsamling og opbevaring Fælles renovationsordninger Deltagelse i forsøgsordninger Afbrænding DISPENSATIONER SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR UDLEJNINGSEJENDOMME GEBYRER Grundgebyrer Boligbidrag Gebyr for dagrenovationsordning Gebyrer for tilvalgsydelser Ekstraordinære gebyrer Betaling PÅBUD OG TILSYN KLAGEADGANG OVERTRÆDELSE IKRAFTTRÆDEN

3 Bilag Bilag 1 Dagrenovation Bilag 2 Henteordning for papir og pap Bilag 3 Henteordning for haveaffald Bilag 4 Storskraldsordning Bilag 5 Bringeordning for papir, pap og glas Bilag 6 Indsamlingsordning for farligt affald Bilag 7 Indsamlingsordning for elektronik affald (affald af elektriske og elektroniske produkter) Bilag 8 Indsamlingsordning for PVC-affald Bilag 9 Indsamlingsordning for imprægneret træ Bilag 10 Indsamlingsordning for CFC-holdige kølemøbler Bilag 11 Andre affaldstyper Bilag 12 Genbrugsstationer Bilag 13 Genbrugspladser i fælles bebyggelser Bilag 14 Hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald Bilag 15 Retningslinier i forbindelse med byfornyelse og gårdforbedringer i Århus Kommune - 3 -

4 1. Formål 1.1 Århus Kommunes overordnede mål er, at affald fra husholdninger sikres en miljømæssig forsvarlig håndtering med størst mulig ressourceudnyttelse. Det er et generelt mål, at affald skal sorteres ved kilden, dvs. i husholdningen, og de affaldsordninger, der tilbydes, skal være fleksible og lette at forstå og anvende. 1. Formål 1.1 Århus Kommunes overordnede mål er en miljømæssig og økonomisk optimal håndtering af affaldet med størst mulig ressourceudnyttelse i første række ved at udnytte materialerne, dernæst energiindholdet i affaldet. fleksible affaldsløsninger, der er lette at forstå for borgerne samt en løbende forbedring af serviceniveauet. 2. Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere ændringer. (Miljøbeskyttelsesloven). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, bekendtgørelse om affald. (Affaldsbekendtgørelsen). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 1998 om håndtering af elektriske og elektroniske produkter. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler. Arbejdstilsynets anvisning nr , november 1998 Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v Administration af regulativets bestemmelser varetages af Århus Kommunale Værker, som er myndighed på området. 3. Gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for alle husholdninger i Århus Kommune, og omfatter håndtering af alle typer affald, der naturligt forekommer fra husholdninger. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for kommunen, husholdninger, grundejere og transportører. 3.2 Århus Kommunale Værker afgør i tvivlstilfælde, om affaldet er omfattet af regulativet. 2. Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere ændringer. (Miljøbeskyttelsesloven). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, bekendtgørelse om affald. (Affaldsbekendtgørelsen). Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 1998 om håndtering af elektriske og elektroniske produkter. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler. Arbejdstilsynets anvisning nr , november 1993 Manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v Administration af regulativets bestemmelser varetages af Århus Kommune, som er myndighed på området. 3. Gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for alle husholdninger i Århus Kommune, og omfatter håndtering af alle typer affald, der naturligt forekommer fra husholdninger. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for kommunen, husholdninger, grundejere og transportører. 3.2 Århus Kommune afgør i tvivlstilfælde, om affaldet er omfattet af regulativet

5 4. Definitioner 4.1 Affald er ethvert stof og enhver genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni Ved husholdningsaffald forstås følgende affaldstyper: Dagrenovation Storskrald, jf. bilag 8 og 11 Haveaffald, jf. bilag 9 Farligt affald, jf. bilag Ved dagrenovation forstås følgende affaldstyper: Bioaffald, jf. pkt. 6.1 Papir, jf. bilag 1 og 2 Glas, jf. bilag 2 Restaffald, jf. pkt. 6.2 (Udgår) 4.4. Ved husholdning forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner og ejendomme med blandet bolig og erhverv, f.eks. plejehjem, landbrugsejendomme m.v. 4.5 Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. 4.7 Ved kildesortering forstås sortering af affald, der hvor affaldet opstår. 4. Definitioner 4.1 Affald er ethvert stof og enhver genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni Ved husholdningsaffald forstås affald, der naturligt forekommer fra husholdninger herunder især følgende affaldstyper: Dagrenovation, jf. bilag 1 - Papir, jf. bilag 2 og 5 - Glas, jf. bilag 5 Storskrald, jf. bilag 4, 12 og Farligt affald, jf. bilag 6 - Elektronik affald, jf. bilag 7 Haveaffald, jf. bilag 3 og Ved husholdning forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner og ejendomme med blandet bolig og erhverv. Herved forstås f.eks.: Villa og rækkehuse Lejligheder Kollegier Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsejendomme Plejehjem og andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved en husholdning forstås ikke boliger og beboelsesrum, der er beregnet til tidsbegrænset ophold som en del af en erhvervsvirksomhed eller offentlig serviceydelse. Herved forstås f.eks. hoteller og kursusejendomme. 4.4 Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. 4.5 Ved kildesortering forstås sortering af affald, der hvor affaldet opstår

6 4.12 Ved indsamlingsordning forstås en ordning for håndtering og behandling af affald, hvor Århus Kommune har ansvaret for ordningens funktionsduelighed. En indsamlingsordning kan være organiseret som en bringeordning, jf. pkt. 4.9 eller en henteordning, jf. pkt Ved en anvisningsordning forstås en ordning, hvor husholdningen er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt. 4.8 Ved henteordning forstås indsamling af affald direkte fra den enkelte ejendom. En henteordning kan være organiseret som enten en tilkaldeordning, jf. pkt eller en ruteindsamling, jf. pkt Ved bringeordning forstås, at den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet efter de anvisninger, der er givet i nærværende regulativ og bilag Ved tilkaldeordning forstås indsamling af affald efter henvendelse fra den enkelte husholdning eller bebyggelse Ved en ruteindsamling forstås indsamling af affald direkte fra den enkelte ejendom med faste intervaller. 4.6 Ved transportør forstås den, der gennem kontrakt med Århus Kommune har retten og forpligtelsen til at transportere husholdningsaffald i kommunen Indsamlingsmateriel er enhver type renovationsbil, der anvendes til transport af affald Opsamlingsmateriel er affaldsbeholdere af enhver art, f.eks. den affaldsbeholder, minicontainer, frontloadercontainer og ladcontainer, som husholdningsaffaldet anbringes i Ved adgangsvej forstås vejen fra opsamlingsmateriellets opstillingssted til renovationsbilens holdeplads Ved tilkørselsvej forstås vejen fra offentlig vej til renovationsbilens holdeplads. 4.6 Ved indsamlingsordning forstås en ordning for håndtering og behandling af affald, hvor Århus Kommune har ansvaret for ordningens funktionsduelighed. En indsamlingsordning kan være organiseret som en bringeordning, jf. punkt 4.9 eller en henteordning, jf. punkt Ved en anvisningsordning forstås en ordning, hvor husholdningen er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt. 4.8 Ved henteordning forstås indsamling af affald direkte fra den enkelte ejendom. En henteordning kan være organiseret som enten en tilkaldeordning, jf. punkt 4.10 eller en ruteindsamling, jf. punkt Ved bringeordning forstås, at den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet efter de anvisninger, der er givet i nærværende regulativ og bilag Ved tilkaldeordning forstås indsamling af affald efter henvendelse fra den enkelte husholdning eller bebyggelse Ved en ruteindsamling forstås indsamling af affald direkte fra den enkelte ejendom med faste intervaller Ved transportør forstås den, der gennem kontrakt med Århus Kommune har retten og forpligtelsen til at transportere husholdningsaffald i kommunen Indsamlingsmateriel er enhver type renovationsbil, der anvendes til transport af affald Opsamlingsmateriel er affaldsbeholdere af enhver art, f.eks. den affaldsbeholder, minicontainer, ladcontainer eller opsamlingstank til mobilsug, som husholdningsaffaldet anbringes i Ved adgangsvej forstås vejen fra opsamlingsmateriellets opstillingssted til renovationsbilens holdeplads Ved tilkørselsvej forstås vejen fra offentlig vej til renovationsbilens holdeplads

7 4.18 Ved en specialtømning forstås en tømning, der foretages udenfor den normale ruteindsamling. Tømningen kan være pålagt af Århus Kommunale Værker, og der kan opkræves gebyr for tømningen Brugercenteret er en del af fonden Århus Renholdningsselskab, som i henhold til aftale af 24. august 1999 med Århus Kommune, bl.a. skal varetage brugerinteresser på husholdningsaffaldsområdet og den daglige kontakt til husholdninger og renovatører Ved en specialtømning forstås en tømning, der foretages udenfor den normale ruteindsamling. Det kan f.eks. forekomme i tilfælde, hvor affaldsbeholder til dagrenovation indeholder affald, der ikke er forbrændingsegnet, og som derfor skal fjernes. Det kan f.eks. være storskrald eller elektronik affald. hvor en beholder til papir er forurenet af f.eks. dagrenovation, så det ikke kan afleveres til modtagefirmaet. hvor en beholder til haveaffald indeholder uønsket affald, så indholdet ikke kan anvendes til kompost. hvor affaldsbeholder skal afhentes på en ejendom med en adgangsvej, som ikke kan godkendes. Tømningen kan være pålagt af Århus Kommune, og der kan opkræves et omkostningsbestemt gebyr for tømningen. Jf. punkt og Brugercenteret er en del af fonden århus miljøcenter, som i henhold til aftale af 24. august 1999 med Århus Kommune, bl.a. skal fungere som Århus Kommunes forlængede arm og varetage den daglige kontakt til husholdninger og transportører Ved området Midtbyen forstås området inden for Ringgaderne samt Langenæs. Se også nedenstående kort

8 5. Generelle bestemmelser 5.1 Århus Kommunes pligter Århus Kommune har ansvaret for etablering af funktionsduelige indsamlingsordninger for følgende affaldstyper: Dagrenovation, jf. pkt Bioaffald, jf. pkt Papir, jf. bilag 1 og 2 - Glas, jf. bilag 2 - Restaffald, jf. pkt Farligt affald, jf. bilag 3 Affald af elektriske og elektroniske produkter, jf. bilag 4 PVC-affald, jf. bilag 5 Trykimprægneret træ, jf. bilag 6 CFC-holdige kølemøbler, jf. bilag 7 Storskrald, jf. bilag 8 (Udgår) For andre affaldstyper er Århus Kommunale Værker forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse i.h.t. Regulativ for erhvervsaffald. 5. Generelle bestemmelser 5.1 Århus Kommunes pligter Århus Kommune har ansvaret for etablering af funktionsduelige indsamlingsordninger for følgende affaldstyper: Dagrenovation, jf. bilag 1 Papir, jf. bilag 2 og 5 Glas, jf. bilag 5 Storskrald, jf. bilag 4, 12 og 13 - Farligt affald, jf. bilag 6 - Elektronikaffald, jf. bilag 7 - PVC-affald, jf. bilag 8 - Trykimprægneret træ, jf. bilag 9 - CFC-holdige kølemøbler, jf. bilag 10 Haveaffald, jf. bilag 3 og 11 For andre affaldstyper er Århus Kommune forpligtet til enten at anvise til genbrugsstation eller at give anvisning for bortskaffelse i henhold til Regulativ for erhvervsaffald. 5.2 Transportørens pligter Transportørens forpligtelser fastsættes i kontrakt med Århus Kommunale Værker Transportøren er alene forpligtet til at afhente affald i det omfang forskrifterne i dette regulativ er opfyldt. 5.2 Transportørens pligter Transportørens forpligtelser fastsættes i kontrakt med Århus Kommune Transportøren er alene forpligtet til at afhente affald i det omfang forskrifterne i dette regulativ er opfyldt. 5.3 Husholdningernes pligter Tilslutning Alle husholdninger, jf. pkt. 4.4, skal være tilmeldt den kommunale henteordning for bioaffald og restaffald, og husholdningerne skal benytte ordningen. 5.3 Husholdningernes pligter Tilslutningspligt Alle husholdninger, jf. punkt 4.3, skal være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning, og husholdningerne skal benytte ordningen. Dog undtages ejendomme i det omfang de fritages i henhold til bestemmelserne i kapitel

9 5.3.2 Helårsbeboede fritidsboliger skal være tilsluttet hele året Øvrige fritidsboliger skal være tilsluttet i perioden 1. april til 30. september Dog undtages ejendomme i det omfang de fritages i henhold til bestemmelserne i pkt Private grundejere i række-kæde- og dobbelthuse samt etagebebyggelser kan indgå aftale med Århus Kommunale Værker om fælles opsamling og afhentning af bioaffald og restaffald. Aftalen forudsætter enighed mellem grundejerne om fordeling af gebyret til de enkelte grundejere. Der forudsættes endvidere udpeget en kontaktperson, som eventuelle ekstra regninger kan fremsendes til. (Er flyttet til et nyt afsnit 5.4 om fælles renovationsordninger.) Ordninger, der er etableret efter pkt kan opsiges med en måneds varsel af hver enkelt grundejer. (Slettet) Benyttelse Alt bioaffald og restaffald, der frembringes på en tilsluttet ejendom skal håndteres via den kommunale henteordning for bioaffald og restaffald. Dog undtages den del af bioaffaldet, der kan hjemmekomposteres efter bestemmelserne i bilag 10. Sortering Husholdninger skal sortere husholdningsaffaldet efter forskrifterne i dette regulativ og benytte de af kommunen etablerede ordninger for indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffaldet Helårsbeboede fritidsboliger skal være tilsluttet hele året, mens øvrige fritidsboliger, herunder kolonihaver, skal være tilsluttet i perioden 1. april til 30. september Private grundejere i række-kæde- og dobbelthuse samt etagebebyggelser kan indgå aftale med Århus Kommune om fælles opsamling og afhentning af dagrenovation efter bestemmelserne i afsnit 5.4. Benyttelsespligt Al dagrenovation, der frembringes på en tilsluttet ejendom skal håndteres via den kommunale dagrenovationsordning. Dog undtages den del af dagrenovationen, der kan hjemmekomposteres efter bestemmelserne i bilag 14. Sorteringspligt Husholdninger skal sortere husholdningsaffaldet efter forskrifterne i dette regulativ inkl. bilag og benytte de af kommunen etablerede ordninger for indsamling og bortskaffelse af husholdningsaffaldet. Opsamling og opbevaring Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen/naboejendommen eller tiltrække skadedyr. Opsamling og opbevaring Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen/naboejendommen eller tiltrække skadedyr

10 Husholdningerne skal sikre, at der ikke under opbevaring sker sammenblanding og kvalitetsforringelse af affald, der skal frasorteres til genanvendelse Husholdningerne skal sikre, at der ikke under opbevaring sker sammenblanding og kvalitetsforringelse af affald, der skal frasorteres til genanvendelse. 5.4 Fælles renovationsordninger Efter forudgående aftale med Århus Kommune kan der etableres en fælles renovationsordning mellem 2 eller flere ejendomme. Såfremt den fælles renovationsordning er etableret efter en offentlig støttet gårdforbedring eller byfornyelse henvises til bilag Renovationsgebyret for fælles renovationsordninger fordeles efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i forhold til registrerede antal bolig-etagemeter i bygnings- og boligregisteret for de deltagende ejendomme. En anden fordelingsnøgle kan aftales, hvis der fremsendes dokumentation for, at der er enighed blandt grundejerne om fordelingsnøglen. Ved senere ændring af fordelingsnøgle skal der fremsendes dokumentation for, at der enighed blandt grundejerne om ændringen Når der er etableret en fælles renovationsordning har de pågældende grundejere pligt til at indberette navn på og postadresse for en kontaktperson, som eventuelle ekstra regninger kan sendes til. 5.4 Deltagelse i forsøgsordninger Byrådet kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning Såfremt der i medfør af en sådan ordning opstilles særligt opsamlingsmateriel, skal husholdningerne benytte dette. Forsøgsordningerne kan etableres i hele kommunen eller dele heraf Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt opsamlingsmateriel, således at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt overfyldning kan undgås. 5.5 Deltagelse i forsøgsordninger Byrådet kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning Såfremt der i medfør af en sådan ordning opstilles særligt opsamlingsmateriel, skal husholdningerne benytte dette. Forsøgsordningerne kan etableres i hele kommunen eller dele heraf Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt opsamlingsmateriel, således at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt overfyldning kan undgås

11 5.5 Afbrænding Husholdningerne må ikke foretage afbrænding af affald. Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende. Dette kan f.eks. afbrændes i brændeovn Afbrænding efter bestemmelserne i pkt må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. 6. Henteordning for bioaffald og restaffald (Kapitel 6 er flyttet til bilag 1) 7. Dispensationer 7.1 Århus Kommunale Værker kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten i pkt og 5.3.3, hvis det kan dokumenteres, at der gennem en periode på mindst 3 måneder ikke foregår dagrenovationsskabende aktiviteter. Uanset tilslutningspligten skal grundejeren betale boligbidrag, jf. pkt Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ at underrette Århus Kommunale Værker, hvis oplysninger afgivet i forbindelse med dispensationen bliver væsentlig ændret. 7.3 Århus Kommunale Værker kan efter ansøgning meddele dispensation fra bestemmelserne i pkt for materialer og produkter til genanvendelse, som kommunen ikke har iværksat en indsamlingsordning for. 5.6 Afbrænding Husholdningerne må ikke foretage afbrænding af affald. Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende. Dette kan f.eks. afbrændes i brændeovn Afbrænding efter bestemmelserne i punkt må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. 6. Dispensationer 6.1 Århus Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten i punkt og 5.3.2, hvis det kan dokumenteres, at der gennem en periode på mindst 3 måneder ikke foregår dagrenovationsskabende aktiviteter. Uanset tilslutningspligten skal grundejeren betale boligbidrag, jf. punkt med mindre Århus Kommune vurderer, at den pågældende ejendom er uegnet til beboelse. 6.4 Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ at underrette Århus Kommune, hvis oplysninger afgivet i forbindelse med dispensationen bliver væsentlig ændret. 6,5 Århus Kommune kan efter ansøgning meddele dispensation fra bestemmelserne i punkt for materialer og produkter til genanvendelse, som kommunen ikke har iværksat en indsamlingsordning for. 7 Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme 7.1 Århus Kommune kan påbyde udførsel af tekniske foranstaltninger eller ombygninger til opfyldelse af arbejdsmiljøretlige krav, jf. bilag 1, afsnit 5, under følgende forudsætninger:

12 8.1.6 Boligbidraget fastsættes af byrådet efter anvendelseskoden i henhold til BBR-registret. Såfremt påligningen af boligbidraget efter anvendelseskoden giver en utilsigtet opkrævning, kan Århus Kommunale Værker administrativt fastsætte et andet boligbidrag svarende til de virkelig forhold. Det kan f.eks. ske ved ungdomsboliger og værelser med lodrette lejlighedsskel, der er registreret som rækkea. Ved løsninger, der alene vedrører én ejendom kan påbud meddeles, såfremt det derved kan undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer. b. Hvis flere grundejere er enige om et forslag til fælles løsning for flere ejendomme, hvorved det undgås, at der sker permanent eller midlertidig opstilling af opsamlingsmateriel på vej- og fortovsarealer kan påbud alene meddeles i overensstemmelse med grundejerens forslag. c. Påbud kan alene meddeles, hvis den beregnede huslejestigning ikke overstiger grænse fastsat af byrådet. Beregningen af huslejestigningen skal eftervises overfor Århus Kommune ved fremsendelse af revisorgodkendt regnskab for det påbudte arbejde. 7.2 Århus Kommune kan i særlige tilfælde godkende overskridelse af det i 7.1.c. fastsatte beløb. 8. Gebyrer 8.1 Ordinære gebyrer Der betales fuldt gebyr og boligbidrag uanset i hvilket omfang de kommunale ordninger for husholdningsaffald benyttes. Med mindre der er givet dispensation i henhold til pkt Byrådet kan i dele af eller i hele kommunen fastsætte andre kriterier for beregning af renovationsgebyret For alle husholdninger opkræves endvidere et boligbidrag til dækning af omkostningerne til drift af de øvrige kommunale ordninger. Undtaget herfra er ubebyggede grunde eller ubeboede ejendomme, der ikke er beboelige. Århus Kommunale Værker afgør om en ejendom er ubeboelig. 8. Gebyrer 8.1 Grundgebyrer Der betales fuldt gebyr og boligbidrag uanset i hvilket omfang de kommunale ordninger for husholdningsaffald benyttes. Med mindre der er givet dispensation i henhold til punkt Byrådet kan i dele af eller i hele kommunen fastsætte andre kriterier for beregning af renovationsgebyret. Boligbidrag For alle husholdninger, opkræves et boligbidrag til dækning af omkostningerne til drift af de øvrige kommunale ordninger. Undtaget herfra er ubebyggede grunde eller ubeboede ejendomme, der ikke er beboelige. Århus Kommune afgør, om en ejendom er ubeboelig. Der skal dog altid betales boligbidrag for en kolonihave uanset om der er hus i haven eller ej Boligbidraget fastsættes af byrådet efter anvendelseskode og boligtype i henhold til BBR-registret. Såfremt påligningen af boligbidraget efter anvendelseskoden giver en utilsigtet opkrævning, kan Århus Kommune administrativt fastsætte et andet boligbidrag svarende til de virkelig forhold

13 kæde-dobbelthus i BBR-registeret For deltagelse i den kommunale henteordning for bioaffald og restaffald, jf. kap. 6, opkræves årligt et indsamlings- og et behandlingsgebyr Indsamlings- og behandlingsgebyrene, jf. pkt og fastsættes af byrådet efter opsamlingsmateriellets volumen og tømningshyppighed Ved indsamling i komprimatorcontainere betales der behandlingsgebyr i forhold til vægt. Ved indsamling i ladcontainere uden komprimering kan behandlingsgebyret enten fastsættes i forhold til vægt eller i forhold til volumen og tømningshyppighed. Det kan ske ved boliger på 40 m2 og derunder. Gebyr for dagrenovationsordning For deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning, jf. bilag1, opkræves årligt et indsamlings- og et behandlingsgebyr Indsamlings- og behandlingsgebyrerne fastsættes af byrådet efter opsamlingsmateriellets volumen og tømningshyppighed Ved indsamling i komprimatorcontainere betales der behandlingsgebyr i forhold til vægt. Ved indsamling i ladcontainere uden komprimering kan behandlingsgebyret enten fastsættes i forhold til vægt eller i forhold til volumen For benyttelse af 2-hjulede beholdere opkræves et gebyr for deltagelse i henteordningen for papir, jf. bilag Gebyrer for tilvalgsydelser For deltagelse i henteordningen for papir med 2-hjulede beholdere opkræves et gebyr for deltagelse i henteordningen for papir, jf. bilag Hvis transportøren skal medbringe og/eller montere et teknisk hjælpemiddel ifm. afhentningen, kan der opkræves et forhøjet indsamlingsgebyr Der kan opkræves gebyr for udbringning og hjemtagelse af opsamlingsmateriel samt bestilte ekstra ydelser i.h.t. gældende takstblad Opsamlingsmateriel, der ejes af Århus Kommunale Værker, og som benyttes under affaldsskakte og lignende pålægges en årlig leje. 8.2 Ekstraordinære gebyrer Der kan opkræves et omkostningsbestemt gebyr til indsamling og eventuel sortering af affald, såfremt grundejeren ikke inden for et varslet tidsrum, fjerner farligt affald, EEaffald eller affald, der kan forårsage driftsstop på modtageanlægget,, jf. pkt og Der kan endvidere opkræves et omkostnings For deltagelse i henteordningen for haveaffald, jf. bilag 3, opkræves årligt et indsamlings- og behandlingsgebyr Hvis transportøren skal anvende et teknisk hjælpemiddel i forbindelse med afhentningen opkræves et forhøjet indsamlingsgebyr i henhold til gældende takster Der kan opkræves gebyr for udbringning og hjemtagelse af opsamlingsmateriel samt bestilte ekstra ydelser i henhold til gældende takstblad Opsamlingsmateriel, der ejes af Århus Kommune, og som benyttes under affaldsskakte og lignende pålægges en årlig leje. 8.3 Ekstraordinære gebyrer Der kan opkræves et omkostningsbestemt gebyr til indsamling og eventuel sortering af affald, såfremt grundejeren ikke inden for et varslet tidsrum har sorteret affaldet efter Århus Kommunes anvisninger

14 bestemt gebyr, hvor opsamlingsmateriellet er placeret særligt langt fra egnet kørevej hvor adgangsforholdene af transportøren og Århus Kommunale Værker bedømmes som særlig vanskelige, og den pågældende grundejer ikke efter Århus Kommunale Værkers vejledning søger forholdene ændret på tilfredsstillende vis Der opkræves gebyr for påbudte ydelser som f.eks. vask af beholder og specialtømninger, jf. pkt , , og (Indeholdt i punkt nyt punkt og 8.3.2) Hvis der i forbindelse med indvejningen af lad- og komprimatorcontainere til bioaffald og restaffald konstateres storskrald e.lign. Kan der uden forudgående varsel opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne til frasorteringen Hvis der i forbindelse med indvejningen af containere fra genbrugspladser, jf. bilag 12, konstateres fejlsorteringer, kan der uden forudgående varsel opkræves gebyr for afhentning og behandling af det indvejede affald efter gældende takstblad Gebyret påhviler grundejeren og opkræves hos denne Opkrævningen kan dog i særlige tilfælde foretages direkte hos en eventuel lejer eller et ejerlav Der kan endvidere opkræves et omkostningsbestemt gebyr, hvor opsamlingsmateriellet er placeret særligt langt fra egnet kørevej hvor adgangsforholdene af transportøren og Århus Kommune bedømmes som særlig vanskelige, og den pågældende grundejer ikke efter Århus Kommunes vejledning søger forholdene ændret på tilfredsstillende vis hvis Århus Kommune iværksætter en selvhjælpshandling, jf. punkt I tilfælde af permanent opstilling af opsamlingsmateriel på eller i offentligt areal kan der opkræves et forhøjet gebyr til dækning af omkostninger til oprydning Hvis der i forbindelse med indvejningen af lad- og komprimatorcontainere til dagrenovation konstateres farligt affald eller elektronikaffald, kan der uden forudgående varsel opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne til frasorteringen Hvis der i forbindelse med indvejningen af containere fra genbrugspladser, jf. bilag 13, konstateres fejlsorteringer, kan der uden forudgående varsel opkræves et omkostningsbestemt gebyr for afhentning og behandling af det indvejede affald. 8.4 Betaling Boligbidrag og gebyr for deltagelse i dagrenovationsordningen påhviler grundejeren og opkræves hos denne. I særlige tilfælde kan opkrævningen foretages direkte hos en eventuel lejer eller et ejerlav. Grundejeren hæfter i så fald subsidiært som selvskyldnerkautionist Opkrævningen for tilvalgsydelser som f.eks. individuelle beholdere til papir og haveaffald kan opkræves direkte hos en lejer eller enkelt medlemmer af ejerforening eller andelsforening Gebyret kan inddrives ved udpantning, og ved for sent betalt gebyr pålægges rentetillæg efter rentelovens bestemmelser Gebyret kan inddrives ved udpantning, og ved for sent betalt gebyr pålægges rentetillæg efter rentelovens bestemmelser, og der kan opkræves restancegebyr til dækning af påløbne omkostninger

15 Hvis der sker ændringer i gebyrets beregningsgrundlag, reguleres gebyret med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Undtaget herfra kan være ejendomme, som omfattes af forsøgsordninger vedtaget af byrådet, eller omlægninger af renovationsordningen Det påhviler grundejeren at oplyse Århus Kommunale Værker om ændringer, der kan motivere en regulering af pålignede renovationsgebyrer Hvis der sker ændringer i gebyrets beregningsgrundlag, reguleres gebyret med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Undtaget herfra kan være ejendomme, som omfattes af forsøgsordninger vedtaget af byrådet, eller omlægninger af renovationsordningen Det påhviler grundejeren at oplyse Århus Kommune om ændringer, der kan motivere en regulering af pålignede renovationsgebyrer Ejerskifte skal meddeles til Århus Kommune. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale gebyrer og faste bidrag indtil ejerforhold ophører eller overgår til ny ejer. 9. Påbud og tilsyn 9. Påbud og tilsyn 9.1 Århus Kommunale Værker fører tilsyn med, at påbud efterkommes, at regulativets bestemmelser overholdes, samt at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser m.v. overholdes. 9.2 Århus Kommunale Værker kan efter forvarsel give påbud om overholdelse af bestemmelserne i dette regulativ. 9.1 Århus Kommune fører tilsyn med, at påbud efterkommes, at regulativets bestemmelser overholdes, samt at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser m.v. overholdes. 9.2 Århus Kommune kan efter forvarsel give påbud om overholdelse af bestemmelserne i dette regulativ samt indgive politianmeldelse, hvis påbud ikke efterkommes. 9.3 Hvis påbud ikke efterkommes kan Århus Kommune iværksætte selvhjælpshandling og opkræve de hermed forbundne omkostninger hos grundejeren. Der kan her være tale om Vask af opsamlingsmateriel Reparation af containere, der ikke ejes af Århus Kommune Fjernelse af affald fra offentlige fortovsarealer Fjernelse af dagrenovation eller andet uhygiejnisk affald, som ikke er anbragt i opsamlingsmateriel. 10. Klageadgang 10. Klageadgang 10.1 Spørgsmål og henvendelser vedr. driften af de kommunale indsamlingsordninger kan rettes til enten Århus Kommunale Værker eller Brugercenteret Spørgsmål og henvendelser vedr. driften af de kommunale indsamlingsordninger kan rettes til enten Århus Kommune eller Brugercenteret

16 10.2 Klager over afgørelser truffet af transportøren og Brugercenteret kan indbringes for kommunen ved Århus Kommunale Værker. For så vidt der heri indgår arbejdsmiljømæssige forhold vurderes afgørelser i samråd med Arbejdstilsynet Afgørelser, truffet i medfør af regulativet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11. Overtrædelse 11.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme indskærpelser eller påbud, givet i henhold til dette regulativ, straffes med bøde eller hæfte, jf. de i Miljøog Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, 63 nævnte straffebestemmelser. 12. Ikrafttræden 12.1 Regulativet træder i kraft straks efter byrådets godkendelse og erstatter Regulativ for husholdningsaffald, godkendt af byrådet den 10. september Århus Byråd, den p.b.v. Flemming Knudsen / Ole Papsø 10.2 Klager over afgørelser truffet af transportøren og Brugercenteret kan indbringes for Århus Kommune. For så vidt der heri indgår arbejdsmiljømæssige forhold kan afgørelsen vurderes i samråd med Arbejdstilsynet Afgørelser, truffet i medfør af regulativet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11. Overtrædelse 11.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme indskærpelser eller påbud, givet i henhold til dette regulativ, straffes med bøde eller hæfte, jf. de i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, 63 nævnte straffebestemmelser. 12. Ikrafttræden 12.1 Regulativet træder i kraft straks efter byrådets godkendelse og erstatter Regulativ for husholdningsaffald, godkendt af byrådet 3. oktober 2001 Århus Byråd, den p.b.v. Louise Gade / Christian Mølgaard

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nye Bilag til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Obligatorisk tekst. Nuværende regulativ for husholdningsaffald 1 Formål. 2 Lovgrundlag

Obligatorisk tekst. Nuværende regulativ for husholdningsaffald 1 Formål. 2 Lovgrundlag Obligatorisk tekst 1 Formål Nuværende regulativ for husholdningsaffald 1 Formål Ny tekst Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald, jf. 3, nr. 28, fra alle

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr.

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. 12-10- 2009 TILSYNET Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. Du har ved brev af 27. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere