3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her."

Transkript

1 Menighedsrådsmøde mandag d. 15. september 2014 kl i graverhuset, Gudumholm Til stede: Alle inklusiv ekstern kasserer, Mogens Kaiser. Dagsorden: 1. Sammenlægning af menighedesrådene 2. Kirkegårdsvedtægter 3. APV / MUS 4. Grøn kirke 5. Regnskab / budget Mogens Kaiser 6. Gudum præstegård 7. Gudum kirke 8. Gudumholm og Lillevorde kirker / kirkegårde 9. Præstegårdsudvalget 10. Aktivitetsudvalget 11. Siden sidst 12. Evt. 1. SAMMENLÆGNING AF MENIGHEDSRÅDENE: Samtlige rådsmedlemmer underskrev beslutning om sammenlægning, jf. tidligere møder i år if. offentliggjorte referater. Der kan være fra 6 til 11 i det nye råd, og vi blev enige om 9, hvilket svarer til nuværende antal medlemmer: Svend Bendsen, Rasmus Thomsen, Lise Berthelsen, Jens Bendsen, Keld Dahl Christensen, Anne Steenberg, Lene Rosenkilde, Birgit Bendsen og Jannie Jønsson. De har konstitueret sig tidligere på året. 2. KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER: Man vil holde et møde m.h.p. at få lavet en synkronisering. 3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her. 4. GRØN KIRKE: Der blev fremlagt materiale fra Danske Kirkers Råd om Grøn kirke til senere overvejelse: Se 5. REGNSKAB / BUDGET Mogens Kaiser: Kvartalsrapporter og budgetregnskab var udleveret i forvejen for Gudum/Gudumholm og Lillevorde. KOMMENTARER TIL HALVÅRSRESULTAT GUDUMHOLM: 2014 er det første år. Hvor der aflægges regnskab samlet for Gudum og Gudumholm efter sognesammenlægningen, der trådte i kraft 1/ Budgettet er udarbejdet som et samlet budget. Driftsresultatet er realiseret med et overskud på kr. Heri indgår et 6 tilskud på kr. bevilget sidste år til kirkegården som følge af frostskader.

2 Pengene er først modtaget i år. Der indgår også et tilskud på kr. fra energistyrelsen til vejbelægning. Beløbet er indtægtsført under driften, men omkostninger er ført under anlæg, idet der er en anlægsbevilling hertil. Der skal formentlig søges om at en andel af anlægsbevilling kan anvendes til drift. Samlet er der modtaget tilskud på kr., der ikke indgik i budgettet. Uden disse tilskud ville der have været realiseret et underskud på kr. Dertil kommer at forpagtningsindtægter på kr. er budgetteret for hele året, men modtaget i 1. halvår. Dette betyder at omkostningerne for halvåret samlet set er realiseret ca kr. højere end budgetteret, men de er dækket af tilskud og indtægter, der ikke vil gentages i 2. halvår. Merforbruget vedrører i hovedtræk: 1. Lønninger med ca kr. 2. Nettoomkostninger præstegård excl. Renter på ca kr. 3. Renteudgifter på ca kr. I modsat retning virker at der har været besparelser på anskaffelser - og vedligeholdelsesomkostninger på andre bygninger end præstegård på i alt ca kr. hovedsagelig som følge af periodeforskydninger. Lønninger har været højere end budgetteret til 3 personer. Begge gravere har haft højere løn, dels som følge af merarbejde dels som følge af udbetalt 6. ferieuge. Der har været skiftet organist, hvilket har udløst feriepenge til fratrædende organist. Nettoomkostningerne på præstegården har været højere, dels som følge af lavere indtægter (boligbidrag + forbrugsbetaling) dels som følge af højere udgifter begge - dele i forbindelse med flytningen. Renteudgifterne har været højere end budgetteret som følge af midlertidigt højere prioritetslån, der afdrages i forbindelse med salg af præstegård. Der var enighed om at søge PU-udvalg om hjælp til dækning af forøgede kørselsomkostninger til minikonfirmander og konfirmander. FOR LILLEVORDES VEDKOMMENDE er der overskud på kr

3 ÅRSBUDGET GUDUM/GUDUMHOLM 2015 UDLEVERET: Gudum og Gudumholm sogne er sammenlagt 1/ Årsbudgettet er for begge kirker. Balancerne er konsolideret pr. 1/1 2014, hvormed egenkapitalspecifikationerne i dette budget udgør summen af de to kirkers egenkapital. Der er købt ny præstegård i I forbindelse hermed er der optaget stiftslån på kr. Dette lån indfries juni 2015 med midler fra salg af den gamle præstegård og forpagterbolig, og præstegårdsjord. I budget 2015 indgår forrentningen af de kr. i ½ år. I lighed med budgettet for Lillevorde er kirkesangerlønnen nu reguleret, således at den alene afholdes i Gudum/Gudumholm. Den reduktion i ligningen på kr , der er indarbejdet i budgettet for Lillevorde er tilsvarende overført som et tillæg i Gudumholm og indarbejdet i budgetforslag. Der anmodes om, at driftsrammebevillingen hæves med renter på stiftslån i alt kr i tillæg til ovennævnte kr. Ved den endelige budgetforhandling er driftsrammen hævet med kr., hvilket også er indarbejdet i budgetforslag. Kirkelig ligning Gudum/Gudumholm er på kr ÅRSBUDGET FOR LILLEVORDE UDLEVERET: Ligning reduceret med kr. 30,000 se om kirkesangerløn ovenfor. Ligningen er således nedsat fra. kr til Der budgetteres ikke med større anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver med væsentlige ændringer i den løbende drift. 6. GUDUM PRÆSTEGÅRD: Orientering om salget: Der kan indgives tilbud til ejendomsmægler Evald Borup indtil 2. oktober 2014 kl Sælger forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkomne forslag eller evt. forkaste dem alle. Tilbudsgivere vil få besked snarest efter, senest oktober kl GUDUM KIRKE: Der mangler stadig de sidste vurderinger af kirkens tilstand. I forbindelse med diskussion om orgelet, blev muligheden for at udskifte til elektronisk orgel drøftet. Sagen skal også drøftes med arkitekt Ole Knudsen. Hvad skal der i så fald ske med kirkens nuværende orgel, der er anskaffet i 1996 tidligere Nibe kirkes orgel. Det er et Gregersen orgel, godt og vel 150 år. Blev i forbindelse med opstillingen i Gudum kirke ført tilbage til sin oprindelige form. Der blev efterfølgende foretaget afhjælpning af hårdt anslag. 8. GUDUMHOLM OG LILLEVORDE KIRKER/KIRKEGÅRDE: I Gudumholm er der nu tilsået græsstykker på sløjfede grave i sydvestlige del. Der mangler maling i Gudumholms kirkeskib ved radiator er bestilt. 9. PRÆSTEGÅRDSUDVALGET: Provstiudvalget har bevilliget kr til det arbejde, der går tilbage til indflytningssyn 8. april Heri maling af to søjler, som man ikke kunne male ved indflytningsarbejde primo november 2013.

4 10. AKTIVITETSUDVALGET: Der er vedlagt fælles opdateres liste. Næste fælles møde i Sognegården er den 9. oktober (vi mødes kl ½ time før mødets start), og den 25. november er der aktivitetsudvalgsmøde i Sognegården kl SIDEN SIDST: Der blev drøftet det sidste vedrørende søndagens høstgudstjeneste i Lillevorde kirke. Både i Gudumholm og Lillevorde går høstoffer til Kirkens Korshær. 12. EVT: Næste møde fastsat til 17. november kl i Graverhuset i Gudumholm. Rasmus sørger for forplejning. Ref. Jan

5

6 September SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: Høstgudstjeneste for børn. Her medvirker konfirmanderne. Traktement bagefter. TORSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN STORVORDE: DEN MODERNE KUNST I DANMARKS KIRKER. Aftenen er ved sognepræst Bent Andreasen fra Trinitatis sogn i Fredericia. Han har i mange år været højskoleforstander ved Løgumkloster LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE Lørdagsdåb LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL I STORVORDE KIRKE Lørdagsdåb TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: FRI OS FRA DET ONDE Det onde og Den Onde i bibelsk belysning. Kirsten Nielsen er tidligere professor ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus, hvor hun har undervist i faget Gammel Testamente. Hun har ikke mindst beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. Derudover har hun interesseret sig for de bibelske forestillinger om Djævelen. I sit foredrag vil hun vise, at forholdet mellem godt og ondt ikke altid er blevet opfattet som et rent modsætningsforhold. Ved at skildre forholdet mellem Gud og Satan som et forhold mellem far og søn lykkes det for bl.a. forfatteren til Jobs Bog at give udtryk for den erfaring, at godt og ondt, Gud og Djævelen, også er i familie med hinanden. Vi skal høre om nogle af de billeder, Bibelen anvender, når der tales om godt og ondt, og hun vil drøfte, om det stadig er muligt at tale om Djævelen som en person. SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL I LILLEVORDE KIRKE: HØSTGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN: Giv os i dag vort daglige brød, siger vi i en af Fadervors bønner. Med de ord takker vi Gud for føden, vi lever af. Ved høstgudstjenesterne er den samme taknemmelighed draget helt i centrum, når vi takker for årets høst på markerne og i haverne. Her medvirker minikonfirmander. Der serveres pølsehorn m.m. FILMAFTEN TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se filmen Adams Æbler. En film, der perspektiverer til Jobs Bog. TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE Ulvetimegudstjeneste Fællesspisning i sognegården ca. kl OKTOBER TIRSDAG DEN 7. OKTOBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: MAD & TRO Årets konfirmander og deres forældre indbydes til en aftengudstjeneste med efterfølgende spisning. ONSDAG DEN 8. OKTOBER KL.??? I SOGNEGÅRDEN AKTIVITETSUDVALGS MØDE TORSDAG DEN 9. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 22. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN: LIV ELLER DØD ET ETISK DILEMMA Jo mere vi kan, des mere bør vi tænke over, hvad vi bør. Den sætning er blevet en slags ledetråd for Ole Hartling, overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd. Vi kan klone mennesker - men skal vi? Nye teknologiske muligheder giver nye etiske dilemmaer i spørgsmål om liv og død. Samtidig dukker nye dilemmaer op på områder, hvor den nye teknologi er taget i brug. Vi mangler organer - men er det en moralsk pligt at være organdonor?

7 Ole Hartling fortæller om grænser, der rykker sig, og som kalder på spørgsmål, om vi altid bør gøre, hvad teknologien og forskningen giver mulighed for. SØNDAG DEN 26. OKTOBER KL i GUDUMHOLM KIRKE: BUSK Børn, Unge, Sogn, Kirke Hvor godt ser Gud på os? BUSK-gudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn og unge. TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN AKTIVITETSUDVALGS MØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: BAG MINE ØJENLÅG koncert med Mathilde Falch. Sangerinden Mathilde Falch har gennem to soloalbums og en EP fortalt sin historie om et liv med misbrug og om at have en spiseforstyrrelse. Teksterne er selvbiografiske med et budskab: Vær dig selv! Til denne aften inviteres konfirmander fra både Gudumholm-Lillevorde og Storvorde-Sejlflod. TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL I SEJLFLOD KIRKE Halloween med FDF NOVEMBER SØNDAG DEN 2. NOVEMBER ALLE HELGENS DAG: Læse navne op og udlevere blomster. ONSDAG DEN 5. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE: ENTRÉ: Pensionist/ungdom kr. Gruppe på kr. Voksen kr. VINGER PÅ HJERNEN en musikalsk forestilling med Cecilia Zwick Nash Et one woman multimedia show og galopperende dialog om livet, kærligheden, eksistensen og meningen med det hele. Fyldt med humor, varme og finurlighed en dialog på tværs af tid og rum, fiktion og virkelighed. Kan døden være lige så sjov som livet? Kan man finde vej, selvom man er faret vild? Kan tre døde kvinder flytte ind i én nulevende? Kan man ryge og drikke, når man er død? Kan man grine med de døde? Kan en opdigtet kvindes liv være ligeså levende, som dem der har levet i virkeligheden? Nora fra et Dukkehjem, Selma Lagerlöf og Emma Gad blander sig insisterende og nysgerrigt. Sammen er de på udgang for at hente Karen Blixen tilbage til dødsriget, hvor forberedelserne til årets fest er i fuldt sving med Josefine Baker som aftenens stjerne. Blixen nægter at danse efter den sorte Josefines instruktioner så hun skrider. Nu er damerne i den grad faret vild i tid og rum med Nora, som har notorisk dårlig stedsans, som anfører. SØNDAG DEN 9. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE: Rytmisk gudstjeneste TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER KL.??? I SOGNEGÅRDEN Konfirmandaften med film. ONSDAG DEN 19. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE OG I STORVORDE KIRKE: Lørdagsdåb

8 SØNDAG DEN 23. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN Kirkefrokost (efter gudstjenesten) TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE: Vi synger julen ind Medvirkende: Storvorde og Sejlflod kirkers børnekor Storvorde og Sejlflod kirkers lejlighedskor (voksenkor) ONSDAG DEN 26. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE - ENTRÉ: 50 KR: DEN FORBUDTE FRELSE foredrag med sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh Med det ene ben i gips og på to krykker flygter den kun 15-årige Massoud over de kurdiske bjerge væk fra Iran, og fra en tilværelse som børnesoldat i krigen mellem Iran og Irak, der herskede i det meste af 80 erne. Efter en studentereksamen og efterfølgende en markedsøkonomisk uddannelse drev han sin virksomhed i fem år inden han konventerede til kristendommen og begyndte at læse teologi. Siden 1997 har han været leder af migrantforeningen Mohabat (Church of Love). Efter sin teologiske eksamen og efterfølgende eksamen fra Pastoralseminariet ved Vartov i København har han været sogne- og migrantpræst i Odense. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL: I GUDUMHOLM KIRKE: Familiegudstjeneste med optog til byen juletræ, som tændes ved yngste deltager. Der serveres risengrød på skolen bagefter, i skolens kantine et arrangement for hele familien, i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL I STORVORDE KIRKE Børnegudstjeneste med krybbespil. (kl højmesse i Sejlflod kirke) DECEMBER TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL I LILLEVORDE KIRKE: Koncert med Landsbykoret St. Brøndum TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se TH. Dreyers film Ordet. TIRSDAG DEN 9. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Ordet set i evangelisk, kritisk perspektiv TO VESTJYSKE PRÆSTER en fortælling om præsterne Kaj Munk og K. L. Aarestrup. Foredrag ved biskop Søren Lodberg Hvas Fortællingen samler sig om en karakteristik af de to personligheder, deres forhold til deres sogne, deres forståelse af hvad det indebærer at være præst, deres digteriske virke, vedr. Kaj Munk skuespillene ORDET og KÆRLIGHED, vedr. K. L. Aastrup enkelte udvalgte salmer. Sluttelig det spændte forhold mellem de to nabopræster. ONSDAG DEN 10. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Konfirmandaften med julehygge SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: Lucia, børnene pynter juletræ, saft, småkager, pebernødder: Lene og Lise. Tovholder til 1. s. i advent i Gudumholm findes senere. TIRSDAG DEN 16. DECEMBER KL i STORVORDE KIRKE: Koncert med Lene Siel. FREDAG DEN 19. DECEMBER KL.??? I STORVORDE KIRKE: Skolernes juleafslutning + børnehavegudstjenester???

9 JANUAR 2015 ONSDAG DEN 14. JANUAR KL i STORVORDE KIRKE: Salmemaraton KONCERT I GUDUMHOLM KIRKE TORSDAG DEN 15. JANUAR KL : Orkesteret Mahalia Jackson Tribute spiller kendte negro- og gospelnumre af Mahalia Jackson i egne arrangementer og skaber en atmosfære af nærvær og intensitet. Og Musikken udføres med stor nerve og sjæl. Mahalia Jackson Tribute blev dannet i 2011, som var 100-året for den store gospelsangerinde Mahalia Jacksons fødsel - og det består af meget erfarne og kompetente musikere, nemlig Margrete Grarup (vocal), Jakob Mygind (sax), Ole Bech (guitar) og organist i Skæve kirke, Niels Ole Sørensen (Hammond B3). Margrete Grarup har et stort vokalt overskud og er berømt for en nærværende jazzfeel og intens soulpower. Hun spiller blandt meget andet i Hasseris kirkes orkester. Jakob Mygind har sin helt egen - og meget følsomme - saxofonsound. Han er kendt fra mange sammenhænge i det Nordjyske musikliv - bl.a. Match Brothers og Hasseris kirkes orkester. Ole Bech er garant for et roligt og sikkert guitarspil med forrygende soli, pakket ind i underspillet intensitet. Han er også fast medlem af Hasseris kirkes orkester. Allestedsnærværende Niels Ole Sørensen er organist i Bangsbostrand og Skæve Kirker og han spiller hammondorgel i mange forskellige sammenhænge - både kirkejazz og funky souljazz. Tag med til en spændende koncert. SOGNEAFTEN ONSDAG DEN 28. JANUAR kl I STORVORDE SOGNEGÅRD: Demenssygeplejerske fra Aalborg Kommune Marianne Aspegren Mortensen kommer og fortæller om sygdommen demens og om, hvordan man lever med sygdommen bedst muligt. SOGNEAFTEN TIRSDAG DEN 10. FEBRUAR KL I STORVORDE SOGNEGÅRD: Vi får besøg af læge Wiera Malamá Lorentzen, også kendt som Mama Doc. Wiera Malamá Lorentzen eller Mamma Doc er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen et ganske andet end det, man kender fra traditionelle soldaterbøger. For Wiera er bare en»doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om våben.

10 I bogen Mamma Doc fra 2011 fortæller Wiera om sit liv om sin hårde opvækst i Warszawa, om kampen for at blive læge efter familiens flugt til Danmark og om sit krævende arbejde i det danske forsvar men først og fremmest giver hun os sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig. Hvad enten det drejer sig om døende børn i Balkans flygtningelejre, raketangreb i den irakiske ørken eller konflikter mellem lægegerning og militær rangorden i Afghanistan, er Mamma Doc historien om en ukuelig fighter, der altid er klar til at kæmpe for sine principper og idealer og ikke er bleg for at lange ud efter det danske forsvar, når det ikke lever op til dem. TORSDAG DEN 12. FEBRUAR i GUG KIRKE KL og 19.00: Rockgudstjeneste for provstiets konfirmander.

11 FASTELAVNSFEST SØNDAG DEN 15. FEBRUAR KL I GUDUMHOLM KIRKE OG GUDUMHOLM SKOLE: Festlighederne begynder i Gudumholm kirke med familie-børnegudstjeneste kl meget gerne med maske og anden udklædning. Efter fastelavnsgudstjenesten er der spisning i Gudumholm skoles kantine for hele familien med musik og underholdning, og vi slår katten af tønden og kårer kattekonger og dronninger, og der vil være cykelringridning medbring selv hest i passende størrelse. Senere vil der blive serveret fastelavnsboller. Hele arrangementet på skolen: 30 kr. for voksne og børn gratis. Arrangør: Menighedsråd og Borgerforeningerne.

12 KONCERT TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR KL I GUDUMHOLM KIRKE: Den klassiske saxofonkvartet Melisma Saxophone Quartet. Saxophone Quartet blev dannet i 2009, hvor de fire medlemmer mødtes under deres afsluttende studier på Conservatorium van Amsterdam i Holland. Siden da er det gået stærkt for den unge kvartet der har deltaget i flere internationale kammermusik Melisma konkurrencer og spillet koncerter på festivaler rundt omkring i Europa, i bl.a. Schweiz, Norge, Tyskland, Spanien, Holland og Danmark. I 2011 blev kvartetten udtaget til og endte som finalist i Osaka International Chamber Music Competition i Japan, og i 2012 var kvartetten endvidere semifinalist i Dutch Classical Talent i Holland. TIRSDAG DEN 17. MARTS KL I SOGNEGÅRDEN: Sogneaften med Johannes Værge: Hvad sker der, når vi dør? Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv løber som en rød tråd i det nytestamentlige budskab, og i trosbekendelsen tales der om kødets opstandelse og dommen. Men fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen var den afgørelse, hvor det onde og ødelæggende dømtes bort. Da man i vesten gik over til latin i teologien, vandt et juridisk præget begrebssprog frem på bekostning af det billedlige sprog, og det førte forskellige forskydninger med sig. Hvor dommen typisk hos de græske kirkefædre blev set som en helbredende foranstaltning, kom den nu til at handle om straf og belønning. Det førte til middelalderens dystre forestillinger om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. Martin Luther imod. I foredraget kommer også H.C. Andersen til orde, og foredragsholderen giver sine bud på en nutidig fortolkning bl.a. af tanken om gensynet. Johannes Værge, som i en årrække var sognepræst ved Københavns Domkirke, er forfatter bl.a. til Efter døden. En bog om det evige liv (2008, 4. opl. 2012), Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom (2011, 3. opl. 2012) og senest Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse (2014).

13 ONSDAG DEN 11. MARTS kl I LILLEVORDE: SALMEMARATON Salmerne (vielse) og ordination 485 og 486. ONSDAG DEN 25. MARTS KL I STORVORDE SOGNEGÅRD: Konfirmandaften. ONSDAG DEN 8. APRIL KL: I SOGNEGÅRDEN: Skuespiller Henning Jensen med foredraget Som at dø. Foredraget Som at dø er et indlevende og gribende foredrag, hvor Henning Jensen meget ærligt fortæller sin personlige historie om sit liv med sygdommen depression en historie der på én gang fanger og berører deltagerne. Det er ikke uden grund, at de fleste af os enten selv har været ramt af en depression eller kender nogle, der har været det, for depression er ifølge WHO i dag den tredjestørste sygdom i verden og tilmed den hurtigst voksende. Trods denne alvorlige kendsgerning er vores viden om - og forståelse for sygdommen alligevel yderst begrænset, og det er blandt andet den manglende forståelse Henning Jensen sætter ord på gennem sine egne erfaringer. Henning Jensen er folkekendt skuespiller, kendt fra teaterscenen og en lang række populære danske tvserier (Forbrydelsen, Rejseholdet, Taxa m.m.) og film (Efter Brylluppet, Blinkende Lygter, Italiensk for begyndere, Den korte Sommer m.fl.).

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 KFUM og KFUK samler 1200 unge til landsfestivallen Wonderful Days i Hjørring i juli Foto: Christian Roar Pedersen Troen Jesus er Kristus er grundbekendelsen

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne:

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM 2015-16 LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

2 Juni Juli August 2010

2 Juni Juli August 2010 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli August 2010 Angst og forjættelse (synden og håbet) Angst og forjættelse, synd og håb står i et dialektisk forhold til hinanden. Det dialektiske ved tilværelsen er nok, kort

Læs mere