FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN ASSENS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN ASSENS KOMMUNE oktober

2 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer i affaldsplan Affaldsfraktioner og deres håndtering Ordninger Batterier Direkte genbrug Eksport og import af affald Forbrændingsegnet affald Glasemballage Haveaffald Deponeringsegnet affald Metalemballage Organisk affald Pap Papir Plastemballage Slam Øvrigt affald Affald fra kommunale institutioner og virksomheder Erhvervsaffald, forbrændingsegnet og deponeringsegnet Initiativer, beskrivelser og tidsplan Husholdninger Kommunale institutioner Erhverv Fremtidsprognose Organisation Modtage- og behandlingsanlæg Deponeringsanlæg Forbrændingsanlæg Genbrugspladser Liste over væsentlige sorterings- og behandlingsanlæg Økonomi Konsekvenser af planen Miljøvurdering Referencer

3 Indledning Denne affaldshåndteringsplan udgør Assens Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne, fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til genanvendelse, som ikke er en del af kommunens opgaver. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at opnå på affaldsområdet frem til 2018 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene Planen udgør således en væsentlig del af det administrative grundlag for kommunens mål og konkrete initiativer. Affaldshåndteringsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering Denne er en udmøntning af regeringens Ressourcestrategi 1, hvor affaldet nu betragtes som en ressource i stedet for et spildprodukt. Regeringens fokusområder er overordnet: 1. Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i det. 2. Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø. 3. Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes. 4. Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket offentligt-privat samarbejde. 5. Regeringen vil følge udviklingen på affaldsområdet nøje med fokus på, om genanvendelsen af særligt husholdningsaffaldet øges. planer for en 12-årig periode. Denne plan dækker således perioden Forbehold I planen er brugt tal for affaldsmængderne i årene med status for året De fleste tal i planen er kommunens egne tal opgjort af Assens Forsyning A/S. Enkelte steder er anvendt tal fra det nationale Affaldsdatasystem (ADS), hvor tallene er vurderet retvisende. ADS afløste i 2010 forgængeren ISAG og er markant anderledes opbygget for bedre at kunne lave statistik om affald. Til forskel fra tidligere skal alle indsamlere af affald og ikke kun de anlæg, der modtager affald, nu indberette data. Dette giver mulighed for at få mere præcise data for, hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra. Datasættene for bærer dog præg af, at indsamlere og modtageanlæg har skullet/skal vænne sig til at indberette til systemet. I 2016 skal Miljøstyrelsen ifølge Ressourceplanen 2 evaluere kommunens udvikling i genanvendelse af husholdningsaffaldet ud fra dataene i ADS. Derfor er der beregnet genanvendelsesprocent på husholdningsaffaldet for 2013 både ud fra egne tal og ADS tal. Assens Kommune har formuleret målsætningerne i planen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen. Overordnet er det kommunens mål at være på linje med det nationale mål om 50 % genanvendelse af alt husholdningsaffald i Danmark. Ifølge affaldsbekendtgørelsen 3 skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldshåndterings- 3

4 Mål for planen Assens Kommune har som overordnet vision for miljø og bæredygtig udvikling at arbejde aktivt for at mindske påvirkningerne på klimaet. Assens Kommune vil være en bæredygtig kommune, der skaber helhedsorienterede og ressource-beskyttende løsninger mellem og indenfor tre bæredygtighedsdimensioner: mennesket, omgivelser og omkostninger. Assens Kommune har som overordnet mål at være på linje med det nationale mål om 50 % genanvendelse af den samlede mængde husstandsaffald i Danmark i form af papir-, pap-, glas-, metal- og træaffald. Assens Kommune vil tage sin del af ansvaret for at nå de nationale mål og vil derfor leve op til de vejledende nationale genanvendelsesmål for haveaffald, elektronik, batterier, bygge- og anlægsaffald, og fosfor fra slam. Udgangspunkt 2013 Assens Kommune er allerede i 2013 tæt på opfyldelse af kravene i den nationale ressourceplan 2, som følgende opgørelse ud fra egne data viser: I 2022 skal der genanvendes 50 % af husholdningsaffald i form af papir-, pap-, glas-, metal- og træaffald (emballageaffald). Samlet nationalt krav. I 2013 genanvendte vi 43,9 % af emballageaffaldet (ADS 7,3 %). I 2018 skal der energiudnyttes 25 % af alt haveaffald ved forbrænding eller bioforgasning, højst 2 % deponeres og resten komposteres. Samlet krav for erhverv og husholdninger. I 2013 blev 50 % forbrændt og 50 % komposteret af haveaffaldet. I 2018 forventes 75 % af brugt elektronik indsamlet fra husholdninger. I 2013 blev 15,3 kg/indbygger indsamlet, landsgennemsnit var 12,7 kg/indbygger iflg. DPA (Dansk Producent Ansvars statistik). I 2018 forventes 55 % af batterier indsamlet fra både erhverv og husholdninger. I 2013 blev 49 % batterier indsamlet fra husholdningerne. I 2018 forventes mindst 70 % af byggeog anlægsaffald nyttiggjort fra både erhverv og husholdninger. I 2013 blev 100 % af byggeaffaldet nyttiggjort fra genbrugspladserne. I 2018 forventes 80 % af fosfor fra spildevandsslam og industrielt slam fra fødevareindustrier genanvendt. I 2013 blev 100 % af fosfor fra spildevandsslam genanvendt. 4

5 Nationale og EU krav Affaldshåndteringsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer som henholdsvis EU og regeringen har fastlagt. Kommunen er forpligtet til at overholde disse. Affaldsdirektivet EU s affaldsdirektiv 4 har fastlagt et affaldshierarki, som viser den prioritering af behandlingen af affald, som kommunens affaldshåndtering skal ske efter: 1. Affaldsforebyggelse herved mindskes forbruget af materielle ressourcer. 2. Forberedelse med henblik på genbrug herved sikres, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet. 3. Genanvendelse herved sikres, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet. 4. Anden nyttiggørelse ved forbrænding erstattes andre fossile brændsler, men kun ikke-genanvendelige materialer skal i fremtiden forbrændes, da materialerne mistes i kredsløbet. 5. Bortskaffelse ved deponering spildes ressourcerne helt. I affaldsdirektivet 4 er der konkrete mål om særskilt indsamling og genanvendelse af husholdningsaffaldet: Emballagedirektivet I EU s emballagedirektiv 5 gælder kravene for den samlede mængde emballageaffald i Danmark, altså både husholdninger og erhverv senest 1. januar Miljøstyrelsen har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af genanvendelsen. Men kravene vil kommunen bruge som sigtelinjer. Kravene er: 60 % af papir- og papemballageaffaldet genanvendes. 60 % af glasemballageaffaldet genanvendes. 22,5 % af plastemballageaffaldet genanvendes. 50 % af metalemballageaffaldet genanvendes. 15 % af træemballageaffaldet genanvendes. Senest i 2015 skal der indføres særskilt indsamling af minimum papir, glas, plast og metal. Senest i 2020 skal forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affaldsmaterialer som minimum f.eks. papir, metal, plast og glas fra husholdninger (og om muligt fra andre kilder med tilsvarende affald) øges til samlet mindst 50 % efter vægt. Endvidere skal medlemslandene fremme indsamling af bioaffald med henblik på kompostering eller bioforgasning. I 2020 skal minimum 70 % af det ikkefarlige byggeaffald i Danmark nyttiggøres ved genbrug, genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse. Batteridirektivet EU s batteridirektiv 6 stiller følgende krav om bærbare batterier: Fra 2009 må udtjente batterier ikke bortskaffes til forbrænding eller deponering. I 2012 skal 25 % af de bærbare batterier indsamles. I 2016 skal 45 % af de bærbare batterier indsamles. 5

6 Ressourceplan for affaldshåndtering Danmark uden affald Den nationale ressourceplan 2 har fastsat mål og forventninger om: Senest i 2022 skal mindst 50 % af den samlede mængde husstandsaffald i Danmark i form af papir-, pap-, glas-, metal- og træaffald genanvendes. I 2018 forventes 25 % af haveaffaldet energiudnyttet ved forbrænding eller bioforgasning, højst 2 % deponeres og resten af haveaffaldet komposteres. Dette gælder for haveaffald fra både husholdninger og erhverv. I 2018 forventes indsamlet 75 % af de markedsførte mængder elektrisk og elektroniske udstyr fra husholdninger. I 2018 forventes indsamlet 55 % af de markedsførte bærbare batterier fra både husholdninger og erhverv. I 2018 forventes nyttiggørelse af mindst 70 % af den samlede mængde byggeog anlægsaffald for både husholdninger og erhverv. I 2018 forventes 80 % af fosfor fra spildevandsslam og industrielt slam fra fødevareindustrier genanvendt. Det forventes, at kommunerne i langt de fleste tilfælde kun kan nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvis der etableres ordninger for det organiske affald i dele af kommunen f.eks. i enfamilieboliger. 6

7 Status og mål Behandlingen af husholdningsaffaldet har i Assens Kommune i 2013 fordelt sig, som vist i diagrammet. % ,3 Husholdningsaffald ,8 57,1 1,8 Fordelingsprocent af total Deponering Forbrænding Genanvendelse Særlig behandling I Regeringens Affaldsstrategi , Del 1 13 og Del 2 14 var der opstillet mål for husholdningsaffaldet, som skulle opnås i 2012 for Assens Kommune: 65 % genanvendelse af de samlede affaldsmængder. Max. 6 % deponering. Indsamle 45 % af bærbare batterier (vejledende). Vi nåede ikke helt i mål med genanvendelsen, hvilket skyldes, at husstandsindsamlingen af genanvendeligt emballageaffald først trådte i kraft 1. april Dette var et af initiativerne i den gamle affaldsplan, som skulle have været implementeret i Til gengæld er resultatet for mængden af affald til deponering meget tilfredsstillende og målet er opfyldt. Som det kan ses senere under Batterier, blev der i 2013 indsamlet 49 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling. Resultatet er tilfredsstillende. Endvidere skulle den gamle affaldsplans initiativer også sikre opfyldelse af Emballagedirektivets 5 samlede mål for husholdninger og erhverv, hvor erhverv skal stå for hovedparten af genanvendelsen. Assens Kommune har brugt kravene som sigtelinjer for de enkelte affaldsfraktioner af emballageaffald og status i 2013 er: 60 % genanvendelse af papir- 33 %. 60 % genanvendelse af pap mere end 100 % (stor erhvervs andel afleveret på genbrugspladser af private). 60 % genanvendelse af glas 66 %. 22,5 % genanvendelse af plast ingen opgørelse på kun plastemballage. 50 % genanvendelse af metal ingen opgørelse på kun metalemballage. 15 % genanvendelse af træ ingen opgørelse på kun træemballage. Nedenstående fakta boks viser den gennemsnitlig sammensætning af affaldet per husstand i Nøgletal 2013 per husstand per år Indsamlet kg Indsamlet kg Batterier 0,49 Gips 14,4 Bygge- og anlægsaffald 257 Glasemballage 25 Dagrenovation 360 Haveaffald 348 Deponerings egnet 48 Hårde hvidvarer 5,2 Dæk 4,4 Metalskrot 59 Elektronik 29 Pap 24 Farligt affald 5,2 Papir 43 Forbrændings egnet 195 Plast 4,8 7

8 Status for initiativer i affaldsplan Affaldsplanen indeholdte en række initiativer til gennemførelse i sidst planperiode, hvoraf en del skulle sikre kommunens målopfyldelse af planen. Nedenfor ses en gennemgang af initiativerne og en vurdering af status. Målopfyldelsen er beskrevet under de enkelte affaldsfraktioner. Initiativet er gennemført. Initiativet er igangsat og fortsætter i næste planperiode. Initiativer er ikke gennemført. Tema 1: Øget bevidsthed om affald, klima og miljø Initiativ/Aktivitet Husholdninger Ansvar Status Borgerpanel, undersøgelse Kommunens elektroniske borgerpanel er nedlagt inden brug på affaldsområdet. Forsyningen har oprettet et selv, som kan bruges til forsyningens opgaver. Samarbejde med boligselskaber Samarbejdet sker via viceværterne. Det har ikke været muligt at lave en mere tværgående gruppe med erfaringsudveksling. Informationen til lejerne er ikke optimal endnu. Direkte genbrug Der er sikret mulighed for direkte genbrug på alle genbrugspladser. En fælles ensartet løsning afventer beslutning om den fremtidige struktur for genbrugspladserne. Affaldsinformationskonsulent Der er etableret koordination omkring affaldskonsulentopgaven imellem kommunen og forsyningen. Kommet godt i gang, men har været sat lidt i bero på grund af mere presserende sager begge steder. Husholdninger og Erhverv Genbrugspladser - et sted for kommunikation og dialog Genbrugsmedarbejderne er blevet efteruddannet, således at de er mere bevidste omkring information og dialog. Opgaven er dog ikke fuldført, idet der stadig mangler koordination af informationsmaterialer. Bedre sortering på genbrugsplads Fokus på en container" er gennemført i planperioden. Der mangler evaluering og konklusion. Kommunens institutioner og virksomheder Affaldssystem ved kommunale institutioner Assens Kommune har udbudt opgaven til privat entreprenør, som gennemfører indsamlingen. Der har været opfølgning af denne ordning via forsyningen, som må konstatere, at affaldssystemerne stadig kan målrettes bedre til den enkelte institution. Der er plads til forbedringer. X Kommunen X X X Forsyningen X Forsyningen X X X Forsyningen X X X Forsyningen X X X Forsyningen X X X Kommunen 8

9 Tema 2: Hold Assens ren Initiativ/Aktivitet Husholdninger, Erhverv, Kommunens institutioner og virksomheder Ansvar Status Henkastet affald Der er hvert år forår og efterår udført måling af henkastet affald på de samme 6 kontrolområder. Der har været deltagelse i et par enkelte af Hold Danmark Rent kampagner mod skod og henkastet affald på strande. Kommunens entreprenørgård sætter hvert år ekstra ind mod henkastet affald i forbindelse med Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsdag, så der kan ses en stor effekt i hele kommunen. Der mangler evaluering på initiativet. Kommunens institutioner og virksomheder Skolekampagner om affald Indsatsen har været øget og mere målrettet med en del klasser på besøg på genbrugspladserne og besøg på skolerne. Meldt ind i Affald.dk for mere relevant materiale. Mangler opfølgning via skolerne - har der været en effekt og hvordan kommer vi videre. X X X Kommunen X X X Forsyningen Tema 3: Affaldsordninger Initiativ/Aktivitet Husholdninger Ansvar Status Indsamling af emballageaffald fra husstande Initiativet er gennemført med opstart af ordning for genanvendeligt emballageaffald den 1. april 2014 i 2-delt beholder. Det genanvendelige emballageaffald dækker papir, pap, glas, plast og metal. X X X Forsyningen Afhentning af storskrald ved husstanden Initiativet er gennemført med mulighed for afhentning af 6 effekter 2 gange om året. Forsyningen melder hvert år ud hvilke uger, indsamlingen foregår i. Borgere skal ringe ind og tilmelde sig til afhentningen, de får en dato for afhentningen. X X Forsyningen/ kommunen Bedre hjemmekompostering Initiativet er gennemført med information på forsyningens hjemmeside og en folder til ud printning. Husholdninger og Erhverv X X Forsyningen Analyse af genbrugspladsstrukturen Der er gennemført en analyse og rapport forelå februar Afventer nu kommunal håndtering. Initiativet videreføres i næste planperiode, hvor der tillige skal ses på åbningstider og mulighed for døgnåbent. X X Forsyningen/ kommunen 9

10 Affaldsfraktioner og deres håndtering Affaldet i Assens Kommune inddeles i fraktioner, som der enten er fastsat mål for eller potentialer for, som vi skal leve op til ved håndteringen. I de følgende afsnit redegøres for de indsamlede mængder i 2013, hvilke ordninger der er til bortskaffelse, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Ordninger Assens Kommune har i regulativer fastlagt bestemmelser for omfang og driften af kommunens Husholdninger Indsamling Beskrivelse Affaldstype Hente Bringe Dagrenovation Beholder ved husstand. Papiraffald Papaffald Glasemballageaffald Genanvendeligt metalemballageaffald Genanvendeligt plastemballageaffald affaldsordninger. Regulativerne er kommunens administrationsgrundlag baseret på gældende lovgivning og udmøntningen af initiativer fra affaldsplaner. Alle borgere og grundejer har pligt til at bruge de kommunale ordninger til bortskaffelse af deres affald, som er fastlagt i Regulativ for husholdningsaffald af 28. august Indsamlingsordninger for husholdninger opdeles i hente- og bringeordninger. Ved henteordninger indsamles affaldet ved husstanden og ved bringeordninger skal man selv aflevere affaldet på genbrugspladserne. 2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads. 2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads. 2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads. 2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads. 2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads. Genbrugspladserne Alle affaldstyper bort set fra dagrenovation, fødevarer, medicinrester, kanyler og lign. PVC-affald Genbrugsplads. Imprægneret træ Genbrugsplads. Farligt affald Affald af elektriske og elektroniske produkter Bærbare batterier og akkumulatorer Bygge- og anlægsaffald Genbrugsplads. Haveaffald Genbrugsplads. Genbrugsplads undtagen medicinrester, kanyler og lignende, som skal afleveres på apoteket. Store genstande kan afleveres gennem storskrald ellers genbrugsplads. Små batterier på dagrenovations-beholderen ellers genbrugsplads. 2 gange om året afhentes 6 store genstande ved husstand. Frivillig ordning. Storskrald Genanvendeligt emballageaffald 2-delt beholder ved husstand. Asbestaffald Genbrugsplads. Afbrænding i fastbrændselsovne/-fyr Vejledning om afbrænding. 10

11 Alle virksomheder har pligt til at bruge de kommunale ordninger til bortskaffelse af deres affald, som er fastlagt i Regulativ for erhvervsaffald af 29. maj Virksomheder skal dog bortskaffe kildesorteret genanvendeligt affald i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen 3. Erhverv Indsamling Affaldstype Hente Bringe Anvisning Dagrenovationslignende affald Genbrugspladserne Frivillig ordning. Ikke-genanvendeligt farligt affald Klinisk risikoaffald Ikke-genanvendeligt PVCaffald Forbrændingsegnet affald Deponeringsegnet affald Affald fra olie- og benzinudskillere Affald af elektriske og elektroniske produkter Bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB og bly Bærbare batterier og akkumulatorer Asbestaffald Imprægneret træ Ordninger for erhverv opdeles i indsamlingsordninger som hente- og bringeordninger, eller i anvisningsordninger. Ved en henteordning har kommunen ansvaret for affaldet gennem den efterfølgende håndtering. Ved en bringeordning overtager kommunen ansvaret for affaldet ved aflevering på genbrugspladsen. En anvisningsordning betyder, at virksomheden ansvaret for affaldets håndtering. Beskrivelse Beholder enten ved kommunal indsamling eller ved anden transportør som Småt brændbart. Emballeret farligt affald afhentes ved erhverv. Max. 200 kg farligt affald kan afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning). Ved meget specielle typer af farligt affald anviser kommunen. Emballeret klinisk risikoaffald afhentes ved erhverv. Kommunen anviser til deponeringsanlæg eller på genbrugsplads ved frivillig ordning. Kommunen anviser til forbrændingsanlæg eller omlastestationer. Kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. Kommunen anviser til deponeringsanlæg eller omlastestationer. Kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. Olie- og benzinudskillere samt sandfang kontrolleres og tømmes. Kommunen anviser til forhandlere eller DPA modtagepladser. Kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. Kommunen anviser til speciel behandling eller deponeringsanlæg afhængig af koncentrationen. Kommunen anviser til distributører og lignende. Kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. Kommunen anviser til deponeringsanlæg. Ikke støvende kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. Kommunen anviser til genanvendelsesanlæg eller indsamlingsvirksomhed. Kan afleveres på genbrugsplads ved frivillig ordning. 11

12 Batterier Batterier indsamles med det formål at begrænse mængden af farligt affald, som spredes i naturen. Indsamles batterier ikke særskilt, havner de ofte i forbrændingsanlægget med risiko for luftforurening ved forbrændingen og med tungmetaller i askefraktionen, som så skal deponeres. Batterier indsamles særskilt tillige med indsamling af dagrenovation, herved kan batterier sendes til speciel behandling, hvor alt genanvendeligt materiale genanvendes. Øge indsamlingen af batterier og småt elektronik ved indførsel af husstandsindsamling af en miljøboks. Direkte genbrug Affald til direkte genbrug indsamles på genbrugspladserne i byttecontainere. Alle kan hente effekter i containerne, for Haarby og Glamsbjerg genbrugspladser gives effekterne dog til Lions Club, som bruger indtjeningen heraf til humanitært hjælpearbejde. Der arbejdes på at harmonisere pladserne, så alle borgere har ens forhold. Affald til byttecontainerne er nips, møbler, brugsting og cykler. Endvidere er der på alle genbrugspladser containere til tøj og sko opstillet af hjælpeorganisationer. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 9 tons batterier til genanvendelse, hvilket svarer til ca. 0,49 kg pr. husstand pr. år. Det svarer til, at der i 2013 blev indsamlet ca. 49 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling. Det vejledende nationale mål i 2012 var på 45 %. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at indsamle mindst 0,70 kg batterier pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af batterier yderligere i perioden 2018 til I planperioden iværksættes følgende initiativer, som direkte eller indirekte vil øge mængden af batterier til genanvendelse: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Eksport og import af affald I dag importerer og eksporterer Danmark affald til en lang række lande. Dette skyldes, at forskellige lande råder over forskellige behandlingsteknologier. På denne måde sikrer man, at affaldet bliver behandlet på den miljømæssigt mest forsvarlige måde. Status på indsamlede mængder I 2013 er der ingen indberetninger i ADS. Men ud fra registreringer i kommunens arkiv blev der eksporteret tons erhvervsaffald, hovedsagligt kemikalieaffald og importeret tons brugte oliefiltre til oparbejdning. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at genanvende flest mulige affaldsfraktioner og for de affaldsfraktioner, som kræver specielbehandling, at benytte sig af behandlingsanlæg i udlandet, når dette er miljømæssigt og økonomisk mest forsvarligt. 12

13 I planperioden vil der blive arbejdet med mange initiativer som direkte og indirekte vil nedbringe mængden af forbrændingsegnet affald: Forbrændingsegnet affald Det forbrændingsegnede affald forbrændes på Odense Kraftvarmeværk A/S, og energien udnyttes til varme og el. Afbrænding af det forbrændingsegnede affald er dog ikke den optimale løsning for miljøet, hvis sorteringen forinden ikke har taget alt genanvendeligt materiale fra. Er affaldet først brændt af, er ressourcerne i affaldet tabt. Det forbrændingsegnede affald indsamles dels som restaffald ved husstandsindsamling og dels som brændbart via storskraldsordningen og genbrugspladserne. Status på indsamlede mængder I 2013 blev der indsamlet ca tons brændbart affald som restaffald. Det svarer til ca. 360 kg pr. husstand pr. år eller ca. 6,9 kg restaffald pr. husstand pr. uge. I Miljøprojekt er det fundet, at der i gennemsnit er 8,7 kg restaffald pr. husstand pr. uge. Assens Kommune ligger 20 % under landsgennemsnittet, hvilket skyldes vægtbaseret afregning for den enkelte husstand. Derfor er meget affald afleveret på genbrugspladserne i stedet for som småt brændbart. Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse. Undersøge muligheder for indsamling og behandling af organisk affald fra dagrenovationen. Øge indsamlingen af batterier og småt elektronik med husstandsindsamling af miljøboks. Glasemballage Glasemballage, der ikke indsamles til genanvendelse eller genbrug, ender som regel i dagrenovationen. Det drejer sig i gennemsnit om 2 % af glasemballagen, som ender i forbrændingsanlæg, selvom det ikke er brændbart. Det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt, idet ved at genanvende 25 kg glas frem for at sende det til forbrænding, skåner vi miljøet for en næringssaltbelastning svarende til udledning af 1 kg ren ammoniak. Ved genanvendelse af glas bliver 89 % til nyt glas. Via storskrald og genbrugspladerne blev der indsamlet ca tons brændbart i form af plast, imprægneret træ og haveaffald (biomasseaffald). Det svarer til ca. 195 kg pr. husstand pr. år. I 2013 blev 37,8 % af den samlede mængde affald fra husholdninger sendt til forbrænding. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at fastholde resultatet og gerne nedbringe mængden yderligere i planperioden. 13

14 Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 468 tons glasemballage til genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer til ca. 25 kg pr. husstand pr. år. Potentialet for 2012 for enfamilie boliger 12 er på 38 kg pr. husstand pr. år opgjort som landsgennemsnit og der blev derfor indsamlet ca. 66 % af den mulige mængde glasemballage. Ved indførelse af den tvungne ordning for husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald herunder glasemballage fra april 2014 forventes en større genanvendelsesprocent. Sigtet er mindst 60 % genanvendelse af potentialet, som anført i Emballagedirektivet 5. Kommunens mål og initiativer rent vedmateriale kunnet håndteres som biomasse. Det vil sige, at energien i den energirige, men næringsfattige del af haveaffaldet kan udnyttes. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca tons haveaffald, heraf gik 50 % til forbrænding og 50 % til genanvendelse. Det svarer til ca. 348 kg haveaffald pr. husstand pr. år. På landsplan indsamles der årligt omkring kg pr. husstand om året. Det samlede nationale mål for husholdninger og erhverv i 2018 er, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning. Assens Kommune har som mål at indsamle 30 kg glasemballage pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af glasemballage yderligere i perioden 2018 til Følgende initiativer iværksættes for at nå målet: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse. Undersøge samlet løsning for indsamling og behandling af genanvendeligt emballageaffald og organisk affald for husstande med sække-løsning vil medføre større genanvendelsesprocent. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at øge mængden af haveaffald til energiudnyttelse fra genbrugspladserne til % i Der er ingen særskilte initiativer for haveaffald, idet udsorteringen af den brændbare andel er en del af driften på genbrugspladserne. Haveaffald Haveaffald er velegnet til kompostering og komposten har en positiv effekt på miljøet, idet den kan erstatte spagnum og handelsgødning, og give en jordforbedrende virkning, hvor den anvendes. Assens Kommune opfordrer til hjemmekompostering, men haveaffald kan også afleveres på genbrugspladserne. Her komposteres det komposterbare efter frasortering af større emner, som afsættes til forbrænding. Siden 1. februar har grene, stød, rødder og andet Deponeringsegnet affald Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bortskaffes til deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres på samme deponi, er det vigtigt at holde dem adskilt med henblik på senere genanvendelse, når teknologien dertil er udviklet. Deponeringsegnet affald består i Assens Kommune af ikke-genanvendeligt PVC, mineraluld, affald forurenet med tungmetaller, skiferplader, 14

15 asbest, eternit, keramik, porcelæn, farvet sanitet og shredderaffald fra køretøjer. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 898 tons deponeringsegnet affald i Assens Kommune. Det svarer til ca. 48 kg pr. husstand pr. år. I 2013 blev 3,3 % af den samlede mængde affald fra husholdninger sendt til deponi. Regeringens mål var i 2012 maksimalt 6 % af alt affald til deponi og Assens Kommune har opfyldt målet. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca tons metalemballage og metalskrot til genanvendelse i Assens Kommune på genbrugspladserne. Det svarer til ca. 59 kg pr. husstand pr. år. Det gennemsnitlige landspotentiale for enfamilie boliger 12 er for 2012 opgjort til 16 kg metalemballage og 4 kg metalskrot pr. husstand pr. år ved husstandsindsamling. Fra 2014 fås sammenlignelige tal fra den nye husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald herunder metalemballage. Sigtet er 50 % genanvendelse af potentialet, som anført i Emballagedirektivet 5. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at fastholde det fine resultat og gerne reducere mængden yderligere i planperioden. Følgende initiativer iværksættes for at fastholde resultatet: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Metalemballage Miljømæssigt er det en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding, idet 1 kg sendt til genanvendelse i stedet for forbrænding begrænser forsuringen af miljøet svarende til udledningen ved en tur på 4 km i en almindelig personbil. Endvidere hører metaller til verdens ikke-fornybare ressourcer og fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er meget energiog råstofkrævende. Til gengæld kan 2 konservesdåser blive til 1 ringeklokke til en cykel. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at indsamle 8 kg metalemballage pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af metalemballage yderligere i perioden 2018 til Følgende initiativer iværksættes for at nå målet: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse. Undersøgelse af samlet løsning for indsamling og behandling af genanvendeligt emballageaffald og organisk affald for husstande med sække-løsning vil medføre større genanvendelsesprocent. 15

16 Organisk affald Der blev i 2013 ikke indsamlet organisk affald til genanvendelse som separat fraktion. Størstedelen af den organiske del af dagrenovationen bortskaffes i dag ved forbrænding. En mindre del hjemmekomposteres. Ved Miljøprojekt nr fandt man, at organisk affald i gennemsnit udgør 41,4 % af dagrenovationen. Der er derfor et stort genanvendelsespotentiale at gå efter. Ved genanvendelse af det organiske affald som råstof til biogasanlæg kan både energiindholdet og plantenæringsstofferne udnyttes. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet i planperioden og iværksætter følgende initiativ for organisk affald: Undersøgelse af muligheder for indsamling og behandling af organisk affald fra dagrenovation. Pap Genanvendelse af pap gavner miljøet, idet der spares ressourcer i forhold til at producere pap fra nye råmaterialer. Papaffaldet renses for urenheder, omdannes til pulp (blød masse) med vand og laves til nyt pap, genanvendelsen er herved ca. 90 %. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 440 tons pap til genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer til ca. 24 kg pr. husstand pr. år. Potentialet for pap 11 er på 16 kg pr. husstand pr. år og der blev derfor indsamlet langt over landsgennemsnittet af den mulige mængde pap. Dette tyder på, at en del erhvervsaffald er afleveret gennem husholdningsordninger. Fra 2014 forventes en øget indsamling af pap grundet den nye husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald. Sigtet er mindst 60 % genanvendelse af potentialet, som anført i Emballagedirektivet 5. Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse f.eks. mælkekartoner. Papir Genanvendelse af papir gavner miljøet, idet der både spares energi og andre ressourcer. 1 kg papiraffald kan blive til 32 æggebakker. Og 1 kg udsorteret papiraffald, som ikke går til forbrænding, mindsker smogproduktionen svarende til den mængde, som en almindelig personbil udleder ved at køre 10 km. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at fastholde det fine resultat. Følgende initiativer vil medvirke hertil: 16

17 Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 799 tons papir til genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer til ca. 43 kg pr. husstand pr. år. Potentialet for papir 11 er på 131,1 kg pr. husstand pr. år for Assens Kommune og der blev derfor indsamlet 33 % af den mulige mængde papir. Hidtil har det været frivilligt at deltage i forskellige former for husstandsindsamling eller selv aflevere papiraffaldet på genbrugspladserne. Ved indførelse af den tvungne ordning for husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald herunder papir fra april 2014 forventes en større genanvendelsesprocent. Sigtet er mindst 60 % genanvendelse af potentialet, som anført i Emballagedirektivet 5. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at øge indsamlingen af papir til 79 kg pr. husstand pr. år inden 2018 og gerne øge mængden inden Assens Kommune vil iværksætte initiativer, som tillige med den nye indsamlingsordning for genanvendeligt emballageaffald, skal indfri kommunens mål: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse f.eks. mælkekartoner. Plastemballage Det medfører generelt en miljøgevinst at genanvende plast, idet plast er produceret af olie, en begrænset ressource, og der udledes meget CO 2 ved forbrænding. For at fremstille 1 kg plastik bruges der ca. 2 kg olie. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til plastens kvalitet og renhed for at kunne genanvende plast. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 indsamlet ca. 88 tons plast til genanvendelse i Assens Kommune på genbrugspladserne. Det svarer til ca. 4,8 kg pr. husstand pr. år. Det gennemsnitlige landspotential for enfamilie boliger 12 er for 2012 opgjort til 33 kg plastemballage og 6 kg andet plast pr. husstand pr. år ved husstandsindsamling. Hovedparten af plastemballage er bortskaffet med dagrenovation til forbrænding. Ved indførelse af den tvungne ordning for husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald herunder plastemballage fra april 2014 fås sammenlignelige tal for plastemballage. Sigtet er 22,5 % genanvendelse af potentialet, som anført i Emballagedirektivet 5. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at indsamle 7,4 kg plastemballage pr. husstand pr. år inden 2018 og at øge genanvendelsen af plastemballage yderligere i perioden 2018 til Følgende initiativer iværksættes for at nå målet: Samarbejde med boligselskaber om bedre sortering af husholdningsaffaldet. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere om sortering og genanvendelse. Skolekampagner om affald vil have en afsmittende effekt i hjemmene. Løbende optimering på genanvendeligt emballageaffald vil medføre flere affaldstyper til genanvendelse. Undersøgelse af samlet løsning for indsamling og behandling af genanvendeligt emballageaffald og organisk affald for husstande med sække-løsning vil medføre større genanvendelsesprocent. 17

18 Slam Al slam fra kommunens 8 renseanlæg bortskaffes til genanvendelse på landbrugsjord. Herved føres plantenæringsstoffer, specielt fosfor og humus tilbage til markerne. Øvrigt affald Alt affald undtagen restaffald indsamles via genbrugspladser, nærgenbrugsstationer og storskraldsordning. Det husholdningsaffald, som ikke er behandlet særskilt, kan ses i nedenstående tabel angivet ved fraktion, mængde fordelt pr. husstand, behandlingstype, mål og eventuelle initiativer for Det er ikke opgjort, hvor store mængder der stammer fra henholdsvis husholdninger og erhverv. Renseanlæggene er placeret i Assens, Gummerup, Holmehave, Haarby, Tommerup St., Vissenbjerg, Aa og Aarup. Anlæggene drives af Assens Forsyning A/S. Status på indsamlede mængder Der blev i 2013 bortskaffet tons slam med et tørstofindhold på 10 til 30 %, som blev kørt på landbrugsjord. De bortskaffede mængder for 2011 og 2012 ligger i samme niveau, hvor alt ligeledes er bortskaffet til genanvendelse på landbrugsjord. Spildevandsslam, som udbringes på landbrugsjord, er ikke indeholdt i ADS, men indeholder alene tal for industrielt slam fra fødevareindustrien. ADS er statens affaldsdatasystem, hvor alle aktører skal indberette affaldsdata til. Målet er 50 % genanvendelse til jordbrugsformål og kommunen har en genanvendelse på 100 %. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at fastholde genanvendelsen på 100 %. Dette sikres ved løbende aftaler med landmænd om modtagelse af slammet. I kommunens spildevandsplan er målet færre, men bedre renseanlæg. Dette vil give en mere ensartet kvalitet slam i hele kommunen. Der laves ikke særskilt initiativ i denne plan for slam. Assens Kommune vil iværksætte følgende generelle og særskilte initiativer for genbrugspladserne: Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus hos borgere og erhverv om sortering og genanvendelse. Indførelse af ny genbrugspladsstruktur med øget fokus på brugervenlighed. Udsortering af tagpap til genanvendelse. Fokus på bygge- og anlægsaffald for at sikre rene fraktioner på genbrugspladserne dels gennem ændret sagsgang for nedrivningstilladelser og dels ved implementering af kommende krav fra lovgivningen. Evaluering af betalingsmodel for erhverv på genbrugspladser vil give et mere smidigt system. 18

19 Øvrigt affald Mængde pr. husstand [kg/år] H18 Køleskabe med freon 5,2 H21 Forurenet jord kategori 2 H23 Elektronik 29,4 25,4 H24 Bygge- og anlægsaffald 257,2 Behandling Mål 2018 Initiativ Behandles særligt, mest muligt genanvendes Genanvendes efter analysering Behandles særligt, mest muligt genanvendes Sorteres, mest muligt genanvendes At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering At sikre kun uforurenet til genanvendelse Ingen særskilte Ingen særskilte Ingen særskilte Flere særskilte H25 Sten 30,4 Genanvendes At fastholde status quo Ingen særskilte H26 Farligt affald korrekt håndtering Behandles særligt At sikre fortsat miljømæssig Ingen særskilte 5,2 H28 Gips Genanvendes og At øge andel til genanvendelse Ingen særskilte 14,4 forbrændes H31 Dæk 4,4 Genanvendes At fastholde status quo Ingen særskilte Affald fra kommunale institutioner og virksomheder Indsamlingen af affald fra de kommunale institutioner og virksomheder var i udbud december 2011 og Marius Pedersen A/S står for indsamlingen til april Der skal i planperioden laves nyt udbud på indsamlingen, der ligesom anden indsamling af affald skal følge reglerne i Affaldsbekendtgørelsen 3 og regulativet for erhvervsaffald 8. Status på indsamlede mængder Der er kun årsopgørelse for 2013 på affaldsmængderne, da det nye udbud startede midt i Genanvendelse er vist uden haveaffald, som dels komposteres og dels forbrændes som biomasseaffald. Affaldssystem ved kommunale institutioner evalueres og ved øget dialog med kontraktholder sikres bedre sortering. Affald fra kommunale institutioner og virksomheder Tons Forbrænding Genanvendelse Der er genanvendt 12 % af affaldet fra de kommunale institutioner og virksomheder i Kommunens mål og initiativer Assens Kommune har som mål at øge genanvendelsen af affaldet fra de kommunale institutioner og virksomheder til 25 % inden 2018 og at øge genanvendelsen yderligere i perioden 2018 til Derfor iværksættes følgende initiativ: 19

20 Erhvervsaffald, forbrændingsegnet og deponeringsegnet Assens Kommune har anvisningspligt for affald fra virksomheder til henholdsvis forbrænding, deponering og særlig behandling. Det vil sige, at virksomheder har pligt til at følge kommunens anvisning f.eks. hvilket modtageanlæg, affaldet skal afleveres til. Kommunen har affaldsordninger for dagrenovationslignende affald, farligt affald, klinisk risikoaffald og olie- og benzinudskillere, som virksomhederne har pligt til at bruge. Endvidere kan virksomheder frivilligt deltage i genbrugspladsordningen. Ordninger og generelle anvisninger er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald. For det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald har Assens Kommune tilsynsforpligtigelsen i forhold til overholdelse af de gældende regler fastsat i Affaldsbekendtgørelsen 3. Status på indsamlede mængder Opgørelsen af affaldsmængderne for erhvervsaffald fra ADS viser, at tallene skal tages med et vist forbehold. F.eks. er forbrændingsegnet E03 registreret til både deponering, forbrænding og særlig behandling. Men tendensen for affaldsmængderne fra virksomheder er faldende for forbrænding, kraftigt stigende for deponering og stigende for særlig behandling. Mængden af forurenet jord afhænger meget af antallet af anlægsprojekter og oprensningsprojekter af forurenet grunde i det enkelte år. Kommunens mål og initiativer Assens Kommune finder det bekymrende, at affaldsmængden til deponering er kraftigt stigende. Kommunen har som mål gennem tilsyn at sikre, at virksomheder har kendskab til de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald, og at affaldet sorteres efter retningslinjerne i affaldshierarkiet. I planperioden iværksættes følgende initiativer som direkte og indirekte vil give en bedre håndtering af erhvervsaffald: Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog vil give større fokus om sortering og genanvendelse. Affaldssystem ved kommunale institutioner vil give en mere korrekt sortering. Evaluering af betalingsmodel for erhverv på genbrugspladser vil give en større sorteringsgrad, da flere virksomheder vil gøre brug af ordningen. Fokus på erhvervs håndtering af affald under de lovpligtige miljøtilsyn. Tons Erhvervsaffald Forbrænding Deponering Særlig behandling Forurenet jord 20

21 Initiativer, beskrivelser og tidsplan I det følgende beskrives de initiativer med tidsplan, som der vil blive arbejdet på i denne planperiode. Der er både initiativer for husholdninger, erhverv og kommunale institutioner. Husholdninger Samarbejde med boligselskaber Idé Det har gennem årene vist sig at være vanskeligt at opnå en god affaldssortering i udlejningsejendomme. I sidste planperiode blev der skabt kontakt med udlejere/viceværter, og denne skal fastholdes og udbygges. Status Informationsniveauet er ikke ens til udlejningsejendommene. Aktivitet Løbende informationsmateriale både som folder til lejere og plancher til viceværter Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet mere affald vil blive sorteret korrekt og en større del vil blive genbrugt eller genanvendt. Økonomi Indgår i driften. Ansvarlig Assens Affald & Genbrug A/S. Genbrugspladser et sted for kommunikation og dialog Idé Da der kommer mange borgere på genbrugspladserne igennem et år, kan pladserne med fordel anvendes til at informere og have dialog omkring diverse budskaber om affald. Status Aktivitet Genbrugsmedarbejderne er blevet efteruddannet, således at de er mere bevidste omkring information og dialog. Der mangler koordination af informationsmaterialer på genbrugspladserne. Indførsel af LED-informationstavler. Løbende informationsmateriale. Brugerundersøgelser. Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet større formidlingsgrad om affaldssortering vil give en større genanvendelse. Økonomi Indgår i driften. Ansvarlig Assens Affald & Genbrug A/S. 21

22 Henkastet affald Idé I sidste planperiode var der en del fokus på henkastet affald i gågader og på strande ved deltagelse i Hold Danmark Rent kampagner mod cigaretskod i gågader og mod henkastet affald på strande. Endvidere sætter kommunens Entreprenørgård hvert år ekstra ind mod henkastet affald i forbindelse med Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsdag, så der kan ses en stor effekt i hele kommunen. Men problemet er langt fra løst. For at gøre indsatsen mere konkret vil et par fokusområder blive udpeget, som der skal arbejdes med i planperioden. Et fokusområde kunne være dåser. Det kunne også være et samlet fokus i hele kommunen med opsætning af skilte, hvor henkastet affald oftest ses. Skiltene kunne fokusere på dåser, hundelorte, cigaretskodder, ispapir og affald. Esbjerg Kommune har kørt en lignende kampagne med succes. Status Aktivitet 2015 Der er udført kontrolmålinger forår og efterår på de samme 6 kontrolområder. Der mangler at blive evalueret på effekten af kampagnerne ved at se på kontrolmålingerne. Evaluering af hidtidig indsats, udvælge fokusområder og lave kontrolmålinger Udarbejdelse af retningslinjer for nyt udbud Lave kampagner og kontrolmålinger. Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet borgernes holdning og adfærd i forhold til henkastet affald ændres og mængden af henkastet affald mindskes. Økonomi Ansvarlig kr. hvert år for medlemskab af Hold Danmark Rent. Kampagner gennem Hold Danmark rent er gratis kr. til egne kampagner. Assens Kommune. Skolekampagner om affald Idé I dag er affaldsområdet allerede en del af undervisningen i folkeskolen. Vi vil gerne støtte op og gøre det konkret ved besøg på genbrugspladserne og med informationsmateriale om kommunens håndtering af affald. Staten vil i planperioden udvikle undervisningsmateriale til folkeskolerne om affald, herunder sortering og genanvendelse af affald samt sammenhæng mellem forbrug og miljøbelastning fra affald, ressourceforbrug og affaldsforebyggelse. Status Aktivitet Forsyningen er medlem af Affald.dk, som har relevant materiale til skolebrug. Indsatsen har været øget og mere målrettet med en del klasser på besøg på genbrugspladserne. Miljøstyrelsen har i 2014 udsendt nyt undervisningsmateriale om affald til folkeskolerne. Evaluering af hidtidig indsats og plan for videre forløb. Afholdelse af skolebesøg på genbrugspladserne. Understøttelse af Miljøstyrelsens undervisningsmateriale med konkrete forhold i kommunen. Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet børns og unges kendskab til rigtig affaldssortering øges, vil give større genanvendelse og mindre henkastet affald i fremtiden. Økonomi Ansvarlig Indgår i driften. Assens Affald & Genbrug A/S. 22

23 Indførsel af ny genbrugspladsstruktur Idé Der er i sidste planperiode gennemført en grundig analyse af den nuværende struktur suppleret med brugerundersøgelser og tekniske vurderinger af genbrugspladserne med henblik på at drive genbrugspladserne effektivt, og få mest muligt miljø og service for pengene. Genbrugspladserne skal forbedres, så der tages yderligere hensyn til brugervenlighed. Den nye struktur bør omfatte udvidede åbningstider (borger ønske), mulighed for døgnåbent, tage hensyn til manglende udvidelsesmuligheder for de enkelte pladser og give bedre arbejdsforhold for genbrugsmedarbejderne. Status Aktivitet Analyse af nuværende struktur er gennemført. Revurderinger af de enkelte genbrugspladsers miljøgodkendelser pågår. Politisk behandling af forslag til ny struktur. Implementering af politisk beslutning. Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet sorteringen på genbrugspladserne vil blive styrket og mere affald vil blive afleveret, når pladserne vil være mere ensrettet og med udvidet åbningstider. Økonomi Ansvarlig Indgår i driften. Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S. Løbende optimering på ordningen for genanvendeligt emballageaffald Idé Det sorteringsanlæg, som står for behandlingen af det indsamlede genanvendelige emballageaffald fra de 2-delte beholdere, finder løbende løsninger for genanvendelse af nye emballagetyper. Vi kan derfor hjælpe borgerne med at mindske restaffaldet til forbrænding og øge mængden af genanvendt husholdningsaffald. Sorteringsanlægget arbejder for tiden med genanvendelse af papkartoner fra mælk og juice. Status Siden 1. april 2014 har husstande kunnet aflevere papir, pap, blød plast, hård plast, metalemballage og glasemballage i den 2-delte beholder. Efter et halvt år med husstandsindsamlingen ligger vi på niveau i indsamlede mængder med andre kommuner, som har haft samme ordning i flere år. Aktivitet Indkøring af nye affaldsprodukter til genanvendelse. Affaldshierarki Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet en større andel af det forbrændingsegnede husholdningsaffald vil blive genanvendt. Økonomi Ansvarlig Indgår i driften. Assens Affald & Genbrug A/S. 23

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Assens Kommune Affaldsplan 2009-2012 Plan November 2009 Assens Kommune, Affaldsplan 2009-2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Fakta om Assens Kommune 3 1.2 Opbygning af

Læs mere