Formand for Europa Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand for Europa Kommissionen"

Transkript

1 Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet

2 Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske Unions fremtid. Nu da Irland har stemt ja til Nice-traktaten, har vi overvundet de sidste forhindringer for traktatens ratificering, og vi har banet vejen for udvidelsen. Jeg glæder mig over de irske vælgeres kloge valg, idet de har vist åbenhed og ansvarsfuldhed. Ved at overvinde de bekymringer og den frygt, der også gjorde sig gældende, har det irske folk set på de store linjer i den europæiske historie, og det har beskyttet de langsigtede fælles interesser. I de seneste år er der sket en usædvanlig udvikling inden for den irske økonomi. Der er opstået nye forbindelser, og den har forbundet sig med resten af Europa. På denne bølge af succes kan Irland trygt se frem til sin yderligere udvikling inden for fremtidens udvidede Europa. Hvad der gælder for Irland, gælder også for alle os andre. At fremme udvidelsesprocessen uden tøven er i den fælles interesse. Derfor er det kommende Europæiske Råd i Bruxelles af afgørende betydning. Drøftelserne vil dreje sig om vore henstillinger om at afslutte forhandlingerne med de ti kandidatlande, inden årets udgang. Man vil også drøfte datoen for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og den næste fase af Tyrkiets ansøgningsprocedure. Blandt andre emner vil vi behandle spørgsmålet om Kaliningrad. Vi får måske lejlighed til at gennemgå den internationale situation, især spørgsmålet om, hvordan vi i lyset af de nylige sørgelige begivenheder på Bali og Filippinerne skal fremme bekæmpelsen af terrorisme. Vi vil høre beretningen fra formanden for Det Europæiske Konvent, og vi vil få den sædvanlige udveksling af synspunkter med formanden for Parlamentet. Det første punkt på Rådets dagsorden vil være udvidelsen, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at fremføre de stærke bevæggrunde, der har været for at henstille til medlemsstaterne, at de afslutter forhandlingerne med de ti lande med et positivt resultat. Jeg har før ved mange lejligheder henledt opmærksomheden på udvidelsens politiske, etiske og historiske værdi. At dele den stabilitet og den velstand, vi har opnået igennem et halvt århundredes integration, med vore europæiske naboer, er for os en historisk og moralsk pligt. Udvidelsen vil blive en garanti for stabilitet såvel inden for Unionens nye grænser som uden for disse. 2

3 Fred, stabilitet, demokrati og retsstat er væsentlige bestanddele af den politiske stabilitet. De har allerede virket udmærket i fortiden. Opskriften vil også virke for de kommende medlemsstater, det er jeg sikker på. Udvidelsen vil bringe de nye og de europæiske standarder til hele verdensdelen. Vi forventer positive virkninger i overordentlig mange sektorer: - mere effektive offentlige forvaltninger - mere holdbare retssystemer - bedre beskyttelse af mindretal - mere effektiv forebyggelse af kriminalitet - især international kriminalitet - strengere kontrol med ulovlig indvandring - omhyggeligere tilsyn med varer på markedet - især større levnedsmiddelsikkerhed - strengere normer for og kontrol med miljøbeskyttelse. På den internationale scene vil Den Europæiske Unions øgede dimensioner få dens politiske kapital til at vokse. Vor handels-, finans-, miljø- og sikkerhedspolitik vil få større vægt. Europa vil bedre kunne forsvare menneskerettighederne, og det vil kunne arbejde for at mindske kløften mellem nord og syd i verden. Kan vi forenes loyalt og tale med én stemme, kan vi komme til at udgøre forskellene i forbindelse med spørgsmål såsom klimaforandringen og styringen af globaliseringens virkninger. Men herudover vil den første gruppe på ti nye medlemsstater bringe uhyre store økonomiske fordele til Unionen af gamle og nye medlemsstater. Befolkningsforøgelsen i Unionen vil styrke det. Befolkningen vil blive forøget med 75 millioner borgere, hvorved Unionen når op på i alt 453 millioner. For at forstå, hvad disse tal betyder, må man tænke på den samlede befolkning i NAFTA-området, der omfatter De Forenede Stater, Mexico og Canada, og som har ca. 400 millioner indbyggere. Nogle vil indvende, at befolkningen ganske vist vil øges med 20 % ved de ti kandidatlandes tiltrædelse, men Unionens samlede BNP vil kun vokse med 5 %. Dette er ikke et negativt forhold, men derimod tegn på et stort vækstpotentiale. Det må nemlig ikke glemmes, at de ti kandidatlande har en højere vækstrate end de 15 medlemsstater. På årsbasis var deres vækst i 2001 på 2,4 % mod vores 1,5 %, mens de i 2000 havde en gennemsnitlig vækstrate på 4,1 % mod vores 3,4 %. Især tilfører de ti kandidatlande Unionen højtkvalificerede menneskelige ressourcer. Tænk på, at i de lande, der er med i udvidelsen, udstedes hvert år et antal eksamensbeviser, der svarer til 25 % af de eksamensbeviser fra universiteter og højere læreanstalter, der udstedes i de nuværende medlemsstater. De lande, der er med i udvidelsen, udgør vor nye grænse. De europæiske virksomheder vil få nye udvidelsesmuligheder og udvikling, fordi der vil være et stort behov for vor teknologi, og fordi de nye medlemsstater frembyder et marked, hvor vore varer og tjenester kan afsættes. 3

4 Disse er fordelene ved udvidelsen, det vi kalder, og nu vil vi gå over til at se på de problemer, der endnu er uafklarede. Inden jeg går i gang, vil jeg imidlertid fremføre en almen betragtning. Vi må passe på ikke at bringe det heldige udfald af udvidelsen i fare med at skændes om småting. Europas samling må altid gå forud for snævre nationale interesser og sektorinteresser. Vi må altid holde det store samlede billede foran os og aldrig glemme de fordele og muligheder, udvidelsen giver. De ti lande har gjort enorme fremskridt i de seneste år. Dette fremgik til fulde af de periodiske beretninger, Kommissionen forelagde for nylig. Jeg skal endnu en gang understrege, at vore analyser hverken er for overbærende eller overoptimistiske. Kommissionens tillid til kandidatlandene er velbegrundet. De fremskridt, der er gjort, viser, at alle disse lande vil være klar til medlemskab i begyndelsen af 2004, også på de områder hvor de skal gøre en ekstra indsats. Selv om disse lande har vor fulde tillid, har Kommissionen forpligtet sig til at overvåge forberedelserne og udviklingen efter tiltrædelsen. Vi har derfor truffet sikkerhedsforanstaltninger vedrørende det indre marked og retlige og indre anliggender. Disse træder i kraft, såfremt de afgivne tilsagn ikke overholdes, hvor usandsynligt dette end måtte være. Der må hurtigst muligt gang i forhandlingerne om de spørgsmål, som vi endnu ikke har afklaret med vore ti partnere. Ellers vil det være næsten umuligt at afslutte alle punkter inden topmødet i København i december. Vi må derfor gøre vores yderste for at afklare så mange spørgsmål som muligt i de kommende dage i Bruxelles. De vigtigste spørgsmål, som stats- og regeringscheferne skal drøfte, angår som bekendt finansieringen af udvidelsen. Jeg er overbevist om, at når vi nu er nået så langt, så er vi også i stand til at finde løsninger, der kan accepteres af alle. Det spørgsmål, hvor der er størst enighed, er spørgsmålet om. Der er fuld enighed om to principper: - ved tiltrædelsen må de ti kandidatlande ikke komme til at befinde sig i en situation, hvor de bliver nettobidragere, og - alle udgiftsforpligtelser skal ligge inden for de øvre grænser, der blev fastlagt i Berlin. På grundlag af disse to principper vil det ikke være vanskeligt at nå til enighed om det nøjagtige beløb i København. Hvad angår, er der stigende tilslutning til et årligt beløb på ca. 25,5 mia. EUR i 2004, 2005 og

5 Vi kan ærlig talt ikke tilbyde vore nye medborgere mindre. Inden for disse rammer vil beløbet per capita i samhørighedslandene være 231 EUR i 2006, mens det i kandidatlandene vil være 137 EUR pr. person. Til slut det velkendte spørgsmål om landbrugets finansiering. Jeg er klar over, at nogle af de nuværende medlemsstater tvivler på, om disse forslag kan holde ud fra et budgetpolitisk synspunkt, og at de ønsker yderligere garantier. Det er legitimt at beskæftige sig med problemet vedrørende Unionens fremtidige finansieringsordninger. Kommissionen fastholder sin stilling: alle forslagene er i overensstemmelse med de finansielle grænser, der blev fastlagt i Berlin, og de er ikke på nogen måde til hinder for de fremtidige beslutninger. Jeg stoler på, at det bliver muligt at opnå enighed. Vi kan ikke tillade, at der sættes spørgsmålstegn ved den store betydning, som vi alle er enige om at tillægge udvidelsen. Med hensyn til alle de udestående finansielle spørgsmål håber jeg, at Det Europæiske Råd i Bruxelles kan give det danske formandskab og Kommissionen mandat til at afslutte forhandlingerne, således at der kan træffes en endelig beslutning i København. Jeg beder derfor om Deres fulde støtte. Den vigtigste opgave for os i denne sidste fase af udvidelsesprocessen er måske at formidle oplysning. Det seneste Eurobarometer, der blev offentliggjort for to dage siden, viser, at halvdelen af Unionens nuværende borgere går ind for udvidelsen, mens en tredjedel erklærer, at de er imod. Disse tal er ret beroligende, men andre er mere foruroligende. 65 % af dem, der blev adspurgt, mener, at udvidelsen vil øge narkotrafikken, den internationale organiserede kriminalitet og arbejdsløsheden. Hvorfor bliver udvidelsen efter Deres mening associeret med denne frygt? Svaret findes i det sidste tal, som jeg vil nævne: kun 21 % af befolkningen synes, at de er veloplyste om udvidelsen. Det er klart, at der må gribes ind i oplysningsindsatsen. Den gruppe, der erklærer, at den ikke er veloplyst, er ikke nødvendigvis imod udvidelsen, den er nærmest ligeglad. Men det er måske det værste. Vi må overbevise borgerne om, at udvidelsen bliver en løsning og ikke et problem. Derfor har Kommissionen indledt en oplysningskampagne over for såvel de nuværende medlemsstater som kandidatlandene. Udvidelsens heldige udfald afhænger derfor af vor evne til på rette måde at oplyse offentligheden og opnå samtykke. Vi må ikke skuffe millioner af europæeres forventninger. Den Europæiske Unions fremtid afhænger af os alle. Tak. 5

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007 1 TIRSG DEN 18. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand (Mødet åbnet kl. 15.05) 1. Genoptagelse af sessionen Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag den

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009 24-11-2009 1 TIRSG DEN 24. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2003

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007 11-12-2007 1 TIRSG DEN 11. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling Forslag til Rådets forordning

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MANDAG, DEN 14. SEPTEMBER 2009

MANDAG, DEN 14. SEPTEMBER 2009 14-09-2009 1 MANG, DEN 14. SEPTEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand (Mødet åbnet kl.17.00) 1. Genoptagelse af sessionen Formanden. Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Udnævnelse af formanden for ECB 2-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere