Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker"

Transkript

1 Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18

2 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter, som det anbefales, at investmentbanker implementerer. Betegnelsen investmentbank bliver her benyttet om en finansiel institution eller en afdeling/division heraf, der primært beskæftiger sig med formidling af handel med værdipapirer, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i den forbindelse, og som primært henvender sig til det institutionelle marked. Anbefalingerne træder i kraft 1. december 2012 og erstatter de tidligere udsendte anbefalinger af 1. august I bilag 1 findes en vejledning til anbefalingerne, og i bilag 2 findes definitioner af de begreber, der er anvendt i anbefalingerne. Chinese Walls 1. Investmentbanker skal udarbejde retningslinjer for Chinese Walls, herunder Wall Crossing. Watch List 2. Investmentbanker, der udøver corporate finance/debt capital-aktiviteter, skal føre en fortrolig liste ( Watch List ) over de selskaber, der enten har indgået en mandataftale eller med overvejende sandsynlighed må forventes at ville indgå en aftale med investmentbanken om en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion. Listen kan således anvendes til at overvåge værdipapirhandel foretaget af investmentbanken i selskaber, der er registreret på Watch List overvåge medarbejderes handel for egen regning i selskaber, der er registreret på Watch List overvåge analyseaktiviteter ved gennemgang af analyser af selskaber/ værdipapirer, der er registreret på Watch List for at sikre, at der ikke er lækket intern viden. Restricted List 3. Investmentbanker, der udøver corporate finance/debt capitalaktiviteter, skal føre en intern liste ( Restricted List ) over de selskaber, som investmentbanken har indgået aftale med om en 1

3 kapitalmarkedstransaktion samt andre selskaber, hvis aktier eller andre værdipapirer må forventes at blive direkte kurspåvirket i relation til transaktionen. Et berørt selskab sættes på listen, når transaktionen og investmentbankens rolle heri er offentliggjort og skal fremgå af listen, indtil transaktionen er afsluttet. Med offentliggjort menes, at transaktionen er offentliggjort i overensstemmelse med værdipapirhandelslovens regler herom. Listen kan anvendes til at a) begrænse virkningerne af mulige interessekonflikter i forbindelse med rådgivning af kunder b) pålægge eventuelle begrænsninger i egenhandel foretaget af investmentbanken eller dennes medarbejdere c) pålægge eventuelle begrænsninger på analyser udsendt af investmentbanken. Analysers uafhængighed og integritet 4. Analysen må organisatorisk ikke være underlagt Corporate Finance eller Debt Capital. 5. Analytikeren skal altid optræde korrekt og med den fornødne professionalisme, troværdighed og integritet i forhold til alle involverede parter. Analytikeren skal ligeledes bestræbe sig på, at interessekonflikter ikke opstår og, når sådanne ikke kan undgås, sikre, at de involverede parter behandles korrekt. 6. En analyse skal afspejle analytikerens personlige vurdering, og analysens konklusioner må ikke være påvirket af forretningsmæssige interesser af nogen art. Offentliggørelse af en analyse må ikke være betinget af, at Corporate Finance, Debt Capital eller det analyserede selskab forinden skal godkende analysen. Der er dog intet til hinder for, at Corporate Finance og Debt Capital ser analysen, ligesom det analyserede selskab kan få analysen forelagt og bekræfte faktuelle oplysninger i den. Compliancefunktionen skal på forhånd orienteres om og have kopi af analyser, der fremsendes til Corporate Finance, Debt Capital og det analyserede selskab. Analyser i forbindelse med corporate finance-aktiviteter 7. Analyser af selskaber registreret på investmentbankens Watch List skal gennemgås af bankens compliancefunktion eller andre lignende uafhængige funktioner før offentliggørelse med henblik på at sikre, at analysen er afbalanceret og ikke giver indtryk af at være påvirket af 2

4 interessekonflikter. 8. Analyser af selskaber, der er registreret på investmentbankens Re-stricted List, skal godkendes af compliancefunktionen eller andre lignende uafhængige funktioner før offentliggørelse. Analyserne a) skal være afbalancerede b) må ikke indeholde anbefalinger og kursmål c) må ikke indeholde værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller. 9. En investmentbank, som deltager i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier med et noteret selskab, må ikke udsende analyser af selskabet i en periode, der begynder senest syv dage før offentliggørelse af prospektet og varer indtil tidligst 30 dage efter påbegyndelse af handelsaktiviteter i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Denne periode, der betegnes Blackout Period, kan fastsættes på en anden måde, hvis investmentbanken samarbejder med en eller flere udenlandske investmentbanker, og hvis dette er i overensstemmelse med international praksis. 10. Uanset punkt 9 kan tidligere offentliggjorte analyser fortsat distribueres, såfremt analyserne klart giver oplysning om, at der er tale om tidligere udsendte analyser, og at investmentbanken er involveret i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier for det analyserede selskab. 11. En ny analyse kan undtagelsesvis udsendes i Blackout Period i tilfælde af, at der indtræffer begivenheder af væsentlig betydning for selskabet og under følgende forudsætninger: a) Udsendelsen sker med compliancefunktionens godkendelse. b) Analysen skal være afbalanceret. c) Analysen må ikke indeholde anbefalinger eller kursmål. d) Analysen må ikke indeholde værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller. 12. Trods restriktionerne i punkt 9 er analytikeren ikke forhindret i at drøfte faktuel, offentligt tilgængelig information med kunderne, herunder information om transaktionen og dennes indvirkning på sektoren, forudsat at sådanne udtalelser er afbalancerede og ikke indeholder anbefalinger, kursmål eller værdiansættelse, medmindre der er tale om 3

5 brede intervaller. Hvis forespurgt om analytikerens konkrete mening om transaktionen, må analytikeren afstå fra at udtale sig med henvisning til, at denne er pålagt restriktioner på grund af investmentbankens rolle i transaktionen. 13. En analytiker kan deltage i markedsføringsaktiviteter, herunder pitches og roadshows, hvis analytikerens deltagelse ikke giver indtryk af, at analytikeren repræsenterer investmentbankens corporate financeinteresser og/eller et selskabs interesser. Investmentbanken skal have interne retningslinjer for, i hvilke tilfælde analytikeren må deltage i markedsføringsaktiviteter, herunder pitches og roadshows. 14. Analytikeren kan deltage i forbindelse med corporate finance-aktiviteter som beskrevet nedenfor, såfremt deltagelse sker efter forudgående dialog med investmentbankens compliancefunktion: a) Analytikeren kan bistå Corporate Finance med ideer til mulige corporate finance-aktiviteter, så længe kommunikationen er one way of nature fra analytikeren til Corporate Finance. b) Analytikeren kan rådgive Corporate Finance om prissætning og strukturering af en kapitalmarkedstransaktion og om den forventede investorinteresse. c) Analytikeren kan deltage i informationsmøder for investorer, hvis denne ikke fremstår som repræsentant for salgssiden i investmentbanken. Analyser i forbindelse med debt capital-aktiviteter 15. Anbefalingerne nr. 7, 8, 13 og 14 gælder tillige i forbindelse med debt capital-aktiviteter. Forbud mod frontrunning 16. Investmentbanker, der udsender analyser, må ikke positionere sig selv eller andre på grundlag af analyserne forud for disses offentliggørelse. Handel med aktier og erhvervsobligationer 17. I perioden fra offentliggørelse af en kapitalmarkedstransaktion til dennes afslutning skal aktie- og erhvervsobligationshandlere i investmentbanken i forbindelse med salgsbestræbelserne gøre mulige investorer opmærksomme på investmentbankens rolle i transaktionen. 4

6 Medarbejderhandel 18. En medarbejder forventes i almindelighed at administrere sine personlige økonomiske forhold med forsigtighed. Medarbejderen skal undlade at indgå kortsigtede, spekulative transaktioner af en sådan karakter eller i et sådant omfang, at medarbejderen kan risikere at komme i økonomiske vanskeligheder. 19. En medarbejder, der har adgang til Watch List, må ikke handle med værdipapirer udstedt af selskaber, der er opført på denne liste. 20. En medarbejder må tidligst foretage salg af et givent værdipapir 30 dage efter køb og tidligst foretage køb af det samme værdipapir 30 dage efter salg. Perioden løber fra den sidste handel i det pågældende værdipapir. Compliancefunktionen kan dog dispensere fra denne regel, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. 21. En medarbejder må ikke handle i et selskabs værdipapirer, hvis den pågældende har kendskab til en endnu ikke-offentliggjort analyse om det pågældende selskab. 22. En medarbejder, der er beskæftiget med handel i eller analyse af aktier og/eller erhvervsobligationer, må ikke for egen regning handle værdipapirer i det analyserede selskab fra det tidspunkt, en analyse offentliggøres og resten af den pågældende dag. Hvis analysen er offentliggjort senere end klokken 16.00, skal forbuddet mod handel for egen regning også gælde den efterfølgende børsdag. 23. Følgende medarbejdere skal have forhåndsgodkendt deres værdipapirhandler af compliancefunktionen: a) Medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger om corporate finance- eller debt capital-aktiviteter. b) Medarbejdere, der er beskæftiget med aktiehandel eller -analyse. c) Medarbejdere, der er beskæftiget med erhvervsobligationshandel eller -analyser. En forhåndsgodkendelse skal have kort gyldighed. 24. Medarbejdere og investmentbanken skal sikre, at compliancefunktionen har mulighed for fuld indsigt i alle handler med værdipapirer, som den pågældende effektuerer. 5

7 25. Investmentbanken skal have retningslinjer for, hvornår medarbejdere må handle med værdipapirer udstedt af selskaber på investmentbankens Restricted List. 26. Investmentbanken skal have retningslinjer for, om og hvornår en analytiker må handle de værdipapirer, som analytikeren dækker. 27. Investmentbanken skal have retningslinjer for, i hvilket omfang medarbejdere må deltage i tegningen af aktier eller erhvervsobligationer ved udbud, som investmentbanken er involveret i. 6

8 bilag 1 Vejledning til udvalgte anbefalinger Indledning Anbefalingerne er udtryk for best practice, som det anbefales, at investmentbanker implementerer. Organisatoriske forhold samt arten og omfanget af den enkelte investmentbanks aktiviteter kan dog indebære, at andre løsninger, herunder kontrolforanstaltninger, kan benyttes på betryggende vis. Anbefalingerne retter sig mod medarbejdere i investmentbanker. Anbefaling nr. 1. Chinese Walls Investmentbanker skal have retningslinjer for Chinese Walls, herunder Wall Crossing. Chinese Walls handler grundlæggende om procedurer for informationskontrol. Disse procedurer skal sikre, at intern viden bliver, hvor det hører til og ikke flyder til andre områder i investmentbanken. Formålet er dels at sikre, at informationen ikke bliver misbrugt, dels at minimere antallet af personer, der såfremt de kommer i besiddelse af intern viden skal pålægges restriktioner (se også afsnittet om Wall Crossing). Chinese Walls kan fx omfatte regler om fysisk adskillelse af medarbejdere, begrænsning i adgange til it-systemer og fysisk materiale samt regler for kommunikation mellem insidere og ikke-insidere. Retningslinjerne skal være specifikke, detaljerede og klare. Det skal fremgå udtrykkeligt af retningslinjerne, at intern viden kun må videregives eller gøres tilgængelig for personer, der har et arbejdsbetinget behov herfor ( on a need to know basis ). For at beskytte intern viden og undgå interessekonflikter skal corporate finance-aktiviteterne være organisatorisk adskilt fra aktiehandel og aktieanalyse, ligesom debt capital-aktiviteterne skal være organisatorisk adskilt fra erhvervsobligationshandel og -analyse. Eksempelvis kan den umiddelbare chef for aktiehandel ikke samtidig være chef for corporate financeaktiviteterne. Den organisatoriske adskillelse skal desuden suppleres med begrænsninger fx i it-systemer, så eksempelvis Handel og/eller Analysen ikke har adgang til fortrolige oplysninger om corporate finance-/debt capital-aktiviteter. 7

9 Investmentbanker, der udfører corporate finance- og/eller debt capitalaktiviteter, skal have passende interne kontrolforanstaltninger til vurdering af, hvorvidt de påkrævede Chinese Walls fungerer. Wall Crossing Hvis en medarbejder kommer i besiddelse af intern viden (såvel tilsigtet som utilsigtet), skal den pågældende medarbejder Wall-crosses (krydse Chinese Walls). Dermed bliver medarbejderen til midlertidig insider og omfattes i kraft heraf af en række restriktioner ( Wall Crossing -proces). En medarbejder er ikke længere midlertidig insider, når den interne viden er offentliggjort eller ikke længere har betydning for markedet. Det indebærer også, at medarbejderen ikke længere skal være Wall-crossed og kan fritages for de pålagte restriktioner. Investmentbanken skal have retningslinjer for, hvornår medarbejdere uden for Corporate Finance og Debt Capital kan inddrages i forbindelse med konkrete corporate finance- og debt capital-aktiviteter. Yderligere skal investmentbanken have retningslinjer for, hvordan medarbejdere bør agere, såfremt de kommer i besiddelse af intern viden i den forbindelse (procedurer for Wall Crossing ). Investmentbanken skal endvidere have retningslinjer for, hvornår en Wall-crossed medarbejder på normal vis kan udarbejde analyser igen og/eller anden sædvanlig aktivitet med hensyn til de værdipapirer, som berøres af de pågældende corporate finance-/debt capitalaktiviteter. Generelt kan medarbejdere inden for og uden for Corporate Finance og Debt Capital drøfte overordnede emner med hinanden (fx den økonomiske udvikling, branchetrends, selskabsresultater mv.), uden at dette indebærer behov for Wall Crossing. Det, der afgør, om en medarbejder uden for Corporate Finance eller Debt Capital skal Wall-crosses, er, om den pågældende kommer i besiddelse af intern viden om eksempelvis en kommende transaktion eller om et selskab. Wall Crossing vil også være påkrævet i situationer, hvor der videregives information, som gør medarbejderen uden for Corporate Finance eller Debt Capital i stand til at identificere en ikkeoffentliggjort transaktion. Corporate Finance og Debt Capital skal derfor udvise forsigtighed i forbindelse med kommunikation med medarbejdere uden for Corporate Finance og Debt Capital. 8

10 Eksempelvis vil medarbejdere uden for Corporate Finance/Debt Capital fx analytikere fra tid til anden kunne blive anmodet om at bistå Corporate Finance/Debt Capital med at opnå kapitalmarkedstransaktioner. I sådanne situationer bør det tilstræbes, at kommunikationen er begrænset til one way of nature, dvs. at viden alene går fra analytikeren til medarbejdere hos Corporate Finance/Debt Capital og ikke omvendt. Wall Crossing kan fx benyttes i forbindelse med en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion, hvor man i processen eksempelvis ønsker at drage nytte af den viden om en given virksomhed eller branche, som en analytiker fra handelsafdelingen er i besiddelse af en aktie- eller erhvervsobligationshandlers afdækning af den mulige efterspørgsel efter et værdipapir i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion. Investmentbanken skal have en procedure, der sikrer, at en medarbejder, der Wall-crosses, bliver registreret og informeret om konsekvenserne heraf. Dette indebærer også information om de forpligtelser, der følger af at være insider, og de restriktioner, som den pågældende medarbejder pålægges i den forbindelse. Anbefaling nr. 2. Watch List Investmentbanker skal føre en Watch List over de selskaber, der enten har eller med overvejende sandsynlighed må forventes at ville indgå en mandataftale med investmentbanken om en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion. Listen er en del af de kontrolprocedurer, som investmentbanken skal have til at vurdere, om Chinese Walls fungerer. Watch List kan danne grundlag for investmentbankens overvågning af handlen med de værdipapirer, som er udstedt af de selskaber, der er registreret på Watch List. Endvidere kan listen danne baggrund for investmentbankens gennemgang af analyser af selskaber/værdipapirer, der er registreret på Watch List for at sikre, at der ikke er lækket fortrolig/intern viden. Anbefaling nr. 3. Restricted List Investmentbanker skal føre en Restricted List over de selskaber, som investmentbanken har indgået aftale med om en offentliggjort kapitalmarkedstransaktion samt andre selskaber, hvis aktier eller andre værdipapirer må forventes at blive direkte kurspåvirket i relation til den nu offentliggjorte transaktion. Listen anvendes til at informere medarbejdere om, hvorvidt der 9

11 er restriktioner forbundet med et givent selskab/værdipapirer (fx Blackout Period). Et selskab skal fremgå af listen, indtil transaktionen er afsluttet. For aktiers vedkommende er transaktionen afsluttet, når Blackout Period er udløbet. For erhvervsobligationers vedkommende er transaktionen afsluttet, når handlen er påbegyndt i selskabet. Anbefaling nr. 7 til nr. 14. Analyser i forbindelse med corporate finance-aktiviteter Anbefaling nr. 7 til nr. 14 vedrører investmentbankens mulighed for at udsende analyser i forbindelse med, at investmentbanken også er involveret i en kapitalmarkedstransaktion. De selskaber, som kapitalmarkedstransaktionen vedrører, vil enten fremgå af investmentbankens Watch List eller Restricted List. Meget forenklet kan man sige, at når selskabet er på Watch List, kan analyser udsendes på uændret vis (dog efter en vurdering af analysen, jf. anbefaling nr. 7), hvorimod udsendelse af analyser vil være underlagt forskellige restriktioner i tiden efter offentliggørelsen, hvor selskabet er registreret på investmentbankens Restricted List (anbefaling nr. 8 og nr. 9). Der vil undtagelsesvis være mulighed for at dispensere fra restriktioner på udsendelse af nye analyser (anbefaling nr. 11). Dispensationen vil være knyttet til begivenheder af væsentlig betydning i de berørte selskaber, der er af en sådan karakter, at begivenhederne vil være omfattet af oplysningsforpligtelserne. Dog vil begivenheder, der relaterer sig til selve transaktionen eller udløser flagningspligt, ikke kunne berettige til dispensation. Begivenheder af væsentlig betydning i anbefaling nr. 11 kan fx være naturkatastrofer, afgørelser fra myndigheder, anlagte retssager, domme eller fratrædelser i ledelsen. Det kan være hensigtsmæssigt at sondre mellem følgende transaktionsforløb: 1. Offentliggørelse af projekt sker forud for offentliggørelse af prospekt (figur 1). 2. Offentliggørelse af projekt sker samtidig med offentliggørelse af prospekt (figur 2). 10

12 1. Offentliggørelse af projekt sker forud for offentliggørelse af prospekt I tilfælde, hvor en given kapitalmarkedstransaktionsaktivitet offentliggøres forud for offentliggørelsen af prospekt, opereres med både en Restricted Period og en Blackout Period. Restricted Period indtræder på det tidspunkt, hvor projektet offentliggøres (sammenfaldende med tidspunktet, hvor selskabet sættes på Restricted List), og løber frem til syv dage før offentliggørelse af prospekt, hvor Blackout Period påbegynder. Analyser, der udsendes i Restricted Period, må ikke indeholde anbefalinger, kursmål eller værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller (anbefaling nr. 8). figur 1 Restricted period (anbefaling nr. 8) 7 dage før off. af prospekt Blackout period (anbefaling nr. 9) Kapitalmarkedstransaktion Offentliggørelse af projekt Offentliggørelse af prospekt 30 dage efter handelsaktivitet er påbegyndt Selskabet på Watch list Selskabet er på Restricted list En analyse må således udsendes senest syv dage før offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion. Herefter indtræder Blackout Period, i hvilken der som udgangspunkt ikke må udsendes analyser. Blackout Period varer indtil tidligst 30 dage efter påbegyndelse af handelsaktivitet i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Baggrunden for denne periode er, at investmentbanken er i en interessekonflikt, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved, om investmentbankens analytiker er tilstrækkeligt uafhængig. Analytikeren kan i værste fald mistænkes for at ville påvirke markedet i forhold til den kommende transaktion ( conditioning the market for the prospective transaction ). 11

13 Brug af en egentlig Blackout Period, inden for hvilken udsendelse af nye analyserapporter som udgangspunkt er forbudt, kan hjælpe med at distancere analyseaktiviteten fra selve kapitalmarkedstransaktionen. Hvis en investmentbank har været involveret i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier, gælder der en Blackout Period på minimum 30 dage efter, at handelsaktiviteterne er påbegyndt i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Denne periode kan dog fastsættes på en anden måde, hvis investmentbanken samarbejder med en eller flere udenlandske investmentbanker, og hvis dette kan dokumenteres at være i overensstemmelse med international praksis. Hvis der er tale om en børsintroduktion, vil investmentbanken som hovedregel ikke tidligere have udsendt analyser om det selskab, som ønskes noteret. Det vil derfor være naturligt (og i overensstemmelse med international praksis), at analytikeren involveres med henblik på forberedelse af en analyse under iagttagelse af tidsfristerne i anbefaling nr. 9. Investmentbanken skal her være opmærksom på, at analytikeren ikke modtager materiale, herunder forecasts eller estimates, fra ledelsen, som ikke tænkes offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. 2. Offentliggørelse af projekt sker samtidig med offentliggørelse af prospekt I de tilfælde, hvor tidspunktet for offentliggørelse af projekt og prospekt er sammenfaldende, indtræder Blackout Period øjeblikkeligt. Der er ikke mulighed for, at analytikeren forud for offentliggørelsen af projektet og prospektet kan udsende en analyse, der relaterer sig til kapitalmarkedstransaktionen, da analytikeren ikke vil være bekendt hermed. I disse tilfælde er der således ikke tale om en Restricted Period, men alene en Blackout Period. Investmentbanken har således først efter udløb af Blackout Period mulighed for at udsende en aktieanalyse. Ofte har investmentbanken allerede analysedækning af selskabet på det tidspunkt, hvor selskabet registreres på Watch List, og analysedækningen kan således i de tilfælde som udgangspunkt fortsætte uændret frem til, Blackout Period starter. Dog skal det sikres, at analysen er afbalanceret og ikke giver indtryk af at være påvirket af interessekonflikter (anbefaling nr. 7). 12

14 figur 2 Blackout period (anbefaling nr. 9) Kapitalmarkedstransaktion Offentliggørelse af projekt Offentliggørelse af prospekt 30 dage efter handelsaktivitet er påbegyndt Selskabet på Watch list Selskabet er på Restricted list Anbefaling nr. 18 til nr. 27. Medarbejderhandel Anbefalingerne om medarbejderhandel omfatter som udgangspunkt alle investmentbankens medarbejdere, medmindre andet er angivet i de enkelte anbefalinger. Anbefalingerne gælder for køb og salg af værdipapirer, herunder køb og salg af tegningsrettigheder og udnyttelse af derivater tilknyttet disse værdipapirer. Anbefalingerne gælder derimod ikke for tegning på baggrund af tildelte tegningsrettigheder, tegning af fondsaktier, nytegning i forbindelse med ændring af den nominelle aktiekapital mv. og dispositioner foretaget af kapitalforvalter som led i medarbejderens deltagelse i en kollektiv pensionsordning eller investeringsforening. 13

15 bilag 2 Begrebsforklaringer I anbefalingerne er der benyttet en del fagudtryk, som er søgt forklaret og eksemplificeret i det følgende. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende, ligesom forklaringerne ikke skal betragtes som eksakte, teoretiske definitioner. Afbalanceret analyse En skriftlig analyse, der er nøgternt formuleret og objektivt fremstillet. Sprogbrug og grafisk fremstilling må således ikke være følelsesladet, overdrevet, præget af superlativer, flamboyant, partisk, give misvisende indtryk etc. Der må udvises betydelig tilbageholdenhed med omtale af rygter. Analyse En analyse er en rapport, artikel eller lignende udarbejdet af en uafhængig analytiker, og som kommunikeres skriftligt/elektronisk til kunder eller offentligheden samt indeholder en vurdering af et eller flere værdipapirer/udstedere/markeder eller fremkommer med en anbefaling vedrørende samme. Anbefaling En anbefaling om køb, salg, hold eller lignende. Corporate finance-aktiviteter Bistand, som ydes af en investmentbank med henblik på (eller i forbindelse med): notering og placering af aktier og aktierelaterede værdipapirer via regulerede markedspladser private placeringer af unoterede aktier større sekundære aktieplaceringer via regulerede markedspladser køb og afnotering af noterede aktier og aktierelaterede værdipapirer rådgivning i forbindelse med gennemførelse af fusioner og virksomhedsovertagelser ( M&A ) anden finansiel rådgivning i relation til ovennævnte aktivitetsområder. 14

16 Aktiviteterne indbefatter typisk: rådgivning med hensyn til tilrettelæggelse og koordinering af de enkelte corporate finance-aktiviteter, herunder transaktionsstruktur og timing strategisk rådgivning markedsvurderinger udarbejdelse af finansielle analyser og værdiansættelse af virksomheder, som er involveret i de enkelte transaktioner bistand med udarbejdelse af prospekt/informationsmateriale planlægning og formidling af kontakt til investorer og strategiske samarbejdspartnere koordinering og deltagelse i forhandlinger i forbindelse med M&A overordnet koordinering af due diligence. Debt capital-aktiviteter Investmentbankens deltagelse i rådgivning, tilrettelæggelse og udførelse af et udbud, placering, syndikering og salg i det primære marked af obligationer, øvrige gældsinstrumenter, derivater og andre instrumenter knyttet hertil. Aktiviteterne omfatter blandt andet: rådgivning om valg af kapitalstruktur og sammensætning af fremmedkapital prissætning af obligationer og instrumenter identificering af og forhandling med investorer/långivere bistand i forbindelse med credit ratings rådgivning om og bistand i forbindelse med securitization markedsvurderinger. Investmentbank En finansiel institution eller en afdeling/division heraf, der primært beskæftiger sig med formidling af handel med værdipapirer, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i den forbindelse, og som primært henvender sig til det institutionelle marked. Kapitalmarkedstransaktion En transaktion, hvor der er eller vil blive udarbejdet et prospekt eller et program i forbindelse med eller som forudsætning for transaktionens gennemførelse. Derudover er en eller flere af følgende betingelser opfyldt: 15

17 Der sker udbud af nye værdipapirer eller salg af eksisterende værdipapirer. Der afgives offentligt bud på værdipapirer i et noteret selskab. Der gennemføres et køb af værdipapirer på baggrund af et offentligt fremsat købstilbud. Transaktionen må i sig selv antages at påvirke kursen på et eller flere noterede værdipapirer. Pitch En markedsføringsaktivitet, hvorved en investmentbank søger at opnå en konkret corporate finance-/debt capital-aktivitet for et udstedende sel-skab. Blackout period Ved en Blackout Period forstås en periode, hvor investmentbanken ikke må eller har besluttet ikke at ville udsende aktieanalyse. Restricted period En periode, hvor investmentbankens compliancefunktion godkender analyser af selskaber, der er registreret på Restricted List. Perioden indtræder på det tidspunkt, hvor projektet offentliggøres (sammenfaldende med tidspunktet, hvor selskabet registreres på Restricted List), og løber frem til syv dage før offentliggørelse af prospektet (hvor Blackout Period begynder). Roadshow En mødeaktivitet i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion, hvor selskabet præsenterer sig, eller hvor investmentbanken eller andre med selskabets deltagelse præsenterer selskabet for en eller flere mulige investorer. Værdipapirer Ved værdipapirer forstås i disse anbefalinger: aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier erhvervsobligationer derivater tilknyttet ovennævnte instrumenter. 16

18 Finansrådets Hus Amaliegade København K telefon

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden,

Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2002 Velkomst Det er mig en glæde at kunne

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter

Politik for håndtering af interessekonflikter Politik for håndtering af interessekonflikter 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S ( Selskabet )

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5 PRISER & VILKÅR I dette opslag finder du information om, hvilke provisioner FinansPlan modtager fra samarbejdspartnere, samt hvilke rammer der er gældende for evt. interessekonflikter eller klager ifm.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Finanstilsynet 19. september 2011 J.nr. 6376-0297 ROE/JCS Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Etiske regler for finansanalytikere

Etiske regler for finansanalytikere Etiske regler for finansanalytikere Pr. 1. oktober 2004 DEN DANSKE FINANS ANALYTIKER FORENING & THE DANISH SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONALS Formål 1.1 Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere