Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker"

Transkript

1 Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18

2 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter, som det anbefales, at investmentbanker implementerer. Betegnelsen investmentbank bliver her benyttet om en finansiel institution eller en afdeling/division heraf, der primært beskæftiger sig med formidling af handel med værdipapirer, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i den forbindelse, og som primært henvender sig til det institutionelle marked. Anbefalingerne træder i kraft 1. december 2012 og erstatter de tidligere udsendte anbefalinger af 1. august I bilag 1 findes en vejledning til anbefalingerne, og i bilag 2 findes definitioner af de begreber, der er anvendt i anbefalingerne. Chinese Walls 1. Investmentbanker skal udarbejde retningslinjer for Chinese Walls, herunder Wall Crossing. Watch List 2. Investmentbanker, der udøver corporate finance/debt capital-aktiviteter, skal føre en fortrolig liste ( Watch List ) over de selskaber, der enten har indgået en mandataftale eller med overvejende sandsynlighed må forventes at ville indgå en aftale med investmentbanken om en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion. Listen kan således anvendes til at overvåge værdipapirhandel foretaget af investmentbanken i selskaber, der er registreret på Watch List overvåge medarbejderes handel for egen regning i selskaber, der er registreret på Watch List overvåge analyseaktiviteter ved gennemgang af analyser af selskaber/ værdipapirer, der er registreret på Watch List for at sikre, at der ikke er lækket intern viden. Restricted List 3. Investmentbanker, der udøver corporate finance/debt capitalaktiviteter, skal føre en intern liste ( Restricted List ) over de selskaber, som investmentbanken har indgået aftale med om en 1

3 kapitalmarkedstransaktion samt andre selskaber, hvis aktier eller andre værdipapirer må forventes at blive direkte kurspåvirket i relation til transaktionen. Et berørt selskab sættes på listen, når transaktionen og investmentbankens rolle heri er offentliggjort og skal fremgå af listen, indtil transaktionen er afsluttet. Med offentliggjort menes, at transaktionen er offentliggjort i overensstemmelse med værdipapirhandelslovens regler herom. Listen kan anvendes til at a) begrænse virkningerne af mulige interessekonflikter i forbindelse med rådgivning af kunder b) pålægge eventuelle begrænsninger i egenhandel foretaget af investmentbanken eller dennes medarbejdere c) pålægge eventuelle begrænsninger på analyser udsendt af investmentbanken. Analysers uafhængighed og integritet 4. Analysen må organisatorisk ikke være underlagt Corporate Finance eller Debt Capital. 5. Analytikeren skal altid optræde korrekt og med den fornødne professionalisme, troværdighed og integritet i forhold til alle involverede parter. Analytikeren skal ligeledes bestræbe sig på, at interessekonflikter ikke opstår og, når sådanne ikke kan undgås, sikre, at de involverede parter behandles korrekt. 6. En analyse skal afspejle analytikerens personlige vurdering, og analysens konklusioner må ikke være påvirket af forretningsmæssige interesser af nogen art. Offentliggørelse af en analyse må ikke være betinget af, at Corporate Finance, Debt Capital eller det analyserede selskab forinden skal godkende analysen. Der er dog intet til hinder for, at Corporate Finance og Debt Capital ser analysen, ligesom det analyserede selskab kan få analysen forelagt og bekræfte faktuelle oplysninger i den. Compliancefunktionen skal på forhånd orienteres om og have kopi af analyser, der fremsendes til Corporate Finance, Debt Capital og det analyserede selskab. Analyser i forbindelse med corporate finance-aktiviteter 7. Analyser af selskaber registreret på investmentbankens Watch List skal gennemgås af bankens compliancefunktion eller andre lignende uafhængige funktioner før offentliggørelse med henblik på at sikre, at analysen er afbalanceret og ikke giver indtryk af at være påvirket af 2

4 interessekonflikter. 8. Analyser af selskaber, der er registreret på investmentbankens Re-stricted List, skal godkendes af compliancefunktionen eller andre lignende uafhængige funktioner før offentliggørelse. Analyserne a) skal være afbalancerede b) må ikke indeholde anbefalinger og kursmål c) må ikke indeholde værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller. 9. En investmentbank, som deltager i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier med et noteret selskab, må ikke udsende analyser af selskabet i en periode, der begynder senest syv dage før offentliggørelse af prospektet og varer indtil tidligst 30 dage efter påbegyndelse af handelsaktiviteter i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Denne periode, der betegnes Blackout Period, kan fastsættes på en anden måde, hvis investmentbanken samarbejder med en eller flere udenlandske investmentbanker, og hvis dette er i overensstemmelse med international praksis. 10. Uanset punkt 9 kan tidligere offentliggjorte analyser fortsat distribueres, såfremt analyserne klart giver oplysning om, at der er tale om tidligere udsendte analyser, og at investmentbanken er involveret i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier for det analyserede selskab. 11. En ny analyse kan undtagelsesvis udsendes i Blackout Period i tilfælde af, at der indtræffer begivenheder af væsentlig betydning for selskabet og under følgende forudsætninger: a) Udsendelsen sker med compliancefunktionens godkendelse. b) Analysen skal være afbalanceret. c) Analysen må ikke indeholde anbefalinger eller kursmål. d) Analysen må ikke indeholde værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller. 12. Trods restriktionerne i punkt 9 er analytikeren ikke forhindret i at drøfte faktuel, offentligt tilgængelig information med kunderne, herunder information om transaktionen og dennes indvirkning på sektoren, forudsat at sådanne udtalelser er afbalancerede og ikke indeholder anbefalinger, kursmål eller værdiansættelse, medmindre der er tale om 3

5 brede intervaller. Hvis forespurgt om analytikerens konkrete mening om transaktionen, må analytikeren afstå fra at udtale sig med henvisning til, at denne er pålagt restriktioner på grund af investmentbankens rolle i transaktionen. 13. En analytiker kan deltage i markedsføringsaktiviteter, herunder pitches og roadshows, hvis analytikerens deltagelse ikke giver indtryk af, at analytikeren repræsenterer investmentbankens corporate financeinteresser og/eller et selskabs interesser. Investmentbanken skal have interne retningslinjer for, i hvilke tilfælde analytikeren må deltage i markedsføringsaktiviteter, herunder pitches og roadshows. 14. Analytikeren kan deltage i forbindelse med corporate finance-aktiviteter som beskrevet nedenfor, såfremt deltagelse sker efter forudgående dialog med investmentbankens compliancefunktion: a) Analytikeren kan bistå Corporate Finance med ideer til mulige corporate finance-aktiviteter, så længe kommunikationen er one way of nature fra analytikeren til Corporate Finance. b) Analytikeren kan rådgive Corporate Finance om prissætning og strukturering af en kapitalmarkedstransaktion og om den forventede investorinteresse. c) Analytikeren kan deltage i informationsmøder for investorer, hvis denne ikke fremstår som repræsentant for salgssiden i investmentbanken. Analyser i forbindelse med debt capital-aktiviteter 15. Anbefalingerne nr. 7, 8, 13 og 14 gælder tillige i forbindelse med debt capital-aktiviteter. Forbud mod frontrunning 16. Investmentbanker, der udsender analyser, må ikke positionere sig selv eller andre på grundlag af analyserne forud for disses offentliggørelse. Handel med aktier og erhvervsobligationer 17. I perioden fra offentliggørelse af en kapitalmarkedstransaktion til dennes afslutning skal aktie- og erhvervsobligationshandlere i investmentbanken i forbindelse med salgsbestræbelserne gøre mulige investorer opmærksomme på investmentbankens rolle i transaktionen. 4

6 Medarbejderhandel 18. En medarbejder forventes i almindelighed at administrere sine personlige økonomiske forhold med forsigtighed. Medarbejderen skal undlade at indgå kortsigtede, spekulative transaktioner af en sådan karakter eller i et sådant omfang, at medarbejderen kan risikere at komme i økonomiske vanskeligheder. 19. En medarbejder, der har adgang til Watch List, må ikke handle med værdipapirer udstedt af selskaber, der er opført på denne liste. 20. En medarbejder må tidligst foretage salg af et givent værdipapir 30 dage efter køb og tidligst foretage køb af det samme værdipapir 30 dage efter salg. Perioden løber fra den sidste handel i det pågældende værdipapir. Compliancefunktionen kan dog dispensere fra denne regel, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. 21. En medarbejder må ikke handle i et selskabs værdipapirer, hvis den pågældende har kendskab til en endnu ikke-offentliggjort analyse om det pågældende selskab. 22. En medarbejder, der er beskæftiget med handel i eller analyse af aktier og/eller erhvervsobligationer, må ikke for egen regning handle værdipapirer i det analyserede selskab fra det tidspunkt, en analyse offentliggøres og resten af den pågældende dag. Hvis analysen er offentliggjort senere end klokken 16.00, skal forbuddet mod handel for egen regning også gælde den efterfølgende børsdag. 23. Følgende medarbejdere skal have forhåndsgodkendt deres værdipapirhandler af compliancefunktionen: a) Medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger om corporate finance- eller debt capital-aktiviteter. b) Medarbejdere, der er beskæftiget med aktiehandel eller -analyse. c) Medarbejdere, der er beskæftiget med erhvervsobligationshandel eller -analyser. En forhåndsgodkendelse skal have kort gyldighed. 24. Medarbejdere og investmentbanken skal sikre, at compliancefunktionen har mulighed for fuld indsigt i alle handler med værdipapirer, som den pågældende effektuerer. 5

7 25. Investmentbanken skal have retningslinjer for, hvornår medarbejdere må handle med værdipapirer udstedt af selskaber på investmentbankens Restricted List. 26. Investmentbanken skal have retningslinjer for, om og hvornår en analytiker må handle de værdipapirer, som analytikeren dækker. 27. Investmentbanken skal have retningslinjer for, i hvilket omfang medarbejdere må deltage i tegningen af aktier eller erhvervsobligationer ved udbud, som investmentbanken er involveret i. 6

8 bilag 1 Vejledning til udvalgte anbefalinger Indledning Anbefalingerne er udtryk for best practice, som det anbefales, at investmentbanker implementerer. Organisatoriske forhold samt arten og omfanget af den enkelte investmentbanks aktiviteter kan dog indebære, at andre løsninger, herunder kontrolforanstaltninger, kan benyttes på betryggende vis. Anbefalingerne retter sig mod medarbejdere i investmentbanker. Anbefaling nr. 1. Chinese Walls Investmentbanker skal have retningslinjer for Chinese Walls, herunder Wall Crossing. Chinese Walls handler grundlæggende om procedurer for informationskontrol. Disse procedurer skal sikre, at intern viden bliver, hvor det hører til og ikke flyder til andre områder i investmentbanken. Formålet er dels at sikre, at informationen ikke bliver misbrugt, dels at minimere antallet af personer, der såfremt de kommer i besiddelse af intern viden skal pålægges restriktioner (se også afsnittet om Wall Crossing). Chinese Walls kan fx omfatte regler om fysisk adskillelse af medarbejdere, begrænsning i adgange til it-systemer og fysisk materiale samt regler for kommunikation mellem insidere og ikke-insidere. Retningslinjerne skal være specifikke, detaljerede og klare. Det skal fremgå udtrykkeligt af retningslinjerne, at intern viden kun må videregives eller gøres tilgængelig for personer, der har et arbejdsbetinget behov herfor ( on a need to know basis ). For at beskytte intern viden og undgå interessekonflikter skal corporate finance-aktiviteterne være organisatorisk adskilt fra aktiehandel og aktieanalyse, ligesom debt capital-aktiviteterne skal være organisatorisk adskilt fra erhvervsobligationshandel og -analyse. Eksempelvis kan den umiddelbare chef for aktiehandel ikke samtidig være chef for corporate financeaktiviteterne. Den organisatoriske adskillelse skal desuden suppleres med begrænsninger fx i it-systemer, så eksempelvis Handel og/eller Analysen ikke har adgang til fortrolige oplysninger om corporate finance-/debt capital-aktiviteter. 7

9 Investmentbanker, der udfører corporate finance- og/eller debt capitalaktiviteter, skal have passende interne kontrolforanstaltninger til vurdering af, hvorvidt de påkrævede Chinese Walls fungerer. Wall Crossing Hvis en medarbejder kommer i besiddelse af intern viden (såvel tilsigtet som utilsigtet), skal den pågældende medarbejder Wall-crosses (krydse Chinese Walls). Dermed bliver medarbejderen til midlertidig insider og omfattes i kraft heraf af en række restriktioner ( Wall Crossing -proces). En medarbejder er ikke længere midlertidig insider, når den interne viden er offentliggjort eller ikke længere har betydning for markedet. Det indebærer også, at medarbejderen ikke længere skal være Wall-crossed og kan fritages for de pålagte restriktioner. Investmentbanken skal have retningslinjer for, hvornår medarbejdere uden for Corporate Finance og Debt Capital kan inddrages i forbindelse med konkrete corporate finance- og debt capital-aktiviteter. Yderligere skal investmentbanken have retningslinjer for, hvordan medarbejdere bør agere, såfremt de kommer i besiddelse af intern viden i den forbindelse (procedurer for Wall Crossing ). Investmentbanken skal endvidere have retningslinjer for, hvornår en Wall-crossed medarbejder på normal vis kan udarbejde analyser igen og/eller anden sædvanlig aktivitet med hensyn til de værdipapirer, som berøres af de pågældende corporate finance-/debt capitalaktiviteter. Generelt kan medarbejdere inden for og uden for Corporate Finance og Debt Capital drøfte overordnede emner med hinanden (fx den økonomiske udvikling, branchetrends, selskabsresultater mv.), uden at dette indebærer behov for Wall Crossing. Det, der afgør, om en medarbejder uden for Corporate Finance eller Debt Capital skal Wall-crosses, er, om den pågældende kommer i besiddelse af intern viden om eksempelvis en kommende transaktion eller om et selskab. Wall Crossing vil også være påkrævet i situationer, hvor der videregives information, som gør medarbejderen uden for Corporate Finance eller Debt Capital i stand til at identificere en ikkeoffentliggjort transaktion. Corporate Finance og Debt Capital skal derfor udvise forsigtighed i forbindelse med kommunikation med medarbejdere uden for Corporate Finance og Debt Capital. 8

10 Eksempelvis vil medarbejdere uden for Corporate Finance/Debt Capital fx analytikere fra tid til anden kunne blive anmodet om at bistå Corporate Finance/Debt Capital med at opnå kapitalmarkedstransaktioner. I sådanne situationer bør det tilstræbes, at kommunikationen er begrænset til one way of nature, dvs. at viden alene går fra analytikeren til medarbejdere hos Corporate Finance/Debt Capital og ikke omvendt. Wall Crossing kan fx benyttes i forbindelse med en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion, hvor man i processen eksempelvis ønsker at drage nytte af den viden om en given virksomhed eller branche, som en analytiker fra handelsafdelingen er i besiddelse af en aktie- eller erhvervsobligationshandlers afdækning af den mulige efterspørgsel efter et værdipapir i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion. Investmentbanken skal have en procedure, der sikrer, at en medarbejder, der Wall-crosses, bliver registreret og informeret om konsekvenserne heraf. Dette indebærer også information om de forpligtelser, der følger af at være insider, og de restriktioner, som den pågældende medarbejder pålægges i den forbindelse. Anbefaling nr. 2. Watch List Investmentbanker skal føre en Watch List over de selskaber, der enten har eller med overvejende sandsynlighed må forventes at ville indgå en mandataftale med investmentbanken om en endnu ikke-offentliggjort kapitalmarkedstransaktion. Listen er en del af de kontrolprocedurer, som investmentbanken skal have til at vurdere, om Chinese Walls fungerer. Watch List kan danne grundlag for investmentbankens overvågning af handlen med de værdipapirer, som er udstedt af de selskaber, der er registreret på Watch List. Endvidere kan listen danne baggrund for investmentbankens gennemgang af analyser af selskaber/værdipapirer, der er registreret på Watch List for at sikre, at der ikke er lækket fortrolig/intern viden. Anbefaling nr. 3. Restricted List Investmentbanker skal føre en Restricted List over de selskaber, som investmentbanken har indgået aftale med om en offentliggjort kapitalmarkedstransaktion samt andre selskaber, hvis aktier eller andre værdipapirer må forventes at blive direkte kurspåvirket i relation til den nu offentliggjorte transaktion. Listen anvendes til at informere medarbejdere om, hvorvidt der 9

11 er restriktioner forbundet med et givent selskab/værdipapirer (fx Blackout Period). Et selskab skal fremgå af listen, indtil transaktionen er afsluttet. For aktiers vedkommende er transaktionen afsluttet, når Blackout Period er udløbet. For erhvervsobligationers vedkommende er transaktionen afsluttet, når handlen er påbegyndt i selskabet. Anbefaling nr. 7 til nr. 14. Analyser i forbindelse med corporate finance-aktiviteter Anbefaling nr. 7 til nr. 14 vedrører investmentbankens mulighed for at udsende analyser i forbindelse med, at investmentbanken også er involveret i en kapitalmarkedstransaktion. De selskaber, som kapitalmarkedstransaktionen vedrører, vil enten fremgå af investmentbankens Watch List eller Restricted List. Meget forenklet kan man sige, at når selskabet er på Watch List, kan analyser udsendes på uændret vis (dog efter en vurdering af analysen, jf. anbefaling nr. 7), hvorimod udsendelse af analyser vil være underlagt forskellige restriktioner i tiden efter offentliggørelsen, hvor selskabet er registreret på investmentbankens Restricted List (anbefaling nr. 8 og nr. 9). Der vil undtagelsesvis være mulighed for at dispensere fra restriktioner på udsendelse af nye analyser (anbefaling nr. 11). Dispensationen vil være knyttet til begivenheder af væsentlig betydning i de berørte selskaber, der er af en sådan karakter, at begivenhederne vil være omfattet af oplysningsforpligtelserne. Dog vil begivenheder, der relaterer sig til selve transaktionen eller udløser flagningspligt, ikke kunne berettige til dispensation. Begivenheder af væsentlig betydning i anbefaling nr. 11 kan fx være naturkatastrofer, afgørelser fra myndigheder, anlagte retssager, domme eller fratrædelser i ledelsen. Det kan være hensigtsmæssigt at sondre mellem følgende transaktionsforløb: 1. Offentliggørelse af projekt sker forud for offentliggørelse af prospekt (figur 1). 2. Offentliggørelse af projekt sker samtidig med offentliggørelse af prospekt (figur 2). 10

12 1. Offentliggørelse af projekt sker forud for offentliggørelse af prospekt I tilfælde, hvor en given kapitalmarkedstransaktionsaktivitet offentliggøres forud for offentliggørelsen af prospekt, opereres med både en Restricted Period og en Blackout Period. Restricted Period indtræder på det tidspunkt, hvor projektet offentliggøres (sammenfaldende med tidspunktet, hvor selskabet sættes på Restricted List), og løber frem til syv dage før offentliggørelse af prospekt, hvor Blackout Period påbegynder. Analyser, der udsendes i Restricted Period, må ikke indeholde anbefalinger, kursmål eller værdiansættelse, medmindre der er tale om brede intervaller (anbefaling nr. 8). figur 1 Restricted period (anbefaling nr. 8) 7 dage før off. af prospekt Blackout period (anbefaling nr. 9) Kapitalmarkedstransaktion Offentliggørelse af projekt Offentliggørelse af prospekt 30 dage efter handelsaktivitet er påbegyndt Selskabet på Watch list Selskabet er på Restricted list En analyse må således udsendes senest syv dage før offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion. Herefter indtræder Blackout Period, i hvilken der som udgangspunkt ikke må udsendes analyser. Blackout Period varer indtil tidligst 30 dage efter påbegyndelse af handelsaktivitet i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Baggrunden for denne periode er, at investmentbanken er i en interessekonflikt, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved, om investmentbankens analytiker er tilstrækkeligt uafhængig. Analytikeren kan i værste fald mistænkes for at ville påvirke markedet i forhold til den kommende transaktion ( conditioning the market for the prospective transaction ). 11

13 Brug af en egentlig Blackout Period, inden for hvilken udsendelse af nye analyserapporter som udgangspunkt er forbudt, kan hjælpe med at distancere analyseaktiviteten fra selve kapitalmarkedstransaktionen. Hvis en investmentbank har været involveret i en kapitalmarkedstransaktion vedrørende aktier, gælder der en Blackout Period på minimum 30 dage efter, at handelsaktiviteterne er påbegyndt i de aktier, der er omfattet af transaktionen. Denne periode kan dog fastsættes på en anden måde, hvis investmentbanken samarbejder med en eller flere udenlandske investmentbanker, og hvis dette kan dokumenteres at være i overensstemmelse med international praksis. Hvis der er tale om en børsintroduktion, vil investmentbanken som hovedregel ikke tidligere have udsendt analyser om det selskab, som ønskes noteret. Det vil derfor være naturligt (og i overensstemmelse med international praksis), at analytikeren involveres med henblik på forberedelse af en analyse under iagttagelse af tidsfristerne i anbefaling nr. 9. Investmentbanken skal her være opmærksom på, at analytikeren ikke modtager materiale, herunder forecasts eller estimates, fra ledelsen, som ikke tænkes offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. 2. Offentliggørelse af projekt sker samtidig med offentliggørelse af prospekt I de tilfælde, hvor tidspunktet for offentliggørelse af projekt og prospekt er sammenfaldende, indtræder Blackout Period øjeblikkeligt. Der er ikke mulighed for, at analytikeren forud for offentliggørelsen af projektet og prospektet kan udsende en analyse, der relaterer sig til kapitalmarkedstransaktionen, da analytikeren ikke vil være bekendt hermed. I disse tilfælde er der således ikke tale om en Restricted Period, men alene en Blackout Period. Investmentbanken har således først efter udløb af Blackout Period mulighed for at udsende en aktieanalyse. Ofte har investmentbanken allerede analysedækning af selskabet på det tidspunkt, hvor selskabet registreres på Watch List, og analysedækningen kan således i de tilfælde som udgangspunkt fortsætte uændret frem til, Blackout Period starter. Dog skal det sikres, at analysen er afbalanceret og ikke giver indtryk af at være påvirket af interessekonflikter (anbefaling nr. 7). 12

14 figur 2 Blackout period (anbefaling nr. 9) Kapitalmarkedstransaktion Offentliggørelse af projekt Offentliggørelse af prospekt 30 dage efter handelsaktivitet er påbegyndt Selskabet på Watch list Selskabet er på Restricted list Anbefaling nr. 18 til nr. 27. Medarbejderhandel Anbefalingerne om medarbejderhandel omfatter som udgangspunkt alle investmentbankens medarbejdere, medmindre andet er angivet i de enkelte anbefalinger. Anbefalingerne gælder for køb og salg af værdipapirer, herunder køb og salg af tegningsrettigheder og udnyttelse af derivater tilknyttet disse værdipapirer. Anbefalingerne gælder derimod ikke for tegning på baggrund af tildelte tegningsrettigheder, tegning af fondsaktier, nytegning i forbindelse med ændring af den nominelle aktiekapital mv. og dispositioner foretaget af kapitalforvalter som led i medarbejderens deltagelse i en kollektiv pensionsordning eller investeringsforening. 13

15 bilag 2 Begrebsforklaringer I anbefalingerne er der benyttet en del fagudtryk, som er søgt forklaret og eksemplificeret i det følgende. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende, ligesom forklaringerne ikke skal betragtes som eksakte, teoretiske definitioner. Afbalanceret analyse En skriftlig analyse, der er nøgternt formuleret og objektivt fremstillet. Sprogbrug og grafisk fremstilling må således ikke være følelsesladet, overdrevet, præget af superlativer, flamboyant, partisk, give misvisende indtryk etc. Der må udvises betydelig tilbageholdenhed med omtale af rygter. Analyse En analyse er en rapport, artikel eller lignende udarbejdet af en uafhængig analytiker, og som kommunikeres skriftligt/elektronisk til kunder eller offentligheden samt indeholder en vurdering af et eller flere værdipapirer/udstedere/markeder eller fremkommer med en anbefaling vedrørende samme. Anbefaling En anbefaling om køb, salg, hold eller lignende. Corporate finance-aktiviteter Bistand, som ydes af en investmentbank med henblik på (eller i forbindelse med): notering og placering af aktier og aktierelaterede værdipapirer via regulerede markedspladser private placeringer af unoterede aktier større sekundære aktieplaceringer via regulerede markedspladser køb og afnotering af noterede aktier og aktierelaterede værdipapirer rådgivning i forbindelse med gennemførelse af fusioner og virksomhedsovertagelser ( M&A ) anden finansiel rådgivning i relation til ovennævnte aktivitetsområder. 14

16 Aktiviteterne indbefatter typisk: rådgivning med hensyn til tilrettelæggelse og koordinering af de enkelte corporate finance-aktiviteter, herunder transaktionsstruktur og timing strategisk rådgivning markedsvurderinger udarbejdelse af finansielle analyser og værdiansættelse af virksomheder, som er involveret i de enkelte transaktioner bistand med udarbejdelse af prospekt/informationsmateriale planlægning og formidling af kontakt til investorer og strategiske samarbejdspartnere koordinering og deltagelse i forhandlinger i forbindelse med M&A overordnet koordinering af due diligence. Debt capital-aktiviteter Investmentbankens deltagelse i rådgivning, tilrettelæggelse og udførelse af et udbud, placering, syndikering og salg i det primære marked af obligationer, øvrige gældsinstrumenter, derivater og andre instrumenter knyttet hertil. Aktiviteterne omfatter blandt andet: rådgivning om valg af kapitalstruktur og sammensætning af fremmedkapital prissætning af obligationer og instrumenter identificering af og forhandling med investorer/långivere bistand i forbindelse med credit ratings rådgivning om og bistand i forbindelse med securitization markedsvurderinger. Investmentbank En finansiel institution eller en afdeling/division heraf, der primært beskæftiger sig med formidling af handel med værdipapirer, finansiel rådgivning og andre serviceydelser i den forbindelse, og som primært henvender sig til det institutionelle marked. Kapitalmarkedstransaktion En transaktion, hvor der er eller vil blive udarbejdet et prospekt eller et program i forbindelse med eller som forudsætning for transaktionens gennemførelse. Derudover er en eller flere af følgende betingelser opfyldt: 15

17 Der sker udbud af nye værdipapirer eller salg af eksisterende værdipapirer. Der afgives offentligt bud på værdipapirer i et noteret selskab. Der gennemføres et køb af værdipapirer på baggrund af et offentligt fremsat købstilbud. Transaktionen må i sig selv antages at påvirke kursen på et eller flere noterede værdipapirer. Pitch En markedsføringsaktivitet, hvorved en investmentbank søger at opnå en konkret corporate finance-/debt capital-aktivitet for et udstedende sel-skab. Blackout period Ved en Blackout Period forstås en periode, hvor investmentbanken ikke må eller har besluttet ikke at ville udsende aktieanalyse. Restricted period En periode, hvor investmentbankens compliancefunktion godkender analyser af selskaber, der er registreret på Restricted List. Perioden indtræder på det tidspunkt, hvor projektet offentliggøres (sammenfaldende med tidspunktet, hvor selskabet registreres på Restricted List), og løber frem til syv dage før offentliggørelse af prospektet (hvor Blackout Period begynder). Roadshow En mødeaktivitet i forbindelse med en kapitalmarkedstransaktion, hvor selskabet præsenterer sig, eller hvor investmentbanken eller andre med selskabets deltagelse præsenterer selskabet for en eller flere mulige investorer. Værdipapirer Ved værdipapirer forstås i disse anbefalinger: aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier erhvervsobligationer derivater tilknyttet ovennævnte instrumenter. 16

18 Finansrådets Hus Amaliegade København K telefon

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet "insidere" eller "personer" og hver for sig "insider" eller "person".

Ovennævnte personkreds betegnes i det følgende samlet insidere eller personer og hver for sig insider eller person. Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for behandling af intern viden m.m. Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens kapitel 10 (bilag 1), selskabslovens 113 (bilag 2),

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere