Aktstykke nr. 65 Folketinget Afgjort den 11. december Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014."

Transkript

1 Aktstykke nr. 65 Folketinget Afgjort den 11. december Undervisningsministeriet. København, den 2. december a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Gefion Gymnasium køber sit domicil af Bygningsstyrelsen til en samlet udgift på 301,8 mio. kr., herunder handelsomkostninger på 4,8 mio. kr., og at Undervisningsministeriet yder et samlet tilskud på 151,3 mio. kr. til ejendomskøbet. Endvidere anmoder Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen sælger ovennævnte ejerlejlighed til Gefion Gymnasium uden offentligt udbud. Nettoindtægten ved salget anvender Bygningsstyrelsen til at nedbringe styrelsens langfristede gæld via statens likviditetsordning. b. Gefion Gymnasium er en statsfinansieret selvejende institution. Gymnasiet blev oprettet i 2010 ved en fusion mellem de to tidligere amtskommunale institutioner Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd. De to gymnasier fusionerede, fordi de begge var små og havde til huse i ejendomme med meget utidssvarende lokaleindretning. Som led i fusionen flyttede Gefion Gymnasium til en ejendom under den statslige huslejeordning (SEA) på Øster Voldgade 10, som gymnasiet deler med Københavns Universitet (KU). Lejemålet kan huse 33 klasser og finansieres af et særligt SEA-bygningstaxametertilskud, som er større end det almindelige bygningstaxametertilskud til stx (jf. Akt. 65. af 9. december 2010). For at imødekomme et stigende kapacitetsbehov i København udvidede Gefion Gymnasium i 2013 lokalekapaciteten med et yderligere bygningsafsnit, som gymnasiet fremlejer af Københavns Universitet (KU). Gefion Gymnasium er det eneste statsfinansierede selvejende gymnasium, som ikke har bygningsselveje, og den eneste institution på Undervisningsministeriets område, som bor til leje i SEA-ordningen. De øvrige statsfinansierede selvejende gymnasier er siden 2010 overgået til bygningsselveje på særlige betalingsevnevilkår fastsat ud fra den enkelte institutions mulighed for på baggrund af de ordinære bygningstaxametre at forrente et realkreditlån samt opretholde en hensigtsmæssig bygningsstandard (jf. Akt. 191 af 3. september 2009). Bygningsstyrelsen ønsker at afhænde Gefion Gymnasiums ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 for at imødekomme Gefion Gymnasium ønske om at få bygningsmæssig selveje. AT005000

2 2 Bygningsstyrelsen og Undervisningsministeriet har i samarbejde forberedt en model for udmatrikulering af en ejerlejlighed i ejendommen Øster Voldgade 10, som gymnasiet kan komme til at eje. Ejerlejligheden rummer 1) det store bygningsafsnit, som gymnasiet overtog i 2010, 2) det mindre bygningsafsnit, som gymnasiet har fremlejet af KU samt 3) en forholdsmæssig andel af fællesområdet, som bl.a. omfatter den fælles hovedindgang, kantine og to auditorier. Ejerlejligheden vurderes at kunne rumme 42 klasser. Prisen for ejerlejligheden er 297 mio. kr. Prisen svarer til ejerlejlighedens forholdsmæssige andel af den samlede ejendoms bogførte værdi primo 2014 tillagt udgiften til den i gennemførte nødvendige ombygning af Gefion Gymnasiums oprindelige bygningsafsnit, så bygningsafsnittet kunne danne ramme om gymnasieundervisning. Handlen ønskes gennemført med virkning fra 1. januar De samlede omkostninger forbundet hermed udgør netto 4,8 mio. kr. og vedrører tinglysningsomkostninger, refusion af gymnasiets huslejebetaling samt Bygningsstyrelsens ejendomsomkostninger i 2014 som følge af, at betalingen for ejerlejligheden først erlægges ultimo året. Den samlede pris for handlen beløber sig dermed til 301,8 mio. kr. Undervisningsministeriet ønsker, at Gefion Gymnasium i lighed med de øvrige gymnasier overgår til bygningsselveje ud fra betalingsevneprincippet, jf. Akt. 191 af 3. september Med udgangspunkt i disse principper kan Gefion Gymnasiums samlede betalingsevne opgøres til 150,5 mio. kr. Gymnasiets samlede betalingsevne er sammensat som følger: en betalingsevne på 76,3 mio. kr. beregnet med udgangspunkt i en klassekapacitet på 42 klasser og et fastforrentet 30 årigt realkreditlån på 2½ pct. hensatte midler på i alt 67,2 mio. kr. fra salget af de to oprindelige gymnasier Metropolitanskolen og Øster Borgerdyd (jf. Akt. 65 af 9. december 2010) en lejeindtægt på netto 7 mio. kr., som gymnasiet forventes at få i perioden , som følge af, at der mellem Bygningsstyrelsen og KU er indgået aftale om, at KU har eksklusiv brugsret til hovedparten af fællesarealerne. Den eksklusive brugsret ophører senest 18 måneder efter færdiggørelsen af det byggeri, der efter planen skal huse det institut, der i dag benytter KUs lejede arealer i Øster Voldgade 10. Den resterende finansieringsmanko på i alt 151,3 mio. kr. ønsker Undervisningsministeriet at finansiere på følgende vis: 92,1 mio. kr. finansieres af indtægter fra salg af tidligere amtslige bygninger i 2014 på Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. et samlet tilskud på 59,2 mio. kr., som finansieres af opsparinger på de bygningsrelaterede konti Tilskud til kapacitetsudvidelser (26,9 mio. kr.) og Tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (32,3 mio. kr.). Det samlede finansieringsforslag er som følger: Mio. kr. Samlede udgifter ved bygningsoverdragelse 301,8 Heraf købspris 297,0 Heraf tinglysningsudgifter 1,7 Heraf nettobetaling til Bygningsstyrelsen 3,1 Samlet finansiering 301,8 Finansieret af Gefion Gymnasium 150,5 Finansieret af UVM 151,3

3 3 Som led i købet af ejerlejligheden vil Gefion Gymnasium fra og med finansår 2015 overgå til almindeligt bygningstaxametertilskud til stx. Dette indebærer, at Bygningstilskud til Gefion Gymnasium nedlægges, og at Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud i 2015 og senere år opskrives med 8 mio. kr. svarende til ordinært bygningstaxametertilskud til 891 årselever. De bevillingsmæssige konsekvenser for 2014 kan specificeres således: Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.) 10. Tilskud til kapitaludvidelser Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Anlægsbev) 14. Salg af bygninger Tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev) 50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium -26,9-92,1 119, Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) 10. Almindelig virksomhed 21. Andre driftsindtægter (indtægt) 3,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger (udgift) 3,1 Ifølge reglerne for ejendomme under uddannelses- og forskningsporteføljen anvendes salgsindtægten på 297,0 mio. kr. til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning, jf. Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 1. januar De bevillingsmæssige konsekvenser for 2015 kan specificeres således: Mio. kr Almengymnasiale uddannelser (Selvejebevilling) 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud 8, Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebevilling) 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud -19,4

4 Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed) 10. SEA-virksomheden 11. Salg af varer (indtægt) -15,0 22. Andre ordinære driftsomkostninger (udgift) -2,5 40. Finansiering 26. Finansielle omkostninger (udgift) -8,9 De bevillingsmæssige konsekvenser af aktstykket for 2016 og senere år indarbejdes på forslaget til finanslov for c. Forslaget fremsættes, fordi køb af fast ejendom forudsætter Finansudvalgets tilslutning, hvis købssummen udgør 60 mio. kr. eller derover, jf. Budgetvejledningens bestemmelse fordi ejendommen sælges uden offentligt udbud, jf. Budgetvejledningens bestemmelse for at tilvejebringe hjemmel til dels at afholde udgifter af og dels at genanvende indtægter på til Gefion Gymnasiums køb af en ejerlejlighed i Øster Voldgade 10 i København af Bygningsstyrelsen. d. SKAT oplyser, at ejerlejlighedens handelsværdi på de i udkast til købsaftale anførte vilkår skønnes at udgøre kontant ca. 220 mio. kr. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Gefion Gymnasium køber sit domicil af Bygningsstyrelsen til en samlet udgift på 301,8 mio. kr., herunder handelsomkostninger 4,8 mio. kr., og at Undervisningsministeriet yder et samlet tilskud på 151,3 mio. kr. til ejendomskøbet. Endvidere anmoder Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen sælger ovennævnte ejerlejlighed til Gefion Gymnasium uden offentligt udbud. Nettoindtægten ved salget anvender Bygningsstyrelsen til at nedbringe styrelsens langfristede gæld via statens likviditetsordning. Endvidere anmodes der om, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 optages følgende: Udgift (Mio. kr.) Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.) -26, Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Anlægsbev) -92, Tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev) 119,0 Endelig anmodes der om, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 optages følgende: Udgift (Mio. kr.) Almengymnasiale uddannelser (Selvejebevilling) 8,0

5 Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebevilling) -19, Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) -3,6 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 2. december 2014 Til Finansudvalget. CHRISTINE ANTORINI / Pia Nørskov Nielsen Tiltrådt af Finansudvalget den

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011. Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12 Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november 2011. 12 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Afgjort den 10. marts 2005

Afgjort den 10. marts 2005 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2013-14 Afgjort den 10. marts 2005 Tidligere fortrolig atstykke F vedr. overdragelse af Statens Bilinspektion. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. september

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL 2001 1 ISBN: 87-90797-11-6 (papirudgave) ISBN: 87-90797-12-4 (elektronisk version) 2 1 Beretning... 5 1.1 Hovedformål

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere