Circulaire. Christiania, den 14 de Januar Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement."

Transkript

1 . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge med 45 Skilling qvartaliter, hvoraf den Postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Deel bliver at dele saaledes, at 9 Skilling tilfalde Postcassen for Befordringen, og de øvrige 6 Skilling Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 9 Skilling bliver at erlægge forud, og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i extracterne og Regnskabet. Christiania, den 14 de Januar Postcontoiret i Kongsberg

2 . Ved høieste Resolution af 2 den d. M. er det naadigst bestemt, at det tillades Regi= Mentschirurg S.F. Hanstein, portofrit at forsende med Brevposten til de forskjellige Steder i Riget det af ham udgivende Almueskrift om den indiske eller ondartede colera, Dog saaledes at Forsendelsen kun foregaaer efter hånden som Rommet i Postkuffertene Og Væskerne tillader det. Hvilket herved tjenestlig meldes til fornøden Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 9 de Marts Postcontoiret i Kongsberg.

3 I April Qvarta 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 20 Marts Postcontoiret i Kongsberg

4 Da Postgangen over Ystad med Dampfartøi, ifølge derom medtagen uderretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, tager sin Begyndelse den 2den d.m., saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, der, ifølge Departementet circulaire af 5te October f.a., befordres over Helsingborg og Hamborg, indtil videre skulle befordres over Ystad mod den derfor fastsatte Porto, med mindre Afsenderne ved Paategning paa brevene udtrykkelig maatte have erklæret, at de ville have samme befordrede over Helsingborg og Hamborg. Departementet skulde derhos underrette Postcomptoiret om, at der nu er truffet saadan Foranstaltning, at de Corresponderende, som afsende deres Breve til Udlandet med Posten over Ystad, kunne aflevere samme efter deres eget Ønske med eller uden Erlæggelse af udenrigsk Porto, forsaavidt Brevene ere bestemt til Schweitz, Preusen og hele Tydskland med Undtagelse af de Østerrigske Lande, hvorimod den inderigske Porto fra Afsendelsesstedet fremdeles, som hidtil, stedse må erlægges af Afsender. Da det Svenske postvæsen har erklæret sig villig til at godtgjøre det Norske de Forskudsskilliger, som hæfte paa de fra Udlandet til Norge ankomne Breve, der ikke maatte blive indløste af vedkommende Eiere, hva enten samme ere befordrede over Stralsund og Ystad, eller over Hamborg og Helsingborg, forsaavidt de tilbagesendes inden 2 Måneder efterat de ere ankomne til den Norske Grændse, saa skulde man herved tjenestlig have Postcontoiret anmodet om,behagelig at ville for Fremtiden i betimelig tid afsende bemeldte uindløste Breve til den Kongelige Svenske Overpostdirection i Stockholm, tilligemed en Designation in duplo over Brevene og de paa samme hæftende Forskudsskillinger gjenpart af Designationerne bliver at tilstille Revisjons=Departementet med det aarlige regnskab. Sluttelig bemærkes, at man under Dags Dato har anmodet Fredrikshalds Postcontoir om, paa de postdaglig udstedende Karter over udenrigske Breve at anføre inden Linjen, hvor stor Deel af den udenrigske Porto Forkuddsskillingerne udgjør. Christiania, den 3 die April Postcontoiret i Kongsberg C.F. Glükstad

5 Under 28de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At den af Bogtrykker Jørgen Rasmussen udgivende Tidende før Nordlands og Finmarkens Amter, naadigst maa indtil videre frit forsendes med Brevposterne her i Riget, mod at der for hvert med Posten forsendende Exemplar afgives aarlig til vedkommende Postmester 24 Skilling. Hvilket herved tjenstlig meddeles med tilføiende, at Prisen paa Bladet, som indtil videre udkommer i Christiania under Tittel Finmarkens Amtstidende, bliver af Abonnenterne at erlægge med 60 Skilling qvartaliter. Christiania, den 9 de April Postcontoiret i Kongsberg

6 Da Postbefordringen med dampfatøi mellem Norge og Danmark i inneværende Aar skal tage sin begynnelse den 1ste Mai, saa skulde man herved tjenestlig have postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paase, at alle Breve bestemte til Danmark, Ham= borg eller Steder i Udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Fredrikshald, forsaavidt de kunne ankomme dertil inden April Maaneds Udgang, men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Fredrikshald efter April Maaneds Udgang, afsendes til Laurvigs Postcontoir, efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Conventioen, betræffende Postens Befordring med Damp= fartøier. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen, til ovennævnte Steder bestemte, Breve at kartere til Fredrikshalds Postcontoir, med mindre Afsenderne ved Paategning paa Brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Fredrikshald gjennem Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8te April og 17de Mai 1827 samt 23de April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Speciesskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Oveereens= stemmelse med Bekjentgjørelsen af 24de August Christiania, den 21 de April Postcontoiret i Kongsberg

7 I Juli Qvartal 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 9 de juni Postcontoiret i Kongsberg

8 I October Qvartal 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 8. September Postcontoiret i Kongsberg

9 Under 29de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Directionen for det Norske Studenterforbund udgivende Ugeskrift Vidar maa tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postsækken tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives 1/3 Deel af hva der af Abonnenterne erlægges for samme til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester». Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiverne bliver at Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 60 s. halvaarlig pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 Skl. bliver at dele saaledes, at 36 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 24 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 Skl. blive at erlegge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sedvanlig Maade til Indtegt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 10. Septbr Postcontoiret paa Kongsberg

10 Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal afgaae fra Ystad for siste Gang indeværende Aar Fredagen den 19 de October førstkommende, og fra Greifswalde til Ystad Søndagen den 21 de s.m., saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet af- Gaaende Breve, som i Overensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 3 die April d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulle forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden den 13 de October, indtil videre befordres over Helsingborg og Hamburg. Med hensyn til Porttoen for Befordringen af Breve fra Frederikshald til Hamburg m. m. forholdes efter Departementets Circulaire til Postcontoiret af 8 Januar Christiania, den 13. Septbr Postcontoiret paa Kongsberg

11 Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang iaar afgaae fra Christiania til Kjøbenhavn den 25 de Septbr. og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemelte Tid udelukkende maa gaa over Sverige, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønskes befordrede til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden de 25 de s.m., blive at Kartere over Frederikshavn gjennem Sverige. Christiania, den 17. Septbr Kongsberg Postcontoir

12 Da Priisen paa Ugeskriftet Vidar ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiverne er for Udenbyes-Abonnenterne nu bestemt til 2Spd. Halvaarlig pr. Exemplas, saa bliver den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel at beregne med 80 Skl. Pr. Exemplar istedenfor de i Departementets Skrivelse til Postcontoiret af 10 de dennes fastsatte 60 Skl. Bemeldte 80 Skl. blive at dele saaledes, at de 48 Skl., der erlægges og beregnes paa den i Departementes ovenmeldte Skrivelse anførte Maade, tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 32 Skl. Postmesteren for Distributionen. Hvilket hermed tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 27. Septbr Postcontoiret i Kongsberg

13 Da det er bragt i Erfaring at adskillige af Rigets Postcontoirer skulle vær i Tvivl om hvilken Fremgangsmaade der skal bruges med de fra Udlandet over Frederikshald ankomne, med dansk Porto behæftede Breve, som ikke vorde indløste, meddeles herved tjenstlig til Efterretning og Iagttagelse, at deslige uindløste Breveblive at behandle paa samme Maade, som ifølge Konventionen med Danmark af 28 de Februar 1828, Artikel 9, finder Sted med Hensyn til de, med de Norske Dampfartøier befordrede Breve, hvorhos bemærkes, at forsaavidt Brevene, hvilke ei skulle tilbagesendes over Frederikshald igjennem Sverige, ikke kunne blive afsendte til Danmark med Dampfartøyet inden sammes Fart om Høsten opphører, maa det iagttages, at Brevene tilstilles Laurvigs Postcontoir saa betimelig om Foraaret at de dertil kunne ankomme inden Dampfartøiet afgaaer første Gang til Danmark Christiania, den 18. October Kongsberg Postcontoir

14 Under 3 die d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Bogtrykker H. Gundersen udgivende Blad, Smaalehnenes Adresseavis eller Fredrikshalds Byeblad kaldet, maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postsekken tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlegges for samme til sedvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlegge 60 Skl. Qvartaliter pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 20 Skl. Bliver at dele saaledes, at 12 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 8 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 12 Skl. Blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sedvanlig Maade til Indtegt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 15. Novb Postcontoiret i Kongsberg

15 Ifølge derom modttagen Underretning fra Redactionen af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse forhøiet til 4 Spd. Halvaarlig. Hvilket herved tjenestlig meddeles Postcontoiret med føiende at af bemeldte 4 Spd., der forud at blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. 60 s. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 s. blive at dele saaledes, at den distribuerende Postmester erholder 24 s. og Postvæsenet 36 s., hvilke sidste paa sædvanliog Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 30 te November Postcontoiret i Kongsberg

16 Da Departementet er bleven underrettet om, at det skal have indtruffet at de herfra Riget med Posten afendende Brevpakker til de Svenske Postcontoirer have været saaledes sammenlagte at de i Konvoluten indsluttede Breve kunne udtages uden at beskadige Forseglingen, skulde man tjenstlig have Postcontoiret anmodet om stedse at convolutere de til Postcontoirerne i Sverige afsendende Breve paa en saadan Maade at dissse ei kunne udtages uden at Forseglingen paa Omslaget brydes op. Christiania, den 5 December Kongsbergs Postcontoir

17 I Januar Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 10 December Postcontoiret i Kongsberg

18 Under 26 Novbr. F. A. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den fra det trondhjemske Interessentskabs Bogtrykkerie udgivende Tidende, Thrønderen, maa indtil videre tilstaes en saadan Moderation i Portoen, at den kan forsendes med Rigets Poster efterhaanden som Rummet i Postsækken tilladet det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester afgives 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme» Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende, at der i følge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 1 Sp 60 pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 Skl. Bliver at dele saaledes, at 36 Skl. tilfaldepostcassen for Befordringen og de øvrige 24 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 Skl. Blive at erlægge forud ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 8 Januar Postcontoiret i Kongsberg

19 Da prisen på Bladet «Smaalehnenes Adresseavis eller Frederikshalds Ugeblad» ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren nu er bestemt til 1 Spd. Qvartaliter pr. Exemplar, saa bliver den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel at beregne med 40 Skl. Pr. Exemplar i stedetfor de i Departementets Skrivelse til Postcontoiret af 15de November f. A. fastsatte 20 Skl. - Bemeldte 40 Skl. Blive at dele saaledes at de 24 Skl., der erlægges og beregnes paa den i Departementets nysmeldte Skrivelse anførte Maade, tilfalde Post cassen Befordringen og de øvrige 16 Skl. Postmesteren for Distributionen. Hvilket herved tjenestlig meddeles til Efterretbing og Iagttagelse. - Christiania, den 1ste Marts Kongsberg Postcontoir

20 I April Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 13 Marts Postcontoiret i Kongsberg

21 Da Postgangen over Ystad med Dampfartøi ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection tager sin Begyndelse den 4de April førstkommende, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, der ifølge Departementes Circulaire af 13de September f. A. befordres over Helsingborg og Hamborg indtil videre, skulle befordres over Ystad, mod den derfor fastsatte Porto, med mindre Afsenderne med Paategning paa Brevene udtrykkelig maatte have erklæret at de ville have samme befordrede over Helsingborg og Hamborg. - Christiania, den 16de Marts Kongsbergs Postcontoir

22 Boghandler Schive har anmeldt for Departementet at da Udgivelsen af Bladet «Nyeste Skilderie af Christiania og Stokholm» har været standset i nogle Maaneder af forrige Aar og Abonenterne desaarsag have betalt for et Qvartal hvori de ingen Nummere af bladet have erholdt, saa ville Abonenterne nu efterat Bladet igjen udgives blive tilstillede det manglende Antal Nr. og hvorfor saaledes ingen Betaling bliver at fordre. Hvilket herved tjenestlig meddeles til Efterretning med føiende, at Schive derhos har tilkjendegivet at Betalingen for ovennævnte Blad er fra 1ste Marts d. A. bestemt til 1 Spd. For et Hæfte eller 52 Nummer, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 40 Skl. bliver at dele saaledes som er bestemt i Departementes Circulaire til Postcontoiret af 15de October Christiania, den 27 Marts Kongsbergs Postcontoir

23 Da Postbefordringen med Dampfartøæi mellem Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 7de Mai, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Søndag den 5te Mai d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 4de Mai førstkommende, afsendes til Laurvigs Postcontoir, efter først at være blevne carterede i Overensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Konvention, betræffende Postens Befordring med Dampfartøier. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen, til ovennævente Steder bestemte Breve, at kartere til Frederikshalds Postcontoir med mindre Afsenderne ved paategning paa Brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennom Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8de April og 17de Mai 1827 samt 23de April 1829 bestemte Maade og følgelig erlægges 16 Specieskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. - Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 24de August Christiania, den 3 April Kongsbergs Postcontoir

24 Herved tilstilles Postcontoiret endeel Exemplarer af En under 6te d. M. udfærdiget Bekjentgjørelse indeholødende En nye Post-Taxt hvorefter den udenrigske Porto fra 1ste Mai d.a. bliver at beregne for de herfra Riget igjennem Sverige afsendende Breve til og over Hamborg, samt til og over Greifswald, saavelsom England over Gothenborg. - Christiania, den 10 April Postcontoiret i Kongsberg

25 Under 13de har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: «At det paa Boghandler P. J. Hoppes Forlag udkommende Tidsskrift for Kirkekrønike og Christelig Theologiæ maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og postsækkene tillader det, imod at der for ethvert Exemplar til Postvæsenet afgives til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne en Ottende del af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.» - Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der Ifølge modtagen Underrætning fra Tidsskriftets Forlægger bliver af Abonnenterne at erlægge 66 Skl. for hvert Hæfte, hvoraf denpostvæsenet tilkommende 1/8 Deel eller 8 Skl. bliver at dele saaledes, at de 5 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 3 Skl. Postmesteren for Distributionen. - De postcassen tilkommende 5 Skl. blive at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hæfte, og tages på sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 27 April Kongsbergs Postcontoir

26 Vedlagt tilstilles Postcontoiret endeel Exemplarer af en under Dags Dato udfærdiget Bekjendtgjørelse angaaende den Porto, der fra 1ste August d. A. skal erlægges for et enkelt Brevs Befordring i de stedfindende Posttoure mellem Alten og Vardøe i Finmarken. - Christiania, den 13 Mai Kongsbergs Postcontoir

27 Bekjendtgjørelse Overeensstemmende med Forskrifterne i kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816 angaaende Portoens Erlæggelse for Breve med den indenrigske Post bliver fra 1ste August d. A. Portoen for et enkelt Brevs befordring i nedennævnte Posttoure mellem Alten og Vardøe i Finmarken at erlægge saaledes: a. Sommerposttouren imellem Alten og Vardøe: Alten 6 Hammerfest 8 4 Havøesund Kjelvig Guldholmen Vadsøe Vardøe Anmærkn. For de Breve, som sendes med den i October Maaned afgaaende Post- Expresse i Posttouren mellem Alten og Vardøe, erlægges den samme Porto som oven er bestemt. b. Vinterposttouren imellem Alten og Vardøe: Alten til Vadsøe og omvendt..14 Skilling «Vardøe og omvendt Vadsøe «Vardøe og omvendt Anmærkn. For Breve, som befordres med ovennævnte Vinterpost fra Alten over Polmak til Thanen, er Portoen: Alten til Thanen og omvendt..14 Skilling. c. Sideposttouren mellem Guldholmen eller Thanen og Lebesbye: Guldholmen eller Thanen til Lebesbye og omvendt.6 Skilling. Anmærkn. Portoen for Breve mellem Lebesbye og længere bortliggende Steder lægges ovennævnte 6 sk., saaledes vil til Exempel et enkelt Brev imellem Alten og Lebesbye koste 18 sk. o.s.v. d. Sideposttouren om Vinteren mellem Hammerfest og Havøesund: Alten 6 Hammerfest 6 4 Qvalsund Repvog Havøesund Finants=, Handels= og Told= De= partement; Christiania den 13de Mai C.F. Glukstad

28 s Contoir for Postvæsenet Af de Mænd der ere blevne overdragne at aabne og derefter opbrænde de med Postregnskaberne indkomne uindløste Breve er Departementet bleven gjort opmærksom på at de ved at aabne de undløste Breve for Aarene 1813 til 1828 inclusine have havt Anledning til at erfare at en deel af Brevene have været aabnede paa en kunstig Maade og saaledes at det ikke var muligt paa Seglet at bemærke det og at det egentlige Brev derpaa er udtaget og et Stykke reent Papir sammenlagt i samme Format som det egentlige udtagne Brev igjen indlagt i Breveconvolutten, hvilken hyppige Misbrug maa være foranlediget derved at Brevene ere blevne udleverede til Eierne og derefter af disse om føie Tid tilbakeleverede til Postcontoirerne med kjendegivende om at de ikke ville indløse samme. Da denne Misbrug, som især har fundet Sted med udenlandske Breve, forvolder Statscassen et ikke ubetydeligt Tab, skulde man til sammes Forebyggelse for Fremtiden, herved have Post- Contoiret paalagt nøie at iagttage, aldrig at modtage som uindløst noget Brev efterat det først er bleven udlevert, med mindre Eieren af Brevet eller en paa hans Vegne strax ved Udleveringen paa Postcontoiret, eller hvis Brevene ombæres ligeledes strax i Postbudets Overværelse, erklærer ikke at ville løse Brevet, og desaarsag på samme Tid tilbageleverer det. - Christiania, den 18de Mai Kongsbergs Postcontoir

29 I Juli Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5te Juni Postcontoiret i Kongsberg

30 Under 17de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæf at resolvere: «At det af Secondlieutenant i den Trondhjemske Infanteri- Brigade, Anthon Bang, udgivende Maanedsskrift Vikingen indtil videre tilstaae en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Poterne her i Riget efeterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postvæskerne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgivet til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 48 Skl. pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1\3 Deel eller 16 Skl. bliver at dele saaledes, at 9 Skl. tilfalder Postcassen for Befordringen og de øvrige 7 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 9 Skl. blive at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 29. Juni Postcontoiret i Kongsberg. J. de R. Kielland

31 s Contoir for Postvæsenet.. I Anledning af Postcontoirets Skrivelse af 14de d. M. fremsendes herved tjenstlig følgende Blanketter, nemlig til: Indenrikske Karter paa 16 No 12 Bøger Do. Do. «36 «2 do. Udenrigske Do. «16 «2 do. Bancofortegnelser 2 do. Christiania, den 26 Juli Efter Bemyndigelse J. Grundseth Kongsberg Postcontoir

32 Under 22de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Candidatus theologiæ K.O. Knutzen udgivende Tidsskrift for Almueskolelærere maa indtilvidere tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postsækkene tillader det imod at der for ethvert Exemplar til Postvæsenet afgives til sædvanlig Deling mellem Postcasssen og Postmesterne 1/8 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 15 Skl. pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/8 Deel eller 1 7/8 Skl. bliver at dele saaledes, at 1 skl. tilfalder Postcassen for Befordringen og de øvrige 7/8 Skl. Postmesteren for Distributionen. Den Postcassen tilkommende Anpart 1 Skl. bliver at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 2 august Postcontoiret paa Kongsberg. C. F. Glukstad

33 Den Kongelige Svenske Overpostdirection har under 1 ste d. M. underrettet Departementet om, at da Postbefordringen mellem Gothenborg og Harwich, som hidtil er bleven besørget af det Engelske Postvæsen, formedelst Postens langsomme og altid ubestemte Gang ikke har svaret til sin Hensigt, og da den desuden aarlig har medført Tab for det Svenske Postvæsen, saa har Hans Kongelige Majestæt under 6 te Juli d. A. naadist befalet, at intet Brev fra Sverrig til England skal fra næste Maaneds Udgang befordres med de Engelske Paketbaade. Den Kongeløige Overpostdirection har derhos tilkjendegivet Departementet, at aom Følge heraf vil intet Brev fra Norge over Sverrig til England som maatte ankomme til Gothenborg efter den 23 de næste Maaned kunne befordres directe derfra til England, men ville blive afsendte til Hamborg enten over Danmark eller, saalænge Søepostfarten mellem Ystad og Grefswald i Aarets Løb finder Sted, tillige over sidsnævnte Steder. Som Følge heraf vil samtlige til England bestemte Breve, der ikke kunne ankomme til Frederikshald inden den 21 de næste Maaned blive at behandle i Overeensstemmelse med 1ste og 2den Artikkel i den med Departementets Circulaire af 10de April d. A. sendte Posttaxt, hvorimod 3de Artikkel i bemeldte Taxt fra same Tid er aldeles ophævet. Det er forøvrigt en Selvfølge, at forsaavidt Brevene befordres med det Norske Postvæsens Dampfartøiert bliver der ved Bestemmelsen af Portoen af Breve til England at tage Hensyn til Departementes Circulaire af 8 April og 17.Mai 1827 samt 23 April 1829 Christiania, den 19 de august Kongsberg Postcontoir. C. F. Glukstad

34 Under 15de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At Bladet den Frimodige maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuf- Fertene og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for hvert Exemplar af Bladet. Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende at der Ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abon- Nenterne at erlægge 1 Spd. Pr. Hefte, der indeholder 15 N o, Hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 40 Skl. Bliver at dele saaledes, at 24 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 16 Skl. Postmestrene for Distributionen. De Postcassen tilkommende 24 Skl. blive at Erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 23 august Postcontoiret paa Kongsberg. C. F. Glukstad

35 Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang i Aar afgaae fra Frederiksværn til Kjøbenhavn den 24de d. M. og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemeldte Tid udelukkende maa gaae over Sverrig, saa skulde man herved tjenestlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønsskes afsendte til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden den 24de d. M. blive at cartere over Frederikshald gjennem Sverrig. - Christiania, den 2den September Kongsberg Postcontoir C. F. Glukstad

36 I October Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 7 September Postcontoiret i Kongsberg

37 I Forbindelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 19de f. M. om at ingen Breve til England herefter kan blive befordrede med de engelske Paketbaade fra Gothenborg, meddeles tjenestlig at det er at formode, at der i bemeldte Circulaire er ved en Skrivefeil anført at 3die Artikel i Departementets Bekjendtgjørelse af 6te April d. A. skulde ophæves, hvilket herved rettes derhen, at det er sammes 5te Artikel som fra den i Departementets ovennævnte Circulaire angivne Tid bliver aldeles ophævet, hvorimod 1ste, 2den, 3die og 4de Artikel i bemeldte Bekjendtgjørelse blive at tage til Følge alt eftersom Brevene ønskes afsendte over Hamborg eller over Ystad.-- Christiania, den 11te September Kongsbergs Postcontoir. C. F. Glukstad

38 s Den Kongelige Svenske Overpostdirection i Stockholm har i Skrivelse af 19de d. M. underrettet Departementet om, at det paa Grund af at de engelske Paketbaade, som for Tiden gaar imellem Gothenborg og Harwich, komme til at forsette deres Fart til indeværende Aars Slutning, er af Hans Majestæt bestemt, at det indtil dette Aars Udgang skal være Correspondentere uformeent at afsende Breve til England til Befordring med bemeldte Paketbaade. Som Følge heraf blive de i Departementets Circulaire af 19de f. M. givne Regler for Forsendelsen af de til England bestemte breve at forandre derhen, at det indtil dette Aars Udgang er Correspondentere tilladt at forsende dislige Breve med de imellem Gothenborg og Harwick gaaende Paketbaade saaledes, at saadanne Breve forsaavidt som de ankomme til Fredrikshald inden 28de Desember d. A., kunne befordres ad denne Vei naar de ere forsynede med Paategning over Gothenborg; hvorimod Breve til England, der enten ankomme Fredrikshald sildigere en 28 December eller mangle den anførte Paategning, blive forsendte over Hamborg i Overenens stemmelse med Circulairet af 19de f. M. Portoen af de med de engelske Paketbaade forsendende Breve bliver fremdeles at beregne efter den 5te Artikkel i Departementets Bekjendt gjørelse af 6 april d. A. Christiania, den 28 Septb Postcontoiret paa Kongsberg

39 s Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende Post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal afgaae fra Ystad for sidste Gang indeværende Aar Fredagen den 1ste November og fra Greifswald til Ystad Søndagen den 3die samme Maaned, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, som i Overensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 16de Marts d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulle forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden den 26de October, indtil videre befordres over Helsingborg og Hamborg. Christiania, den 30te September Kongsberg Postcontoir

40 s Under 22de Juli sistleden har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den af Bogtrykker W.S.A. Hartmann paa Moss udgivende Avis «Brevduen fra Moss» maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen at den kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives til sædvannlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.»- Hvilket herved tjenslig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren, i Skrivelsen af 24de f. M., bliver af Abonnenterne for indeværende Halvaar at erlægge 1 Sp. 60 s. pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 s. bliver at dele saaledes, at 36 s. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 24 s. Postmesteren for Distributionen, hvorimod der for bemeldte Avis fra Begyndelsen af Aaret 1834 bliver af Abonnernterne at erlægge 2 Spd. 30 s. aarlig, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 90 s. bliver at dele saaledes, at 54 Skl. tilfalde Postcassen og de øvrige 36 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende respective 36 s. og 54 s. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet - Christiania, den 2den October Kongsberg Postcontoir

41 s Under 30te f. M. Har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det fra Bogtrykker Kjellands Officin udgivende Blad Stavanger Adresseavis naadigst maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 2 Spdl. aarlig pr. Exemplar hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 80 Skl. bliver at dele saaledes, at 48 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 32 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 48 Skl. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 13 Novbr Postcontoiret paa Kongsberg

42 s Under 30te f. M. Har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Typograph Andreas Lerke udgivende Blad Laurvigsposten, naadigst maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet.» - Hvilket herved meddeles med føiende, at ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren blir prisen på bladet, der skal udkomme under Titel af Jarlsbergs og Laurvigs Amtstidende istedenfor Laurvigsposten blive at erlægge med 4 Spd. for Aargangen, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 1 Sp. 40 s. blive at dele saaledes at 96 Skl. tilfalde Postcassen for befordringen, og de øvrige 64 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 96 Skl. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 16 November Kongsbergs Postcontoir

43 s Ifølge derom modtagen Undrretning fra Udgiveren af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse og indtil videre nedsat til 3 Spd. 60 s. halvaarlig. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at af bemeldte 3 Spd. 60 s.,som forud blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 Skl.blive at dele saaledes, at den distribuerende Postmester erholder 24 Skl. og Postcassen 36 Skl., hvilkr sidste paa sædvanlig Maade føres til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 5 December Postcontoiret i Kongsberg

44 s I Anledning af Postcontoirets Andragende af 24de f. M. om enten at blive tilstillet endeel Røgelsespulver til Røgning af de fra Cholerasmittede Steder ankomne Breve eller og at blive givet Bemyndigelse til at erholde samme ved Kongsbergs Apothek, skulde man tjenstlig meddele, at man med Hensyn til at den under 25 September sidstleden udkomne p,rovisoriske Anordning om Foranstaltninger imod den ondartede Cholera Sygdom intet Bud indeholder om Røgning af Breve antager at Røgning ei nu for tiden bør skee, hvis aarsag det af Postcontoiret reqvirerede Pulver ei bliver at anskaffe Christiania, den 6 December Kongsbergs Postcontoir

45 I Februar Qvartal 1834 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 8 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 11 December Postcontoiret i Kongsberg

46 Revisions-Departementet har underrettet dette Departement om at det ved Revision af de fleste Havnecasse-Regnskaber har vist sig at adskillige Postcontoirer have nægtet at modtage eller udlevere Breve paategnede Kongelig Tjeneste fra Havnecommissionerne eller Havnecassererne til noget af Regjeringens Departementer eller attestberettigede Embedsmænd naar ikke Portoen for disse Breve tillige er bleven erlagt. Foranlediget heraf skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret tilkjendegivet, at Havnevæsenet maa ansees for een af de offentlige Indretninger, hvem Portofrihed efter Lov af 13 de September 1830 er tilstaaet, og at Postcontoiret som Følge heraf ei skal affordres Porto af Breve i Havnevæsenets Anliggender til Attestberettigede naar Brevene ere paategnede Kongelig Tjeneste. Christiania, den 11 December Kongsbergs Postcontoir

47 Revisions-Departementet har underrettet dette Departement om at det ved Revision af de fleste Havnecasse-Regnskaber har vist sig at adskillige Postcontoirer have nægtet at modtage eller udlevere Breve paategnede Kongelig Tjeneste fra Havnecommissionerne eller Havnecassererne til noget af Regjeringens Departementer eller attestberettigede Embedsmænd naar ikke Portoen for disse Breve tillige er bleven erlagt. Foranlediget heraf skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret tilkjendegivet, at Havnevæsenet maa ansees for een af de offentlige Indretninger, hvem Portofrihed efter Lov af 13 de September 1830 er tilstaaet, og at Postcontoiret som Følge heraf ei skal affordres Porto af Breve i Havnevæsenets Anliggender til Attestberettigede naar Brevene ere paategnede Kongelig Tjeneste. Christiania, den 11 December Kongsbergs Postcontoir

48 Ved hoslagt at oversende endeel Exemplrer af en under 23de f. M. udfærdiget Bekjendtgjørelse med vedhæftede Tabeller angaaende Brevpost-taxterne for Norges indenrigske Post m.m., hvilken herefter bliver at afbenytte ved Postcontoiret, skulde man tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at iagttage at der stedse forefindes paa Contoiret et Exemplar af Bekjendtgjørelsen med tilhørende Tabeller til Eftersyn for de Corresponderende der maatte ønske det, ligesom ogsaa vedlagte løse Tabel No 1, som angaaer Portoen for Breve imellem Rigets Postcontoirer, til enhver Tid bør findes opslaaet paa Væggen i Contoirets Locale. - Christiania, den 28 December Kongsbergs Postcontoir

49 Den Kongelige Svenske Overpostdirection har i Skrivelse af 6te d. M. underrettet Departementet om, at Postbefordringen med Paketbaade mellemgothenborg og Harwich, hvilken ifølge Departementets Circulairer af 28de September f. A. skulde ophøre med 1833 Aars Udgang, skal ved blive til Udgangen af næste Maaned. Som Følge heraf kunne Breve til England befordres ad denne Vei forsaavidt som de ankomme til Frederikshald inden 28 Marts d. A. og ere forsynede med Paategning «Over Gothenborg», hvorimod de i modsat Fald behandles efter de i ovennævnte Circulaire angivne Regler, hvilke ogsaa blive at befølge med Hensyn til Portoen af Breve, der ønskes befordrede med de engelske Paketbaade. - Christiania, den 17 Februar Kongsbergs Postcontoir

50 Under 6te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «Det af Lensmand Aarflot udgivende Blad Landboe-Avisen tilstaaes indtil videre en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Rigetb efterhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkufferterne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcasssen og Postmesterne erlægges 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet.» Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 80 s. pr Aargang, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 27 s. bliver at dele saaledes, at 16 s. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 11 s. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 16 s. blive at erlægge ved Modtagelsen af 1ste Nummer og taages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 18 Februar Postcontoiret i Kongsberg

51 I April Qvartal 1834 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5 Marts Postcontoiret i Kongsberg

52 Da Departementet anseer det ønskeligt, at alle Egne af Riget, hvor ikke Localiteten lægger særdeles Hindringer iveien, saavidt mueligt i lige Grad nyde godt af Statens Postindretninger, og at disse saavel med Hensyn til Sikkerheden som Hurtigheden erhold alle de Forbedringer, der ei ere forbundne med uforholdsmæssig store Bekostninger, samt da Andragender om partielle Forandringer betræffende Postvæsenet oftere indkomme, og det med Hensyn til den ønskelige Eenhed og Orden i denne Statsindberetning antages hensihtsmæssigt, at det Bestaaende saavidt mueligt paa eengang tages under Revition, skulde man tjenstlig have Amtet anmodet om at ville, efterat have indhentet Oplysninger og Ærklæringer fra vedkommende underordnede Embets- og Bestillingsmænd samt andre fagkyndige Mænd, afgive Betænkning om hvilke Forbedringer og Udvidelser Postvæsenet saavel i Almindelighed som i Særdeleshed i Amtsditrictet antages at tiltrænge, ledsaget af alle de Oplysninger, der ere nødvendige for at sætte Departementet istand til at bedømme de indkommende Forslag. Lettelse ved Indhentelsen af de fornødne Erklæringer og Oplysninger følge herved en Deel Aftryk af nærværende Circulaire. Christiania, den 6te Marts Kongsbergs Postcontoir

53 Under 5te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at befale, «at den Bladet Statsborgeren ved naadigst Resolution af 20de September 1831 tilstaaede Portomoderation med hensyn til dets Forsendelse med Posterne indtil videre skal ophøre.» Hvilket herved tjenstlig meddeles. - Som Følge heraf kan Bladet Statsborgeren ikke forsendes med Posten medmindre derfor erlægges den for Breves Forsendelse reglementerede Porto. Christiania, den 17 Marts Kongsbergs Postcontoir

54 Departementet skulde herved tjenstlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 20de d. M. udstedt Bekjentgjørelse, der indeholder den for det Norske Postvæsens Dampfartøier i indeværende Aar bestemte Route, tilligemed Taxt og Regler for Passagerernes, samt Pakkers og andre Sagers Befordring med samme, hvoraf behagentlig vil erfares at Farten skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 22de April. Ligeledes oversendes endeel Exemplarer af en under 25de d. M. udstedt Bekjendtgjørelse, angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder, samt Brevenes Indleverigstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøierne blive nødvendige. - Christiania, den 26 Marts Kongsbergs Postcontoir

55 Finants-, Handels- og Told-Departement Da Postbefordringen med Dampfartøi mellem Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 22de April, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i Udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald, forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Løverdagen den 19de April d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 19 April førstkommende afsendes til Laurvig Postcontoir, efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Konvention, betræffende Postens Befordring med Dampfartøyer. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen til ovennævnte Steder bestemte Breve at kartere til Frederikshalds Postcontoir, med mindre Afsenderne ved Paategning paa brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennem Sverrig. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8 April og 17 Mai 1827 samt23 April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Speciesskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 23de December f. A. Christiania, den 26 Marts Kongsbergs Postcontoir

56 Finants-, Handels- og Told-Departement At Departementet har paa Zahlscassen anviist følgende i Postcontoirets Extracter for Aaret 1833 anførte uanviste Udgifter, nemlig: efter Extracten for 1ste Qvartal 76 s. do. 4de do. 76 tilsammen 1 Spd. 32 s. meldes herved tjenstlig. - Christiania, den 29 Marts Kongsbergs Postcontoir

57 Finants-, Handels- og Told-Departement Da man fra den Kongelige Svenske Overpostdirection har modtaget Underretning om at Postgangen over Ystad med Dampfartøi tage sin Begyndelse den 17de d. M. saa tilkjendegives Postcontoiret herved til Efterretning og Iagttagelse At breve til Udlandet kunne befordres over Ystad mod den derfor fastsatte Porto, naar Afsenderne ustrykkelig forlange det, da alle til Udlandet bestemte Breve imodsat Fald indtil videre blive at behandle paa den i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 26de f. M. bestemte Maade - Christiania, den 3 April Kongsbergs Postcontoir

58 Finants-, Handels- og Told-Departement den Kongelige Svenske Overpostdirection har Departementet modtaget Underretning om at et engelsk Compagnie har paataget sig til December Maaned d. A. at befordre Breve mellemsverige og England med et Dampfartøi, der skal afgaae hver Onsdag fra Hull til Gothenborg og derfra igjen tilbage til Hull hver Tirsdag. Foranlediget heraf meddeles tjenestlig til Efterretning og Iagttagelse, at der fra nu og indtil ovennævnte Tid kunne paa samme Maade som Breve hidtil ere blevne befordrede med de engelske Paketbaade paa vedkommende Afsenders Forlangende modtages Breve til Befordring over Gothenborg til England med formeldte Dampfartøi mod Erlæggelsen af den i 5te Post af Departementets Bekjendtgjørelse dateret 6 April 1833 anførte Porto, dog maa det paasees, at Brevene ere forsynede med Paategning «via Gothenborg». Christiania, den 12 April Postcontoiret i Kongsberg

59 Finants-, Handels- og Told-Departement Da det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere, at et Postcontoir skal oprettes i Kjøbstaden Grimstad i Nedenæs og Raabygdelaugets Amt, hvilket Embede indtil videre skal bestyres ved en Konstitueret, skulde man herved tjenstlig meddele, at bemeldte Postcontoir begynder sin Virksomhed den 1ste Juni d.a. og at Portoen mellem dette Sted og Rigets øvrige Postcontoirer blive at beregne efter Departementets Bekjendtgjørelse af 30te April sidstleden, hvoraf vedlagt følger endeel Exemplarer. Ligesom der i Anledning heraf bliver paa befalet Maade at udfærdige særskildte Karter til Grimstads Postcontoir, til hvis Bestyrer er som Konstitueret antaget Kjøbmand Clemens Ebbell, saaledes ville Postcontoiret behagentlig iagttage, at alle Breve til Grimstad, som dertil kunne antages at indløbe den 1ste Juni førstkommende eller senere, blive carterede directe til Stedet. - Christiania, den 7 Mai Kongsbergs Postcontoir

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. Under 19de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst tillades at indtil Videre erlægges i Betaling for Forsendelsen med Posterne af Skillingsmagazinet 1/8 Deel istedenfor

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. s Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af s posthistorie i perioden, fra 1810 hvor bliver selvstændig

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237.

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237. Postgang til udlandet. F0r krigen br0d ud i 1807, gik Norges postforbindelse med udlandet over Sverige. Hovedforbindelsen var ruten Fredrikshald Helsingborg Heiljsing0r -KJ0- benhavn. Paa denne rute gik

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer Tjenestepost / b Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer K.T. m. Att. sendt fra Nakskov Byfogedkontor til By og Herredsskrivercontoiret i 4/3 1859. Brevet der er en forespørgsel om en straffeattest,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. 15. februar 1808. Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809. Jvfr.

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN Ligesom det i Almindelighed er Kongens Ønske og Villie, at enhver af Undersaatterne skal nyde al den Frihed, som kan bestaa med Orden i Staten; saa ynder Han og især Trykkefriheden,

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere