Circulaire. Christiania, den 14 de Januar Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement."

Transkript

1 . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge med 45 Skilling qvartaliter, hvoraf den Postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Deel bliver at dele saaledes, at 9 Skilling tilfalde Postcassen for Befordringen, og de øvrige 6 Skilling Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 9 Skilling bliver at erlægge forud, og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i extracterne og Regnskabet. Christiania, den 14 de Januar Postcontoiret i Kongsberg

2 . Ved høieste Resolution af 2 den d. M. er det naadigst bestemt, at det tillades Regi= Mentschirurg S.F. Hanstein, portofrit at forsende med Brevposten til de forskjellige Steder i Riget det af ham udgivende Almueskrift om den indiske eller ondartede colera, Dog saaledes at Forsendelsen kun foregaaer efter hånden som Rommet i Postkuffertene Og Væskerne tillader det. Hvilket herved tjenestlig meldes til fornøden Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 9 de Marts Postcontoiret i Kongsberg.

3 I April Qvarta 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 20 Marts Postcontoiret i Kongsberg

4 Da Postgangen over Ystad med Dampfartøi, ifølge derom medtagen uderretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, tager sin Begyndelse den 2den d.m., saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, der, ifølge Departementet circulaire af 5te October f.a., befordres over Helsingborg og Hamborg, indtil videre skulle befordres over Ystad mod den derfor fastsatte Porto, med mindre Afsenderne ved Paategning paa brevene udtrykkelig maatte have erklæret, at de ville have samme befordrede over Helsingborg og Hamborg. Departementet skulde derhos underrette Postcomptoiret om, at der nu er truffet saadan Foranstaltning, at de Corresponderende, som afsende deres Breve til Udlandet med Posten over Ystad, kunne aflevere samme efter deres eget Ønske med eller uden Erlæggelse af udenrigsk Porto, forsaavidt Brevene ere bestemt til Schweitz, Preusen og hele Tydskland med Undtagelse af de Østerrigske Lande, hvorimod den inderigske Porto fra Afsendelsesstedet fremdeles, som hidtil, stedse må erlægges af Afsender. Da det Svenske postvæsen har erklæret sig villig til at godtgjøre det Norske de Forskudsskilliger, som hæfte paa de fra Udlandet til Norge ankomne Breve, der ikke maatte blive indløste af vedkommende Eiere, hva enten samme ere befordrede over Stralsund og Ystad, eller over Hamborg og Helsingborg, forsaavidt de tilbagesendes inden 2 Måneder efterat de ere ankomne til den Norske Grændse, saa skulde man herved tjenestlig have Postcontoiret anmodet om,behagelig at ville for Fremtiden i betimelig tid afsende bemeldte uindløste Breve til den Kongelige Svenske Overpostdirection i Stockholm, tilligemed en Designation in duplo over Brevene og de paa samme hæftende Forskudsskillinger gjenpart af Designationerne bliver at tilstille Revisjons=Departementet med det aarlige regnskab. Sluttelig bemærkes, at man under Dags Dato har anmodet Fredrikshalds Postcontoir om, paa de postdaglig udstedende Karter over udenrigske Breve at anføre inden Linjen, hvor stor Deel af den udenrigske Porto Forkuddsskillingerne udgjør. Christiania, den 3 die April Postcontoiret i Kongsberg C.F. Glükstad

5 Under 28de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At den af Bogtrykker Jørgen Rasmussen udgivende Tidende før Nordlands og Finmarkens Amter, naadigst maa indtil videre frit forsendes med Brevposterne her i Riget, mod at der for hvert med Posten forsendende Exemplar afgives aarlig til vedkommende Postmester 24 Skilling. Hvilket herved tjenstlig meddeles med tilføiende, at Prisen paa Bladet, som indtil videre udkommer i Christiania under Tittel Finmarkens Amtstidende, bliver af Abonnenterne at erlægge med 60 Skilling qvartaliter. Christiania, den 9 de April Postcontoiret i Kongsberg

6 Da Postbefordringen med dampfatøi mellem Norge og Danmark i inneværende Aar skal tage sin begynnelse den 1ste Mai, saa skulde man herved tjenestlig have postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paase, at alle Breve bestemte til Danmark, Ham= borg eller Steder i Udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Fredrikshald, forsaavidt de kunne ankomme dertil inden April Maaneds Udgang, men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Fredrikshald efter April Maaneds Udgang, afsendes til Laurvigs Postcontoir, efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Conventioen, betræffende Postens Befordring med Damp= fartøier. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen, til ovennævnte Steder bestemte, Breve at kartere til Fredrikshalds Postcontoir, med mindre Afsenderne ved Paategning paa Brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Fredrikshald gjennem Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8te April og 17de Mai 1827 samt 23de April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Speciesskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Oveereens= stemmelse med Bekjentgjørelsen af 24de August Christiania, den 21 de April Postcontoiret i Kongsberg

7 I Juli Qvartal 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 9 de juni Postcontoiret i Kongsberg

8 I October Qvartal 1832 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 8. September Postcontoiret i Kongsberg

9 Under 29de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Directionen for det Norske Studenterforbund udgivende Ugeskrift Vidar maa tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postsækken tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives 1/3 Deel af hva der af Abonnenterne erlægges for samme til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester». Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiverne bliver at Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 60 s. halvaarlig pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 Skl. bliver at dele saaledes, at 36 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 24 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 Skl. blive at erlegge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sedvanlig Maade til Indtegt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 10. Septbr Postcontoiret paa Kongsberg

10 Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal afgaae fra Ystad for siste Gang indeværende Aar Fredagen den 19 de October førstkommende, og fra Greifswalde til Ystad Søndagen den 21 de s.m., saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet af- Gaaende Breve, som i Overensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 3 die April d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulle forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden den 13 de October, indtil videre befordres over Helsingborg og Hamburg. Med hensyn til Porttoen for Befordringen af Breve fra Frederikshald til Hamburg m. m. forholdes efter Departementets Circulaire til Postcontoiret af 8 Januar Christiania, den 13. Septbr Postcontoiret paa Kongsberg

11 Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang iaar afgaae fra Christiania til Kjøbenhavn den 25 de Septbr. og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemelte Tid udelukkende maa gaa over Sverige, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønskes befordrede til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden de 25 de s.m., blive at Kartere over Frederikshavn gjennem Sverige. Christiania, den 17. Septbr Kongsberg Postcontoir

12 Da Priisen paa Ugeskriftet Vidar ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiverne er for Udenbyes-Abonnenterne nu bestemt til 2Spd. Halvaarlig pr. Exemplas, saa bliver den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel at beregne med 80 Skl. Pr. Exemplar istedenfor de i Departementets Skrivelse til Postcontoiret af 10 de dennes fastsatte 60 Skl. Bemeldte 80 Skl. blive at dele saaledes, at de 48 Skl., der erlægges og beregnes paa den i Departementes ovenmeldte Skrivelse anførte Maade, tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 32 Skl. Postmesteren for Distributionen. Hvilket hermed tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 27. Septbr Postcontoiret i Kongsberg

13 Da det er bragt i Erfaring at adskillige af Rigets Postcontoirer skulle vær i Tvivl om hvilken Fremgangsmaade der skal bruges med de fra Udlandet over Frederikshald ankomne, med dansk Porto behæftede Breve, som ikke vorde indløste, meddeles herved tjenstlig til Efterretning og Iagttagelse, at deslige uindløste Breveblive at behandle paa samme Maade, som ifølge Konventionen med Danmark af 28 de Februar 1828, Artikel 9, finder Sted med Hensyn til de, med de Norske Dampfartøier befordrede Breve, hvorhos bemærkes, at forsaavidt Brevene, hvilke ei skulle tilbagesendes over Frederikshald igjennem Sverige, ikke kunne blive afsendte til Danmark med Dampfartøyet inden sammes Fart om Høsten opphører, maa det iagttages, at Brevene tilstilles Laurvigs Postcontoir saa betimelig om Foraaret at de dertil kunne ankomme inden Dampfartøiet afgaaer første Gang til Danmark Christiania, den 18. October Kongsberg Postcontoir

14 Under 3 die d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Bogtrykker H. Gundersen udgivende Blad, Smaalehnenes Adresseavis eller Fredrikshalds Byeblad kaldet, maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postsekken tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlegges for samme til sedvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester.» Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlegge 60 Skl. Qvartaliter pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 20 Skl. Bliver at dele saaledes, at 12 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 8 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 12 Skl. Blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sedvanlig Maade til Indtegt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 15. Novb Postcontoiret i Kongsberg

15 Ifølge derom modttagen Underretning fra Redactionen af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse forhøiet til 4 Spd. Halvaarlig. Hvilket herved tjenestlig meddeles Postcontoiret med føiende at af bemeldte 4 Spd., der forud at blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. 60 s. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 s. blive at dele saaledes, at den distribuerende Postmester erholder 24 s. og Postvæsenet 36 s., hvilke sidste paa sædvanliog Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 30 te November Postcontoiret i Kongsberg

16 Da Departementet er bleven underrettet om, at det skal have indtruffet at de herfra Riget med Posten afendende Brevpakker til de Svenske Postcontoirer have været saaledes sammenlagte at de i Konvoluten indsluttede Breve kunne udtages uden at beskadige Forseglingen, skulde man tjenstlig have Postcontoiret anmodet om stedse at convolutere de til Postcontoirerne i Sverige afsendende Breve paa en saadan Maade at dissse ei kunne udtages uden at Forseglingen paa Omslaget brydes op. Christiania, den 5 December Kongsbergs Postcontoir

17 I Januar Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 10 December Postcontoiret i Kongsberg

18 Under 26 Novbr. F. A. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den fra det trondhjemske Interessentskabs Bogtrykkerie udgivende Tidende, Thrønderen, maa indtil videre tilstaes en saadan Moderation i Portoen, at den kan forsendes med Rigets Poster efterhaanden som Rummet i Postsækken tilladet det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmester afgives 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme» Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende, at der i følge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 1 Sp 60 pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 Skl. Bliver at dele saaledes, at 36 Skl. tilfaldepostcassen for Befordringen og de øvrige 24 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 Skl. Blive at erlægge forud ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 8 Januar Postcontoiret i Kongsberg

19 Da prisen på Bladet «Smaalehnenes Adresseavis eller Frederikshalds Ugeblad» ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren nu er bestemt til 1 Spd. Qvartaliter pr. Exemplar, saa bliver den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel at beregne med 40 Skl. Pr. Exemplar i stedetfor de i Departementets Skrivelse til Postcontoiret af 15de November f. A. fastsatte 20 Skl. - Bemeldte 40 Skl. Blive at dele saaledes at de 24 Skl., der erlægges og beregnes paa den i Departementets nysmeldte Skrivelse anførte Maade, tilfalde Post cassen Befordringen og de øvrige 16 Skl. Postmesteren for Distributionen. Hvilket herved tjenestlig meddeles til Efterretbing og Iagttagelse. - Christiania, den 1ste Marts Kongsberg Postcontoir

20 I April Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 6 0 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 13 Marts Postcontoiret i Kongsberg

21 Da Postgangen over Ystad med Dampfartøi ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection tager sin Begyndelse den 4de April førstkommende, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, der ifølge Departementes Circulaire af 13de September f. A. befordres over Helsingborg og Hamborg indtil videre, skulle befordres over Ystad, mod den derfor fastsatte Porto, med mindre Afsenderne med Paategning paa Brevene udtrykkelig maatte have erklæret at de ville have samme befordrede over Helsingborg og Hamborg. - Christiania, den 16de Marts Kongsbergs Postcontoir

22 Boghandler Schive har anmeldt for Departementet at da Udgivelsen af Bladet «Nyeste Skilderie af Christiania og Stokholm» har været standset i nogle Maaneder af forrige Aar og Abonenterne desaarsag have betalt for et Qvartal hvori de ingen Nummere af bladet have erholdt, saa ville Abonenterne nu efterat Bladet igjen udgives blive tilstillede det manglende Antal Nr. og hvorfor saaledes ingen Betaling bliver at fordre. Hvilket herved tjenestlig meddeles til Efterretning med føiende, at Schive derhos har tilkjendegivet at Betalingen for ovennævnte Blad er fra 1ste Marts d. A. bestemt til 1 Spd. For et Hæfte eller 52 Nummer, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 40 Skl. bliver at dele saaledes som er bestemt i Departementes Circulaire til Postcontoiret af 15de October Christiania, den 27 Marts Kongsbergs Postcontoir

23 Da Postbefordringen med Dampfartøæi mellem Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 7de Mai, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Søndag den 5te Mai d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 4de Mai førstkommende, afsendes til Laurvigs Postcontoir, efter først at være blevne carterede i Overensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Konvention, betræffende Postens Befordring med Dampfartøier. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen, til ovennævente Steder bestemte Breve, at kartere til Frederikshalds Postcontoir med mindre Afsenderne ved paategning paa Brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennom Sverige. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8de April og 17de Mai 1827 samt 23de April 1829 bestemte Maade og følgelig erlægges 16 Specieskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. - Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 24de August Christiania, den 3 April Kongsbergs Postcontoir

24 Herved tilstilles Postcontoiret endeel Exemplarer af En under 6te d. M. udfærdiget Bekjentgjørelse indeholødende En nye Post-Taxt hvorefter den udenrigske Porto fra 1ste Mai d.a. bliver at beregne for de herfra Riget igjennem Sverige afsendende Breve til og over Hamborg, samt til og over Greifswald, saavelsom England over Gothenborg. - Christiania, den 10 April Postcontoiret i Kongsberg

25 Under 13de har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: «At det paa Boghandler P. J. Hoppes Forlag udkommende Tidsskrift for Kirkekrønike og Christelig Theologiæ maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og postsækkene tillader det, imod at der for ethvert Exemplar til Postvæsenet afgives til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne en Ottende del af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.» - Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der Ifølge modtagen Underrætning fra Tidsskriftets Forlægger bliver af Abonnenterne at erlægge 66 Skl. for hvert Hæfte, hvoraf denpostvæsenet tilkommende 1/8 Deel eller 8 Skl. bliver at dele saaledes, at de 5 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 3 Skl. Postmesteren for Distributionen. - De postcassen tilkommende 5 Skl. blive at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hæfte, og tages på sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 27 April Kongsbergs Postcontoir

26 Vedlagt tilstilles Postcontoiret endeel Exemplarer af en under Dags Dato udfærdiget Bekjendtgjørelse angaaende den Porto, der fra 1ste August d. A. skal erlægges for et enkelt Brevs Befordring i de stedfindende Posttoure mellem Alten og Vardøe i Finmarken. - Christiania, den 13 Mai Kongsbergs Postcontoir

27 Bekjendtgjørelse Overeensstemmende med Forskrifterne i kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816 angaaende Portoens Erlæggelse for Breve med den indenrigske Post bliver fra 1ste August d. A. Portoen for et enkelt Brevs befordring i nedennævnte Posttoure mellem Alten og Vardøe i Finmarken at erlægge saaledes: a. Sommerposttouren imellem Alten og Vardøe: Alten 6 Hammerfest 8 4 Havøesund Kjelvig Guldholmen Vadsøe Vardøe Anmærkn. For de Breve, som sendes med den i October Maaned afgaaende Post- Expresse i Posttouren mellem Alten og Vardøe, erlægges den samme Porto som oven er bestemt. b. Vinterposttouren imellem Alten og Vardøe: Alten til Vadsøe og omvendt..14 Skilling «Vardøe og omvendt Vadsøe «Vardøe og omvendt Anmærkn. For Breve, som befordres med ovennævnte Vinterpost fra Alten over Polmak til Thanen, er Portoen: Alten til Thanen og omvendt..14 Skilling. c. Sideposttouren mellem Guldholmen eller Thanen og Lebesbye: Guldholmen eller Thanen til Lebesbye og omvendt.6 Skilling. Anmærkn. Portoen for Breve mellem Lebesbye og længere bortliggende Steder lægges ovennævnte 6 sk., saaledes vil til Exempel et enkelt Brev imellem Alten og Lebesbye koste 18 sk. o.s.v. d. Sideposttouren om Vinteren mellem Hammerfest og Havøesund: Alten 6 Hammerfest 6 4 Qvalsund Repvog Havøesund Finants=, Handels= og Told= De= partement; Christiania den 13de Mai C.F. Glukstad

28 s Contoir for Postvæsenet Af de Mænd der ere blevne overdragne at aabne og derefter opbrænde de med Postregnskaberne indkomne uindløste Breve er Departementet bleven gjort opmærksom på at de ved at aabne de undløste Breve for Aarene 1813 til 1828 inclusine have havt Anledning til at erfare at en deel af Brevene have været aabnede paa en kunstig Maade og saaledes at det ikke var muligt paa Seglet at bemærke det og at det egentlige Brev derpaa er udtaget og et Stykke reent Papir sammenlagt i samme Format som det egentlige udtagne Brev igjen indlagt i Breveconvolutten, hvilken hyppige Misbrug maa være foranlediget derved at Brevene ere blevne udleverede til Eierne og derefter af disse om føie Tid tilbakeleverede til Postcontoirerne med kjendegivende om at de ikke ville indløse samme. Da denne Misbrug, som især har fundet Sted med udenlandske Breve, forvolder Statscassen et ikke ubetydeligt Tab, skulde man til sammes Forebyggelse for Fremtiden, herved have Post- Contoiret paalagt nøie at iagttage, aldrig at modtage som uindløst noget Brev efterat det først er bleven udlevert, med mindre Eieren af Brevet eller en paa hans Vegne strax ved Udleveringen paa Postcontoiret, eller hvis Brevene ombæres ligeledes strax i Postbudets Overværelse, erklærer ikke at ville løse Brevet, og desaarsag på samme Tid tilbageleverer det. - Christiania, den 18de Mai Kongsbergs Postcontoir

29 I Juli Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5te Juni Postcontoiret i Kongsberg

30 Under 17de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæf at resolvere: «At det af Secondlieutenant i den Trondhjemske Infanteri- Brigade, Anthon Bang, udgivende Maanedsskrift Vikingen indtil videre tilstaae en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Poterne her i Riget efeterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postvæskerne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgivet til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 48 Skl. pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1\3 Deel eller 16 Skl. bliver at dele saaledes, at 9 Skl. tilfalder Postcassen for Befordringen og de øvrige 7 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 9 Skl. blive at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 29. Juni Postcontoiret i Kongsberg. J. de R. Kielland

31 s Contoir for Postvæsenet.. I Anledning af Postcontoirets Skrivelse af 14de d. M. fremsendes herved tjenstlig følgende Blanketter, nemlig til: Indenrikske Karter paa 16 No 12 Bøger Do. Do. «36 «2 do. Udenrigske Do. «16 «2 do. Bancofortegnelser 2 do. Christiania, den 26 Juli Efter Bemyndigelse J. Grundseth Kongsberg Postcontoir

32 Under 22de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Candidatus theologiæ K.O. Knutzen udgivende Tidsskrift for Almueskolelærere maa indtilvidere tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postsækkene tillader det imod at der for ethvert Exemplar til Postvæsenet afgives til sædvanlig Deling mellem Postcasssen og Postmesterne 1/8 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 15 Skl. pr. Hefte, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/8 Deel eller 1 7/8 Skl. bliver at dele saaledes, at 1 skl. tilfalder Postcassen for Befordringen og de øvrige 7/8 Skl. Postmesteren for Distributionen. Den Postcassen tilkommende Anpart 1 Skl. bliver at erlægge ved Modtagelsen af hvert Hefte og tages paa sædvanlig Maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 2 august Postcontoiret paa Kongsberg. C. F. Glukstad

33 Den Kongelige Svenske Overpostdirection har under 1 ste d. M. underrettet Departementet om, at da Postbefordringen mellem Gothenborg og Harwich, som hidtil er bleven besørget af det Engelske Postvæsen, formedelst Postens langsomme og altid ubestemte Gang ikke har svaret til sin Hensigt, og da den desuden aarlig har medført Tab for det Svenske Postvæsen, saa har Hans Kongelige Majestæt under 6 te Juli d. A. naadist befalet, at intet Brev fra Sverrig til England skal fra næste Maaneds Udgang befordres med de Engelske Paketbaade. Den Kongeløige Overpostdirection har derhos tilkjendegivet Departementet, at aom Følge heraf vil intet Brev fra Norge over Sverrig til England som maatte ankomme til Gothenborg efter den 23 de næste Maaned kunne befordres directe derfra til England, men ville blive afsendte til Hamborg enten over Danmark eller, saalænge Søepostfarten mellem Ystad og Grefswald i Aarets Løb finder Sted, tillige over sidsnævnte Steder. Som Følge heraf vil samtlige til England bestemte Breve, der ikke kunne ankomme til Frederikshald inden den 21 de næste Maaned blive at behandle i Overeensstemmelse med 1ste og 2den Artikkel i den med Departementets Circulaire af 10de April d. A. sendte Posttaxt, hvorimod 3de Artikkel i bemeldte Taxt fra same Tid er aldeles ophævet. Det er forøvrigt en Selvfølge, at forsaavidt Brevene befordres med det Norske Postvæsens Dampfartøiert bliver der ved Bestemmelsen af Portoen af Breve til England at tage Hensyn til Departementes Circulaire af 8 April og 17.Mai 1827 samt 23 April 1829 Christiania, den 19 de august Kongsberg Postcontoir. C. F. Glukstad

34 Under 15de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At Bladet den Frimodige maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkuf- Fertene og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for hvert Exemplar af Bladet. Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende at der Ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abon- Nenterne at erlægge 1 Spd. Pr. Hefte, der indeholder 15 N o, Hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 40 Skl. Bliver at dele saaledes, at 24 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 16 Skl. Postmestrene for Distributionen. De Postcassen tilkommende 24 Skl. blive at Erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 23 august Postcontoiret paa Kongsberg. C. F. Glukstad

35 Da Postvæsenets Dampfartøi Prinds Carl skal for sidste Gang i Aar afgaae fra Frederiksværn til Kjøbenhavn den 24de d. M. og den udenrigske Post som Følge heraf fra bemeldte Tid udelukkende maa gaae over Sverrig, saa skulde man herved tjenestlig have Postcontoiret anmodet om at ville iagttage, at samtlige Breve, der maatte ønsskes afsendte til Udlandet, og som ikke kunne ankomme til Laurvig inden den 24de d. M. blive at cartere over Frederikshald gjennem Sverrig. - Christiania, den 2den September Kongsberg Postcontoir C. F. Glukstad

36 I October Qvartal 1833 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 7 September Postcontoiret i Kongsberg

37 I Forbindelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 19de f. M. om at ingen Breve til England herefter kan blive befordrede med de engelske Paketbaade fra Gothenborg, meddeles tjenestlig at det er at formode, at der i bemeldte Circulaire er ved en Skrivefeil anført at 3die Artikel i Departementets Bekjendtgjørelse af 6te April d. A. skulde ophæves, hvilket herved rettes derhen, at det er sammes 5te Artikel som fra den i Departementets ovennævnte Circulaire angivne Tid bliver aldeles ophævet, hvorimod 1ste, 2den, 3die og 4de Artikel i bemeldte Bekjendtgjørelse blive at tage til Følge alt eftersom Brevene ønskes afsendte over Hamborg eller over Ystad.-- Christiania, den 11te September Kongsbergs Postcontoir. C. F. Glukstad

38 s Den Kongelige Svenske Overpostdirection i Stockholm har i Skrivelse af 19de d. M. underrettet Departementet om, at det paa Grund af at de engelske Paketbaade, som for Tiden gaar imellem Gothenborg og Harwich, komme til at forsette deres Fart til indeværende Aars Slutning, er af Hans Majestæt bestemt, at det indtil dette Aars Udgang skal være Correspondentere uformeent at afsende Breve til England til Befordring med bemeldte Paketbaade. Som Følge heraf blive de i Departementets Circulaire af 19de f. M. givne Regler for Forsendelsen af de til England bestemte breve at forandre derhen, at det indtil dette Aars Udgang er Correspondentere tilladt at forsende dislige Breve med de imellem Gothenborg og Harwick gaaende Paketbaade saaledes, at saadanne Breve forsaavidt som de ankomme til Fredrikshald inden 28de Desember d. A., kunne befordres ad denne Vei naar de ere forsynede med Paategning over Gothenborg; hvorimod Breve til England, der enten ankomme Fredrikshald sildigere en 28 December eller mangle den anførte Paategning, blive forsendte over Hamborg i Overenens stemmelse med Circulairet af 19de f. M. Portoen af de med de engelske Paketbaade forsendende Breve bliver fremdeles at beregne efter den 5te Artikkel i Departementets Bekjendt gjørelse af 6 april d. A. Christiania, den 28 Septb Postcontoiret paa Kongsberg

39 s Da den over Ystad med Dampfartøi gaaende Post, ifølge derom modtagen Underretning fra den Kongelige Svenske Overpostdirection, skal afgaae fra Ystad for sidste Gang indeværende Aar Fredagen den 1ste November og fra Greifswald til Ystad Søndagen den 3die samme Maaned, saa tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at samtlige til Udlandet afgaaende Breve, som i Overensstemmelse med Departementets Circulaire til Postcontoiret af 16de Marts d. A. for Tiden befordres over Ystad, skulle forsaavidt de ikke kunne fremkomme til Frederikshald inden den 26de October, indtil videre befordres over Helsingborg og Hamborg. Christiania, den 30te September Kongsberg Postcontoir

40 s Under 22de Juli sistleden har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At den af Bogtrykker W.S.A. Hartmann paa Moss udgivende Avis «Brevduen fra Moss» maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen at den kan forsendes med Posterne her i Riget efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til Postvæsenet afgives til sædvannlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme.»- Hvilket herved tjenslig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren, i Skrivelsen af 24de f. M., bliver af Abonnenterne for indeværende Halvaar at erlægge 1 Sp. 60 s. pr. Exemplar, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 60 s. bliver at dele saaledes, at 36 s. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 24 s. Postmesteren for Distributionen, hvorimod der for bemeldte Avis fra Begyndelsen af Aaret 1834 bliver af Abonnernterne at erlægge 2 Spd. 30 s. aarlig, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 90 s. bliver at dele saaledes, at 54 Skl. tilfalde Postcassen og de øvrige 36 s. Postmesteren. De Postcassen tilkommende respective 36 s. og 54 s. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet - Christiania, den 2den October Kongsberg Postcontoir

41 s Under 30te f. M. Har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det fra Bogtrykker Kjellands Officin udgivende Blad Stavanger Adresseavis naadigst maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for samme. Hvilket herved meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 2 Spdl. aarlig pr. Exemplar hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 80 Skl. bliver at dele saaledes, at 48 Skl. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 32 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 48 Skl. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 13 Novbr Postcontoiret paa Kongsberg

42 s Under 30te f. M. Har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det af Typograph Andreas Lerke udgivende Blad Laurvigsposten, naadigst maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkufferterne og Postsækkene tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcassen og Postmesterne afgives til Postvæsenet 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet.» - Hvilket herved meddeles med føiende, at ifølge derom modtagen Underretning fra Udgiveren blir prisen på bladet, der skal udkomme under Titel af Jarlsbergs og Laurvigs Amtstidende istedenfor Laurvigsposten blive at erlægge med 4 Spd. for Aargangen, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 1 Sp. 40 s. blive at dele saaledes at 96 Skl. tilfalde Postcassen for befordringen, og de øvrige 64 Skl. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 96 Skl. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 16 November Kongsbergs Postcontoir

43 s Ifølge derom modtagen Undrretning fra Udgiveren af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse og indtil videre nedsat til 3 Spd. 60 s. halvaarlig. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at af bemeldte 3 Spd. 60 s.,som forud blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 Skl.blive at dele saaledes, at den distribuerende Postmester erholder 24 Skl. og Postcassen 36 Skl., hvilkr sidste paa sædvanlig Maade føres til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 5 December Postcontoiret i Kongsberg

44 s I Anledning af Postcontoirets Andragende af 24de f. M. om enten at blive tilstillet endeel Røgelsespulver til Røgning af de fra Cholerasmittede Steder ankomne Breve eller og at blive givet Bemyndigelse til at erholde samme ved Kongsbergs Apothek, skulde man tjenstlig meddele, at man med Hensyn til at den under 25 September sidstleden udkomne p,rovisoriske Anordning om Foranstaltninger imod den ondartede Cholera Sygdom intet Bud indeholder om Røgning af Breve antager at Røgning ei nu for tiden bør skee, hvis aarsag det af Postcontoiret reqvirerede Pulver ei bliver at anskaffe Christiania, den 6 December Kongsbergs Postcontoir

45 I Februar Qvartal 1834 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 8 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 11 December Postcontoiret i Kongsberg

46 Revisions-Departementet har underrettet dette Departement om at det ved Revision af de fleste Havnecasse-Regnskaber har vist sig at adskillige Postcontoirer have nægtet at modtage eller udlevere Breve paategnede Kongelig Tjeneste fra Havnecommissionerne eller Havnecassererne til noget af Regjeringens Departementer eller attestberettigede Embedsmænd naar ikke Portoen for disse Breve tillige er bleven erlagt. Foranlediget heraf skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret tilkjendegivet, at Havnevæsenet maa ansees for een af de offentlige Indretninger, hvem Portofrihed efter Lov af 13 de September 1830 er tilstaaet, og at Postcontoiret som Følge heraf ei skal affordres Porto af Breve i Havnevæsenets Anliggender til Attestberettigede naar Brevene ere paategnede Kongelig Tjeneste. Christiania, den 11 December Kongsbergs Postcontoir

47 Revisions-Departementet har underrettet dette Departement om at det ved Revision af de fleste Havnecasse-Regnskaber har vist sig at adskillige Postcontoirer have nægtet at modtage eller udlevere Breve paategnede Kongelig Tjeneste fra Havnecommissionerne eller Havnecassererne til noget af Regjeringens Departementer eller attestberettigede Embedsmænd naar ikke Portoen for disse Breve tillige er bleven erlagt. Foranlediget heraf skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret tilkjendegivet, at Havnevæsenet maa ansees for een af de offentlige Indretninger, hvem Portofrihed efter Lov af 13 de September 1830 er tilstaaet, og at Postcontoiret som Følge heraf ei skal affordres Porto af Breve i Havnevæsenets Anliggender til Attestberettigede naar Brevene ere paategnede Kongelig Tjeneste. Christiania, den 11 December Kongsbergs Postcontoir

48 Ved hoslagt at oversende endeel Exemplrer af en under 23de f. M. udfærdiget Bekjendtgjørelse med vedhæftede Tabeller angaaende Brevpost-taxterne for Norges indenrigske Post m.m., hvilken herefter bliver at afbenytte ved Postcontoiret, skulde man tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at iagttage at der stedse forefindes paa Contoiret et Exemplar af Bekjendtgjørelsen med tilhørende Tabeller til Eftersyn for de Corresponderende der maatte ønske det, ligesom ogsaa vedlagte løse Tabel No 1, som angaaer Portoen for Breve imellem Rigets Postcontoirer, til enhver Tid bør findes opslaaet paa Væggen i Contoirets Locale. - Christiania, den 28 December Kongsbergs Postcontoir

49 Den Kongelige Svenske Overpostdirection har i Skrivelse af 6te d. M. underrettet Departementet om, at Postbefordringen med Paketbaade mellemgothenborg og Harwich, hvilken ifølge Departementets Circulairer af 28de September f. A. skulde ophøre med 1833 Aars Udgang, skal ved blive til Udgangen af næste Maaned. Som Følge heraf kunne Breve til England befordres ad denne Vei forsaavidt som de ankomme til Frederikshald inden 28 Marts d. A. og ere forsynede med Paategning «Over Gothenborg», hvorimod de i modsat Fald behandles efter de i ovennævnte Circulaire angivne Regler, hvilke ogsaa blive at befølge med Hensyn til Portoen af Breve, der ønskes befordrede med de engelske Paketbaade. - Christiania, den 17 Februar Kongsbergs Postcontoir

50 Under 6te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «Det af Lensmand Aarflot udgivende Blad Landboe-Avisen tilstaaes indtil videre en saadan Moderation i Portoen, at samme kan forsendes med Posterne her i Rigetb efterhaanden som Rummet i Postsækkene og Postkufferterne tillader det, imod at der til sædvanlig Deling mellem Postcasssen og Postmesterne erlægges 1/3 Deel af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet.» Hvilket herved tjenestlig meddeles med føiende, at der ifølge modtagen Underretning fra Udgiveren bliver af Abonnenterne at erlægge 80 s. pr Aargang, hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel eller 27 s. bliver at dele saaledes, at 16 s. tilfalde Postcassen for Befordringen og de øvrige 11 s. Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 16 s. blive at erlægge ved Modtagelsen af 1ste Nummer og taages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 18 Februar Postcontoiret i Kongsberg

51 I April Qvartal 1834 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Speciesskilling, saa at for 1 Skil= ling Svensk Banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Specieskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Specieskilling Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5 Marts Postcontoiret i Kongsberg

52 Da Departementet anseer det ønskeligt, at alle Egne af Riget, hvor ikke Localiteten lægger særdeles Hindringer iveien, saavidt mueligt i lige Grad nyde godt af Statens Postindretninger, og at disse saavel med Hensyn til Sikkerheden som Hurtigheden erhold alle de Forbedringer, der ei ere forbundne med uforholdsmæssig store Bekostninger, samt da Andragender om partielle Forandringer betræffende Postvæsenet oftere indkomme, og det med Hensyn til den ønskelige Eenhed og Orden i denne Statsindberetning antages hensihtsmæssigt, at det Bestaaende saavidt mueligt paa eengang tages under Revition, skulde man tjenstlig have Amtet anmodet om at ville, efterat have indhentet Oplysninger og Ærklæringer fra vedkommende underordnede Embets- og Bestillingsmænd samt andre fagkyndige Mænd, afgive Betænkning om hvilke Forbedringer og Udvidelser Postvæsenet saavel i Almindelighed som i Særdeleshed i Amtsditrictet antages at tiltrænge, ledsaget af alle de Oplysninger, der ere nødvendige for at sætte Departementet istand til at bedømme de indkommende Forslag. Lettelse ved Indhentelsen af de fornødne Erklæringer og Oplysninger følge herved en Deel Aftryk af nærværende Circulaire. Christiania, den 6te Marts Kongsbergs Postcontoir

53 Under 5te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at befale, «at den Bladet Statsborgeren ved naadigst Resolution af 20de September 1831 tilstaaede Portomoderation med hensyn til dets Forsendelse med Posterne indtil videre skal ophøre.» Hvilket herved tjenstlig meddeles. - Som Følge heraf kan Bladet Statsborgeren ikke forsendes med Posten medmindre derfor erlægges den for Breves Forsendelse reglementerede Porto. Christiania, den 17 Marts Kongsbergs Postcontoir

54 Departementet skulde herved tjenstlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 20de d. M. udstedt Bekjentgjørelse, der indeholder den for det Norske Postvæsens Dampfartøier i indeværende Aar bestemte Route, tilligemed Taxt og Regler for Passagerernes, samt Pakkers og andre Sagers Befordring med samme, hvoraf behagentlig vil erfares at Farten skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 22de April. Ligeledes oversendes endeel Exemplarer af en under 25de d. M. udstedt Bekjendtgjørelse, angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder, samt Brevenes Indleverigstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøierne blive nødvendige. - Christiania, den 26 Marts Kongsbergs Postcontoir

55 Finants-, Handels- og Told-Departement Da Postbefordringen med Dampfartøi mellem Norge og Danmark i indeværende Aar skal tage sin Begyndelse den 22de April, saa skulde man herved tjenstlig have Postcontoiret anmodet om behagentlig at ville nøie paasee, at alle Breve bestemte til Danmark, Hamborg eller Steder i Udlandet paa hiin Side Hamborg, der ønskes befordrede med Posten, kun karteres over Frederikshald, forsaavidt de kunne ankomme dertil inden Løverdagen den 19de April d. A., men at derimod alle deslige Breve, forsaavidt de skjønnes først at ville naae Frederikshald efter Løverdagen den 19 April førstkommende afsendes til Laurvig Postcontoir, efter først at være blevne karterede i Overeensstemmelse med den under 28de Februar 1828 mellem Norge og Danmark afsluttede Konvention, betræffende Postens Befordring med Dampfartøyer. bemeldte Tid af og indtil videre bliver saaledes ingen til ovennævnte Steder bestemte Breve at kartere til Frederikshalds Postcontoir, med mindre Afsenderne ved Paategning paa brevene have erklæret, at samme skulle afsendes over Frederikshald gjennem Sverrig. Med Hensyn til Portoen af bemeldte Breve bliver at forholde paa den ved Departementets Circulairer af 8 April og 17 Mai 1827 samt23 April 1829 bestemte Maade, og følgelig erlægges 16 Speciesskilling for Befordringen mellem Laurvig og Kjøbenhavn. Afsendelsesstedet til Laurvig erlægges Portoen i Overensstemmelse med Bekjendtgjørelsen af 23de December f. A. Christiania, den 26 Marts Kongsbergs Postcontoir

56 Finants-, Handels- og Told-Departement At Departementet har paa Zahlscassen anviist følgende i Postcontoirets Extracter for Aaret 1833 anførte uanviste Udgifter, nemlig: efter Extracten for 1ste Qvartal 76 s. do. 4de do. 76 tilsammen 1 Spd. 32 s. meldes herved tjenstlig. - Christiania, den 29 Marts Kongsbergs Postcontoir

57 Finants-, Handels- og Told-Departement Da man fra den Kongelige Svenske Overpostdirection har modtaget Underretning om at Postgangen over Ystad med Dampfartøi tage sin Begyndelse den 17de d. M. saa tilkjendegives Postcontoiret herved til Efterretning og Iagttagelse At breve til Udlandet kunne befordres over Ystad mod den derfor fastsatte Porto, naar Afsenderne ustrykkelig forlange det, da alle til Udlandet bestemte Breve imodsat Fald indtil videre blive at behandle paa den i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 26de f. M. bestemte Maade - Christiania, den 3 April Kongsbergs Postcontoir

58 Finants-, Handels- og Told-Departement den Kongelige Svenske Overpostdirection har Departementet modtaget Underretning om at et engelsk Compagnie har paataget sig til December Maaned d. A. at befordre Breve mellemsverige og England med et Dampfartøi, der skal afgaae hver Onsdag fra Hull til Gothenborg og derfra igjen tilbage til Hull hver Tirsdag. Foranlediget heraf meddeles tjenestlig til Efterretning og Iagttagelse, at der fra nu og indtil ovennævnte Tid kunne paa samme Maade som Breve hidtil ere blevne befordrede med de engelske Paketbaade paa vedkommende Afsenders Forlangende modtages Breve til Befordring over Gothenborg til England med formeldte Dampfartøi mod Erlæggelsen af den i 5te Post af Departementets Bekjendtgjørelse dateret 6 April 1833 anførte Porto, dog maa det paasees, at Brevene ere forsynede med Paategning «via Gothenborg». Christiania, den 12 April Postcontoiret i Kongsberg

59 Finants-, Handels- og Told-Departement Da det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere, at et Postcontoir skal oprettes i Kjøbstaden Grimstad i Nedenæs og Raabygdelaugets Amt, hvilket Embede indtil videre skal bestyres ved en Konstitueret, skulde man herved tjenstlig meddele, at bemeldte Postcontoir begynder sin Virksomhed den 1ste Juni d.a. og at Portoen mellem dette Sted og Rigets øvrige Postcontoirer blive at beregne efter Departementets Bekjendtgjørelse af 30te April sidstleden, hvoraf vedlagt følger endeel Exemplarer. Ligesom der i Anledning heraf bliver paa befalet Maade at udfærdige særskildte Karter til Grimstads Postcontoir, til hvis Bestyrer er som Konstitueret antaget Kjøbmand Clemens Ebbell, saaledes ville Postcontoiret behagentlig iagttage, at alle Breve til Grimstad, som dertil kunne antages at indløbe den 1ste Juni førstkommende eller senere, blive carterede directe til Stedet. - Christiania, den 7 Mai Kongsbergs Postcontoir

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S BERETNING FRA FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 ANGAAENDE ARBEJDSSTRIDIGHEDER KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1918 I Henhold til Lov Nr. 81 af 12. April 1910 19 har Indenrigsministeriet under 1. Juni

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere