Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement."

Transkript

1 No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16 N o 1 ½ D o ¼ Arks d o med 36 N o 1 d o ¼ Arks udenrigske Karter paa 16 N o og 3 d o Bancofortegnelser. Christiania den 4 de januar 1820 G. H. Garmamnn Fuldmektig Konsberg postcontoir

2 Finans, handels - og Told - Deparetement. Paa Grund af skeet Forestilling har det under 27 de December f. A. naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: - At Kjøbstædernes Magistrater, som Oppebørselsbe- tiende maa, i sager, som angaar Kongelige Tjeneste, med Posten correspondere portofrit mod Attest, hvori- mod den befalede Porto bliver at erlægge i Anledning af den Correspondence, der angaaer Kjøbstæfernes egne Sager i Almindelighed eller Borgernes i Særdele- hed. Hvilken høieste Resolution herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 27 Januari 1820 H. Wedel- Jarlsberg Konsberg Postcontoir. I.H. Vogt

3 1820 Februar 25 No 137 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement. Da samtlige Hovedkasser under Dags Dato ere tillagt Ordre til ikke at udstede Qvittering under dato 31te December 1819 for nogen Remisse, som indløber til, eller for nogen liquidation, som afgjøres med vedkommende Hovedkasse senere, end den 31te Marts 1820, sa avilde De iagttage, at ethvert Beløb, for hvilket saaledes ikke kan erholdes Qvittering af Dato 31te December 1819, bliver at overføre som Beholdning fra 1819 til 1820 Aars Regnskab. Forsaavidt Regnskabet for 1819 ikke maate blive indsendt i lovbefalet Tid, vil Regnskabsføreren uoppholdligen blive mulcteret, overensstemmende med Anordningene. Christiania den 25de Februar 1820 H. Wedel-Jarlsberg I. H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

4 1820 Marts 21 No 138 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement. I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communiceede høieste Resulution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for April Qvartal 1820 fastsat til 72 Speciesskilling For 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ½ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iagttagelse communiceres. Christiania den 21. Marts 1820 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir

5 Finans, handels - og Toll = Deparetement. Paa grund af skeet Indberetning tilkjendegives det Herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse: at Bladet den norske skuer fra dette Aars Begyndelse udkommer hæfteviis, saaledes at 9 Ark eller 18 N o udgjøre eet Hafte, som ved Modtagelsen bliver af Abonnenterne at betale med 96 Skilling, hvoraf 12s. tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 84 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten og Regnskabet. Da Udgiverne tillige have indberettet, at de for Aaret 1819 ikkun have atraaet for bemeldte Blad at oppebære af Abonnenterne i Alt 2 Spd. 48 s., istedenfor de ved Circulairet af 26 September 1817 bestemte 3 Spd. for hvert Exemplar, saa ville Postcomtoiret besørge vedkommende Abonnenterne, som formodentlig have betalt 3 Spd. for Bladet, bagebetalt 72 s., som med behørig Qvitteringer kan passere til Udgift i Extracten og Regnskabet.- Christiania den 28 Marts 1820 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

6 Finans, handels - og Toll = Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret det i Skrivelse af 17 de f.m. forlangte Posthorn med tilhørende Remme og Mundstykke, saavelsom Blanketter in duplo til den derfor af vedkommende Postbonde udstædende Qvittering, hvoraf det ene Duplicat bliver hertil at indsende. - Christiania den 5 Mai H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

7 1820 Juni 6 No 141 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicrede høieste Resolution af foregaaende 10de, er coursen til Følge for den undenrigske og i Svensk Banco bestemte Postporto, for tredie Qvartal 1820 fastsatt til 72 Specieskilling for en Rigsdaler Svensk Banco, så at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 1 / 2 Specieskilling; hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiseres. Christiania den 6. junii 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

8 Finans, handels - og Toll = Deparetement Ifølge Anmeldelse fra Udgiveren af Bladet det norske Nationalblad er med dette Blad skeet den Forandring, at det fra 18 de Heftes Begyndelse af udkommer i Heftere paa 120 Nummere, af hvilke de Exemplarer som forsendes med Posterne blive af Abonnenterne at betale med 2 Spdlr 48 s. Heftet. Af disse 2 Spdlr 48 s. tilkommer den distribuerende Postmester 40 s. og de øvrige 2 Spdlr, 8 s. blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracterne, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania den 6. juni 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

9 Finans, handels - og Toll = Deparetement At prisen paa de exemplarer af Juridisk Repertorium N o 2 som forsendes med Posterne, er for Exemplaret 1 Sp.42 s. paa Trykpapiir og 1 Spd. 69 s. paa Skrivepapiir, og for samme Værks N o 3 1 Sp. 54 s. for Exemplaret paa Trykpapiir og 1 Sp. 81 s. paa Skrivpapiir, hvoraf tilkommer Postmesterne i Distribution 24 s. for Exemplaret, og de øvrige respective 1 Sp. 18 s. og 1 Sp. 45 s. for 2 det Hefte, samt 1 Sp. 30 s. og 1Sp. 57 s. for 3 die hefte, blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracterne, communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 6. juni 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

10 Finans, handels - og Toll = Deparetement Herved tilstilles Postcontoiret et Exemplar af en udferdiget nye Posttaxt, hvorefter Portoen for Fremtiden for de norske over Ystad og Stralsund til Fastlandet gaaende og derfra igjen kommende Breve bør i Svensk Rd r og Skilling Banco at beregnes og oppebæres. - Christiania den 4 de August 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

11 Finans, handels - og Toll = Deparetement At Hans Majestæt naadigst har bestemt, at Portoen for alle til og fra England, med Paketbudene over Gothenborg, gaaende og ankommende Breve for Fremtiden bliver at bergne med 32 s. / To og Tredive :/ Skilling Svensk Banco for Loddet, communiceres herved til Efterretning og Iagttagekse. - Christiania den 4 de August 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

12 1820 August 31 BEKJENTGJØRELSE Da det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: at Posten Imellem Christiania og Trondhjen, som nu to Gange ugentlig gaar frem og bage igjennem Hedemarken og Gulbrandsdalen, skal befordres een Gang ugent- Lig igjennem Hedemarken og Gulbrandsdalen over Dovre-Fjeld, som Postbeforbringen nu skeer, og een Gang ugentlig fra Christiania efter den sædvanlige Postvei til Stange Præstegjeld og dernæst igjennem Rommedal, Leuthen, Elverum o.s.v. over Røraas til Trondhjem og samme Tour tilbage, saa bekjendtgjøres herved: at denne forandrede Postgang imellem Trondhjem og Christiania tager sin Begyndelse førstkommende 27de September, saaledes at Posten over Røraas afgaaer første Gang fra Christiania Torsdag den 28de September og fra Trondhjem Onsdagen den 27de September; samt at Portoen for Breve imellem Christiania og Trondhjem, som befordre over Røraas, bliver overeensstemmende med de grundsætninger, som inneholdes i forrige 3die Departements Bekjendtgjørelse af 24de August 1816 at erlægge saaledes som vedhæftede Tabell udviser Finants-, Handels- og Told- Departement; Christiania den 31te August H. Wedel- Jarlsberg T. H. Vogt

13 Tabel, Som viser et enkelt Brevs Postporto I Speciesskillinger i Posttouren mellem Christiania og Trondhjem over Røraas Christiania 4 Skedsmo 4 4 Ullensager Bogstad Vestre Dus Kongsvinger Eidsvold Stor Skjelve i Stange Østre Løken i Rommedal Aanestad i Leuthen Grundset i Elverum Aaset Aamodt Furuset i Stor Elvdalen Hornset i Reendalen Nebye i Tønset Tolgens Hytteplads Røraas Rambloe i Holtaalen Skaarvold i Støren Mekelengen i Støren Meelhuus Trondhjem

14 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for fjerde Qvartal 1820 fastsatt til ½ Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ½ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Ef- Terretning og Iakttagelse communicered. Christiania den 13 September 1820 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret paa Kongsberg.

15 R 151 s 3 Revisions Comptoir Herved tilstilles Postcomptoiret tjenestlig de i Skrivelse af 4. d. M. reqvirerede Karter: 10 Bøger 1/8 Arks indenrigske Karter 2 D o 1/4 D o D o D o 1 D o udenrugske Karter paa 16 Nummer 3 D o Bancofortegnelser. Christiania den 15 September 1820 Munthe Kongsberg Postcomptoir.

16 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at betalingen for de Exemplarer af Christiansands Addresse- Comptoirs Efterretninger, som med Posten forsendes, skal af Abonnenterne, fra 11 te Januar 1821 erlægges forud ved hvert Halvaars Begyndelse istenenfor at samme hidtil er erlagt ved hvert Halvaars Slutning, hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse communiceres.- Christiania den 25 September 1820 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcontoir

17 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at, for de Exemplarer af det i Bergen udgivende Blad Den Norske skuer, som med Posterne forsendes, skal, af Abonnenterne fra 1 ste Januar 1821, betales for hvert Hæfte eller 13 Ark, 3 Spd., hvoraf 48 Skilling tilfalder den distribuerende Postmester, de øvrige 2 Sp. 72 Skilling blive paa sædvanlig maade at tage til Indtægt i Extracterne ved at paaberaabe denne Ordre, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania den 4de Januar 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

18 At det ved højeste Resulution af Dags dato er tilladt Archivarius Wulfsberg portofrit at forsende med Åosterne her i Riget, de de i Trykken udgivende Extracter af det nu forsamlede Storthings Forhandlinger; det communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 20 de Februar 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

19 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for april Qvartal 1821 fastsatt til 80 Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ⅔ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiceres. Christiania den 17 de Marts 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

20 Ved at tilstille Postcomptoiret til Efterlevelse, en under Dags Dato udfærdiget Bekjentgjørelse, angaaende en dobbelt ugentlig Postgang imellem KongerigerneNorge og Danmark, samt førstmeldte Kongerige og Udlandet over Frederiksværn i Norge og Fredrikshavn i Danmark, skulde Departementet herved tilkjendegive til fornøden Efterretning og Iagttagelse følgende: 1. Ligesom de frsa Udlandet overfrederikshavn ankommende Breve ville blive carterede fra den norske Postcommissair i Frederikshavn directe til Bestemmelsesstederne i Norge, saaledes bør og alle de Breve der afsendes fra de norske Postcomptoirer, bestemte til at afgaae over Frederikshavn behørigen karteres directe til den norske Postcommissair i Frederikshavn i Danmark, og kunne dertil benyttes de samme Kart-Blanketter til Frederikshalds Postcomptoir, dog saaledes, at i Rubriken Norsk nco, anføres under et saavel ncobeløbet fra Afgangsstedet til Frederiksværn, som de 14 Speecieskilling, der skal betales for hvert enkelt Brevs Befordring imellem Frederiksværn og Fredrikshavn.- 2. I Henseende til Taxationen af de Breve, som med denne Post forsendes, blive de Regler, som ere foreskrevne i Bekjendtgjørelsen af 24 de August 1816, at følge. 3. Da det er vedtaget, at det danske Postvæsen godtgjør den udenrigske Porto, der hviler paa de over Fredrikshavn ankommende udenrigske Breve der ej vorder indløste, dog under den Betingelse, at selve Brevene retournere inden et Tidsrom af 2 Maaneder fra det noprdenfjeldske og af 1 Maaned fra det søndenfjeldske Norge, saa ville Postcomptoiret nøie iagttage, at de uindløste Breve tilbagesendes saa betimelig, at de kunne være ankomne til den norske Postcommisair i Fredrikshavn inden den fastsatte Tiid, hvorhos det anmærkes, at de fra Danmark og Hertugdømmene ankomne, med ei indløste Breve ikke ere indbfattede under dem der paa denne Maade skul(de) tilbagesendes.- 4. Den i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Porto, bliver indtil videre at oppebære efter Cours af 96 Specieskilling for hver Rigsbankdaler Sølv, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlegges 1 Specieskilling.- Christiania den 28 de April 1821 Kongsberg Postcomptoir H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt

21 Da Posten til Østlandet skal, fra anstundende 31 de Maji, afgaae fra Christiansand Mandag og Torsdag Aften Klokken 9, saa er det bestemt, at Posten skal afgaae: a. fra Drammen til Kongsberg Søndag og Torsdag Morgen saasnart Posten til Christiania er expedert. b. fra Kongsberg Tirsdag og Fredag Kl. 8 Eftermiddag.- Og at, som Følge deraf, Brevene skulle indleveres paa Kongsberg Postcomptoir Tirsdag og Fredag indtil Kl. 6 Eftermiddag, hvilket herved communiseres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 11. Maji 1821 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir Efter den nye Postgang fra Vestlandet, skal Posten Expederes paa følgende Stæder til eftermeldte Tiider: 1. Christiansand til Østlandet Mandag og Torsdag Aften Kl Riissør Tirsdag og Fredag Klokken 2 Eftermidd. 3. Schien til Østlandet og Vestlandet Onsdag Morgen Kl. 6 b D O Løverdag Morgen Kl. 6 c Vestlandet Løverdag Aften Kl. 8

22 Det har under 21 de Dennes naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: At den Boghandler H. A. Hielm, ved naadigst Resolu- tion af 15 de Januarii 1816 meddeelte ladelse til, med Posterne at forsende det af ham udgivende Norske Nationalblad, indtil videre tilbagekaldes. Hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania, den 28. Maji 1821 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

23 Paa Grund af indkommet Forestilling er det bestemt, at Posten for Fremtiden skal afgaae fra Kongsberg, Tirsdag og Fredag Middag Kl. 12 og at, som følge deraf, Brevene skulle være indleverede paa Kongsberg Postcomptoir bemedldte Dage inden Kl. 10 Formiddag, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5. Juni 1821 H. Wedel Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir I margen: ankom den 7 de Kl. 8 om aftenen

24 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for julii Qvartal 1821 fastsatt til 90 Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ⅞ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiceres. Christiania den 14 Junii 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Postcomptoiret paa Kongsberg.

25 Ved at tilstille Postcomptoiret en herfra under 3. dennes udfærdiget Kundgiørelse, angaaende en forandret Postgang, tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at Posten overensstemmende dermed bliver første Ganng at afsende fra Kongsberg Mandagen den 9. Juli. Ved denne Leilighed skulde Departementet giøre Postcomptoirett opmærksom paa Nødbendigheden af. At det nøiagtigste syn haves medd, at de, i dette Departements Kundgiørelse af 28. April d.a. under Lit. A anførte Breve, afsendes over Frederiksværn og Frederikshavn, saafremt Vedkommende Afsender ikke tydelig maatte have paategnet Brevene at de skulle befordres igjennem Sverrig. - Christiania den 6 Juli 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir -

26 At det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at tillade at det af Statscapitain Broch og Premier Lieutenant Halseth udgivende Tidsskrivt Hermoder naae indtil høistsamme finder for godt annerledes at forordne, forsendes med Posterne i Norge, det communiceres herved, med føiende at for hvert Exemplar af bemeldte Tidsskrivt bliver af Abonnenterne at betale ved hvert Halv-aars Slutning 3 Speciedlr., hvoraf den distribuerende Postmester tilkommer 48 Skilling, hvorimod de øvrige 2 Spd. 72 s blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracten og Regnskabet. - Christiania den 23 Juli 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir -

27 s Revisions Comptoir De i Skrivelse af 13. Dennes reqvirerede Blanket Karter for indeverende Aar,tilstilles Postcomptoiret herved, nemlig: 12 Bøger 1/8 Ark indenrigske Karter 2 1/3 D o ¼ D o D o D o 4 Ark lægs Karter 1 1 / 2 Bog Bancofortegnelseer 160 Stk. udenrigske Karter paa 16 N o 10 Stk. Blanketter til Patener for Postkarle. Christiania den 27 Juli 1821 Munthe Kongsberg Postcomptoir

28 Uagtet der ved Placaten af 24 de November 1804, paa det nøiagtigste er foreskrevetde de Regler, som skulle iagttages med Hensyn til Breve eller Pakker med Bancosedler, som med Posterne forsendes, saa har dog Departementet bragt i Erfaring, at ikke alle Postcontoirer heri Riget med den Nøiagtighed somsagens Vigtighed kræver efterkommerhvad der i denne Henseende er befalet. Ligesom Departementet derfor finder sig foranlediget til, at anbefale Postcontoiret at iakttage den muligste Forsiktighed ved Bancobrevenes Forsendelse med Posterne og uforbigjengeligen at efterleve debestemmelsersom indeholdes i ovennevnte Placat af 24 de November 1804, saaledes skulde man herved til Efterretning og Iagttagelse oversendeen under 31 te forrige Maaned udferdiget Bekjentgørelse, indeholdende nærmer Bestemmelser om den Maade hvorpaa Bancobreve for Fremtiden skulle forsgles, og skulde Departementet med Hendsyn hertil gjøre Postcontoiret opmærksom paa Nødvendigheden af at Seglene i det hele foresættes med den mueligste Nødvendighed.- Christiania den 3. August 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcontoir.-

29 Da det er vedtaget at samtlige Postintrader skulde indgaae paa Folium i Banken, saa tilkjendegives herved til Efterretningog Iagdtagelse, at, efter Modtagelsen af nærværende Ordre, bør ingen Remisse fra Postcomtoiret skee til Zahlkassen, hvorimod ennhvær Sum bliver at indende til Bankadministrasionen i Christiania, hvis Quittering bliver at indsende med Extracterne, og maa enhver Indbetaling skee med Contante Penge, og under ingensomhelstomstændighet ved Anviisninger eller Liqvidationer. Indbetalingen skeer som sædvanligt vde hver Maaneds Begyndelse, og alle Qvitterinerne fra Bankadministrationen bliv tilstillede dette Departement, saa behøves ingen særskildt Indbertening fra Postcomtoiret at indsendes hertil. De, overeensstemmende hermed, til Bankadministrationen indsendende Pengebreve, blive med Posten at forsende portofrie, dog maa det iagttages, at Brevenes Udskrivt nøjagtig viser, at de forsendende Summer ere Postintrader. Lettelse ved Forsendelserne vedlægges herved 10 Str. Trykte Blanketter til de til Bankadministrationen afsendende Breve. Da den Hr. Postmesteren tilkommende Gage fra Juli Maaneds Begyndelse dette Aar, ikke vil blive anviist paa Zahlkassen, sa vilde Hr. Postmesteren for Fremtiden i Qvartals Extracterne anføre til Udgivt den Dem og Postaabnerne i Postcomptoirets District, tilkommende Gage. Christiania den 15. September 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

30 I October Qvartal 1821 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 90 Specieskilling, saa at for 1 Skil- Ling Svensk Banco erlægges 1 ⅞ Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 180 Specieskilling, saa at for 1 Rigs- Bankskilling Sølv erlægges 1 ⅛ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 20de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

31 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Portoen for ethvert dansk Brev, som fra eller til Norge befordres med Posten gjennem Sverige, bliver fra anstundende 1 ste October, at erlægge med 13 Skilling Svensk Banco, naar Befordringen skeer over Strømstad, og 16 Skilling Svensk Banco, naar Befordringen skeer over Carlstad. - Christiania den 22de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir

32 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis, i indeværende Juli Qvartal, bliver af Abonnenterne at erlægge med 1 Speciedaler 50 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 1 Speciedaler 38 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania den 27de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

33 At det, ved højeste Resulution af 19. dennes, er bestemt at de, paa Bogtrykker Grøndahls Forlag, i Trykken udgivende Efterretninger om den for Rigsretten, mod Statsraad, Grev Wedel Jarlsberg anlagte Sag, maa portofritt forsendes med Posterne heri Riget; det communiceres her ved til Efterrening og iagttagelse.- Christiania den 20 de October 1821 Motzfeldt I.H Vogt Kongsberg Postcomptoir

34 Da det under 6 te dennes, naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere, at det af Boghandler H.A. Hielm udgivende Blad den norske Nationalven, maa, indtil Hans Majestæt finder forgodt anderleses at forordne, forsendes med Posterne her i Riget, saa tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at for hvert Hæfte af beneldte Blad, som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne forud at betale 4 Spd. 96., hvoraf 80 s. tilfalder den distribuerende Post- Mester, hvorimod de 4 Spd. 16 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten,- Christiania den 30. October 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

35 Da det er af særdeles Vigtighed, at saavel Postintraderne, Som Qvartals-Extracterne, indkomme saa betimeligttttt som mulig, Saa bestemmed det herved, at de, i hver Maaned faldende Postintrader, skulle til Bankadministrationen i Christiania afsendes fra Postcomptoiret inden den 10 de Dag i næstfølgende Maaned, og at Qvartals-Extracterne til Departementet skulle afsendes fra Postcomptoiret inden 3 Uger efter Qvartalets Udløp. I det fælde, at Remisserne eller Extracterne ikke skulle indkomme med den Post, som afgaaer fra Stedet, inden foranførte Tids Forløb, vil Departementet see sig nødsaget til at anvende de lovbestemte Tvangsmidler. Sluttelig skulde Departementet underrette Postcomptoiret om, at for Fremtiden ville ikkun de for Indbetalingerne udstedende Secunda Qvitteringer, blive tilstillet Postcomptoiret, hvorimod Prima Qvitteringerne opbevares i Departementet, for at vedlægges Extracterne. Christiania den 21. November 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

36 Det tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at for hvert Exemplar af den norske Rigstidende, som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne fra 1 ste Januar 1822 at betale 4 Spdlr. om halvaaret, hvoraf 24 s. tilfalder den distribuerende Postmester og 8 s. Postkassen, hvorimod de øvrige 3 Spdlr. 88 s. udbetales til Udgiverne. Christiania den 21. November 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

37 I Januar Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 Skilling Svensk Banco erlægges 2 Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 15de December 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

38 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis i afvigte October Qvartal 1821, bliver af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuernde Postmester, hvorimod de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. Christiania den 1. Marti 1822 Jonas Collett I.H Vogt Kongsberg Postcomptoir

39 I April Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 Skilling Svensk Banco erlægges 2 Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 15de Marts 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

40 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver for indeværende Aars Januar Qvartal af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuerende Postmester, og de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania den 22 April 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir.

41 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at for de Exemplarer af Christiania Inteligents Sedler, som med Posterne forsendes, skal af Abonnenterne fra 1 ste Juli dette Aar betales 2 Spdl. 30 s. om Halvaaret, hvoraf 36 Skilling tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 1 Spdl. 114 s. paa sædvanlig Maade bliver at tage til Indtægt i Extracterne. - Christiania den 15 de May 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir.

42 I Juli Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 100 Specieskilling, saa at for 1 skilling Svensk Banco erlægges 2 1 / 12 Specieskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania den 1 ste Juni 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

43 Da Magistraten ingen Ordre har til at betale Porto af den Paqve, som under 16 de f.m. fra banco-directionen i Tronhiem er den tilsendt, sa vilde H r Postmesteren behagelig undskylde, at man til Opfyldelse af deris Begiæring i Skrivelse til os af 24 de f. M. ikke har kundet giøre andet, end derom at tilskrive bemeldte Banco-Direction, hvis Svar, naar indløber, fra os strax skal vorde Deris Velbyrdighed communiceres. Kongsberg den 3 die Julii 1822 J. V. Steenstrup Hr Postmester Langballe På baksiden : Hr Postmester Langballe i Kongsberg

44 Ved herved at oversende en under 29 de forrige Maaned udferdiget Bekjendtgiørelse, angaaende en Postgang imellem Haparanda i Vesterbotten og Alten i Finmarken, / : som senere er forandret derhen, at den første Post over Haparanda til Finmarken, istedenfor den i Bekjendtgiørelsen anførte Tid, afgaaer fra Frederikshald den 12 te October dette Aar og derimod den sidste Post den 1 ste Marts 1823 :/ skulde departementet have Postcomptoiret paalagt nøiaktigen at efterkomme de deri indholdte Bestemmelser, og in Specie iagttage a At de breve til Finmarken og Nordland, som ere bestemte at afgaae over Haparanda, karteres til Altens Postexpedition, og ikke til Nordlands Postcomptoir, saaledes som naar Brevene befordres over Trondhjem. b At dertil Finmarken og Nordland til Befordring over Haparanda bestemte Breve, indpakkede paa sædvanlig Maade, afsendes saa betimelig, at de kunne være ankomne til Frederikshald inden den 12 te October dette Aar, som den Dag Posten derfra første gang afgaaer over Haparanda, og derimod ikke sildigere, end at de kunne være indløbne til Frederikshald den 1 ste Marts 1823, som den Dag Posten derfra sidste Gang afgaaer over Haparanda. - Christiania den 12 Juli 1822 Jonas Collet Munthe Kongsberg Postcomptoir.

45 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver, for indeværende Aars April Qvartal, af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og de øvrige 1 Spdlr. 54 s. tages til Indtægt i Extracten - Christiania den 31 Juli 1822 Jonas Collet Munthe Kongsberg Postcomptoir.

46 I Overensstemmelse med den Kongelige Kundgjørelse, dateret 23de denne Maaned, om Opprettelsen af et redisions- Departement, hvorunder er henlagt til afgjørelsen ved Revisjon og Decision blant flere Regnskaber, samtlige de Regnskaber, som forhen have været reviberede og deciderede under dette Departement, med Undtagelse af dem, der vedkomme den almindelige Brandforsikring, blive herefter følgende Sager, som forhen have henhørt under dette Departement, at tilstille Revisjons- Departementet: 1) Regnskabene over Statscassens Indtrader, Formue= og Nærings= Stats= Regnskaberne, Hovedcasse= Regnskaberne, Regnskaberne over Sportler ved den norske Regjering, Høye= Streret og Stiftsoverretterne, Regnskaberne for Stempeletpapiir= og Kort=Intraderne, Regnskbernefra Kobbertiendeskriveren og Kobberacciseskriveren nordenfjelds, Regn= skabet fra Auctionsdirecteuren i Bergen, Told= og Consumtions=Regnskaberne, Regn= skaberne over Indtægter og Udgifter ved Børserne i Christiania og Trondhjem, Regn= skaberne for de offentlige magasiner, Regnskaber for de offentlige Værker og Indre= ninger, saasom for Glasværkerne, for Kongsberg Sølvværk, Kongssberg jernværk og for Uld= og Linned= Manufacturet sammesteds, Laane=Instituts=Regnskaber, Post=Regn= skaberne, Byernes oeconomiske Regnskaber, og Regnskaber, vidrørende fra Providerin= gen i Krigsaarene, samt endelig Regnskaberne over Contoir= og øvrige tilfældige Du= gifter ved Regjeringen i Christiania og Statsraads=Afdelingen i Stockholm. 2) Alle Besvarelser paa udfærdige Antegnelser i avlagte Regnskaber af ovenmeldte Slags. 3) De anordnede Extracter af Ligningsforretninger over Formue= og Nærings= Skatten. 4) Reqvisitioner om Toldbøgers og Post=Protocollers samt trykte Blanquetter til Poscar= ters Anskaffelse. [ Dette punkt er overstreket i orginalen] Hvorimod til dette Departement fremdeles blive at indsende alle de Sager, som ikke un= Der de forhen benævnte 2 [rettet til 3] Nummere kunne henføres, og in specie efterstaaende, nemlig: Regninger fra Embedsmænd eller Andre for Skyds og Diæt eller enden Godtjørelse i spe= cielle Anledninger, alle Postbetjentes og regnskebsføreres afgivende Generals=, Termins= og maanedlige Cassa=Extracter, alle Oppebørselsbetjentes Indberetninger om Remiser til Hovedcasserne, de maanedlige Anmeldelser om ind= og udførte Varer ved Toldstederne, For= Tegnelse over udklarerede Skibe, med Forklaring om de have havt tyrkisk Søepas eller ikke, Indberetninger fra Toldstederne om afgjorte Anholdelser uden foregaaende Decion eller Dom, Fortegnelser fra Toldstederne over ind= og udklarerede norske og svenske Skibe og Varer i Farten mellem Norge og Sverig indbyrdes, Underretninger fra Toldstederne om Told=Officianternes Indkomster, de ved Postindberetningen stedfindende Timesedler, samt Re= qvisitioner om Blanquetter til samme, og endelig Indberetninger og Extracter, betræffende Kongsberg Sølvværk, Jernværk, Uld= og Linned=Manufactur, samt Glassværkerne. Christiania, den 31te juli 1822 Jonas Collet J.M. Friis Postmesteren paa Kongsberg

47 Herved tilstilles Postcomptoiret følgende Blanket Karter: 11 Bøger 1 / 8 Ark indenrigske Karter 3 D o ¼ D o D o D o 1 D o ½ D o lægs D o 2 D o ¼ D o udenrigske D o paa 16 N o 2 D o Bancofortegnelser - Christiania, den 13 August 1822 Munthe Kongsbergs Postcomptoir.

48 Da det, saaledes som vedlagte Bekjendtgjørelse udviser, Ved højeste Resolution er bestemt, at der foruden den Allerede bestemte Postgang over Haparanda til Alten, end- Videre skal etableres en Postgang mellem karesuanda og Tromsøe, saa skulde Departementet, i Forbindelse med Dets Skrivelse af 12 te f. M. herved tilkjendegive, at Breve til Tromsøe blive at afsende til Frederikshalds Postcomptoir I Forbindelse med Brevene til Alten, dog i særskildt Pakke Og med Kart til Tromsøe Postexpedition, hvorhos Postcomptoiret vilde iagttagee, at Brevpakkerne til Tromsøe gives følgende Udskrivt: Breve fra N. Postcomptoir, bestemte til Tromsøe Postexpedition over Haparanda, og Brevpakkerne til Alten gives saadan Udskrivt: Breva fra N. Postcomptoir, bestemte til Altens Post- Expedition over Haparanda. - Christiania, den 13 de August 1822 Jonas Collet Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

49 Ved høieste Resulution er det naadigst bestemt, at fra 1ste October dette Aar at regne, blive, af Zahlcassereren og Stiftamtskriverne, i Egenskab af Hovedcasserere, samt af betjente og Instituter, som have Indtægter for Statscassen at oppebære og samme til Hovedcasserne at remittere, følgende at iagttage : 1. Af Magistraterne i Byerne udenfor Christiania, Bergen og Trondhjem, hvor Hovedkas. Ser ere etablerede, samt Fogderne paa Landet, maae ikke, ved de af dem for Statscassen oppebærende Intrader, andre Udgifter for Statscassen, efter Finans- Departementet, paa vedkommende Hovedcasse udstædte Udgiftsordres, bestrides, og Beløbene følgelig til Hovedcassen i indfriede i Anviisninger paa Hovedcassen, eller i Afdrag paa deslige Anviisninger, ei fra bemeldte Oppebørselsbetjente kunne indsendes, end følgende: a) Lønninger for de i Oppebørselsdistrictet bosatte Embedsmænd og Betjenter udenfor de Militaire Etater; b) Pensioner og Bartpenge til Personer i Oppebørsels-Districtet, og som anvises af Fi= nants=departementet, altså ikke herunder indbegrebne bartpenge til de ved Armee= Forandringen af activ Tjeneste udtraadte Officerer, hvis kommende, som hidtil, udbetales gjennem Corpscasserne; c) Renter i norske Spdl. af Statsobligationer, som hæves af Personer i Oppebørsels- Districtet, samt d) Saadanne Hovedcasserne til Udgift anviiste Summer, i Henseende til hvilke det i Anviisningerne udtrykkelige er bestemt, at de gjennem en vis Magistrat eller Fogd skulle indfries. 2. Af Told= og Consumtions=Casserne skulle ikke ved de af dem for Statscassen oppebaar= ne Intrader andre Udgifter for Statscassen, efter Finants= Departementet paa Zahl= cassen udstædte Udgiftsordres, bestrides, og Beløbene følgeligen til Zahlcassen i indfrie= de Anviisninger paa denne, eller i Afdrag paa deslige Anviisninger, ei fra toldcasser= ne kunne indsendes, end de Udgifter, som forefalder for Told=og Consumtionsvæsenet, til Lønninger, til Prosenter for Betjentene m.v., i Henseende til hvilke Udgifter det i Anviisninger udtrykkeligen vil blive tilkjennegivet, at de af Zahlcassen, gjennem den Angjeldne Told=og Consumtions=casse, ville blive betalte. 3. Andre end de under No. 1 og 2 nævnte Betjente, for Æxempel: Stempelpapiirsfor= valteren, eller Instituter, som oppebære Summer for Statscassen, saasom den forrige Depositocasses Låneafdelinger, maae ikke ved de Pengesummer, som af den oppebæres, indfrie nogen paa Hovedcasserne udstædt Anviisninger, og skulle ikke kunne benytte saa= dan indfriet Anviisning som Remisse til Hovedcassen; 4. Alle paa Hovedcasserne af Finants=Departementet udstædte Udgifts=Anviisninger eller af de militaire Depatementer, paa de samme, af Finants=Departementet, ved Hovedcas= serne til Disposition stillede Summer, udstædte Anviisninger, forsaavidt de ikke gjennem oppebørselsbetjente efter No. 1 og 2 indfries, skulle af Hovedcasserne, når disse ikke prompte kunne honorere hvær især, udbetales efter deres Ælde, beregnet fra den Dag,

50 da de fra Finants=Departementet, eller de militaire Departementer ere udgivende, bog at Lønninger for Underoffiserer og Mandskaber ved de militaire Etater forlods udredes, og for øvrig med de Undtagelser, som ved Finants=Departementet derom givne specielle Ordres vorde bestemte. 5. Hovecassererne skulle over Ind=og Udtællinger holde, efter approberede Schemater, Cassebøger i en duplo, af hvilke den ene, daglig afsluttet, skal være færdig til Foreviis= Ning, forsaavidt Zahlcassen angaaer, for Finants=Departementet, og forsaavidt angaaer Stiftsamtskriverne i Bergen og Trondhjem, for stiftsamtmændene samme steds, paa det at Fintants=Departementet eller stiftsamtmænderne kunne, saa ofte som ansees fornødent, og i det mindste enn Gang ugentlig, underrette sig om, hvilke Summer, der ere indkomne, enten i Contanter eller ved Liqvidation, med Forklaring, i sidste Fall, angaaende til Af= gjørelse af, eller i Afdrag paa hvilke Udgifts=Anviisninger ved datum, Nummer og Sum betegnede, Liqvidationen er foregaaet, samt ligeledes hvilke Summer directe ved Udtælling fra Hovedcasserne ere udbetalte Hvilket herved communiceres til Iakttagelse. Christiania, den 27 de August 1822 Jonas Collett J.M. Friis Postmesteren paa Kongsberg

51 Det Kongelige Skrivelse til Amtet af 29 de dennes saalydende: Postmester Langballe paa Kongsberg har indberettet her- til, at der under 16 de i f. M., ankom med Posten fra Bankdirectionen i Trondhjem til Magistraten paa Kongs. berg en Brevpakke, hvorudi 113 Spd. 107 s. Bankudbytte til Aktie Ejere der paa Stedet, og at magistraten har nægtet at betale den beregnede porto 792 s. formenende at den er berettiget til at meddele Portofriheds Attest for Brevet som vedkommende Kongelig Tjeneste, uagtet det ikke har vært givet Paategning derom Foranlediget heraf vilde Amtet behageligen til- kjendegive saavel magistraten paa Kongsberg, som Post- mester Langballe, at da Banken ikke er meddeelt Rettig- hed til at correspondere portofritt med Posten, og da denne Sag, som aldeles privat, ikke kan henregnes til de Sager som Magistraten i Følge Kongelig naadigst Re- solution af 27 de Deceember 1819, er berettiget til porto fritt at forsende med Posten, saa er det en Selvfølge at Porto i det omspurgte fælde bliver at erlægge. meddeles Deres Velbhed herved tjenestligen til behagelig Efterretning. Huusebye den 31. August Johan Collett Hr. Postmester Langballe. På baksiden: Herr Postmester Langballe, Kongsberg.

52 Da det ved højeste Resolution er bestemt, at de Behøvende Postprotocoller for Fremtiden skulle authoriseres av Overøvrighederne, saa vilde Postcomptoiret sørge for, betimeligen at anskaffe et for det kommende Aar behøvende Hoved- Postprotocoller, og efetrat de Ere folierede, indsende dem til Overøvrighedens Authorisation. Sluttelig anmerkes, at Bekostningerne ved bemeldte Protocollers Anskaffelse, blive at føre til Udgivt i Ex tracten. Christiania, den 3 de September Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

53 Omendtskiønt det retteligen maatte være Bankdirectionen, og ikke Magistraten, som var pligtig til at betale Postporto af det Brev med 113 Sp., som under 16 de f. M. ankom hertil fra Tronhiem, saa dog for at undgaae videre Vidtløftighed, vil Magistraten for denne Gang udlægge bemeldte Porto 6 Spd. 72 s. saasnart Deres Velbhed behager at sende den i Skrivelse under 24 Julii d. A. omtalte Qvittering for samme, hvilken ikke fulgte med anførte Skrivelse. Magistraten Kongsberg den 6 te Septbr 1822 J. V. Stenstrup Koefoed S.T. H r Postmester Langballe

54 I October Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 104 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 2 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 10 de September Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

55 At det, ved høieste Resolution af 27de dennes, er bestemt, at de Efterretninger, om nærværende overordentlige Storthings Forhandlinger, som Storthinget foranstalter udgivne, portofritt maae forsendes med Posten, det communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 30 te September Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

56 Det tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at for de Exemplarer af Efterretningerne om det overordentlige Storthings Forhandlinger, der som Bilag til Morgenbladet forsendes med Posten, bliver af Abonnenterne at betale 1 Spd. for hver 15 Ark, hvoraf Postkassen tilfalder 12 s., den distribuerende Postmester 8 s. og Udgiverne 100 s. Christiania, den 30 te September Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

57 I Følge Indberetning er den Post, som afgik herfra Christiania den 18 de d.m. røvet i Nærheden af Christiansand. Veiledning ved de i denne Anledning anstillende Undersøgelser vilde H r Postmesteren med første Post tilmelde Stiftet i Christiansand, hvilke Pengesummer med den omhandlede Post ere blevne afsendte fra Dem, og om Nummerene paa de afsendte Sedler vides eller andre Mærker, kunne opgives, tjenlige til at befordre Røveriets Opdagelse. lge vilde H r Postmesteren hertil indberette om hvilke Pengesummer, der med bemeldte Post ere afsendt. - Christiania, den 27 de November Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

58 I Januar Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 2 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7 de Desember Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

59 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars Julii Qvartal af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. Christiania, den 21 Desember Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

60 Da det er bestemt at det hidtil ved Bankafdelingen i Christiania faste Folium for Postintraderne skal ophøre, saa tilkjendegives herved til Efterretninmg og Iagttagelse, at efter Modtagelsen af nærværende Circulaire bør ingen Remisse fra Postcontoiret skee til Bankadministartionen i Christiania, hvorimod samtlige Postintrader, saaledes som fandt Sted, førend Circulairet af 15 de September 1821 blev meddeelt, blive at indsende til Zahlkassen ved hver maaneds Begyndelse, hvorhos hertil blive at afgive fornøden Indberetning hvergang Remisse gjøres. Da Gagerne til Postvæsenets Betjente, paa Grund af denne Forandring, fra 1te Janv vil blive anviste paa Zahlkassen, saa er det en Selvfølge at intet i denne Henseende føres til Udgift i Extracterne.- Christiania, den 24 December Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoir

61 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen af Iversens Fyenske Avis bliver for forrige Aars October Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12. tilfalder Postmesteren,, hvorimod de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten.- Christiania, den 31 te Januari 1823 Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

62 I April Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 84 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 3 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 108 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 22 de Marts Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

63 Ved herved at fremsende en under Dags dato udfærdiget Bekjentgjørelse angaaende at Breve ikke maae forsendes paa anden Maade end med Posten, skulde Departementet have Postcomptoiret anmodet om at lade samme opslaae paa Postcomptoiret. - Christiania, den 9. April Jonas Collett Munthe Postcomptoiret paa Kongsberg

64 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars Januar Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd r 66 s., hvoraf 12 Skilling tilfalder Postmesteren og 1 Spd r 54 Skilling Tages til Indtægt i Extracten. - Christiania, den 26. April Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoiret

65 I Julii Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 80 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 2 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 108 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 17 de Junii Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

66 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og iagttagelse at for de Exemplarer af Bergens Adress-Comptoirs Efterretninger som med posten forsendes bliver af Abonnenterne fra 1 te Julii dette Aar at betale 1 Spd. 60 s. om Halvaaret, hvoraf 24 s. tilfalder den distribuerende Postmæster, hvorimod de øvrige 1 Spd. 36 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten og Regnskabet. Christiania, den 12 Julii Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

67 Efterretning og iagttagelse tilkjendegives Postcomptoiret herved, at den Finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade, som er foreskreven ved Departementet Bekjendtgjørelse af 29 Junii og 13 August, samt Skrivelse af 12 Julii og 13 Augustf. A., alene med følgende Forandringer: 1., at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve skulle afsendes over Kongsvinger i stedet for over Fredrikshald, og 2., at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 14 de October d.a. og siden hver 4 de Uge, saaledes, at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang den 2 den Marts Christiania, den 12 Julii Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

68 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars April Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd. 50 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og 1 Spd. 38 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania, den 30 Julii Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

69 Herved tilstilles Postcomptoiret : 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16 N O, 2 D o ¼ D o D o D o 36-2 D o udenrigske D o med 16 N o og 2 D o Banco Fortegnelser. - Christiania, den 23 August 1823 Jonas Collett Rye Kongsbergs Postcomptoir.

70 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse at de befalede Qvartals Extracter for Fremtiden bliver at udfærdige in duplo, saaledes at det ene Exemplar med tilhørende Bilage indsendes til Revisions-Departementet, hvorimod det andet Exemplar uden Bilage indsendes til dette Departement. - Christiania, den 13 September Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

71 I Octoberl Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 78 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 5 / 8 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 102 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 16 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 17 de September Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

72 Da det ved kongelig Resolution af 3 de September 1772 er tilladt at Veivæsenets Correspondance maae passere portofrie med Posten saa tilkiendegives det herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse, at General Veimesterne og Veimesterne ere berettigede til at meddele Portofriheds Attester for de Breve som med Posten afsendes fra eller ankomme til dem. - Christiania, den 25 September Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

73 Da Departementet har bragt i Erfaring at nogle Postbønder, som have været ansatte før Aaret 1807, ikke skal være meddeelte Patenter, saa skulde man have Postcomptoiret anmodet om, at meddele Oplysning om hcorvidt nogen i samme District ansat Postbond eller Postkarl ikke maatte være meddeelt Patent.- Christiania, den 8. November Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

74 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved Postcomptoiret, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver, saavel for indeværende Aars 3 die Qvartal, som for den følgende Tid, qvartaliter at betale med 1 Rbd. 28 s. rede Sølv, der beregnes til Norske Penge, efter den for hvert Qvartal, til Følge for den i Danske Penge bestemte Porto, fastsættende Cours, og tillægges Beløbet den ved Circulairet af 31 December 1816 bestemte Betaling til Postvæsenet og den distribuerende Postmester, hvorefter Beløbet, med Undtagelse af den Deel, der tilfalder Postcomptoiret, tages til Indtægt i Extracterne. - Christiania, den 12 November Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

75 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse, at for de Exemplarer af den fra det Wulfsbergske Bogtrykkerie udkommende daglige Avis: Morgenbladet som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne fra 1 te Januar 1824,forud at betale 4 Spd. om Halvaaret hvoraf Udgiveren tilkommer 3 Spd. 60 s., hvorimod de overskydende 60 s. blive at dele saaledes at den distribuerende Postmester erholder 24 s. og Postvæsenet 36 s., hvilke sidste paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 18 November Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S BERETNING FRA FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 ANGAAENDE ARBEJDSSTRIDIGHEDER KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1918 I Henhold til Lov Nr. 81 af 12. April 1910 19 har Indenrigsministeriet under 1. Juni

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere