Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement."

Transkript

1 No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16 N o 1 ½ D o ¼ Arks d o med 36 N o 1 d o ¼ Arks udenrigske Karter paa 16 N o og 3 d o Bancofortegnelser. Christiania den 4 de januar 1820 G. H. Garmamnn Fuldmektig Konsberg postcontoir

2 Finans, handels - og Told - Deparetement. Paa Grund af skeet Forestilling har det under 27 de December f. A. naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: - At Kjøbstædernes Magistrater, som Oppebørselsbe- tiende maa, i sager, som angaar Kongelige Tjeneste, med Posten correspondere portofrit mod Attest, hvori- mod den befalede Porto bliver at erlægge i Anledning af den Correspondence, der angaaer Kjøbstæfernes egne Sager i Almindelighed eller Borgernes i Særdele- hed. Hvilken høieste Resolution herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 27 Januari 1820 H. Wedel- Jarlsberg Konsberg Postcontoir. I.H. Vogt

3 1820 Februar 25 No 137 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement. Da samtlige Hovedkasser under Dags Dato ere tillagt Ordre til ikke at udstede Qvittering under dato 31te December 1819 for nogen Remisse, som indløber til, eller for nogen liquidation, som afgjøres med vedkommende Hovedkasse senere, end den 31te Marts 1820, sa avilde De iagttage, at ethvert Beløb, for hvilket saaledes ikke kan erholdes Qvittering af Dato 31te December 1819, bliver at overføre som Beholdning fra 1819 til 1820 Aars Regnskab. Forsaavidt Regnskabet for 1819 ikke maate blive indsendt i lovbefalet Tid, vil Regnskabsføreren uoppholdligen blive mulcteret, overensstemmende med Anordningene. Christiania den 25de Februar 1820 H. Wedel-Jarlsberg I. H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

4 1820 Marts 21 No 138 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement. I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communiceede høieste Resulution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for April Qvartal 1820 fastsat til 72 Speciesskilling For 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ½ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iagttagelse communiceres. Christiania den 21. Marts 1820 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir

5 Finans, handels - og Toll = Deparetement. Paa grund af skeet Indberetning tilkjendegives det Herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse: at Bladet den norske skuer fra dette Aars Begyndelse udkommer hæfteviis, saaledes at 9 Ark eller 18 N o udgjøre eet Hafte, som ved Modtagelsen bliver af Abonnenterne at betale med 96 Skilling, hvoraf 12s. tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 84 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten og Regnskabet. Da Udgiverne tillige have indberettet, at de for Aaret 1819 ikkun have atraaet for bemeldte Blad at oppebære af Abonnenterne i Alt 2 Spd. 48 s., istedenfor de ved Circulairet af 26 September 1817 bestemte 3 Spd. for hvert Exemplar, saa ville Postcomtoiret besørge vedkommende Abonnenterne, som formodentlig have betalt 3 Spd. for Bladet, bagebetalt 72 s., som med behørig Qvitteringer kan passere til Udgift i Extracten og Regnskabet.- Christiania den 28 Marts 1820 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

6 Finans, handels - og Toll = Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret det i Skrivelse af 17 de f.m. forlangte Posthorn med tilhørende Remme og Mundstykke, saavelsom Blanketter in duplo til den derfor af vedkommende Postbonde udstædende Qvittering, hvoraf det ene Duplicat bliver hertil at indsende. - Christiania den 5 Mai H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

7 1820 Juni 6 No 141 Circulaire Finans, handels - og Toll = Deparetement I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicrede høieste Resolution af foregaaende 10de, er coursen til Følge for den undenrigske og i Svensk Banco bestemte Postporto, for tredie Qvartal 1820 fastsatt til 72 Specieskilling for en Rigsdaler Svensk Banco, så at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 1 / 2 Specieskilling; hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiseres. Christiania den 6. junii 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

8 Finans, handels - og Toll = Deparetement Ifølge Anmeldelse fra Udgiveren af Bladet det norske Nationalblad er med dette Blad skeet den Forandring, at det fra 18 de Heftes Begyndelse af udkommer i Heftere paa 120 Nummere, af hvilke de Exemplarer som forsendes med Posterne blive af Abonnenterne at betale med 2 Spdlr 48 s. Heftet. Af disse 2 Spdlr 48 s. tilkommer den distribuerende Postmester 40 s. og de øvrige 2 Spdlr, 8 s. blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracterne, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania den 6. juni 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

9 Finans, handels - og Toll = Deparetement At prisen paa de exemplarer af Juridisk Repertorium N o 2 som forsendes med Posterne, er for Exemplaret 1 Sp.42 s. paa Trykpapiir og 1 Spd. 69 s. paa Skrivepapiir, og for samme Værks N o 3 1 Sp. 54 s. for Exemplaret paa Trykpapiir og 1 Sp. 81 s. paa Skrivpapiir, hvoraf tilkommer Postmesterne i Distribution 24 s. for Exemplaret, og de øvrige respective 1 Sp. 18 s. og 1 Sp. 45 s. for 2 det Hefte, samt 1 Sp. 30 s. og 1Sp. 57 s. for 3 die hefte, blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracterne, communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 6. juni 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

10 Finans, handels - og Toll = Deparetement Herved tilstilles Postcontoiret et Exemplar af en udferdiget nye Posttaxt, hvorefter Portoen for Fremtiden for de norske over Ystad og Stralsund til Fastlandet gaaende og derfra igjen kommende Breve bør i Svensk Rd r og Skilling Banco at beregnes og oppebæres. - Christiania den 4 de August 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

11 Finans, handels - og Toll = Deparetement At Hans Majestæt naadigst har bestemt, at Portoen for alle til og fra England, med Paketbudene over Gothenborg, gaaende og ankommende Breve for Fremtiden bliver at bergne med 32 s. / To og Tredive :/ Skilling Svensk Banco for Loddet, communiceres herved til Efterretning og Iagttagekse. - Christiania den 4 de August 1820 H. Wedel Jarlsberg I. H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

12 1820 August 31 BEKJENTGJØRELSE Da det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: at Posten Imellem Christiania og Trondhjen, som nu to Gange ugentlig gaar frem og bage igjennem Hedemarken og Gulbrandsdalen, skal befordres een Gang ugent- Lig igjennem Hedemarken og Gulbrandsdalen over Dovre-Fjeld, som Postbeforbringen nu skeer, og een Gang ugentlig fra Christiania efter den sædvanlige Postvei til Stange Præstegjeld og dernæst igjennem Rommedal, Leuthen, Elverum o.s.v. over Røraas til Trondhjem og samme Tour tilbage, saa bekjendtgjøres herved: at denne forandrede Postgang imellem Trondhjem og Christiania tager sin Begyndelse førstkommende 27de September, saaledes at Posten over Røraas afgaaer første Gang fra Christiania Torsdag den 28de September og fra Trondhjem Onsdagen den 27de September; samt at Portoen for Breve imellem Christiania og Trondhjem, som befordre over Røraas, bliver overeensstemmende med de grundsætninger, som inneholdes i forrige 3die Departements Bekjendtgjørelse af 24de August 1816 at erlægge saaledes som vedhæftede Tabell udviser Finants-, Handels- og Told- Departement; Christiania den 31te August H. Wedel- Jarlsberg T. H. Vogt

13 Tabel, Som viser et enkelt Brevs Postporto I Speciesskillinger i Posttouren mellem Christiania og Trondhjem over Røraas Christiania 4 Skedsmo 4 4 Ullensager Bogstad Vestre Dus Kongsvinger Eidsvold Stor Skjelve i Stange Østre Løken i Rommedal Aanestad i Leuthen Grundset i Elverum Aaset Aamodt Furuset i Stor Elvdalen Hornset i Reendalen Nebye i Tønset Tolgens Hytteplads Røraas Rambloe i Holtaalen Skaarvold i Støren Mekelengen i Støren Meelhuus Trondhjem

14 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for fjerde Qvartal 1820 fastsatt til ½ Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ½ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Ef- Terretning og Iakttagelse communicered. Christiania den 13 September 1820 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret paa Kongsberg.

15 R 151 s 3 Revisions Comptoir Herved tilstilles Postcomptoiret tjenestlig de i Skrivelse af 4. d. M. reqvirerede Karter: 10 Bøger 1/8 Arks indenrigske Karter 2 D o 1/4 D o D o D o 1 D o udenrugske Karter paa 16 Nummer 3 D o Bancofortegnelser. Christiania den 15 September 1820 Munthe Kongsberg Postcomptoir.

16 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at betalingen for de Exemplarer af Christiansands Addresse- Comptoirs Efterretninger, som med Posten forsendes, skal af Abonnenterne, fra 11 te Januar 1821 erlægges forud ved hvert Halvaars Begyndelse istenenfor at samme hidtil er erlagt ved hvert Halvaars Slutning, hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse communiceres.- Christiania den 25 September 1820 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcontoir

17 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at, for de Exemplarer af det i Bergen udgivende Blad Den Norske skuer, som med Posterne forsendes, skal, af Abonnenterne fra 1 ste Januar 1821, betales for hvert Hæfte eller 13 Ark, 3 Spd., hvoraf 48 Skilling tilfalder den distribuerende Postmester, de øvrige 2 Sp. 72 Skilling blive paa sædvanlig maade at tage til Indtægt i Extracterne ved at paaberaabe denne Ordre, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania den 4de Januar 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

18 At det ved højeste Resulution af Dags dato er tilladt Archivarius Wulfsberg portofrit at forsende med Åosterne her i Riget, de de i Trykken udgivende Extracter af det nu forsamlede Storthings Forhandlinger; det communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania den 20 de Februar 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

19 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for april Qvartal 1821 fastsatt til 80 Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ⅔ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiceres. Christiania den 17 de Marts 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

20 Ved at tilstille Postcomptoiret til Efterlevelse, en under Dags Dato udfærdiget Bekjentgjørelse, angaaende en dobbelt ugentlig Postgang imellem KongerigerneNorge og Danmark, samt førstmeldte Kongerige og Udlandet over Frederiksværn i Norge og Fredrikshavn i Danmark, skulde Departementet herved tilkjendegive til fornøden Efterretning og Iagttagelse følgende: 1. Ligesom de frsa Udlandet overfrederikshavn ankommende Breve ville blive carterede fra den norske Postcommissair i Frederikshavn directe til Bestemmelsesstederne i Norge, saaledes bør og alle de Breve der afsendes fra de norske Postcomptoirer, bestemte til at afgaae over Frederikshavn behørigen karteres directe til den norske Postcommissair i Frederikshavn i Danmark, og kunne dertil benyttes de samme Kart-Blanketter til Frederikshalds Postcomptoir, dog saaledes, at i Rubriken Norsk nco, anføres under et saavel ncobeløbet fra Afgangsstedet til Frederiksværn, som de 14 Speecieskilling, der skal betales for hvert enkelt Brevs Befordring imellem Frederiksværn og Fredrikshavn.- 2. I Henseende til Taxationen af de Breve, som med denne Post forsendes, blive de Regler, som ere foreskrevne i Bekjendtgjørelsen af 24 de August 1816, at følge. 3. Da det er vedtaget, at det danske Postvæsen godtgjør den udenrigske Porto, der hviler paa de over Fredrikshavn ankommende udenrigske Breve der ej vorder indløste, dog under den Betingelse, at selve Brevene retournere inden et Tidsrom af 2 Maaneder fra det noprdenfjeldske og af 1 Maaned fra det søndenfjeldske Norge, saa ville Postcomptoiret nøie iagttage, at de uindløste Breve tilbagesendes saa betimelig, at de kunne være ankomne til den norske Postcommisair i Fredrikshavn inden den fastsatte Tiid, hvorhos det anmærkes, at de fra Danmark og Hertugdømmene ankomne, med ei indløste Breve ikke ere indbfattede under dem der paa denne Maade skul(de) tilbagesendes.- 4. Den i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Porto, bliver indtil videre at oppebære efter Cours af 96 Specieskilling for hver Rigsbankdaler Sølv, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlegges 1 Specieskilling.- Christiania den 28 de April 1821 Kongsberg Postcomptoir H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt

21 Da Posten til Østlandet skal, fra anstundende 31 de Maji, afgaae fra Christiansand Mandag og Torsdag Aften Klokken 9, saa er det bestemt, at Posten skal afgaae: a. fra Drammen til Kongsberg Søndag og Torsdag Morgen saasnart Posten til Christiania er expedert. b. fra Kongsberg Tirsdag og Fredag Kl. 8 Eftermiddag.- Og at, som Følge deraf, Brevene skulle indleveres paa Kongsberg Postcomptoir Tirsdag og Fredag indtil Kl. 6 Eftermiddag, hvilket herved communiseres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 11. Maji 1821 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir Efter den nye Postgang fra Vestlandet, skal Posten Expederes paa følgende Stæder til eftermeldte Tiider: 1. Christiansand til Østlandet Mandag og Torsdag Aften Kl Riissør Tirsdag og Fredag Klokken 2 Eftermidd. 3. Schien til Østlandet og Vestlandet Onsdag Morgen Kl. 6 b D O Løverdag Morgen Kl. 6 c Vestlandet Løverdag Aften Kl. 8

22 Det har under 21 de Dennes naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere: At den Boghandler H. A. Hielm, ved naadigst Resolu- tion af 15 de Januarii 1816 meddeelte ladelse til, med Posterne at forsende det af ham udgivende Norske Nationalblad, indtil videre tilbagekaldes. Hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. - Christiania, den 28. Maji 1821 H. Wedel Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

23 Paa Grund af indkommet Forestilling er det bestemt, at Posten for Fremtiden skal afgaae fra Kongsberg, Tirsdag og Fredag Middag Kl. 12 og at, som følge deraf, Brevene skulle være indleverede paa Kongsberg Postcomptoir bemedldte Dage inden Kl. 10 Formiddag, hvilket herved communiceres til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 5. Juni 1821 H. Wedel Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir I margen: ankom den 7 de Kl. 8 om aftenen

24 I Overeensstemmelse med den under 12te Mai 1815 communicerede høieste Resolution af foregaaende 10de, er Coursen til Følge for den udenrigste og i Svensk Banco bestemte Postporto, for julii Qvartal 1821 fastsatt til 90 Specieskilling for 1 Rigsdaler Svensk Banco, saa at for 1 Skilling Svensk Banco betales 1 ⅞ Speciesskilling: hvilket herved til fornøden Efterretning og Iakttagelse communiceres. Christiania den 14 Junii 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Postcomptoiret paa Kongsberg.

25 Ved at tilstille Postcomptoiret en herfra under 3. dennes udfærdiget Kundgiørelse, angaaende en forandret Postgang, tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at Posten overensstemmende dermed bliver første Ganng at afsende fra Kongsberg Mandagen den 9. Juli. Ved denne Leilighed skulde Departementet giøre Postcomptoirett opmærksom paa Nødbendigheden af. At det nøiagtigste syn haves medd, at de, i dette Departements Kundgiørelse af 28. April d.a. under Lit. A anførte Breve, afsendes over Frederiksværn og Frederikshavn, saafremt Vedkommende Afsender ikke tydelig maatte have paategnet Brevene at de skulle befordres igjennem Sverrig. - Christiania den 6 Juli 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir -

26 At det naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at tillade at det af Statscapitain Broch og Premier Lieutenant Halseth udgivende Tidsskrivt Hermoder naae indtil høistsamme finder for godt annerledes at forordne, forsendes med Posterne i Norge, det communiceres herved, med føiende at for hvert Exemplar af bemeldte Tidsskrivt bliver af Abonnenterne at betale ved hvert Halv-aars Slutning 3 Speciedlr., hvoraf den distribuerende Postmester tilkommer 48 Skilling, hvorimod de øvrige 2 Spd. 72 s blive paa sædvanlig Maade at tage til Indtægt i Extracten og Regnskabet. - Christiania den 23 Juli 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir -

27 s Revisions Comptoir De i Skrivelse af 13. Dennes reqvirerede Blanket Karter for indeverende Aar,tilstilles Postcomptoiret herved, nemlig: 12 Bøger 1/8 Ark indenrigske Karter 2 1/3 D o ¼ D o D o D o 4 Ark lægs Karter 1 1 / 2 Bog Bancofortegnelseer 160 Stk. udenrigske Karter paa 16 N o 10 Stk. Blanketter til Patener for Postkarle. Christiania den 27 Juli 1821 Munthe Kongsberg Postcomptoir

28 Uagtet der ved Placaten af 24 de November 1804, paa det nøiagtigste er foreskrevetde de Regler, som skulle iagttages med Hensyn til Breve eller Pakker med Bancosedler, som med Posterne forsendes, saa har dog Departementet bragt i Erfaring, at ikke alle Postcontoirer heri Riget med den Nøiagtighed somsagens Vigtighed kræver efterkommerhvad der i denne Henseende er befalet. Ligesom Departementet derfor finder sig foranlediget til, at anbefale Postcontoiret at iakttage den muligste Forsiktighed ved Bancobrevenes Forsendelse med Posterne og uforbigjengeligen at efterleve debestemmelsersom indeholdes i ovennevnte Placat af 24 de November 1804, saaledes skulde man herved til Efterretning og Iagttagelse oversendeen under 31 te forrige Maaned udferdiget Bekjentgørelse, indeholdende nærmer Bestemmelser om den Maade hvorpaa Bancobreve for Fremtiden skulle forsgles, og skulde Departementet med Hendsyn hertil gjøre Postcontoiret opmærksom paa Nødvendigheden af at Seglene i det hele foresættes med den mueligste Nødvendighed.- Christiania den 3. August 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Kongsberg Postcontoir.-

29 Da det er vedtaget at samtlige Postintrader skulde indgaae paa Folium i Banken, saa tilkjendegives herved til Efterretningog Iagdtagelse, at, efter Modtagelsen af nærværende Ordre, bør ingen Remisse fra Postcomtoiret skee til Zahlkassen, hvorimod ennhvær Sum bliver at indende til Bankadministrasionen i Christiania, hvis Quittering bliver at indsende med Extracterne, og maa enhver Indbetaling skee med Contante Penge, og under ingensomhelstomstændighet ved Anviisninger eller Liqvidationer. Indbetalingen skeer som sædvanligt vde hver Maaneds Begyndelse, og alle Qvitterinerne fra Bankadministrationen bliv tilstillede dette Departement, saa behøves ingen særskildt Indbertening fra Postcomtoiret at indsendes hertil. De, overeensstemmende hermed, til Bankadministrationen indsendende Pengebreve, blive med Posten at forsende portofrie, dog maa det iagttages, at Brevenes Udskrivt nøjagtig viser, at de forsendende Summer ere Postintrader. Lettelse ved Forsendelserne vedlægges herved 10 Str. Trykte Blanketter til de til Bankadministrationen afsendende Breve. Da den Hr. Postmesteren tilkommende Gage fra Juli Maaneds Begyndelse dette Aar, ikke vil blive anviist paa Zahlkassen, sa vilde Hr. Postmesteren for Fremtiden i Qvartals Extracterne anføre til Udgivt den Dem og Postaabnerne i Postcomptoirets District, tilkommende Gage. Christiania den 15. September 1821 H. Wedel-Jarlsberg T.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

30 I October Qvartal 1821 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 90 Specieskilling, saa at for 1 Skil- Ling Svensk Banco erlægges 1 ⅞ Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 180 Specieskilling, saa at for 1 Rigs- Bankskilling Sølv erlægges 1 ⅛ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 20de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

31 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Portoen for ethvert dansk Brev, som fra eller til Norge befordres med Posten gjennem Sverige, bliver fra anstundende 1 ste October, at erlægge med 13 Skilling Svensk Banco, naar Befordringen skeer over Strømstad, og 16 Skilling Svensk Banco, naar Befordringen skeer over Carlstad. - Christiania den 22de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Kongsberg Postcomptoir

32 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis, i indeværende Juli Qvartal, bliver af Abonnenterne at erlægge med 1 Speciedaler 50 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 1 Speciedaler 38 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania den 27de September 1821 H. Wedel-Jarlsberg I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir

33 At det, ved højeste Resulution af 19. dennes, er bestemt at de, paa Bogtrykker Grøndahls Forlag, i Trykken udgivende Efterretninger om den for Rigsretten, mod Statsraad, Grev Wedel Jarlsberg anlagte Sag, maa portofritt forsendes med Posterne heri Riget; det communiceres her ved til Efterrening og iagttagelse.- Christiania den 20 de October 1821 Motzfeldt I.H Vogt Kongsberg Postcomptoir

34 Da det under 6 te dennes, naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere, at det af Boghandler H.A. Hielm udgivende Blad den norske Nationalven, maa, indtil Hans Majestæt finder forgodt anderleses at forordne, forsendes med Posterne her i Riget, saa tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at for hvert Hæfte af beneldte Blad, som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne forud at betale 4 Spd. 96., hvoraf 80 s. tilfalder den distribuerende Post- Mester, hvorimod de 4 Spd. 16 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten,- Christiania den 30. October 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

35 Da det er af særdeles Vigtighed, at saavel Postintraderne, Som Qvartals-Extracterne, indkomme saa betimeligttttt som mulig, Saa bestemmed det herved, at de, i hver Maaned faldende Postintrader, skulle til Bankadministrationen i Christiania afsendes fra Postcomptoiret inden den 10 de Dag i næstfølgende Maaned, og at Qvartals-Extracterne til Departementet skulle afsendes fra Postcomptoiret inden 3 Uger efter Qvartalets Udløp. I det fælde, at Remisserne eller Extracterne ikke skulle indkomme med den Post, som afgaaer fra Stedet, inden foranførte Tids Forløb, vil Departementet see sig nødsaget til at anvende de lovbestemte Tvangsmidler. Sluttelig skulde Departementet underrette Postcomptoiret om, at for Fremtiden ville ikkun de for Indbetalingerne udstedende Secunda Qvitteringer, blive tilstillet Postcomptoiret, hvorimod Prima Qvitteringerne opbevares i Departementet, for at vedlægges Extracterne. Christiania den 21. November 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

36 Det tilkjendegives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse, at for hvert Exemplar af den norske Rigstidende, som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne fra 1 ste Januar 1822 at betale 4 Spdlr. om halvaaret, hvoraf 24 s. tilfalder den distribuerende Postmester og 8 s. Postkassen, hvorimod de øvrige 3 Spdlr. 88 s. udbetales til Udgiverne. Christiania den 21. November 1821 H. Wedel - Jarlsberg I.H Vogt Postcomptoiret i Kongsberg

37 I Januar Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 Skilling Svensk Banco erlægges 2 Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 15de December 1821 H. Wedel-Jarlsberg Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

38 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis i afvigte October Qvartal 1821, bliver af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuernde Postmester, hvorimod de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. Christiania den 1. Marti 1822 Jonas Collett I.H Vogt Kongsberg Postcomptoir

39 I April Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig : En Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 Skilling Svensk Banco erlægges 2 Specieskilling: og 1 Dansk Rigsbankdaler sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling: Hvilket herved til Efterretning og iakttagelse, communiceres. Christiania den 15de Marts 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

40 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver for indeværende Aars Januar Qvartal af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder den distribuerende Postmester, og de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania den 22 April 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir.

41 Paa Grund af indkommet Andragende er det bestemt, at for de Exemplarer af Christiania Inteligents Sedler, som med Posterne forsendes, skal af Abonnenterne fra 1 ste Juli dette Aar betales 2 Spdl. 30 s. om Halvaaret, hvoraf 36 Skilling tilfalder den distribuerende Postmester, hvorimod de øvrige 1 Spdl. 114 s. paa sædvanlig Maade bliver at tage til Indtægt i Extracterne. - Christiania den 15 de May 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Kongsberg Postcomptoir.

42 I Juli Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppebære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 100 Specieskilling, saa at for 1 skilling Svensk Banco erlægges 2 1 / 12 Specieskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Specieskilling, saa at for 1 Rigsbankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Specieskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania den 1 ste Juni 1822 Jonas Collet I.H. Vogt Postcomptoiret i Kongsberg.

43 Da Magistraten ingen Ordre har til at betale Porto af den Paqve, som under 16 de f.m. fra banco-directionen i Tronhiem er den tilsendt, sa vilde H r Postmesteren behagelig undskylde, at man til Opfyldelse af deris Begiæring i Skrivelse til os af 24 de f. M. ikke har kundet giøre andet, end derom at tilskrive bemeldte Banco-Direction, hvis Svar, naar indløber, fra os strax skal vorde Deris Velbyrdighed communiceres. Kongsberg den 3 die Julii 1822 J. V. Steenstrup Hr Postmester Langballe På baksiden : Hr Postmester Langballe i Kongsberg

44 Ved herved at oversende en under 29 de forrige Maaned udferdiget Bekjendtgiørelse, angaaende en Postgang imellem Haparanda i Vesterbotten og Alten i Finmarken, / : som senere er forandret derhen, at den første Post over Haparanda til Finmarken, istedenfor den i Bekjendtgiørelsen anførte Tid, afgaaer fra Frederikshald den 12 te October dette Aar og derimod den sidste Post den 1 ste Marts 1823 :/ skulde departementet have Postcomptoiret paalagt nøiaktigen at efterkomme de deri indholdte Bestemmelser, og in Specie iagttage a At de breve til Finmarken og Nordland, som ere bestemte at afgaae over Haparanda, karteres til Altens Postexpedition, og ikke til Nordlands Postcomptoir, saaledes som naar Brevene befordres over Trondhjem. b At dertil Finmarken og Nordland til Befordring over Haparanda bestemte Breve, indpakkede paa sædvanlig Maade, afsendes saa betimelig, at de kunne være ankomne til Frederikshald inden den 12 te October dette Aar, som den Dag Posten derfra første gang afgaaer over Haparanda, og derimod ikke sildigere, end at de kunne være indløbne til Frederikshald den 1 ste Marts 1823, som den Dag Posten derfra sidste Gang afgaaer over Haparanda. - Christiania den 12 Juli 1822 Jonas Collet Munthe Kongsberg Postcomptoir.

45 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver, for indeværende Aars April Qvartal, af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og de øvrige 1 Spdlr. 54 s. tages til Indtægt i Extracten - Christiania den 31 Juli 1822 Jonas Collet Munthe Kongsberg Postcomptoir.

46 I Overensstemmelse med den Kongelige Kundgjørelse, dateret 23de denne Maaned, om Opprettelsen af et redisions- Departement, hvorunder er henlagt til afgjørelsen ved Revisjon og Decision blant flere Regnskaber, samtlige de Regnskaber, som forhen have været reviberede og deciderede under dette Departement, med Undtagelse af dem, der vedkomme den almindelige Brandforsikring, blive herefter følgende Sager, som forhen have henhørt under dette Departement, at tilstille Revisjons- Departementet: 1) Regnskabene over Statscassens Indtrader, Formue= og Nærings= Stats= Regnskaberne, Hovedcasse= Regnskaberne, Regnskaberne over Sportler ved den norske Regjering, Høye= Streret og Stiftsoverretterne, Regnskaberne for Stempeletpapiir= og Kort=Intraderne, Regnskbernefra Kobbertiendeskriveren og Kobberacciseskriveren nordenfjelds, Regn= skabet fra Auctionsdirecteuren i Bergen, Told= og Consumtions=Regnskaberne, Regn= skaberne over Indtægter og Udgifter ved Børserne i Christiania og Trondhjem, Regn= skaberne for de offentlige magasiner, Regnskaber for de offentlige Værker og Indre= ninger, saasom for Glasværkerne, for Kongsberg Sølvværk, Kongssberg jernværk og for Uld= og Linned= Manufacturet sammesteds, Laane=Instituts=Regnskaber, Post=Regn= skaberne, Byernes oeconomiske Regnskaber, og Regnskaber, vidrørende fra Providerin= gen i Krigsaarene, samt endelig Regnskaberne over Contoir= og øvrige tilfældige Du= gifter ved Regjeringen i Christiania og Statsraads=Afdelingen i Stockholm. 2) Alle Besvarelser paa udfærdige Antegnelser i avlagte Regnskaber af ovenmeldte Slags. 3) De anordnede Extracter af Ligningsforretninger over Formue= og Nærings= Skatten. 4) Reqvisitioner om Toldbøgers og Post=Protocollers samt trykte Blanquetter til Poscar= ters Anskaffelse. [ Dette punkt er overstreket i orginalen] Hvorimod til dette Departement fremdeles blive at indsende alle de Sager, som ikke un= Der de forhen benævnte 2 [rettet til 3] Nummere kunne henføres, og in specie efterstaaende, nemlig: Regninger fra Embedsmænd eller Andre for Skyds og Diæt eller enden Godtjørelse i spe= cielle Anledninger, alle Postbetjentes og regnskebsføreres afgivende Generals=, Termins= og maanedlige Cassa=Extracter, alle Oppebørselsbetjentes Indberetninger om Remiser til Hovedcasserne, de maanedlige Anmeldelser om ind= og udførte Varer ved Toldstederne, For= Tegnelse over udklarerede Skibe, med Forklaring om de have havt tyrkisk Søepas eller ikke, Indberetninger fra Toldstederne om afgjorte Anholdelser uden foregaaende Decion eller Dom, Fortegnelser fra Toldstederne over ind= og udklarerede norske og svenske Skibe og Varer i Farten mellem Norge og Sverig indbyrdes, Underretninger fra Toldstederne om Told=Officianternes Indkomster, de ved Postindberetningen stedfindende Timesedler, samt Re= qvisitioner om Blanquetter til samme, og endelig Indberetninger og Extracter, betræffende Kongsberg Sølvværk, Jernværk, Uld= og Linned=Manufactur, samt Glassværkerne. Christiania, den 31te juli 1822 Jonas Collet J.M. Friis Postmesteren paa Kongsberg

47 Herved tilstilles Postcomptoiret følgende Blanket Karter: 11 Bøger 1 / 8 Ark indenrigske Karter 3 D o ¼ D o D o D o 1 D o ½ D o lægs D o 2 D o ¼ D o udenrigske D o paa 16 N o 2 D o Bancofortegnelser - Christiania, den 13 August 1822 Munthe Kongsbergs Postcomptoir.

48 Da det, saaledes som vedlagte Bekjendtgjørelse udviser, Ved højeste Resolution er bestemt, at der foruden den Allerede bestemte Postgang over Haparanda til Alten, end- Videre skal etableres en Postgang mellem karesuanda og Tromsøe, saa skulde Departementet, i Forbindelse med Dets Skrivelse af 12 te f. M. herved tilkjendegive, at Breve til Tromsøe blive at afsende til Frederikshalds Postcomptoir I Forbindelse med Brevene til Alten, dog i særskildt Pakke Og med Kart til Tromsøe Postexpedition, hvorhos Postcomptoiret vilde iagttagee, at Brevpakkerne til Tromsøe gives følgende Udskrivt: Breve fra N. Postcomptoir, bestemte til Tromsøe Postexpedition over Haparanda, og Brevpakkerne til Alten gives saadan Udskrivt: Breva fra N. Postcomptoir, bestemte til Altens Post- Expedition over Haparanda. - Christiania, den 13 de August 1822 Jonas Collet Munthe Postcomptoiret i Kongsberg.

49 Ved høieste Resulution er det naadigst bestemt, at fra 1ste October dette Aar at regne, blive, af Zahlcassereren og Stiftamtskriverne, i Egenskab af Hovedcasserere, samt af betjente og Instituter, som have Indtægter for Statscassen at oppebære og samme til Hovedcasserne at remittere, følgende at iagttage : 1. Af Magistraterne i Byerne udenfor Christiania, Bergen og Trondhjem, hvor Hovedkas. Ser ere etablerede, samt Fogderne paa Landet, maae ikke, ved de af dem for Statscassen oppebærende Intrader, andre Udgifter for Statscassen, efter Finans- Departementet, paa vedkommende Hovedcasse udstædte Udgiftsordres, bestrides, og Beløbene følgelig til Hovedcassen i indfriede i Anviisninger paa Hovedcassen, eller i Afdrag paa deslige Anviisninger, ei fra bemeldte Oppebørselsbetjente kunne indsendes, end følgende: a) Lønninger for de i Oppebørselsdistrictet bosatte Embedsmænd og Betjenter udenfor de Militaire Etater; b) Pensioner og Bartpenge til Personer i Oppebørsels-Districtet, og som anvises af Fi= nants=departementet, altså ikke herunder indbegrebne bartpenge til de ved Armee= Forandringen af activ Tjeneste udtraadte Officerer, hvis kommende, som hidtil, udbetales gjennem Corpscasserne; c) Renter i norske Spdl. af Statsobligationer, som hæves af Personer i Oppebørsels- Districtet, samt d) Saadanne Hovedcasserne til Udgift anviiste Summer, i Henseende til hvilke det i Anviisningerne udtrykkelige er bestemt, at de gjennem en vis Magistrat eller Fogd skulle indfries. 2. Af Told= og Consumtions=Casserne skulle ikke ved de af dem for Statscassen oppebaar= ne Intrader andre Udgifter for Statscassen, efter Finants= Departementet paa Zahl= cassen udstædte Udgiftsordres, bestrides, og Beløbene følgeligen til Zahlcassen i indfrie= de Anviisninger paa denne, eller i Afdrag paa deslige Anviisninger, ei fra toldcasser= ne kunne indsendes, end de Udgifter, som forefalder for Told=og Consumtionsvæsenet, til Lønninger, til Prosenter for Betjentene m.v., i Henseende til hvilke Udgifter det i Anviisninger udtrykkeligen vil blive tilkjennegivet, at de af Zahlcassen, gjennem den Angjeldne Told=og Consumtions=casse, ville blive betalte. 3. Andre end de under No. 1 og 2 nævnte Betjente, for Æxempel: Stempelpapiirsfor= valteren, eller Instituter, som oppebære Summer for Statscassen, saasom den forrige Depositocasses Låneafdelinger, maae ikke ved de Pengesummer, som af den oppebæres, indfrie nogen paa Hovedcasserne udstædt Anviisninger, og skulle ikke kunne benytte saa= dan indfriet Anviisning som Remisse til Hovedcassen; 4. Alle paa Hovedcasserne af Finants=Departementet udstædte Udgifts=Anviisninger eller af de militaire Depatementer, paa de samme, af Finants=Departementet, ved Hovedcas= serne til Disposition stillede Summer, udstædte Anviisninger, forsaavidt de ikke gjennem oppebørselsbetjente efter No. 1 og 2 indfries, skulle af Hovedcasserne, når disse ikke prompte kunne honorere hvær især, udbetales efter deres Ælde, beregnet fra den Dag,

50 da de fra Finants=Departementet, eller de militaire Departementer ere udgivende, bog at Lønninger for Underoffiserer og Mandskaber ved de militaire Etater forlods udredes, og for øvrig med de Undtagelser, som ved Finants=Departementet derom givne specielle Ordres vorde bestemte. 5. Hovecassererne skulle over Ind=og Udtællinger holde, efter approberede Schemater, Cassebøger i en duplo, af hvilke den ene, daglig afsluttet, skal være færdig til Foreviis= Ning, forsaavidt Zahlcassen angaaer, for Finants=Departementet, og forsaavidt angaaer Stiftsamtskriverne i Bergen og Trondhjem, for stiftsamtmændene samme steds, paa det at Fintants=Departementet eller stiftsamtmænderne kunne, saa ofte som ansees fornødent, og i det mindste enn Gang ugentlig, underrette sig om, hvilke Summer, der ere indkomne, enten i Contanter eller ved Liqvidation, med Forklaring, i sidste Fall, angaaende til Af= gjørelse af, eller i Afdrag paa hvilke Udgifts=Anviisninger ved datum, Nummer og Sum betegnede, Liqvidationen er foregaaet, samt ligeledes hvilke Summer directe ved Udtælling fra Hovedcasserne ere udbetalte Hvilket herved communiceres til Iakttagelse. Christiania, den 27 de August 1822 Jonas Collett J.M. Friis Postmesteren paa Kongsberg

51 Det Kongelige Skrivelse til Amtet af 29 de dennes saalydende: Postmester Langballe paa Kongsberg har indberettet her- til, at der under 16 de i f. M., ankom med Posten fra Bankdirectionen i Trondhjem til Magistraten paa Kongs. berg en Brevpakke, hvorudi 113 Spd. 107 s. Bankudbytte til Aktie Ejere der paa Stedet, og at magistraten har nægtet at betale den beregnede porto 792 s. formenende at den er berettiget til at meddele Portofriheds Attest for Brevet som vedkommende Kongelig Tjeneste, uagtet det ikke har vært givet Paategning derom Foranlediget heraf vilde Amtet behageligen til- kjendegive saavel magistraten paa Kongsberg, som Post- mester Langballe, at da Banken ikke er meddeelt Rettig- hed til at correspondere portofritt med Posten, og da denne Sag, som aldeles privat, ikke kan henregnes til de Sager som Magistraten i Følge Kongelig naadigst Re- solution af 27 de Deceember 1819, er berettiget til porto fritt at forsende med Posten, saa er det en Selvfølge at Porto i det omspurgte fælde bliver at erlægge. meddeles Deres Velbhed herved tjenestligen til behagelig Efterretning. Huusebye den 31. August Johan Collett Hr. Postmester Langballe. På baksiden: Herr Postmester Langballe, Kongsberg.

52 Da det ved højeste Resolution er bestemt, at de Behøvende Postprotocoller for Fremtiden skulle authoriseres av Overøvrighederne, saa vilde Postcomptoiret sørge for, betimeligen at anskaffe et for det kommende Aar behøvende Hoved- Postprotocoller, og efetrat de Ere folierede, indsende dem til Overøvrighedens Authorisation. Sluttelig anmerkes, at Bekostningerne ved bemeldte Protocollers Anskaffelse, blive at føre til Udgivt i Ex tracten. Christiania, den 3 de September Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

53 Omendtskiønt det retteligen maatte være Bankdirectionen, og ikke Magistraten, som var pligtig til at betale Postporto af det Brev med 113 Sp., som under 16 de f. M. ankom hertil fra Tronhiem, saa dog for at undgaae videre Vidtløftighed, vil Magistraten for denne Gang udlægge bemeldte Porto 6 Spd. 72 s. saasnart Deres Velbhed behager at sende den i Skrivelse under 24 Julii d. A. omtalte Qvittering for samme, hvilken ikke fulgte med anførte Skrivelse. Magistraten Kongsberg den 6 te Septbr 1822 J. V. Stenstrup Koefoed S.T. H r Postmester Langballe

54 I October Qvartal 1822 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 104 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 2 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 10 de September Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

55 At det, ved høieste Resolution af 27de dennes, er bestemt, at de Efterretninger, om nærværende overordentlige Storthings Forhandlinger, som Storthinget foranstalter udgivne, portofritt maae forsendes med Posten, det communiceres herved til Efterretning og Iagttagelse. Christiania, den 30 te September Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

56 Det tilkjendegives herved til Efterretning og Iagttagelse, at for de Exemplarer af Efterretningerne om det overordentlige Storthings Forhandlinger, der som Bilag til Morgenbladet forsendes med Posten, bliver af Abonnenterne at betale 1 Spd. for hver 15 Ark, hvoraf Postkassen tilfalder 12 s., den distribuerende Postmester 8 s. og Udgiverne 100 s. Christiania, den 30 te September Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

57 I Følge Indberetning er den Post, som afgik herfra Christiania den 18 de d.m. røvet i Nærheden af Christiansand. Veiledning ved de i denne Anledning anstillende Undersøgelser vilde H r Postmesteren med første Post tilmelde Stiftet i Christiansand, hvilke Pengesummer med den omhandlede Post ere blevne afsendte fra Dem, og om Nummerene paa de afsendte Sedler vides eller andre Mærker, kunne opgives, tjenlige til at befordre Røveriets Opdagelse. lge vilde H r Postmesteren hertil indberette om hvilke Pengesummer, der med bemeldte Post ere afsendt. - Christiania, den 27 de November Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

58 I Januar Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 96 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 2 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 120 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 ¼ Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7 de Desember Jonas Collett Munthe Postcomptoiret i Kongsberg

59 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars Julii Qvartal af Abonnenterne at erlægge med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten. Christiania, den 21 Desember Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoiret

60 Da det er bestemt at det hidtil ved Bankafdelingen i Christiania faste Folium for Postintraderne skal ophøre, saa tilkjendegives herved til Efterretninmg og Iagttagelse, at efter Modtagelsen af nærværende Circulaire bør ingen Remisse fra Postcontoiret skee til Bankadministartionen i Christiania, hvorimod samtlige Postintrader, saaledes som fandt Sted, førend Circulairet af 15 de September 1821 blev meddeelt, blive at indsende til Zahlkassen ved hver maaneds Begyndelse, hvorhos hertil blive at afgive fornøden Indberetning hvergang Remisse gjøres. Da Gagerne til Postvæsenets Betjente, paa Grund af denne Forandring, fra 1te Janv vil blive anviste paa Zahlkassen, saa er det en Selvfølge at intet i denne Henseende føres til Udgift i Extracterne.- Christiania, den 24 December Jonas Collett Munthe Kongsberg Postcomptoir

61 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen af Iversens Fyenske Avis bliver for forrige Aars October Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd. 66 s., hvoraf 12. tilfalder Postmesteren,, hvorimod de øvrige 1 Spd. 54 s. tages til Indtægt i Extracten.- Christiania, den 31 te Januari 1823 Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

62 I April Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 84 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 3 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 108 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 22 de Marts Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

63 Ved herved at fremsende en under Dags dato udfærdiget Bekjentgjørelse angaaende at Breve ikke maae forsendes paa anden Maade end med Posten, skulde Departementet have Postcomptoiret anmodet om at lade samme opslaae paa Postcomptoiret. - Christiania, den 9. April Jonas Collett Munthe Postcomptoiret paa Kongsberg

64 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars Januar Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd r 66 s., hvoraf 12 Skilling tilfalder Postmesteren og 1 Spd r 54 Skilling Tages til Indtægt i Extracten. - Christiania, den 26. April Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoiret

65 I Julii Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 80 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 2 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 108 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 17 de Junii Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

66 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og iagttagelse at for de Exemplarer af Bergens Adress-Comptoirs Efterretninger som med posten forsendes bliver af Abonnenterne fra 1 te Julii dette Aar at betale 1 Spd. 60 s. om Halvaaret, hvoraf 24 s. tilfalder den distribuerende Postmæster, hvorimod de øvrige 1 Spd. 36 s. paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracten og Regnskabet. Christiania, den 12 Julii Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

67 Efterretning og iagttagelse tilkjendegives Postcomptoiret herved, at den Finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade, som er foreskreven ved Departementet Bekjendtgjørelse af 29 Junii og 13 August, samt Skrivelse af 12 Julii og 13 Augustf. A., alene med følgende Forandringer: 1., at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve skulle afsendes over Kongsvinger i stedet for over Fredrikshald, og 2., at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 14 de October d.a. og siden hver 4 de Uge, saaledes, at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang den 2 den Marts Christiania, den 12 Julii Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

68 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved, at Betalingen for Iversens Fyenske Avis bliver for indeværende Aars April Qvartal af Abonnenterne at betale med 1 Spd. 50 s., hvoraf 12 s. tilfalder Postmesteren og 1 Spd. 38 s. tages til Indtægt i Extracten. - Christiania, den 30 Julii Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

69 Herved tilstilles Postcomptoiret : 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16 N O, 2 D o ¼ D o D o D o 36-2 D o udenrigske D o med 16 N o og 2 D o Banco Fortegnelser. - Christiania, den 23 August 1823 Jonas Collett Rye Kongsbergs Postcomptoir.

70 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse at de befalede Qvartals Extracter for Fremtiden bliver at udfærdige in duplo, saaledes at det ene Exemplar med tilhørende Bilage indsendes til Revisions-Departementet, hvorimod det andet Exemplar uden Bilage indsendes til dette Departement. - Christiania, den 13 September Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

71 I Octoberl Qvartal 1823 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= Bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 78 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 5 / 8 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 102 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= Bankskilling Sølv erlægges 1 1 / 16 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 17 de September Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

72 Da det ved kongelig Resolution af 3 de September 1772 er tilladt at Veivæsenets Correspondance maae passere portofrie med Posten saa tilkiendegives det herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse, at General Veimesterne og Veimesterne ere berettigede til at meddele Portofriheds Attester for de Breve som med Posten afsendes fra eller ankomme til dem. - Christiania, den 25 September Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

73 Da Departementet har bragt i Erfaring at nogle Postbønder, som have været ansatte før Aaret 1807, ikke skal være meddeelte Patenter, saa skulde man have Postcomptoiret anmodet om, at meddele Oplysning om hcorvidt nogen i samme District ansat Postbond eller Postkarl ikke maatte være meddeelt Patent.- Christiania, den 8. November Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

74 fornøden Efterretning og Iagttagelse tilkjendegives herved Postcomptoiret, at Betalingen for Iversens Fynske Avis bliver, saavel for indeværende Aars 3 die Qvartal, som for den følgende Tid, qvartaliter at betale med 1 Rbd. 28 s. rede Sølv, der beregnes til Norske Penge, efter den for hvert Qvartal, til Følge for den i Danske Penge bestemte Porto, fastsættende Cours, og tillægges Beløbet den ved Circulairet af 31 December 1816 bestemte Betaling til Postvæsenet og den distribuerende Postmester, hvorefter Beløbet, med Undtagelse af den Deel, der tilfalder Postcomptoiret, tages til Indtægt i Extracterne. - Christiania, den 12 November Jonas Collett Rye Kongsberg Postcomptoir

75 Det tilkjendegives herved Postcomptoiret til Efterretning og Iagttagelse, at for de Exemplarer af den fra det Wulfsbergske Bogtrykkerie udkommende daglige Avis: Morgenbladet som med Posten forsendes, bliver af Abonnenterne fra 1 te Januar 1824,forud at betale 4 Spd. om Halvaaret hvoraf Udgiveren tilkommer 3 Spd. 60 s., hvorimod de overskydende 60 s. blive at dele saaledes at den distribuerende Postmester erholder 24 s. og Postvæsenet 36 s., hvilke sidste paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. - Christiania, den 18 November Jonas Collett Rye Postcomptoiret i Kongsberg

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. Under 19de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst tillades at indtil Videre erlægges i Betaling for Forsendelsen med Posterne af Skillingsmagazinet 1/8 Deel istedenfor

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec.

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec. Hans Kongelige Majestæts naadige Propostiton til Norges Riges Storthing, angaaende af Statens aarlige Indtægter og Udgifter for Aarene 1816, 1817 og 1818. Endskjøndt Hans Kongelige Majestæt fuldkommen

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. s Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af s posthistorie i perioden, fra 1810 hvor bliver selvstændig

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune.

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. 24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. Vi Christian den Ottende, osv., G. v.: At Vi, fornemmelig for at tilveiebringe større Overeensstemmelse

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer Tjenestepost / b Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer K.T. m. Att. sendt fra Nakskov Byfogedkontor til By og Herredsskrivercontoiret i 4/3 1859. Brevet der er en forespørgsel om en straffeattest,

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. 15. februar 1808. Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809. Jvfr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt.

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. Schema Nr. 39. Vedtægt for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. 1 Eiendommen N. med tilliggende Jorder Matr. Nr. 4, 10, ni, af Hartkorn Tdr. Skpr. Fdkr. og med et Areal af c. Tønder Land, som af de fire

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936

Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936 Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936 I Medfør af 1, 2. Stk., og 7 i Lov for Færøerne Nr. 95 af 25. Marts 1933 om Statistik

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237.

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237. Postgang til udlandet. F0r krigen br0d ud i 1807, gik Norges postforbindelse med udlandet over Sverige. Hovedforbindelsen var ruten Fredrikshald Helsingborg Heiljsing0r -KJ0- benhavn. Paa denne rute gik

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN

grænsen? Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN FR 1 OM TRYKKEFRIHEDEN Ligesom det i Almindelighed er Kongens Ønske og Villie, at enhver af Undersaatterne skal nyde al den Frihed, som kan bestaa med Orden i Staten; saa ynder Han og især Trykkefriheden,

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue.

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 11. september 1839. Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. Cancell, p. 114 (C. T. p.729, jvfr. Vib. Stændertid, f. 1838, l. 403 II. 617, Roesk. Stændertid. II. 1031). Gr. Da Kongen har

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790 Kapitel 3 Opgave A Materiale omkring P. A. Heibergs Indtogsvise (1790) Indtogsvisen (1790) blev sunget ved et lukket selskab på Skydebanen i København. Uden Heibergs vidende blev teksten efterfølgende

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere