Handels- og servicevirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handels- og servicevirksomhed"

Transkript

1 Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT Sum ANDRE INDTÆGTER 1210 Fragt U 1240 Afgifter og tillæg 1250 Øreafrundning 1260 Kassedifferencer - indtægt 1270 Kassedifferencer - udgift 1280 Fakturarabat - kunder 1290 O M S Æ T N I N G I A L T Sum V A R E F O R B R U G 1410 Vareforbrug I 1420 Fremmed arbejde I 1430 Bonus fra leverandører I 1440 Hjemtagelses omkostninger I 1490 VAREFORBRUG I ALT Sum Varelagerregulering primo 1600 Varelagerregulering ultimo 2000 ANDRE OMKOSTNINGER 2010 Hjemtagelsesomkostninger I 2060 Fragt af varekøb 2070 Porto af varekøb 2700 V A R E F O R B R U G I A L T Sum DÆKNINGSBIDRAG Sum FUNKTIONÆRLØNNINGER 3230 Lønninger indehaver 3235 Lønninger andre 3240 ATP - arb.giverandel 3245 Pension - arb.giverandel 3250 Pension i øvrigt 3266 Kontingent sygedagpenge 3270 Elevudgifter 3275 Refusion af elevudgifter 3280 AER

2 Side Beregnede feriepenge 3290 Arbejdsskadeforsikring 3291 Ansvarsforsikring 3292 Sikringsstyrelsen 3295 Kørselsgodtgørelse 3299 FUNKTIONERLØNNINGER ALT Sum ANDRE PERSONALEUDGIFTER 3640 Arbejdstøj I 3650 Personaleudgifter 3695 Gaver 3750 Databehandling løn I 3780 Jubilæumsgratiale 3790 Fratrædelsesgodtgørelse 3998 Personaleudgifter i alt Sum SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER 4005 Repr. m. begrænset fradrag 4010 Restaurationsbesøg med delvist R 4011 Restaurationsbesøg uden momsfr 4015 Tobak, vin, spiritus, øl m.m Gaver og blomster 4020 Anden repræsentation 4025 Repræsentation, egen varer 4026 Velgørenhedsbidrag 4027 Repr. m. begrænset fradrag Sum Repræsentation fuld fradrag 4036 Rejseudgifter 4040 Hotelophold med delvis momsfra R 4041 Hotelophold uden momsfradrag 4043 Øvrig repræsentation 4047 Repræsentation fuld fradrag Sum Marketing og PR 4060 Annoncer I 4062 Annoncetilskud I 4065 Radio/TV-spots I 4066 Sponsorvirksomhed I 4070 Dekoration/skilte I 4071 Udstillinger I 4072 Reklameartikler/gaver mv. I 4073 Tryksager/brochurer o.lign. I

3 Side Reklame-emballage/stativer o.l I 4075 Kodaafgift I 4076 Emballage I 4090 Rejser 4095 Småanskaffelser I 4097 Marketing og PR i alt Sum SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER Sum I AUTODRIFT 4101 Autodrift, gulpladebiler 4102 Brændstof I 4103 Vægtafgift 4104 Forsikring 4105 Vedligeholdelse I 4108 Redningskorps I 4120 Leje I 4123 Taxa 4128 Parkering I 4147 Autodrift, gulpladebiler i alt Sum Autodrift, hvidpladebiler 4152 Brændstof 4153 Vægtafgift 4154 Forsikring 4155 Vedligeholdelse 4158 Redningskorps 4170 Leje 4173 Taxa 4178 Parkering 4197 Autodrift, hvidpladebiler i al Sum Autodrift i alt Sum LEJE OG LEASING OMKOSTNINGER 4201 Leasing auto I 4205 Leasing maskiner I 4210 Leasing m/moms I 4216 Leje og leasing i alt Sum LOKALEOMKOSTNINGER 4255 Husleje m/moms I 4256 Husleje u/moms

4 Side Ejendomsskatter 4260 Lagerleje I 4265 Garageleje I 4269 Leje og leasing i alt Sum Energiforbrug 4271 Varme I 4275 El, vand og gas I 4276 Refunderet energiafgift, el, v 4289 Energiforbrug i alt Sum Rengøring og vedligeholdelse 4291 Vedligeholdelse I 4295 Rengøring I 4297 Rengøring og vedligeholdelse i Sum LOKALEOMKOSTNINGER I ALT Sum ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 4302 Kontorartikler/tryksager I 4306 Inkasso, debitorer m/moms I 4308 Vedligeholdelse inventar I 4310 EDB-udgifter I 4312 Småanskaffelser I 4316 Telefon I 4317 Telefon, medarbejder 4318 Mobiltelefon I 4325 Internet I 4326 Licens I 4327 Porto 4330 Revisorhonorar I 4335 Regnskabsassistance I 4340 Advokathonorar I 4341 Retsafgift 4343 Konsulentbistand I 4344 Rådgivning i øvrigt I 4350 Forsikringer 4351 Vagtværn I 4352 Redningskorps 4360 Faglitteratur/tidsskrifter m/m I 4370 Kontingenter m/moms I 4371 Kontingenter u/moms 4375 Faglige møder I 4376 Andre udgifter I

5 Side Realiset tab på debitorer U 4383 Hensat tab debitorer primo 4384 Hensat tab debitorer ultimo 4385 Bøder 4387 Generalforsamling 4389 Miljøgodkendelse 4391 Administrationsgodtgørelse 4392 Øvrige kapacitetsudgifter I 4398 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ISum Indtjeningsbidrag Sum AFSKRIVNINGER 4420 Goodwill 4425 Indretning lejede lokaler 4430 Andre immaterielle aktiver 4436 Nedskrivning immaterielle anlæ 4451 Bygninger 4454 Tekniske anlæg og maskiner 4458 Andre anlæg, driftsmateriel og 4489 Materielle anlægsaktiver i alt Sum Finansielle anlægsaktiver 4491 Korrektion af tidligere nedskr 4493 Nedskrivning finansielle anlæg 4495 Fortjeneste ved salg af finans 4496 Tab ved salg af finansielle an 4497 Finansielle anlægsaktiver i al Sum Af- og nedskrivninger af anlæg Sum SEKUNDÆRE INDTÆGTER 4531 Lejeindtægt 4534 Udlodning af reservefondsandel 4540 Erstatninger 4545 Produktudviklingstilskud 4547 Andre sekundære indtægter 4548 Sekundære indtægter i alt Sum SEKUNDÆRE UDGIFTER 4555 Erstatninger 4578 Sekundære udgifter i alt Sum

6 Side Resultat før renter Sum FINANSINDTÆGTER 4630 Indtægter fra værdipapirer m.m 4634 Renteindtægter, anlægsaktiver 4636 Renteindtægter, investeringsfo 4638 Kursdifferencer 4644 Øvrige indtægter, anlægsaktive 4649 Indtægter fra værdipapirer m.m Sum Renteindtægter mv Renteindtægter, pengeinstitutt 4660 Renteindtægter, obligationer 4662 Renteindtægter, pantebreve 4664 Renteindtægter, debitorer 4666 Renteindtægter, gældsbeviser, 4680 Modtagne kasserabatter 4697 Renteindtægter mv. i alt Sum FINANSINDTÆGTER I ALT Sum FINANSUDGIFTER 4710 Renteudgifter mv Renteudgifter, pengeinstitutte 4735 Renteudgifter, lån 4740 Renteudgifter, realkreditlån 4743 Renteudgifter, kreditorer 4744 Renteudgifter, kontrakter 4746 Renteudgifter uden fradrag 4750 Arbejdsgarantier 4755 Bankgebyrer 4757 Gebyrer uden fradrag 4760 Afgivne kasserabatter 4762 Depotgebyr 4763 Boksleje I 4765 Låneomkostninger 4797 Renteudgifter mv. i alt Sum FINANSUDGIFTER I ALT Sum RESULTAT FØR SKAT Sum Skatter

7 Side Skat af årets resultat 4945 Andre skatter 4946 Skat vedr tidligere år 4948 Skatter i alt Sum Årets resultat Sum Resultatdisponering 4985 Overført af årets resultat 4997 Resultatdisponering i alt Sum BALANCE 5001 AKTIVER 5002 ANLÆGSAKTIVER 5005 IMMATERIELLE 5100 GOODWILL 5101 Anskaffelsessum, primo 5102 Tilgang i årets løb 5103 Afgang i årets løb 5106 Af-/nedskrivninger, primo 5108 Af-/nedskrivninger, afhændet g 5109 Årets af-/nedskrivninger 5110 Goodwill i alt Sum INDRETNING LEJEDE LOKALER 5151 Anskaffelsessum, primo 5152 Tilgang i årets løb I 5153 Afgang i årets løb U 5156 Af-/nedskrivninger, primo 5158 Af-/nedskrivninger, afhændede 5159 Årets af-/nedskrivninger 5160 Indretning af lejede lokaler i Sum ANDRE IMMATERIELLE 5201 Anskaffelsessum, primo 5202 Tilgang i årets løb I 5203 Afgang i årets løb U 5206 Af-/nedskrivninger, primo 5208 Af-/nedskrivninger, afhændede 5209 Årets af-/nedskrivninger 5210 Andre immaterielle anlægsaktiv Sum

8 Side Immaterielle anlægsaktiver i a Sum MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 5510 GRUNDE OG BYGNINGER 5511 Anskaffelsessum, primo 5512 Tilgang i årets løb 5513 Afgang i årets løb 5514 Opskrivninger, primo 5515 Årets opskrivninger 5517 Af-/nedskrivninger, primo 5519 Af-/nedskrivninger, afhændede 5520 Årets af-/nedskrivninger 5529 Grunde og bygninger i alt Sum ØVRIGE DRIFTSMIDLER 5601 Anskaffelsessum, primo 5602 Tilgang i årets løb I 5603 Afgang i årets løb U 5604 Opskrivninger, primo 5605 Årets opskrivninger 5607 Af-/nedskrivninger, primo 5609 Af-/nedskrivninger, afhændede 5610 Årets af-/nedskrivninger 5619 ØVRIGE DRIFTSMIDLER I ALT Sum ANLÆGSAKTIVER I ALT Sum OMSÆTNINGSAKTIVER 6505 Varebeholdninger 6510 Varelager DK tilgang I 6511 Varelager DK afgang 6512 Varelager imp. øvrige tilgang 6513 Varelager imp. øvrige afgang 6514 Varelager EU tilgang 6515 Varelager EU afgang 6520 Varer under fremstilling 6530 Færdigvare lager 6597 VAREBEHOLDNINGER I ALT Sum TILGODEHAVENDERNE 6610 Samlekonto debitorer 6615 Hensat til forventet tab, salg 6640 Andre tilgodehavender

9 Side Hensat til forventet tab, andr 6675 Tilgodehavender hos personale 6680 Periodeafgrænsningsposter 6697 TILGODEHAVENDER I ALT Sum VÆRDIPAPIRER 6750 Værdipapirer 6795 Værdipapirer, kursregulering 6798 VÆRDIPAPIRER I ALT Sum LIKVIDE BEHOLDNINGER 6810 Kasse 6820 Pengeinstitutter 6830 Kreditkort 6850 Giro 6997 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT Sum OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Sum AKTIVER I ALT Sum PASSIVER 7002 EGENKAPITAL 7011 Selskabskapital 7210 Egenkapital, primo 7381 Overført tidligere år 7383 Årets overførte resultat 7390 Udloddet udbytte 7398 EGENKAPITAL I ALT Sum HENSÆTTELSER 7411 Hensættelser til pensioner 7431 Hensættelser til eventualskat 7461 Andre hensættelser 7498 HENSÆTTELSER I ALT Sum GÆLD 7505 LANGFRISTET GÆLD 7700 Prioritetsgæld 7753 Pengeinstitutter, driftsfinans 7754 Pengeinstitutter, anlægsfinans 7885 Modtagne forudbetalinger fra k

10 Side Anden gæld 8220 Gæld hovedaktionær/anpartshave 8285 Periodeafgrænsning 8297 LANGFRISTET GÆLD I ALT Sum KORTFRISTET GÆLD 8400 Pengeinstitutter 8430 Forudbetalinger fra Kunder 8440 Samlekonto kreditorer 8610 Selskabsskat 8630 Udbytteskat 8640 Skat af årets resultat 8710 MOMS OG AFGIFTER 8711 Skyldig moms, primo 8720 Udgående moms 8740 Indgående moms 8760 EU erhvervelsesmoms 8765 Importmoms 8770 Olieafgift 8775 Elafgift 8780 Gasafgift 8785 Kulafgift 8790 CO-2 afgift 8795 Vandafgift 8798 Afregnet moms 8799 Moms og afgifter i alt Sum Skyldig A-skat 8805 Skyldig AM-bidrag 8808 Skyldig SP-bidrag 8810 Skyldig ATP 8815 Fereipenge funktionær nyt år 8816 Feriepenge funktionær gl. år 8817 Feriepenge funktionær i år 8818 Skyldig feriepenge funktionær 8820 Skyldig feriepenge timeløn 8825 Skyldig SH betaling 8830 Skyldig pension 8835 Skyldig restanceskat 8840 Skyldig løn og gage 8845 A conto løn 8860 Andre skyldige omkostninger 8997 KORTFRISTET GÆLD I ALT Sum

11 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 8998 GÆLD I ALT Sum Side PASSIVER I ALT Sum afstemning Sum

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe CVR nr. 14278184 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere