Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement"

Transkript

1 I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste af dem, til hvem de ere adresserede, blive fra Postcomptoiret at tilsende Postcommissairen i Frede= rikshavn, med den første Post, som efter Februar Måneds Udgang dette Aar af= sendes søeværts fra Frederiksværn, og maae det derhos iagttages, at bemeldte Breve afsendes fra Postcomptoiret saa betimelig, at de kunne ankomme til Frederiksværn inden Februar Maaneds Udgang. Christiania, den 20de Januar Postcomptoiret i Kongsberg

2 Ligesom Departementet under 26de November f.a. har underrettet Postcomptoiret om at den imellem Frederiksværn og Frederikshavn etablerede Søepost skulde ophøre i Maan ederne December, Januar og Februar, saaledes skulde man herved tienstelig tilkiendegive, at bemeldte Post første Gang igien afgaaer fra Frederiksværn til Frederikshavn Fredagen den 4de Marts førstkommende, og som Følge heraf, at de over Frederiksværn bestemte Breve første Gang afsendes med den Post der afgaaer fra Christiania til Vestlandet Torsdagen den 3de marts.- Christiania, den 24 Februar i Kongsberg Postcomptoir

3 Under 7de Maii 1796 ver fra daværende Postbestyrelse udstedt det herhos i Gienpart følgende Circulairte til de norske Postcomptoirer angaaende Indberetning af Mærkværdigheder som i Districtet forefalde. Da det imidlertid erfares at flere Postmestere desuagtet have efterladet disse Indberetninger, saa skulde Departementet herved bringe bemeldete Circulaire i Erindring til Efterlevelse for Fremtiden.- Christiania, den 28 Februar Postcomptoiret i Kongsberg

4 Gjenpart af det Konel. Danske Generalpostamts Circulaire til de norske Postcomptoirer datert 7de May Uagtet samtlige Postmestere i Norge saavel ved Deres Instruxer, som ved Circulaire af 23de Aug ere befalede til Generalpostamtet at indberette de Mærkværdigheder, som i Deres Postdistricter maatte forefalde, har man dog erfaret, at en og anden Postmester ikke efterkomme samme. Da det imidlertid er Generalpostamtet meget vigtigt, ikke alene at faae Kundskab om deslige indfaldende Begivenheder, men endog at erholde den hastig mueligste Efterretning derom, saa bliver de Kongelige Postcomptoirer, ved at indskjærpes bemelødte Ordres herved igjentagende paalagte naar og saa ofte nogen Nyhed, saasom særdeles Natur >Revulutioner eller Begivenheder, ulykkelige fælde af betydelige Ildebrande og deslige eller og politiske Begivenheder, saasom Opløb, Søebatailler nye ankomne fremmede Krigsskibe i de norske Havne m.m.. de paa Stederne eller i deres Postdistricter og i Nærheden deraf maatte forefalde, med første Post, om samme end paa den Dag Posten afgaaer er indtruffet, uopholdelig med sine Omstændigheder til Generalpostamtet at indberette. in fidem Munthe

5 I April Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 19 de Marts Postcomptoiret i Kongsberg

6 At Departementet har anviist Zahlcassen de i Postcomptoirets Extracter for Aaret 1824 anførte uanviste Udgifter, nemlig: 1) efter Extracten for 3 d Qvartal 1 Spd. 12 s. 2) efter d to 4de d to 108 tilsammen 2 Spd. communiceres herved tienstlig, hvorhos Departementet med Hensyn til at en Deel af dette Beløbalene er anført i Extracterne inden Linien, skulde giøre Postcomptoiret opmerksom paa, at Beløbet af de Udgifter som, ifølge Circulairet af 20de Januar 1824, skulle formelig anvises af dette Departementet, ikke alene strax kunne udbetales Vedkommende, men også udføres i Udgifts Rubrikken under Benævnelse af Uanviste Udgifter saaledes at de summarisk overføres fra den ene til den annen Extract og først udgaae naar de herfra formelig ere anviste. nærmere Oplysning i denne Henseende vedlegges et Schema, hvorefter Extracterne for Fremtiden bliver at affatte, hvorhos bemærkes, at da de efter Extracterne for Aaret 1824 havte Udgifter ikke ere overførte fra den ene tiol den anden Extract, blive de at anføre i Extracten for indeværende Aars 1 te Qvartal, saaledes at Beløbet for ethevert Qvartal særskildt udføres under 1 te Indtægts Post. Christiania, den 13 de April Kongsberg Postcomptoir

7 Under 22 de Marts d.a. har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at tillade, at det af Vice-Konsul Simen Biørn udgivende Blad Norske Han= delstidende, maa indtil videre forsendes med Posterne, imod Afgivt til Post= væsenet for befordringen af 16 sk. og til Postmesterne for Distributionen af 48 sk. eller i alt 64 sk. aarlig for ethvert med Posten forsendende Exemplar. Forudendisse 64 sk. bliver endvidere af Abonnenterne at betale 6 Spd. 56 sk. aarlig, hvilke tilfalder Udgiveren. De Postvæsenet tilkommende 16 sk. tages Paa sædvanlig Maade til Indtægt i æxtracterne og Regnskabet, ligesom Be= Talingen hos Abonnenterne oppebæres halvaarig med 3 Spd. 60 sk. for hvert Æxemplar, nemlig ved Modtagelsen af Bladets 1ste og 52de Nummer. Hvilket herved tjenestelig meddeles. Christiania, den 18 de Mai Postcomptoiret i Kongsberg

8 Den Kongelige svenske Overpostdirection har underrettet Departementet om at der er truffet Foranstaltning til en directe Postgang mellem Strømstad og Ystad hvormed, sålænge Aarstiden tillader Dampbaaders Brug imellem Ystad og Stralsund, Brevene til Hamburg samt det øvrige Fastland kunne befor= dres ligesaa hurtig, som over de danske Stater. Bed herom at meddele Postcomtoiret Underretning, skulde Departe= mentet tjenestelig tilkjendegive: 1) At det fremdeles som hidtil beroer paa vedkommende Afsendere om Bre= vene skulle sendes med Posten over Fredriksværn og Fredrikshavn, eller over Sverrig og Stralsund. 2) At alle de Breve som ikke ere paategnede at skulle sendes over Sverrig og Stralsund, befordres med Posten over Fredriksværn og Fredrikshavn. 3) At Portoen for de Breve, er befordres med Posten igjennem Sverrig over Ystad og Stralsund efter Bekjentgjørelsen af 3 die Juni 1815 bli= ver at betale med 24 sk. Svensk Banco Loddet, foruden de anordnede Forskuddsskillinger efter Bekjentgjørelsen af 8 April 1815, forsaavidt Brevene skulde befordres længere end til Hamburg. Christiania, den 18 de Mai Postcomptoiret i Kongsberg

9 I Julii Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 23 de Junii Postcomptoiret i Kongsberg

10 Ifølge Postcomptoirets Skrivelse af 4de dennes tilstilles samme herved følgense Blanketter, nemliog: 12 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter paa 16 N o 1 1 / 2 Bog 1 / 4 D to D to 36 d o 1 / 2 Bog udenrigske Karter paa 16 N o 1 1 / 2 Bog Bankofortegnelser. - Christiania, den 11 Julii Kongsberg Postcomptoiret

11 Den Kongelige svenske Overpostdirection har under 24de f.m. un derrettet Departementet om at den directe Postgang mellem Strømstad og Ystad, som i indeværende Aar blev etableret, senere er hævet. Paa Grund heraf bliver altsaa med Befordringen af Breve fra Norge til Udlandet at forholde saaledes, som førend Departementets Circulaire af 18de Mai sistledes udgik; hvilket herved tienstlig communiceres. - Christiania, den 14 Julii Kongsberg Postcomptoiret

12 Da det ikke ansees nødvendig at de udenrigske Breve, der ankomme over Sverrig, og som ikke blive indløste af dem, til hvem de ere adresserede, tilbagesendes til Fredrikshalds eller Kongsvingers Postcomptoir, saaledes som fastsatt ved forrige 3 die Departements Circulaire af 6te Juni 1815, saa skulde Departementet herved tienstlig tilkjendegive, at bemeldte uinløste Breve for Fremtiden blive at indsende med Regnskaberne til Revisions-Departemen-tet paa samme Maade, som finder Sted med hensyn til de uindløste inderigste Breve. Hvorimod med de over Fredrikshavn ankommende udenrigske Breve, som ikke indløses, bliver at forholde som hidintil. Christiania, den 18 de Juli Postcomptoiret i Kongsberg

13 Efter deres modtagen Underretning fra Revisjons Departementet er Hr. Postmesteren efter Decision til Antegnelserne i Kongsberg Postcomptoirs Regnskab for Aaret 1823, tilpligtet at tilsvare 114 s., som de tienstlig anmodes om inden 4 Uger at indbetale i Zahlcassen under Forklaring om at samme er decideret Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlcassens Prima Qvittering bliver derefter hertil at indsende, hvorimod Beløbet anføres til Indtægt i indeværende Aars Regnskab under Benævnelse: decideret Ansvar for Aaret Christiania, den 7 August Hr. Postmester Langballe paa Kongsberg

14 I October Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 21 de September Postcomptoiret i Kongsberg

15 Efterretning og Iakttagelse tilkjendegives Postcomptoiret herved tjenestlig, at den finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade som er foreskrevet ved Departementets Bekjendtgjørelser af 29de Junii 1822, 13de August 1822 og 6te October 1824, samt Skrivelser af 12te Juli 1822, 13de August 1822, 12te Juli 1823 og 6te October 1824, og at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 13de October dette Aar og siden hver 4de Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 2de Marts Christiania, den 3 die October Postcomptoiret i Kongsberg

16 Revisions=Departementet har gjort dette Departement opmærksom paa, at da den svenske Vægt afviger betydelig fra den norske, saa hænder det ofte, især når store Pakker afgaae, at man er faaer mindre nco af de udenrigske Breve, end man tilkommer. Foranlediget heraf skulde man herved tjenestlig bringe i Erindring et Cirkulaire fra Generalpostamtet, af 21de Marts 1807, forsaavidt samme bestemmer at 7 / 8 Lod Norsk regnes for 1 lod Svensk 1 3 / / / / / / Christiania den 5te October Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

17 Altens Postexpedition har hertil indberettet, at Brevene, som med den svenske Post over Haparanda ankomme til Alten, ere fra de sydlige Postcontoirer ofte urigtigen convoluterede, da Breve, der ere adresserede til Steder i Finmarkens Fogderier convoluteres til Tromsøe, og Breve til Tromsøe og Bodøe convoluteres til Altens Postexpedition, hvilket er de Corresponderede til megen Skade, da Brevene ofte komme flere Uger sildigere (1) til Bestemmelsesstedet, end naar de bleve riktig karterede. Foranlediget heraf skulde man tjenestlig have Postcomptoriet anmodet ombehagelig for Fremtiden at iagttage, at Breve, der ere bestemte til at gaae over Haparanda til Steder i Øst=og Vest=Finmarkens Fogderier convoluteres til Altens Postxpedition, hvorimod de, der skulde gaae over Haparanda til Senjen og Tromsøe, Saltens eller Lofodens Fogderier blive at convolutere til Tromsøe Postxpedition. 1) senere. Christiania den 7de October Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

18 Det tilkjendegives Postcomptoiret herved, at den imellem Fredriksværn og Fredrikshavn etablerede Søepost i inneværende Vinter, ligesom i forrige Vin= ter opphører i Månederne December, Januar og Februar, saaat alle Breve og Aviser til og fra Udlandet i den Tid blive at befordre igjennem Sverrig. Christiania den 9de November Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg I margen: afgaaer sidste Gang 29 novber. Fredriksværn til Fredrikshavn.

19 Under 9de August sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestæt Kon= gen at resolvere, at det af Bogtrykker Niels Jørgen Berg udgivende Blad Den Bergenske Samler maa indtil videre forsendes med Posterne her i Riget, imod Afgift til Postvæsenet for befordringen af 112 sk., og til Post= mesterne for distributionen af 48 sk., eller i alt 1 Spd. 40 sk. aarlig for hvert med Posten forsendende Exemplar. Foruden disse 1 Spd. 40 sk. bliver envidere af Abonnenterne at betale 2 Spd. 80 sk. aarlig, hvilke tilfalde Du= giveren. De Postvæsenet tilkommende 112 sk. tages paa sædvanlig Maade til Ind= tægt i extracterne og Regnskabet, ligesom betalingen hos Abonnenterne op= pebæres halvaarlig med 2 Spd. for hvert Exemplar. Hvilket herved meddeles. Christiania den 16de November Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

20 Under 16de September sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Professorerne Skjelderup og Holst under Titel af Eir, et medisinsk Tidsskrift udgivende Værrk maa, indtil Hans Majestæt naadigst finner for godt annerledes at forordne, forsendes med Posterne her i Riget, imod at 60 Skill., der udgjør 1 / 4 Del af hva der af Abonnenterne betales for Skriftet, afgives til Postvæsenet, nemlig 16 sk. til Postcassen for Befordringen, og det øvrige til Postmesterne for Distributionen, samt at Forsendelsen skeer efterhaanden, saaledes som Rummet i Postsækken maatte tillade det. Efter at have indhentet Vedkommendes Oppgivende om naar Betalingen bliver at erlægge, skulde man herved tjenstlig underrette Postcomptoiret om bemeldte naadigste Resulution, med føyende at Betalingen bliver hos Abom= nenterne at oppebære i hvert Aars October Maaned med 2 Spd. for hvert Exemplar. De Postvæsenet tilkommende 16 sk. teges paa sædvanlig maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania den 8de December 1825 Jonas Collet _ Postcomptoiret i Kongsberg

21 I Januarr Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 19 de Desember Postcomptoiret i Kongsberg

22 Under 11te dennes har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at re= solvere: At det paa Factor Hviids Forlag udkommende Maanedsskrivt: Maa= gazin for Politik, Historie og Literatur maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at det for hert Exemlpar betales til Postvæsenet 1 / 3 Part af Bladets aarlige Kostende, eller 1 Spd.72 sk.,hvoraf Postmesterne erholde de 48 sk og de øvrige tilfalde Postvæsenet for Befordringen: samt at Forsendel= sen med Posterne skeer efterhaanden, som Rummet i Postvæskene tilla= der det. Hvorom Postcomtoriet herved tjenstlig underrettes, med føyende, at Betalingen bliver hos Abonnenterne at oppebære for hvert Hefte ved sammes Modtagelse, som, efter at Distributionsgebyhret og det Postvæsenet kom= mende derfra er fradraget, bliver at tilstille Factor Hviid. Postvæsenet kommende tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 31te Januar Postcomptoiret i Kongsberg

23 Under 12te december f.a. har det naadigst behaget Hans Majestæt Kon= gen at resolvere: At det af Capitaine Geelmuyden og Bogtrykker Christopher Dahl i Bergen udgivende Blad Borgervennen maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der betales til Postvæsenet 80 sk.aarlig af hvert med Posten forsen= dende Exemplar, og at deraf de 48 sk. erlægges til Postvæsenet for Be= fordringen, hvorimod de øvrige 32 sk. tilfalde Postmesteren for Distri= butionen. Hvorom Postcomptoiret herved tjenestlig underrettes, med føyende, at Betal= lingen for hvert Halvaar bliver hos Abonnenterne at oppebære forud ved før= ste Nummers Modtagelse med 96 sk. for 26 No. Eller et Hefte. De Post= væsenet tilkommende 48 sk. tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extrac= terne og Regnskabet. Christiania, den 9de Februar Postcomptoiret i Kongsberg

24 Ved høiste Resulution af 7de dennes er det naadigst bestemt at Borgen= sunds Postcomptoir for Fremtiden skal bære Navn af Aalesunds Postcomptoir: hvilket herved tjeneslig kommuniceres til Iagttagelse. Christiania, den 10de Februar Postcomptoiret i Kongsberg

25 I forbindelse med Departementes Circulaire af 9de November f.a., an= gaaende Søepostens Standsning i Maanederne December, Januar og Febru= ar, meldes herved tjenestlig at Postgangen imellem Fredriksværn og Fredriks= havn vil igjen blive aabnet i Begyndelsen næste Maaned, saaledes at den første Post afgaar fra Fredriksværn til Fredrikshavn den 3die Marts først= kommende.. Christiania, den 22 Februar Postcomptoiret i Kongsberg

26 I April Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres... Christiania, den 20de Marts Postcomptoiret i Kongsberg

27 Vedlagt tilstilles Postcontoiret 1 Exemplar af en under Dags Dato fra Departementet udstedt Bekjentgjørelse betræffende den Por= to, der fra 1ste Juni næstkommende bliver at erlægge for de Breve, der befordres med den over Lessøe og Romsdalen gaaende Post til og fra Molde og Christiansund. 1.) (Postcontoiret anmodes derhos om behagentlig at tilstille enhver af de til sammes District hørende Postaabnere et exemplar af be= meldte Bekjentgjørelse.) 1.) Dette avsnitt er overstreket i originalen. Christiania, den 16de Mai Postcontoiret i Kongsberg

28 Ifølge derom indkommen Indberetning fra redactionen for Rigsti= denden er prisen for næste halvaar nedsatt til 3 Spd. pr. Exemplar, Bog saaledes, at Udenbyes desuden betale de 40 sk. halvaarlig, som for hvert exemplar afgives til Postmesterne. Af disse 40 sk. bliver, ifølge Departementets circulaire af 21de November 1821, 8 sk. at beregne til Indtægt i Extracterne og Regn= skabet, hvorimod de øvrige 32 sk. tilfalde den distribuerende Post= mester. Christiania, den 29de Mai Postcontoiret i Kongsberg

29 Ifølge Postcontoirets Skrivelse af 8de dennes tilskikkes samme herved følgende Blanketter: 11 ½ Bog 1 / 8 Arks indenrigske Karter paa 16 N o 2 Bøger ¼ D to D to 36 D o 1 Bog ¼ D to udenrigske D to 16 D o 1 1 / 5 Bankofortegnelse.- Christiania, den 20de Junii Postcontoiret i Kongsberg

30 I Julii Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 20de Junii Postcontoiret i Kongsberg

31 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 31 te Januarsistleden,be= træffende den Maanedsskriftet Magazin for Politikk, Historie og Litteratur naadigst bevilgede Portomoderation, meldes herved tjenestlig at dertildepar= tementet er indberettet, at Peter Krefting, Copiist i Finants=Departementet, fra næste Maaneds Begyndelse overtages Distributionen af bemeldte Tids= skrift, og at paa Grund deraf reqvisitioner om Skrifet, samt Betalingen før samme bliver for Fremtiden at indsende under Adresse: Redactionen af Ma= gasin for Politikk, Historie og Litteratur. Christiania, den 31de Juli Postcontoiret i Kongsberg

32 . Da Uvished skal finde Sted angaaende efter hvilke Regler Norges Bank modtager og betaler defecte Banksedler, tillader man sig herved tjenstligst i saa Anledning at melde: For 1 / 4 Seddel godtgjøres intet; 1 / 2 Seddel modtages for sammes paa= lydende halve Beløb; 3 / 4 Seddel ligesaa for tre Fjerdedeels Ditto; og for min= dre Manglerene ikke ere fulde Fjerdedele eller Halve tages Hensyn til, om de manglende Stykker med nogen Sandsynlighet vil kunne benyttes til ved Sammensætning med andre stykker at danne en heel Seddel ; Hvor dette syneladende ikke er fældet betales for fulde 3 / 8 det Halve, for fulde 5 / 8 tre Fjerdedele af Seddelens Beløb. I Overeensstemmelse med Directionens offentlige Betjentgjørelse af 18de Juli 1818 meldes endvidere, at Norges Bank aldeles ikke modtager kli= strede Sedler. Directionen for Norges Bank; Trondhjem, den 1ste Septbr Wildhagen Roll Peterson Grabow Postmesteren paa Kongsberg

33 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 3die October f. A. meldes herved tjenstlig, at den Finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade, som forrige Vinter, og at de til Nordland og Finmarken bestemte breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 12te October dette Aar, og siden hver fjerde Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 1ste Marts Ved at underrette Postcontoiret herom, skulde man tillige have samme anmodet om nøie at iagttage de i Departementets Sirculaire af 17de oct= ober f. A. indeholdte Bestemmelser med hensyn til Convoluteringen af de over Haparanda afsendende Breve. Christiania, den 19de September Postcontoiret i Kongsberg

34 Postcontoiret ville mod behørig Qvittering udbetale til Stempelskjærer Middelthun 4 Spd, som Godtgjørelse For et af ham forfærdiget Postsignet.- Beløbet anføres derefter i Extracterne blant de uanviste Udgifter. Christiania, den 19de September Kongsbergs Postcontoir. -

35 I October Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 26de September Postcontoiret i Kongsberg

36 Under 10de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resol= vere: At det af Capitaine Mariboe udgivende Blad Patrouillen maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der for hvert Exemplar betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af Bladets aarlige Kostende. Ved at communicere Postcontoriet denne Resulution skulde man tillige Melde, at der, ifølge modtagen underretning fra Bladets Udgiver, bliver For hvert Hefte, bestaaende af 24 No. Eller 12 Ark, af Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 40 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel kan beregnes til 52 sk., hvilke blive at dele saaledes at 28 sk. tilfalde Post= cassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 24 sk. tilkomme Postmester= ne for Distributionen. Betalingen bliver at erlægge forud ved Modtagelsen af 1ste No. Af hvert Hefte, De Postcassen tilkommende 28 sk. tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 30de October Postcontoiret i Kongsberg

37 At den imellem Fredriksværn og Fredrikdhavn etablerede Søepost, i an= stundende Vinter ligesom i forrige Vinter standser i Maanederne Decem= ber, Januar og Februar saaat alle Breve og Aviser til og fra udlandet i den Tid blive at befordre igjennem Sverig, meddeles herved tjenstlig. Christiania, den 30de October Postcontoiret i Kongsberg

38 Ifølge derom modtagen Underretning fra Redactionen af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse forhøiet fra 3 Sps. 4 Spd. halvaarlig. Hvilket herved tjenestlig meldes Postcontoiret, med = føiende at af bemeldte 4 Spd., der forud blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. 60 sk. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 sk. blive at dele saa= ledes at den distribuerende Postmester erholder 24 sk., og Postvæsenet 36. sk., hvilke sidste paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 8de December Postcontoiret i Kongsberg

39 I Januar Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 19 de Desember Postcontoiret i Kongsberg

40 Foranlediget af et i et indtruffet fælde opstaaet Spørgsmaal om hvorvidt Portofriheds=Attester kunne modtages for udenrigs Brev=Porto, skulde man herved tjenestlig have Postcomptoriet anmodet om behagelig at opgive, hvorvidt det er samme bekjendt, at der gives nogen udtrykkelig Bestemmelse for, at Portofriheds=Attester ikke kunne antages for den undenrigske Porto, der hviler Paa Breve, og i fælde saadan Bestemmelse maatte forefindes i Postcontoirets Archiv, da at indsende Gjenpart deraf hertil. Christiania, den 19de Februar Postcontoiret i Kongsberg

41 Da Søeposten fremtidig skal befordres med Dampfartøyer, men Farten med Disse ikke, som hidtil har været fældet med Seilfartøyerne, kan tage sin Begyndelse i Marts Maaned dette Aar, skulde man herved tjenstlig melde Postcontoriet, at alle Breve og Aviser til og fra Udlandet fremdeles indtil videreblive at befordre gjennem Sverrig. lige skulde man have Postcontoiret anmodet om behagelig at ville med første Post afsende til Laurvigs postcontoir alle de i sidst afvigte November og December Maaneder uindløste udenrigske Breve, som med Søeposten ere ankommet. Christiania, den 21de Februar Postcontoiret i Kongsberg

42 Bekjendtgjørelse Overeenstemmende med Forskrifterne i Kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816, angaaende Portoens Ærlæggelse for Breve med den indenrigske Post, bliver fra 1ste April næstkommende Portoen for de Breve, som befordres over Lessøe og Romsdalen til og fra Aalesund, at erlægge saaledes: Imellem Aalesund og Arendal 20 sk. Brevig 18 Christiania. 16 Christiansand. 20 Drammen 16 Fredrikshald 18 Fredrikstad.. 18 Holmestrand 18 Kongssberg. 18 Kongsvinger 18 Kragerøe.. 18 Laurvig 18 Moss 18 Skien 18 Tønsberg 18 Østerriisøer.. 20 Finants=, Handels= og Toll=Departement, den 8de Marts 1827 _

43 Overeensstemmende med Forskrifterne i Kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816, angaaende Portoens Ærlæggelse for Breve med den indenrigske Post, bliver fra 1ste April næstkommende ifølge vedlagte Bekjendtgjørelse den Samme Porto at erlægge for de Breve, som befordres over Lesøe og Roms= dalen til og fra Aalesund, som for de Breve, derbefordres over Lesøe og Romsdalen til og fra Christiansund. Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iakttagelse. Christiania, den 9 Marts Postcontoiret i Kongsberg

44 I April Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 14 de Marts Postcontoiret i Kongsberg

45 Under 14de f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At de af Cancelliraad og Sorenskriver Morgenstjerne, Stiftsover= Rettsprocurator Lasson og Lector juris Hjelm udgivende Tidsskrift: Ju= ridske Samlinger, indtil videre maa tilståes en saadan Moderation i Por= toen, at de kan forsendes med Brevposterne, mod at der for hvert Æx= emplar betales til Postvæsenet 1/3 Part af hva der af Abonnenterne er= lægges, til sædvanlig Deling mellom Postcassen og Postmesteren, samt at Forsendelsen skeer efter hånden som Rummet i Postvæskerne tillade det, og endelig at denne ladelse til dets Forsendelse med Brevposterne op= hører i de router, i hvilke Pakkeposter opprettes, saasnart disse komme i Stand. Hvilket herved tjenestlig meldes, med føyende, at der ifølge modtagen Un= derretning fra Skriftets udgivere bliver for hvert Hæfte, bestående af 12 Ark af udenbyes Abonenter at erlægge 1 Spd. 6 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel beregnes til 42 sk., hvilke blive at dele saaledes, at 25 sk. tilfalde Postcassen for befordringen hvorimod de øvrige 17 sk. tilkomme Post= mesteren for Distributionen. De Postkassen tilkommende 25 sk. blive at erlæg= ge forud ved Modtagesen af hvert Hæfte og tages på sædvanlig Maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 29de Marts Postcontoiret i Kongsberg

46 Under 6te f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At de af Stiftsoverrettsprocurator Hans Tøger Winther udgiven= de Blad: Anmeldelser, Litteratur og Kunst vedkommende, maa indtil vi= dere tilstaaes tilståes en saadan Moderation i Portoen, at de kan for= sendes med Posterne, imod at der for hvert Æxemplar betales til Post= vesenet 1/3 Deel af hva der af Abonnenterne betales for samme, hvilken 1/3 Deel bliver paa sædvanlig maade at dele mellem Postcassen og ved= kommende Postmester. Hvilket herved tjenestlig meldes, med føyende, at Prisen, ifølge modtagen Underretning fra Bladets Udgiver, bliver af udenbyes Abonenter aarlig at er= lægge med 1 Spd. 40 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel bereg= nes til 53 sk., hvilke blive at dele saaledes, at 32 sk. tilfalde Postcassen for befordringen hvorimod de øvrige 21 sk. tilkomme Postmesteren for Distribu= tionen. De Postkassen tilkommende 32 sk. blive at erlægge forud ved Modta= gelsen af første Nummer, og tages på sædvanlig Maade til indtægt i Extrac= terne og Regnskabet. Christiania, den 29de Marts Postcontoiret i Kongsberg

47 Departemenet undlader ikke herved tjenestlig at tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en af Departementet under 28de f. M. udstedt Bekjendtgjørelse angaaende en Pakke og Passageerfart med Dampfartøier mellem Frederiksværn, Gothenborg og Kjøbenhavn, samt Kjøbstæderne paa den norske Kyst imellem Christiania og Christiansand, hvilken Fart skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 17de d.m. Ligeledes oversendes en under 31. f.m. udstedt Bekjendtgjørelse, angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra en del Steder, samt i Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøier blive nødvendige.- Christiania, den 7 April Kongsberg Postcontoir

48 Departementet skulle ikke undlade herved tjenstlig at underrette Postcontoi= ret om, at der med Hensyn til Karteringen af de Breve, der ønkses afsendte med Dampfartøyet over Frederiksvern til Udlandet, skal forbeholdes paa samme Maade, som ved Circulaire af 28de April 1821 blev fastsatt med Hensyn til De Breve, der skulde befordres over Fredriksværn til Fredrikshavn, dog med den Forandring, at Brevene nu blive at kartere til den norske Postcommis= sair i København, istedefor til den norske Postcommissair i Frederikshavn, og at istedefor de 14 Specieskilling, som erlagdes for et enkelt Brevs Be= fordring fra Frederiksvern til Fredeikshavn, erlages nu for et enkelt Brevs Befordring fra Fredeiksvern til København 16 Specieskilling. Breve kun= ne ogsaa befordres med Dampfartøyet over Frederiksvern til Gothenborg, imod at der for samme erlegges Betaling, som om de vare befordrede over Frede= rikshavn. andre svenske Steder end Gothenborg ville inntil videre Breve alene kunne befordres over Frederikshald. Christiania, den 8de April Postcontoiret i Kongsberg

49 Ifølge Postcomptoirets Skrivelse af 19de d.m.over- Sendes herved følgense Blanketter: 12 Bøger indenrigske Karter paa 16 N o 2304 s 2 1 / 2 d o 36 d o 240 s 1 1 / 2 d o udenrigske 16 d o og 144 s 2 d o Banko Fortegnelser 192 s Finans Departementets Contoir for Postvæsenet, Christiania, den 21de April Bretteville Kongsberg Postcomptoir

50 Finants-, Handels- og Told-Departement For at forekomme den Forsinkelse i Coprrespondencen mellem de Norske Steder og Helsingøer, som foraarsages derved, at de Breve fra Norge, bestemte til Helsingøer, som befordres med Dampfartøiet, først maae passere over Kjøbenhavn, skulde man tjenestlig have Postcontoiret anmodet om indtil videre at kartere alle til Helsingøer bestemte Breve paa et særskilt Kart directe til det Danske Postcontoir i Helsingøer, og nedlægge samme i en særskilt Pakke eller Pose, der er forseglet med Postcontoirets Segl. I bemeldte Pakke skal tillige følge in Duplo Chartet over de deri værende Breve hvilket paa sædvanlig Maade vise Brevenes Løbe N o paa Kartet, Eiernes Navn og den deraf erlagte Porto. Paa Duplicatet vil Postcontoiret erholde med omgaaende Post Qvittering fra Helsingøers Postcontoir for Brevene. For Befordringen af bemeldte Breve bliver af Afsenderen foruden den sædvanlige Porto fra Afsendelsesstedet til Fredriksværn endvidere for befordringen fra Frederiksværn til Hesingøer at erlægge 16 Specieskilling for hvert enkelt Brev. Christiania, den 17de Mai Postcontoiret paa Kongsberg

51 Under 11. denne Maaned har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere, At det af Bogtrykker Christopher Grandal i Christiania udgivende Missionsblad, maa inntil videre naadigst tilstaaest en saadan Modera= tion i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der forhvert Exemplar betales til Postvæsenet 1 / 3 af vad Abonnenterne er= legge, til sædvanlig Deling mellom Postcassen og Postmesteren. Hvilket herved tjenstlig meldes, med føyende, at der ifølge modtagend Underretning fra Bladets Udgiver vil udkomme ½ Ark in 4to hver anden Uge, hvorfor af udenbyes Abonnenter aarlig blivet at erlægge 60 sk. Den Postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Del eller 20 sk. bliver at dele saaledes, at 12 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 8 sk. tilkomme Postmesteren for Distribusjonen. De Postcassen tilkommende 12 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af hver Aargang og tages paa sædvanlig Maade til Intægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 26de Mai Postcontoiret i Kongsberg

52 Efter vedlagte Schema skulde man tjenstlig anmode Postcontoiret om at vilde medele Oplysning om de i Postcontoirets district værende Postaabnerier, Postgaarde og Postbønder m. m. Christiania, den 11de Junii Postcontoiret i Kongsberg

53 F o r t e g n e l s e over de i N.N. Postcontoirs District værende Postaabnerier, Postgaarde, Postbøder, Postkarle m.m. I hvilken Posttour. Amt og Fogderi e. Poståb nerier. Postg aarde ne Postbø nderne Pos tkar = lene Skydser fra og til N or d S y d Mile Ø st V es t Anmerkninger Imellom Kristiania og Bergen N.N. Amt N.N. Fogd erie " N.N. N.N. } N. N. N. N. } 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 " " 1 1/ 4 Om det er Søe eller Landvei; hvorvidt der er Færgesteder at sætte over, hvorvidt Veien er besværlig o.s.v. - " " " N:N N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 1/ 2 " 1/ 2 " " N.N.Po staabn erie N.N. N.N. } N. N. N. N. } 3 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " 1 1/ 2 2 " " N.N. Fogderi e " N.N. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 " 1 1/ 8

54 Imellom Kristiania og Christian sand N.N. Amt N.N. Fogderi e " N.N. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " " " " 3/ 4 " " 1 1/ 4 " " " N.N.. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " " " " " 1 1/ 2 1 "

55 I Julii Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 15 de Junii Postcontoiret i Kongsberg

56 Departementet skulde herved tjenestlig oversende en Deel trykte Exemplarer af Lo-ven af 14de f.m., hvorved er bestemt, at Betaligen for Postens Befordring skal saavel i Land= som i Søe=Districterne være lige med Betalingen for den almin= delige Skyds. Man skulle derhos anmærke, at denne høiere Betaling bliver at regne fra Lovens Datum, den 14de Juli d.a. Christiania, den 9 de August Postcontoiret i Kongsberg

57 Efter derom modtaget Underretning fra Revisjons- Departementet tilkommer Hr. Postmesteren ifølge Decisions til Antegnelserne i Kongsbergs Postcontoirs Regnskab for Aaret 1825 godtgjort 46 Skilling, hvilket Beløb De behagentlig ville føre til Udgift i indeværende Aars Regnskab. Christiania, den 13 de August Hr postmester Langballe Kongsberg

58 .. Circulaire Finants-, Handels- og Told-Departement Da Departementet er kommet til Kunnskab om, at de forskjellige Postcontoirer ik= ke beregne paa een og samme Maade de Forskudsskillinger, som i Overeensstemmelse med den Svenske Taxt af 20 Mai 1791 skal betales for de over Hamburg gaaen= de udenrigske Breve, hvortil Aarsagen fornemmelig skal være den, at den Extract af bemeldte Taxt, som i Aaret 1815 ble Postcontoirerne tilstillet, tildels er ufuld= stændig, saa skulde man herved tjenestlig oversende Postcontoiret et trykt Exemplar af ovenmeldte Taxt. Man skulde derhos gjøre Postcontoiret oppmærksom paa, at de i Taxten an= førte Forskudsskillinger blive ifølge Bekjendtgjørelsen at 8 April 1815 at beregne med et læg af 150 p. St. ligesom ogsaa, at der foruten disse Forskudsskillinger bliver at erlægge 1 Rd. Sv. Bco. For befordringen af hvert enkelt Brev gjennem Sverrig til Hamburg. Christiania, den 20 August 1827 Postcontoiret i Kongsberg

59 Finants-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets Circulaire af 19 September f. A. meldes her= ved tjenestlig, at den Finmarske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade som forrige Vinter, og at de til Nordland og Finmar= ken bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 11te October d. A. og siden hver 4de Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 28 Februar Ved at underrette Postcomptoiret herom skulde man tillige have samme anmo= det om nøie at iakttage de i Departementets Circulaire af 7de October 1825 inde= holdte Bestemmelser med Hensyn til Convoluteringen af de over Haparanda afsen= dende Breve. Christiania den 31 August Postcontoiret i Kongsberg

60 I October Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 20 de September Postcontoiret i Kongsberg

61 Under 6te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Protocolsecretair i Høiesteret Henrich Anker Bjerregaard og Fuldmæktig i Statssecretariatet Hans Lassenius Bernhoft udgivende Blad Christioanias Aftenblad indtil videre naadigst tilstaaes en saadan Modera= tion i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der for hvert nummer betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af hva der af Abonnenterne erlegges, til sædvanlig Deling imellem Postcassen og vedkommende Post = mestere. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at Prisen bliver af Abon= enterne qvartaliter erlægge med 1 Spd. 24 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel eller 48 sk. bliver at dele saaledes, at 28 sk. tilfalde Postcassen for Befordrin= gen, horimod de øvrige 20 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 28 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 26de October Postcontoiret i Kongsberg

62 Finants-, Handels- og Told-Departement At det ved høieste Resolution af Dags Dato er bestemt, at det paa Bogtrykker paa Grøndahls Forlag i Trykken udgivende Skrift: Actions og Defensions Indlæg samt Dom i Rigsretssagene med Statsraads Collett maa portofritt forsendes med Posterne her i Riget, meldes herved tjenestlig. Christiania, den 2den November Kongsberg Postcomptoir

63 Finants-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementet Circulaire af 26de Januar 1824, hvori Postcomptoiret anmodedes om at lade Qvitteringerne eller Legitimationerne for de uanviste Udgifter ledsage det Exemplar af Qvartals= Extracten, som ifølge Circu= laire af 13de September 1823 indsendes til dette Departementet, skulde man her= ved tjenstlig have Postcomptoiret anmodet om for Fremtiden også at indsende Hovedcasse= Qvitteringerne hertil istedefor til Revitions=Departementet. Bemeldte Qvitteringer skulle efter Afbenyttelse blive Revitions=Departementet herfra tilstillede. Christiania, den 10de December Konsberg Postcomtoir.

64 Finants-, Handels- og Told-Departement Man skulde herved tjenestlig meddele, at Betalingen for Maanedsskriftet Maga= zin for Politikk, Historie og Litteratur bliver fra næstkommende Aars Begynnelse af Abonnenterne at erlægge med en Spd. 60 sk. for hvert Bind, bestaaende af 3 Hefter, hvilken Betaling erlægges ved Modtagelsen af 1ste hefte. Den postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Deel eller 60 sk. bliver at dele saaledes, at 36 sk. tilfalder Postcassen for Befordingen, hvorimod de øvrige 24 sk. tilkommer Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 sk. tages på sædvanlig Maade til Indtægt i æxtracterne og Regnskabet. Christiania, den 10de December Konsberg Postcomtoir.

65 Finants-, Handels- og Told-Departement I Januar Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 13 December Postcontoiret i Kongsberg

66 Under 16de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Overlærer M. C. Hansen udgivende Blad Den Norske Hus= ven indtil videre naadigst tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der for hvert nummer betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af hva der af Abonnenterne erlegges, til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmestere. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at Prisen bliver af Abonen= terne erlægge halvaarig med 2 Spd., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel eller 80 sk.bliver at dele saaledes, at 48 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvor= imod de øvrige 32 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 48 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af 1st Nummer, og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Æxtracterne og Regnskabet. Christiania, den 31. Januar Postcontoiret i Kongsberg

67 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 31te August f. A. meldes herved Tjenestlig, at det ved Kongelig naadigst Resulution af 16de f. M. er bestemt, at den Post, som hidtil har afgaaet en Gang hver 4de Uge i Vintermaanederne fra 5te November til 24de Marts, i alt 6 Gange om Aaret, fra Haparanda over Karasunda til Alten og Tromsøe og tilbage, i dets Sted skal for Fremtiden gaae imellem bemeldte Steder een Gang hver 4de Uge hele Aaret gjennem. Denne Post tager sin begyn= delse I inneværende aar I Fortsættelse af Vinterposten, og vil 1ste gang afgaae fra Kongsvinger Torsdagen den 27de denne Maaned og siden regelmæssig hver 4de Uge så vel Sommer som Vinter. Ved at underrette Postcomptoiret herom skulde man tillige have Samme anmodet om, med Hensyn til de med bemeldte Post befor= drende Breve, at følge de samme Regler, som hidtil have været iakttagene ved Vinter= posten over Haparanda. Christiania, den 11te Marts Postcontoiret i Kongsberg

68 I April Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7 Marts Postcontoiret i Kongsberg

69 Departementet skulde herved tjenestlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 31te forrige Maaned utstædt Bekjendtgjørelse angaaende Pakke- og Passageer-Farten med det Norske Postvæsens Dampfartøier mellem Fredriksværn, Gothenborg og Kjøbenhavn samt Kjøbstæderne paa den Norske Kyst mellem Christiania og Christiansand for indeværende Aar, hvilken Fart skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 15de denne Maaned. Ligeledes oversendes en under samme Dato udstædt bekjendtgjørelse angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder samt Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøier blive nødvendige. Christiania, den 7 April Kongsbergs Postcontoir

70 Ved hoslagt at tilstille Postcomptoiret Gjenpart af endeel Bestemmelser i den nu afsluttede Convention med Danmark, betræffende Postgangen mellem Fredriksværn og Kjøbenhavn med Dampfartøi skulde man tjenestlig have Postcomptoiret anmodet om at tage bemeldte Bestemmelser til Følge, hvorhos gjøres opmærksom paa, at de Breve, der ifølge Departementets Circulaire af 8de April 1827 skulde karteres til den Norske postcommissair i Kjøbenhavn, bliver i Overeensstemmelse med Conventionen fremtidig at kartere til det Helsingøerske Postcomptoir i Kjøbenhavn. Christiania, den 10 April Kongsbergs Postcomptoir

71 At det naadigst er tilladt Bogtrykker Grøndahl portofrit at forsende med Posterne de efter Kirke=Departementets Foranstaltning udgivende Tabeller til Brug ved Vekselunderviisningen, meldes herved tjenestlig ifølge Befaling. Christiania, den 15 April Kongsbergs Postcomtoir.

72 Under 24de f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Stiftsoverretsprocurator Hans T. Winther udgivende Blad Søndagsbladet maa indtil videre naadigst tilstaa en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der for hvert Exem= plar betales til Postvæsenet ⅓ Deel af hva der af Abonnenterne erlægges for samme, hvilket ⅓ Deel bliver paa sædvanliog Maade at delle mellem Post= cassen og vedkommende Postmester Hvilket herved tjenstlig meddeles med føyende, at Prisen bliver af Abonennenterne at erlægge halvaarig med 3 Spd., hvoraf den Postvæsenet tilkommende ⅓ Deel el= ler 1 Spd. bliver at dele saaledes, at 72 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 48 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcas= sen tilkommende 72 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af 1ste Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 30. April Postcomptoiret i Kongsberg

73 At Departemenet har anviist paa Zahlcassen de i Post Comptoirets Extracter for Aaret 1827 anførte uanviste Udgifter, nemlig: 1. Efter Extracten for 2det Qvartal 1 Spd de d to 80 tilsammen 1 Spd 112 s. meddeles herved tjenslig. Christiania, den 30. April Kongsberg Postcomptoir

74 Ifølge Postcomtoirets Skrivelse af 26de f.m. tilstilles Samme herved følgende Blanketter, nemlig: 12 Bøger 1/8 Arks indenrigske Karter paa 16 n o 3 D to ¼ d o d o. 36 d o ½ d o ½ d o d o. 72 d o 2 d o udenrigske d o. 16 d o 2 d o Bankfortegnelser. Christiania, den 3. juni Bretteville Kongsberg Postcomptoir

75 I Juli Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7. Juni Postcomtoiret i Kongsberg

76 Etter derom modtaget Underretning fra Revisions Departementet er Hr. Postmesteren ifølge Decision til Antegnelserne i Kongsberg Postcomptoirs Regnskab for Aaret 1826 tilpligtet at tilsvare 1 Spd. 16s. som De tjenstlig Anmodes om inden 4 Uger at indbetale i Zahlcassen under Forklaring om, at samme er decideret Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlcassens Prima-Qvittering bliver derefter hertil at indsende, hvorimod beløbet føres til Indtægt i indeværende Aars Regnskab under Benævnelse decideret Ansvar for Aaret Christiania, den 15. August Bretteville konst. Fuldmægtig Hr. Postmester Langballe Kongsberg.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. Under 19de f. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: «At det naadigst tillades at indtil Videre erlægges i Betaling for Forsendelsen med Posterne af Skillingsmagazinet 1/8 Deel istedenfor

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933.

Grenaas Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. s Posthistorie Fra selvstændig Brevpostkontor 1810 til indførelsen af stålstik frimærkerne 1933. Sigtet med eksponatet er at vise et bredt uddrag af s posthistorie i perioden, fra 1810 hvor bliver selvstændig

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790 Kapitel 3 Opgave A Materiale omkring P. A. Heibergs Indtogsvise (1790) Indtogsvisen (1790) blev sunget ved et lukket selskab på Skydebanen i København. Uden Heibergs vidende blev teksten efterfølgende

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237.

!) PL 24. 11. 1804. 2) Berrum II, s. 212 f01g.») Berrum II, s. 237. Postgang til udlandet. F0r krigen br0d ud i 1807, gik Norges postforbindelse med udlandet over Sverige. Hovedforbindelsen var ruten Fredrikshald Helsingborg Heiljsing0r -KJ0- benhavn. Paa denne rute gik

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune.

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. 24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. Vi Christian den Ottende, osv., G. v.: At Vi, fornemmelig for at tilveiebringe større Overeensstemmelse

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838 Øen Hirtsholmen! Bekjendtgjørelse for Søfarende! Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller gjennem den

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer Tjenestepost / b Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer K.T. m. Att. sendt fra Nakskov Byfogedkontor til By og Herredsskrivercontoiret i 4/3 1859. Brevet der er en forespørgsel om en straffeattest,

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt.

Vedtægt. Schema Nr. 39. for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. Schema Nr. 39. Vedtægt for N. Forsørgelses- og Arbeidsanstalt. 1 Eiendommen N. med tilliggende Jorder Matr. Nr. 4, 10, ni, af Hartkorn Tdr. Skpr. Fdkr. og med et Areal af c. Tønder Land, som af de fire

Læs mere

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. 15. februar 1808. Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809. Jvfr.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010.

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. 1ste Kapitel. Om Afslutning af Aftaler. 2det Kapitel. Om Fuldmagt.

Læs mere