Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement"

Transkript

1 I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste af dem, til hvem de ere adresserede, blive fra Postcomptoiret at tilsende Postcommissairen i Frede= rikshavn, med den første Post, som efter Februar Måneds Udgang dette Aar af= sendes søeværts fra Frederiksværn, og maae det derhos iagttages, at bemeldte Breve afsendes fra Postcomptoiret saa betimelig, at de kunne ankomme til Frederiksværn inden Februar Maaneds Udgang. Christiania, den 20de Januar Postcomptoiret i Kongsberg

2 Ligesom Departementet under 26de November f.a. har underrettet Postcomptoiret om at den imellem Frederiksværn og Frederikshavn etablerede Søepost skulde ophøre i Maan ederne December, Januar og Februar, saaledes skulde man herved tienstelig tilkiendegive, at bemeldte Post første Gang igien afgaaer fra Frederiksværn til Frederikshavn Fredagen den 4de Marts førstkommende, og som Følge heraf, at de over Frederiksværn bestemte Breve første Gang afsendes med den Post der afgaaer fra Christiania til Vestlandet Torsdagen den 3de marts.- Christiania, den 24 Februar i Kongsberg Postcomptoir

3 Under 7de Maii 1796 ver fra daværende Postbestyrelse udstedt det herhos i Gienpart følgende Circulairte til de norske Postcomptoirer angaaende Indberetning af Mærkværdigheder som i Districtet forefalde. Da det imidlertid erfares at flere Postmestere desuagtet have efterladet disse Indberetninger, saa skulde Departementet herved bringe bemeldete Circulaire i Erindring til Efterlevelse for Fremtiden.- Christiania, den 28 Februar Postcomptoiret i Kongsberg

4 Gjenpart af det Konel. Danske Generalpostamts Circulaire til de norske Postcomptoirer datert 7de May Uagtet samtlige Postmestere i Norge saavel ved Deres Instruxer, som ved Circulaire af 23de Aug ere befalede til Generalpostamtet at indberette de Mærkværdigheder, som i Deres Postdistricter maatte forefalde, har man dog erfaret, at en og anden Postmester ikke efterkomme samme. Da det imidlertid er Generalpostamtet meget vigtigt, ikke alene at faae Kundskab om deslige indfaldende Begivenheder, men endog at erholde den hastig mueligste Efterretning derom, saa bliver de Kongelige Postcomptoirer, ved at indskjærpes bemelødte Ordres herved igjentagende paalagte naar og saa ofte nogen Nyhed, saasom særdeles Natur >Revulutioner eller Begivenheder, ulykkelige fælde af betydelige Ildebrande og deslige eller og politiske Begivenheder, saasom Opløb, Søebatailler nye ankomne fremmede Krigsskibe i de norske Havne m.m.. de paa Stederne eller i deres Postdistricter og i Nærheden deraf maatte forefalde, med første Post, om samme end paa den Dag Posten afgaaer er indtruffet, uopholdelig med sine Omstændigheder til Generalpostamtet at indberette. in fidem Munthe

5 I April Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 80 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 5 / 6 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 19 de Marts Postcomptoiret i Kongsberg

6 At Departementet har anviist Zahlcassen de i Postcomptoirets Extracter for Aaret 1824 anførte uanviste Udgifter, nemlig: 1) efter Extracten for 3 d Qvartal 1 Spd. 12 s. 2) efter d to 4de d to 108 tilsammen 2 Spd. communiceres herved tienstlig, hvorhos Departementet med Hensyn til at en Deel af dette Beløbalene er anført i Extracterne inden Linien, skulde giøre Postcomptoiret opmerksom paa, at Beløbet af de Udgifter som, ifølge Circulairet af 20de Januar 1824, skulle formelig anvises af dette Departementet, ikke alene strax kunne udbetales Vedkommende, men også udføres i Udgifts Rubrikken under Benævnelse af Uanviste Udgifter saaledes at de summarisk overføres fra den ene til den annen Extract og først udgaae naar de herfra formelig ere anviste. nærmere Oplysning i denne Henseende vedlegges et Schema, hvorefter Extracterne for Fremtiden bliver at affatte, hvorhos bemærkes, at da de efter Extracterne for Aaret 1824 havte Udgifter ikke ere overførte fra den ene tiol den anden Extract, blive de at anføre i Extracten for indeværende Aars 1 te Qvartal, saaledes at Beløbet for ethevert Qvartal særskildt udføres under 1 te Indtægts Post. Christiania, den 13 de April Kongsberg Postcomptoir

7 Under 22 de Marts d.a. har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at tillade, at det af Vice-Konsul Simen Biørn udgivende Blad Norske Han= delstidende, maa indtil videre forsendes med Posterne, imod Afgivt til Post= væsenet for befordringen af 16 sk. og til Postmesterne for Distributionen af 48 sk. eller i alt 64 sk. aarlig for ethvert med Posten forsendende Exemplar. Forudendisse 64 sk. bliver endvidere af Abonnenterne at betale 6 Spd. 56 sk. aarlig, hvilke tilfalder Udgiveren. De Postvæsenet tilkommende 16 sk. tages Paa sædvanlig Maade til Indtægt i æxtracterne og Regnskabet, ligesom Be= Talingen hos Abonnenterne oppebæres halvaarig med 3 Spd. 60 sk. for hvert Æxemplar, nemlig ved Modtagelsen af Bladets 1ste og 52de Nummer. Hvilket herved tjenestelig meddeles. Christiania, den 18 de Mai Postcomptoiret i Kongsberg

8 Den Kongelige svenske Overpostdirection har underrettet Departementet om at der er truffet Foranstaltning til en directe Postgang mellem Strømstad og Ystad hvormed, sålænge Aarstiden tillader Dampbaaders Brug imellem Ystad og Stralsund, Brevene til Hamburg samt det øvrige Fastland kunne befor= dres ligesaa hurtig, som over de danske Stater. Bed herom at meddele Postcomtoiret Underretning, skulde Departe= mentet tjenestelig tilkjendegive: 1) At det fremdeles som hidtil beroer paa vedkommende Afsendere om Bre= vene skulle sendes med Posten over Fredriksværn og Fredrikshavn, eller over Sverrig og Stralsund. 2) At alle de Breve som ikke ere paategnede at skulle sendes over Sverrig og Stralsund, befordres med Posten over Fredriksværn og Fredrikshavn. 3) At Portoen for de Breve, er befordres med Posten igjennem Sverrig over Ystad og Stralsund efter Bekjentgjørelsen af 3 die Juni 1815 bli= ver at betale med 24 sk. Svensk Banco Loddet, foruden de anordnede Forskuddsskillinger efter Bekjentgjørelsen af 8 April 1815, forsaavidt Brevene skulde befordres længere end til Hamburg. Christiania, den 18 de Mai Postcomptoiret i Kongsberg

9 I Julii Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 23 de Junii Postcomptoiret i Kongsberg

10 Ifølge Postcomptoirets Skrivelse af 4de dennes tilstilles samme herved følgense Blanketter, nemliog: 12 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter paa 16 N o 1 1 / 2 Bog 1 / 4 D to D to 36 d o 1 / 2 Bog udenrigske Karter paa 16 N o 1 1 / 2 Bog Bankofortegnelser. - Christiania, den 11 Julii Kongsberg Postcomptoiret

11 Den Kongelige svenske Overpostdirection har under 24de f.m. un derrettet Departementet om at den directe Postgang mellem Strømstad og Ystad, som i indeværende Aar blev etableret, senere er hævet. Paa Grund heraf bliver altsaa med Befordringen af Breve fra Norge til Udlandet at forholde saaledes, som førend Departementets Circulaire af 18de Mai sistledes udgik; hvilket herved tienstlig communiceres. - Christiania, den 14 Julii Kongsberg Postcomptoiret

12 Da det ikke ansees nødvendig at de udenrigske Breve, der ankomme over Sverrig, og som ikke blive indløste af dem, til hvem de ere adresserede, tilbagesendes til Fredrikshalds eller Kongsvingers Postcomptoir, saaledes som fastsatt ved forrige 3 die Departements Circulaire af 6te Juni 1815, saa skulde Departementet herved tienstlig tilkjendegive, at bemeldte uinløste Breve for Fremtiden blive at indsende med Regnskaberne til Revisions-Departemen-tet paa samme Maade, som finder Sted med hensyn til de uindløste inderigste Breve. Hvorimod med de over Fredrikshavn ankommende udenrigske Breve, som ikke indløses, bliver at forholde som hidintil. Christiania, den 18 de Juli Postcomptoiret i Kongsberg

13 Efter deres modtagen Underretning fra Revisjons Departementet er Hr. Postmesteren efter Decision til Antegnelserne i Kongsberg Postcomptoirs Regnskab for Aaret 1823, tilpligtet at tilsvare 114 s., som de tienstlig anmodes om inden 4 Uger at indbetale i Zahlcassen under Forklaring om at samme er decideret Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlcassens Prima Qvittering bliver derefter hertil at indsende, hvorimod Beløbet anføres til Indtægt i indeværende Aars Regnskab under Benævnelse: decideret Ansvar for Aaret Christiania, den 7 August Hr. Postmester Langballe paa Kongsberg

14 I October Qvartal 1825 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 21 de September Postcomptoiret i Kongsberg

15 Efterretning og Iakttagelse tilkjendegives Postcomptoiret herved tjenestlig, at den finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade som er foreskrevet ved Departementets Bekjendtgjørelser af 29de Junii 1822, 13de August 1822 og 6te October 1824, samt Skrivelser af 12te Juli 1822, 13de August 1822, 12te Juli 1823 og 6te October 1824, og at de til Finmarken og Nordland bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 13de October dette Aar og siden hver 4de Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 2de Marts Christiania, den 3 die October Postcomptoiret i Kongsberg

16 Revisions=Departementet har gjort dette Departement opmærksom paa, at da den svenske Vægt afviger betydelig fra den norske, saa hænder det ofte, især når store Pakker afgaae, at man er faaer mindre nco af de udenrigske Breve, end man tilkommer. Foranlediget heraf skulde man herved tjenestlig bringe i Erindring et Cirkulaire fra Generalpostamtet, af 21de Marts 1807, forsaavidt samme bestemmer at 7 / 8 Lod Norsk regnes for 1 lod Svensk 1 3 / / / / / / Christiania den 5te October Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

17 Altens Postexpedition har hertil indberettet, at Brevene, som med den svenske Post over Haparanda ankomme til Alten, ere fra de sydlige Postcontoirer ofte urigtigen convoluterede, da Breve, der ere adresserede til Steder i Finmarkens Fogderier convoluteres til Tromsøe, og Breve til Tromsøe og Bodøe convoluteres til Altens Postexpedition, hvilket er de Corresponderede til megen Skade, da Brevene ofte komme flere Uger sildigere (1) til Bestemmelsesstedet, end naar de bleve riktig karterede. Foranlediget heraf skulde man tjenestlig have Postcomptoriet anmodet ombehagelig for Fremtiden at iagttage, at Breve, der ere bestemte til at gaae over Haparanda til Steder i Øst=og Vest=Finmarkens Fogderier convoluteres til Altens Postxpedition, hvorimod de, der skulde gaae over Haparanda til Senjen og Tromsøe, Saltens eller Lofodens Fogderier blive at convolutere til Tromsøe Postxpedition. 1) senere. Christiania den 7de October Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

18 Det tilkjendegives Postcomptoiret herved, at den imellem Fredriksværn og Fredrikshavn etablerede Søepost i inneværende Vinter, ligesom i forrige Vin= ter opphører i Månederne December, Januar og Februar, saaat alle Breve og Aviser til og fra Udlandet i den Tid blive at befordre igjennem Sverrig. Christiania den 9de November Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg I margen: afgaaer sidste Gang 29 novber. Fredriksværn til Fredrikshavn.

19 Under 9de August sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestæt Kon= gen at resolvere, at det af Bogtrykker Niels Jørgen Berg udgivende Blad Den Bergenske Samler maa indtil videre forsendes med Posterne her i Riget, imod Afgift til Postvæsenet for befordringen af 112 sk., og til Post= mesterne for distributionen af 48 sk., eller i alt 1 Spd. 40 sk. aarlig for hvert med Posten forsendende Exemplar. Foruden disse 1 Spd. 40 sk. bliver envidere af Abonnenterne at betale 2 Spd. 80 sk. aarlig, hvilke tilfalde Du= giveren. De Postvæsenet tilkommende 112 sk. tages paa sædvanlig Maade til Ind= tægt i extracterne og Regnskabet, ligesom betalingen hos Abonnenterne op= pebæres halvaarlig med 2 Spd. for hvert Exemplar. Hvilket herved meddeles. Christiania den 16de November Jonas Collet Postcomptoiret i Kongsberg

20 Under 16de September sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Professorerne Skjelderup og Holst under Titel af Eir, et medisinsk Tidsskrift udgivende Værrk maa, indtil Hans Majestæt naadigst finner for godt annerledes at forordne, forsendes med Posterne her i Riget, imod at 60 Skill., der udgjør 1 / 4 Del af hva der af Abonnenterne betales for Skriftet, afgives til Postvæsenet, nemlig 16 sk. til Postcassen for Befordringen, og det øvrige til Postmesterne for Distributionen, samt at Forsendelsen skeer efterhaanden, saaledes som Rummet i Postsækken maatte tillade det. Efter at have indhentet Vedkommendes Oppgivende om naar Betalingen bliver at erlægge, skulde man herved tjenstlig underrette Postcomptoiret om bemeldte naadigste Resulution, med føyende at Betalingen bliver hos Abom= nenterne at oppebære i hvert Aars October Maaned med 2 Spd. for hvert Exemplar. De Postvæsenet tilkommende 16 sk. teges paa sædvanlig maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania den 8de December 1825 Jonas Collet _ Postcomptoiret i Kongsberg

21 I Januarr Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 19 de Desember Postcomptoiret i Kongsberg

22 Under 11te dennes har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at re= solvere: At det paa Factor Hviids Forlag udkommende Maanedsskrivt: Maa= gazin for Politik, Historie og Literatur maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at det for hert Exemlpar betales til Postvæsenet 1 / 3 Part af Bladets aarlige Kostende, eller 1 Spd.72 sk.,hvoraf Postmesterne erholde de 48 sk og de øvrige tilfalde Postvæsenet for Befordringen: samt at Forsendel= sen med Posterne skeer efterhaanden, som Rummet i Postvæskene tilla= der det. Hvorom Postcomtoriet herved tjenstlig underrettes, med føyende, at Betalingen bliver hos Abonnenterne at oppebære for hvert Hefte ved sammes Modtagelse, som, efter at Distributionsgebyhret og det Postvæsenet kom= mende derfra er fradraget, bliver at tilstille Factor Hviid. Postvæsenet kommende tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 31te Januar Postcomptoiret i Kongsberg

23 Under 12te december f.a. har det naadigst behaget Hans Majestæt Kon= gen at resolvere: At det af Capitaine Geelmuyden og Bogtrykker Christopher Dahl i Bergen udgivende Blad Borgervennen maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der betales til Postvæsenet 80 sk.aarlig af hvert med Posten forsen= dende Exemplar, og at deraf de 48 sk. erlægges til Postvæsenet for Be= fordringen, hvorimod de øvrige 32 sk. tilfalde Postmesteren for Distri= butionen. Hvorom Postcomptoiret herved tjenestlig underrettes, med føyende, at Betal= lingen for hvert Halvaar bliver hos Abonnenterne at oppebære forud ved før= ste Nummers Modtagelse med 96 sk. for 26 No. Eller et Hefte. De Post= væsenet tilkommende 48 sk. tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extrac= terne og Regnskabet. Christiania, den 9de Februar Postcomptoiret i Kongsberg

24 Ved høiste Resulution af 7de dennes er det naadigst bestemt at Borgen= sunds Postcomptoir for Fremtiden skal bære Navn af Aalesunds Postcomptoir: hvilket herved tjeneslig kommuniceres til Iagttagelse. Christiania, den 10de Februar Postcomptoiret i Kongsberg

25 I forbindelse med Departementes Circulaire af 9de November f.a., an= gaaende Søepostens Standsning i Maanederne December, Januar og Febru= ar, meldes herved tjenestlig at Postgangen imellem Fredriksværn og Fredriks= havn vil igjen blive aabnet i Begyndelsen næste Maaned, saaledes at den første Post afgaar fra Fredriksværn til Fredrikshavn den 3die Marts først= kommende.. Christiania, den 22 Februar Postcomptoiret i Kongsberg

26 I April Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres... Christiania, den 20de Marts Postcomptoiret i Kongsberg

27 Vedlagt tilstilles Postcontoiret 1 Exemplar af en under Dags Dato fra Departementet udstedt Bekjentgjørelse betræffende den Por= to, der fra 1ste Juni næstkommende bliver at erlægge for de Breve, der befordres med den over Lessøe og Romsdalen gaaende Post til og fra Molde og Christiansund. 1.) (Postcontoiret anmodes derhos om behagentlig at tilstille enhver af de til sammes District hørende Postaabnere et exemplar af be= meldte Bekjentgjørelse.) 1.) Dette avsnitt er overstreket i originalen. Christiania, den 16de Mai Postcontoiret i Kongsberg

28 Ifølge derom indkommen Indberetning fra redactionen for Rigsti= denden er prisen for næste halvaar nedsatt til 3 Spd. pr. Exemplar, Bog saaledes, at Udenbyes desuden betale de 40 sk. halvaarlig, som for hvert exemplar afgives til Postmesterne. Af disse 40 sk. bliver, ifølge Departementets circulaire af 21de November 1821, 8 sk. at beregne til Indtægt i Extracterne og Regn= skabet, hvorimod de øvrige 32 sk. tilfalde den distribuerende Post= mester. Christiania, den 29de Mai Postcontoiret i Kongsberg

29 Ifølge Postcontoirets Skrivelse af 8de dennes tilskikkes samme herved følgende Blanketter: 11 ½ Bog 1 / 8 Arks indenrigske Karter paa 16 N o 2 Bøger ¼ D to D to 36 D o 1 Bog ¼ D to udenrigske D to 16 D o 1 1 / 5 Bankofortegnelse.- Christiania, den 20de Junii Postcontoiret i Kongsberg

30 I Julii Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 56 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 6 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 72 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 3/4 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 20de Junii Postcontoiret i Kongsberg

31 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 31 te Januarsistleden,be= træffende den Maanedsskriftet Magazin for Politikk, Historie og Litteratur naadigst bevilgede Portomoderation, meldes herved tjenestlig at dertildepar= tementet er indberettet, at Peter Krefting, Copiist i Finants=Departementet, fra næste Maaneds Begyndelse overtages Distributionen af bemeldte Tids= skrift, og at paa Grund deraf reqvisitioner om Skrifet, samt Betalingen før samme bliver for Fremtiden at indsende under Adresse: Redactionen af Ma= gasin for Politikk, Historie og Litteratur. Christiania, den 31de Juli Postcontoiret i Kongsberg

32 . Da Uvished skal finde Sted angaaende efter hvilke Regler Norges Bank modtager og betaler defecte Banksedler, tillader man sig herved tjenstligst i saa Anledning at melde: For 1 / 4 Seddel godtgjøres intet; 1 / 2 Seddel modtages for sammes paa= lydende halve Beløb; 3 / 4 Seddel ligesaa for tre Fjerdedeels Ditto; og for min= dre Manglerene ikke ere fulde Fjerdedele eller Halve tages Hensyn til, om de manglende Stykker med nogen Sandsynlighet vil kunne benyttes til ved Sammensætning med andre stykker at danne en heel Seddel ; Hvor dette syneladende ikke er fældet betales for fulde 3 / 8 det Halve, for fulde 5 / 8 tre Fjerdedele af Seddelens Beløb. I Overeensstemmelse med Directionens offentlige Betjentgjørelse af 18de Juli 1818 meldes endvidere, at Norges Bank aldeles ikke modtager kli= strede Sedler. Directionen for Norges Bank; Trondhjem, den 1ste Septbr Wildhagen Roll Peterson Grabow Postmesteren paa Kongsberg

33 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 3die October f. A. meldes herved tjenstlig, at den Finmarkske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade, som forrige Vinter, og at de til Nordland og Finmarken bestemte breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 12te October dette Aar, og siden hver fjerde Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 1ste Marts Ved at underrette Postcontoiret herom, skulde man tillige have samme anmodet om nøie at iagttage de i Departementets Sirculaire af 17de oct= ober f. A. indeholdte Bestemmelser med hensyn til Convoluteringen af de over Haparanda afsendende Breve. Christiania, den 19de September Postcontoiret i Kongsberg

34 Postcontoiret ville mod behørig Qvittering udbetale til Stempelskjærer Middelthun 4 Spd, som Godtgjørelse For et af ham forfærdiget Postsignet.- Beløbet anføres derefter i Extracterne blant de uanviste Udgifter. Christiania, den 19de September Kongsbergs Postcontoir. -

35 I October Qvartal 1826 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 26de September Postcontoiret i Kongsberg

36 Under 10de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resol= vere: At det af Capitaine Mariboe udgivende Blad Patrouillen maa indtil videre tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der for hvert Exemplar betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af Bladets aarlige Kostende. Ved at communicere Postcontoriet denne Resulution skulde man tillige Melde, at der, ifølge modtagen underretning fra Bladets Udgiver, bliver For hvert Hefte, bestaaende af 24 No. Eller 12 Ark, af Abonnenterne at erlægge 1 Spd. 40 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel kan beregnes til 52 sk., hvilke blive at dele saaledes at 28 sk. tilfalde Post= cassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 24 sk. tilkomme Postmester= ne for Distributionen. Betalingen bliver at erlægge forud ved Modtagelsen af 1ste No. Af hvert Hefte, De Postcassen tilkommende 28 sk. tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 30de October Postcontoiret i Kongsberg

37 At den imellem Fredriksværn og Fredrikdhavn etablerede Søepost, i an= stundende Vinter ligesom i forrige Vinter standser i Maanederne Decem= ber, Januar og Februar saaat alle Breve og Aviser til og fra udlandet i den Tid blive at befordre igjennem Sverig, meddeles herved tjenstlig. Christiania, den 30de October Postcontoiret i Kongsberg

38 Ifølge derom modtagen Underretning fra Redactionen af Morgenbladet er Prisen paa dette Blad fra næste Aars Begyndelse forhøiet fra 3 Sps. 4 Spd. halvaarlig. Hvilket herved tjenestlig meldes Postcontoiret, med = føiende at af bemeldte 4 Spd., der forud blive at betale af Abonnenterne, tilfalde 3 Spd. 60 sk. Udgiveren, hvorimod de øvrige 60 sk. blive at dele saa= ledes at den distribuerende Postmester erholder 24 sk., og Postvæsenet 36. sk., hvilke sidste paa sædvanlig Maade tages til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 8de December Postcontoiret i Kongsberg

39 I Januar Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 19 de Desember Postcontoiret i Kongsberg

40 Foranlediget af et i et indtruffet fælde opstaaet Spørgsmaal om hvorvidt Portofriheds=Attester kunne modtages for udenrigs Brev=Porto, skulde man herved tjenestlig have Postcomptoriet anmodet om behagelig at opgive, hvorvidt det er samme bekjendt, at der gives nogen udtrykkelig Bestemmelse for, at Portofriheds=Attester ikke kunne antages for den undenrigske Porto, der hviler Paa Breve, og i fælde saadan Bestemmelse maatte forefindes i Postcontoirets Archiv, da at indsende Gjenpart deraf hertil. Christiania, den 19de Februar Postcontoiret i Kongsberg

41 Da Søeposten fremtidig skal befordres med Dampfartøyer, men Farten med Disse ikke, som hidtil har været fældet med Seilfartøyerne, kan tage sin Begyndelse i Marts Maaned dette Aar, skulde man herved tjenstlig melde Postcontoriet, at alle Breve og Aviser til og fra Udlandet fremdeles indtil videreblive at befordre gjennem Sverrig. lige skulde man have Postcontoiret anmodet om behagelig at ville med første Post afsende til Laurvigs postcontoir alle de i sidst afvigte November og December Maaneder uindløste udenrigske Breve, som med Søeposten ere ankommet. Christiania, den 21de Februar Postcontoiret i Kongsberg

42 Bekjendtgjørelse Overeenstemmende med Forskrifterne i Kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816, angaaende Portoens Ærlæggelse for Breve med den indenrigske Post, bliver fra 1ste April næstkommende Portoen for de Breve, som befordres over Lessøe og Romsdalen til og fra Aalesund, at erlægge saaledes: Imellem Aalesund og Arendal 20 sk. Brevig 18 Christiania. 16 Christiansand. 20 Drammen 16 Fredrikshald 18 Fredrikstad.. 18 Holmestrand 18 Kongssberg. 18 Kongsvinger 18 Kragerøe.. 18 Laurvig 18 Moss 18 Skien 18 Tønsberg 18 Østerriisøer.. 20 Finants=, Handels= og Toll=Departement, den 8de Marts 1827 _

43 Overeensstemmende med Forskrifterne i Kongelig naadigst Resolution af 5te August 1816, angaaende Portoens Ærlæggelse for Breve med den indenrigske Post, bliver fra 1ste April næstkommende ifølge vedlagte Bekjendtgjørelse den Samme Porto at erlægge for de Breve, som befordres over Lesøe og Roms= dalen til og fra Aalesund, som for de Breve, derbefordres over Lesøe og Romsdalen til og fra Christiansund. Hvilket herved tjenstlig meddeles til Efterretning og Iakttagelse. Christiania, den 9 Marts Postcontoiret i Kongsberg

44 I April Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 14 de Marts Postcontoiret i Kongsberg

45 Under 14de f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At de af Cancelliraad og Sorenskriver Morgenstjerne, Stiftsover= Rettsprocurator Lasson og Lector juris Hjelm udgivende Tidsskrift: Ju= ridske Samlinger, indtil videre maa tilståes en saadan Moderation i Por= toen, at de kan forsendes med Brevposterne, mod at der for hvert Æx= emplar betales til Postvæsenet 1/3 Part af hva der af Abonnenterne er= lægges, til sædvanlig Deling mellom Postcassen og Postmesteren, samt at Forsendelsen skeer efter hånden som Rummet i Postvæskerne tillade det, og endelig at denne ladelse til dets Forsendelse med Brevposterne op= hører i de router, i hvilke Pakkeposter opprettes, saasnart disse komme i Stand. Hvilket herved tjenestlig meldes, med føyende, at der ifølge modtagen Un= derretning fra Skriftets udgivere bliver for hvert Hæfte, bestående af 12 Ark af udenbyes Abonenter at erlægge 1 Spd. 6 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel beregnes til 42 sk., hvilke blive at dele saaledes, at 25 sk. tilfalde Postcassen for befordringen hvorimod de øvrige 17 sk. tilkomme Post= mesteren for Distributionen. De Postkassen tilkommende 25 sk. blive at erlæg= ge forud ved Modtagesen af hvert Hæfte og tages på sædvanlig Maade til indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 29de Marts Postcontoiret i Kongsberg

46 Under 6te f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At de af Stiftsoverrettsprocurator Hans Tøger Winther udgiven= de Blad: Anmeldelser, Litteratur og Kunst vedkommende, maa indtil vi= dere tilstaaes tilståes en saadan Moderation i Portoen, at de kan for= sendes med Posterne, imod at der for hvert Æxemplar betales til Post= vesenet 1/3 Deel af hva der af Abonnenterne betales for samme, hvilken 1/3 Deel bliver paa sædvanlig maade at dele mellem Postcassen og ved= kommende Postmester. Hvilket herved tjenestlig meldes, med føyende, at Prisen, ifølge modtagen Underretning fra Bladets Udgiver, bliver af udenbyes Abonenter aarlig at er= lægge med 1 Spd. 40 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1/3 Deel bereg= nes til 53 sk., hvilke blive at dele saaledes, at 32 sk. tilfalde Postcassen for befordringen hvorimod de øvrige 21 sk. tilkomme Postmesteren for Distribu= tionen. De Postkassen tilkommende 32 sk. blive at erlægge forud ved Modta= gelsen af første Nummer, og tages på sædvanlig Maade til indtægt i Extrac= terne og Regnskabet. Christiania, den 29de Marts Postcontoiret i Kongsberg

47 Departemenet undlader ikke herved tjenestlig at tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en af Departementet under 28de f. M. udstedt Bekjendtgjørelse angaaende en Pakke og Passageerfart med Dampfartøier mellem Frederiksværn, Gothenborg og Kjøbenhavn, samt Kjøbstæderne paa den norske Kyst imellem Christiania og Christiansand, hvilken Fart skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 17de d.m. Ligeledes oversendes en under 31. f.m. udstedt Bekjendtgjørelse, angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra en del Steder, samt i Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøier blive nødvendige.- Christiania, den 7 April Kongsberg Postcontoir

48 Departementet skulle ikke undlade herved tjenstlig at underrette Postcontoi= ret om, at der med Hensyn til Karteringen af de Breve, der ønkses afsendte med Dampfartøyet over Frederiksvern til Udlandet, skal forbeholdes paa samme Maade, som ved Circulaire af 28de April 1821 blev fastsatt med Hensyn til De Breve, der skulde befordres over Fredriksværn til Fredrikshavn, dog med den Forandring, at Brevene nu blive at kartere til den norske Postcommis= sair i København, istedefor til den norske Postcommissair i Frederikshavn, og at istedefor de 14 Specieskilling, som erlagdes for et enkelt Brevs Be= fordring fra Frederiksvern til Fredeikshavn, erlages nu for et enkelt Brevs Befordring fra Fredeiksvern til København 16 Specieskilling. Breve kun= ne ogsaa befordres med Dampfartøyet over Frederiksvern til Gothenborg, imod at der for samme erlegges Betaling, som om de vare befordrede over Frede= rikshavn. andre svenske Steder end Gothenborg ville inntil videre Breve alene kunne befordres over Frederikshald. Christiania, den 8de April Postcontoiret i Kongsberg

49 Ifølge Postcomptoirets Skrivelse af 19de d.m.over- Sendes herved følgense Blanketter: 12 Bøger indenrigske Karter paa 16 N o 2304 s 2 1 / 2 d o 36 d o 240 s 1 1 / 2 d o udenrigske 16 d o og 144 s 2 d o Banko Fortegnelser 192 s Finans Departementets Contoir for Postvæsenet, Christiania, den 21de April Bretteville Kongsberg Postcomptoir

50 Finants-, Handels- og Told-Departement For at forekomme den Forsinkelse i Coprrespondencen mellem de Norske Steder og Helsingøer, som foraarsages derved, at de Breve fra Norge, bestemte til Helsingøer, som befordres med Dampfartøiet, først maae passere over Kjøbenhavn, skulde man tjenestlig have Postcontoiret anmodet om indtil videre at kartere alle til Helsingøer bestemte Breve paa et særskilt Kart directe til det Danske Postcontoir i Helsingøer, og nedlægge samme i en særskilt Pakke eller Pose, der er forseglet med Postcontoirets Segl. I bemeldte Pakke skal tillige følge in Duplo Chartet over de deri værende Breve hvilket paa sædvanlig Maade vise Brevenes Løbe N o paa Kartet, Eiernes Navn og den deraf erlagte Porto. Paa Duplicatet vil Postcontoiret erholde med omgaaende Post Qvittering fra Helsingøers Postcontoir for Brevene. For Befordringen af bemeldte Breve bliver af Afsenderen foruden den sædvanlige Porto fra Afsendelsesstedet til Fredriksværn endvidere for befordringen fra Frederiksværn til Hesingøer at erlægge 16 Specieskilling for hvert enkelt Brev. Christiania, den 17de Mai Postcontoiret paa Kongsberg

51 Under 11. denne Maaned har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere, At det af Bogtrykker Christopher Grandal i Christiania udgivende Missionsblad, maa inntil videre naadigst tilstaaest en saadan Modera= tion i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der forhvert Exemplar betales til Postvæsenet 1 / 3 af vad Abonnenterne er= legge, til sædvanlig Deling mellom Postcassen og Postmesteren. Hvilket herved tjenstlig meldes, med føyende, at der ifølge modtagend Underretning fra Bladets Udgiver vil udkomme ½ Ark in 4to hver anden Uge, hvorfor af udenbyes Abonnenter aarlig blivet at erlægge 60 sk. Den Postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Del eller 20 sk. bliver at dele saaledes, at 12 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 8 sk. tilkomme Postmesteren for Distribusjonen. De Postcassen tilkommende 12 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af hver Aargang og tages paa sædvanlig Maade til Intægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 26de Mai Postcontoiret i Kongsberg

52 Efter vedlagte Schema skulde man tjenstlig anmode Postcontoiret om at vilde medele Oplysning om de i Postcontoirets district værende Postaabnerier, Postgaarde og Postbønder m. m. Christiania, den 11de Junii Postcontoiret i Kongsberg

53 F o r t e g n e l s e over de i N.N. Postcontoirs District værende Postaabnerier, Postgaarde, Postbøder, Postkarle m.m. I hvilken Posttour. Amt og Fogderi e. Poståb nerier. Postg aarde ne Postbø nderne Pos tkar = lene Skydser fra og til N or d S y d Mile Ø st V es t Anmerkninger Imellom Kristiania og Bergen N.N. Amt N.N. Fogd erie " N.N. N.N. } N. N. N. N. } 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 " " 1 1/ 4 Om det er Søe eller Landvei; hvorvidt der er Færgesteder at sætte over, hvorvidt Veien er besværlig o.s.v. - " " " N:N N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 1/ 2 " 1/ 2 " " N.N.Po staabn erie N.N. N.N. } N. N. N. N. } 3 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " 1 1/ 2 2 " " N.N. Fogderi e " N.N. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. 1 " 1 1/ 8

54 Imellom Kristiania og Christian sand N.N. Amt N.N. Fogderi e " N.N. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " " " " 3/ 4 " " 1 1/ 4 " " " N.N.. N. N. 2 2 Gange ugentlig fra N.N. til N.N. 2 do. fra N.N. til N.N. " " " " " 1 1/ 2 1 "

55 I Julii Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres.. Christiania, den 15 de Junii Postcontoiret i Kongsberg

56 Departementet skulde herved tjenestlig oversende en Deel trykte Exemplarer af Lo-ven af 14de f.m., hvorved er bestemt, at Betaligen for Postens Befordring skal saavel i Land= som i Søe=Districterne være lige med Betalingen for den almin= delige Skyds. Man skulle derhos anmærke, at denne høiere Betaling bliver at regne fra Lovens Datum, den 14de Juli d.a. Christiania, den 9 de August Postcontoiret i Kongsberg

57 Efter derom modtaget Underretning fra Revisjons- Departementet tilkommer Hr. Postmesteren ifølge Decisions til Antegnelserne i Kongsbergs Postcontoirs Regnskab for Aaret 1825 godtgjort 46 Skilling, hvilket Beløb De behagentlig ville føre til Udgift i indeværende Aars Regnskab. Christiania, den 13 de August Hr postmester Langballe Kongsberg

58 .. Circulaire Finants-, Handels- og Told-Departement Da Departementet er kommet til Kunnskab om, at de forskjellige Postcontoirer ik= ke beregne paa een og samme Maade de Forskudsskillinger, som i Overeensstemmelse med den Svenske Taxt af 20 Mai 1791 skal betales for de over Hamburg gaaen= de udenrigske Breve, hvortil Aarsagen fornemmelig skal være den, at den Extract af bemeldte Taxt, som i Aaret 1815 ble Postcontoirerne tilstillet, tildels er ufuld= stændig, saa skulde man herved tjenestlig oversende Postcontoiret et trykt Exemplar af ovenmeldte Taxt. Man skulde derhos gjøre Postcontoiret oppmærksom paa, at de i Taxten an= førte Forskudsskillinger blive ifølge Bekjendtgjørelsen at 8 April 1815 at beregne med et læg af 150 p. St. ligesom ogsaa, at der foruten disse Forskudsskillinger bliver at erlægge 1 Rd. Sv. Bco. For befordringen af hvert enkelt Brev gjennem Sverrig til Hamburg. Christiania, den 20 August 1827 Postcontoiret i Kongsberg

59 Finants-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets Circulaire af 19 September f. A. meldes her= ved tjenestlig, at den Finmarske Vinterpost over Haparanda vedbliver i anstundende Vinter paa samme Maade som forrige Vinter, og at de til Nordland og Finmar= ken bestemte Breve afsendes første Gang fra Kongsvinger den 11te October d. A. og siden hver 4de Uge, saa at de til Befordring med denne Post bestemte Breve afsendes sidste Gang fra Kongsvinger den 28 Februar Ved at underrette Postcomptoiret herom skulde man tillige have samme anmo= det om nøie at iakttage de i Departementets Circulaire af 7de October 1825 inde= holdte Bestemmelser med Hensyn til Convoluteringen af de over Haparanda afsen= dende Breve. Christiania den 31 August Postcontoiret i Kongsberg

60 I October Qvartal 1827 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 60 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 4 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 20 de September Postcontoiret i Kongsberg

61 Under 6te d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Protocolsecretair i Høiesteret Henrich Anker Bjerregaard og Fuldmæktig i Statssecretariatet Hans Lassenius Bernhoft udgivende Blad Christioanias Aftenblad indtil videre naadigst tilstaaes en saadan Modera= tion i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der for hvert nummer betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af hva der af Abonnenterne erlegges, til sædvanlig Deling imellem Postcassen og vedkommende Post = mestere. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at Prisen bliver af Abon= enterne qvartaliter erlægge med 1 Spd. 24 sk., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel eller 48 sk. bliver at dele saaledes, at 28 sk. tilfalde Postcassen for Befordrin= gen, horimod de øvrige 20 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 28 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af første Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 26de October Postcontoiret i Kongsberg

62 Finants-, Handels- og Told-Departement At det ved høieste Resolution af Dags Dato er bestemt, at det paa Bogtrykker paa Grøndahls Forlag i Trykken udgivende Skrift: Actions og Defensions Indlæg samt Dom i Rigsretssagene med Statsraads Collett maa portofritt forsendes med Posterne her i Riget, meldes herved tjenestlig. Christiania, den 2den November Kongsberg Postcomptoir

63 Finants-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementet Circulaire af 26de Januar 1824, hvori Postcomptoiret anmodedes om at lade Qvitteringerne eller Legitimationerne for de uanviste Udgifter ledsage det Exemplar af Qvartals= Extracten, som ifølge Circu= laire af 13de September 1823 indsendes til dette Departementet, skulde man her= ved tjenstlig have Postcomptoiret anmodet om for Fremtiden også at indsende Hovedcasse= Qvitteringerne hertil istedefor til Revitions=Departementet. Bemeldte Qvitteringer skulle efter Afbenyttelse blive Revitions=Departementet herfra tilstillede. Christiania, den 10de December Konsberg Postcomtoir.

64 Finants-, Handels- og Told-Departement Man skulde herved tjenestlig meddele, at Betalingen for Maanedsskriftet Maga= zin for Politikk, Historie og Litteratur bliver fra næstkommende Aars Begynnelse af Abonnenterne at erlægge med en Spd. 60 sk. for hvert Bind, bestaaende af 3 Hefter, hvilken Betaling erlægges ved Modtagelsen af 1ste hefte. Den postvæ= senet tilkommende 1 / 3 Deel eller 60 sk. bliver at dele saaledes, at 36 sk. tilfalder Postcassen for Befordingen, hvorimod de øvrige 24 sk. tilkommer Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 36 sk. tages på sædvanlig Maade til Indtægt i æxtracterne og Regnskabet. Christiania, den 10de December Konsberg Postcomtoir.

65 Finants-, Handels- og Told-Departement I Januar Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 13 December Postcontoiret i Kongsberg

66 Under 16de d. M. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Overlærer M. C. Hansen udgivende Blad Den Norske Hus= ven indtil videre naadigst tilstaaes en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Brevposterne, imod at der for hvert nummer betales til Postvæsenet 1 / 3 Deel af hva der af Abonnenterne erlegges, til sædvanlig Deling mellem Postcassen og vedkommende Postmestere. Hvilket herved tjenstlig meddeles med føiende, at Prisen bliver af Abonen= terne erlægge halvaarig med 2 Spd., hvoraf den Postvæsenet tilkommende 1 / 3 Deel eller 80 sk.bliver at dele saaledes, at 48 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvor= imod de øvrige 32 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcassen tilkommende 48 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af 1st Nummer, og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Æxtracterne og Regnskabet. Christiania, den 31. Januar Postcontoiret i Kongsberg

67 I Forbindelse med Departementets Circulaire af 31te August f. A. meldes herved Tjenestlig, at det ved Kongelig naadigst Resulution af 16de f. M. er bestemt, at den Post, som hidtil har afgaaet en Gang hver 4de Uge i Vintermaanederne fra 5te November til 24de Marts, i alt 6 Gange om Aaret, fra Haparanda over Karasunda til Alten og Tromsøe og tilbage, i dets Sted skal for Fremtiden gaae imellem bemeldte Steder een Gang hver 4de Uge hele Aaret gjennem. Denne Post tager sin begyn= delse I inneværende aar I Fortsættelse af Vinterposten, og vil 1ste gang afgaae fra Kongsvinger Torsdagen den 27de denne Maaned og siden regelmæssig hver 4de Uge så vel Sommer som Vinter. Ved at underrette Postcomptoiret herom skulde man tillige have Samme anmodet om, med Hensyn til de med bemeldte Post befor= drende Breve, at følge de samme Regler, som hidtil have været iakttagene ved Vinter= posten over Haparanda. Christiania, den 11te Marts Postcontoiret i Kongsberg

68 I April Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7 Marts Postcontoiret i Kongsberg

69 Departementet skulde herved tjenestlig tilstille Postcontoiret til Underretning endeel Exemplarer af en under 31te forrige Maaned utstædt Bekjendtgjørelse angaaende Pakke- og Passageer-Farten med det Norske Postvæsens Dampfartøier mellem Fredriksværn, Gothenborg og Kjøbenhavn samt Kjøbstæderne paa den Norske Kyst mellem Christiania og Christiansand for indeværende Aar, hvilken Fart skal tage sin Begyndelse Tirsdagen den 15de denne Maaned. Ligeledes oversendes en under samme Dato udstædt bekjendtgjørelse angaaende de Forandringer i Posternes Afgangstid fra endeel Steder samt Brevenes Indleveringstid, som paa Grund af Postens Befordring med Dampfartøier blive nødvendige. Christiania, den 7 April Kongsbergs Postcontoir

70 Ved hoslagt at tilstille Postcomptoiret Gjenpart af endeel Bestemmelser i den nu afsluttede Convention med Danmark, betræffende Postgangen mellem Fredriksværn og Kjøbenhavn med Dampfartøi skulde man tjenestlig have Postcomptoiret anmodet om at tage bemeldte Bestemmelser til Følge, hvorhos gjøres opmærksom paa, at de Breve, der ifølge Departementets Circulaire af 8de April 1827 skulde karteres til den Norske postcommissair i Kjøbenhavn, bliver i Overeensstemmelse med Conventionen fremtidig at kartere til det Helsingøerske Postcomptoir i Kjøbenhavn. Christiania, den 10 April Kongsbergs Postcomptoir

71 At det naadigst er tilladt Bogtrykker Grøndahl portofrit at forsende med Posterne de efter Kirke=Departementets Foranstaltning udgivende Tabeller til Brug ved Vekselunderviisningen, meldes herved tjenestlig ifølge Befaling. Christiania, den 15 April Kongsbergs Postcomtoir.

72 Under 24de f.m. har det naadigst behaget Hans Majestæt at resolvere: At det af Stiftsoverretsprocurator Hans T. Winther udgivende Blad Søndagsbladet maa indtil videre naadigst tilstaa en saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne, imod at der for hvert Exem= plar betales til Postvæsenet ⅓ Deel af hva der af Abonnenterne erlægges for samme, hvilket ⅓ Deel bliver paa sædvanliog Maade at delle mellem Post= cassen og vedkommende Postmester Hvilket herved tjenstlig meddeles med føyende, at Prisen bliver af Abonennenterne at erlægge halvaarig med 3 Spd., hvoraf den Postvæsenet tilkommende ⅓ Deel el= ler 1 Spd. bliver at dele saaledes, at 72 sk. tilfalde Postcassen for Befordringen, hvorimod de øvrige 48 sk. tilkomme Postmesteren for Distributionen. De Postcas= sen tilkommende 72 sk. blive at erlægge forud ved Modtagelsen af 1ste Nummer og tages paa sædvanlig Maade til Indtægt i Extracterne og Regnskabet. Christiania, den 30. April Postcomptoiret i Kongsberg

73 At Departemenet har anviist paa Zahlcassen de i Post Comptoirets Extracter for Aaret 1827 anførte uanviste Udgifter, nemlig: 1. Efter Extracten for 2det Qvartal 1 Spd de d to 80 tilsammen 1 Spd 112 s. meddeles herved tjenslig. Christiania, den 30. April Kongsberg Postcomptoir

74 Ifølge Postcomtoirets Skrivelse af 26de f.m. tilstilles Samme herved følgende Blanketter, nemlig: 12 Bøger 1/8 Arks indenrigske Karter paa 16 n o 3 D to ¼ d o d o. 36 d o ½ d o ½ d o d o. 72 d o 2 d o udenrigske d o. 16 d o 2 d o Bankfortegnelser. Christiania, den 3. juni Bretteville Kongsberg Postcomptoir

75 I Juli Qvartal 1828 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i danske Rigsbankpenge Sølv bestemte Postporto, at oppe= bære med norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco med 64 Specieskilling, saa at for 1 skil= ling Svensk banco erlægges 1 1 / 3 Speciesskilling; og 1 Dansk Rigsbankdaler Sølv med 84 Speciesskilling, saa at for 1 Rigs= bankskilling Sølv erlægges 7 / 8 Speciesskilling; Hvilket herved til Efterretning og Iagttagelse, communiceres. Christiania, den 7. Juni Postcomtoiret i Kongsberg

76 Etter derom modtaget Underretning fra Revisions Departementet er Hr. Postmesteren ifølge Decision til Antegnelserne i Kongsberg Postcomptoirs Regnskab for Aaret 1826 tilpligtet at tilsvare 1 Spd. 16s. som De tjenstlig Anmodes om inden 4 Uger at indbetale i Zahlcassen under Forklaring om, at samme er decideret Ansvar efter bemeldte Regnskab. Zahlcassens Prima-Qvittering bliver derefter hertil at indsende, hvorimod beløbet føres til Indtægt i indeværende Aars Regnskab under Benævnelse decideret Ansvar for Aaret Christiania, den 15. August Bretteville konst. Fuldmægtig Hr. Postmester Langballe Kongsberg.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD

Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD Om Portconsumtionen i Thisted AF R. SVALGAARD BETEGNELSEN CONSUMTION dækker over en række afgifter af forskellig art (herunder formalingsafgifter), der opkrævedes under Enevælden. Disse kongelige afgifter

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814 DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER LEDER: ADOLF HOEL MEDDELELSE Nr. 39 GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere