GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 70. november Den allestedsnærværende og ligegyldig(gørend)e globalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 70. november 2005. Den allestedsnærværende og ligegyldig(gørend)e globalisering"

Transkript

1 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 70. november 2005 Den allestedsnærværende og ligegyldig(gørend)e globalisering Følgesedler til foredrag på Holmen, d.25. nov. 2005, v. Steen Nepper Larsen 1. Et virvar af definitioner & muligheder - orienteringsproblemerne er enorme WWW-Google: hits på dansk; på engelsk/amerikansk; på tysk. Anthony Giddens i The Consequences of Modernity (fra 1990): Globaliseringen kan defineres som intensiveringen af verdensomspændende sociale relationer, som forbinder fjerne lokaliteten på en sådan måde, at lokale begivenheden påvirkes af hændelser, de finder sted mange kilometer væk og vice versa. Robert Robertson i Globalization (London 1992): Globalisering som begreb henviser til verden sammenpresning/fortætning og til en intensivering af bevidstheden om verden som en helhed & "Brugen af navneordet "globalisering" har udviklet sig for relativt nylig. Ordet blev ikke anerkendt som et betydningsfuldt begreb før begyndelsen eller midten af 1980`erne, til trods for en spredt anvendelse inden da. I anden halvdel af 1980`erne voksede brugen af det enormt, så meget at det næsten er umuligt at spore mønstrene i dets aktuelle spredning over et stort antal områder af livet i forskelle dele af verden." ("Globaliseringens problem i GRUS, nr. 41, 1993, s.6) Hans-Henrik Holm og Georg Sørensen proklamerer: "Globalisering kan defineres som en intensivering af økonomiske, politiske og kulturelle relationer på tværs af grænser. Globaliseringen er ulige, fordi den varierer både i bredden (geografisk) og i dybden (intensitet). Teknologisk forandring er formentlig globaliseringens vigtigste, om end langt fra eneste, årsag." (i International politik efter den kolde krig, i Politica, 26. årg. nr. 2, 1994, s.150). Peter Kemp: På en måde er den sande verdensborger, selv i en global tid, en drømmer. (s.262) & Verdensborgeren betyder i vor tid det menneske, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til

2 løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden. (s.15) (Muligheder for global governance er aldeles omdiskuteret blandt teoretikere og aktivister). Forfatteren Carsten Jensen: Vi bliver som Atlas og Herkules (himmelhvælvingsbærere). Den globale slagmark ligger i hver af os. Ønsker vi friheden, den tungeste af alle byrder? 2. Findes der globalisering i bestemt form éntal? Globaliseringen i bestemt form éntal som dén store fortælling & legitimeringsbase som ufravigelig, normativ virkelighed årsag og virkning på én gang (tilskrevet omnipotente, metafysiske egenskaber som en profan GUD) men den findes ikke & dog den er LIGEGYLDIGgørende & en stærk fantasme, en særdeles anmassende papirtiger. Sproghypnose. For ganske få år siden talte alle om internationalisering. På et G7møde i Frankrig, hvor verdens syv rigeste nationer mødtes, dukkede et nyt begreb op. Den franske præsident Chirac talte om globalisering. Statslederes og forskeres brug af ordet globalisering kan dække over mange forskellige fænomener og opfattelser. Mange opfattelser af globaliseringen er bestemt ikke nye. I de sidste 500 år har mennesker handlet interkontinentalt med hinanden. I modstrid med forventningerne fra liberalisterne har det ikke medført fred (kilde: 3. Fire logiske tilgange og fem mulige indgange til globalisering som fænomen Jamesons fire logiske positioner på globaliseringen som fænomen i Notes on Globalization as a Philosophical Issue (i Jameson & Miyoshi (red.)): 1) Globalisering eksisterer ikke, 2) Globalisering - ikke noget nyt under solen, 3) Globalisering - en ny form for netværks-verdensmarkedkapitalisme - et nyt niveau inden for noget allerede kendt, 4) Noget nyt er på færde Jameson arbejder oxymoront: Der kan være tale om homogenisering og heterogenisering på én gang, om identitetstvang og mulighed for ikke-identitet, om kompleksitetsforøgelse og kompleksitetsreduktion og om hyperregulering & deregulering på forskellige akser (socialt, kulturelt, politisk, økonomisk etc.). Stigningstakten paradoksalt og overraskende: Mere samfundsmæssig afhængighed og mere individualisering på én gang (Niels Mortensen & Carsten Jensen). Ingen absolut modsætning. Jameson (2000) skelner mellem 5 indgange til begrebet: den teknologiske den politiske den kulturelle den økonomiske og den sociale globalisering (den økologiske dims. som et 6. ben). Et dragende forskningsfelt tegner sig: At undersøge usamtidigheder (i gennemslagsmodi realt og mentalt efterslæb og forspring, nedsivning og interdependens mellem de 5 forskellige indgange) og se på formforskelle og overlapningsrelationer både i et globalt, nationalt, et lokalt og et individuelt perspektiv..så vil der blive produceret /blotlagt kompleksitet til den store guldmedalje. Aksespring, skala, enhed må præciseres Globalization falls outside the established academic disciplines, as a sign of the emergence of a new kind of social phenomenon. (Jameson i Jameson/Miyoshi (ed.), p.xi) ingen kan monopolisere begrebet; alle spiller social-volley med det uden at kunne grundslagene, Jameson siger, at globalisering er an untotalizable totality which intensifies binary relation between its parts mostly nations, but also regions and groups. Globalisering viser sig som patterns of negative and positive exchanges. som den gamle klassekamp inden for nationalstaten (p. xii).

3 4. Kan menneskelivet globaliseres? Hvor megen globalisering kan mennesket tåle? For det første kan mennesket principielt deltage i global kommunikation og rejse hvorhen det vil men det kan ikke bo eller befinde sig overalt modsat penge-, vare- og tegnstrømme. Med et 4-dobbelt kropsfænomenologisk & hermeneutisk filosofisk ontologisk blik fremturer jeg: At menneske er være 1) situeret (lokaliseret), 2) inkarneret, 3) ikke at være i alle sprog- og 4) livsformer på én gang (socialiseret er jeg også; gensidigt afhængig; etisk forpligtet m.v.) & at være 5) i denne tid, historiseret på denne vis. Vi er aldrig disinteresserede nomader, rene bevidstheder endsige blot placeret i forskelsløse og udskiftelige 3- og/eller 4-dimensionsale koordinatsystemer. To be at all to exist in any way is to be somewhere, and to be somewhere is to be in some kind of place (Casey, p.ix). Vi er dømt til mening. For det andet er det nødvendigt at lære at være kræsen og at udvikle et kulturelt immunforsvar og et personligt-investeret, heroisk-autonomt filterapparat hvis man ikke skal se sig selv blive overstrømmet af dårlig kvalitet, støj og dumhed i lange baner. Ikke nyt: OK, folks. Don t touch that dial I am the slime from the video (Frank Zappa: I am the Slime, fra Overnite Sensation, 1973) & Got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from (Pink Floyd: Nobody Home, fra The Wall, 1979) Er der grænser for, hvor meget globalisering, mennesket kan tåle spørger Rüdiger Safranski? Et selvbevidst og krævende afkald på ikke/aldrig at lade sig overstrømme af den forhastede og flygtige informationsflod - og i stedet at hylde og udfolde: die Verlangsamung, den Eigensinn, den Ortsinn, das Abschalten, das Unerreichbar- Sein. Das Ganze lässt sich denken, aber nicht leben. 5. Globaliseringstvetydigheder Er globalisering lig med amerikanisering (= comsumerism, massificeret underholdning, ikke-oplysning)? Den sexede kapitalisme er begærsindfangende & vareliggørende på alle niveauer Ny økonomi, ny teknologi, vækst, konkurrencedygtighed & angst- og bekymringsproduktion Økonomiens determinerende betydning; markedsgørelsens nødvendighed. Staten er en aktiv tilvejebringer af almene produktions- og reproduktionsbetingelser. Glokaliseringsteorier. 6. Homogenisering af rum og tid

4 Globalisering er abstrakt universalisme, distanceovervindelse og synkronicitet. Afstandene søges neutraliseret. Der speedes op. Viden afsubstantialiseres. Historien iscenesættes efter behov. Event management er tidens løsen. Globalisering er den realt universaliserede ligegyldighed. 7. Personalisering af arbejdskraften. Altid på vej. Global branding på alle skalatrin De velvillige og energiske humane agenter for handels-, industri- finans-, symbol- og tegnkapitalen arbejder utrætteligt for globaliseringens udbredelse. Globalisering er dog ikke blot et nyt fænomen født på tærsklen til det 21. århundrede. Viden om jordoverfladen har altid dannet grundlag for magtudfoldelse, og den tidligere globalisering involverede opdagelsesrejsende og søfarende sjæle, flåde- og handelsfolk, missionærer og ikke mindst begavede korttegnere (kosmografer). Globaliseringen byder på et tvungent naboskab mellem utallige, tilfældigt eksisterende mennesker. Ko-eksistenstrykket skaber usikkerhed og frustration, men i udvalgte høje stunder kan det også give ny næring til gamle drømme om en verdensborgerlig fornuft og en evig fred på jord. Hele spændvidden af orienteringsmuligheder mellem fremmedhad og kosmopolitik står frem i lys. Personal branding. Erfaringsløshedens tidsalder. Kontaktløs interaktion mellem glaserede overflader i lunkne rum. Systematisk kommunikationsindsnævring. Blaserte blikke. En radikal afkobling af stedet og selvet. Den moderne arbejdskraft er blevet personliggjort. Til salg med hud og hår 24 timer. Transparente kontormiljøer. Personligheden modelleres af globaliseringen. 8. Ikke alle er med Kapitalens indre verdensrum har ikke plads til alle mennesker. Dens aktivitetsrum dækker kun ca. en 1/10 af klodens geografiske fastland, og knap 1/3 af menneskeheden er med. Perioden lignede på sin vis vor tid: åben verdenshandel (det billige korn, bomuld, kul m.v.) & dog eks. Kina på vej tilbage til sin verdenshandelsprocentdel som landet havde før de to verdenskrige. Protektionismen væltede massivt frem (efter 1918 & eksisterer stadigvæk på trods af al glorværdig skåltale om frihandel og åbne grænser) Präsenzkulturel blindhed at trække sig tilbage til nutiden (Norbert Elias). Efterslæb & paralleller: Barn og mor (mor = privativ; urlivmoder; sikkerhed; immunisering, livslang navlestreng) - Geocentrisme (etnocentrisme, fremmedhad, angst. Leverpostej; se SNL 2002) heliocentrisme (planetar makroskopisk etik, Karl-Otto Apel). 9. Livskunstens mulighed J. Nouvel & E.S. Casey & D. Liebeskind Attack (Genova, Seattle etc.) kritik som regressiv (& fremadpegende Kritikken af globaliseringen er ofte selv globaliseret. Kritikken medproduceres. Videnskab og filosofi er internationaliseret (men næppe globaliseret I den moderne verden er det livskunst at stræbe efter at forme noget ikke-ligegyldigt midt i det ligegyldige. Opstand må der til mod en indskrumpet verden. Det lokale må gentilegnes i sin egen ret uden rethaveriskhed. De globale udfordringer må ses lige ret i øjnene. Blikket må søge langt ud over de klaustrofobiske nationale, klassemæssige og livsstilssegmenterede rum. Associationer af mennesker må danne og stabilisere besjælede sfærer af skøn menneskelig kunstighed bygget med vilje og af værdighed. I disse tilvejebragte skrøbelige og foreløbige rum kommer der til at leve mennesker, der forsøger at genkoble selvet og stedet.

5 Samtalens mulighed eksisterer.lukketheden er et taberprojekt. Fortiden er ikke færdig emd sig selv. Fremtiden er uvis & allerede begyndt. Referencer: E. S. Casey: The Fate of Place, Berkeley 1997 Fredric Jameson: Globalization and political strategy, i New Left Review 4, Jul.-Aug Fredric Jameson & Masao Miyoshi (ed.): The Cultures of Globalization, Durham and London 1998 Carsten Jensen: Herkules dilemma den enkeltes byrde, essay i Information d.17. okt Lars Bo Kaspersen: Globalskabens årti?, kronik i tidsskriftet Dansk Sociologi nr.1, april 2001 Lars Bo Kaspersen (red.): Globalisering på vrangen politiske, økonomiske og kulturelle perspektiver, Kbh Peter Kemp: Verdensborgeren som pædagogisk ideal, Kbh Ole Fogh Kirkeby: Loyalitet, Frederiksberg 2002 Steen Nepper Larsen: Staten uden ambitioner, kronik i tidsskriftet Dansk Sociologi nr.1, april 2002 Steen Nepper Larsen: Filosofiske betænkeligheder, kommentar i tidsskriftet Dansk Sociologi nr.4, dec Steen Nepper Larsen: Kælen kommercialisme, kronik i Information, d.1. febr Steen Nepper Larsen: Den ligegyldige globalisering, kronik i Information, d.5. sept Steen Nepper Larsen: Uddannelsespolitikkens to tunger, essay i Dansk pædagogisk Tidsskrift nr.3, sept Steen Nepper Larsen: Verdens bedste folkeskole? En kritik af regeringens udspil, artikel til Dansk pædagogisk Tidsskrift 2005 (in print) Karl Marx & Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest, opr. fra 1848 A. Michelsen & Frederik Stjernfelt (red.): Rum og fænomenologi, Kbh Glen Mikkelsen: Her kommer globaliseringen, artikel i Information, d.9. aug (efterfølgende bagsideleder af je : Globlablablalisering, d.10. aug Nils Mortensen: Det paradoksale samfund, Kbh Antonio Negri & Michel Hardt: Empire, Harvard/Boston 2000 Antonio Negri & Michael Hardt: Multitude. War and Democracy in The Age of Empire, New York 2004 Regeringen (i DK): Verdens bedste folkeskole, August 2005 (22 sider) Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?, München 2003 (findes også på dansk: Hvor meget globalisering kan mennesket tåle?, Kbh. 2004) Peter Sloterdijk: Sphären III. Schäume.Plurale Sphärologie, Frankfurt a/m 2004

6 Peter Sloterdijk: Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine Theorie der Globalisierung,, Frankfurt am Main et link til artiklen Globalisering - en verden af betydninger

Der er noget på spil - tanker om kreativitet

Der er noget på spil - tanker om kreativitet Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 1, side 57-68 Steen Nepper Larsen Der er noget på spil - tanker om kreativitet Steen Nepper Larsen (SNL), lektor v. GNOSIS,

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 96 december

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København

Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København 1. PROBLEMFELT... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING... 2 2. METODEAFSNIT... 3 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG - METATEORI... 3 2.2 OPGAVESTRUKTUR... 4 2.2.1

Læs mere

Identitet og samfund under forandring

Identitet og samfund under forandring Identitet og samfund under forandring Når man opfordres til at skrive og analysere om unge som gruppe er det næsten altid under-forstået at unge er anderledes (værre) end voksne (ældre) hvorfor ellers

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Den etiske bølge af umenneskelighed

Den etiske bølge af umenneskelighed Den etiske bølge af umenneskelighed om bio-etik, utilitarisme og liberalisme Asger Sørensen, Ph.d. Handelshøjskolen i København Den filosofiske etik er i krise. Etikken vil sige noget alment om moralske

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Finn Janning: Filosofi, kunst og lederskab samtaler med Ole Fogh Kirkeby 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning: Poetisk

Læs mere

Individet i det senmoderne samfund

Individet i det senmoderne samfund Individet i det senmoderne samfund Antropologi vs. Systemteori Erkendelsens fremskridt betyder for samfundsvidenskaben, at der gøres fremskridt i erkendelsen af betingelserne for erkendelse. Pindsvinet

Læs mere

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet

Steen Hildebrandt BØRNENE ER DET VIGTIGSTE - fremtiden, skolen og barnet Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, ledelses- og organisationsforsker, medforfatter til bøgerne Empati - det der holder verden sammen og Når klokken ringer ud, forfatter, redaktør

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Samvittighed på dagsordenen

Samvittighed på dagsordenen Samvittighed på dagsordenen Hans Lassen SAMVITTIGHED PÅ DAGSORDENEN Tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Et dokumentarisk essay Aschehoug Samvittighed på dagsordenen 2000 Hans Lassen & Aschehoug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Det produktive samfund

Det produktive samfund Det produktive samfund Det produktive samfund Seks kapitler af industrialiseringens idéhistorie Jeppe Nevers Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 University

Læs mere

En komparativ indholdsanalyse af CBS Evening News og TV-avisen, kl. 18:30 med fokus på de lette tendenser i den seriøse TV-nyhedsformidling.

En komparativ indholdsanalyse af CBS Evening News og TV-avisen, kl. 18:30 med fokus på de lette tendenser i den seriøse TV-nyhedsformidling. En komparativ indholdsanalyse af CBS Evening News og TV-avisen, kl. 18:30 med fokus på de lette tendenser i den seriøse TV-nyhedsformidling. Speciale Mette Charis Buchman Københavns Universitet Medievidenskab

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005)

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Skrevet af Troels Riis Larsen Specialevejleder: Poul Villaume Københavns Universitet SAXO instituttet, Afdeling for

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere

Globale og lokale missionsudfordringer. for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede

Globale og lokale missionsudfordringer. for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede Globale og lokale missionsudfordringer for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede I en verden, som i stigende grad er præget af postmodernitet og globalisering, hvor religionerne oplever

Læs mere

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case...

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case... Abstract The objective of this study is to examine how travel agencies advertise for trips to Cape Town and townships in South Africa. The examination includes how the advertisement affects the local people

Læs mere

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen NATO som globo-cop? Kristian Søby Kristensen og Jens Ringsmose EU s umulige grænsekontrol Thomas Gammeltoft-Hansen Venstre

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere