Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt sankenævnenes 2009

2 Årsberetning 2009 Vurderingsankenævn

3 Indhold Forord Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Værdigrundlag Mission og visioner Vurderingsankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed Vurderingsankenævnenes opgaver Ankenævnssekretariaterne Vurderingsankenævnenes sagsbehandling Sådan træffer et vurderingsankenævn sine afgørelser Vurderingsankenævnenes møder Vurderingsankenævnsforeningen Behandlede sager Tilgang og afgang Beholdning Sagsbehandlingstid Besigtigelser Afsluttende bemærkninger Bilag: De 15 vurderingsankenævn... 18

4 Forord Dette er den tredje beretning fra Ankecentret om vurderingsankenævnenes virksomhed. Formålet med beretningen er at informere om vurderingsankenævnenes opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december Der redegøres blandt andet for antallet af klager og udfaldet heraf. Beretningen indeholder også oplysninger om vurderingsankenævnenes sammensætning, opgaver og arbejdsgrundlag. Beretningen er udarbejdet med henblik på at udbrede kendskabet til vurderingsankenævnenes virke og funktioner samt for at skabe åbenhed omkring vurderingsankenævnenes arbejde. Vurderingsankenævnene har en hjemmeside med oplysninger om nævnene med bl.a. information om klageprocedurer og regelgrundlag. Der er adgang til hjemmesiden via SKATs hjemmeside ( - under Om koncernen Vurderingsankenævn ). De 15 vurderingsankenævn har hver især offentliggjort en beretning for Disse er tilgængelige på vurderingsankenævnenes hjemmeside under Se ankenævnenes årsberetninger. Ankecentret, juni 2010 Bent Madsen Ankechef 1

5 1 Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Vurderingsankenævnene hører under Skatteministeriet og er første administrative klageinstans for afgørelser truffet af SKAT vedr. vurdering af fast ejendom (se nærmere om nævnenes opgaver i afsnit 3). Vurderingsankenævnene er en lokal lægmandsinstans. Der er udarbejdet en forretningsorden for vurderingsankenævnene, hvori regler og procedurer på området er beskrevet (se nærmere i afsnit 5). 1.1 Værdigrundlag Vurderingsankenævnenes værdigrundlag er, at der træffes afgørelser af høj kvalitet. Forudsætningen herfor er, at der med den enkelte borger eller virksomhed som udgangspunkt tilrettelægges en sagsbehandling, der gennem dialog sikrer det nødvendige grundlag for, at nævnet træffer en korrekt afgørelse, og at det sker så hurtigt som muligt. Vurderingsankenævnets sagsbehandling skal være et attraktivt tilbud til enhver borger og virksomhed, der er uenig i en afgørelse truffet af SKAT. Vurderingsankenævnet medvirker dermed til at øge befolkningens tryghed ved skatte- og afgiftssystemet. Forudsætningerne herfor er: Det er let at klage til vurderingsankenævnet. Klagebehandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borger eller virksomheds situation. Kommunikationen er god og forståelig. Sagsbehandlingen er saglig, regelret og hurtig. Nævnet træffer selvstændige afgørelser (uafhængighed af SKAT). Det nytter at klage, også hvis man ikke får medhold, fordi bedre information giver større forståelse for afgørelsen. For at oplyse sagen fyldestgørende besigtiger nævnet ejendommen, når dette er relevant. 2

6 1.2 Mission og visioner Fælles for hele skatteministeriets område er følgende mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen. Retssikkerhed Service Effektivitet Åbenhed Attraktiv arbejdsplads Kvalitet Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med. Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. 3

7 2 Vurderingsankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed I beretningsperioden er der i alt 15 vurderingsankenævn. Vurderingsankenævnenes navne og adresser fremgår af beretningen som bilag. Medlemmer af vurderingsankenævnene og suppleanter udnævnes af skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil 1, og har en funktionsperiode på fire år. Pr. 1. juli 2010 udnævnes medlemmer til en ny periode. Medlemmerne af de enkelte vurderingsankenævn er udnævnt efter indstillinger fra kommunalbestyrelserne i de kommuner (eller en del af dem) 2, som det enkelte nævn dækker. På vurderingsankenævnenes hjemmeside kan sammensætningen af de enkelte nævn findes. Hvervet som vurderingsankenævnsmedlem er borgerligt ombud. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af medlemmer i det enkelte vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens 8, stk. 1. Kredsinddelingen og antal medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn er fastsat i kredsinddelingsbekendtgørelsen. (bekendtgørelse nr af 12. december 2006). I 2009 blev der vedtaget en ny kredsinddelingsbekendtgørelse, der er gældende for de nye nævn som tiltræder pr. 1. juli 2010 (Bekendtgørelse nr af 10. nov. 2009). Det enkelte nævn vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. For at nævnet kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer deltage. Formanden (eller en næstformand) skal deltage i afgørelsen. I 2008 vedtog Folketinget en ændring af skatteforvaltningsloven, som medfører, at et vurderingsankenævn kan vælge at opdele sig i besluttende led bestående af mindst 3 medlemmer. Formanden eller næstformanden skal deltage i et sådant besluttende led. Flere nævn har i 2009 gjort brug af denne mulighed. 1 Skatteministeren har den 22. januar 2009 bemyndiget chefen for SKATs Ankecenter hertil (SKM SKAT). 2 Der er 17 kommuner, som ikke har repræsentanter i vurderingsankenævnene. 4

8 For den borger, der klager, betyder en opdeling i besluttende led, at man vil møde et reduceret antal nævnsmedlemmer, hvis man ønsker at forelægge sin sag for nævnet. Det kan også i nogle tilfælde betyde kortere afstand til mødet med nævnet, hvis det besluttende led holder møder lokalt. 5

9 3 Vurderingsankenævnenes opgaver Nævnenes opgaver, der er beskrevet i skatteforvaltningslovens 6, er at afgøre klager over SKATs afgørelser vedrørende: fastsættelse og omberegning af ejendomsværdi og grundværdi fradrag i grundværdien for grundforbedringer hvorvidt en nybygning skal vurderes som færdigbygget en ejendoms benyttelse (benyttelseskode) hvorvidt en ejendom må anses for undtaget fra vurdering udstedelse af værdiforringelseserklæringer Når SKAT har truffet afgørelse, kan der klages til vurderingsankenævnet. Klagen skal sendes til SKAT. Hvis SKAT på grundlag af klagen finder anledning til at genoptage afgørelsen, kan SKAT, hvis borgeren er enig heri, genoptage afgørelsen (remonstration). I andre tilfælde videresender SKAT klagen til vurderingsankenævnet sammen med sin udtalelse om klagen. Beboelsesejendomme bliver ordinært vurderet pr. 1. oktober i ulige år og andre ejendomme pr. 1. oktober i lige år (vurderingslovens 1) 3. Andre ejendomme er eks. landbrug, forretning mv. Meddelelsen om vurderingen bliver udsendt i begyndelsen af året efter vurderingsåret, og klagefristen er 1. juli i året efter vurderingsåret. Klager tilgået vurderingsankenævnene i beretningsperioden vedrører således primært den ordinære vurdering Vurderingsankenævnene har de seneste år ud over de mere almindelige vurderingsklager modtaget et betydeligt antal sager vedrørende fradrag i grundværdien for grundforbedringer (vurderingslovens 17), hvor ejer hos SKAT har anmodet om genoptagelse 4. Sagerne vedrører grundforbedringer foretaget indenfor de seneste 30 år. Vurderingsankenævnet kan efter anmodning fra en borger genoptage egne afgørelser, hvis der fremlægges nye oplysninger. 3 Bekendtgørelse nr. 814 af 26. juni 2007 angiver den præcise fordeling på lige/ulige år. 4 Antallet af klager på dette område har sammenhæng med ophævelsen af de tidligere 19 og 20 i vurderingsloven (ved lov nr. 483 af 7. juni 2001), som begrænsede en ejers adgang til på et senere tidspunkt at påklage størrelsen af fradraget for grundforbedringer, der ikke er givet fradrag for ved den første vurdering efter forbedringens fuldførelse. 6

10 4 Ankenævnssekretariaterne Af retssikkerhedsmæssige grunde er det bestemt, at sekretariatsbetjeningen af ankenævn (skatte-, vurderings- og motorankenævn) er udskilt fra den øvrige del af SKAT i en selvstændig og uafhængig enhed (Ankesøjlen). Ankechefen er øverste leder af Ankesøjlen og dermed for de enkelte ankenævnssekretariater, men har ingen ledelsesbeføjelser i forhold til ankenævnene. Ankechefens ledelsessekretariat ligger i Svendborg, og ankenævnssekretariaterne er fordelt rundt i landet. Udgangspunktet ved placering af ankenævnssekretariater har været, at de ikke må ligge i samme byer som skattecentre. Ankesøjlens struktur blev ændret i 2009 efter skatteministerens beslutning. Antallet af ankenævnssekretariater blev reduceret fra 15 til 9, således at der nu er 5 sekretariater i Jylland og 4 på Sjælland samt en afdeling på Bornholm. 5 Ændringen i sekretariatsstrukturen er sket for at tilpasse ressourcerne til en konstateret lavere sagstilgang på skatteankenævnsområdet samt for at skabe stordriftsfordele og udjævning ved, at sekretariatsmedarbejdere efter behov kan betjene to eller tre typer ankenævn. Den nye sekretariatsstruktur er blevet implementeret løbende i 1. halvår af Vurderingsankenævnene havde i 2008 en ekstraordinær stor tilgang af klager, omkring , over 2007-vurderingen. Det blev derfor i SKAT besluttet at etablere tre midlertidige sekretariater med tilsammen 56 årsværk, som alene har til opgave at forberede 2007-sager til vurderingsankenævnene. Disse midlertidige sekretariater er etableret i april 2009 og er underlagt ankechefens kompetence. Ankenævnssekretariaterne forestår det praktiske, administrative arbejde i forbindelse med nævnenes opgaver. For at sikre ensartethed i klagebehandlingen benytter sekretariaterne et fælles koncept til udarbejdelse af sagsfremstillinger og afgørelser. 5 Sekretariaterne er beliggende i Frederikshavn, Ringkøbing, Silkeborg, Toftlund, Kolding, Vordingborg, Helsingør, Albertslund, og København. Bornholm er i øjeblikket tilknyttet sekretariatet i København. 7

11 Som udgangspunkt er det ét bestemt sekretariat, der betjener et vurderingsankenævn. Der er dog mulighed for at flytte sager fra et sekretariat til et andet, hvis dette er hensigtsmæssigt, f.eks. for at udjævne store forskelle i sagsmængder og hermed opnå en forbedret udnyttelse af de samlede ressourcer til sekretariatsbetjening af ankenævnene. I 2009 er sager over 2007-vurderingen eks. overført til de tre midlertidige sekretariater. Kun i begrænset omfang er øvrige sager blevet flyttet. De faste sekretariaters ressourceforbrug til betjening af vurderingsankenævnene har i 2009 været omkring 38 årsværk (tallet er eksklusiv ledelsesressourcer). Dertil kommer de 56 årsværk i de tre midlertidige sekretariater vedr sagerne. 8

12 5 Vurderingsankenævnenes sagsbehandling Der er udarbejdet en forretningsorden for vurderingsankenævnene, hvori regler og procedurer på området er beskrevet. Indtil 1. juli 2010 er det bekendtgørelse nr. 608 af 14. juni 2006, som er gældende. I 2009 er der bekendtgjort en fælles forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn (bekendtgørelse nr af 10. november 2009), der er gældende for de ny nævn, som tiltræder 1. juli Sådan træffer et vurderingsankenævn sine afgørelser Sekretariatet udarbejder et udkast til sagsfremstilling i klagesagen samt et begrundet forslag til sagens afgørelse på det foreliggende grundlag. Udkast til sagsfremstilling indeholder en beskrivelse af sagens faktiske forhold, borgerens påstand samt henvisning til lovregler og praksis. I forbindelse med udarbejdelsen af sagsfremstillingen anmoder sekretariatet eventuelt borgeren om yderligere oplysninger til brug for sagens behandling. Udkast til sagsfremstilling og forslag til sagens afgørelse behandles af nævnet på et møde. Nævnet tager endvidere stilling til, om en ejendom skal besigtiges, og hvis der vurderes at være behov herfor, vil medlemmer af nævnet besigtige ejendommen sammen med en medarbejder fra sekretariatet. Når nævnet har godkendt sagsfremstillingen og forslaget til sagens afgørelse, udsendes det til den borger, der har klaget. Borgeren har herefter mulighed for at kommentere ankenævnets forslag til afgørelse og det grundlag, forslaget er udarbejdet på (sagsfremstillingen). Kommentarerne kan enten afgives skriftligt eller ved personligt møde med vurderingsankenævnet. Herefter træffer vurderingsankenævnet sin afgørelse. Nævnets beslutning meddeles skriftligt. Sammen med afgørelsen fremsendes sags- 9

13 fremstillingen, hvor borgerens eventuelle kommentarer og nævnets endelige konklusion er indarbejdet. Vurderingsankenævnets afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. 5.2 Vurderingsankenævnenes møder Vurderingsankenævnene behandler klager og træffer afgørelser på møder. Møderne er ikke offentlige. Såfremt en borger, der har klaget, ønsker det, indbydes vedkommende og/eller dennes repræsentant til et møde med nævnet. Nævnene holder møder ca. en gang om måneden, men mødeantallet kan variere betragteligt nævnene imellem. 10

14 6 Vurderingsankenævnsforeningen Vurderingsankenævnsforeningen (VAF) er en forening, hvori vurderingsankenævnsmedlemmer kan optages. Over 90 % er medlem af foreningen. Foreningens formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser som vurderingsankenævnsmedlemmerne har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. På foreningens hjemmeside kan der findes yderligere oplysninger om foreningens virke og vurderingsrelevante emner. Ankecentret er sekretariat for VAF og forestår de praktiske opgaver i forbindelse med foreningens møder og øvrige aktiviteter. VAF har i 2009 afholdt tre erfa-møder, hvor formændene (eller eventuelt næstformændene) har haft mulighed for at deltage. På disse erfa-møder bliver aktuelle forhold vedr. vurderingsankenævnenes arbejde taget op. 11

15 7 Behandlede sager Statistikoplysningerne præsenteres som udgangspunkt samlet for alle sagstyper som hører under vurderingsankenævnene. Der vil i de enkelte underafsnit ske en specifikation på sager vedr. fradrag for forbedringer i grundværdi (FFF-sager) og ordinære vurderingssager, som omfatter alle andre sagstyper. Begrundelsen herfor er, at FFFsagerne indholdsmæssigt adskiller sig væsentligt fra de øvrige sager. 7.1 Tilgang og afgang I 2009 har der været en stor tilgang af sager til vurderingsankenævnene. Der er således indkommet godt sager, hvoraf der for en meget stor dels vedkommende er tale om klager over 2008-vurderingen. I 2009 har vurderingsankenævnene afsluttet sager. Tilgang og afgang af sager i vurderingsankenævnene i 2008 og 2009 fremgår af nedenstående figur: Tilgang og afgang i vurderingsankenævnene Antal sager Tilgang Afgang

16 Hvis man ser på til- og afgange fordelt på hovedområder, viser det en stor afgang på de ordinære vurderingssager i Tilgang Afgang Ordinære vurderingssager FFF I alt Den store afgang i 2009 på de ordinære sager skal ses i sammenhæng med de tre midlertidige ankenævnssekretariater. Godt 3000 af de afsluttede 2007-sager er sekretariatsbehandlet i de nye midlertidige ankenævnssekretariater. Udfaldet af de afsluttede sager kan specificeres således: Fordeling af afsluttede sager i vurderingsankenævn Antal klager %-fordeling %-fordeling Fuldt eller delvis medhold % 43% Stadfæstet % 40% Skærpet 163 2% 6% Anden afgørelse* 671 7% 11% Afgjorte sager i alt % 100% Tilbagekaldte sager 923 Afsluttede sager i alt 9632 *) Under "Anden afgørelse" er medtaget afviste klager, afslag på genoptagelse o.l. 13

17 Udfaldet af vurderingsankenævnssager % 7% 47% 44% Fuldt eller delvis medhold Stadfæstet Skærpet Anden afgørelse Tallene dækker over væsentlige forskelle fordelt på sagstyper. I de ordinære vurderingssager er der givet fuldt eller delvis medhold i 44 % af klagerne, mens der i FFF-sagerne er givet fuldt eller delvis medhold i 74 %. Det antages, at årsagen til den høje medholdsprocent i FFFsagerne er, at praksis på området er blevet mere afklaret ved kendelser fra Landsskatteretten og domstolene. I takt med at antallet af vurderingssager hos nævnene er steget, har Landsskatteretten oplevet en stor stigning i antallet af vurderingssager, som påklages. Redegørelse herfor fremgår af Landsskatterettens Årsrapport for Beholdning I løbet af 2009 er beholdningen af sager i vurderingsankenævnene ændret fra ca sager pr. 1. januar 2009 til ca sager pr. 31. december Beholdningen af FFF-sager pr. 31. december 2009 udgjorde ca sager. 7.3 Sagsbehandlingstid Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afsluttede sager i vurderingsankenævnene har i 2009 været 13,1 måneder (opgjort eksklusive tilbagekaldte sager og eksklusive sager, der har været berostillede 6 ). Sagsbe- 6 I statistikken berostilles sager, når de afventer udfaldet af en sag enten ved domstolene, i Landsskatteretten eller i et andet ankenævn. 14

18 handlingstiden er opgjort som det antal måneder, der forløber, fra sagen er modtaget i ankenævnssekretariatet, til der er truffet afgørelse af nævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid indeholder dog væsentlige forskelle, hvis der fordeles på hovedområder, idet den udgør 12 måneder for ordinære sager, hvorimod FFF-sagerne har haft en sagsbehandlingstid på 33 måneder. Den procentvise fordeling af sagsbehandlingstiden på samtlige afgjorte sager i vurderingsankenævnene i 2009 (opgjort eksklusive tilbagekaldte sager og eksklusive sager, der har været berostillede) fremgår af nedenstående tabel: Sagernes alder ved sagsafslutning: Interval Andel i 2009 Akkumuleret 0-3 måneder 1,8% 1,8% 4-6 måneder 12,1% 13,9% 7-9 måneder 17,3% 31,2% måneder 18,2% 49,4% måneder 19,6% 69,0% måneder 18,0% 87,0% måneder 2,5% 89,5% måneder 3,0% 92,4% Over 24 måneder 7,5% 100,0% Tabellen viser, at ca. halvdelen af de afgjorte sager i ankenævnene er blevet afgjort indenfor 12 måneder. Dette er en lavere andel end i 2008, hvilket er forbundet med den store mængde 2007-klager, som tilgik nævnene i Tabellen viser ligeledes, at der i 2009 er afsluttet en del gamle sager (>24md.). Dette vedrører primært en række afsluttede FFF-sager. 7.4 Besigtigelser I 2009 er der i gennemsnit sket besigtigelse af ejendommen i 35 % af de afsluttede ordinære sager i vurderingsankenævnene. Besigtigelsesfrekvensen varierer nævnene imellem. 15

19 8 Afsluttende bemærkninger Perioden 2009 har været præget af sagsbehandlingen af et meget stort antal sager. Der er afsluttet godt sager, hvilket er væsentlig flere end i tidligere år. Tilgangen af sager er fortsat høj, men ikke på niveau med den tilgang på baggrund af 2007-vurderingen, som ankenævnene oplevede i For alle vurderingssager har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2009 været 13,1 måneder. Halvdelen af de afgjorte sager i nævnene er blevet afgjort indenfor 12 måneder. Sagsbehandlingstiden varierer nævnene imellem. Sagsbehandlingstiden på FFF-sagerne har været væsentligt længere end på de ordinære sager. Andelen af årsværk i sekretariaterne, der har været beskæftiget med vurderingsopgaven, er steget væsentligt i forhold til i Udover de indlånte 56 årsværk, er der i de ordinære sekretariater anvendt ca. 38 årsværk på betjening af vurderingsankenævnene. For at opnå en mere effektiv behandling af FFF-sagerne, har der løbende været iværksat undervisningsaktiviteter og etableret et tæt samarbejde mellem sekretariaterne. Efterfølgende er der i marts måned 2010 udlånt 10 medarbejdere fra SKAT til Ankesøjlen for udelukkende at bistå med håndteringen af FFF-sagerne. De er foreløbig udlånt i en periode på ét år. Det forventes på denne baggrund, at der i 2010 vil ske en stigning i afgangen af FFF-sager. Den ordinære vurdering pr. 1. oktober 2009 forventes yderligere at kunne nedbringe beholdningen af 2007-klager, da ejendomsvurderingerne i enkelte områder er faldet markant. På denne baggrund er der mulighed for, at en del 2007-klager vil blive tilbagekaldt, såfremt den nye vurdering viser et for klager tilfredsstillende resultat. Der gennemføres i 2010 en række bestræbelser på at undersøge denne mulighed. Der er i 1. halvår 2009 blevet implementeret en ny sekretariatsstruktur. Betjeningen af ankenævn foretages nu ni steder i landet og hvert sekretariat betjener både skatte- og vurderingsankenævn. Intern Revision har i 2009 gennemført en revision af tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen i Ankesøjlen. Formålet med revisionen var at vurdere 16

20 kvaliteten af sagsfremstillingerne. Revisionen fandt, at kvaliteten af sekretariaternes indstillinger til nævnene er tilfredsstillende. I maj 2010 er der på baggrund af kommunalbestyrelsernes indstillinger udnævnt nye medlemmer til vurderingsankenævnene. Disse tiltræder pr. 1. juli I december 2009 er der bekendtgjort en ny kredsinddeling og forretningsorden for ankenævnene, som har virkning pr. 1. juli 2010 i forbindelse med tiltrædelse af de nye ankenævn. Særligt er der etableret et fællesankenævn på Bornholm, som skal varetage både skatte- og vurderingssager. Ankecentret udarbejder hvert kvartal en statusrapport med oplysninger om den aktuelle situation på ankenævnsområdet. Oplysningerne fra Ankecentret indgår i de samlede statusrapporter, som SKAT udarbejder til Folketingets Skatteudvalg. SKATs statusrapporter offentliggøres løbende på Folketingets hjemmeside. 17

21 Bilag: De 15 vurderingsankenævn Jylland Sjælland, Fyn og øerne Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Vurderingsankenævn København Strandboulevarden 89, 1. sal 2100 København Ø Vurderingsankenævn Esbjerg Danavej Toftlund Vurderingsankenævn Nordsjælland Bjergegade 20, 1. sal 3000 Helsingør Vurderingsankenævn Nordjylland Havnepladsen Frederikshavn Vurderingsankenævn Vestsjælland Marienbergvej Vordingborg Vurderingsankenævn Haderslev Danavej Toftlund Vurderingsankenævn Odense Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Vurderingsankenævn Herning Postboks 130 Damstrædet Ringkøbing Vurderingsankenævn Hobro Postboks 130 Damstrædet Ringkøbing Vurderingsankenævn Århus Ørstedsvej Silkeborg Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer Marienbergvej Vordingborg Vurderingsankenævn Bornholm * Strandboulevarden 89, 1. sal 2100 København Ø Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn Herstedøstervej 27-29, bygn. C, opgang 3, indgang 4, 1. sal 2620 Albertslund Vurderingsankenævn Københavns Vestegn Herstedøstervej 27-29, bygn. C, opgang 3, indgang 4, 1. sal 2620 Albertslund * Pr. 1. juli 2010 erstattes Vurderingsankenævn Bornholm og Skatteankenævn Bornholm af Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm, som behandler både skatte- og vurderingsankenævnssager. 18

22 Udgivet af Ankecentret Ryttervej Svendborg Telefon Forsideillustration: Tegner Leo Thiel Bagsidebillede: Pressefotograf Søren Skarby ISBN

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016 Skatteudvalget 21617 SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Bestemmelser for Ankenævn. (skat, vurdering og motor)

Bestemmelser for Ankenævn. (skat, vurdering og motor) Bestemmelser for Ankenævn (skat, vurdering og motor) INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetal 1 FORORD... 1 2 ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING... 2 2.1 Udnævnelse af ankenævnsmedlemmer fælles bestemmelser for alle typer af

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Udkast (2) 24.01.2013 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet) 1 I skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn 607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn Bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævnnr. 607 af 14. juni 2006 Skatteministeriet (SKAT) Ændringer til bekendtgørelsen I medfør

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 255 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-711-0022 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Susanne Dahl Ledende retsformand i Landsskatteretten 1 Før 1. januar 2014 SAN VAN MAN Sekretariat (SKAT) Landsskatteretten + sekretariat SAN VAN MAN Landsskatteretten

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017 Skatteministeriet J. nr. 2017-1440 Udkast 21. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel ENDELIG RAPPORT J.nr. 2007-3299-980 26. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere