Forord af Rt. Hon. William Hague MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord af Rt. Hon. William Hague MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs."

Transkript

1

2 Forord af Rt. Hon. William Hague MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. Jeg lykønsker alle mine kolleger, deres medarbejdere og andre, der har hjulpet med at sammensætte Fresh Start Project Manifest for Forandringer: Det er et velunderbygget og velovervejet dokument fyldt af slagkraftige ideer for Storbritanniens fremtid i Europa, og bestemt også for Europas fremtid. Mange af forslagene er allerede regeringspolitik, nogle kunne meget vel blive fremtidig regerings- eller konservativ partipolitik, og nogle forslag kræve yderligere overvejelser. Europa forandrer sig, så friske ideer er meget velkomne. Det vil være vigtig læsning for os alle, når vi skal til at skrive det Konservative Partis næste generelle valgmanifest. Jeg lykønsker alle involverede parter.

3 FRESH START PROJECT MANIFEST FOR FORANDRINGER En ny vision for et reformeret EU Juli 2013 Indhold Indhold...1 Sammenfatning...2 Oversigt...5 Forslag efter politisk område Handel Regional udvikling Fælles landbrugspolitik Fælles fiskeripolitik EU budget og institutioner Social- og arbejdsmarkedslovgivning Finansielle tjenesteydelser Energi Politi- og strafferetligt samarbejde Fri bevægelighed for personer Demokratisk ansvarlighed

4 Sammenfatning Det nuværende status quo i den Europæiske Union kan ikke længere fortsætte. Eurozonen ser ud til at bevæge sig mod en finans- og bankunion, og det er en udvikling, der kan være problematisk for mange. Sammen med andre ikke-euromedlemmer i EU må vi formulere og forhandle om et nyt og anderledes forhold, mens vi stadig er fuldt medlem af EU. Fresh Start Project blev sat i gang i 2011 af en stor gruppe konservative parlamentsmedlemmer i House of Commons. Det er udtryk for et ønske om at hjælpe med at forhandle et forhold, som hovedparten af briterne og borgere i andre medlemsstater kan være trygge ved. Vi har foreslået en række reformer, som er sammenfattet nedenfor, der ville være til fælles bedste for befolkningen i Europa og EU. Generelt er de designet til at gøre EU mere globalt konkurrencedygtigt og omfatter udvidelse af handel, reduktion af omkostningerne ved og restriktioner som følge af overregulering samt adressering af det demokratiske underskud. Vi vil meget gerne diskutere indholdet i disse forslag og opbygge alliancer omkring disse reformer. Handel - liberalisering Vi skal fastholde og udbygge fordelene ved det indre marked. Der findes stadig ikke-toldmæssige handelshindringer og tekniske barrierer, der begrænser væksten i EU. Der bør indføres en ny retsgaranti for det indre marked og liberalisering af handel med tjenesteydelser. EU bør forhandle flere frihandelsaftaler med for eksempel Canada, USA, Indien og Mercosur. Regional udvikling - decentralisering Medlemslandene bør få kontrollen over regionalpolitiken tilbage ved at begrænse EU-støtten, så den kun gives til medlemslande med et BNP pr. indbygger på under 90% af gennemsnittet i EU. Dette ville komme 23 ud af 27 medlemslande til gode og ville medføre, at regionaludgifterne fokuseres til de fattigste medlemslande. Fælles landbrugspolitik - modernisering Den direkte landbrugsstøtte i Søjle 1 i den fælles landbrugspolitik (CAP) bør udfases, og der bør ske en tilsvarende reduktion i bureaukrati og reguleringer for at sikre en globalt konkurrencedygtig landbrugssektor. Landdistriktsstøtten i Søjle 2 bør øges med indførelse af en ny omsættelig miljøstøtte, så frugtbar jord kan dyrkes mere intensivt, og der kan fokuseres mere på miljøstøtte for marginaljorde. Fælles fiskeripolitik - Regionalisering Der er sket stor fremgang vedrørende udsmid af fisk og decentralisering, og dette bør fortsættes med indførelse af fangstkvoter i stedet for landingskvoter, og ved afslutning af processen for regionalisering af fiskerikontrollen. Kommissionen bør fremsætte forslag om registrering af ejerne af fiskekvoter. Kontrollen med territorialfarvande (6 til 12 sømils-grænsen) bør flyttes tilbage til medlemslandene. EU budget og institutioner - skal gøres mere gennemsigtige og omkostningseffektive Reformering af EU's institutioner er vigtig både politisk og symbolsk. Det vil demonstrere, at EU er opmærksom på medlemslandendes trængsler. Administrationsomkostninger i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet bør nedbringes betydeligt, og flere af de halvofficielle EU-støttede organisationer bør nedlægges. Der skal indføres en ny offentlighedslov for alle europæiske institutioner 2

5 Social- og arbejdsmarkedslovgivning - decentralisering Beføjelserne over social- og arbejdsmarkedslovgivningen skal flyttes tilbage fra EU til medlemslandene. Dette vil kræve en traktatændring. Ellers skal reguleringsbyrden mindskes betydeligt ved ophævelse af lovgivning. Ellers skal medlemsstaterne kunne forhandle en komplet opt-out fra al eksisterende EU social- og arbejdsmarkedslovgivning, og der skal indføres en nødbremse ved fremtidig lovgivning på dette område. Finansielle tjenesteydelser - decentralisering Øget EU-regulering truer med at hæmme finansielle tjenesteydelser og med en generel "maksimal harmoniserings"-lovgivning risikerer man lavere reguleringsstandarder på andre områder. Der er også en reel risiko for, at landene i eurozonen vil begynde at handle som en blok og nedstemme ikke-eurozonelande på vigtige finansielle områder. 'Dobbelt flertal' stemmeproceduren, der er aftalt i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, er én måde at undgå, at Eurozone-17 skriver reglerne for alle 27 medlemmer, og proceduren bør udvides til andre områder. EU bør bygge på denne sædvane og forhandle om en bredere sikring mod forslag, der er diskriminerende eller underminerer det indre marked. Energi sikkerhed, rimelige priser og bæredygtighed EU's politiske ramme for klimaændringer favoriserer nedbringelse af CO2-udledningen via tilpasning og vedvarende energi frem for alle andre energikilder. Direktivet fra 2009 om fremme af anvendelsen af vedvarende energi bør genforhandles eller ophæves, så medlemslandene selv kan bestemme den bedste blanding af teknologier for optimal energisikkerhed, omkostningseffektivitet og miljøbeskyttelse. Tidsperspektivet for lukninger under direktiverne om store fyringsanlæg og industriel udledning bør forlænges, hvis de får en uacceptabel virkning på energifattigdom eller leveringssikkerheden for energi. Politi- og strafferetligt samarbejde - beskyttelse af Storbritanniens unikke retssystem Dette er et område, hvor Storbritannien ønsker et anderledes forhold end andre medlemsstater, og dette skyldes Storbritanniens unikke retssystem. Storbritannien bør gøre brug af sin 'block opt- out' over for 131 EU politi- og strafferetlige love, som man har mulighed for ifølge Lissabontraktaten. I stedet for igen at tilvælge nogle af disse EU-love, hvilket kunne være irreversibelt og kunne være underlagt Den Europæiske Domstols fulde kontrol, bør Storbritannien tilstræbe operativt samarbejde med EU-partnere på andre måder for eksempel internationale aftaler, samarbejdsaftaler og frivilligt samarbejde fra sag til sag. Storbritannien bør arbejde for en EU-traktatændring, så man kan fravælge de EU politi- og strafretlige love, som man har tilvalgt, siden Lissabontraktaten trådte i kraft. Fri bevægelse for personer - medlemsstater har det sidste ord. Den frie bevægelighed for personer på tværs af EU har haft mange fordele men er også en belastning for infrastrukturen og den offentlige service. Medlemslande bør have mere kontrol over type og omfanget af den støtte, der betales til borgere fra andre EU-lande, der for nuværende opholder sig i medlemslandet, men som ikke arbejder. Der bør indføres yderligere reformer for at forhindre kendte kriminelle i at rejse ind i et anden medlemsland og for udlevering af dømte lovovertrædere til denne persons oprindelsesland. Demokratisk ansvarlighed - kontrol og balance. 3

6 Den bedste måde at sikre demokratisk ansvarlighed er ved at give flere beføjelsertilbage til medlemslandene og at tage nærhedsprincippet i bredere anvendelse. Risikoen for, at eurozonen grupperer sig, så ikke-euro medlemslandenes behov ikke bliver hørt, skal adresseres, og dette kunne ske via en udvidelse af dobbelt-flertals stemmesystemet. Systemet med gule og orange kort skal gøres mere effektivt ved at forbedre COSACs effektivitet, grænsen for udløsning af kort skal sænkes og parlamenterne skal have mere tid til at granske forslag. Der bør indføres et nyt rødt kort, så et flertal af nationale parlamenter kan blokere forslag. Disse røde kort skulle også gælde for eksisterende regler. Alle nye EU-direktiver bør have en udløbsklausul, som er den dato, hvor reglen udløber, med mindre man bevidst forlænger den. 4

7 Oversigt Fresh Start Project har til hensigt at opnå et EU-samarbejde, som hovedparten af briterne og andre EU-borgere kan være godt tilpasse med. Vi føler, som de fleste europæere, at EU ikke fungerer i sin nuværende form, og vi ønsker at reformere EU. Vi anerkender, at EU har fundamentale problemer med sin konkurrencedygtighed, med over-regulering eller dårlig regulering og med et demokratisk underskud. Fresh Start Project bakkes op af et betydeligt antal konservative MP'er. Lige før premierminister David Cameron s Europa-tale i januar 2013 blev Fresh Start Project 'Manifest for Forandringer' udsendt. Det indeholdt detaljerede forslag til reformering af EU, inklusive fem traktatændringer. Ligesom adskillige reformer, der kunne foretages i disse traktater, er disse forslag praktiske, opnåelige og essentielle for bæredygtigheden, ikke kun for Storbritanniens medlemskab, men for EU's fremtid. EU forandrer sig så hurtigt, at ingen ved, hvordan det vil se ud, når krisen i eurozonen er løst. Selvom 11 EU-medlemslande (Bulgarien, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Sverige og Storbritannien) står uden for euro-samarbejdet, påvirker krisen os alle. Det er tydeligt, at de modsætninger, der findes i eurozonens design, skal ryddes af vejen i - viser det sig - en længerevarende proces, der stadig er et stykke fra at kunne afsluttes. Spillets regler ændres, og det er eurozonens krise, der forårsager disse ændringer. Der er megen tale om et Europa i to hastigheder, og det tales der formentligt mest om i Storbritannien. Dette er ikke en dækkende beskrivelse. To hastigheder angiver bevægelse i den samme retning. Todelt ville være en bedre beskrivelse, selvom det heller ikke helt rammer plet. EU er allerede flerdelt, fordi nogle lande er medlemmer af euroen, nogle er med i Schengen-samarbejdet, mens andre har et tæt politi- og strafferetligt samarbejde og andre samarbejder omkring forsvar. Konceptet om styrket samarbejde, der blev skrinlagt med Lissabontraktaten, indebærer et flerdelt Europa, der vil udvikle sig endnu mere. Dette ville være velkomment. Storbritannien ønsker ikke blot et fleksibelt EU opbygget omkring det indre marked men også et EU, der fungerer lige så effektivt, som det var tiltænkt fra starten. Storbritannien ønsker en streng anvendelse af nærhedsprincippet, at medlemslandene forstærker det indre marked for tjenesteydelser - om nødvendigt via styrket samarbejde - og at der udvikles frihandelsaftaler med resten af verden. Mens Europa arbejder videre på at løse krisen i eurozonen, skal vi samtidig udvikle løsninger på EU's krise i global konkurrenceevne. Global konkurrenceevne og handel Mange medlemslande ønsker et liberalt, frit marked i EU og ser også gerne, at EU udbygger det indre marked for tjenesteydelser samt forhandler flere frihandelsaftaler på plads med resten af verden. Vi er glade for de fremskridt, der for nylig er sket i aftaler med Sydkorea og Singapore, de igangværende forhandlinger med Indien og lige så vigtigt den nye handels- og investeringsaftale med USA. Men hvad med Kina eller Mercosur? Vi ønsker at sikre adgang for EU-virksomheder til at handle frit på disse hurtigtvoksende markeder, men kun 2% af EU's budget er specifikt tilegnet handel, selvom dette burde være et centralt emne for EU. Man bør også gøre meget mere for at øge handlen inden for EU. Tjenesteydelser stå for 71% af unionens BNP, men kun 3,2% af dette kommer fra EU-intern handel. Ikke-toldmæssige og tekniske handelsbarrierer udgør stadig væsentlige forhindringer, og EU burde arbejde for at øge den interne europæiske handel. Hvis man ikke kan nå til enighed på medlemslands-niveau, bør Storbritannien lede en gruppe af interesserede medlemslande, der skal tilstræbe liberalisering for tjenesteydelser via øget samarbejde. 5

8 EU skal også beskytte det indre marked. Ikke-eurozone landene har brug for konkrete tilsagn om, at de ikke kan blive diskrimineret af en gruppe af eurozone-lande. Det dobbelt-flertals stemmesystem, der blev indført for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, kan fungere som retningslinje for en bredere institutionel ændring. Reformer og bedre regulering De vigtigste reformer vedrører social- og arbejdsmarkedslovgivningen. Risikoen for, at en generation af unge mennesker i Europa bliver tabt for arbejdsmarkedet, er stor. Det er uacceptabelt, at ungdomsarbejdsløsheden i eurozonen nu i gennemsnit er tæt på 25%, og i Grækenland nåede den uhyre 62% i slutningen af En af årsagerne til denne jobkrise er de lænker EU-reglerne lægger på arbejdsmarkedet, selvom grundlaget for en fælles-europæisk arbejdsmarkedslovgivning altid har været svagt. EU's medlemslande har forskellige traditioner på arbejdsmarkedet og bør være frie til at bestemme hvilke love, der er egnede til deres eget arbejdsmarked, og de bør have tilstrækkelig fleksibilitet til at imødekomme de foranderlige forhold på arbejdsmarkedet. Storbritanniens "National Health Service" er en organisation, der værdsættes højt af det britiske folk. Den er særlig hårdt ramt af EU's social- og arbejdsmarkedslovgivning, især arbejdstidsdirektivet (WTD). Undersøgelser omkring dette emne har fremhævet direktivets effekt på patientsikkerheden, og embedslæger henviser endda i visse tilfælde til arbejdstidsdirektivet som årsag til dødsfald. Storbritannien står ikke alene med disse problemer, men under de aktuelle rammer er det vanskeligt at opnå reformer. Vi i Storbritannien ønsker, at den Europæiske Union giver beføjelserne over social- og arbejdsmarkedslovgivning tilbage til medlemslandene. Hvis dette ikke sker, skal der ske en fornyet indsats for at gennemføre udstrakte reformer i social- og arbejdsmarkedslovgivningen på EU-niveau. Det er ironisk, at eurozone-krisen provokerede Troika til at kræve liberaliseringer på arbejdsmarkedet i Grækenland, men at EU selv kæmper for at blive enige om sådanne reformer. Formålet med EU er at støtte sine medlemslande og deres befolkning. Et mere fleksibelt EU, som Storbritannien ønsker det, vil beskytte de individuelle medlemslande mod forordninger, de ikke støtter, ikke behøver eller måske slet ikke bryder sig om. En mere udbredt anvendelse af nødbremseproceduren, især i kombination med et styrket samarbejde, ville give bedre rammer. For eksempel bør Finland ikke være nødt til at acceptere forordninger, der rammer deres papirindustri og deres mulighed for at generere skatter. Tyskland bør ikke være nødt til at acceptere forordninger, der har en negativ indvirkning på deres bilindustri. Storbritannien bør ikke være nødt til at acceptere forordninger, der skader de finansielle virksomheder, som er kernen i skabelsen af den nationale velstand. EU's beslutsomme pressen på for at få et loft over en bankfolks bonus i forhold til lønnen, på trods af stærk modstand fra Storbritannien, er et eksempel på en bekymrende ny udvikling. De finansielle tjenesteydelser er en vigtig branche for EU som helhed, og de er af afgørende betydning for Storbritannien, da de udgør 10% af BNP og 11% af landets totale skatteindtægter. I en bredere europæisk sammenhæng står Storbritannien for 61% af EU s netto eksportfortjeneste fra finansielle virksomheder og 36% af Europas engrosfinansmarked. Det er farligt at blive tvunget til at acceptere nye forordninger, der påvirker branchens funktioner så fundamentalt. Det er endnu mere bekymrende, at der er mere end 40 andre direktiver og foranstaltninger, der venter i kulisserne, og som ser ud til overvejende at begrænse frem for at støtte de finansielle virksomheder. Disse forslag udgør at angreb på kerne-værdier og -aktiver i Storbritannien, og hvis det lykkedes EU at få dem igennem, vil det danne præcedens, så andre landes kerneinteresser også bliver ignoreret. 6

9 For mindre end 10 år siden, i 2005, udgjorde BRIC-landenes andel af de globale bankaktiver kun 7,9%, og blev dermed i høj grad overskygget af Storbritannien og Europa som helhed. Det er estimeret, at i år 2050 vil denne andel være steget til 32,9%. London City har stor ekspertise med finansielle tjenesteydelser, og desuden er det en vigtig del af byens historie, og man nyder stor anseelse på de finansielle markeder. Derfor bør Storbritannien føre an i det europæiske arbejde for at sælge BRIC og andre hurtigtvoksende økonomier de finansielle tjenesteydelser, de behøver for at vækste. Alligevel er vi europæere begrænsede af EU's fastholdelse af intern regulering og også af nogle af de europæiske finanscentres manøvreringer for at styrke sin position. En nødbremse på nye regler for finansielle tjenesteydelser ville give Storbritannien den beskyttelse, vi har brug for i denne nøglesektor. Hvis andre medlemslande ønsker at presse på med foranstaltninger, der påvirker bank- og finansvirksomhederne, kan de gøre dette via styrket samarbejde, der ikke diskriminerer andre med hensyn til det indre marked. Fleksibilitet bør også være det ledende princip i forbindelse med det politi- og strafretlige samarbejde. Truslen om international terrorisme og organiseret kriminalitet kræver et effektivt samarbejde, både på EU-niveau og internationalt. Jo mere fleksibel EU kan være i de forskellige former for samarbejde, des bedre bliver Storbritannien som operativ partner. Men vi er stadig meget bekymrede over den Europæisk Unions Domstols (ECJ) beføjelser, fordi domstolen afsiger nogle urimelige kendelser. Hvis Storbritanniens Højesteret er ved at afsige en kendelse, der var fundamentalt i modstrid med den offentlige mening, kan det britiske parlament lovgive og ændre loven. Lovgivning for at omstøde kendelser fra den Europæiske Unions Domstol er betydeligt vanskeligere. Storbritannien ønsker at være en stærk og effektiv EU-partner på det politi- og strafferetlige område, men uden at vi må afstå vores nationale, demokratiske kontrol på dette følsomme område. Løsningen kan opnås via en international traktat mellem Storbritannien og EU. Det er bevist, at EU-reformer kan opnås - på i hvert fald nogle områder - via Unionens eksisterende struktur. I Storbritannien er vi glade for Europa-Parlamentets aftale om at 'regionalisere' den fælles fiskeripolitik, fordi dette er et godt eksempel på, hvordan nærhedsprincippet kan anvendes effektivt. Der er stadig meget at gøre for at opnå en effektiv fiskeripolitik på tværs af hele EU, men dette er bestemt et skridt i den rigtige retning. Vi byder også velkommen til Det Europæiske Råds aftale tidligere i år vedrørende den flerårige finansielle ramme eller i hvert fald den generelle størrelse på EU's budget. I en tid, hvor medlemslandene foretager væsentlige beskæringer i det indenlandske forbrug, er det vigtigt at fastfryse eller reducere EU's forbrugsniveau. Storbritannien ønsker også større fleksibilitet i den måde, EU-budgettet anvendes på - der går for mange udgifter til landbrug og til unødvendig omfordeling af regionalt forbrug blandt rige medlemslande. Det giver ikke mening, at skatteydere i London skal finansiere den regionale udvikling i for eksempel Stockholm eller Frankfurt. En begrænsning i allokeringen af strukturtilskud, så det kun ydes til de fattigere medlemslande, for eksempel dem med en bruttonationalindkomst pr. indbygger, der er mindre end 90 % af gennemsnittet i EU, ville resultere i et større forbrug hos dem, mens det ville give de rigere medlemslande mulighed for selv at kontrollere deres regionalpolitik. EU-budgettet burde fokusere på metoder til at øge konkurrenceevnen og væksten, ikke på at give støtte til mindre landbrug eller at bestemme rigere medlemslandes regionalpolitik. Nationale parlamenter kan, hvis de ønsker det, vælge at bruge deres egne borgeres skatteindbetalinger til disse initiativer. 7

10 Demokratisk ansvarlighed Der skal også ske forandringer for at fjerne afstanden mellem EU og dets borgere. Det er kun få britiske borgere, der kan nævne navnet på deres europaparlamentsmedlem, og næsten ingen kender navnene på formanden for Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen eller Det Europæiske Råd. De nationale parlamenter skal beskytte demokratiet i Europa, og de skal spille en større rolle i EU. Systemet med gule kort er for svagt, og de nationale parlamenter prøver stadig at finde sig til rette med anvendelse af det. Det skal udvides til at omfatte et rødt kort, så de nationale parlamenter bliver i stand til kollektivt at nedlægge veto mod forslag. Og det skal udvides til også at omfatte eksisterende direktiver og forordninger. Storbritannien skildres nogle gange som en uromager i EU. Vi er opmærksomme på, at vi har dette image i medierne. Men dette image er hverken korrekt eller retfærdigt. Tværtimod mener vi, at den aktuelle situation i EU betyder, at der er gode muligheder for at reformere, forandre og forbedre. Vi er realistiske optimister, og Fresh Start Project er udtryk for vores ønske om, at Storbritannien bliver en af de førende aktører i EU, selvom vi næppe nogensinde bliver en del af eurozonen. Storbritannien ønsker at påtage sig en førende rolle i et liberalt, frit marked og et konkurrencedygtigt Europa, hvor medlemslande og - af afgørende betydning - deres borgere (som Jean Monnet oprindeligt forestillede sig det), spiller hovedrollerne. Finlands statsminister Jyrki Katainen udtrykte det fint, da han sagde: EU uden Storbritannien er som fisk uden chips. Så er det ikke længere et måltid. Når man ser på det indre marked eller frihandel og på Europas konkurrenceevne, har vi brug for Storbritannien på alle disse områder." Vi er meget ivrige efter at opbygge alliancer omkring foreslåede reformer og efter at høre jeres holdninger til detaljerne i vores reformforslag. Vi håber at kunne diskutere disse med vores parlamentskolleger fra andre medlemslande. Hvis du gerne vil diskutere disse idéer, bedes du kontakte eller 8

11 Forslag efter politisk område 1.1. Handel Vi skal fastholde og udbygge fordelene ved det indre marked. Europa-Parlamentet er mere tilbøjelige til at have et protektionistisk syn end Europa-Kommissionen, og en sådan tendens må modstås. Vi må kæmpe for en rigtig liberalisering af det indre marked for tjenesteydelser. EU bør indføre nye retsgarantier for det indre marked. Det ville sikre, at EU's institutioner og eurozone-landene ikke kan diskriminere mod ikke-eurozonelandenes interesser. Dette ville kræve en ændring i de nuværende EU-traktater. Vi bør opfordre til, at EU indgår flere frihandelsaftaler inklusive blandt andet med Kina, USA, Indien og Mercosur. Dette er den foretrukne vej. Mens hvis EU viser sig at være uambitiøs eller disse forhandlinger mislykkedes, kan det blive nødvendigt for individuelle medlemslande, eller grupper af medlemslande, at handle under 'styrket samarbejde' for at finde en måde at forhandle mere ambitiøse frihandelsaftaler vedrørende tjenesteydelser med andre økonomier i fremtiden. Vi har lært fra udviklingen af tigerøkonomierne i Sydøstasien, at det kun er via investering og handel, at fattige lande kan udvikle sig på holdbar vis. EU bør udvide den mulighed til andre lande, så vil europæerne få gavn af det på længere sigt Regional udvikling De europæiske regionale udviklingsmidler bør kun uddeles til de medlemslande, hvis BNP pr. indbygger er mindre end 90% af gennemsnittet i EU. Dette vil resultere i, at 23 ud af 27 medlemslande får en nettobesparelse eller modtager mere, da det sætter en stopper for unødvendig omfordeling af midler mellem de rigere medlemslande. Disse rigere medlemslande kunne blive fri til at føre sin egen regionalpolitik. Forbruget fra strukturmidlerne i de fattigere medlemslande bør også være meget bedre rettet mod resultater og være i overensstemmelse med modtagernes evne til at administrere og anvende midlerne Fælles landbrugspolitik Budgettet til den fælles landbrugspolitik (CAP) bør reduceres. Søjle 1 udgør 80 % af CAP, og disse direkte betalinger skal udfases. Dette skal gøres ensartet på tværs af alle 27 medlemslande for at forhindre markedsforvridning og uretfærdig fordeling af skatteydernes penge. Beskæring i antallet af direkte betalinger (hovedsageligt enkeltbetaling til bedrifter, der udgør 70% af Søjle 1) er afgørende, hvis vi skal have et marked med CAP, der opfordrer til innovation og tillader EU's landbrugssektor at konkurrere på det globale marked, hvor prisvolatilitet og øgede produktionsomkostninger gør reformer endnu mere presserende. Samtidig med beskæring i direkte betalinger, skal der ske en parallel reduktion i bureaukrati og regulering. Den fælles landbrugspolitik skal være en miljømæssig landbrugspolitik - ikke et værktøj i socialpolitikken. Formålet må altid være fødevaresikkerhed og beskyttelse af miljøet. En reform af CAP skal anerkende alle de forvaltningssystemer, der leverer fine miljømæssige resultater. Derfor skal Søjle 2 primært fokusere på miljømæssige landbrugssystemer med mulighed for omsættelig miljøstøtte, som landmænd kan give videre til andre landmænd, hvis de ikke selv ønsker at anvende de 9

12 miljømæssige metoder. Efterhånden som Søjle 1 udfases, skal Søjle 2's støtte til miljøbeskyttende systemer øges. EU bør fremskynde forslagene om at nedsætte toldsatserne på landbrugsvarer som en del af Doharunden. Der må også lægges pres på EU for at afslutte de bilaterale frihandelsaftaler med ikke-eulande, inklusive for landbrugsvarer Fælles fiskeripolitik På det seneste har der været betydelige fremskridt i reformation af denne dysfunktionelle politik, hvilket er et vigtigt tegn på, at beføjelser kan flyttes fra Bruxelles til medlemslande, når det er tilstrækkelig politisk vilje og sund fornuft i dette. Det er korrekt at flytte administrationen af fiskeri fra et europæisk niveau til et regionalt niveau, og at beslutninger i den daglige administration af fiskeriet tages af de medlemslande, der omgiver hvert enkelt havområde. Der har også været betydelige fremskridt i retning af et forbud mod fiskeudsmidning og introduktion af "Maksimalt Bæredygtigt Udbytte" (MSY), som, hvis det implementeres korrekt, sikrer bæredygtigt fiskeri i EU. Det nuværende system med 'landingskvoter' bør ændres til et nyt system med 'fangstkvoter' - hvor fiskerne vil være forpligtede til at tælle alle de fisk, de fanger, mod deres kvoter, og ikke blot de fisk, de lander. Kommissionen bør også fremsætte forslag om registrering af ejerne af landingskvoter. Kontrollen over territorialfarvande (6 til 12 sømils grænsen) bør gives tilbage til medlemslandene, så landende får mulighed for at reservere adgang til disse farvande for mindre fiskeflåder EU budget og institutioner Reformen af institutionerne bør starte med Kommissionen. EU s ambitioner om centralisering har resulteret i et væsentligt forøget administrativt forbrug på trods af den tilbageholdenhed, man har forlangt af mange medlemslande. De administrative udgifter bør beskæres med 15%, hvilket vil give en besparelse på 867 millioner euro pr. år. Det kan betyde, at Kommissionen må øge sin planlagte personalereduktion på blot 0,5% efter Kroatiens indtræden, til 10%. Andre effektivitetsbesparelser bør omfatte en reduktion i ledelsesniveauer, lønninger, godtgørelser samt ændring af pensionsalder og -vilkår. Udgifterne til pension til Kommissionens personale vurderes at blive fordoblet til 2 milliarder engelske pund i 2045, og det skal bemærkes, at alle embedsmænd på de to øverste ledelsesniveauer tjener mere end lederne af mange medlemsstater, for eksempel den britiske, danske eller finske premierminister. De 27 kommissærer bør føre an med et godt eksempel og reformere sine egne løn- og pensionsaftaler. Europa-Parlamentets fordeling i tre byer bør stoppe. Nedlæggelse af Strasbourg som hjemsted ville give en besparelse på mindst 180 millioner euro pr. år, og det ville være et symbol på EU's evne til at reformere sig selv. Europa-Parlamentet har selv ønsket at stoppe "Strasbourg cirkusset", men der kræves en traktatændring for at gøre dette. Europa-Parlamentets sekretariat med over 4000 embedsmænd, skal flyttes fra Luxembourg til Bruxelles. Andre reformer i Europa-Parlamentet bør omfatte fjernelse af uforholdsmæssigt store rejsegodtgørelser og services, et gennemsyn af alle andre godtgørelser og privilegier inklusive den særlige skattesats, påkrævet fremlæggelse af kvitteringer for alle udgifter og afskaffelse af finansiering til politiske partier og fonde. Projekter, der skal kasseres med det samme, omfatter Huset for Europæisk Historie, som man forventer vil koste over 150 millioner euro. 10

13 EU-institutionernes forbrug er vokset med 33,2% siden Mange laver dobbeltarbejde og underbygger den føderale dagsorden i stedet for nærhedsprincippet. Desuden har man et stærkt incitament til at bruge penge på at berettige sin egen eksistens, ofte ved direkte selvpromovering. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EESC) og Regionaludvalgene bør nedlægges. EESC blev oprettet i 1957 som et proto-parlament, men fungerer nu som en "bro mellem Europa og det organiserede civile samfund. Det er et rådgivende organ og har ikke det store formål. Deres budget er på 130 millioner euro. Regionsudvalgene består af rådsmedlemmer, medlemmer af det skotske parlament, den walisiske nationalforsamling og den nordirske forsamling. At sætte europæiske direktiver i kraft via lokale regeringer kræver ingen separate instanser og bør ske via medlemslandenes regeringsprocesser. Afskaffelse af Regionsudvalgene ville give en besparelse på 85 millioner euro pr. år. Nedlæggelse af disse organer vil kræve en traktatændring. Men en væsentlig reduktion i budgettet, så der kun er et symbolsk beløb tilbage, ville give samme virkning. Ellers kræves en gennemgribende evaluering af aktiviteterne og en budgetreduktion på 50%, der skal brug til de vigtigste aktiviteter. Der bør også foretages besparelser ved at afskaffe de to menneskerettighedsagenturer (besparelse 28 millioner euro), de fire arbejdsplads- og arbejdsmarkeds-agenturer (besparelse 73 millioner euro), fødevaresikkerheds-agenturet (besparelse 78 millioner euro) og de utallige selv-propaganderende uddannelses- og kulturinstanser (besparelse mindst 47 millioner euro). Der bør også indføres en ny Offentlighedslov for alle europæiske institutioner Alt forbrug over 500 euro bør offentliggøres, inklusive udgifter. Revisionsretten bør få de nødvendige ressourcer og beføjelser for at sikre, at EU opnår et ansvarlighedsniveau, der er passende for en organisation i den vestlige verden. Der bør også være en mekanisme, der forhindrer budgetforøgelser, der ikke først er godkendt af Revisionsretten Social- og arbejdsmarkedslovgivning Alle EU-lande bør søge at øge produktiviteten, reducere arbejdsløsheden og fremme væksten. En betydelig reduktion i den lovgivningsmæssige byrde, der er pålagt af EU, og en reevaluering af EU's beføjelser på dette område ville være et nyttigt skridt. Beføjelserne for al social- og arbejdsmarkedslovgivning bør flyttes tilbage fra EU til medlemslandene. Arbejdstidsdirektivet bør afskaffes, og hvis nogle medlemslande ønsker at beholde det, skal de gøre dette under styrket samarbejde. Præcis som ikke alle EU-lande er medlemmer af eurozonen eller Schengen-området, behøver vi ikke samme arbejdsmarkedsregler i hele EU. De industrielle strukturer, servicesektorerne og de offentlige sektorer er meget forskellige i de forskellige lande. Folk bliver færdig med uddannelse på forskellige tidspunkter i livet, og der er forskellige fagforenings- og uddannelsesmæssige traditioner. Det er ikke rationelt, at en lille klike i Bruxelles skal forsøge at kræve lige arbejdsforhold i hele Europa. Vi bør anerkende, at der er forskellige omstændigheder i de forskellige EU-lande, og udvise større fleksibilitet for medlemslandene som del af en Europaomfattende pro-konkurrence, pro-vækst strategi. Ellers bør medlemslandene kunne forhandle sig til en fuldkommen opt-out fra al eksisterende EU social- og arbejdsmarkedslovgivning samt artikler i EU-traktater med henblik på fremsættelse af sådan lovgivning (Artikel 19 og TFEU). Dette bør kombineres med en ny nødbremse, der dækker fremtidig lovgivning, der kommer via EU-traktaternes politiske områder, og som påvirker nationale social- og arbejdsmarkedslove. Dermed vil alle medlemslande, der betragter et forslag, der påvirker social- og arbejdsmarkedspolitikken, som en trussel mod nærhedsprincippet eller mod en national 11

14 interesse, kunne henvise dette forslag til Det Europæiske Råd, hvor enstemmighed, og dermed et national veto, skal gælde. Nationale parlamenter har de bedste forudsætninger for at tage beslutninger om medlemslandets social-, arbejdsmarkeds- og sundhedslovgivning, og vi er sikre på, at de nationale regeringer vil opretholde passende indenlandsk lovgivning Finansielle tjenesteydelser Vi skal fastholde og udvide de fordele, der er ved et indre marked, beskytte det, vi allerede har, og udvikle yderligere muligheder inden for og uden for EU. 'Dobbelt-flertals' mekanismen, der forhindrer eurozone-landene i at gruppere sig, anvendes i Den Europæiske Bankmyndighed og danner en meget vigtig præcedens for beslutningstagen i EU. Der er dog stadig risiko for, at Den Europæiske Unions Domstol (ECJ) måtte favorisere euroen over det indre marked. ECB har allerede krævet, at clearing houses baseret i Storbritannien etablerer sig inden for eurozonen, for at de kan få lov til at cleare transaktioner i euro. Dette har Storbritannien anfægtet til Den Europæiske Unions Domstol. Hvis ECJ skulle afsige kendelse mod Storbritannien i denne sag, vil det underminere det indre markeds integritet. Der bør indføres en ny retsgaranti for det indre marked. Det ville sikre, at EU's institutioner og eurozone-landene ikke kan diskriminere mod ikke-eurozonelandenes interesser. Dette ville kræve en ændring i de nuværende EU-traktater. Der bør også være en nødbremse på EU's finansielle lovgivning. Når et medlemsland skønner, at et forslag har en urimelig effekt, er diskriminerende eller underminerer det indre marked, bør dette land kunne henlægge sagen til Den Europæiske Råd, hvor der skal være enstemmighed. Dette kan kombineres med en bestemmelse, der automatisk tillader et vist antal øvrige medlemslande selv at gå videre med forslaget, hvis de ønsker dette. Lige så vigtigt er det, at EU søger at udvide mulighederne for de finansielle tjenesteydelser både inden for og uden for EU. Der bør ske en reel liberalisering af det indre marked, især for tjenesteydelser. Og et bindende tilsagn fra Europa-Kommissionen om at sikre frihandelsaftaler for finansielle tjenesteydelser på de udviklende markeder, der tilbyder de bedste udsigter for finansiel eksport Energi EU's energipolitik bør fokusere på CO2-reduktion, energisikkerhed og rimelige priser - ikke udbredning af vedvarende energi. Direktivet fra 2009 om vedvarende energi bør genforhandles for at maksimere omkostningseffektiviteten af de reduktionsforanstaltninger, der tages. Eller det skal helt ophæves. Tidsperspektivet i direktivet om store fyringsanlæg og industriel udledning bør genvurderes med særlig reference til kravet om at lukke store kulkraftværker. I den udstrækning for tidlig lukning har en uacceptabel virkning på brændstofmangel eller energinettets forsyningssikkerhed, bør vi forlænge deres levetid. Der bør foretages en total revision af emissionshandels-systemet. Det nuværende system straffer nogle medlemslande for deres relative succes med at reducere CO2, fordi der gives billigere kvoter til andre lande på grund af den resulterende reduktion i kvotepriserne. I alle ovenstående forslag bør Direktivet genforhandles via Rådets beføjelser til at begære ophævelse eller ændring i lovgivning med blandede kompetencer. Disse beføjelser er tydeligt angivet i Erklæring 18 i Lissabontraktaten. 12

15 1.9. Politi- og strafferetligt samarbejde På grund af sit 'common law' retssystem 1, er politi- og strafferet det ene område, hvor Storbritannien søger et væsentligt anderledes forhold til EU end andre medlemslande. Vi ønsker at bevare den demokratiske ansvarlighed over sådanne vigtige områder inden for politik og lovgivning og bevare den særlige common law-tradition, der er så vigtig i det britiske retssystem. Internationalt samarbejde med EU-partnere om retshåndhævelse er vigtigt. Men Storbritannien ønsker ikke at ofre sin demokratiske kontrol over politikplanlægning til en overstatslig lovgivning og retshåndhævelse for at opnå et effektivt, praktisk samarbejde. Storbritannien bør benytte Lissabontraktatens block opt-out og i stedet for at tilvælge EU's love, der er dækket af block opt-out'en, skal vi søge aftaler om operativt samarbejde, der ikke kræver afståelse af demokratisk kontrol. Dette kunne omfatte traktataftaler, der ikke kræver ECJ fortolkning, samarbejdsaftaler og ad hoc samarbejde. Denne tilgang bør inkludere følgende: Tilbyde at fortsætte praktisk samarbejde omkring kontrol af straffeattester. Tilbyde at fortsætte samarbejdet med Eurojust, EU's institution for samarbejde og koordinering blandt EU anklagere, når det drejer sig om sager på tværs af grænserne, men samtidig undgå Kommissionens planer om en ny EU-lov, der giver Eurojust beføjelser til at indlede strafferetlig efterforskning i Storbritannien. Tilbyde at forsætte det operative samarbejde med Europol. Tilbyde løbende support i fælles efterforskningshold fra sag-til-sag. Dette er omfattet af de principper, der er opregnet i samarbejdsaftaler, og er under endelig juridisk myndighed hos Storbritanniens Højesteret med hensyn til aktiviteter i Storbritannien. Forhandle internationale traktataftaler om udlevering til og fra andre EU-lande inklusive grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter uskyldige borgere mod ukorrekt, hastebehandlet udlevering til lande med dårlige strafferegistre. Disse aftaler skal fastholde den britiske højesteret som den endelige juridiske dommer for udlevering af britiske borgere. Tilbyde at fortsætte og videreudbygge eksisterende informationssamarbejde under Schengenaftalen med grænsekontrol og sikkerhedssamarbejde som formål - uden at blive bundet af Schengen-lovene. Tilbyde fortsat administrativt samarbejde, som ikke kræver noget juridisk grundlag, såsom udveksling af retsembedsmænd, EU-direktivet om specialister mod terrorisme og uddannelse på det Europæiske Politiakademi, enten på en ad-hoc frivillig basis eller under en samarbejdsaftale. 1 Den almindelige sondring mellem de to systemer er, at 'common law' systemet normalt er mere sagsorienteret og dermed doms-centreret, hvilket giver rum til en skønsmæssig, pragmatisk tilgang til de forskellige problemer, der kommer for domstolene. Common law lægger stor vægt på tidligere sager præcedens hvilket binder fremtidige domme til kendelserne fra tidligere sager, baseret på princippet om, at det er urimeligt at behandle lignende sager forskelligt på forskellige tidspunkter. Civilretssystemet er ofte et kodificeret organ med generelt abstrakte principper, der kontrollerer udøvelsen af retslige vurderinger. Men i virkeligheden, selvom forskellen i den værdi, der tillægges præcedens i de to systemer, også er en gyldig sondring, vil common law-dommere kun fortolke lovgivningen, hvis betydningen er usikker, og civilrets-dommere vil nogle gange fortolke lovgivning, hvis betydningen er uklar. I modsætning til civilrets-landene har Storbritannien ikke én skriftlig forfatning, der fastsætter rammerne for den udøvende, lovgivende og dømmende magt, og som overvåges af en forfatningsmæssig domstol. I stedet består forfatningen af lovgivning og praksis, der er opbygget over mange århundreder, inklusive "Bill of Rights", der regulerer parlamentets magt. Det blev vedtaget i 1689 og er som konsekvens heraf udefineret. Dette er meget anderledes end civilretssystemet, hvor en skriftlig forfatning garanterer et komplet sæt af beføjelser og rettigheder, som overvåges af den forfatningsmæssige domstol. 13

16 Storbritannien har behov for at forhandle en EU traktatændring om en opt out af EU's PCJ love, som Storbritannien har opted in til siden Lissabontraktaten trådte i kraft. Dermed sikres det, at Storbritannien kan afslutte internationale kontrakter med EU-partnere for at stræbe efter et mere fleksibelt samarbejde på disse områder. Storbritannien bør tilbyde operativt samarbejde under mere fleksible aftaler, hvor det hjælper Storbritanniens retshåndhævelse, inklusive kontrol af passagerlister, for at forhindre eller efterforske alvorlig kriminalitet og terrorangreb Fri bevægelighed for personer Retten til fri bevægelighed af personer på tværs af EU har givet mange fordele. Det har givet borgerne frihed til at studere, arbejde og rejse frit på tværs af EU samt en bredere pulje af arbejdskraft, som virksomhederne kan vælge mellem. For borgerne fra de tidligere kommunistiske lande ses denne frihed som et af de vigtigste aspekter af EU-medlemskabet. Men lovene om fri bevægelighed, der blev vedtaget for at hjælpe arbejdsgiverne med at rekruttere og europæerne med at finde arbejde, bliver nu misbrugt af nogle europæiske statsborgere, som ønsker at nyde godt af bedre fordele og offentlige ydelser i andre medlemslande. Det Europæiske Råd bør fremsætte begæring i henhold til Artikel 241 i TFEU til Kommissionen om at genoverveje sin tilgang til socialhjælp og retten til at bosætte sig, for at give medlemslandene større fleksibilitet til at fastsætte deres egne regler for kvalificering til dette. Direktivet om Fri Bevægelighed (FMD), og i særdeleshed Artikel 7, bør ændres, så medlemslande får mulighed for at foretage egne vurderinger, så man kan forhindre, at europæiske statsborgere, der er økonomisk inaktive, har ret til at modtage socialhjælp i lange perioder i andre medlemslande. Man bør sigte efter yderligere reformering af FDM for at øge perioden for automatisk kvalifikation til permanent bosættelse fra 5 til 10 år. Fremtidige EU tiltrædelsestraktater bør indeholde større fleksibilitet med hensyn til overgangskontrol og denne bør foretages ud fra mere objektive kriterier såsom relativt BNP pr. indbygger i modsætning til de tidsbegrænsede kontroller, der har været brugt indtil nu. EU's aftale om fangeudveksling er indført for at give landene mulighed for at returnere EU-borgere til deres oprindelige medlemsland, men der må sættes spørgsmål ved, hvor effektivt det vil være. Denne aftale bør evalueres og om nødvendigt forbedres. Der bør foretages ændringer i det Fælles Europæiske Asylsystem og Dublinforordningen, så medlemslande får ret til at returnere asylansøgere til det sidst kendte EU-medlemsland, hvor asylsøgeren opholdt sig, i tilfælde af, at det første land i EU, de ankom til, er ukendt Demokratisk ansvarlighed Den bedste måde at sikre demokratisk ansvarlighed er ved at knytte den europæiske beslutningstagen tættere sammen med de nationale regeringer og parlamenter, og derigennem med borgerne. De bedste beslutninger tages af dem, der er tættest på de mennesker, der påvirkes. Og den bedste måde at sikre dette er ved at give flere beføjelser tilbage til medlemslandene og at tage nærhedsprincippet i bredere anvendelse. Der præsenteres adskillige områder for omfordeling af beføjelser i dette dokument. Problemet med, at en suveræn regering nedstemmes i Bruxelles under QMV, og at land påtvinges en lov mod dets regerings og borgeres vilje, skal adresseres. Flere medlemslande har udtrykt bekymring over dette problem. En udvidelse af nødbremse-proceduren, måske ledsaget af større brug af et 'styrket samarbejde' mellem villige medlemslande, ville være én måde at håndtere dette problem på. 14

17 Med nødbremsen ville alle medlemslande, der betragter et forslag som en trussel mod nærhedsprincippet eller mod en national interesse, kunne henvise dette forslag til Det Europæiske Råd, hvor enstemmighed, og dermed et national veto, vil gælde. En anden løsning kunne være at udvide dobbelt-flertals afstemningssystemet til flere politiske områder for at sikre, at eurozone-landende ikke konstant nedstemmer ikke-eurolandene. Det bør være en topprioritet at reformere dette system. En tredje mulighed ville være at forbedre systemet med gule og orange kort ved at forbedre COSACs effektivitet. Man bør mødes oftere, og det skulle være fuldstændig uafhængigt af Europa-Parlamentet. Grænsen for udstedelse af det gule eller orange kort bør sænkes, og det tidsrum, parlamenterne får til at nærlæse forslag, bør forlænges. Systemet med det orange kort bør opgraderes til et rødt kort, hvormed et flertal af nationale parlamenter i EU kan blokere for et EU-forslag - og ikke kun på grundlag af nærhedsprincippet. Og kortsystemet skal udvides til også at omfatte eksisterende direktiver og forordninger. Hvis for eksempel 12 nationale parlamenter ønsker at ophæve eller ændre en eksisterende EU-politik, skal Kommissionen være forpligtet til at frembringe forslag til at ændre den. Det røde kort kan blive brugt på lignende måde til øjeblikkelig ophævelse af EU-lovgivning. Dermed ville det blive muligt at ændre acquis communautaire - den EU-lovgivning, der har udviklet sig med tiden. Og hvis det viser sig, at dette ikke er effektivt, bør vi gå endnu videre og overveje at give en ændret national ledelse mulighed for opt-out af ethvert EU-direktiv eller -forordning, som tidligere nationale regeringer har tilvalgt. Desuden bør alle nye EU-direktiver have en udløbsklausul, som er den dato, hvor reglen udløber, med mindre man bevidst forlænger den. 15

18 Fresh Start Project Vi er en gruppe af selvstændigt tænkende MP'ere. Vi hører hjemme i det Britiske Konservative Parti, og vi søger alliancer med en bredere gruppe af politikere, forretningsfolk og andre personer i Europa, der er interesserede i at skabe en positiv forandring i Europa. Fresh Start Project vil gerne takke alle de, der har bidraget til dette manifest, især: Gutto Bebb MP, Nick de Bois MP, Therese Coffey MP, George Eustice MP, Mark Garnier MP, Chris Heaton-Harris MP, Sir Gerald Howarth MP, Andrea Leadsom MP, Charlotte Leslie MP, Tim Loughton MP, David Mowat MP, Neil Parish MP, Priti Patel MP og Dominic Raab MP. For yderligere information, se Selvom vi har stærke principper, udvikler vores praktiske idéer sig konstant. Vi modtager meget gerne konstruktiv feedback. 16

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Europa. Genstart. begyndelse For eu. Organisation for erhvervslivet. samfund, viden og holdninger

Europa. Genstart. begyndelse For eu. Organisation for erhvervslivet. samfund, viden og holdninger 1787 København V Tel. : 3377 3377 FAX : 3377 3300 DI@di.DK Ge nsta rt Europa E n ny begynd el se For eu > DI DI.DK samfund, viden og holdninger Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund.

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007 1 TIRSG DEN 18. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand (Mødet åbnet kl. 15.05) 1. Genoptagelse af sessionen Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2012 Tema: EU og dansk velfærd Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social

Læs mere