AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI"

Transkript

1 AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Søren Lejsgaard Autrup, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 214 fortsatte det stærke opsving i færøsk økonomi, der begyndte i 213. Det nominelle bruttonationalprodukt, BNP, steg 5,8 pct. ifølge det seneste skøn, mens forbrugerpriserne faldt 1, pct. Fremgangen i det nominelle BNP var drevet af fiskeeksporten, der primært steg som følge af høje priser og stigende mængder i opdræts industrien. Faldet i oliepriserne havde en stimulerende effekt ved at forbedre bytteforholdet betydeligt. Der er indikationer på, at det offentlige og private forbrug vokser. Beskæftigelsen er stigende i de fleste sektorer, og ledigheden er lav og faldende. Underskuddet på den offentlige saldo er aftaget. Det skyldes overvejende budgeteffekter af de stærke konjunkturer og fremgang i fiskeriet. Derimod udestår foranstaltninger, der kan forbedre den underliggende stilling på de offentlige finanser, fortsat. De demografiske udfordringer er betydelige. Det Økonomiske Råd for Færøerne har foretaget finanspolitiske holdbarhedsberegninger. De anslår, at der er behov for en varig finanspolitisk forbedring på fem pct. af BNP for at stabilisere den offentlige gæld. Niveauet for den offentlige gæld er aktuelt lavt. Det offentlige forbrug og de offentlige investeringer har set over en årrække været medvirkende til at forstærke konjunkturudsvingene. Omfanget af planlagte offentlige og andre store anlægsinvesteringer over de kommende år ventes at blive betydeligt, og hvis højkonjunkturen fortsætter, kan det medføre risiko for flaskehalse, særligt inden for byggeriet. Den høje vækst i fiskeriet skyldes usædvanligt gode vilkår i to af de tre hovedgrene af fiskeindu Fakta om Færøerne Folketal (primo juni 215) Antal lønmodtagere (maj 215) Ledighed (juli 215), pct. 2,9 Bruttonationalprodukt, BNP (mio. kr., 213) BNP pr. indbygger (1. kr., 213) 1 35,4 Disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger (1. kr., 212) 2 316,2 Kilde: Hagstova Føroya, Danmarks Statistik. 1. Til sammenligning var BNP pr. indbygger i Danmark kr. i 213. Befolkningstal pr. 1. januar 213 er anvendt. 2. Til sammenligning var disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger i Danmark kr. i 212. Befolkningstal pr. 1. januar 212 er anvendt. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

2 BNP-vækst og udvikling i bruttonationalindkomst på Færøerne og i Danmark Figur 1 Pct Årlig nominel BNP-vækst Færøerne Danmark Disponibel bruttonationalindkomst Pr. indbygger, 1. kr Færøerne Danmark Anm.: For Færøerne er BNP-væksten i 214 og disponibel bruttonationalindkomst for baseret på skøn udarbejdet af Hagstova Føroya. Disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger er beregnet med indbyggertal pr. 1. januar. Kilde: Hagstova Føroya, Danmarks Statistik og egne beregninger. strien, nemlig opdrætsvirksomhed og det pelagiske fiskeri, dvs. fiskeriet i de åbne vandmasser efter fx sild og makrel. Naturen vil sandsynligvis sætte grænser for, hvor stor den fremtidige vækst på de to områder kan blive. Den sidste gren, fiskeriet efter bundfisk som torsk, sej og kuller, er økonomisk trængt på grund af lave fangster og overkapacitet. Bestandene af bundfisk er ifølge Færøernes Fiskeriundersøgelser under pres, så øgede fangstmængder synes ikke realistiske på kort sigt. NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE I 214 steg det nominelle BNP ifølge seneste skøn 5,8 pct. efter en vækst på 7,5 pct. året før, jf. tabel 1. Den kraftige fremgang i den færøske økonomi har de seneste år været drevet af fiskeeksporten. Afhængigheden af fiskeopdræt og fiskeriet, hvor aktiviteten bl.a. følger udviklinger i bestandene, betyder, at der er stor volatilitet i økonomien, jf. figur 1 (venstre). Væksten i det nominelle BNP på Færøerne har i hvert år siden 29 været større end i Danmark. Væksten i den indenlandske efterspørgsel har været mere moderat. Det private forbrug steg kun svagt i 213, som er det seneste år, nationalregnskabet dækker 1, men bl.a. detailsalgstal og tal for import af køretøjer tyder på, at det private forbrug kan stige kraftigt i 214 og 215. I 213 steg det offentlige forbrug mere end de to foregående år. Bedømt ud fra lønudbetalingerne i offentlige sektorer fortsatte den høje vækst i 214 og 1. halvår 215. I 213 faldt investeringerne, især i skibe og fly, der i høj grad importeres og derfor ikke umiddelbart påvirker aktiviteten. Lønudbetalingerne i byggesektoren steg over 1 pct. i 214 og i 1. halvår 215. Det indikerer, at anlægsinvesteringerne er på vej opad. I de kommende år er det sandsynligt, at investeringerne stiger, særligt på grund af at omfanget af offentlige investeringer planlægges til at blive højere end de senere år. Både landskassen, kommunerne og offentlige selskaber planlægger investeringer i de kommende år, der set i forhold til størrelsen af Færøernes økonomi er meget 1 En konjunkturvurdering af færøsk økonomi er udfordret af, at det statistiske materiale er begrænset. Fx opgøres BNP kun nominelt, årligt og med betydelig forsinkelse. I stedet må man anvende andre mål, fx lønudbetalingerne og antal lønmodtagere, som opgøres med kort forsinkelse og normalt giver en god indikation af udviklingen i færøsk økonomi. 74 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

3 Nationalregnskab, nominelle vækstrater Tabel 1 Pct. Andel af BNP (213) Privat forbrug 52, 8, 5,8 -,2-1,4-1,6 9,6 1,2 1,3 n.a. Offentligt forbrug 29,6 3,3 8,2 1,5 1,8 3,7 1,9,9 3,3 n.a. Bruttoinvesteringer i alt 24,9 42,1 28,4-34,6-17,4 2,7-3,3 61,1-7,5 n.a. Eksport af varer og tjenester 5,6 11,2 6,5 7,8-11, 15,2 12,9 2,2 11,7 n.a. Endelig anvendelse lig samlet tilgang 157,1 12,5 1,3-3, -5,7 6,8 7,2 8,6 3,2 n.a. Import af varer og tjenester 57,1 11,9 18,7-6,8-13,2 6,6 17,2 18,8-3,6 n.a. Bruttonationalprodukt 1, 12,9 5,9 -,8-1,7 7, 2,4 3, 7,5 n.a. Bruttonationalindkomst n.a. 12,8 5,7-2,9-3,6 11,2 3,3 3,8 n.a. n.a. Disponibel bruttonationalindkomst n.a. 12,3 7,3-5,1-3,3 11, 5, 2, n.a. n.a. Memo: Forbrugerpriser 1,5 3,6 6,3-1,,4 2,3 2,2 -,6-1, Anm.: Disponibel bruttonationalindkomst er BNP tillagt løn- og formueindkomst, netto, og overførsler fra udland, netto. Kilde: Hagstova Føroya. store. Det drejer sig bl.a. om bygningen af to undersøiske vejtunneler, udbygningen af energiinfrastruktur, udvidelsen af et af de tre sygehuse og Tórshavn havn samt anskaffelsen af nyt materiel til fx flyselskabet og fiskeriundersøgelser. Importindholdet i mange af disse investeringer er meget stort, men investeringsprogrammet vil stadig bidrage til den økonomiske vækst og til risikoen for flaskehalse, særligt inden for byggeriet. Den fortsatte fremgang i fiskeeksporten i 214 betød, at værdien af vareeksporten ekskl. skibe og fly steg knap 6 pct. i 214, jf. tabel 2. Vareimporten ekskl. skibe og fly steg 5,5 pct. De foreløbige opgørelser for 1. halvår 215 viser, at værdien af eksporten er gået kraftigt frem, igen drevet af fiskeeksporten. Importen ekskl. skibe og fly er lavere end i samme periode året før, hvilket hovedsageligt skyldes en nedgang på 23 pct. i værdien af importeret brændstof i 1. halvår 215 sammenlignet med samme periode året før, primært som følge af faldet i verdensmarkedspriserne på olie. Overskuddet på handelsbalancen for varer i 214 var 391 mio. kr., svarende til knap 3 pct. af BNP. Servicebalancen må forventes at blive negativ. Den har de seneste år har været negativ med omkring 1 mia. kr. Dertil kommer bl.a. et positivt bidrag, der har ligget på omkring 7-8 mio. kr. netto de seneste par år, fra lønindkomster fra personer, der bor på Færøerne, men arbejder i udlandet (inkl. Danmark). Desuden er der overførsler på omkring 8 mio. kr. primært på grund af overførsler fra den danske stat. Derfor forventes et betydeligt overskud på betalingsbalancen i 214. Den disponible bruttonationalindkomst, BNI, var i 212 knap 12 pct. højere end BNP. Det skyldes bloktilskuddet fra den danske stat og nettolønindkomsten fra udlandet. Nettoformueindkomsten var svagt negativ. Disponibelt BNI er over de seneste fem år steget kraftigere end i Danmark og vil ifølge det seneste skøn overgå det danske niveau fra 214, jf. figur 1 (højre). PRISUDVIKLING Forbrugerpriserne er faldet siden foråret 213, jf. figur 2. I 2. kvartal 215 lå de 1,3 pct. lavere end i samme kvartal året før. Faldet i olieprisprisen på verdensmarkedet har især fået priserne på energi og brændsel til at falde i 215. Boligejernes renteudgifter indgår i indekset for forbrugerpriserne. De faldende renteudgifter for lån til boligformål fortsætter med at trække forbrugerprisindekset ned, men bidraget var større i slutningen af 213 og 214, da rentefaldet DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

4 var kraftigere i den periode. De lave stigninger i forbrugerpriserne understøtter husholdningernes realindkomst og derigennem det private forbrug. ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Antallet af lønmodtagere er steget de seneste to år efter at have været stort set uændret i de foregående år, jf. figur 3 (venstre). Stigningen i antallet af lønmodtagere på 3,3 pct. på årsbasis i april 215 afspejles også i de samlede lønudbetalinger, som i samme periode blev øget med 7,4 pct. år til år. Stigningen i beskæftigelsen fra 214 til 215 har været bredt funderet på tværs af sektorer, jf. figur 3 (højre). De private tjenesteerhverv har i øget antallet af lønmodtagere efter en periode med Handels- og betalingsbalance Tabel Eksport, varer Eksport, varer ekskl. skibe og fly Import, varer Import, varer ekskl. skibe og fly Handelsbalance, varer Handelsbalance, varer ekskl. skibe og fly Betalingsbalancens løbende poster n.a. n.a. Kilde: Hagstova Føroya. Stigninger i forbrugerpriserne og bidrag fra underkomponenter Figur 2 Procentpoint 3 Pct., år-år Mad, drikkevarer og tobak Beklædning og fodtøj Husleje, renter og vedligehold Brændsel, el, gas og varme Boligudstyr og husholdningstj. Transport Fritid og kultur Øvrige, inkl. afrunding Forbrugerpriser (højre) Anm: Transport inkluderer brændsel. Vægten af komponenter, hvor olie- og energipriser har direkte effekt, er omtrent ens i Danmark og Færøerne. Volatiliteten af prisindeksene for energikomponenterne ved ændringer i oliepriser er derimod betydeligt højere på Færøerne, hvilket bl.a. skyldes, at deres system for skatter og afgifter er anderledes. Kilde: Hagstova Føroya og egne beregninger. 76 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

5 Lønudbetalinger, antal lønmodtagere og ændring pr. branche Figur 3 Tusinde Lønudbetalinger og antal lønmodtagere 1. personer Lønudbetalinger Antal lønmodtagere (højre akse) Tusinde Ændring i antal lønmodtagere i udvalgte brancher Antal personer Fiskeindustri Fiskeri Fiskeopdræt Byggeri Finansiel sektor Private tjenesteerhverv Offentlig sektor Andet Total Anm.: Venstre figur: Sæsonkorrigerede månedsdata. 3 måneders glidende gennemsnit for lønudbetalinger. Seneste observation er maj 215 for antal lønmodtagere og august 215 for lønudbetalinger. Højre figur: Ændringer i gennemsnitlig beskæftigelse i første kvartal af perioden. Kilde: Hagstova Føroya. stilstand oven på den betydelige tilpasning i Den finansielle sektor har derimod fortsat mindsket antallet af medarbejdere. Beskæftigelsen i fiskerirelaterede erhverv er øget efter nogle år med faldende beskæftigelse, selv om der har været fremgang for erhvervet. Fiskeopdræt, som har klaret sig særdeles godt de senere år, havde i 215 stort set uændret beskæftigelse efter nogle år, hvor den steg. Produktionen kræver relativt lidt arbejdskraft og beskæftiger under 5 pct. af lønmodtagerne på trods af, at erhvervet står for over 4 pct. af eksporten. Beskæftigelsen i byggeriet stiger. Det skyldes bl.a., at det offentlige har sat store anlægsprojekter i gang. Beskæftigelsen i byggeriet ligger på samme niveau som omkring 24, dvs. før højkonjunkturen med kraftigt stigende boligpriser satte ind på Færøerne, men væsentligt under niveauet i højkonjunkturen omkring 27. Ledigheden er faldet jævnt siden begyndelsen af 211 og udgjorde i juli 215 sæsonkorrigeret 3, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 4 (venstre). Ledigheden har dog været væsentligt lavere, bl.a. i Niveauet er svært at sammenligne med andre landes, da befolkningen på Færøerne er relativt mobil og reagerer på en høj ledighed. Arbejdsstyrken steg i 214, bl.a. som følge af nettoindvandring, jf. figur 4 (højre). Faldet i ledigheden skyldes dermed reelt, at beskæftigelsen er steget, og ikke at ledige er fraflyttet Færøerne, hvilket ellers i tidligere år har været årsag til, at ledigheden faldt. I takt med at den økonomiske aktivitet bedres på Færøerne, kan der opstå mangel på arbejdskraft. Et betydeligt antal færinger, især inden for håndværk og byggeri, har bopæl på Færøerne, men arbejder i udlandet, bl.a. på grund af højere løn og en skattebegunstigelse. Landsstyret kan delvist afbøde manglen på arbejdskraft ved at reducerede de skattefordele, som er knyttet til at arbejde i udlandet. Ud over at mindske risikoen for overophedning vil det også øge skatteindtægterne. FISKERI OG HAVBRUG Fiskerierhvervene udgør omkring en sjettedel af den samlede bruttoværditilvækst på Færøerne og ca. 95 pct. af vareeksporten ekskl. skibe og fly. Færøsk økonomi er dermed meget afhængig af udviklingen i fangstmængder og fiskepriser. Begge svinger en del over tid, men ikke nødvendigvis i samme retning for de forskellige fiskerityper og fiskearter. Da indtjeningen i stigende grad har fordelt sig på flere forskellige slags fiskerierhverv, bidrager det til at mindske sårbarheden i økonomien som helhed. I de senere år er indtjeningen fra fisk steget betydeligt, primært drevet af havbrugsvirksomhed. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

6 Ledighed (venstre) samt ind- og udvandring (højre) Figur 4 Pct. af arbejdsstyrken Personer Indvandring Udvandring Nettoindvandring Anm.: Sæsonkorrigerede månedsdata for ledighedsprocenten. Seneste observation er juli 215. Kilde: Hagstova Føroya. Fiskeriet udover havbrug havde en lille nedgang i 214, jf. figur 5. Det skyldes, at priserne udviklede sig lidt ugunstigt. Det pelagiske fiskeri efter bl.a. sild og makrel klarer sig bedst. Omvendt er det traditionelle lokale bundfiskeri, der primært består af torsk, sej og kuller, fortsat økonomisk svagt. Bundfiskeriet er kendetegnet ved, at bestandene af fisk er lokale og ikke er på gennemtræk ligesom pelagiske fisk. Derfor er reguleringen et lokalt anliggende. Bestandene af bundfisk er for flere arter kritisk lave, og på trods af en nedgang i fangsterne har omfanget ligget over biologernes anbefalinger, jf. Hegland og Hopkins (214). Indtjeningen i det pelagiske fiskeri er steget betragteligt de senere år. Det skyldes primært, at fangsterne er øget fordi makrelbestanden omkring Færøerne er steget. I fastsatte Færøerne sin egen kvote for makrel efter resultatløse forhandlinger med EU, Norge og Island om en anden fordeling af den samlede kvote. I marts 214 indgik Færøerne, Norge og EU en 5-årig aftale om Værditilvækst i fiskeriet og aflønning af ansatte Figur 5 Værditilvækst fra priser og mængder Fordeling af dagslønninger pr. bådtype Bidrag fra priser Bidrag fra mængder Total eksportværdi (højre akse) Kilde: Hagstova Føroya og egne beregninger. Anm.: Højre figur: Fordeling af dagslønninger pr. bådtype rangerer den gennemsnitlige aflønning af ansatte på otte forskellige typer af fiskefartøjer. 78 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

7 makrelkvoterne, som gør det muligt, at fangsten af makrel bliver på omtrent samme niveau. Island står uden for aftalen. Det er opgivet at nå til enighed om fiskeriet efter sild i 215 og 216. For 215 har Færøerne fastsat deres egen kvote på samme niveau som sidste år. Kvoten er dog en væsentligt højere andel af den fastsatte samlede nordøstatlantiske sildekvote, der er reduceret med 32 pct. i forhold til 214. I 214 opnåede Færøerne og EU en fælles forståelse om det års fiskeri, og derfor suspenderede EU handelssanktionerne. Der er ikke opnået enighed om fordelingen af kvoten for blåhvilling i 215, og Færøerne har sat sin egen kvote. De meget forskellige økonomiske forhold i de forskellige typer af fiskeri afspejles i, at mandskabet på forskellige bådtyper aflønnes meget forskelligt, jf. figur 5 (højre). Aflønningen på både i det traditionelle bundfiskeri ligger lavt og har gjort det i mange år. Fiskere har dog gunstigere skattevilkår end almindelige lønmodtagere. Omvendt er aflønningen på nogle bådtyper i det pelagiske fiskeri langt over niveauet for tilsvarende jobs andre steder. Fx har ansatte på notfartøjer i gennemsnit tjent 1,5 mio. kr. pr. år de seneste fem år. De nyder godt af det samme skattefradrag som fiskere i det økonomisk trængte bundfiskeri. Aflønning af kapital i disse segmenter er også meget høj. Det Økonomiske Råd for Færøerne vurderede i 214, at driftsoverskudsgraden for det pelagiske fiskeri i var omkring 4 pct., hvilket er langt højere end i de andre fiskerierhverv. Det skyldes primært, at kvoterettigheder hidtil er blevet fordelt uden betaling. Havbrugene fortsatte i 214 med at øge deres indtægter og stod for omkring 5 pct. af den samlede fiskeeksport. Derudover bruger de fx fiskemel produceret af den øvrige fiskeindustri i produktionen, så de dermed kan understøtte den øvrige fiskeindustri. Havbrugene opdrætter udelukkende laks, som de senere år har været begunstiget af høje priser, jf. figur 6. Det skyldes bl.a., at Færøerne fortsat har adgang til det russiske marked efter Ruslands handelsembargo på fødevarer fra EU. I 214 udgjorde eksporten til Rusland 17 pct. af den samlede eksport. Markedsandelen er næsten tredoblet i forhold til gennemsnittet over de fem foregående år, og Rusland er nu det største enkelte eksportmarked. Efter flere gode år i to af de tre sektorer i fiskerierhvervet er det tvivlsomt, om de høje vækstrater kan fortsætte. Omfanget af havbrug nærmer sig kapacitetsgrænsen med den nuværende teknologi, hvis man skal undgå sygdomsepidemier med store omkostninger til følge. Havbrugene eksperimenterer dog med teknologier til at øge produktionen fra de eksisterende anlæg. I det pelagiske fiskeri er den fremtidige vækst underlagt fastsættelsen af kvoter mellem landene og bæredygtigheden af det samlede fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav. Ifølge tal fra Færøernes Fiskeriundersøgelser er tilgangen af nye fisk i bundfiskeriet meget lav, og det tyder ikke på, at grundlaget for at øge fiskeriet er til stede lige foreløbigt. Værditilvækst fra priser og mængder i opdrætserhvervet Figur 6 FINANSIELLE FORHOLD Bidrag fra priser Bidrag fra mængder Eksportværdi (højre akse) Kilde: Hagstova Føroya og egne beregninger De færøske bankers udlån til virksomheder var stort set uændret i første halvår, og indlånet steg. Ifølge bankerne skyldes den flade udvikling i udlån primært, at efterspørgslen efter lån er meget lav. Fiskeriet, som tidligere optog mange lån og i kriseperioder var kilde til store kredittab for bankerne, låner i dag kun lidt i bankerne. De store investeringer foregår primært i det pelagiske fiskeri og opdrætsindustrien. Begge erhverv har i disse år så store overskud, at de fleste investeringer kan finansieres internt i virksomhederne eller afdrages over kort tid. Lån til de største investeringer i fx opdrætserhverv ydes typisk af udenlandske banker, primært fra Norge. DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

8 Boligpriser og ind og udlån i de færøske banker Figur 7 Indlån i og udlån fra færøske banker Gennemsnitlige handelspriser for boliger Mia. kr ,5 2, 1,5 1,, Indlån, erhverv Indlån, husholdninger Udlån, erhverv Udlån, husholdninger, Små bygder Store bygder Tórshavn Anm.: Venstre figur: I september 213 begyndte en ny statistik, som er sammenkædet med den gamle statistik. Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger er derfor lagt sammen. Højre figur: Data for 215 dækker kun 1. halvår. Der eksisterer et indeks for priser for hele Færøerne, men det fremkommer som det vægtede gennemsnit af alle handler. Det viser fx, at priserne faldt i 214 på trods af, at priserne i hver af de tre kategorier steg. Derfor benyttes det ikke her. Kilde: Nationalbanken, Hagstova Føroya, EIK Bank og egne beregninger. Bankernes udlån til boligformål stiger svagt, men det udestående udlån til husholdninger er stadigt væsentligt lavere end i 28, jf. figur 7 (venstre). De færøske banker har øget kapitaliseringen og har i dag indlånsoverskud. Lønsomheden er forbedret over de senere år i takt med, at nedskrivninger på udlån er faldet. Tre af de fire banker forventes underlagt SIFI-kravene. 2 Den sidste er langt mindre og har i nogle år haft store nedskrivninger på udlån. Boligmarkedet understøttes af stigende disponible indkomster og rentefald. Omsætningen er opadgående og var i 214 den højeste siden 1985, hvor statistikken begyndte. Både i Tórshavn og i bygderne er priserne på de handlede boliger steget de seneste par år, jf. figur 7 (højre), men de er fortsat lidt lavere end i perioden I samme periode er den disponible indkomst dog steget omkring 2 pct. Boligmarkedet på Færøerne er generelt kendetegnet ved, at køber afdrager lån hurtigere end fx i Danmark. Det gør boligejernes modstandskraft større i tilfælde af stød og lægger en dæmper på prisudviklingen. Der beta les derimod ikke grund- og ejendomsværdiskatter, hvilket alt andet lige sænker brugerprisen og derigennem øger prisniveauet. Støtte til renteudgifter medvirker også til at sænke brugerprisen. Både loftet og procentsatsen for landskassens og kommunernes støtte til boligejeres renteudgifter er blevet nedsat gradvist siden 29, så der i 215 refunderes 35 pct. af renteudgifterne op til et loft på 12. kr. Frem til 218 nedsættes loftet yderligere til 1. kr. årligt. OFFENTLIGE FINANSER Færøerne har de seneste år haft underskud på de offentlige finanser, men det er faldet, primært som konsekvens af de positive økonomiske konjunkturer. Underskuddet er hovedsageligt i landskassen, mens kommunerne havde et mindre overskud. Landskassen opnåede i 214 et driftsoverskud for første gang siden 27, fordi skatteindtægterne steg. Drift-, anlæg- og udlånssaldoen (DAU) var stadigt negativ. Den offentlige gæld har 2 De regler, der i Danmark regulerer SIFI er, gælder også på Færøerne med de fornødne tilpasninger. SIFI er på Færøerne skal udpeges af Finanstilsynet på baggrund af de samme indikatorer som de danske SIFI er. 8 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

9 Landskassens hovedposter Tabel Skatter og afgifter mv Andre indtægter Bloktilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Renteudgifter, netto Udgifter i alt Saldo (DAU) Kilde: Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Tal for 215 er fra finanslov 215, mens tal for de øvrige år er regnskabstal. Offentlige indtægter og udgifter samt skattebetaling i forhold til indkomst Figur 8 Gennemsnitlig skattebetaling i forhold til indkomst Pct. af skattepligtig indkomst < >1. Skattepligtig indkomst i 1. kr. Færøerne Danmark Tusinde Offentlige indtægter Mia. kr Person- og formueskat Andre indtægter Bloktilskud mv. Memo: udgifter Anm.: Venstre figur: Data for Færøerne for 213. Data for Danmark for 214. For Danmark er indkomstgruppen vist i kategorien 6-7, og indkomstgruppen er vist i kategorien 8-9. Data for Danmark inkluderer ejendomsværdiskat og arbejdsmarkedsbidrag. Kilde: Hagstova Føroya, Danmarks Statistik, Rigsombudsmanden på Færøerne og egne beregninger. været stigende på grund af underskuddene på de offentlige finanser, jf. boks 1. Finansloven for 215 budgetterer med et DAU-saldounderskud i 215 på 14 mio. kr. for landskassen svarende til knap 1 pct. af BNP. Hertil kommer, at kommunerne budgetterer med et underskud på 78 mio. kr. Landsstyrets forslag til bevillingsrammerne i 216 medfører et lille overskud. Den planlagte balancering af budgettet sker på et tidspunkt, hvor konjunkturerne er gunstige. Fx steg skattebetalingerne kraftigt i 214 og er fortsat med at stige i 215. Det er problematisk med underskud i en højkonjunktur. Beregninger fra Det Økonomiske Råd for Færøerne viser, at det offentlige forbrug over en længere årrække samlet set er steget, når de offentlige indtægter er steget på grund af forbedrede konjunkturer. Det offentlige forbrug har derfor haft en forstærkende DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

10 Færøernes offentlige gæld er steget Boks 1 Den offentlige gæld er steget siden 28, fordi der har været underskud på de offentlige finanser. Gældsætningen på Færøerne var dog lav omkring 28 før finanskrisen efter flere år med finanspolitisk konsolidering. Bruttogælden på ca. 45 pct. af BNP ved udgangen af 214 er lav i en international sammenligning. Bruttogælden korrigeret for likvide finansielle aktiver er knap 2 pct. af BNP. Færøernes offentlige bruttogæld består primært af landskassens gæld (godt 8 pct. af den samlede offentlige bruttogæld) og kommunernes gæld, der brutto udgjorde ca. 1. mio. kr. ved udgangen af 214. Landskassen havde et betydeligt tilgodehavende i 28, når der tages højde for finansielle aktiver, og først omkring 213 var det vendt til gæld. En mindre del af gælden er et lån fra den danske stat på 5 mio. kr., der er rente- og afdragsfrit, og som eftergives i 218, hvis der ikke er påbegyndt råstofudvinding inden da hvilket intet indtil videre tyder på vil ske. Herudover har landskassen de sidste par år årligt udstedt en 5-årig obligation i danske kroner. Moody s tildeler Færøernes udstedelserne kreditvurderingen Aa3 og har i juli 215 ændret udsigterne til stabile i stedet for negative. Kreditvurderingen inkluderer et løft på to trin i forbindelse med, at Moody s vurderer, at der er sandsynlighed for ekstraordinær støtte fra den danske stat, selv om der ikke er givet eksplicit tilsagn om det. Uden opløftet ville vurderingen have været A2. Ud over gæld har landskassen nogle indirekte forpligtelser, bl.a. deres rentegaranti på pensioner påbegyndt før 1999 og efterløn til dens ansatte. Ifølge beregninger fra landskassen er den negative egenkapital i det selskab, der administrerer ordningerne, godt 1 mia. kr. ved udgangen af 214. Med ikke-afdækkede garantier på 4,5 pct. årligt på en stor del af pensionerne kan omfanget af den ufinansierede forpligtelse dog vokse, afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, herunder aktiemarkederne. Landskassens gælds- og formueforvaltningsafdeling skønner, at der først vil være en likviditetsmæssig effekt om mere end 3 år, da selskabets aktiver vil blive brugt helt op, før landskassens gælds- og formueforvaltningsafdeling træder til. Offentlig gæld ultimo 214 (venstre) samt udvikling i landskassens gæld (højre) Pct. af BNP Brutto Landskassen Sociale kasser og fonde Bruttogæld - likvide finansielle aktiver Kommuner Total Bruttogæld Bruttogæld - likvid beholdning Bruttogæld - finansielle aktiver Anm: Indeholder kun sektoren S13. Venstre figur: De sociale kasser og fonde inkluderer AMG, ALS, Vinnusjúkugrunnurin, Trygdargrunnur fiskivinnunar og Trygdargrunnurin. Højre figur: Den likvide beholdning i landskassen bruges fortrinsvist til at styre landskassens refinansieringsrisiko på gælden. Kilde: Hagstova Føroya. effekt på konjunkturforløbet. Det samme gælder for offentlige investeringer. I bevillingsrammerne for 216 er der indregnet et provenu fra nye ressourceafgifter primært i forbindelse med det pelagiske fiskeri. Det skal sikre, at budgettet stort set balancerer, men det er endnu ikke sikkert, at afgifterne bliver indført i tide, da en aftale muligvis afventer, at en fremtidig fiskerireform gennemføres. Ved skattereformen i 212 blev indkomstskatten reduceret betydeligt, og progressionen i skattesystemet for mellem- og højindkomstgrupper har derefter været lav, dvs. med en skatteprocent der stort set er uafhængig af indkomstniveau, jf. figur 8 (venstre). Skattereformen øgede alt andet lige det strukturelle underskud på de offentlige finanser. Ved samme lejlighed blev landskassens provenu forøget ved at beskatte pensionsindbetalinger, mod at udbetalinger i fremtiden er skattefri. Indkrævede skatter og andre indtægter dækkede i 213 omkring 83 pct. af landskassens udgifter i 213, hvilket er et fald fra omkring 95 pct. i begyndelsen af 2 erne, jf. figur 8 (højre). Godt 82 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

11 Fremskrivning af offentlige udgifter og indtægter Pct. af BNP Figur Indtægter Kilde: Det Økonomiske Råd for Færøerne. Udgifter 15 pct. af det offentliges udgiftsbudget afholdes af den danske stat i form af bloktilskuddet, andre tilskud samt drift- og anlægsudgifter for statslige institutioner. Færøerne står over for store demografiske udfordringer. Mange personer i den erhvervsaktive alder trækker sig tilbage i de kommende år, og set over de seneste ti år har der været en tendens til relativt kraftig udvandring, især af yngre mennesker i den erhvervsaktive alder. Nettoudvandringen har svaret til lidt mere end,4 pct. af befolkningen hvert år. Befolkningens aldring og risikoen for, at arbejdsstyrken falder, giver store udfordringer for de offentlige finanser, hvis der ikke gennemføres reformer. På den baggrund har Det Økonomiske Råd for Færøerne i 215 beregnet den finanspolitiske holdbarhed. Konklusionen er, at det offentlige underskud uden reformer vil vokse støt, fordi de offentlige udgifter vil stige, jf. figur 9. Der vil være behov for en varig finanspolitisk stramning på omkring 5 pct. af BNP (ca. 75 mio. kr.) for at stabilisere den offentlige nettogæld på langt sigt. Resultatet afhænger af en række antagelser. Rådet har fx antaget, at nettoudvandringen når omtrent samme omfang som det observerede gennemsnit over de seneste ti år. Immigrationsmønstret er konjunkturafhængigt, og skiftet til nettoindvandring, der skete i , kan dermed vise sig blot at være en midlertidig vending, der skyldes det aktuelle økonomiske opsving. ØKONOMISKE UDSIGTER Både virksomhederne og forbrugerne ser positivt på den økonomiske situation ifølge de halvårlige konjunkturbarometre. Således lå begge barometre i positivt territorium om end lidt lavere end i 214. Især byggebranchen har meget positive forventninger, hvilket fremhæver risiciene for flaskehalse i forbindelse med de store offentlige investeringer. Udsigterne for færøsk økonomi er tæt knyttet til udviklingen i fiskeriet og havbrugene. Usikkerhed om fremtidige mængder og priser i fiskerierhvervet er et grundvilkår for økonomien. At fiskeeksporten i dag er spredt på flere forskellige fiskeindustrier øger dog robustheden. Usikkerheden i fiskeriet er mindsket efter, at der er opnået en international aftale om fangsten af makrel. Ifølge erhvervet giver det dog fortsat usikkerhed, at alle fiskelicenser på Færøerne fra og med 218 skal fordeles på ny og potentielt kan blive reallokeret på markedsmæssige vilkår. En sådan reform kan forbedre det offentlige budget. Den pelagiske fiskeindustri har haft overnormale profitter, såkaldte ressourcerenter, igennem en årrække, og Ellefsen mfl. (215) har estimeret, at ressourcerenten i 213 var godt 5 mio. kr. fordelt på de under ti kvoter. De noterer, at beløbet meget vel kan være vokset siden hen på grund af aftalen om makrelfiskeriet. Den øvrige fiskeflåde under ét opnår kun en mindre ressourcerente. Hvis fiskeriet kunne opnå et omfang, der var optimalt for samfundet, ville det ifølge samme rapport kunne give en endnu højere samlet ressourcerente. Beregningerne er forbundet med store usikkerheder. Det kan derudover være svært at designe en mekanisme, der kan sikre, at landskassens provenu vil blive i den størrelsesorden. Der er allerede betydelige skatteindtægter fra fx opdrætsvirksomhed i form af selskabsskattebetalinger. Volatiliteten i indtægterne fra fiskeriet betyder, at Færøernes budget bør tilrettelægges med henblik på budgetoverskud og gældsnedbringelse i perioder som nu, hvor fiskeriet er økonomisk begunstiget. Der er udsigt til, at den indenlandske efterspørgsel vil løfte sig i den kommende periode, bl.a. fordi beskæftigelsen og lønudbetalingerne stiger og oliepriserne falder. Husholdningernes gældsætning er relativt lav efter nogle års konsolidering, hvilket sammen med de lave renter kan DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL,

12 øge det private forbrug. Byggeriet er også på vej op efter nogle svage år og understøttes af, at der er planlagt mange anlægsprojekter de kommende år. Der er på den baggrund risiko for kapacitetsproblemer, især i byggeriet. Fremgangen i økonomien forbedrer de offentlige finanser, men det kan øge risikoen for, at Landsstyret ikke gennemfører de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre holdbarheden. Det gælder især, da Færøerne ligesom de øvrige vestlige økonomier står over for en aldrende befolkning, hvilket øger udgiftspresset i de kommende år. LITTERATUR Det Økonomiske Råd for Færøerne (214), Redegørelse fra Det Økonomiske Råd for Færøerne, september. Det Økonomiske Råd for Færøerne (215), Finanspolitisk holdbarhed for den offentlige sektor på Færøerne, Redegørelse fra Det Økonomiske Råd for Færøerne, forår. Hegland, Troels J. og Christopher CE Hopkins (214), Towards a new fisheries effort management system for Faroe Islands? Controversies around the meaning of fishing sustainability, Maritime Studies 13:12. Rigsombudsmanden på Færøerne (214), Beretning. Trondsen, Torbjørn (215), Hvordan kan ressursrenten i den færøyske fiskeriene maksimeres og trekkes inn til fellesskapet?, rapport udarbejdet for Javnaðarflokkurin i det danske Folketing. Ellefsen, Hans og Heri á Rógvi (215), Økonomisk rente og ringvirkninger i de vestnordiske fiskerier, rapport udarbejdet til NORA og til arbejdsgruppen for fiskeri under Nordisk Ministerråd. 84 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL, 215

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999

DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999 DET RÅDGIVENDE UDVALG VEDRØRENDE FÆRØERNE BERETNING OM DEN ØKONOMISKE UDVIKLING PÅ FÆRØERNE I 1998/99 DECEMBER 1999 Indholdsfortegnelse SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...3 1. KONJUNKTURUDVIKLINGEN...3 2.

Læs mere

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 139 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Grønland blev kun i beskedent omfang påvirket af den internationale økonomiske krise,

Læs mere

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 115 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst sammenlignet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE Grønland står over for

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2010

Dansk Økonomi Efterår 2010 Dansk Økonomi Efterår 2010 Danish Economy Autumn 2010 English Summary Konjunkturvurdering Produktivitetsudviklingen Dansk Økonomi, efterår 2010 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET Troels Kromand Danielsen og Casper Winther Jørgensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Dansk økonomi er inde i et opsving. Arbejdsmarkedet er i bedring,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere