Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport

2 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side 5 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side 6 Ikke-finansielle begivenheder side 7 Markedskommentarer side 7 Afkast- og risikoprofil side 10 Risikofaktorer side 11 Fund governance side 13 Bestyrelse og administrationsselskab side 14 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Afdelingen Globale aktier side 15 NOTER Noter side 16 Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) side 18 Kursudvikling efter omkostninger side 19 De fem største positioner side 19 Finansielle instrumenter side 19 Branche- og landefordeling side 19 Anvendt regnskabspraksis side 20 Indgåede aftaler side 22 Sådan læser du årsrapporten Investeringsforeningen StockRate Invest består alene af én afdeling: StockRate Invest Globale aktier. Regnskabet for afdelingen StockRate Globale aktier er derfor identisk med regnskabet for investeringsforeningen og der udarbejdes derfor kun ét regnskab (resultatopgørelse, balance og noter). Hvis foreningen på et tidspunkt besluttes udvidet med en eller flere afdelinger, vil der - foruden regnskab for foreningen - blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af afdelingerne. Regnskabet viser den økonomiske udvikling i foreningen / afdelingen i året og giver en status ultimo året. I ledelsesberetningen kommenteres resultater i året, ligesom der redegøres for forventninger til fremtiden. Regnskabet indeholder tillige en beskrivelse af den overordnede markedsudvikling, generelle risikofaktorer, fund governance (adfærd ift. medlemmer, myndigheder, mv.) og samfundsansvar. FINANSKALENDER 18. marts 2015 Ordinær generalforsamling 28. august 2015 Halvårsrapport 2015

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST Investeringsforeningen StockRate Invest er etableret i 2010 og udbyder investeringsbeviser i afdelingen Globale Aktier Udloddende. Afdelingen har som strategi, at give dets medlemmer et langsigtet afkast, der efter omkostninger er bedre end markedet. Dette søges opnået ved kun at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, hvorved forstås, at selskaberne over en længere årrække konsekvent har haft høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Fordele ved at investere via StockRate Invest Investering via StockRate Invest giver en række fordele i forhold til at investere direkte i aktier f. eks: Større risikospredning end du som privat investor kan opnå. Professionel rådgiver sikrer, at den investerede formue løbende er under overvågning og tilpasses efter behov. Du slipper for handelsnotaer og skatteopgørelser, når rådgiver omlægger den investerede formue. En konsekvent investeringsstrategi via en unik model. Et flot afkast Siden opstarten i september 2010 og frem til 31. december 2014 har afdelingen givet et afkast på 71,96% til medlemmerne. Afkastet er fratrukket alle omkostninger, så de 71,96% er den reelle værditilvækst, som medlemmerne har fået. Ved sammenligning med udviklingen i aktieindeks skal erindres, at disse er før omkostninger, og derfor reelt er noget lavere. Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening. Medlemmerne ejer hele foreningens formue, og foreningen ledes af en bestyrelse valgt af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af Investeringsforeningen Stock- Rate Invest ved at købe andele - og du træder ud af foreningen ved salg af dine andele. Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og investeringsbeviserne har fondskoden DK Investeringsbeviserne i StockRate Invest kan således købes og sælges gennem danske pengeinstitutter og via din netbank. Yderligere oplysninger? Du kan få yderligere oplysninger om Investeringsforeningen StockRate Invest på eller ved at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød Telefon Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervsstyrelsen Administrationsselskab Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende Østergade 2, 7400 Herning direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Depotselskab Depotselskab J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, J. filial P. Morgan af J. P. Morgan EUROPE Europe (UK), Copenhagen Limited, Storbritannien Branch, filial J.P. Morgan af J. P. Morgan Copenhagen Europe Branch Limited, Storbritannien J.P. Kalvebod Morgan Brygge Copenhagen 39-41, DK-1560 Branch Copenhagen V. Kalvebod Brygge 39-41, DK-1560 Copenhagen V. Rådgiver Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået Investeringsforeningen aftale om rådgivning med StockRate Fondsmæglerselskabet Invest har indgået aftale StockRate om rådgivning Asset Management med Fondsmæglerselskabet A/S, StockRate Sdr. Jernbanevej Asset Management 18D, 3400 Hillerød. A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Revision Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg. Tilsyn Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø. StockRate Invest Årsrapport

4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2014 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 25. februar 2015 Administrationsselskab, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Henrik Kragh Administrerende direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Jørgen Almberg Bestyrelsesformand Flemming Nielsen Næstformand Troels Gjerrild Randi Bach Poulsen StockRate Invest Årsrapport

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen StockRate Invest Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforeningen StockRate Invest for regnskabsåret 1. januar december 2014, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. februar 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Ole Karstensen statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor StockRate Invest Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Årets afkast I 2014 fortsatte tendensen med faldende renter. Mange gange har vi læst overskrifter med budskabet nu kan renten ikke falde mere, men den eneste der ikke har forstået budskabet, er renten. Den meget lave rente har haft medvirkende indflydelse på, at mange investorer har søgt mod aktiemarkedet og det globale aktiemarked har da også budt på 2-cifrede afkast især trukket af de største økonomier: USA og Kina. Danske aktier har med et afkast over 17% ligeledes været et attraktivt marked for aktieinvesteringer. Ingen regler uden undtagelser og desværre viste Latinamerikanske aktier sig at være en investering, der ikke fulgte med resten af verdens udvikling - Regionen blev især ramt af den faldende oliepris i sidste del af Det samlede afkast i 2014 i Investeringsforeningen StockRate Invest Afdeling Globale aktier, var på 17,6%. Det samlede afkast er således bedre end forventningerne i halvårsrapporten, som var på mellem 5 og 12%. Det skyldes bl.a., at selskaberne har vist gode resultater, samtidig med at investorerne i slutningen af året er blevet mindre risikovillige, og dermed solgt ud af risikofyldte aktier og søgt mod solide kvalitetsaktier. Det skal bemærkes, at afkast i StockRate er efter alle omkostninger, mens benchmarkafkast er før omkostninger. Afkast i procent ,99 Stockrate 7,21 0,01 Benchmark 16,03 15,33 13,57 17,82 18,99 17,56-3, * *Afdelingen startede 14/ Investering er en langsigtet disciplin og såvel vores porteføljerådgiver som vores medlemmer anlægger en langsigtet strategi. Afkastet i StockRate Invest skal som for øvrige langsigtede investeringer bedømmes over en længere årrække. Det er først over en sådan længere periode, at forskellen på tilfældigheder og kvalitet kan vurderes. Foreningen har siden etableringen til udgangen af 2014 opnået et afkast på 71,96% efter alle omkostninger mod benchmarks 67,24%, der vel at mærke er før omkostninger. Foreningens afkast er således rigtig flot. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 7,30 kr. per andel. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at afkast og udbytte ikke nødvendigvis hænger sammen. En investeringsforening er efter lovgivningen forpligtet til at udbetale bestemte afkast (f.eks. skal modtagne udbytter udloddes, mens urealiserede kursgevinster ikke udloddes). Udbyttet for 2014 er relativt højt, og investor skal selv geninvestere udbyttet i afdelingen, såfremt investor ønsker at pengene fortsat skal være investeret. Udbyttet for regnskabsåret 2014 udbetales efter generalforsamlingen den 18. marts Udbetaling af udbytte reducerer foreningens formue. Kursen på investeringsbeviserne falder derfor, når der udbetales udbytte dvs. umiddelbart efter generalforsamlingen. Ex-kupon Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbydes exkupon-beviser. Dette er besluttet ud fra en omkostningsbetragtning vel vidende, at udbytte også beskattes hos de investorer, der i løbet af 2015 (frem til generalforsamlingen) har købt/køber beviser i foreningen. Formue og antal medlemmer Foreningens samlede formue steg i 2014 med 44,7 mio. kr. til 326,9 mio. kr. Stigningen er et resultat af det totale nettosalg af investeringsbeviser til nye og eksisterende medlemmer, kursgevinster og -fald samt fragået udbytte udbetalt til medlemmer i marts 2014, som ikke i fuldt omfang er blevet geninvesteret. Cirkulerende beviser er i alt pr. 31. december Foreningen har nu 301 medlemmer mod godt 200 i 2013 og har etableret et godt rodfæste i det danske marked. StockRate Invest Årsrapport

7 Udvikling i formuen i mio. kr ,5 145,6 211,6 282,2 326, Administrationsomkostninger StockRate Invest har i 2014 betalt tkr. 558 for administrationen til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, mod tkr. 490 i Forøgelsen ift er udtryk for stigende medlemsformue. Udgiften til depotselskab udgjorde tkr. 141 mod tkr. 178 i Reduktionen er en følge af skiftet af depotbank fra Handelsbanken til JP Morgan ultimo Honoraret til rådgiver, Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management A/S, udgør tkr i 2014 mod tkr i Der betales ikke succes fee for 2014 til rådgiver, da afkastet i 2014 ikke oversteg benchmark. I alt var administrationsomkostningerne på tkr mod i 2013, som svarer til en omkostningsprocent på 1,43%, hvilket er tilsvarende sidste års omkostningsprocent. Udvikling i administrationsomkostninger i procent de laveste ÅOP for investeringsforeninger/-afdelinger baseret på globale aktier. Ved vurdering af de samlede investeringsomkostninger skal investor i øvrigt være opmærksom på, at StockRate Invest som den eneste investeringsforening i Danmark ikke gør brug af hverken formidlingsprovision eller tegningsprovision. Usikkerhed og usædvanlige forhold Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdeling. Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. IKKE-FINANSIELLE BEGIVENHEDER Generalforsamlinger I 2014 er afholdt ordinær generalforsamling den 19. marts. På generalforsamlingen blev den samlede bestyrelse genvalgt. Generalforsamlingen valgte at fortsætte med den eksisterende revisor, der dog har skiftet navn efter den danske del af KPMG er fusioneret med Ernst & Young. Desuden godkendte generalforsamlingen flere vedtægtsændringer. 2,00 1,75 1,50 1,73 1,60 1,43 1,43 MARKEDSKOMMENTARER Udviklingen i ,25 1,00 0,75 0, var endnu et godt globalt aktieår med stigende kurser på langt de fleste markeder. 0,50 0,25 0, * I 2014 har vi været vidne til store udsving i aktiekurserne, og humøret hos de økonomiske analytikere, som prøvede at forudsige fremtiden, har svinget lige fra det helt sorte og negative over til optimisme. *Afdelingen startede 14/ ÅOP (årlige omkostninger i procent) er 1,71%, hvilket til trods for foreningens relative lave formue er blandt Udvikling i aktiekurserne Tidligt på året var Japan i fokus. Økonomerne havde ventet, at den japanske premierminister Shinzo Abe fik repareret på den økonomiske udvikling via udpump- StockRate Invest Årsrapport

8 ning af betydelig likviditet fra Centralbanken. Alle ville være med i det kommende opsving, og forventningerne til Abenomics fik også pengestrømmen til at bevæge ind i det japanske aktiemarked, hvilket var medvirkende til stigende aktiekurser. Men desværre for den japanske befolkning, har den økonomiske virkelighed ikke kunne leve op til forventningerne endnu. Japan sank i 3. kvartal af 2014 tilbage i recession og det japanske aktiemarked gik igen til ro. Tilsvarende har Emerging Markets, herunder BRIKlandene, i en længere periode været i vælten, men har været noget af en blandet fornøjelse. Det brasilianske aktiemarked klarede sig ganske flot til og med VM i fodbold, hvorefter det igen faldt sammen. Rusland har haft et rigtigt skidt år, efter man invaderede Krim-halvøen og den efterfølgende uro i Ukraine. En styrtdykkende oliepris har givet et fald i rublen på ca. 40% og aktiemarkederne gav ca. 0% i RUB. Derimod har de indiske aktiemarkeder været flyvende efter valget af en ny præsident. Aktiemarkederne steg med ca. 30%. De lokale børser i Kina har også haft et godt aktieår. Der er forsat økonomiske vækstrater på 7-7,5%, og det kinesiske aktiemarked er også positivt påvirket af, at der sidst på året blev åbnet for, at udlændinge kunne købe kinesiske A- aktier direkte i markedet, samt for samhandel med børsen i Hongkong. Forventningerne til Europa har generelt i starten af 2014 været meget store. Men desværre har det knebet med at indfri disse forventninger. Den store vækstmotor Tyskland gik i stå i andet halvår af Senest er det græske spøgelse igen kommet frem, og en mulig exit fra euroen spøger. Det samlede europæiske aktieindeks Stoxx600 steg således kun 5,1% i året regnet i Euro. Lyspunktet i 2014 har været de amerikanske markeder. S&P 500, der alene indeholder amerikanske selskaber, steg således med 12,3% regnet i USD. Udviklingen blev set med danske øjne yderligere begunstiget af den stigende dollar, som lagde godt 13% til årsafkastet. Optimismen er på vej tilbage i USA og virksomhederne har vist flotte regnskabsudviklinger. Senest er der offentliggjort BNP-vækstrater i niveauet 5%, hvilket kan gøre selv hærdede europæere misundelige. Udviklingen i 2014 i StockRate Invest-porteføljen De første 8-9 måneder af 2014 var en periode, hvor investorerne i jagten på afkast primært investerede i forventet indtjening, uden at man så på risikoen i selskaberne (finansiel styrke og stabilitet). Investorerne havde i denne periode en tendens til at flytte investeringerne til selskaber, der havde en ringere balancesammensætning. Så til trods for gode regnskabstal fra StockRate Invest-porteføljens virksomheder, blev det ikke belønnet med ligeså store aktiekursstigninger som det indeks, som StockRate Invest måler sig mod. StockRate Invests investeringsrådgiver fastholder foreningens langsigtede investeringsstrategi og slækker derfor ikke på kvalitetskravene til selskabernes økonomi, blot fordi afkastet kortvarigt ikke kan følge benchmark. Tiden arbejder for kvalitet, og prisen herfor vil finde den naturlige ligevægt, hvor virksomhedernes kvalitet (i form af økonomi og indtjening) afspejler sig i aktiekurserne. Investorerne begyndte igen at tænke risiko ind i positionerne efter aktiekursfaldet primo oktober Det resulterede i store aktiekursstigninger for de virksomheder, der ingår i StockRate Invest-porteføljen. I 4. kvartal 2014 er der således opnået et afkast på 9,06%, hvilket overstiger markedsafkastet med 4,73%. En udvikling, der er fortsat i de første dage af det nye år. Siden investeringsforeningens opstart den 14. september 2010 har investeringsforeningen givet et samlet afkast på 71,96%, efter alle omkostninger, herunder handelsomkostninger og administrationsomkostninger. Ovennævnte viser, at for langsigtede investorer, der ikke vil spekulere med opsparingsmidlerne, handler det om at have en god global spredning i porteføljen bestående af kvalitetsselskaber, for at opnå det bedste langsigtede resultat. Udsigterne til 2015 Investeringsrådgiveren StockRate Asset Management har en tilgang til aktieinvesteringer, hvor der tages udgangspunkt i langsigtede investeringer og hvor man ikke mener, at man i væsentlig grad kan time markedets kortsigtede bevægelser. Rådgiveren StockRate Asset Management har set på udviklingen i de enkelte selskabers økonomiske formåen og betragter denne udvikling som trækdyret for den fremtidige aktiekursudvikling. StockRate Invest Årsrapport

9 Forventningerne til væksten i den globale økonomi fra den Internationale Valutafond (IMF), OECD og Verdensbanken er særdeles positive. Det forventes samtidigt, at vækstraterne i USA og i de Asiatiske lande bliver noget større end vækstraterne i Europa. Disse forventninger er ligeledes understøttet af den amerikanske centralbanks prognoser for udviklingen i verdens største økonomi, USA. Udviklingen i 2014 og de fortsat positive forventninger har bl.a. resulteret i, at den amerikanske centralbank har nedtrappet støtteopkøbene markant på obligationsmarkederne. Der er signaler fra den Europæiske Centralbank, om at de nu overvejer at foretage støtteopkøb på obligationsmarkederne, ligesom amerikanerne har gjort gennem de seneste år, for at understøtte den økonomiske udvikling. Den positive udvikling forventes også at afspejle sig i aktiekurserne. StockRate Asset Management forventer, at afkastet for afdelingen i 2015 vil ligge på mellem 5-12%. StockRate Asset Management s gæt om næste års afkast baseres ikke på en række ukendte faktorer, men på den historiske udvikling af kvalitetsaktier. Forventningerne baseres på en generel forventning til, at kvalitetsaktier på lang sigt giver mellem 8-10% i gennemsnitligt årligt afkast. Afdeling Globale Aktier Investeringsforeningen har fortsat det udgangspunkt i tilrettelæggelsen af aktieporteføljen, at selv om det på den korte bane er markedet, der ser ud til at bestemme aktiekurserne, så vil det på den lange bane være selskabernes økonomiske kvalitet, herunder selskabets indtjeningsevne, der påvirker den langsigtede aktiekursudvikling. Afdeling Globale Aktier investerer i ca. 50 af de økonomisk stærkeste selskaber i verden, som har høj indtjeningsevne, samtidig med at den finansielle styrke er i top. Der investeres som udgangspunkt med lige dele i hver aktie, hvilket bl.a. er med til at sikre høj grad af risikospredning. Selskaberne i StockRate Invests portefølje forsætter med at præsentere rekordregnskaber, med vækst i både omsætning og resultatet. Denne udvikling bør afspejle sig i aktiekurserne. StockRate Invest Årsrapport

10 AFKAST- OG RISIKOPROFIL StockRate Invest Globale aktier Afdelingens profil StockRate Invest Globale aktier har en aktiv strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Udvælgelsen sker primært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede rating model, StockR8. Valget af investeringsegnede virksomheder sker ud fra et kvalitetskrav til virksomhedens økonomiske udvikling. Der lægges vægt på at virksomheden har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Afdelingens midler investeres i omkring 50 selskaber, som opfylder kvalitetskravene. Der arbejdes i porteføljesammensætningen ud fra en ligedeling mellem selskaberne med omkring 2 % i hvert selskab, som rebalanceres årligt. Derved sikres investorerne en styret og reduceret risiko og afhængighed af udviklingen i de enkelte selskaber. Der gennemføres en daglig løbende opfølgning af udviklingen for de enkelte selskaber via adgangen til informationer fra forskellige internationale informationsleverandører. Foreningen anbefaler, at investorerne har en investeringshorisont på minimum 4 år. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale markeder, har afdelingen en forretningsmæssig risiko i forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om foreningens overordnede vurdering af disse risici. USA er p.t. afdelingens største investeringsområde, da der her findes et stort antal økonomisk stærke selskaber. Forudsat at der ikke ændres i investeringsstrategien, vil den økonomiske og politiske udvikling i USA have særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast. Der er dog tale om en global portefølje med global eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Samfundsansvar StockRate Invest har en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen. Det er bestyrelsens opfattelse, at ønsket om langsigtede gode afkast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar kan medføre ændringer i porteføljesammensætningen, hvilket dog ikke har været relevant i Der kan læses mere om foreningens politik på foreningens hjemmeside (www.stockrateinvest.dk). Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 5 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast StockRate Invest Årsrapport

11 RISIKOFAKTORER Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om de følgende risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale aktier investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, og alligevel give et dårligt eller endog negativt afkast, som følge af f.eks. dårlig ledelse. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale aktier investerer typisk i 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne, hvilket i sig selv reducerer den selskabsspecifikke risiko. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer en investor ejer, ikke kan omsættes. Har investorer behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I Investeringsforeningen StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale aktier sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for, at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er der dog indbygget meget sikkerhed omkring denne parameter og alle handler med værdipapirer, sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Har man købt aktier i et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10 % af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2 % af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. Risikospredning StockRate Invest Global Aktier har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver, hvad der må StockRate Invest Årsrapport

12 investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen som hovedregel skal være investeret med 98 % af formuen i markedet vi kan således ikke gå ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse pt. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen om investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Svenska Handelsbanken AB Sverige. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, at de begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vor generalforsamlingsvalgte revisor. Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til ITsikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der skal sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Desuden overvåges administrationen af en selvstændig compliance funktion. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. StockRate Invest Årsrapport

13 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for investeringsforeningen StockRate har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 4 personer. I 2014 blev der holdt 5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring, kompetence, køn og alder, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2014 udgjorde kr. ( kr. i 2013). Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem og næstformand udgjorde kr. ( i 2013). Formanden blev honoreret med kr. ( kr. i 2013). 3. Udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekonflikter for at sikre korrekt behandling af sager med potentielle interessekonflikter. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. StockRate Invest Årsrapport

14 BESTYRELSE Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Jørgen Boel Almberg, 59 år Formand Indtrådt i bestyrelsen den 15. december ADMINISTRATIONSSELSKAB Til varetagelse af foreningens daglige drift har bestyrelsen (iom. muligheden herfor) valgt et investeringsforvaltningsselskab. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S v/administrerende direktør Henrik Kragh Østergade 2, 7400 Herning Øvrige ledelseshverv: Direktør Dental Management Direktør BRD Invest A/S Medlem af bestyrelsen for: Herfølge Kleinsmedie A/S (formand) BRD Invest A/S. Flemming Nielsen, 50 år Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Direktør FNI Holding ApS Troels Kåre Gjerrild, 57 år Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør Odgers Berndtson A/S Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark Randi Bach Poulsen, 57 år Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Partner Bech-Bruun Medlem af bestyrelsen for: DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) StockRate Invest Årsrapport

15 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER Note Hele tkr. Hele tkr. Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og tab I alt nettoindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Til rådighed for udlodning BALANCE Aktiver Hele tkr. Hele tkr. 8 Likvide midler: Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilgodehavende renter, udbytte m.m Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt StockRate Invest Årsrapport

16 NOTER Hele tkr. Hele tkr. Note 1 Renteindtægter: Indestående i depotselskab 1 0 I alt renteindtægter Udbytter: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger: Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger ved løbende drift I alt kursgevinster og -tab Afd Andel af Afd Andel af direkte fælles- direkte fællesomk. omk. omk. omk. 4 Administrationsomkostninger: Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger Skat Hele tkr. Hele tkr. Udbytteskat som ikke kan refunderes StockRate Invest Årsrapport

17 NOTER Hele tkr. Hele tkr. 6 Til rådighed for udlodning: Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskatter Kursgevinst til udlodning Fremførte tab på aktier ult Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning, brutto Heraf foreslået udlodning Heraf foreslået overført til udlodning næste år Medlemmernes formue: Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg Indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Oplysninger om porteføljesammensætning. Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er (iom. muligheden herfor) udeladt i årsrapporten, idet specifikationen kan bestilles ved at kontakte Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Hillerød. StockRate Invest Årsrapport

18 NOTER Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) ( ) ** Årets nettoresultat (tkr.) Medlemmernes formue inklusive udlodning til medlemmerne for året (tkr.) Cirkulerende kapital (tkr.) Stykstørrelse (kr.) Antal andele Indre værdi pr. andel 165,10 142,15 125,17 111,00 110,99 Officiel kurs (kr.) 166,10 142,70 125,70 111,36 111,95 Udbytte pr. andel (kr.) 7,30 1,70 0,00 3,50 0,00 Årets afkast (pct.) 17,6 13,6 16,0 0,0 11,0 Sharpe ratio *** 1,4 1, Omkostningsprocent (pct.) 1,43 1,43 1,60 1,73 0,98 Årlig omkostning i procent (ÅOP)* 1,71 1,71 1,96 2,32 1,86 Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) Omsætningshastighed 0,09 0,12 0,16 0,31 0,00 Nøgletal for benchmark: Benchmarkafkast (pct.) 19,0 17,8 15,3-3,5 7,2 Sharpe ratio (benchmark) *** 1,4 1, * Afdelingen benytter performanceresultatafhængig aflønning, og ÅOP vil derfor forventeligt svinge mere fra år til år. ** Afdelingen havde første regnskabsperiode *** Sharpe ratio kræver tre års historik og er derfor først oplyst fra 2013 StockRate Invest Årsrapport

19 Noter Kursudvikling efter omkostninger De fem største positioner Andel i % Mastercard, USA 2,24 VISA, USA 2,22 Monster Beverage, USA 2,18 Nike, USA 2,08 T. Rowe Price Group, USA 2,04 Finansielle instrumenter i % Børsnoterede finansielle instrumenter 98,40% 97,47% 98,40% 97,47% Andre aktiver/anden gæld 1,60% 2,53% I alt 100,00% 100,00% Branchefordeling Andel i % Energi 2 3 Finans 9 2 Industri Informationsteknologi Konsumentvarer 10 4 Materialer 4 4 Sundhedspleje Telekommunikation 0 1 Forbrugsgoder Kontanter 1 3 I alt Landefordeling Andel i % USA Europa Asien 9 12 Israel 2 2 Sydafrika 0 1 Brasilien 0 1 Kontanter 2 3 I alt StockRate Invest Årsrapport

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. fra Finanstilsynet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret. Renter omfatter renter af og indestående i depotselskab. Udbytter omfatter deklarerede danske og udenlandske aktieudbytter. Kursgevinster og -tab indeholder såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på værdipapirer. Realiserede kursgevinster og -tab er opgjort som salgsværdien fratrukket dagsværdien ved regnskabsårets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursreguleringer er opgjort som værdien på statustidspunktet fratrukket dagsværdien ved regnskabsårets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Handelsomkostninger består alene af købs- og salgsomkostninger i forbindelse med den løbende handel med finansielle instrumenter (porteføljepleje). Handelsudgifter ved køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med emission og indløsning føres ikke under denne post, men er modregnet i Emissionstillæg og Indløsningsfradrag i Medlemmernes formue. Skat indeholder den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som ikke kan refunderes. Udlodning foretages i overensstemmelse med ligningslovens 16 C (minimumsudlodningen). Rådighedsbeløbet til udlodning består af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, årlig nettogevinst på afledte finansielle instrumenter, samt realiserede nettokursgevinster på aktier med fradrag af administrationsomkostninger. Der beregnes herudover en udlodningsregulering således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Udlodningsprocenten beregnes som rådighedsbeløbet i procent i forhold til de cirkulerende andele på statustidspunktet. Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,1 procent. Realiserede tab indgår i afdelingens udlodning, hvilket kan medføre, at det udlodningspligtige kan blive negativt. Et negativt udlodningsbeløb opgjort efter ligningslovens 16C fremføres til modregning i efterfølgende års udlodninger. Fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurser. Mellemværende i fremmed valuta omregnes til danske kroner på grundlag af balancedagens kurs. Balancen Børsnoterede finansielle instrumenter måles til børsog valutakurser ultimo regnskabsåret. Værdipapirer indgår og udtages af afdelingernes porteføljer på handelsdagen. Tilgodehavende renter og udbytter består af periodiserede renter på statusdagen og udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter statusdagen. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af provenuet fra køb (passivpost) eller salg (aktivpost) af finansielle instrumenter samt fra emissioner eller indløsninger før statusdagen, men hvor betalingsafviklingen sker efter statusdagen. Emissionstillæg overføres til medlemmernes formue i det omfang, det ikke bruges til markedsføring eller handelsomkostninger. Indløsningsfradrag overføres til medlemmernes formue i det omfang det ikke bruges til handelsomkostninger. Aktuelle skatteaktiver indeholder den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som kan refunderes. Fremmed valuta omregnes til balancedagens GMT 1600 valutakurser. Nøgletal Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for StockRate Invest Årsrapport

21 investeringsforeninger samt standarder fra Investerings-ForeningsRådets. Afkast beregnes inklusiv geninvesteret udlodning for regnskabsåret. Udlodningen betragtes som geninvesteret umiddelbart efter udlodningen (tidspunktet for generalforsamlingen). Afkastet beregnes således: (((Indre værdi ultimo året + Geninvesteret udlodning) / Indre værdi primo året) 1) x 100. Geninvesteret udlodning beregnes således: Udlodning i kr. pr. andel x indre værdi ultimo året / indre værdi umiddelbart efter udlodningen. Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes samlede formue divideret med cirkulerende andele ultimo året. Medlemmernes formue er opgjort iht. vedtægternes regler og er inklusiv udlodning for regnskabsåret. Medlemmernes gennemsnitlige formue er opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Officiel kurs er enten den noterede lukkekurs på årets sidste handelsdag (hvis omsat) eller senest offentliggjorte værdi på årets sidste handelsdag, hvis den er højere end lukkekursen. Omkostningsprocenten er opgjort som de samlede administrationsomkostninger divideret med medlemmernes gennemsnitlige formue gange 100. Omsætningshastigheden er beregnet som summen af kursværdien ved køb og salg i forbindelse med almindelig porteføljepleje divideret med to sat i forhold til gennemsnits-formuen. Tallet viser, hvor mange gange porteføljen omsættes i løbet af regnskabsåret. Sharpe Ratio er et matematisk udtryk, som sætter afkastet i forhold til risikoen på en investering. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere Sharpe Ratio desto bedre. Sharpe Ratio beregnes for femårige perioder. De afdelinger, der har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på basis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ikke har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives med -. Eventuelt negativ Sharpe Ratio angives med 0, da tallet ikke kan fortolkes. Standardafvigelsen er et risikomål, som viser hvor meget afkastet svinger omkring det gennemsnitlige historiske afkast. Jo højere standardafvigelse, jo højere har udsvingene historisk været. De historiske standardafvigelser giver et fingerpeg om de fremtidige udsving i afkastet. Standardafvigelse beregnes for femårige perioder. De afdelinger, der har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på basis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ikke har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives med -. I kursværdi af køb og salg af værdipapirer indgår såvel handler i forbindelse med emissioner og indløsninger som almindelig porteføljepleje. Årlig omkostning i procent (ÅOP) beregnes efter følgende formel: (Seneste årlige administrationsomkostninger i procent + seneste handelsomkostninger ved løbende drift i procent) + ((maksimalt emissionstillæg i procent + maksimalt indløsningsfradrag i procent)/ 7). Fra 2013 er emissionstillægget og indløsningsfradraget de aktuelle på regnskabsaflæggelsestidspunktet. StockRate Invest Årsrapport

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2014 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest

Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2011 for Investeringsforeningen StockRate Invest Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening, der ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere