Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35"

Transkript

1 Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v Indledning 1.1. Baggrund og indstilling Højesteret har den 22. december 2004 afsagt dom i sag 384/2004, Rigsadvokaten mod Midtbank A/S m.fl. (herefter: Midtbank-sagen). Sagen vedrørte, om Midtbank A/S's køb af egne aktier, der blev foretaget på et tidspunkt, hvor banken lå i forhandlinger om overtagelse med Svenska Handelsbanken, var i strid med reglerne om insiderhandel. Med dommen har Højesteret stadfæstet landsrettens afgørelse om frifindelse af de tiltalte. Midtbank-sagen har både før og efter Højesterets afgørelse givet anledning til stor omtale. Efter Højesterets afgørelse i sagen har der fra forskellig side været peget på behovet for klare regler på området. Enkelte har opfordret til en ændring af de gældende 1 regler. Der er dog også organisationer og eksperter, der har udtalt, at de gældende regler fortolket i lyset af Højesterets dom er klare nok, og at der ikke bør laves en lovændring. Finanstilsynet har på baggrund af den store debat omkring insiderreglerne besluttet at foretage en nærmere vurdering af, om de gældende regler bør ændres. Nærværende notat indeholder denne vurdering. Finanstilsynet vurderer, at den tvivl, der i lyset af Midtbank-sagen kan være om rækkevidden af forbuddet mod insiderhandel, formentlig er af forholdsvis begrænset praktisk betydning. Finanstilsynet lægger vægt på, at de nye regler, der er gennemført ved lov nr af 22. december 2004, særligt de nye regler om virksomhedernes tilbagekøb af egne aktier, bidrager til en større klarhed. Finanstilsynet finder derfor, at der ikke umiddelbart er behov for at ændre på reglerne. 1 Når der i dette notat henvises til de gældende regler, menes der reglerne i lov om værdipapirhandel m.v. inklusiv de ændringer af loven, som er vedtaget ved lov nr af 22. december Disse lovændringer træder først i kraft 1. april 2005.

2 2/19 Finanstilsynet vurderer, at de danske regler på hensigtsmæssig måde varetager hensynet til en klar retstilstand samtidigt med, at reglerne giver myndigheder og domstoles mulighed for en vis fleksibilitet ved anvendelsen af reglerne i konkrete sager Notatets afgrænsning og struktur Notatet er begrænset til at angå spørgsmål vedrørende forbuddet mod insiderhandel. Den principielle debat omkring forståelsen og klarheden af lovreglerne om insiderhandel har primært drejet sig om betingelserne for insiderforbuddets anvendelse, nærmere bestemt om der i loven er indeholdt et såkaldt misbrugs- eller uhæderlighedskrav. Det er derfor også dette spørgsmål, der fortrinsvis vil blive behandlet i notatet. Notatet er inddelt i tre hovedafsnit. I notatets første hovedafsnit redegøres der for formålet med reglerne om insiderhandel, og de principper der efter Finanstilsynets vurdering bør lægges til grund ved udformningen af reglerne. Hensigten med at identificere de bagvedliggende principper er at opstille en ramme for vurderingen af, om de gældende danske regler er hensigtsmæssigt udformet. I notatets andet hovedafsnit redegøres for den gældende retstilstand, herunder Højesterets dom i Midtbank-sagen samt de nyligt ved lov nr af 22. december 2004 vedtagne lovændringer. Endvidere redegøres for reguleringen af spørgsmålet om insiderhandel i markedsmisbrugsdirektivet 2, da dette direktiv udgør den EU-retlige ramme for, hvordan den danske regulering på området kan udformes. Endelig indeholder notatets andet hovedafsnit en kort beskrivelse af lovgivningen om insiderhandel i de øvrige nordiske lande. Notatets tredje hovedafsnit indeholder den nærmere vurdering af, om der er behov for at ændre de gældende danske regler. Det vurderes, om de danske regler, set i lyset af de i det første hovedafsnit identificerede formål og hensyn, er hensigtsmæssigt udformede. Afslutningsvis indeholder notatet en samlet konklusion på spørgsmålet om, der er behov for ændringer af de gældende danske regler. 2. Formål og principper bag reglerne om insiderhandel Der er en generel samfundsmæssig interesse i at have effektive og velfungerende markeder for handel med værdipapirer. Afgørende for marke- 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 29. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), EU-Tidende 2003 L 96, s. 16.

3 3/19 dernes effektivitet er investorernes tillid til, at de stilles lige. Denne tillid kan svækkes, såfremt der forekommer insiderhandel, hvorved visse investorer opnår en fordel, som andre ikke har mulighed for. Formålet med reglerne om insiderhandel er derfor helt overordnet at skabe og bevare tilliden til markederne for handel med værdipapirer 3. Udover det generelle tillidshensyn bør der efter Finanstilsynets vurdering lægges vægt på følgende 4 principper ved udformningen af reglerne om insiderhandel 4 : 1. Reglerne bør udformes, så de kan håndhæves og effektivt begrænse mulighederne for insiderhandel 5. For at reglerne om insiderhandel kan opfylde sit formål og sikre tilliden til markedet for handel med værdipapirer, er det vigtigt at reglerne er udformet, så mulighederne for insiderhandel mindskes mest muligt. Reglernes præventive virkning er af afgørende betydning 6. En forudsætning for, at reglerne om insiderhandel kan have en præventiv virkning er, at reglerne er udformet, så der kan ske en effektiv håndhævelse heraf ved domstolene. Et væsentligt hensyn ved udformningen af reglerne må derfor være, at der ikke gennem opstilling af indsnævrende afgrænsningsregler skabes uforholdsmæssige vanskeligheder for bevisførelsen Reglernes udformning bør ikke forhindre udøvelse af normal forretningsmæssig adfærd 8. Uanset at hensynet til reglernes præventive virkning må veje tungt, bør der også tages hensyn til, at der ikke ved udformningen af reglerne lægges hindringer i vejen for normal og almindelig forretningsmæssig adfærd 9. Reglerne bør derfor ikke udformes så strengt, at de reelt hindrer eller begrænser adfærd, som vurderes at være gavnlig for markederne eller for samfundsøkonomien som sådan. 3 Børsudvalgets betænkning nr om insider-handel (herefter: Insiderbetænkningen), s. 33. Se også markedsmisbrugsdirektivets 2. indledende betragtning. 4 Jf. også Insiderbetænkningen, s Insiderbetænkningen, s Insiderbetænkningen, s Insiderbetænkningen, s Insiderbetænkningen, s Insiderbetænkningen, s. 34.

4 4/19 3. Reglerne bør være klare og sikre deltagerne på værdipapirmarkedet en høj grad af retssikkerhed. Af hensyn til retssikkerheden er det af stor betydning, at reglerne er udformet klart. Behovet for en klar lovgivning er særligt udtalt, når det gælder regler, der kan sanktioneres med op til 4 års fængsel, som det er tilfældet med reglerne om insiderhandel 10. Endvidere bør der lægges vægt på, at markedet for værdipapirhandel er præget af, at markedsdeltagerne ofte må tages hurtige beslutninger. Det er også af denne grund særlig vigtigt, at adfærdsreglerne for markedet er udformet så klart som muligt, så reglerne umiddelbart kan danne grundlag for markedsdeltagernes stillingtagen i en konkret situation. 4. Reglerne skal være udformet i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtelser og bør i øvrigt så vidt muligt svare til lovgivningen i andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Sager om insiderhandel ved handel med værdipapirer indeholder ofte en eller flere internationale dimensioner. Det er for eksempel tilfældet, hvis sælger eller køber befinder sig udenfor Danmark, hvis værdipapiret handles via en udenlandsk værdipapirhandler, eller hvis værdipapiret er optaget til handel på en udenlandsk fondsbørs. Der skal ved vurderingen af de gældende danske regler først og fremmest tages hensyn til de EU-retlige forpligtelser, dvs. reglerne i markedsmisbrugsdirektivet. Markedsmisbrugsdirektivet udstikker nogle rammer for, hvordan de danske regler om insiderhandel kan udformes. Den stigende internationalisering af værdipapirhandelsmarkederne gør det desuden vigtigt, at de danske regler så vidt muligt svarer til reglerne i andre lande. Der bør særligt lægges vægt på, hvordan de tilsvarende regler i Norge og Sverige er udformet. Dette skyldes, at lovgivningen i Norge og Sverige traditionelt ligger tæt op af den danske lovgivning, og markederne for værdipapirhandel i disse lande er sammenlignelige med det danske marked. 3. Beskrivelse af den gældende retstilstand I det følgende gives først et overblik over Finanstilsynets vurdering af den gældende retstilstand på området. Formålet med beskrivelsen af den gældende retstilstand er at skabe grundlag for notatets afsnit 4, hvor der foretages en vurdering af, om der er behov for at ændre på de gældende regler. Omtalen af Højesterets dom i Midtbank-sagen er derfor begrænset 10 Lov om værdipapirhandel m.v. 94.

5 5/19 til at vedrøre de dele af dommen, som efter Finanstilsynets vurdering må antages at være mest relevant for fortolkningen af lovens forbud i fremtidige sager om insiderhandel De gældende regler og forarbejderne hertil Forbuddet mod insiderhandel findes i lov om værdipapirhandel m.v. 35, stk.1, og har følgende ordlyd: 35. Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen. Den nugældende 11 formulering af forbuddet mod insiderhandel blev indsat ved lov nr. 343 af 6. juni , der gennemførte det såkaldte insiderdirektiv 13 i dansk ret. Forud for fremsættelsen af det lovforslag, som senere blev vedtaget som lov nr. 343 af 6. juni 1991, havde industriministeren nedsat et udvalg (Børsudvalget), der blandt andet skulle fremlægge forslag til, hvordan de danske insiderregler burde være. Børsudvalgets betænkning blev først offentliggjort efter fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget. Det i Folketinget fremsatte lovforslag var i alt væsentligt i overensstemmelse med det, som Børsudvalget foreslog i Insiderbetænkningen. Insiderbetænkningen indeholder en grundig beskrivelse af indholdet og baggrunden for de gældende regler. Insiderbetænkningen udgør derfor et væsentligt og klargørende bidrag ved fortolkningen af forbuddet mod insiderhandel i den gældende lov Højesterets dom i Midtbank-sagen Midtbank-sagen vedrørte som nævnt et selskabs køb af egne aktier. Med sagen blev der sat fokus på det principielle spørgsmål om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan straffes for overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel. 11 Forbuddet mod insiderhandel blev første gang indført i dansk lovgivning i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 316 af 4. juni 1986 om Københavns Fondsbørs. 12 Lov nr. 343 af 6. juni 1991 om ændring af lov om Københavns Fondsbørs, lov om aktieselskaber og lov om forsikringsvirksomhed (Insiderhandel). 13 Rådets direktiv 89/592/EØF af 13. november 1989 om samordning af retsforskrifterne vedrørende insiderhandel., EF-Tidende 1989, L 334, s. 30.

6 6/19 De tiltalte i Midtbanksagen blev frifundet ved Højesterets dom af 22. december 2004, hvorved Vestre Landsrets dom af 22. april 2004 blev stadfæstet 14. Højesteret tiltræder i sin dom landsrettens og byrettens vurdering af, at Midtbank A/S var i besiddelse af intern viden på tidspunktet for det omstridte køb af egne aktier den 6. februar Højesteret henviser i denne del af dommen til de grunde, der var anført i landsrettens dom. Højesteret vurderer herefter, om der med købet af egne aktier er sket en tilsidesættelse af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35, stk. 1. Højesteret når i lighed med landsrettens flertal til det resultat, at der ikke er sket en tilsidesættelse af reglerne. Højesteret begrunder resultatet således: Det følger af forarbejderne, at der når en disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd skal foretages en konkret vurdering af, om der foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden, jf. betænkning nr. 1216/1991 om insider-handel side 34. Et selskabs handel med egne aktier kan have en begrundelse, der indebærer, at der trods intern viden ikke er tale om et uhæderligt forhold, jf. betænkningen side 47. Ved afgørelsen lægger Højesteret vægt på, at Midtbanks køb til forskel fra en typisk insider-handel var et køb af egne aktier og ikke skete for vindings skyld, men i det legitime øjemed at kunne gennemføre bestyrelsens forud vedtagne indstilling til generalforsamlingen om udbytteudlodning ved kapitalnedsættelse i lighed med året før. Der må endvidere lægges vægt på, at drøftelserne om Svenska Handelsbankens køb, som først den 11. april 2001 førte til et tilbud til aktionærerne, ikke befandt sig på et fremskredent stadium den 6. februar Parterne stod således langt fra hinanden med hensyn til pris, og der manglede stillingtagen til væsentlige aftalespørgsmål. Det var derfor usikkert, om man ville nå til enighed, og en afklaring kunne let trække ud. I øvrigt bemærkes, at Midtbanks aktiekøb skete efter henvendelse fra Realkredit Danmark i henhold til en forkøbsret i en aktionæroverenskomst fra 1990, og at købet blev indberettet til Københavns Fondsbørs. Under disse omstændigheder tiltræder Højesteret, at der uanset Midtbanks interne viden ikke forelå et uhæderligt forhold ved Midtbanks køb af egne aktier den 6. februar 2001 Den umiddelbare konsekvens af Højesterets afgørelse i Midtbank-sagen er, at der ved fremtidige sager om insiderhandel må foretages en vurde- 14 Uanset, at Højesteret når til samme resultat som Vestre Landsret, afviger Højesterets begrundelse for frifindelsen i flere henseender fra landsrettens.

7 7/19 ring af, om den givne disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd. Såfremt dispositionen har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd, må der yderligere foretages en konkret vurdering af, om der foreligger en uhæderlig anvendelse af intern viden. Højesteret lægger i sin begrundelse for frifindelsen af de tiltalte vægt på en række konkrete forhold, jf. citatet fra dommen ovenfor. Finanstilsynet vurderer, at Højesterets afgørelse skal forstås således, at de fremhævede forhold er indgået i en konkret helhedsvurdering af, om de tiltalte handlede uhæderligt. Såfremt enkelte af de fremhævede forhold måtte komme til at foreligge i en fremtidig sag om insiderhandel, er det derfor ikke nødvendigvis givet, at der vil skulle ske frifindelse. Der bør derudover efter Finanstilsynets vurdering især lægges vægt på to elementer i Højesterets begrundelse for frifindelsen af de tiltalte. For det første fremgår det af Højesterets begrundelse, at den konkrete vurdering af, om der foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden, skal foretages, når en disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd. Finanstilsynet vurderer, at Højesterets afgørelse på dette punkt formentlig skal forstås således, at det alene er i tilfælde, hvor en disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd i modsætning til en typisk insider-handel, at der skal foretages den nævnte konkrete vurdering. For det andet udtaler Højesteret, at der skal foretages en konkret vurdering af, om der foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden. Udtrykket en konkret vurdering af, som anvendes i Højesterets begrundelse, indebærer ikke nogen stillingtagen til, hvem der har bevisbyrden for, om der er handlet hæderligt eller uhæderligt, eller til hvilke krav, der skal være opfyldt, før bevisbyrden kan anses at være løftet. Uanset disse to elementer i Højesterets begrundelse står det klart, at konsekvensen af Højesterets afgørelse er, at de gældende regler om insiderhandel må fortolkes således, at der er tilfælde, hvor det er lovligt for virksomheder at handle med egne værdipapirer under besiddelse af intern viden Ændringer som følge af lov nr af 22. december 2004 Lov om værdipapirhandel m.v. ændres på en række punkter ved lov nr af 22. december Ændringerne er en følge af gennemførelsen 15 Lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed (gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Lovforslaget er optrykt i Folketingstidende 2004/05 (1. samling), Tillæg A, s. 334.

8 8/19 af markedsmisbrugsdirektivet i dansk lovgivning. De nye regler træder i kraft 1. april Der er ikke ved ændringsloven foretaget ændringer i ordlyden af forbuddet mod insiderhandel i lovens 35, stk. 1. Nogle af ændringerne har dog betydning for reglerne om insiderhandel. De omtales derfor kort i det følgende. For det første medfører ændringsloven, at der i lovens 34 sker en udbygning og præcisering af den eksisterende definition af begrebet intern viden. For fremtiden vil der skulle foretages en vurdering af, om en oplysning mærkbart kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapiret, og af om oplysningen er specifik. Endvidere er det præciseret, at intern viden kan bestå i en værdipapirhandlers viden om en ordre om køb eller salg af værdipapirer, når ordren endnu ikke er udført. For det andet er der med ændringsloven beskrevet en række undtagelsessituationer, hvor forbuddet mod insiderhandel ikke finder anvendelse: Køb af værdipapirer, der er et nødvendigt led i gennemførelsen af et offentligt overtagelsestilbud (lovens 35, stk. 2, nr. 1) Køb og salg af værdipapirer, der gennemføres for at opfylde en forpligtelse, der er baseret på en aftale, som er indgået før den pågældende person kom i besiddelse af intern viden (lovens 35, stk. 2, nr. 2) Værdipapirhandlere og disse virksomheders ansattes loyale udførelse af kundeordrer (lovens 35, stk. 3, 1. pkt.) Handel med egne aktier som led i tilbagekøbsprogrammer, såfremt handelen gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december ( Safe Harbour Forordningen ) (lovens 35, stk. 5) Handel med værdipapirer som led i stabiliseringen af kursen på et værdipapir, såfremt handelen gennemføres overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ( Safe Harbour Forordningen ) (lovens 35, stk. 5) 16 Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter, EU-Tidende 2003, nr. L 336, s. 33.

9 9/19 Derudover videreføres de eksisterende undtagelser for handel, der foretages som et normalt led i market-making (lovens 35, stk. 3, 2. pkt.), og for visse transaktioner, der foretages som led i varetagelsen af en stats eller dennes centralbanks pengepolitik, valutapolitik eller gældsforvaltningspolitik (lovens 35, stk. 4). 4. Internationale perspektiver 4.1. Markedsmisbrugsdirektivet Markedsmisbrugsdirektivets artikel 2, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at indføre et forbud mod insiderhandel: Artikel 2 1. Medlemsstaterne forbyder personer som nævnt i andet afsnit, der er i besiddelse af intern viden, at benytte denne viden ved direkte eller indirekte for egen eller tredjemands regning at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter, som denne viden vedrører." Direktivets indledende betragtning 18 indeholder yderligere fortolkningsdata til forståelsen af direktivets artikel 2: (18) Brug af intern viden kan bestå i at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter, hvis den berørte part ved eller burde have vidst, at der er tale om intern viden. I denne forbindelse bør de kompetente myndigheder tage stilling til, hvad en normal og fornuftig person ville vide eller burde have vist under de givne omstændigheder. Desuden bør det forhold alene, at market-makers, instanser der er bemyndiget til at optræde som medkontrahenter, eller værdipapirhandlere, der har tilladelse til at handle for tredjemands regning, med intern viden i de første to tilfælde blot fortsætter deres lovlige forretninger med køb og salg af finansielle instrumenter eller i det sidste tilfælde blot loyalt udfører en ordre, ikke i sig selv betragtes som brug af intern viden Med formuleringen brug af intern viden kan bestå i at erhverve eller afhænde finansielle instrumenter er der i betragtning 18 åbnet op for, at der ikke nødvendigvis i alle tilfælde, hvor en person handler samtidig med, at han besidder intern viden, automatisk foreligger en ulovlig brug af den interne viden i direktivets forstand. Direktivet indeholder i tråd hermed en række eksempler på tilfælde, hvor et forhold ikke bør kvalificeres som insiderhandel, uanset at der handles på et tidspunkt, hvor den pågældende person har intern viden:

10 10/19 I anden halvdel af betragtning 18 nævnes, at visse tilfælde af handel, der gennemføres under besiddelse af intern viden, af marketmakers, centrale modparter og værdipapirhandlere, normalt ikke kan anses som brug af intern viden, jf. citatet ovenfor. I betragtning 29 er det nævnt, at brug af intern viden i forbindelse med et offentligt købstilbud ikke i sig selv bør betragtes som insiderhandel. I betragtning 30 er det nævnt, at uanset at viden om egen beslutning om et forestående køb eller salg af værdipapirer kan udgøre intern viden, bør gennemførelsen af den planlagte transaktion ikke i sig selv betragtes som anvendelse af intern viden. I artikel 2, stk. 3, er det bestemt, at insiderforbudet ikke skal finde anvendelse, hvis en transaktion gennemføres til opfyldelse af en forpligtelse, der er baseret på en aftale, der er indgået før personen fik intern viden. I artikel 8 (og betragtning 33) er det bestemt, at transaktioner, der gennemføres med henblik på stabilisering af kursen på værdipapirer, og handler med egne aktier som led i et tilbagekøbsprogram, ikke omfattes af insiderforbudet, såfremt transaktionerne gennemføres i overensstemmelse med betingelserne i Kommissionens Forordning nr. 2273/2003. De fleste 17 af disse eksempler er indarbejdet i lov om værdipapirhandel m.v. ved lov nr af 22. december 2004, jf. afsnit 3.3 ovenfor. Kommissionen har efter direktivets vedtagelse tilkendegivet, at direktivets artikel 2 og den indledende betragtning 18 må forstås således, at handel med værdipapirer under besiddelse af intern viden i almindelighed i sig selv vil udgøre en ulovlig brug af den interne viden. Kommissionen har i den forbindelse understreget, at det ikke efter gennemførelsen af direktivet er muligt i national lovgivning at opretholde krav om, at der i sa- 17 At brug af viden om egne planer om en forestående handel ikke skal anses som insiderhandel, jf. markedsmisbrugsdirektivets indledende betragtning 30, vurderedes at være så selvfølgeligt, at det ikke blev fundet nødvendigt at indskrive en udtrykkelig bestemmelse herom i lov om værdipapirhandel m.v. i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet, jf. nærmere bemærkningerne til 35, Folketingstidende (1. samling), Tillæg A, s De øvrige eksempler i direktivet er indarbejdet i lov om værdipapirhandel m.v. ved lov nr af 22. december 2004.

11 11/19 ger om insiderhandel skal føres bevis for en årsagsforbindelse mellem besiddelsen af den interne viden og handelen 18. Finanstilsynets vurdering er herefter, at direktivet på den ene side ikke er til hinder for, at medlemsstaterne opretholder national lovgivning, der giver mulighed for i konkrete situationer at statuere, at der ikke foreligger ulovlig brug af intern viden. Dette gælder både i de situationer, der udtrykkeligt er nævnt i direktivet (herunder de indledende betragtninger), samt i andre situationer, hvor der ikke er tale om brug af intern viden. Omvendt vil et generelt krav om bevis for en årsagsforbindelse mellem besiddelse af intern viden og beslutningen om handel med værdipapirer efter Finanstilsynets vurdering være i strid med direktivet Lovgivningen i andre nordiske lande Ligesom i Danmark er der i de øvrige nordiske lande for tiden en proces i gang, der sigter mod at tilpasse den nationale lovgivning til kravene i markedsmisbrugsdirektivet. Ved beskrivelsen af lovgivningen i de øvrige nordiske lande er der taget udgangspunkt i de forslag til ændringer af lovgivningen, der på nuværende tidspunkt er offentliggjort Norge Gennemgangen af de norske regler er baseret på forslaget om ændring af verdipapirhandelloven til gennemførelse af markedsmisbrugsdirektivet 19. Forslaget er vedtaget i Lagtinget den 17. december Forbuddet mod insiderhandel findes i forslaget til lov om verdipapirhandel 2, stk. 3: 2-3. Misbruk av innsideinnformasjon Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke direkte eller indirekte foretas for egen eller fremmed regning av noen som har innsideinformasjon. Første ledd gjelder bare ved misbruk av innsideinformasjon nevnt i 2-2. Første ledd er ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjon- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp. 18 Jf. også omtalen af det manglende krav om årsagsforbindelse i forarbejderne til den norske gennemførelseslov, Ot.prp. ( ) nr. 12, Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) s Ot.prp. ( ) nr. 12.

12 12/19 Andet led af den norske bestemmelse betegnes i lovens forarbejder som en misbruksreservasjon 20, dvs. en mulighed for i konkrete tilfælde at undtage en handel fra insiderforbudet, hvis handlen ikke udgør misbrug. I de norske forarbejder 21 er der nævnt en række eksempler på tilfælde, hvor misbrugsreservationen kan finde anvendelse. Misbrugsreservationen omfatter f.eks. transaktioner, hvor begge parter har den samme interne viden (konkret informationsparitet). Derudover nævnes i forarbejderne den situation, hvor et værdipapir sælges under omstændigheder, hvor den interne viden er egnet til at påvirke kursen i positiv retning, eller købes, hvor den interne viden er egnet til at påvirke kursen i negativ retning. Misbrugsreservationen betyder omvendt ikke, at der i norsk ret stilles krav om bevis for en årsagsforbindelse mellem besiddelsen af den interne viden og handelen 22. Udover den generelle misbrugsreservation indeholder den norske værdipapirhandelslov enkelte konkrete undtagelser fra insiderhandelsforbuddet. Dette gælder for så vidt angår normal udøvelse af tidligere indgået options- eller terminskontrakt 23, tilbagekøbsprogrammer og kursstabilisering i overensstemmelse med Kommissionens forordning 2273/ samt transaktioner udført af stater eller centralbanker Sverige Beskrivelsen af de svenske regler er baseret på gennemgangen i marknadsmissbruksutredningens betænkning 26 samt det svenske Finansministeriums lovforslag af 17. februar 2005 til gennemførelse af markedsmisbrugsdirektivet i Sverige 27. Forbuddet mod insiderhandel foreslås i det svenske lovforslag indsat i 2-6 i en ny lov om straf for markedsmisbrug 28 : Insiderbrotten 20 Jf. Ot.prp. ( ) nr. 12, s. 16 og Se betænkningen NOU 1996: 2, s Ot.prp. ( ) nr. 12, s Lovens 2-3, tredje led. 24 Lovens Lovens Marknadsmissbruk, Betänkande av Marknadsmissbruksutredningen, SOU 2004: Finansdepartementets lagrådsremis Marknadsmissbruk, Stockholm den 17. februar Se s. 6ff i Finansdepartementets lagrådsremiss, hvor forslaget til den nye lov er optrykt.

13 13/19 2 Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument genom handel på värdepappersmarknaden. Är brott som avses i första stycket ringa, döms för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Första och andra styckena tillämpas också på den som har insiderinformation som består i vetskap om egen brottslig verksamhet. 3 Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 2 döms för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms inte till ansvar. 4 För försök till insiderbrott och grovt insiderbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 5 Trots bestämmelserna i 2 4 får 1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument eller att fullgöra uppdrag om rådgivning eller förvaltning, 2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är ägnad att sänka priset på instrumentet och avyttras när informationen är ägnad att höja priset på instrumentet, 3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som föreskrivits i lag eller annan författning, 4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för en fysisk eller juridisk persons räkning, om insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den personen till en vidare krets om förvärv av aktier i bolaget, 5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid löptidens slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor, 6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser, 7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen, 8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt som har ett ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den enligt dess villkor,

14 14/19 9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller avyttras om förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används, Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. 6 Bestämmelserna i 2 5 skall även tillämpas på förfaranden enligt dessa bestämmelser som inte utgör eller föranleder handel på värdepappersmarknaden, om förfarandena avser finansiella instrument 1. som är godkända för handel på en reglerad marknad i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2. för vilka en ansökan om godkännande enligt 1 har lämnats in, eller 3. vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2. Selve forbuddet mod insiderhandel er beskrevet i 2. Bestemmelsen indebærer et forbud mod at handle med værdipapirer under besiddelse af intern viden, uanset at handelen ikke er begrundet i besiddelsen af den interne viden. Den svenske lov vil således ikke indeholde et krav om årsagssammenhæng mellem besiddelsen af den interne viden og den konkrete handel, eller om at den interne viden skal være udnyttet 29. Den objektive udformning af forbuddet mod insiderhandel i det svenske lovforslag modsvares af undtagelsesbestemmelsen i lovforslagets 5. Forslaget til 5 indeholder en række objektive undtagelser fra handelsforbuddet. Undtagelserne vedrører situationer, hvor der typisk ikke vil være tale om udnyttelse af intern viden Vurdering af den gældende retstilstand I det følgende afsnit vil der blive foretaget en vurdering af, om de gældende danske regler kan anses at leve op til de mål og principper for reglerne om insiderhandel, som blev identificeret i afsnit 2 ovenfor Reglernes effektivitet og præventive virkning Ved vurderingen af, om de gældende regler er tilstrækkeligt effektive og præventive, må der efter Finanstilsynets vurdering lægges vægt på tre forhold. For det første har det betydning at vurdere omfanget af det straffri område, hvor der efter reglerne kan handles under besiddelse af intern viden. 29 SOU 2004:69, s. 78 samt Finansdepartementets lagrådsremiss, s Finansdepartementets lagrådsremiss, s. 59.

15 15/19 Som nævnt tidligere er det Finanstilsynets vurdering, at Højesterets dom i Midtbank-sagen formentlig må forstås således, at det alene er i situationer, hvor en disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd, at det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, om der foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at det straffrie område, hvor der efter loven kan handles under besiddelse af intern viden, også efter Højesterets dom i Midtbank-sagen vil have et forholdsvist snævert omfang. Den altovervejende hovedregel vil fortsat være, at det ikke er tilladt at handle med værdipapirer under besiddelse af intern viden 31. Det straffrie område, hvor der efter loven kan handles under besiddelse af intern viden, er således begrænset til en bestemt afgrænset gruppe af dispositioner (= almindelig forretningsmæssig adfærd ). For denne gruppe af dispositioner må der i den enkelte sag foretages en konkret vurdering ( foreligger der uhæderlig anvendelse af intern viden ). For det andet tillægger Finanstilsynet det betydning, at der ikke med Højesterets dom i Midtbank-sagen er opstillet indsnævrende bevisregler, der vil kunne skabe uhensigtsmæssigt store bevisvanskeligheder i sager om insiderhandel og dermed svække håndhævelsen af reglerne. Højesterets dom medfører derimod, at der må foretages en konkret vurdering af, om der er handlet uhæderligt. For det tredje lægger Finanstilsynet vægt på, at overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel efter loven kan medføre straf på op til 4 års fængsel, og at Højesteret i en tidligere sag 32 har tilkendegivet, at ubetinget fængselsstraf i almindelighed er påkrævet i tilfælde af insiderhandel for at modvirke denne form for kriminalitet. De indgribende sanktioner, der i almindelighed vil være resultatet i tilfælde af insiderhandel, vil i sig selv have en afskrækkende virkning. Samlet set er det Finanstilsynets umiddelbare vurdering, at reglerne om insiderhandel fortsat er tilstrækkelige og egnede til at sikre tilliden til værdipapirmarkedet. 31 Jf. også Insiderbetænkningen, s. 40, hvoraf det fremgår, at Træffer et selskabs ledelse (bestyrelses-/direktionsmedlemmer) eller ledende medarbejdere på et tidspunkt, hvor de besidder intern viden, beslutning om køb/salg af værdipapirer, er handlen som udgangspunkt omfattet af forbudet mod insider-handel, og selskabet er derfor afskåret fra at handle. 32 Se Højesterets dom af 16. september 1997 i sag I 309/1997. Dommen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 1997, s ff.

16 16/ Reglerne bør ikke forhindre normal forretningsmæssig adfærd Konsekvensen af Højesterets dom i Midtbank-sagen er, at der i fremtidige sager om insiderhandel må lægges vægt på, om den givne disposition har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd - eller er en typisk insider-handel. Hensynet til, at reglerne ikke bør forhindre normal forretningsmæssig adfærd vil derfor efter Højesterets dom skulle tillægges betydning ved fortolkningen af forbuddet mod insiderhandel. Derudover er der ved lov nr af 22. december 2004 i lov om værdipapirhandel m.v. indført en række specifikke undtagelser til forbuddet mod insiderhandel. Disse undtagelser bygger på princippet om, at reglerne om insiderhandel ikke bør udformes så strengt, at de reelt forhindrer dispositioner, der har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd. Dette gælder først og fremmest undtagelsen i lovens 35, stk. 5, hvorefter virksomheder ved at følge reglerne i Kommissionens forordning 2273/2003 har mulighed for at bringe sig udenfor forbuddet mod insiderhandel i forbindelse med tilbagekøb af egne aktier. Derudover er der ved lov nr af 22. december 2004 i lov om værdipapirhandel m.v. 35, stk. 2, nr. 1, indsat en undtagelse for køb af værdipapirer, der sker som et nødvendigt led i gennemførelsen af et offentligt købstilbud, såfremt den interne viden er erhvervet i forbindelse med en forudgående undersøgelse af selskabet ( due diligence ). Endelig er det i lovens 35, stk. 2, nr. 2, præciseret, at forbuddet mod insiderhandel ikke gælder, såfremt handel med værdipapirer gennemføres for at opfylde en tidligere indgået forpligtelse. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at reglerne om insiderhandel ikke er til hinder for normal og almindelig forretningsmæssig adfærd Reglernes klarhed De indgribende sanktioner, der er forbundet med overtrædelse af reglerne om insiderhandel, skaber et væsentligt behov for, at reglerne er klare og letforståelige. Det kan efter Finanstilsynets opfattelse diskuteres, hvorvidt begreberne almindelig forretningsmæssig adfærd og uhæderlig anvendelse af intern viden er tilstrækkelig præcise til at være egnede til at danne grundlag for fortolkningen af en regel, der kan medføre straf på op til 4 års fængsel. Den konkrete vurdering, som der på baggrund af Højesterets dom må foretages i sager om insiderhandel, vil kunne skabe en vis usikkerhed om grænsen mellem det strafbare og straffrie område efter reglerne.

17 17/19 Finanstilsynet vurderer dog samtidigt, at den praktiske betydning af denne usikkerhed formentligt vil være begrænset. Den hidtidige usikkerhed om forståelsen af reglerne har først og fremmest vedrørt selskabernes køb af egne aktier. Det er især på dette område, at der kan opstå problemer, idet der ofte vil være risiko for, at virksomhederne er i besiddelse af intern viden om egne forhold, når køb af egne aktier foretages. Der bør efter Finanstilsynets opfattelse her lægges vægt på, at der med de ændringer, der er gennemført ved lov nr af 22. december 2004, er indført en mulighed for virksomhederne for at bringe sig udenfor forbuddet mod insiderhandel ved tilbagekøb af egne aktier. Dette kan ske ved at følge modellen i Kommissionens forordning nr. 2273/2003. For så vidt angår virksomhedernes tilbagekøb af egne aktier vil en eventuel usikkerhed om reglernes forståelse derfor være af forholdsvis begrænset praktisk betydning. Finanstilsynet lægger som nævnt endvidere til grund, at det straffrie område, hvor der efter loven kan handles under besiddelse af intern viden, også efter Højesterets dom i Midtbank-sagen formentligt vil have et forholdsvist snævert omfang. I praksis vil det alene være i ret få situationer, at der opstår behov for at foretage en konkret vurdering af, om der er handlet uhæderligt eller ej. Et alternativ til de gældende danske regler vil være at udforme forbuddet mod insiderhandel mere objektivt, således at enhver handel med værdipapirer under besiddelse af intern viden som udgangspunkt er omfattet af forbuddet samtidigt med, at der i loven opregnes en række specifikke og udtømmende undtagelser til forbuddet. En sådan udformning af loven vil muligvis kunne give en noget klarere retsstilling. Svagheden ved en mere objektiv model vil dog være, at der ikke levnes domstole og myndigheder den samme fleksibilitet til i konkrete sager at komme frem til, at et forhold ikke er omfattet af forbuddet, såfremt forholdet ikke kan henføres under de specifikke undtagelser, der er nævnt i loven. En udtømmende liste af undtagelser til et objektivt udformet forbud vil kunne fastlåse retsstillingen på et i øvrigt dynamisk marked og føre til uhensigtsmæssige resultater i konkrete sager. De danske regler indeholder efter vedtagelsen af lov nr af 22. december 2004 en række specifikke undtagelser til forbuddet mod insiderhandel. Samtidigt vil det i overensstemmelse med Højesterets dom i Midtbank-sagen være muligt i konkrete tilfælde at statuere, at et forhold falder udenfor forbuddet mod insiderhandel, uanset at forholdet ikke kan henføres under de specifikke undtagelser i loven.

18 18/19 Finanstilsynet vurderer, at de danske regler på hensigtsmæssig måde varetager hensynet til en klar retstilstand samtidigt med, at reglerne giver myndigheder og domstoles mulighed for en vis fleksibilitet ved anvendelsen af reglerne i konkrete sager. Uanset, at der kan være nogen uklarhed om rækkevidden af begreberne almindelig forretningsmæssig adfærd og uhæderlig anvendelse af intern viden, er det derfor Finanstilsynets vurdering, at reglerne om insiderhandel er tilstrækkeligt klare og sikrer markedsdeltagerne den fornødne retssikkerhed Reglernes overensstemmelse med internationale forpligtelser og lovgivningen i andre lande Markedsmisbrugsdirektivet vurderes som nævnt tidligere at være til hinder for, at der i medlemsstaternes lovgivning stilles krav om, at der i sager om insiderhandel skal føres bevis for en årsagsforbindelse mellem den interne viden og den konkrete handel. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at et sådant generelt krav om bevis for årsagsforbindelse ikke kan opstilles på baggrund af Højesterets dom i Midtbank-sagen. Ved vurderingen af forholdet mellem de danske regler og markedsmisbrugsdirektivet lægger Finanstilsynet endvidere vægt på, at behovet for en konkret vurdering af, om der er handlet uhæderligt, efter de danske regler er begrænset til at gælde dispositioner, der har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd. Finanstilsynet lægger til grund, at markedsmisbrugsdirektivet ikke forhindrer opretholdelsen i national lovgivning af en sådan begrænset mulighed for i konkrete situationer at statuere, at der ikke foreligger uhæderlig anvendelse af intern viden. Forbuddet mod insiderhandel i dansk lovgivning har en delvis anden udformning, end det er tilfældet i norsk og svensk lovgivning. Det norske forbud indeholder en generel misbrugsreservation, mens det svenske forbud er udformet mere objektivt men med en række specifikke undtagelser til forbuddet 33. Det danske forbud udgør i forhold hertil en art mellemform, der kombinerer elementer i den svenske og den norske model. Lov om værdipapirhandel m.v. indeholder efter vedtagelsen af lov nr af 22. december 2004 en række specifikke undtagelser til forbuddet ( den svenske model ) samtidigt med, at der efter Højesterets dom i sager om insiderhandel, der angår dispositioner, der har karakter af almindelig forretningsmæssig adfærd i modsætning til typiske insider-handler, skal fore- 33 Jf. SOU 2004:69, s. 78, om de to modeller for hvordan et insiderforbud lovgivningsmæssigt kan udformes.

19 19/19 tages en konkret vurdering af, om der er sket en uhæderlig anvendelse af intern viden ( den norske model ). 6. Konklusion Samlet set vurderer Finanstilsynet, at der ikke umiddelbart er behov for at ændre de gældende danske regler om insiderhandel. Finanstilsynet vurderer, at de danske regler på hensigtsmæssig måde varetager hensynet til en klar retstilstand samtidigt med, at reglerne giver myndigheder og domstoles mulighed for en vis fleksibilitet ved anvendelsen af reglerne i konkrete sager. Den tvivl, der i lyset af Højesterets dom i Midtbank-sagen kan være om rækkevidden af forbuddet mod insiderhandel, vurderes at være af forholdsvis begrænset praktisk betydning, når der tages hensyn til, at de nye regler, der er gennemført ved lov nr af 22. december 2004, særligt de nye regler om virksomhedernes tilbagekøb af egne aktier, bidrager til en større klarhed.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1) L 13 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Fremsat den 6. oktober 2004 af

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Hvornår er en handel en insiderhandel?

Hvornår er en handel en insiderhandel? Hvornår er en handel en insiderhandel? Foredrag for Dansk Investor Relations Forening den 24. marts 2010 David Moalem, advokat, ph.d. Partner, Leder af Legal Services & Kapitalmarkedsretsgruppen Kort om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere