Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløshed ujævnt fordelt"

Transkript

1 Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat i Jylland har mærket den kraftigt stigende arbejdsløshed. af Chefanalytiker Frederik I. Pedersen. september & stud.polit Jeppe Druedahl Analysens hovedkonklusioner Arbejdsløsheden er fra bunden sidste år til juli i år steget med godt. fuldtidspersoner. De økonomiske vækstudsigter gør, at vi forventer en stigning på yderligere næsten. fuldtidspersoner frem mod slutningen af. Vi er altså endnu kun halvvejs gennem nedturen på arbejdsmarkedet. Især mændene er hårdt ramt. De forklarer af den samlede stigning i arbejdsløsheden siden bunden. Mændenes arbejdsløshed ligger nu - noget usædvanligt - tydeligt højere end kvindernes. Alle aldersgrupper er ramt af stigende arbejdsløshed. Den største stigning findes blandt de --årige. Mindst er arbejdsløsheden steget blandt de --årige. Unges arbejdsløshed er i tallene efter alt at dømme noget undervurderet. Arbejdsløsheden er steget i alle a-kasser. Men stigningen har været meget ulige fordelt. Vi har set store stigninger i a-kasserne tilknyttet byggeriet og industrien, mens a- kasserne tilknyttet den offentlige sektor kun har oplevet mindre stigninger. Der er i dag derfor en markant større spredning i arbejdsløshedsprocenterne på tværs af de danske a-kasser. Alle landsdele har oplevet stigende arbejdsløshed under krisen. Jylland har været hårdest ramt, mens hovedstadsområdet har været mindst ramt. Lavest er arbejdsløsheden nu i Nordsjælland, Østsjælland og Københavns Omegn. Højst er arbejdsløsheden på Bornholm, København by og Nordjylland. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf. Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf. Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade, sal. København V

2 Arbejdsløsheden bremset midlertidigt i juli Arbejdsløsheden bundede i juni med knap. arbejdsløse. Frem til og med juni er arbejdsløsheden steget med godt. fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret. Fra juni til juli måned var der et marginalt fald i arbejdsløsheden på personer - et fald der efter alt at dømme kan forklares af dels stigende aktivering af dagpengemodtagere og dels at sommerferien for alvor gik i gang. Samlet var der i juni måned. fuldtidsledige svarende til, af. Derudover var der. fuldtidsaktiverede dagpengemodtagere. De mange nye arbejdsløse, der er kommet på dagpenge i løbet af det sidste år og som kommer fra et job, hopper ud af arbejdsløsstatistikken, når de holder ferie på enten arbejdsgiverbetalte feriepenge eller med løn fra den tidligere arbejdsgiver. Sæsonkorrektionen af arbejdsløshedstallene tager i et eller andet omfang højde for dette, men det er langt fra givet, at vi får fanget det hele i lyset af det enormt store skifte, der har været i arbejdsløsheden. Desuden kan der være personer i arbejdsfordeling, som har optrådt i arbejdsløshedsstatistikken, når de fik supplerende dagpenge, der har taget al den ferie, der har været mulig. Disse hopper også ud af statistikken og kan påvirke den sæsonkorrigerede arbejdsløshedsudvikling negativt. Endelig kan folk, der er fyret op til sommerferien, vælge at holde sommerferie, før de melder sig i ledige i a-kassen. Opbremsningen i ledigheden i juli måned ændrer derfor ikke på vores forventninger om fortsat nedgang på det danske arbejdsmarked. Med historisk negativ vækst i år, og kun svag vækst fremadrettet, forventer vi fortsat stigende arbejdsløshed de kommende år. Normalt skal væksten op på ½- før beskæftigelsen ikke falder, og ledigheden ikke stiger. Samtidig viser de historiske erfaringer, at der typisk går nogen tid, før væksten forplanter sig til arbejdsmarkedet. Samlet frygter vi fortsat at arbejdsløsheden vil ramme. fuldtidspersoner i uden yderligere tiltag. Det svarer til at stort set hele det fald vi har haft i ledigheden under det seneste opsving forsvinder igen det er meget voldsomt, jf. figur. Figur. Arbejdsløshed, AEs seneste prognose og nyeste tal. pers.. pers. Ledighed Seneste udvikling Kilde: Danmarks Statistik og AEs prognoseopdatering, februar.

3 Arbejdsløsheden fordelt på køn Tabel viser, at den stigende arbejdsløshed under den økonomiske krise især har ramt mændene. Af den samlede stigning i arbejdsløsheden fra bunden sidste år til juli på i alt. fuldtidspersoner forklarer mændene godt svarende til. fuldtidspersoner, mens kvindernes arbejdsløshed er steget med knap. fuldtidspersoner. I juli var der. arbejdsløse mænd (, af den mandlige arbejdsstyrke), mens der var. arbejdsløse kvinder (, af den kvindelige arbejdsstyrke). Det viser tabel. Tabel. Arbejdsløshed fordelt på køn - sæsonkorrigeret. Niveau, juli Ændring juni til juli. I alt,,,, Mænd,,,, Kvinder,,,, Ser man tilbage i historien, er det ret usædvanligt, at mændenes arbejdsløshed ligger højere end kvindernes. Figur viser en sammenhængende opgørelse af mændenes og kvindernes arbejdsløshedsprocenter tilbage i tid. Vi har ikke sammenhængende arbejdsløshedstal på måneder længere tilbage end. Ser man på de årlige opgørelser fra den registerbaserede arbejdsstyrke statistik (RAS), er det kun i, at kvinderne har haft en lavere arbejdsløshedsprocent end mændene. Figur. Mænd og kvinders arbejdsløshedsprocent, - Mænd Kvinder Anm: Arbejdsløsheden ifølge den nyeste definition findes kun tilbage til april.

4 Arbejdsløshedsstigningen fordelt på alder Tabel viser udviklingen i arbejdsløshed fordelt på aldersgrupper. Målt i antal er arbejdsløsheden steget mest for de --årige og de --årige. Imidlertid er aldersintervallerne ikke lige store, ligesom genererationerne ikke er lige store. Måler vi arbejdsløshedsstigningen i forhold størrelsen på, ser man de største stigninger for de --årige. Her er arbejdsløshedsprocenten steget, enheder så der i juli er næsten procent arbejdsløse unge mellem og år. Tabel. Arbejdsløshed fordelt på alder, sæsonkorrigeret. Niveau, juli Ændring juni til juli. I alt,,,, - år,,,, - år,,,, - år,,,, - år,,,, - år,,,, - år,,,, Som det også fremgår af tabel, har de --årige i juli den laveste arbejdsløshedsprocent (, ) efterfulgt af de --årige og de --årige (, ). Figur og viser at alle aldersgrupper er blevet ramt af den stigende arbejdsløshed det seneste år. Figur. Arbejdsløshedsprocent efter alder, - år i alt Anm.: Det skal bemærkes, at tallene ikke tager højde for aktivering af de arbejdsløse. Fx bliver de unge aktiveret langt hurtigere end de ældre, hvilket vil reducere deres arbejdsløshedsprocent. Ændrede aktiveringsregler og andre forhold kan således påvirke såvel niveau som udvikling.

5 Figur. Arbejdsløshedsprocent efter alder, - år i alt Anm.: Det skal bemærkes, at tallene ikke tager højde for aktivering af de arbejdsløse. For eksempel bliver de unge aktiveret langt hurtigere end de ældre, hvilket vil reducere deres arbejdsløshedsprocent. Ændrede aktiveringsregler og andre forhold kan således påvirke såvel niveau som udvikling. Den officielle arbejdsløshedsstatistik fortæller dog langt fra hele historien for specielt de unge. I arbejdsløshedsstatistikken tæller nemlig kun de ledige med, der enten er forsikret mod ledighed eller som modtager kontanthjælp og som er rubriceret som arbejdsmarkedsparate. Vi har gennem det seneste år kunnet konstatere en voldsom stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge på kontanthjælp. Samtidig tæller de aktiverede arbejdsløse ikke med i statistikken, og her gælder der særlig hurtig aktivering for de unge. Unges arbejdsløshed er i tallene ovenfor efter alt at dømme noget undervurderet. Arbejdsløshedsstigningen fordelt på a-kasser Tabel viser AEs opgørelse af arbejdsløsheden fordelt på a-kasser. Samtlige A-kasser har oplevet stigende arbejdsløshed siden bunden i juni. Målt i forhold til hvor mange der er forsikret i de forskellige a-kasser er værst ramt Træ-industri-Byg, Byggefagenes a-kasse, F og Metalarbejdere. I bunden med a-kasser hvor arbejdsløsheden er steget mindst finder vi a-kasser, hvis medlemmer i høj grad arbejder i den offentlige sektor. Det gælder Lærere, Danske Sundhedsorganisationer, Socialpædagoger og Børne- og Ungdomspædagoger mfl. Måler vi i antal arbejdsløse findes de største stigninger for F med knap. flere fuldtidsledige, for Kristelig a-kasse med. flere fuldtidsledige, Metalarbejdere med. flere fuldtidsledige og Træ-Industri-Byg (TIB) med. flere fuldtidsledige.

6 Tabel. Arbejdsløshed på a-kasser, sæsonkorrigeret og sorteret efter stigning Niveau, juli Ændring juni til juli.. Træ-Industri-Byg (TIB),,,, Byggefagenes a-kasse,,,, Faglig Fælles a-kasse (F),,,, Metalarbejdere,,,, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF),,,, El-faget,,,, Teknikere,,,, Danske Lønmodtagere (DLA),,,, Kristelig a-kasse,,,, Business,,,, Frie Funktionærer (FFA),,,, Økonomer (CA),,,, Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE),,,, Journalistik, Kommunikation og Sprog,,,, Ingeniører (IAK),,,, Handels- og Kontorfunktionærer (HK),,,, Funktionærer og Servicefag,,,, IT-faget og Merkonomer (PROSA),,,, Ledere,,,, Akademikere (AAK),,,, Stats- og Teleansatte (STA),,,, Selvstændige (DANA),,,, Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A),,,, Magistre (MA),,,, Fag og Arbejde (FOA),,,, Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL- A),,,, Socialpædagoger (SLA),,,, Danske Sundhedsorganisationer (DSA),,,, Lærere (DLF-A),,,, Anm.: De foreløbige data er korrigeret iht. forskellen mellem foreløbige og endelige data i måneden året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Som det fremgår af figur har den økonomiske krise givet en markant større spredning i arbejdsløsheden på tværs af a-kasser. Figurens mørkeblå søjler viser arbejdsløsheden i juni sidste år. De lyseblå søjler viser ændringen i arbejdsløsheden fra juni til juli, således at højden på de to søjler tilsammen danner arbejdsløshedsprocenten i juli.

7 Figur. Arbejdsløshed i juni og ændring til juli, sæsonkorrigeret procent Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Lærere (DLF-A) Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Socialpædagoger (SLA) Fag og Arbejde (FOA) Stats- og Teleansatte (STA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Ledere Selvstændige (DANA) Ingeniører (IAK) Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) Frie Funktionærer (FFA) Akademikere (AAK) IT-faget og Merkonomer (PROSA) Funktionærer og Servicefag Økonomer (CA) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Business Magistre (MA) El-faget Danske Lønmodtagere (DLA) Journalistik, Kommunikation og Sprog Kristelig a-kasse Teknikere Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) Metalarbejdere Byggefagenes a-kasse Faglig Fælles a-kasse (F) Træ-Industri-Byg (TIB) Arbejdsløshed i juni Ændring siden juni procent Anm.: De foreløbige data er korrigeret iht. forskellen mellem foreløbige og endelige data i måneden året før. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. I juni sidste år havde Magistre og Journalistik, Kommunikation og Sprog de højeste arbejdsløshedsprocenter på,, mens vi i bunden fandt Danske Sundhedsorganisationer og El-faget med under ½ arbejdsløshed. I juli måned finder vi den højeste arbejdsløshed hos Træ-Industri-Byg med, og F med, I bunden har vi stadig Danske Sundhedsorganisationer (DSA) med ½ arbejdsløshed og Lærere, Socialpædagoger, Børne- og Ungdomspædagoger samt Fag og Arbejde, hvor arbejdsløsheden ligger på ½ Der er altså blevet en markant større afstand mellem top og bund. Udviklingen vidner med al tydelighed om, at det er byggeriet og industrien, samt de ufaglærte der er hårdest ramt af den økonomiske krise, mens a-kasserne rettet mod den offentlige sektor kun er berørt i mindre grad.

8 Arbejdsløshedsstigningen geografisk fordelt Tabel viser udviklingen i arbejdsløshed fordelt på landsdele. Som det fremgår, har alle landsdele oplevet stigende arbejdsløshed. Tabel. Arbejdsløshed fordelt på landsdele, sæsonkorrigeret. Niveau, juli Ændring juni til juli. I alt,,,, Vestjylland,,,, Sydjylland,,,, Nordjylland,,,, Bornholm,,,, Fyn,,,, Vest- og Sydsjælland,,,, Østjylland,,,, København by,,, Københavns Omegn,,, Østsjælland,,,, Nordsjælland,,,, Jylland har været hårdest ramt af den økonomiske krise. Vestjylland har oplevet den største stigning i arbejdsløsheden på, enheder når vi måler i forhold til størrelsen på. Dernæst kommer Sydjylland med, enheder og Nordjylland med, enheder. De mindste stigninger i arbejdsløshedsprocenten finder vi i Nordsjælland og Østsjælland med, enheder og Københavns by og Københavns omegn med, enhed. Udviklingen har ikke rykket i rækkefølgen over de landsdele der har højst arbejdsløshed. Det er stadig Bornholm, København by, Nordjylland og Fyn har de højeste arbejdsløshedsrater. Det viser figur. Til gengæld er der ændret en del i bunden. Hvor det sidste år i juni måned var Vestjylland og Sydjylland, der havde den mindste arbejdsløsheds procent, så ligger disse landsdele nu midt i feltet. I bunden med den laveste arbejdsløshed finder vi Nordsjælland, Østsjælland og Københavns Omegn. Det er også disse landsdele, hvor arbejdsløsheden er steget mindst. Ser man den allerseneste udvikling er der en tendens til opbremsning flere steder, herunder i Nordsjælland og Østsjælland. På Fyn og i Nordjylland er der i juli måned registreret et lille fald i arbejdsløsheden. Det skal dog bemærkes at arbejdsløshedsudviklingen i julimåned skal fortolkes forsigtigt. Figur - viser arbejdsløsheden og udviklingen i arbejdsløsheden for alle landsdele.

9 Figur. Arbejdsløshed landsdele København by Nordjylland Fyn Bornholm Figur. Arbejdsløshed landsdele Vest- og Sydsjælland Vestjylland Sydjylland Østjylland

10 Figur. Arbejdsløshed landsdele Østsjælland Nordsjælland Københavns Omegn

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere