Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden"

Transkript

1 Indhold Ledelse Hoved- og nøgletal Beretning Ledelsens beretning Koncernens regnskabsberetning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Koncernens risikostyring Medarbejdere Informationsteknologi Aktionærforhold Regnskabspraksis Regnskabspåtegninger Revisionspåtegninger Resultatopgørelse og overskudsfordeling Balance Noter Pengestrømsopgørelse Selskabsoversigt Bestyrelsens ledelseshverv

2 Ledelse Bestyrelse Alm. Brand Finans A/S bestyrelse består af: Næstformand Mogens N. Skov, Christian Kjøller, Villy Koch, Søren Sørensen, Søren Boe Mortensen, Henrik Stenbjerre, formand for bestyrelsen Christian N. B. Ulrich, Karin Andersen og Bent Knie-Andersen. Direktion Administrerende direktør Henrik Nordam Revisorer Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Registrering Adresse Alm. Brand Finans A/S CVR-nr Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax

3 Hoved- og nøgletal Hovedtal for koncernen Resultatopgørelse Balance Nøgletal Mio.kr * Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyr- og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoriteter 2 1 Udlån Aktiekapital** Egenkapital excl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Balance Antal heltidsansatte ultimo året Årets resultat i pct. af gnsn. egenkapital*** 14% 30% 23% 14% 24% Egenkapital inkl. minoritetsinteresser i pct. af aktiver 16% 16% 75% 67% 63% * Alm. Brand Bank indgår fra 1. juli ** Aktiekapitalen er på den ordinære generalforsamling i 2000 nedsat til 750 mio kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 80 kr. *** Årets resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital. Beregningen er foretaget på grundlag af koncernens resultat efter skat i forhold til gennemsnit af egenkapitalen, inkl. minoritetsinteresser. Nøgletal for aktier i Alm. Brand Finans A/S Egenkapitaludvikling Resultat efter skat (mio.kr.) Egenkapital (mio.kr.) Balance (mio.kr.) Børskurs pr. aktie ultimo (kr.) Indre værdi pr. aktie ultimo (kr.) Børskurs/Indre værdi 0,55 0,61 1,03 1,31 1,40 Årets resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price/Earnings (Børskurs/resultat pr. aktie) 4,1 2,4 4,9 10,0 6,5 3

4 Ledelsens beretning Udvikling i året Alm. Brand Finans Koncernen opnåede i 2000 et resultat før skat på 261 mio.kr. Overskuddet kan henføres til: Alm. Brand Bank Koncernens overskud i 2000 på 61 mio.kr. før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er påvirket af en nettoudgift på 24 mio.kr. i forbindelse med købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Tilbageførte hensættelser på udlån der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr. Tilbageførte nedskrivninger mv. på 38 mio.kr. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort i Gibraltar i juni Et underskud på 13 mio.kr. i Alm. Brand Leasing, hvilket primært skyldes et større hensættelsesbehov. Øvrige aktiviteter, herunder investeringsafkast, på 80 mio.kr. Bestyrelsen betragter udviklingen i koncernens aktiviteter og årets resultat som tilfredsstillende. Ultimo 2000 var egenkapitalen uden minoriteter og efter tilbagekøb af egne aktier mio.kr. i Alm. Brand Finans A/S mod mio.kr. primo Egenkapitalforrentningen udgjorde 14%. I perioden fra begyndelsen af 1999 til udgangen af 2000 er egenkapitalen således steget med 711 mio.kr. Koncernens udlån, der fortrinsvis er placeret i Alm. Brand Bank og Alm. Brand Leasing, er i 2000 vokset med 0,9 mia.kr. fra 6,3 mia.kr. til 7,2 mia.kr. Koncernens indlån, der er placeret i Alm. Brand Bank, er steget med 0,7 mia.kr. fra 7,9 mia.kr. til 8,6 mia.kr. På selskabets ordinære generalforsamling i april 2000 blev det besluttet at ændre navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S, samt at nedsætte selskabets aktiekapital med beholdningen af egne aktier fra nominelt 795 mio.kr. til 750 mio.kr. Kapitalnedsættelsen blev gennemført i 2. halvår 2000, og beholdningen af egne aktier er ført som en afgang direkte over egenkapitalen. Resultatopgørelsen er således ikke påvirket heraf. Den samlede Koncern gennemførte i foråret en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og på salg af koncernens produkter. Samtidig blev der oprettet en ny»region Direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partnerskaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration, personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Alm. Brand Koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand Koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Alm. Brand Koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. Endvidere er den påbegyndte effektiviseringsproces med at integrere Alm. Brand Finans i Alm. Brand Bank fortsat i Alm. Brand Finans er således fraflyttet de hidtidige lokaler i Hellerup og flyttet til Midtermolen. Ligeledes er der sket en integration af arbejdsprocesser og administrative rutiner. Der er således opnået betydelige omkostningsreduktioner på niveauet 20 mio.kr. I maj 2000 har Alm. Brand Finans Koncernen erhvervet kontorejendommene Midtermolen 1-3 med et samlet areal på ca m 2. Erhvervelsen giver mulighed for, at Alm. Brand Koncernen på sigt kan samle sine hovedkontorfunktioner her. De to ejendomme, der er anskaffet for i alt 332 mio.kr., er regnskabsmæssigt værdiansat til 302 mio.kr. for at opfylde Finanstilsynets principper for værdiansættelse af ejendomme. Samtidig 4

5 med erhvervelsen af Midtermolen har koncernen afhændet Alm. Brand Banks hovedkontorejendom på Jarmers Plads. Ultimo 2000 blev det besluttet, at Alm. Brand Finans pr. 1. januar 2001 overdrager aktierne i Alm. Brand Leasing A/S til Alm. Brand Bank. Inddrivelsen af de af koncernens udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, er i 2000 forløbet tilfredsstillende, og det har været muligt at tilbageføre en del af tidligere foretagne hensættelser på engagementerne. I de skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs, hvor en stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, har der efter anke været afventet domme i prøvesager ved 2. retsinstans. De blev afsagt i juni 2000, og ligesom ved 1. instans faldt dommene ud til koncernens fordel. Der er efterfølgende givet afslag på en ansøgning om behandling ved 3. instans. På bestyrelsesmøder i Alm. Brand af 1792 G/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S blev der 10. marts 2001 vedtaget at anbefale en fusion af de to børsnoterede selskaber Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Umiddelbart efter den foreslåede fusion vil det på samme generalforsamling blive foreslået, at Alm. Brand Finans A/S skifter navn til Alm. Brand A/S. Det indstilles, at der udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 66 mio.kr. Dette udbytte er ekstraordinært højt i 2000 på grund af det gode resultat. 5

6 1951

7 Koncernens regnskabsberetning Koncernens resultat Alm. Brand Finans Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 261 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 198 mio.kr. i 1999 til 426 mio.kr. i Den væsentligste årsag til den store vækst er, at Alm. Brand Bank i regnskabet for 1999 kun blev indregnet i resultatopgørelsen for 2. halvår. Andre ordinære indtægter udgjorde 105 mio.kr. i 2000 mod 133 mio.kr. i De væsentligste poster i 2000 er tilbageførte nedskrivninger mv. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort i Gibraltar på 38 mio.kr. samt overskud af ejendomsdrift og administrationshonorarer. forhold til 1999 på tilbageførte hensættelser på udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne og Finansieringsselskabet Balder. Tilbageførte hensættelser på udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder, er på i alt 95 mio.kr. Stigningen i Bank Koncernens udgiftsførte hensættelser i året og afskrivninger på debitorer skyldes hovedsagelig en stigning i hensættelser på billån. Trods den kraftige udlånsvækst udgjorde bankens driftsførte hensættelser og afskrivninger i 2000 dog kun 0,4% af de samlede udlån. Årsagen til den fortsat lave tabsprocent er dels bankens lave risikoprofil dels de fortsat gunstige konjunkturer. Finans Koncernens resultat af finansielle poster er i 2000 steget med 227 mio.kr. til i alt 559 mio.kr. I 2000 udgjorde koncernens omkostninger 312 mio.kr. Omkostningerne er påvirket af væksten på 10% i henholdsvis ind- og udlån i banken og det forøgede forretningsomfang i bankens handelsområder. Der har derimod været en stigning i gebyrindtjeningen på 17%. Der foretages betydelige investeringer i bankens fremtid. I 2000 var det samlede beløb til markedsføring, uddannelse og IT 59 mio.kr. Af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør 41 mio.kr. i I posten indgår nedskrivning af ejendommene Midtermolen 1-3 med 30 mio.kr. Posten»Tab og hensættelser på debitorer«udgør en indtægt på 56 mio.kr. i 2000 mod en indtægt på 117 mio.kr. i Den mindre indtægt i 2000 skyldes en stigning i Bank Koncernens og Alm. Brand Leasings udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer, samt en mindre indtægt i Stigningen i Alm. Brand Leasings udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer skyldes primært hensættelser relateret til kopiområdet. Koncernens balance Ultimo 2000 var koncernens indlån mio.kr. mens udlånet var mio.kr., hvilket er en stigning på henholdsvis 9% og 14% i forhold til Aktiviteten har dog været højere, end tallene viser, idet der har været store afdrag på og indfrielser af lån. Det anslås endvidere, at den øgede værdipapirhandel har mindsket indlånet med ca. 700 mio.kr. Stigningen i indlånene i forhold til sidste år skyldes blandt andet bankens satsning på fastrentekonti og Alm. Brand Koncernens resultater fra krydssalg. Alm. Brand Finans Koncernens egenkapital inklusiv minoritetsinteresser udgjorde mio.kr. ultimo 2000 mod mio.kr. ultimo

8 Mål og strategier Alm. Brand Finans A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank, og koncernens væsentligste forretningsaktivitet er bankdrift. Efter salget af Alm. Brand Leasing til Alm. Brand Bank (pr. 1. januar 2001) er hovedparten af de fremadrettede forretningsaktiviteter samlet i Alm. Brand Bank Koncernen. Alm. Brand Bank Koncernen Alm. Brand Banks mål er at blive banken, der er karakteriseret ved»alm. sund fornuft«. Kunden skal altid kunne forvente noget mere af Alm. Brand Bank til en fornuftig pris sammenlignet med konkurrenterne. Bankens indtjeningsmål er mindst at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Banken skal udnytte potentialet for krydssalg inden for Alm. Brand Koncernen. Banken skal fastholde sin konkurrenceevne ved årligt at øge indtjeningen pr. omkostningskrone med 2,5%. For alle bankens forretningsområder gælder, at der satses målrettet, og at der derfor løbende foretages nogle fravalg. Finansielle produkter bliver stadig nemmere at kopiere, og kampen om at tilbyde kunderne den rigtige pris er blevet hårdere. Derfor ønsker banken at skabe sig en rolle som udbyder af mærkevarer på de udvalgte forretningsområder. En konsekvens heraf er, at der skal bruges mange ressourcer på uddannelse af medarbejderne for at sikre kunderne professionel rådgivning og bedst mulig service. Denne politik vil blive fortsat i de kommende år. Kreditgivning er et område præget af hård konkurrence. Derfor skal der arbejdes effektivt for at udbyde de rigtige produkter til de rigtige priser. Bankens strategi er kun at tilbyde kreditmæssige løsninger på områder, hvor banken har opbygget en ekspertise og en administration, der er blandt de bedste i branchen. I sin kreditpolitik vil banken tilstræbe at sikre, at tabene stadig er blandt de laveste i branchen, da det er en forudsætning for at kunne tilbyde produkter til konkurrencedygtige priser. Indtjeningsmålet er øget i forhold til tidligere år, hvorfor der forventes en mindre vækst end tidligere. Det øgede afkastkrav skal blandt andet sikres gennem øget effektivitet, yderligere brug af gebyrer samt større differentiering af prisstrukturen på bankens kreditprodukter. Bankens internetaktiviteter skal indgå som et væsentligt element i produkt- og markedsstrategien. Banken skal opbygge en række internetaktiviteter, som skal understøtte den fortsatte udvikling af eksisterende og nye produkter og skabe basis for nye partnerskaber samt tiltrække flere kunder i de yngre aldersgrupper. Det er målsætningen at fastholde en forsigtig investeringspolitik for bankens overskudslikviditet. Banken vil også fremover være en nichebank med vægten lagt på udvalgte forretningsområder og produkter. Bankens investeringer i nye bankprodukter er baseret på et ønske om at gøre produktsortimentet både dybere og bredere, således at nye kundegrupper tiltrækkes. Banken vil fortsat bevæge sig ind på nye områder i takt med, at bestående områder og produkter bliver profitable. Alm. Brand Leasings målsætning er at dække økonomisk velfunderede virksomheders finansieringsbehov i forbindelse med leasing af biler og andet udstyr samt at være en aktiv partner for professionelle leasingformidlere. Alm. Brand Leasing vil fastholde de nuværende kerneprodukter, men gøre sortimentet bredere, sådan at kunden kan vælge mellem få ydelser og lav service eller mange ydelser og høj service og betale i forhold til ønsker og krav. Debitorafdelingen Debitorafdelingen i Alm. Brand Finans har opbygget en betydelig ekspertise i håndtering af nødlidende fordringer på private debitorer, især i forbindelse med anpartsprojekter. I takt med at disse aktiviteter udløber, skal denne viden anvendes i andre forretningsområder i Alm. Brand Koncernen og tilbydes eksterne kunder. Det betyder, at der i de kommende år søges indgået administrationsordninger med for eksempel anpartsudbydere, andre finansielle institutioner samt store virksomheder med private debitorer. I strategien indgår også køb af fordringer. 8

9 Fremtiden Resultatet af aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen ventes i 2001 at give et overskud i niveauet 190 mio.kr. før og efter skat. Forventningerne vil kunne ændres ved ændringer i renteniveuaet eller kursniveauet på aktiemarkederne eller ved ændringer i konjunkturforholdene. Det forventes, at udlånet vil stige mere end indlånet, og at bankens handels- og serviceaktiviteter vil få mest synlig vækst. Dette er ikke i sig selv balanceskabende men vil kunne mærkes på indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst i alle de nuværende forretningsområder. Alm. Brand Bank Koncernen Udviklingen i den finansielle sektor er kommet til et nyt stadie. Efter at have været præget af liberalisering i 1980 erne og polarisering og konsolidering i 1990 erne synes kursen nu sat mod en internationalisering. I første omgang er der tendens til nordisk konsolidering, inden der muligvis bliver tale om en nordeuropæisk ekspansion. En udviklingstendens er, at de allerstørste banker bliver større gennem fusioner, men det vil næppe umiddelbart påvirke Alm. Brand Banks konkurrencemæssige stilling. De pågældende banker har ikke længere alene deres fokus rettet mod det danske marked, hvilket kan vise sig at være en fordel for Alm. Brand Bank i forbindelse med, at mange kunder overvejer at flytte fra den store til en mindre bank. Muligheden vil blive søgt benyttet i det omfang, den kan tilpasses bankens strategi som nichebank med bevidste fravalg. En anden tendens er, at der kommer mange nye aktører på det finansielle marked via internettet, både banker og andre, der prøver at finde en niche. Det er vurderingen, at kun de etablerede banker og enkelte af de nye aktører vil kunne klare sig i konkurrencen. Bankens udlån er stadig i overvejende grad baseret på sikkerhed i fast ejendom og biler. Derfor vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun have begrænset virkning på bankens drift. Bankens rentemarginal på 2,5% ventes ikke ændret. Væksten i investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, samt de foretagne effektivitetsforbedringer vil i stor udstrækning opveje de ekstra omkostninger, som følger af det øgede rådgivningsniveau. Bankens rentefølsomhed, der i væsentlig grad baserer sig på handelsbeholdningen af pantebreve, har i det forløbne år ikke haft større udsving. I de kommende år søges rentefølsomheden fastholdt på samme niveau. Salget til bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder, det vil sige kunder, som benytter sig af flere tilbud ved for eksempel at placere deres indlån og investeringer i banken og optage deres lån i banken og bankens datterselskaber. Ligeledes er det målet i højere grad at formå bankens kunder til også at have deres forsikringer i Alm. Brand Koncernen. Den teknologiske udvikling betyder, at den finansielle sektors traditionelle kontakt til kunderne er under forandring. Den personlige kontakt til store kundegrupper svinder ind og erstattes af distancebetjening via internet- og mobiltelefonbank. Konsekvensen for bankerne er, at fremtidens potentielle indtjening ligger i en stadig mere omfattende rådgivning til kunderne på komplicerede områder. Hermed holdes kontakten til kunderne. Med udsigt til en skærpet konkurrence forventes bankens resultat i de kommende år at stabilisere sig på et niveau, der mindst svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. I fremtiden vil banken kunne give en række nye tilbud til kunder med et betydeligt forretningsomfang med banken, hvor kunden får tilbudt individuelt tilpassede rådgivningsydelser og bankprodukter. I den planlagte vækst i bankens aktiviteter og markedsføringen af nye koncernprodukter lægges der vægt på at styrke bankens position som opsparings- og investeringsbank. Den væsentligste opgave bliver specialiseret rådgivning til kunderne. Bankens profil vil i stadig højere grad ændre sig fra at være prisdomineret til at blive rådgivningsbaseret. Udbuddet af pro- 9

10 dukter vil vokse, og der vil især blive skabt nye gennem bankens tætte forbindelser til samarbejdspartnere. resultater på dette område. De første produkter ventes lanceret i første halvår af Der satses fortsat på at tiltrække og fastholde dygtige, initiativrige og resultatorienterede medarbejdere. Det samlede medarbejderantal vil blive søgt fastholdt på det nuværende niveau, og der vil blive gennemført en løbende videreuddannelse på alle niveauer. U30 I 2001 introducerer Alm. Brand Bank U30. Begrebet U30 dækker et produkttilbud til kunder under 30 år, og koncept og image er identisk med»ung sund fornuft«på nettet. Investeringerne i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. Markedsføring vil ligeledes blive fastholdt på samme høje niveau som i de foregående år, om end vægten vil blive flyttet til øget kommunikation med koncernens eksisterende kunder. Midtermolen nyt fremtidigt hovedkontor for Alm. Brand Bank Efter mere end 25 år på samme adresse har banken i 2000 solgt ejendommen på Jarmers Plads. Bankens fremtidige hovedkontor bliver Midtermolen, der med sine ca m 2 sikrer de fornødne fysiske rammer for bankens fortsatte vækst, og samtidig forener banken med den øvrige del af Alm. Brand Koncernen. Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning vil i fremtiden udgøre et hastigt voksende marked for Alm. Brand Bank. Der vil fortsat blive investeret mange ressourcer i udvikling af systemer, der kan håndtere de øgede krav til kapitalforvaltning. Dette sker i vished om, at kvalitet i rådgivningen og analyserne er afgørende for at bevare de gode kundeforhold. Investeringsrådgivningen på privatområdet er rettet mod kunder, som primært ønsker at investere i danske aktier og obligationer samt investeringsforeningsbeviser. Kunderne skal som udgangspunkt kunne vælge præcis den løsning, de har behov for. Blankolån Blankolån er et område, som er under udvikling. Det drejer sig om kortbaserede lånekoncepter, der kun tilbydes via bankens samarbejdspartnere. Strategien er, at banken dermed kan tilbyde betingelser, som ligger i den mest gunstige ende af dette marked. Begrundelsen er, at tilbuddene gives til veldefinerede kundegrupper, som banken i forvejen har kendskab til. Kreditrisikoen bliver derved mindre, og banken får en god platform for Leasing Erhvervsvirksomheder og samarbejdende leverandører giver udtryk for voksende interesse for leasing som finansieringskilde. Alm. Brand Leasing venter på den baggrund øget tilgang af leasingkontrakter i de kommende år. Det samlede forretningsomfang ventes at holde sig på det nuværende niveau, men resultatet forventes at overstige niveauet i Debitorafdelingen I det forventede resultat for 2001 er indregnet et fortsat positivt betalingsbeløb vedrørende udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne. Det er vurderingen, at der stadig er knyttet en betydelig usikkerhed til værdiansættelsen af udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne i betragtning af deres specielle karakter og den længere tidshorisont for realisering. Derfor ændres de anvendte vurderinger først i positiv retning, når der er en konstateret udvikling, der tilsiger dette. 10

11 1951

12 Koncernens forretningsaktiviteter Alm. Brand Finans Koncernen havde i 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder. har behov for at søge råd i banken i forbindelse med økonomiske beslutninger af mere vidtrækkende karakter. Kunden forventer og har krav på ekspertise og den er gennem en kraftig satsning blevet udvidet i de senere år. Bankens andet krav til kunderne er, at de kan se det fornuftige i at have en vis minimumsopsparing. Via Alm. Brand Netbank kan kunden udføre alle typer bankforretninger på Internettet. Denne udvikling følges op med et tilbud om Alm. Brand Mobilbank, hvor kunden via telefonen med få undtagelser kan foretage samme type forretninger som via netbanken. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og Parken, som er afsluttet i Bankdrift Alm. Brand Bank Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 61 mio.kr. I forbindelse med købet af Midtermolen 1-3 i København er der foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning på 30 mio.kr. og samtidig realiseret en gevinst på 6 mio.kr. ved salg af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Resultatet før indregning af ejendomshandlerne er således 85 mio.kr. før skat. Banken har opdelt sine forretningsaktiviteter i privatkundeområdet, børs, ejendomsfinansiering, bilkredit og pantebrevsinvestering. I begyndelsen af 2000 lancerede banken med stor succes sit aktiespil på Internettet. Der var mere end tilmeldt spillet, som løb over seks måneder. Markedsføringen af spillet samt de efterfølgende analyser viste, at spillet var med til at cementere bankens image som Danmarks opsparings- og investeringsbank. I januar 2001 er der lanceret en ny udgave af aktiespillet. For at sikre bedst muligt samvirke mellem bank og forsikring på pensionsområdet blev de to forretningsområder i foråret samlet. Derved kan kundernes ønsker om fleksibilitet, valgfrihed, tilgængelighed, overskuelighed og individuelle løsninger imødekommes langt bedre, end det sker på markedet generelt. Sammenlægningen giver samtidig mulighed for at optimere kapitalallokeringen og sikre en samlet større indtjening i Alm. Brand Koncernen. Privatkundeområdet Bankens privatkundeområde beskæftiger sig med betalingsformidling, indlånsprodukter, pensionsopsparing, rådgivning om værdipapirer samt fondshandler. Hovedparten af salget sker via Alm. Brand Koncernens 43 filialer samt e-banking. Målinger i 2000 viste, at 10% af den danske befolkning nu nævner Alm. Brand Bank som Danmarks opsparings- og investeringsbank. Der vil blive gjort en betydelig indsats for at styrke denne opfattelse og derigennem sikre bankens fortsatte vækst. Målgruppen for forretningsområdet er privatkunder, som er i stand til at tage vare på deres daglige økonomi. I praksis vil det sige kunder, der kun I oktober 2000 blev et nyt pensionskoncept Alm. Brand Link introduceret. Det giver kunderne mulighed for selv at placere og omplacere deres opsparing via de forskellige investerings-, opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes. Alm. Brand Link er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative produkter på markedet, idet konceptet rummer en række fordele, hvor enkelhed og tilgængelighed er den gennemgående idé. I december 2000 præsenteredes en internetløsning, hvor kunderne kan få en samlet oversigt over forskellige pensionsdepoter opgjort på daglig basis, og hvor der kan handles direkte med udvalgte investeringsbeviser. Investeringsrådgivningen på privatområdet er rettet mod kunder, som ønsker at investere primært 12

13 i danske aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Det gælder typisk for alle privatområdets rådgivningsprodukter, at kunden betaler for adgang til rådgiveren. Det sikrer overblik over hver enkelt kundes behov og mulighed for at yde højt kvalificeret rådgivning til konkurrencedygtige priser. Børs Alm. Brand Børs har formået at opnå høje vækstrater for både obligationer, aktier og valuta. Især de seneste års kraftige satsning på aktieområdet har båret frugt. Der har været en organisk vækst med lav risiko, og resultatet er det hidtil bedste i Alm. Brand Børs historie. Alm. Brand Børs har haft en stor stigning i aktieomsætningen. På obligationsområdet har Alm. Brand Børs også klaret sig pænt trods den markant lavere omsætning af obligationer på Fondsbørsen. På begge områder er der vundet pæne markedsandele, og i absolutte tal er indtjeningen øget år for år. Det primære forretningsområde er rådgivning til professionelle investorer, som får mulighed for en aktiv og stram styring af deres finansielle aktiver. Alm. Brand Børs har ingen egenbeholdninger, som kan fjerne opmærksomheden fra kundernes interesser. Den første version af Alm. Brand Børs internetportal blev introduceret ultimo Portalen er udviklet med fokus på den professionelle investors behov og vil løbende blive videreudviklet. som uden udbetaling. Det sker blandt andet i samarbejde med ejendomsmæglere, som et led i bankens strategi om at anvende eksterne distributionskanaler, når det er gensidigt fordelagtigt. Banken har en markedsandel på skønsmæssigt 20% af den samlede nyudstedelse af sælgerpantebreve i ejerboliger. Markedet har i 2000 været præget af en vis omsætningstilbagegang, mens ejendomspriserne har været moderat stigende, dog med store regionale forskelle. Bankens aktiviteter på boligfinansieringsområdet har haft en tilfredsstillende udvikling. Banken tilbyder også tillægsbelåning af ejerboliger. Salget af boligkreditter har i 2000 udviklet sig tilfredsstillende, og der vurderes at være et stort potentiale for yderligere salg af disse produkter. Banken er en af markedslederne på pantebrevsmarkedet og administrerer pantebreve for 2,4 mia.kr. Der tilbydes total service til store, professionelle pantebrevsinvestorer, omfattende porteføljehandel, finansiering og administration samt inkassoservice via debitorafdelingen i Alm. Brand Finans A/S. Bilkredit Datterselskabet Alm. Brand Bilkredit er et bilfinansieringsselskab. Produkterne sælges gennem bilforhandlerne, og samarbejdet med flere større bilimportører har medført, at Alm. Brand Bilkredit markedsføres under den pågældende importørs navn. Målsætningen er at bevare positionen som en væsentlig aktør på det danske bilfinansieringsmarked med vægt på lav risiko og derfor selektiv kreditpolitik. Ejendomsfinansiering Ejendomsfinansieringsområdet har specialiseret sig i finansiering af fast ejendom og de dertil knyttede serviceydelser. Det omfatter finansiering af boliger og forretningsejendomme, handel med og investering i pantebreve samt finansiering og administration af pantebrevsporteføljer. På pantebrevsadministration har banken en førende position. Udlånsporteføljen er forøget fra 2,5 mia.kr. i 1999 til 3,5 mia.kr. i Ejendomsfinansiering udgør 60% af bankens samlede udlånsaktivitet pr. 31. december Salget af nye biler faldt i 2000 med godt 17%, og konkurrencen mellem finansieringsselskaberne blev derved skærpet. Alm. Brand Bilkredit har haft en tilbagegang i nytegningen, og den samlede udlånsportefølje var ved udgangen af året mio.kr. Selskabet har som mål indtjeningsmæssigt at være blandt de tre bedste på markedet, men vil ikke konkurrere om risikofyldte engagementer. Indtjeningen forventes derfor at forblive stabil i forhold til balancen. Banken fokuserer på efterfinansiering af bolighandler, hvor der tilbydes attraktive lån såvel med 13

14 Pantebrevsinvestering Datterselskabet Alm. Brand Pantebreve A/S er et børsnoteret investeringsselskab, som investerer i pantebreve hovedsageligt ugaranterede med pant i fast ejendom i Danmark og primært i villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Resultatet før skat er 7,4 mio.kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende. Alm. Brand Bank er hovedaktionær i selskabet og har ca. 47% af aktierne og ca. 85% af stemmerettighederne ultimo Brand Leasings kunder med at betale deres ydelser. Det skete med henvisning til, at de som tillæg til kontrakterne med Alm. Brand Leasing havde indgået særlige aftaler med Utax Danmark A/S. For eksempel var det aftalt, at Utax Danmark A/S skulle foretage hele eller dele af betalingen af leasingafgifterne til Alm. Brand Leasing, eller at kunden var indrømmet ret til en førtidig indfrielse af leasingkontrakten. Disse aftaler er indgået uden Alm. Brand Leasings viden og accept. Alm. Brand Leasing har derfor ikke kunnet tilbyde sine kunder at overtage disse forpligtelser, men har sendt sagerne til retslig inkasso. Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Leasings hovedaktivitet er indgåelse af leasingaftaler om biler og IT-udstyr enten gennem forhandleren eller ved direkte salg. Målsætningen er at dække økonomisk velfunderede virksomheders finansieringsbehov samt at være en aktiv partner for professionelle leasingformidlere. Det tætte samarbejde med leverandører af biler og IT-udstyr og det direkte, opsøgende salg til større bilflådekunder er blevet udbygget og forstærket i I efteråret blev området leasing af kontorudstyr fravalgt. Selskabets udlån er i 2000 vokset fra 928 mio.kr. til mio.kr. Selskabets ledelse vurderer, at der er hensat tilstrækkeligt i regnskabet til dækning af denne risiko. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber Finansieringsselskabet af 9/ A/S udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, udgjorde ved udgangen af 2000 knap 1,1 mia.kr. Alm. Brand Finans har i sin værdiansættelse af lånene været forsigtig og taget hensyn dels til den årrække, der ventes at gå, før lånene er afviklet, dels til de administrative omkostninger der vil være forbundet med at inddrive fordringerne. Alm. Brand Leasings resultat for 2000 blev et underskud på 13 mio.kr., hvilket især skyldes, at hensættelserne er øget med 18 mio.kr. primært på grund af afvikling af kontorudstyrområdet. Selskabet har i 2000 forhøjet kapitalen med 17 mio.kr. ved kontant indskud fra moderselskabet. Alm. Brand Leasing forventer de kommende år en øget tilgang af leasingkontrakter inden for de valgte forretningsområder, men også at det samlede udlån holder sig på det nuværende niveau. I forbindelse med at en af Alm. Brand Leasings leverandører af kopimaskiner, Utax Danmark A/S, gik konkurs i juni 2000, ophørte en del af Alm. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Alm. Brand Finans i 2000 har indtægtsført 75 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser. Det skyldes et bedre indbetalingsflow end forventet i både de ejendomsbaserede og de skibsbaserede selskaber under konkurs. Ejendomsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Hovedparten af investorerne har været igennem en inkassoproces. Der er indgået aftaler om betaling af ca. 15% af resthæftelsen, og mere end 50% af den samlede oprindelige hæftelse, der var på ca. 2,2 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af

15 Skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Retssager vedrørende betaling er blevet vundet af kommanditselskaberne. Der vil blive sat betydelige ressourcer af til at få disse fordringer inkasseret kontant eller gennem afdragsordninger. Mere end 50% af den samlede oprindelige hæftelse, der var på ca. 1 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af blev den betingede aftale gennemført på de aftalte vilkår. I juni samme år blev den resterende del af hotel- og kontorkomplekset Europort solgt. Salgssummen for denne del af Europort udgjorde 190 mio.kr. Salget medfører, at der i Alm. Brand Finans Koncernens resultat for 2000 er indtægtsført en gevinst på 38 mio.kr. For salgene under et kan den samlede gevinst ved afhændelsen af Europort opgøres til 214 mio.kr. for 1999 og 2000 i forhold til de bogførte værdier. Skibsbaserede kommanditselskaber: Restgælden forventes indbetalt inden udgangen af Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder A/S Datterselskabet, Finansieringsselskabet Balder A/S, har engagementer med en række erhvervskunder for i alt 91 mio.kr., der efter hensættelser på 61 mio.kr. er bogført med 30 mio.kr. pr. 31. december Som følge af indfrielser, dividender og nedbringelser er der i årets løb tilbageført 20 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån afvikles over en årrække. I januar 2000 blev der med regeringen i Gibraltar og Krüger A/S indgået en aftale, som indebar, at de retssager, der verserede mellem parterne, blev forligt, samtidig med at forbrændingsanlægget blev overdraget til regeringen i Gibraltar, som overtog det fulde ansvar for den videre drift. Aftalen betød, at der i regnskabet for 1999 kunne indtægtsføres en gevinst på 62 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. Koncernen solgte i 1998 Parkens stadiondel til FCK og i 1999 Parkens kontortårne til Jeudan. Afregningen af salgssummerne, der afventede den endelige udmatrikulering af Parken, er sket i Afvikling af Gibraltar aktiviteter og salg af Parken De oprindelige besiddelser i Gibraltar bestod af: I juni 2000 blev der indgået aftale med FCK om afregning af de mangler ved Parken, som Ejendomsaktieselskabet Idrætsparken havde forpligtet sig til at udbedre. Lejlighedskomplekset Eurotowers. Hotel- og kontorkomplekset Europort. Forbrændingsanlægget. Lejlighedskomplekset Eurotowers blev afhændet i 1999 med en gevinst på 45 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. I januar 2000 blev der indgået en betinget aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotel- og kontorkomplekset Europort. Aftalen omfattede ca m 2 tomme kontorlokaler, ud af de i alt m 2 Europort består af. I marts I oktober 2000 blev der indgået forlig med JPC s konkursbo. Forliget indebærer, at den voldgiftssag, der har verseret siden 1993, blev forligt med en betaling fra Ejendomsaktieselskabet Idrætsparken til JPC s konkursbo. Undtaget fra forliget var en tvist om betalinger i på entreprisegarantier. Ejendomsaktieselskabet Idrætsparken har efter en voldgiftskendelse, der gik selskabet imod, tilbagebetalt det omstridte beløb tillige med renter heraf. Den samlede resultateffekt af Parken udgør et tab på 4 mio.kr. i Alle aktiviteter vedrørende Gibraltar og Parken er således afhændet og afviklet i

16 Koncernens risikostyring Alm. Brand Finans Koncernens væsentligste risici findes i aktiviteterne i Alm. Brand Bank Koncernen samt i Alm. Brand Leasing A/S. Alm. Brand Bank Koncernen Alm. Brand Bank Koncernens kreditgivning og risikoeksponering sker i overensstemmelse med bankens målsætning om lav risiko og konkurrencedygtige produkter. Bankens bestyrelse har i en instruks fastlagt rammerne for kredit- og markedsrisici, som løbende følges op. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at kunden ikke kan eller vil opfylde sine betalingsforpligtelser over for banken, som dermed lider et tab. Bankkoncernens korrektivkonto udgør 3,0% af de samlede udlån og garantier. Kontoen indeholder de samlede hensættelser på udlån og garantier, og det er målet under de nuværende konjunkturforhold at fastholde korrektivkontoen på omkring 3%. I Alm. Brand Bank Koncernen har kreditsekretariatet ansvaret for overvågning af og rapportering til bestyrelse og direktion om bankens kreditrisiko. Bankkoncernen søger at begrænse risikoen ved hjælp af stor spredning, samtidig med at der fortrinsvis sker belåning af aktiver, hvor koncernen har ekspertise i forbindelse med prisfastsættelse og realisering. Det gælder for alle forretningsområder, at koncernen påtager sig begrænsede risici. Det vil sige, at udlån overvejende ydes mod fuld sikkerhedsstillelse. Undtagelsen er udlån til store, institutionelle investorer og virksomheder med høj kreditværdighed. Finansiering af værdipapirer og pantebrevsporteføljer er baseret på, at investor indskyder en kapital, der som minimum svarer til forskellen mellem lånebeløbet og den belåningsværdi, koncernen har beregnet for de pågældende værdipapirer. Ved ejendomsbelåning lægger Bankkoncernen megen vægt på ejendommens kvalitet og genudlejningspotentiale, samt at investor typisk deltager med en egenkapitalandel. Likviditeten i engagementerne skal være positiv, således at der inden for de bevilgede rammer er tilstrækkelige indtægter til at dække ydelserne til koncernen. Markedsrisiko Koncernens mellemværender med kunder på fonds- og valutaområdet samt placeringer af overskudslikviditet kan medføre forskellige former for markedsrisici, som opstår i forbindelse med ændringer i renter og aktie- og valutakurser. Koncernen har lagt detaljerede rammer for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Det er risikoafdelingens opgave konstant at overvåge Bankkoncernens markedsrisiko og aflægge rapport. Afdelingen udvikler og forbedrer løbende opgørelsesmetoder og -principper i forbindelse med koncernens finansielle aktiviteter for at være på forkant med udvikling og tendenser på området. Renterisiko Renterisikoen udtrykker koncernens tab i tilfælde af en generel renteændring på ét procentpoint. Ifølge Bankkoncernens egen opgørelsesmetode var renterisikoen ultimo 2000 på 24 mio.kr. Ved den interne opgørelse af koncernens samlede renterisiko korrigeres ydelsesrækken på koncernens pantebrevsbeholdning med forventede førtidsindfrielser. Det skyldes, at risikoen i forhold til Finanstilsynets metode reelt er lavere. Rammerne for bankens samlede renterisiko efter en generel rentesænkning på ét procentpoint er fastlagt til maksimalt 5% af bankens egenkapital svarende til 34,5 mio.kr. Banken følger indfrielsesforløbet af pantebrevsporteføljen tæt og korrigerer løbende den vurderede renterisiko. Førtidsindfrielser af pantebreve med samme rente og alder er temmelig konstante. 16

17 Justeringen af bankens produktmix anvendes som en aktiv del af den langsigtede styring af renterisikoen. Bankens betydelige overskudslikviditet placeres overvejende i børsnoterede danske gældsinstrumenter, ved pengemarkedsplaceringer i større danske børsnoterede virksomheder samt hos danske og internationale finansielle virksomheder. Aktierisiko Banken tager kun egenpositioner for mindre beløb i forbindelse med prisstillelse, til transaktionsformål og som market-maker for Alm. Brand A/S, Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S. Bankens egenbeholdning af børsnoterede aktier var 154 mio.kr. pr. 31. december Valutarisiko Det er Alm. Brand Banks politik ikke at have nogle nævneværdige egenpositioner i fremmed valuta. Alm. Brand Leasing A/S Bevilling af nye kontrakter sker efter kreditvurdering af leasingtager. Der foretages løbende vurdering af udviklingen i kreditrisikoen på indgåede kontrakter, dels ved opfølgning på eventuelle ydelsesrestancer, dels ved gennemgang af kontraktporteføljen og vurdering af hensættelsesbehov. I hensættelsesgennemgangen indgår en vurdering af gensalgsværdien af de leasede aktiver. 17

18 1952

19 Medarbejdere Alm. Brand Finans Koncernen er en servicevirksomhed, hvor kvaliteten af den personlige service er afgørende for succes. Vi skal være anderledes og bedre end konkurrenterne. Alm. Brand Finans Koncernens firmakultur er et meget væsentligt element i at skabe en konkurrencedygtig virksomhed samt at tiltrække og fastholde medarbejdere med den rette indstilling til opgaverne. Løbende uddannelse af medarbejdere og ledelse kombineret med klare holdninger og værdier er vigtige elementer i strategien for at nå de overordnede mål. Kundens rettigheder Kundens rettigheder er en vigtig del af koncernens strategi. Strategien indebærer regler for, hvad god adfærd er og at arbejde for vækst, godt image og bedre service. Kundens rettigheder favner bredt og dækker også medarbejdernes indstilling til kollegerne i hele organisationen, hvilket har været stærkt medvirkende til at styrke kulturen. Kunden har krav på: At vi viser handlekraft De ansatte i Alm. Brand Finans Koncernen varetager udover bankforretningen i Alm. Brand Bank også managementaftaler mellem koncernens selskaber. Endvidere udføres opgaver for kuratorerne i de Sanexco kommanditselskaber, der er under konkursbehandling, blandt andet opkrævning og inddrivelse af resthæftelser. I Alm. Brand Finans er 32 medarbejdere beskæftiget med debitoropfølgning. At vi er åbne og positive At vi siger tingene lige ud At vi yder et godt stykke arbejde At opnå optimale økonomiske resultater At vi behandler alle med respekt Ultimo 2000 var der 376 heltidsansatte i Alm. Brand Finans Koncernen mod 400 ultimo At vi kun beskæftiger os med de opgaver, vi kan gøre bedre Rådgivning bliver en stadig større del af det daglige arbejde ikke mindst i banken, som har ændret sig fra først og fremmest at være prisdomineret til også at være rådgivningsbaseret. Banken ønsker at gøre tingene anderledes end andre banker at give kunderne en merværdi i form af højt kvalificeret rådgivning og bedre overblik over deres bankforretninger. Der er på markedet en betydelig konkurrence om at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Derfor er det nødvendigt at tilpasse ansættelsesform og uddannelse for hver enkelt. Alm. Brand Finans Koncernen er af den overbevisning, at det er glade, engagerede og tilfredse medarbejdere, som er medvirkende til, at store virksomheder skabes. Kundes rettigheder er et sæt spilleregler fælles for hele Alm. Brand Finans Koncernen og er derfor en fast del af introduktionskurserne for nye medarbejdere. 19

20 Informationsteknologi Den teknologiske udvikling ændrer den finansielle sektors markedsvilkår og åbner nye muligheder. Informationsteknologi spiller en væsentlig rolle i udviklingen af koncernens forretningsområder i form af nye produkter, højere kvalitet, andre arbejdsgange og større effektivitet. Det er målet at skabe nye aktiviteter, som understøtter de eksisterende koncern- og partnerskabsprojekter, sænker omkostningerne og øger loyaliteten. Kompleksiteten i rådgivningsområderne: bolig, investering og pension, vil fortsat stige uden en tilsvarende vækst i antal medarbejdere og omkostninger, hvilket stiller stadigt større krav til bankens informationsteknologi. Der vil således i overensstemmelse med bankens strategi også i de kommende år blive investeret betydelige beløb i at udvikle såvel de primære forretningsorienterede systemer som de bagvedliggende styringssystemer. Alm. Brand Banks centrale leverandør af ITløsninger er Bankdata, som foretager de væsentligste drifts- og systemudviklingsopgaver. Banken arbejder selv løbende med at forbedre udnyttelsen og sammenkoblingen af sine IT-systemer. Internet Internettet giver mulighed for at yde en anderledes service over for kunderne, men skal også gennem den eksisterende organisation sætte fokus på ressourcebesparelser og kundeloyalitet. Bankens netbank udvikles til stadighed. Det er bankens vurdering, at der er tre veje at gå for at skabe værdi med internettet som primær servicekanal. Bankens interne processer skal optimeres, der skal skabes øgede værdier for kunderne gennem bedre service, og der skal udvikles nye forretningsmodeller. Banken vil markedsføre nye produkter via internettet. Målet er at profilere banken på en ny måde og der igennem tiltrække nye kundegrupper til koncernen. Det vil kræve produktudvikling og stille krav til måden at drive finansiel forretning på. U30-konceptet er eksponent for denne del af bankens udvikling. En drivkraft i internetløsningen er aktiespillet, hvor målet er, at det fortsat skal være Danmarks største målt i antal tilmeldte. Der skal skabes kontakt til et stort antal internetbrugere, og Internettet skal indgå som et væsentligt element i udviklingen af de partnerskaber, som er af stor betydning for banken. 20

21 Aktionærforhold På selskabets ordinære generalforsamling i april 2000 blev det besluttet at ændre selskabets navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S samt at nedsætte selskabets aktiekapital med beholdningen af egne aktier fra nominelt 795 mio.kr. til 750 mio.kr. Aktionærsammensætning Ifølge selskabets fortegnelse over navnenoterede aktionærer ultimo januar 2001 ejede følgende mere end 5% af aktiekapitalen på 750 mio.kr.: Alm. Brand A/S Koncernen, Kgs. Lyngby 59,4% Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i Alm. Brand Finans A/S afholdes torsdag den 19. april 2001 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at selskabet fusioneres med det børsnoterede Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Den trykte årsrapport for 2000 vil kunne rekvireres ved henvendelse til selskabet. Informationen er også tilgængelig på internettet via Købstædernes almindelige Brandforsikring, København 13,7% ATP, Hillerød 14,4% Alm. Brand Finans A/S og dattervirksomheder ejede ultimo 2000 i alt stk. egne aktier svarende til 0,2% af aktiekapitalen. Alm. Brand Finans aktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie á 80 kr., hvilket svarer til 8,75% og en samlet udbyttebetaling på 66 mio.kr. I forhold til udbyttebetalingen for 1999 er dette en stigning på 3 kr. pr. aktie svarende til en stigning på 3,75 procentpoint. Udbyttet er ekstraordinært højt i 2000 på grund af det gode resultat. Alm. Brand Finans A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S, Kgs. Lyngby og Alm. Brand af 1792 G/S, Kgs. Lyngby. Finanskalender Ordinær generalforsamling afholdes den 19. april Aktionærsammensætning ultimo januar Aktionærer med over 1% af aktiekapitalen Aktionærer med fra 0,1% til 1,0% af aktiekapitalen Aktionærer med under 0,1% af aktiekapitalen Halvårsrapport 30. juni 2001 forventes udsendt ultimo august Årsrapport 31. december 2001 forventes udsendt marts Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i

22 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet og koncernregnskabet for 2000 er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser mv., de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters og finansielle holdingselskabers aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab samt de krav, der af Københavns Fondsbørs stilles til regnskabsaflæggelse i danske børsnoterede selskaber. Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives over højst fem år, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Regnskabet for 2000 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra, at skat af årets indkomst fordeles mellem sambeskattede danske selskaber (fuld fordeling). Sidste år blev selskabsskat vedrørende sambeskattede danske selskaber udgiftsført i moderselskabet (moderselskabsmodel). Ændringer i den anvendte regnskabspraksis får ingen betydning for moderselskabet eller koncernens resultat eller egenkapital. Alm. Brand Bank Koncernen indgår fra 1. juli Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Afhændede virksomheder medtages indtil afhændelsestidspunktet. Sammenligningstal omarbejdes ikke for frasolgte virksomheder eller for virksomheder tilgået ved køb. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital særskilt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Alm. Brand Finans A/S, samt de dattervirksomheder, hvor Alm. Brand Finans A/S direkte eller inddirekte råder over mere end 50% af stemmerne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Alm. Brand Finans A/S og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Valutaomregning Årsregnskaber for udenlandske dattervirksomheder samt aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indgår i resultatopgørelsen. Koncerninterne handler Koncerninterne ydelser, der leveres som led i den normale drift afregnes på markedsvilkår. Handel med aktiver, herunder ejendomme og andre finansielle investeringsaktiver, sker til markedspriser. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Andre koncerninterne ydelser afregnes på grundlag af de medgåede omkostninger. 22

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning Indhold 2 3 4 5 Ledelse Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Beretning 6 Ledelsens beretning 8 Koncernens regnskabsberetning 10 Mål og strategier Fremtiden 12 Koncernens forretningsaktiviteter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere