Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Retsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: Dok.: Til brug for behandlingen af forslag til lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner samt ændring af rentesatsen i visse formueretlige love) sendes vedlagt kommenteret høringsoversigt og kopi af de modtagne høringssvar. Morten Bødskov / Rikke-Louise Ørum Petersen Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Retsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: / Dok.: KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler (L xx) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Betænkning nr. 1535/2012 om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Advokatrådet, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Datatilsynet, Finansstyrelsen, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Andelsboligforeningens fællesrepræsentation ABF, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Autobranchens Handels- og Industriforening, Branchen ForbrugerElektronik, Copenhagen Business School, Juridisk Institut, Danmarks Automobilforhandler Forening, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Franchise Forening, Dansk Industri, Dansk Inkassobrancheforening, Dansk Kredit Råd, Danske Regioner, Dansk Revisorforening, De Danske Bilimportører, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Boghandlerforening, Experian, FEHA, Finans og Leasing, Forbrugerrådet, Forbrugerklagenævnet, Forenede Danske Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

3 Motorejere (FDM), Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring & Pension, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Huset Markedsføring, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Liberale Erhvervs Råd, Pengeinstitutankenævnet, Realkreditforeningen, Realkreditankenævnet, Realkreditrådet, Rigsombudsmanden i Grønland og TEKNIQ Installatørernes Organisation. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: Østre Landsret, (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,) Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Datatilsynet, Danmarks Automobilforhandler Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finans og Leasing, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening (KL), TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk Transport og Logistik og Danske Speditører Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. 2. Høringssvarene 2.1. Indledning Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, byretspræsidenterne, Domstolsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og TEKNIQ Installatørernes Organisation har ingen bemærkninger. Dansk Arbejdsgiverforening anfører, at lovforslaget falder uden for organisationens virkeområde, og har derfor ingen bemærkninger Generelle bemærkninger Danmarks Automobilforhandler Forening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Industri kan støtte arbejdsgruppens indstillinger, der fremgår af betænkningen, og tilslutter sig således arbejdsgruppens lovudkast. Også Finans og Leasing, Dansk Transport og Logistik, Forenede Danske Motorejere (FDM) og Danske Speditører støtter overordnet anbefalingerne indeholdt i betænkningen. Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, og Håndværksrådet henviser til, at deres synspunkter fremgår af betænkningen. 2

4 Finans og Leasing anfører, at det udover de initiativer, der lægges op til med betænkningens lovudkast, bør overvejes, for at sikre kreditors retsstilling, at give kreditor en særlig let og billig adgang til tvangsfuldbyrdelse. For så vidt angår det af Finans og Leasing anførte bemærkes, at lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Direktivet regulerer ikke spørgsmålet om tvangsfuldbyrdelse, og lovforslaget indeholder derfor ikke bestemmelser herom. Justitsministeriet kan dog oplyse, at der under Retsplejerådet er nedsat en arbejdsgruppe, der for tiden er ved at gennemgå af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse Betalingsfrister Offentlige myndigheders aftalte betalingsfrister Kommunernes Landsforening (KL) forventer ikke, at bestemmelsen om betalingsfrister for offentlige myndigheder (på maksimalt 30 dage) vil have mærkbare konsekvenser for kommunerne, når de har mulighed for at indgå aftaler om ratevis betaling. KL henviser endvidere til, at kommunerne i vid udstrækning betaler til tiden, og at der derfor som udgangspunkt ikke er brug for yderligere regulering. Dansk Erhverv støtter ikke en længere betalingsfrist for offentlige myndigheder, der leverer sundhedspleje. Justitsministeriet kan tilslutte sig, at der ikke kan peges på særlige grunde, som taler for indførelsen af et system, hvorefter der skal gælde forskellige betalingsfrister for offentlige myndigheder. Der henvises i den forbindelse til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger Betalingsfrister i transaktioner mellem erhvervsdrivende Dansk Industri og Dansk Erhverv finder det positivt, at der med forslaget også fremover vil gælde aftalefrihed i forhold til betalingsfrister mellem erhvervsdrivende. En regulering af betalingsfristerne mellem erhvervsdrivende vil kunne påvirke virksomhedernes konkurrenceevne samt rammevilkårene for at drive virksomhed i og ud fra EU. Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik forholder sig derimod kritisk til, at betalingsfristen på 60 dage i transaktioner mellem erhvervsdrivende kan forlænges, når der er indgået en udtrykkelig aftale 3

5 herom mellem parterne. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i stedet indføres en fast betalingsfrist på 30 dage, subsidiært 45 dage. Håndværksrådet foreslår, at der fastsættes de samme betalingsfrister i transaktioner mellem virksomheder som dem, der lægges op til i transaktioner mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Der kan henvises til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor spørgsmålet om indførelse af en sondring mellem på den ene side transaktioner mellem virksomheder og på den anden side transaktioner mellem virksomheder og offentlige myndigheder er omtalt. Det fremgår heraf, at Justitsministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens flertals synspunkter, som anbefaler, at der indføres en sådan sondring i renteloven. Der er herved lagt vægt på, at virksomheders aftalefrihed bør bevares i videst muligt omfang, og at en regulering af betalingsfristerne for transaktioner mellem virksomheder vil kunne påvirke virksomhedernes konkurrenceevne. Der lægges med forslaget ikke op til en regulering af betalingsfristerne i transaktioner mellem virksomheder, herunder med en almindelig betalingsfrist på 60 dage. Med forslaget fastholdes derimod den eksisterende retstilstand, hvor der er aftalefrihed parterne imellem. Dog således at der med forslaget stilles krav om, at betalingsfrister, der strækker sig udover 60 dage, kræver fordringshavers udtrykkelige godkendelse Forhøjelse af den lovbestemte morarente Kommunernes Landsforening (KL) anfører, at renteforhøjelsen og indførelsen af kompensationsbeløbet kan udgøre en meromkostning for kommunerne, såfremt alle virksomheder benytter sig af retten ved forsinket betaling. Kommunerne kan dog i et vis grad undgå disse meromkostninger ved rettidig betaling, ligesom KL forudsætter, at kommunerne kan undgå krav ved for sene betalinger, som skyldes fejl og mangler i fakturaen eller leverancen. Forenede Danske Motorejere (FDM) kan ikke tilslutte sig anbefalingen fra flertallet i arbejdsgruppen om at forhøje den lovbestemte morarente fra 7 pct. til 8 pct. i forbrugerforhold. Der arbejdes således allerede med flere rentesatser hos både domstole, relevante nævn, inkassoadvokater og inkassobureauer. Som anført af KL indebærer forhøjelsen af den lovbestemte morarente og den faste kompensationsbeløb alene negative økonomiske konsevenser for 4

6 offentlige myndigheder, der misligholder deres betalingsforpligtelse, og ikke for myndigheder, der betaler til tiden. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der bør gælde en ensartet lovbestemt morarente både i handelsforhold og forbrugerforhold, henvises der til pkt. 5.1 i de almindelige bemærkninger. Det fremgår heraf, at Justitsministeriet finder under hensyntagen til den ret begrænsede forhøjelse af morarentesatsen, som direktivet medfører, sammenholdt med de praktiske problemer, der vil være forbundet med en differentieret rentesats at forhøjelsen af den lovbestemte morarentesats skal finde anvendelse på hele rentelovens område. Med forslaget herom søges en ensartet morarentesats fastholdt i videst muligt omfang Kreditors ret til en fast kompensation Finans og Leasing bemærker, at det i praksis kan være vanskeligt at få debitor til at betale påskrevne morarenter og gebyrer, hvorfor det må anses for meget sandsynligt, at der i konkrete situationer vil opstå pres over for kreditor for at afskrive sig kompensationsbeløbet. Finans og Leasing støtter endvidere ligesom Håndværksrådet en generel pligt for det offentlige til ex officio betaling af morarenter og det faste kompensationsbeløb. Factoringselskaber bliver således ofte mødt med det argument, at de offentliges systemer ikke kan håndtere betaling af morarenter og gebyrer, fordi der så ikke er overensstemmelse mellem aftalt indkøbspris/ordre og fakturabeløb. Indførelsen af en regel, hvorefter der gælder en generel pligt for det offentlige til ex officio betaling af det faste kompensationsbeløb i tilfælde af forsinket betaling, vil være udtryk for en merimplementering af direktivet. Det er Justitsministeriets opfattelse, at de fordele, som kreditor vil opnå ved ikke selv at skulle kræve det faste kompensationsbeløb fra den offentlige myndighed, ikke vil opveje de væsentlige omkostninger, der vil være forbundet med indførelsen af en sådan regel. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at en sådan regel vil kræve en ændring af det eksisterende betalings- og faktureringssystem og vil være administrativt omkostningstungt for så vidt angår opkrævning af fejlagtigt betalte beløb. I forhold til de statslige myndigheder har Moderniseringsstyrelsen oplyst, at de offentliges systemer i dag og også fremadrettet kan håndtere krav på rente og omkostninger for forsinket betaling, som fremsættes af kreditor. Justitsministeriet har ikke kendskab til, at det skulle forholde sig anderledes i forhold til de kommunale og regionale myndigheder. 5

7 Det bemærkes, at offentlige myndigheder, der modtager retmæssige krav om morarentebetaling mv., som enhver anden debitor er forpligtet til at betale de pågældende beløb. Lovforslaget ændrer ikke herpå. 3. Udformningen af lovforslaget Lovforslaget svarer med enkelte redaktionelle ændringer til betænkningens lovudkast. I lovforslagets 2 og 3 er der i forhold til lovudkastet tilføjet en konsekvensrettelse af erstatningsansvarslovens 16, stk. 2, og forsikringsaftalelovens 24, stk. 2, som følge af ændringen af morarentesatsen i rentelovens 5, jf. lovforslagets 1, nr.7. 6

8 Retsudvalget L 14 Bilag 1 Offentligt

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner 20. august 2012 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning nr. 1535 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. marts 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: CKV40433 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Renteloven Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1161 København 1989 Forord I juni 1985 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe med den opgave "at gennemgå

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 139 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 9. februar 2011 Vedlagt fremsender jeg høringsnotat og høringssvar til forslag til lov om ændring

Læs mere