INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse."

Transkript

1 LØNSTATISTIK2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE 43 SIDE SIDE LØNUDVIKLING Lønudvikling for privat og offentligt ansatte ingeniører AKADEMI Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. CIVIL Løn for civilingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. DIPLOM, EKSPORT Løn for diplom og eksportingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. TEKNIKUM Løn for teknikumingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LEDERE Løn for privat og offentligt ansatte i ledende stillinger. BRANCHER Løn for privat ansatte fordelt på brancher og uddannelse, og offentligt ansatte i stat og amt/kommune. ØVRIG LØN OG INDTÆGT Bonus/resultatløn, tillæg, Total Reward løn, tillæg og indtægter ved bierhverv. ANSÆTTELSESVILKÅR Arbejdstid, feriedage, efteruddannelse/kompetenceudvikling, supplerende uddannelse, personalegoder, aktieløn og klausuler. SELVSTÆNDIGE Årsindkomst for selvstændige. KØN Løn for mænd og kvinder. LØNFORHANDLING Tips til lønforhandling og guide til IDA-services om løn og arbejdsvilkår.

3 3 FORORD KÆRE IDA-MEDLEM Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle løn og andre arbejdsvilkår. Dette års lønstatistik viser, at lønudviklingen blandt IDAs medlemmer fortsat er pæn. På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 4,4 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været 3,7 procent. Lønudviklingen for både de privat og offentligt ansatte ingeniører ligger dermed fortsat over udviklingen på det generelle arbejdsmarked, som det seneste år har oplevet en fremgang på 2,6 procent (iflg. DA, Lønstatistik 2 kvartal 2005) Mange ingeniører har haft en lønstigning, der er større end de samlede gennemsnitlige stigninger. Især de nyuddannede opnår også i år pæne lønninger. Lønstigningen blandt de yngste årgange på både det private og offentlige arbejdsmarked er på syv procent eller derover. Lønstatistikken viser også, at gabet mellem de offentligt og privat ansatte bliver større. Som noget nyt dokumenterer IDAs lønstatistik i år løngabet, der eksisterer mellem de kvindelige og mandlige ingeniører. Derudover viser lønstatistikken udviklingen for Total Reward som aflønningsform. Total Reward indgår derfor ikke længere i opgørelsen over Personalegoder. Til gengæld er både sundhedsforsikring og medarbejderaktier med som nye selvstændige punkter under personalegoder. For de selvstændiges vedkomne inkluderes en oversigt over honorarer pr. anvendt time. I denne pjece kan du se hovedresultaterne fra IDAs lønstatistik På IDAs portal, kan du finde mere detaljerede analyser og supplerende statistikker om løn og arbejdsvilkår. Fra årsskiftet kan du på portalen finde en nyudviklet lønberegner, som er et interaktivt værktøj, der kan bruges til at beregne lønniveau for en skræddersyet profil. God læselyst! Leif Dyrmose Formand Ansatte Ingeniørers Råd

4 OM LØNSTATISTIKKEN 4 GRUNDLAG Data til IDAs Lønstatistik 2005 er baseret på medlemmernes oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for september måned Løn- og honorarforhold for de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privat ansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse. Topchefer dvs. administrerende direktør og øverste chef i en virksomhed indgår ikke i lønstatistikkerne for privat ansatte. Topcheferne indgår alene i lederlønstatistikken. Øvrige lederniveauer dvs. funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder indgår i statistikken på samme måde som tidligere, så tallene er direkte sammenlignelige med tidligere års lønstatistikker. SVARPROCENT IDAs lønstatistik giver et repræsentativt, aktuelt og detaljeret billede af løn og ansættelsesvilkår for ingeniører og personer med ingeniørmæssig beskæftigelse. Lønstatistikkens spørgeundersøgelse er gennemført blandt alle medlemmer, der medio september 2005 er registreret som erhvervsaktive. Den samlede svarprocent er 55,1 som fremkommer således: Erhvervsaktive registreret: Besvarelser modtaget: Svarprocent: 55,1 % Besvarelser der ikke indgår i statistikken: - personer der på undersøgelsestidspunktet ikke var erhvervsaktive for sent modtagne besvarelser ufuldstændige besvarelser 317 Besvarelser der indgår i statistikken: Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige procent har benyttet sig af muligheden for at deltage i lønundersøgelsen via internettet. PRIVAT ANSAT, BEGREBER Løn dækker månedsløn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsenet, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v. Eventuelle indtægter fra bibeskæftigelse eller selvstændigt bierhverv indgår ikke. Løn fra deltidsansættelse indgår i statistikken efter omregning til en fuldtidsstilling. Arbejdsgivers pensionsbidrag er indbetalte månedlige pensionsbidrag fra arbejdsgiveren. Bruttoløn er løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttolønnen omfatter ikke overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v.. Ledere/chefer er i lønstatistikken opdelt i 5 niveauer: Topchef (administrerende direktør/øverste chef), funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder. Topcheferne indgår alene i statistikken vedrørende ledere (side 22-47). Alle øvrige tabeller og figurer er eksklusiv topchefer. OFFENTLIGT ANSAT, BEGREBER Skalaløn/basisløn svarer til den overenskomstaftalte månedlige skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg omfatter varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg mv., men ekskl. tillæg for rådighedsvagt.

5 5 OM LØNSTATISTIKKEN Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Bruttoløn er skalaløn/basisløn, plus tillæg, plus samlet pensionsbidrag samt ATP bidrag. Engangsvederlag og overarbejds-/merarbejdsbetaling indgår ikke i bruttolønnen. SELVSTÆNDIG, BEGREBER Statistikken for de selvstændige omfatter medlemmer som helt eller delvist har indtægt ved selvstændig virksomhed. Indtægt er opgjort som årsindkomst i 2004 inkl. eventuel bonus og pensionsindbetalinger. Civilingeniører: kr pr. måned Diplomingeniører og øvrige ingeniøruddannede: kr pr. måned Den vejledende minimalløn er bruttoløn. For privat ansatte dækker denne løn, samlet pension og goder opgjort til skattevæsenet. For offentligt ansatte er det skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. GENERELT Af hensyn til anonymiteten og den statistiske usikkerhed er resultater for grupper med under fem besvarelser ikke gengivet. Gennemsnitsløn beregnes ved at summere de individuelle lønninger og dividere med antallet af personer i den pågældende gruppe (aritmetisk gennemsnit). Fraktil defineres som den løn, der udgør den højeste løn for en given procentdel af den pågældende gruppe. Hvis fx 25% fraktilen er beregnet til kr , betyder det, at 25% i den pågældende gruppe har en løn på kr eller derunder. Fraktiler er beregnet af bruttoløn. VEJLEDENDE MINIMALLØN 2006 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privat ansatte i lønstatistikken for 2005 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år (2,1%). På baggrund af de indhentede lønoplysninger fra september 2005 har IDA med virkning fra 1. januar 2006 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede ingeniører i både private og offentlige virksomheder:

6 LØNUDVIKLING 6 FIGUR 1: ÅRLIGE LØNSTIGNINGER I PROCENT FOR PRIVAT OG OFFENTLIGT ANSATTE % Privat Offentlig ,2 4,5 7,7 4,8 5,2 4,2 3,8 4,8 4,5 4,3 4,4 3, De årlige lønstigninger er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for samtlige uddannede fra Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af dimittendårgange i stigningsperioden. Lønstigningerne for privatansatte er eksklusiv topchefer (adm.dir./øverste chef).

7 7 LØNUDVIKLING TABEL 1: LØNSTIGNING I PROCENT FOR PRIVAT OG OFFENTLIGT ANSATTE FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMITTENDÅR Akademi Civil Diplom Eksport Teknikum I alt Dimmitendår Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig ,3 3,6 0,9 3, ,0 2,2 1,5 3, ,2 4,7 1,2 4, ,1 3,0 2,4 4, ,2 7,2 2,6 2, ,0 3,6 3,4 4, ,9 2,0 3,2 3, ,0 1,5 3,3 2, ,8 4,0 4,0 5, ,8 4,1 3,4 4, ,8 4,4 4,3 4, ,6 4,2 3,7 4, ,5 2,4 3,2 4, ,1 3,4 3,5 3, ,6-0,1 3,0 1, ,9 3,7 3,4 2, ,2 0,2 3,2 1, ,0-4,0 4,0 3,4 2, ,2 1,9 4,1 0, ,5-4,3 3,6 4,0 2, ,3 2,9 4,2 3, ,7-5,2 1,9 4,3 2, ,4 4,9 4,8 3, ,0-5,5 1,1 4,8 2, ,0 5,4 5,4 3, ,6-5,3 2,0 5,2 3, ,8 7,5 5,7 3, ,2-4,9 3,5 5,3 4, ,6 4,7 5,6 4,7 7,1-4,5-5,0 3,2 5,6 4, ,9 4,9 5,8 4,4 5,8 5,4 1,2-6,2 0,3 5,8 3, ,9-6,9 3,6 5,4 5,3 0,5-8,4-6,2 3, ,3-7,3 3,4 5,7 5,0 4, ,4 4, ,9 6,0 6,5 4,1 5, ,1 5, ,2 8,1 7,3 5,9 6, ,2 6, ,6 9,4 7,2 7,3 5, ,3 8, ,3 7,4 7,4 9,8 6, ,4 7, ,9 7,0 7,5 7,8 5, ,9 7,0 I alt 3,0 3,8 4,6 4,0 6,6 6,1 4,0-3,6 2,8 4,4 3,7 Lønstigningen fra september 2004 til september 2005 er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for et interval på 3 årgange. Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af dimittendårgange i statistikkerne fra 2004 og Den samlede lønstigning for hver dimittendårgangs lønsum er beregnet uden hensyn til uddannelse. Lønstigningerne for privatansatte er eksklusiv topchefer (adm.dir./øverste chef).

8 LØNUDVIKLING 8 FIGUR 2: PRIVATANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Privat ansatte Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Årgang Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit.

9 9 LØNUDVIKLING FIGUR 3: OFFENTLIGT ANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Offentligt ansatte Akademi Civil Diplom Teknikum Årgang Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit.

10 AKADEMI 10 TABEL 2: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

11 11 AKADEMI TABEL 3: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

12 AKADEMI 12 TABEL 4: OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

13 13 CIVIL TABEL 5: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

14 CIVIL 14 TABEL 6: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

15 15 CIVIL TABEL 7: OFFENTLIGT ANSATTE CIVILINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

16 DIPLOM 16 TABEL 8: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Diplom Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt Eksport Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt

17 17 DIPLOM TABEL 9: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt

18 DIPLOM 18 TABEL 10: OFFENTLIGT ANSATTE DIPLOMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt

19 19 TEKNIKUM TABEL 11: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

20 TEKNIKUM 20 TABEL 12: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Produktion Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

21 21 TEKNIKUM TABEL 13: OFFENTLIGT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

22 LEDERE 22 FIGUR 4: PRIVATANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ STILLINGSNIVEAU OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Direktør Afdelingschef Fuktionsleder Projektleder Ikke leder Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Direktører omfatter Topchefer (adm.dir/øverste chef) og Funktionsdirektører

23 23 LEDERE TABEL 14: STILLINGSNIVEAU, PRIVAT ANSATTE Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt TABEL 15: STILLINGSNIVEAU, PRIVAT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ UDDANNELSE Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Anden I alt Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt

24 LEDERE 24 TABEL 16: TOPCHEFER, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 17: FUNKTIONSDIREKTØRER, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

25 25 LEDERE TABEL 18: AFDELINGSCHEFER/-LEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 19: FUNKTIONSLEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

26 LEDERE 26 TABEL 20: PROJEKTLEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 21: INGENIØRER UDEN LEDELSESANSVAR, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

27 27 LEDERE TABEL 22: STILLINGSNIVEAU, OFFENTLIG ANSATTE Topchef/adm.dir./øverste chef Fuktionsdir./vicedir Afdelingschef Kontorchef Funktionsleder Projektleder Ikke leder Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

28 BRANCHE 28 TABEL 23: BRANCHER, PRIVAT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

29 29 BRANCHE TABEL 24: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

30 BRANCHE 30 TABEL 25: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

31 31 BRANCHE TABEL 26: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE DIPLOM OG EKSPORTINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

32 BRANCHE 32 TABEL 27: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

33 33 BRANCHE TABEL 28: STAT OG KOMMUNE, OFFENTLIGT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Anden I alt Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Staten Før I alt Amt/kommuner Før I alt

34 ØVRIG LØN OG INDTÆGT 34 TABEL 29: RESULTATLØN Privat ansat Offentlig ansat Årgang Procent Antal Resultatløn (kr.) Procent Antal Resultatløn (kr.) Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 34, , Resultatløn er beløb der udbetales hvis i forvejen aftalte mål nås. Procent og antal er andel af hver årgang, der har resultatløn. Den gennemsnitlige årlige resultatløn (kr.) er beregnet for beløb større end 0 kr. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

35 35 ØVRIG LØN OG INDTÆGT TABEL 30: TOTAL REWARD LØN, PRIVAT ANSATTE Årgang Procent der har Total Reward Antal Procentdel af løn som Total Reward Før ,8 1 1, ,6 10 6, ,7 44 3, ,2 48 6, ,1 55 5, ,1 66 4, ,9 83 4, ,9 82 4, ,1 70 4,7 I alt 3, ,6 Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Tabellen viser procent af hver årgang, der har Total Reward løn. Den gennemsnitlige procentdel af lønnen der fås som Total Reward løn er beregnet for værdier større end 0 procent. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen. TABEL 31: FORDELING AF TOTAL REWARD GODER, PRIVAT ANSATTE Antal Procent Fri bil 49 10,7 Fri telefon/mobiltelefon 83 18,1 Aviser/tidsskrifter 51 11,1 Firmabetalt hjemme-pc 49 10,7 Fri internetadgang i hjemmet ,8 Fagligt kontigent (IDA, IAK o.l.) 4 0,9 Ekstra pension 51 11,1 Sundhedsforsikring 86 18,7 Medarbejderaktier 36 7,8 Andre goder 54 11,8 Uoplyst valg af Total Reward goder ,8 I alt ,0 Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Antal og procent viser hvor mange af dem, der har Total Reward aflønning, som har valgt det pågældende gode.procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét gode. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

36 ØVRIG LØN OG INDTÆGT 36 TABEL 32: ENGANGSVEDERLAG OG OVERARBEJDSBETALING, OFFENTLIG ANSATTE Engangsvederlag Overarbejdsbetaling Årgang Procent Antal Vederlag (kr./år) Procent Antal Overarbejdsbetaling (kr./år) Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 13, , Procent er andel af hver årgang, der har engangsvederlag og/eller overarbejdsbetaling. Vederlag og overarbejdsbetaling er årligt gennemsnitligt beløb beregnet for beløb større end 0 kr. TABEL 33: TILLÆG FOR RÅDIGHEDSVAGT, OFFENTLIGT ANSATTE Årgang Procent Antal Rådighedsvagt (kr./måned) Før , , , , , , , , , I alt 4, Procent er andel af hver årgang, der har tillæg for rådighedsvagt. Gennemsnitlig månedelig tillæg for rådighedsvagt er beregnet for beløb større end 0 kr.

37 37 ØVRIG LØN OG INDTÆGT TABEL 34: ANDEN INDKOMST Privat ansat Offentlig ansat Årgang Procent Antal Anden indkomst, kr. årligt Procent Antal Anden indkomst, kr. årligt Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 9, , Procent er andel af hver årgang, der har indkomst ved andet arbejde, fx konsulentjob, undervisning, deltagelse i udvalg eller bestyrelser, forfattervirksomhed og lign. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

38 ANSÆTTELSESVILKÅR 38 TABEL 35: ARBEJDSTID Privat ansat Offentlig ansat Antal Procent Antal Procent Under 35 timer 209 1, , timer , , timer , , timer , ,5 Over 50 timer 327 2,2 72 2,0 I alt , ,0 Gennemsnitlig arbejdstid 41,7 timer pr. uge 39,6 timer pr. uge Ugentlig arbejdstid inklusiv frokost. Uoplyst arbejdstid er udeladt. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen. TABEL 36: EKSTRA FERIEDAGE OG FERIE-FRIDAGE Privat ansat Antal Procent 0 dage ,1 1-3 dage ,8 4-5 dage ,6 6-8 dage 650 4,5 Over 8 dage 570 4,0 I alt ,0 Antal feriedage ud over de 5 uger som ferieloven giver, og ekstra antal ferie-fridage. Uoplyst antal ferie og ferie-fridage er udeladt. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

39 39 ANSÆTTELSESVILKÅR TABEL 37: EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Timeforbrug på efteruddannelse 0 timer 1-30 timer timer Over 60 timer Procent Antal timer i gennemsnit Privat ansat Kortere målrettede forløb/kurser 37,7 39,4 17,3 5,7 31,3 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 88,7 3,4 3,5 4,4 90,9 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 34,0 35,9 18,6 11,5 45,0 Offentlig ansat Kortere målrettede forløb/kurser 35,1 40,6 18,1 6,2 32,3 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 89,3 2,9 3,4 4,4 90,2 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 31,2 36,9 20,2 11,7 44,5 Timeforbrug på kortere og længerevarende efteruddannelse fra oktober 2004 til september Det samlede timeforbrug i alt er summen af timer brugt på kortere og længerevarende efteruddannelse. Gennemsnit er beregnet for dem, der har brugt 1 time eller mere på efteruddannelse. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27 56-6 56-6 56 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere