Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole."

Transkript

1 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Skolen i Mørke er et let træbyggeri opført som præfabrikerede moduler med ensidig taghældning på fast fundament. Skolen blev opført i 2000 og har siden fået tilbygget yderligere moduler, senest i Byggeriet er disponeret med en gennemgående ryg, der indeholder personale- og administrationsfaciliteter samt en række servicefunktioner. På denne ryg kobler sig i alt otte mindre enheder, der hver især rummer undervisnings- og fritidsmiljø for en klasse/gruppe. Den sidste gruppe er placeret i en fritliggende pavillon i tilknytning til hovedindgangen. Byggeriet fremstår generelt lyst og venligt og er velindrettet til formålet. Skolen har ingen faglokaler og låner i nødvendigt omfang fagfaciliteter på Mørke Skole Byggeriet er placeret midt på grunden og udearealerne er velindrettede med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder for børnene. FAKTA FOR SKOLEÅRET 07/08 51 Elever fra åragang 9 Specialklasser 48 Børn i skolefritidsordning. 18 Lærere 24 Pædagoger/Ansatte i SFO 3 Ansatte i adm. incl. pedel/ IT-ansv. 2 Interne konsulenter OPFØRELSESÅR Afdelingen i Mørke er opført i 2000 og med enkelte senere tilbygninger i samme stil. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. 28 B.1

2 28 B.FIRKLØVERSKOLEN Lokalesituationen på Firkløverskolens afdeling i Mørke kan kort beskrives som følger: KLASSELOKALER Hver enkelt klasse råder over et stort set identisk gruppeområde bestående af et fællesrum (undervisningsrum) samt tilhørende to-fire grupperum, garderobe og eget toilet og lille depot. Hvert fællesrum har udgang til eget afskærmet uderum. Fællesområdet for hver klasse rummer desuden et køkken, der kan skærmes af fra undervisningsrummet med en skydedør. En enkelt klasse er dog beliggende i en ældre pavillon uden eget toilet. Skolen påpeger at de nuværende fællesrum/undervisningsrum er presset pladsmæssigt idet lokalerne oprindeligt var disponeret for gruppestørrelser på 5 elever mod de nuværende 6-7 elever pr. gruppe. Holdrum/grupperum Se ovenfor. FAGLOKALER Som nævnt indledningsvist har skolen ikke egne faglokaler men låner sig til fagfaciliteter på Mørke Skole. Skolen giver udtryk for stor utilfredshed med dette forhold, idet det medfører planlægningsmæssige problemer at skulle låne sig til faciliteter på en folkeskole, hvor faglokaler i forvejen er hårdt booket op og indretningen af disse lokaler ikke er egnet til specialskolens børn. Billedkunst Håndarbejde Sløjd Musik Hjemkundskab Natur & teknik 28 B.2

3 28 B. FIRKLØVERSKOLEN Fysik/Biologi Idræt Pædagogisk servicecenter Skolen har ikke et pædagogisk servicecenter. Der bør etableres faciliteter for indretning af P.S.C. evt. kombineret med yderligere forberedelsesplads for personalet. Pædagogisk værksted Pædagogisk værksted er placeret i et selvstændigt lokale på administrationsgangen. Edb-lokale Skolen har ikke et edb-lokale. IT-arbejdspladser er så vidt muligt integreret i klasserne. Samlingssal Skolen benytter gymnastiksalen på Mørke Skole. Skolen giver udtryk for at man savner samlingsmulighed centralt i afdelingen. Personalerum/-forberedelse Skolen råder over et personalerum og et mindre forberedelsesrum. Der mangler generelt forberedelsesplads til personalet. Administration Administrationen er beliggende centralt på skolen og rummer kontorer for afd. leder, sekretær, vejleder samt fælleskontor for to interne konsulenter og et fælles møde- samtalerum. Teknisk servicepersonale Teknisk serviceleder har ikke kontorfacilitet. Depoter Skolen har en række meget små depoter i tilknytning til gruppeområderne og derudover et større depot på administrationsgangen. Toiletter Elevtoiletter findes i tilknytning til de enkelte gruppeområder. Der er tre personaletoiletter, hvoraf det ene p.t. benyttes af klassen i pavillonen. Skolefritidsordning Fritidsordningen er fuldt integreret i undervisningsmiljøet. Skolen bemærker at der mangler værkstedsfaciliteter i forbindelse med 28 B.3

4 28 B.FIRKLØVERSKOLEN SFO. Udearealer Skolen råder over velindrettede udearealer til leg, boldspil m.v. SAMMENFATNING Mørke-afdelingens gruppeområder er generelt velindrettede til formålet men dog lidt pressede i areal fordi gruppestørrelserne er steget. Det samlede bygningsanlæg er veldisponeret og opdelingen i de seperate gruppeenheder forekommer optimal til denne børnegruppe. Afdelingen lider dog under manglen på egne faglokaler og værkstedsfaciliteter samtidig med at personalefaciliteter, især til forberedelse, er for trange. ELEVTAL Mørke-afdelingen fastholdes på det nuværende elevtal på 51 elever. FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN Efterfølgende forslag til udviklingsplan for afdelingen i Mørke, er udarbejdet på grundlag af det forudgående materiale og de udleverede tegninger. Det skal bemærkes, at forslaget udtrykker et overordnet forslag til fremtidig disponering af skolens fysiske rammer. Forslaget er ikke drøftet med skolens brugere og relevante myndigheder. Hvorledes arealerne og lokalerne præcist fordeles og indrettes vil, såfremt forslaget bliver indstillet til videre bearbejdning, blive bearbejdet i samarbejde med brugergrupper. Forudsætninger/generelle betragtninger Forslaget til udviklingsplan tager udgangspunkt i det nuværende elevtal på 51 elever og bygger videre på den eksisterende bygningsstruktur. Det forudsættes at skolen skal have adgang til egne fagfaciliteter for kreative fag, naturfag og musik samt et pædagogisk servicecenter. Hjemkundskab forudsættes at kunne afvikles i gruppekøkkener i de respektive gruppeområder mens faciliteter for fysik, idræt og større fællessamlinger fortsat afvikles på Mørke skole. Hovedidé For at skabe den fornødne plads til etablering af fagområder og pædagogisk servicecenter samt give alle klasser samme faciliteter til undervisning og fritid tilbygges en række nye moduler tilsvarende det eksisterende 28 B.4

5 28 B. FIRKLØVERSKOLEN byggesystem. På denne måde samles klasserne i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling i sammenhængende afdelingsområder vinkelret på hovedbygningen og centralt i anlægget disponeres to moduler for fælles faciliteter til pædagogisk servicecenter og musik/bevægelse/samling. Den fritliggende pavillon genanvendes til værksted for kreative fag og natur & teknik kombineret med et udeværksted i tilknytning hertil. Det nye pædagogiske servicenter forudsættes at kunne rumme de fornødne supplerende forberedelsesfaciliteter for personalet. Udviklingsplanens hovedtræk kan beskrives således. Klasselokaler Eksisterende klasselokaler med tilhørende grupperum fastholdes og udvides med yderligere to moduler for hhv. indskoling og mellemtrin. I forbindelse med de nye moduler bør det overvejes at udvide fællesrummet, så der her tages højde for de større klassestørrelser. Holdrum/grupperum Som beskrevet ovenfor. FAGLOKALER Skolen opgraderes med egne fleksible fagområder for kreative fag og naturfag samt for musik og bevægelse. Øvrige fagfaciliteter til bl.a. fysik og grovere sløjd forudsættes fortsat at skulle lånes på Mørke Skole. Billedkunst/natur & teknik Der etableres et fleksibelt værkstedsområde med faciliteter for billedkunst og natur & teknik. Området indrettes i den fritliggende pavillon med adgang til et tilhørende udeværksted. Kvaliteten af den fritliggende pavillon bør dog undersøges nærmere inden der tages endelig stilling til om den ombygges eller nedrives til fordel for en nybygning til de pågældende fagfaciliteter. Biologi/Fysik Særlige fagfaciliteter for fysik skal fortsat lånes på Mørke skole. Biologi forudsættes at kunne afvikles i værkstedsområdet for billedkunst og naturfag eller alternativt i klassernes hjemområde. Musik/bevægelse Der etableres et nyt område for musik og bevægelse som et selvstændigt modul med egen indgang og intern forbindelse til hovedbygningen via det pædagogiske servicecenter. Området kan i et vist omfang dække skolens behov for mindre samlingsrum til fælles aktiviteter for afdelingen. Hjemkundskab Forudsættes at foregå i gruppekøkkenerne eller ved at låne skolekøk- 28 B.5

6 28 B.FIRKLØVERSKOLEN kenet på Mørke Skole. Idræt Den nuværende praksis med at låne gymnastiksalen på Mørke Skole fastholdes. Pædagogisk servicecenter Der etableres et nyt pædagogisk servicecenter centralt i anlægget ved at inddrage et nuværende gruppeområde. Området indrettes med bogsamling, arbejdspladser, IT-stationer samt supplerende forberedelsesfaciliteter for personalet. De nuværende mindre rum kan efter behov slås sammen til ét større område opdelt i en voksen og en elev-afdeling. Pædagogisk værksted Uændret. Ligger i umiddelbar nærhed af det nye pædagogiske servicecenter. Samlingssal Det nye musikområde kan anvendes til mindre fællessamlinger mens større arrangementer fortsat henlægges til gymnastiksalen på Mørke Skole. Personalerum/-forberedelse Forberedelsesfaciliteterne udvides med et område i pædagogisk servicecenter. Øvrige forhold uændret. Administration Uændret. Teknisk servicepersonale Uændret. Depoter Der etableres supplerende depot i de nye tilbygninger. Toiletter I tilknytning til de nye undervisningslokaler etableres supplerende elevtoiletter. Udearealer Uændret. Udearealer reetableres i forbindelse med tilbygninger og evt. legepladsudstyr flyttes og genanvendes på det resterende udeareal. 28 B.6

7 28 B. FIRKLØVERSKOLEN AFSLUTNING Udviklingsplanen for afdelingen i Mørke tager udgangspunkt i en helhedstænkning, således at skolens problemer ved en fuld gennemførelse af planen kan forventes imødekommet, og skolens interne organisering vil være løst bedst muligt under de givne forhold. Skolens primære problemer vedrørende manglende faciliteter til naturfag og musisk-kreative fag samt pædagogisk servicecenter vil således være imødekommet. Indskolingen samles i et sammenhængende afdelingsområde tilsvarende mellemtrin og udskoling og forberedelsesfaciliteter for personalet udvides. Med gennemførelsen af udviklingsplanen vil afdelingen i Mørke råde over faciliteter, der modsvarer kapacitetsbehovet for en specialskole med 51 elever fra årgang. Samlet set har skolen tidssvarende afdelingsområder for de 9 klasser samt fleksible fagområder for musisk-kreative fag samt for naturfag foruden nyetableret pædagogisk servicecenter. Ved behov for fagfaciliteter til fysik, hjemkundskab og idræt henvises fortsat til at skolen kan låne faciliteter på den nærliggende folkeskole. 28 B.7

8 28 B.FIRKLØVERSKOLEN EKSISTERENDE 28 B.8

9 28 B. FIRKLØVERSKOLEN FORSLAG 28 B.

10 28 B.FIRKLØVERSKOLEN Etapeopdeling Udviklingsplanens gennemførelse kan opdeles i efterfølgende hovedområder. Områderne vil kunne gennemføres etapevis, således at skolens ud- og ombygning kan strækkes over en årrække. Vedrørende grundlaget for de stipulerede anlægsudgifter henvises til afsnit om grundlag for overslag. 28B. Firkløverskolen - Mørke Forslag til etapedeling B1 B2 B3 Tilbygning mellemtrin og indskoling Om- og tilbygning musik, samling og PSC Ombygning naturfag og kreativt værksted Arealudvid. m 2 Pædagog. relateret Kapacitet og sikkerhed Naturfagsområder I alt fordelt på kategori Revideret udviklingsplan i alt Alle beløb er angivet i t.kr. excl. moms ved index Juli B.10

11 28 B. FIRKLØVERSKOLEN ETAPER 28 B.11

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER 2012 1 Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE

BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE BYGGEPROGRAM FOR OMBYGNING & TILBYGNING AF THURØ SKOLE 21. MARTS 2013 I INDHOLDSFORTEGNELSE o Grundlag for projektet o Grundstykket og skolen o Forundersøgelser o Brugerinddragelse og organisation o Projektets

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere