Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og indhold Formålet med lovforslaget er at skabe bedre rammevilkår for små virksomheder og at styrke det offentlige tilsyn med revisorer i større virksomheder. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Det sker ved at lette byrderne for små virksomheder ved at indføre en erklæringsstandard, der er særligt tilpasset forholdene i de mindre virksomheder som alternativ til revision og ved at forenkle de formelle oplysningsforpligtelser for meget små virksomheder, der fravælger revision. Den offentlige kvalitetskontrol af revisorer ændres, så kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer bl.a. børsnoterede og finansielle virksomheder, fremover skal udføres af offentligt ansatte kvalitetskontrollanter i stedet for af praktiserende revisorer. Derved bringes de danske regler om offentlig kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder i overensstemmelse med de internationale normer og EU standarder. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar Udkast til lovforslag har været sendt i høring den 29. juni 2012 hos en række erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder med høringsfrist den 13. august Der er modtaget svar fra 23 organisationer og offentlige myndigheder, hvoraf tre har svaret, at de ikke udtaler sig om forslaget, 10 har svaret, at de ikke har bemærkninger til forslaget og tre organisationer har svaret, at de er enige i forslaget. Syv organisationer mv. har haft bemærkninger til forslaget. 2. Sammenfatning Generelt er høringssvarene positive overfor lovforslagets formål om at lette de administrative byrder for virksomhederne og bringe det offentlige tilsyn i overensstemmelse med de internationale standarder og normer på området.

2 2/11 De væsentligste bemærkninger til de enkelte elementer i lovforslaget gennemgås og kommenteres nærmere nedenfor. Høringssvarene har givet anledning til nogle redaktionelle ændringer og tekniske præciseringer i bemærkningerne. Disse ændringer og præciseringer ændrer ikke ved substansen i forslaget og omtales derfor ikke nærmere i dette høringsnotat. 3. Bemærkninger til lovforslagets indhold 3.1. Forenkling af de formelle oplysningsforpligtelser ved fravalg af revision (forslagets 1, nr. 1) Dansk Industri og Dansk Erhverv er positive overfor forenkling af de formelle oplysningskrav ved fravalg af revision. Dansk Industri efterlyser dog en præcisering af tidslinjen ved fravalg af revision. FSR danske revisorer foreslår en præcisering af formuleringen af bestemmelsen om oplysning om fravalg af revision og mener endvidere, at det ligeledes bør oplyses i ledelsespåtegningen, hvis der er truffet beslutning om, at årsregnskabet skal gennemgås efter erklæringsstandarden. Hvis en lille virksomhed helt fravælger revision fremover er det en vigtig oplysning for regnskabslæseren, fordi det indebærer at der ikke længere sker en ekstern revisorkontrol af virksomhedens regnskabsoplysninger. Dette er ikke tilfældet når en virksomhed vælger at anvende erklæringsstandarden i stedet for revision. Erklæringsstandarden er særligt tilpasset forholdene i de små virksomheder, og de krævede revisorhandlinger gør det derfor fortsat muligt for revisor at afgive en positiv konklusion om, at årsregnskabet med høj sikkerhed er retvisende. En erklæring efter standarden giver således offentligheden en høj sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende, og derfor er erklæringsstandarden lovteknisk sidestillet med revision. Der vurderes derfor ikke at være behov for særskilt at meddele i årsregnskabet, at der er truffet beslutning om fremover at lade årsregnskabet revidere efter erklæringsstandarden i stedet for ved almindelig revision Revision efter en særlig erklæringsstandard for små virksomheder (forslagets 1, nr. 2 og 3, og 2, nr. 1) Indførelse af en erklæringsstandard FSR danske revisorermener ikke, at forslaget skal benævne standarden som revision, ligesom foreningen gerne ser en præcisering i bemærkningerne, så det klart fremgår, at der kan forventes opdateringer af erklæringsstandarden i takt med, at review/gennemgang udvikles internationalt.

3 3/11 Dansk Industri er ikke overbevist om, at den foreslåede erklæringsstandard skaber mest mulig værdi for virksomhederne og mener, at en standard skal udvikles gennem inddragelse af relevante interessenter og ikke alene baseres på et udkast udarbejdet af FSR danske revisorer. Realkreditforeningen mener, at det er af afgørende betydning, at der forud for en kreditgivning kan foretages en kreditvurdering i fuld tillid til, at kundens regnskaber er retvisende og pålidelige. Realkreditforeningener derfor positiv over Erhvervsstyrelsens løbende evaluering af erklæringsstandarden samt opstramningen i adgangen til at fravælge revision. Realkreditrådet anfører, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis en låntager ikke afleverer et regnskab, der er revideret efter revisionsstandarderne, hvorfor det ikke kan udelukkes, at realkreditforeningerne vil kræve en fuld revision ud fra en konkret vurdering af den enkelte lånesag. Videncentret for Landbrug anfører, at det bør overvejes at fremrykke muligheden for valg af erklæringsstandarden, så den allerede kan anvendes på årsregnskaberne for Skatteministeriet bemærker, at indførelse af erklæringsstandarden kræver it-ændringer, da der skal indsættes nye afkrydsningsbokse på selskabs- og fondsselvangivelserne (størrelsesordenen 0,1 mio. kr.). Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en revision efter erklæringsstandarden giver en høj sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende. Det vurderes derfor ikke, at lovforslaget skaber tvivl hos en regnskabsbruger om revisionen af årsregnskabet, da det tydeligt vil fremgå af erklæringen på regnskabet, hvilke standarder der ligger til grund for erklæringen på årsregnskabet. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til lovforslaget, at der kan ske ændringer af erklæringsstandarden, hvorfor der ikke vurderes at være behov for yderligere præcisering heraf. Der henvises i øvrigt til kommentarerne under afsnit 3.1. De virksomheder, der kan vælge erklæringsstandarden, operererogså internationalt, hvorfor det er vigtigt, at en erklæring efter erklæringsstandarden ikke skaber usikkerhed hos disse virksomheders udenlandske samarbejdspartnere. Det kan derfor have stor betydning for forståelsen af en erklæring efter erklæringsstandarden i udlandet, at denne er baseret på en internationalt anerkendt erklæringsstandard. Det er netop tilfældet med erklæringsstandarden, der er baseret på den internationalt anerkendte standard for review, og så er der tilføjet en række øvrige handlinger for at sikre revisor på den baggrund kan give en positiv konklusion om årsregnskabet. Det vurderes derfor at være i virksomhedernes interesse at fastholde lovforslagets ramme for erklæringsstandarden, og ikke nedsætte en bredere kreds af interessenter til at udvikle en ny erklæringsstandard.

4 4/11 Selvom en erklæring på baggrund af revisorkontrol efter erklæringsstandarden giver en høj sikkerhed, er der tale om en nyskabelse i forhold til den hidtil kendte revision, som virksomhedens samhandelspartnere og kreditgivere bør have mulighed for at gøre sig bekendt med. Det er derfor vurderingen, at en virksomhed ikke bør kunne vælge erklæringsstandarden allerede for regnskabsåret 2012, hvorfor den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse fastholdes Erhvervsdrivende fonde FSR danske revisorer anfører, at adgangen for erhvervsdrivende fonde til at anvende erklæringsstandarden bør revurderes, da en erhvervsdrivende fond typisk vil have en begrænset omsætning i selve fonden, hvilke betyder, at selv meget store fonde kan være omfattet af regnskabsklasse B. Erhvervsdrivende fonde, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, bliver omfattet af holdingbestemmelsen i forslaget til 135, stk. 3. Det betyder, at en erhvervsdrivende fond, der sammen med de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, overskrider størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B, skal revideres efter de gældende regler, dvs. revisionsstandarderne. Det skal dog samtidig bemærkes, at regeringen har nedsat et fondsudvalg, der bl.a. skal belyse og vurdere reglerne om gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse, samfundsansvar og offentligt tilsyn i erhvervsdrivende fonde, herunder revisors rolle. Forslaget om, at små erhvervsdrivende fonde også kan opfylde revisionspligten ved at lade årsregnskabet gennemgå efter erklæringsstandarden, risikerer at foregribe udvalgets arbejde. Der er i dag ca erhvervsdrivende fonde, hvoraf de ca skønnes potentielt at kunne anvende erklæringsstandarden såfremt de får mulighed herfor. Den samlede administrative lettelse påvirkes således kun marginalt af, hvorvidt de erhvervsdrivende fonde kan anvende standarden. Ud fra en samlet vurdering anses det derfor mest hensigtsmæssig at afvente fondsudvalgets arbejde, hvorfor revisionspligten for erhvervsdrivende fonde på nuværende tidspunkt fastholdes efter de gældende regler Holdingvirksomheder FSR danske revisorermener, at den gældende revisionspligt for holdingvirksomheder bør fastholdes. Dansk Erhverv er ligeledes forbehol-

5 5/11 den overfor at lade erklæringsstandarden gælde for holdingvirksomheder. Dansk Industri finder det positivt, at erklæringsstandarden også gælder for holdingvirksomheder, og er samtidig af den opfattelse, at holdingvirksomheder, der alene kontrollerer aktiviteter, der er fritaget for revisionspligt enkeltvis eller samlet helt bør kunne fritages for revisionspligt, som øvrige virksomheder med en omsætning under 8 mio. kr. årligt er det i dag. Ellers står de fritagne datterselskaber tilbage uden reelle lempelser, da en revision af holdingvirksomheden ikke kan ske uden en revision af dattervirksomheden. Efter forslaget kan små holdingvirksomheder ligesom andre små virksomheder anvende erklæringsstandarden. Det har med lovforslaget været hensigten at tillade de små holdingvirksomheder, der ligger under størrelsesgrænserne for at aflægge koncernregnskab, at anvende erklæringsstandarden, idet standarden tilsigter at sikre en betryggende revisorkontrol i mindre virksomheder uanset art. Hvisholdingvirksomheden og dattervirksomheder mv. samlet overstiger størrelsesgrænserne for små virksomheder, kan holdingvirksomheden ikke anvende erklæringsstandarden, men skal lade regnskabet revidere efter revisionsstandarderne. Lovteksten og bemærkningerne kan imidlertid rejse tvivl om, hvordan størrelsesgrænserne for holdingvirksomheder skal opgøres, og lovteksten og bemærkningerne vil derfor blive præciseret på dette punkt. Der kan anføres gode argumenter for at åbne op for, at meget små holdingvirksomheder kan fravælge revision, men det rejser også en række spørgsmål i forhold skattemyndighederne. Et sådan forslag kræver derfor en nærmere undersøgelse Revisionsprotokol FSR danske revisorer anfører endvidere, at kravet om udarbejdelse af revisionsprotokol ved brug af erklæringsstandarden indebærer en stor risiko for, at en væsentlig del af besparelsen ved erklæringsstandarden forsvinder, da udarbejdelse af revisionsprotokol i disse virksomheder er en ikke uvæsentlig del af revisionen. Hvis krav om skriftlig kommunikation mellem revisor og virksomhedens ledelse fastholdes, bør den være tilpasset erklæringsstandarden, hvilket dog fortsat vil føre til merarbejde for revisor og mindre besparelse for virksomhederne. Revisionsprotokollen er revisors meddelelsesmiddel til virksomhedens ledelse. Efter de gældende regler skal der kun udarbejdes revisionsprotokol, når der er udført revision, enten lovpligtigt eller frivilligt. Med lovforslaget sidestilles erklæringer efter erklæringsstandarden med revision, hvorfor der også efter forslaget skal udarbejdes revisionsprotokol,

6 6/11 hvis en virksomhed har valgt at lade revisionen udføre efter erklæringsstandarden. Erklæringsstandarden kan imidlertid kun anvendes på små virksomheder, hvor ledelsen oftest består af en mindre personkreds, i visse tilfælde kun en direktør. I disse selskaber vil der typisk være en tættere, løbende dialog mellem revisor og virksomhedens ledelse, hvorfor kravet om førelse af en revisionsprotokol kan synes at være en unødvendig administrativ byrde. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at fritage for udarbejdelse af revisionsprotokol, når revisionen er udført efter erklæringsstandarden. Det vil naturligvis ikke være til hinder for, at en virksomheds ledelse kan indgå aftale med revisor om udarbejdelse af revisionsprotokol eller indgår andre aftaler om kommunikation Styrkelse af det offentlige tilsyn med revisorer (forslagets 2, nr. 3-5) Dansk Erhverv bemærker, at det er afgørende at sikre, at kvalitetskontrollanterne har kendskab til revision i praksis. Dansk Industri er enig i, at den danske kvalitetskontrol skal følge de internationale normer, så udenlandske myndigheder anerkender det danske tilsyn. FSR-danske revisorer finder, at kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse (bl.a. børsnoterede og finansielle virksomheder) bør opdeles, så de offentlige ansatte kvalitetskontrollanter kun kontrollerer erklæringer for sådanne virksomheder. Praktiserende revisorer skal kontrollere øvrige erklæringer og dette skal kun ske hvert 6 år. FSR henviser til, at der i Sverige og Norge er en sådan opdeling. FSR danske revisorer anfører desuden, at det foreslåede gebyrprincip kan påvirke konkurrencen til fordel for de store revisionsvirksomheder, når det gælder erklæringer for 21, stk. 3 revisionskunder, og til fordel for de mindre revisionsvirksomheder, når det gælder erklæringer for andre virksomheder. FSR finder, at et forslag om, at erklæringer for andre virksomheder end 21, stk. 3 virksomheder kun skal kontrolleres hvert 6 år af praktiserende revisorer i alle typer revisionsvirksomheder, vil give en mere logisk fordeling af omkostningerne ved kvalitetskontrollen. Endvidere finder FSR danske revisorer, at der bør fastsættes krav om, at de offentlige ansatte kontrollanter selv skal have praktiseret som underskrivende revisorer på 21, stk. 3 virksomheder. Endelig finder FSR danske revisorer, at hvis den tidsmæssige placering af den offentlige kontrol finder sted hele året, vil det kunne skabe ressourcemæssige problemer i revisionsvirksomhederne

7 7/11 Der er ikke i den gældende revisorlov eller i de foreslåede ændringer fastsat krav til, hvor hyppigt konkrete typer af erklæringer skal eller må kontrolleres. Det har hidtil været Revisortilsynet, der - ud fra en risikobaseret tilgang - fastsætter dette i tilsynets årlige retningslinjer. På samme måde vil det med forslaget blive Erhvervsstyrelsen, der fastsætter hvilke erklæringer, de offentlig ansatte kvalitetskontrollanter skal kontrollere i de revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer for 21, stk. 3 virksomheder.der bør som hidtil være en fleksibilitet, så udvælgelsen af erklæringer, der skal kontrolleres, kan ske ud fra en risikobaseret tilgang efter de konkrete omstændigheder. Det fastholdes, at den offentligt ansatte kvalitetskontrollant foretager kontrol af alle sager i den enkelte revisionsvirksomhed, da det vil gøre det dyrere for den enkelte revisionsvirksomhed at blive kontrolleret at to hold kontrollanter, ligesom det vil give risiko for, at der bliver udført dobbeltarbejde. Det kan i den forbindelse bemærkes, at det norske Finanstilsyn har oplyst, at revisorforeningen ikke længere udfører kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse. Baggrunden herfor er ikke mindst hensynet til byrden for revisionsvirksomhederne. Det er hensigten, at de fleste af stillingerne som offentligt ansatte kvalitetskontrollanter vil blive søgt besat med uddannede revisorer med erfaring fra revisionsvirksomheder. Forslaget er dog formuleret, så det indeholder en fleksibilitet, såfremt det ikke er muligt at få ansat (nok) af disse. For så vidt angår den tidsmæssige placering af den offentlige kvalitetskontrol vil der være behov for at tage hensyn til såvel belastningen af revisionsvirksomhederne, behovet for en løbende kontrol og at udnytte de offentlige ressourcer på den mest effektive måde Øvrige bemærkninger Videncentret for Landbrug påpeger, at der er forskel på kravene, hvis en virksomhed, som ikke kan fravælge revision, vælger at lade årsregnskabet gennemgå efter erklæringsstandarden, og hvis en virksomhed, som har fravalgt revision, vælger at lade årsregnskabet gennemgå efter erklæringsstandarden. Det bør overvejes er lave ens regler for alle virksomheder for at undgå forvirring. Videncentret for Landbrug anfører endvidere, at forslaget om forenklet revision ikke i detaljer belyser, hvordan erklæringer afgivet i henhold til selskabsloven påvirkes. FSR danske revisorer hilser forslaget om begrænsning af de virksomheder, der omfattes af definitionen af virksomheder af offentlig interesse velkommen, men finder samtidig at definitionen burde begrænses yder-

8 8/11 ligere ved at tilpasse definitionen til den svenske eller norske definition eller ved at indføre en bagatelgrænse. Revisorerne, der reviderer de virksomheder, som ikke er omfattet af definitionen, skal herefter kun underkastes kvalitetskontrol med 6 års intervaller. En virksomhed, der har fravalgt revision, skal afmelde revisor i Erhvervsstyrelsens register og skal ændre vedtægterne, så det klart fremgår, at revision er fravalgt. Virksomhedens regnskabsbrugere vil derfor ikke have en forventning om, at årsregnskabet er forsynet med en erklæring fra en revisor. Der er således ikke et beskyttelseshensyn at varetage i disse situationer. Der er derfor ikke behov for at stille strengere krav til virksomheder, der frivilligt vælger at lade en revisor forsyne årsregnskabet med en erklæring efter erklæringsstandarden. Definitionen af virksomheder af offentlig interesse kom ind i revisorloven i 2008 i forbindelse med implementeringen af 8. direktiv om lovpligtig revision. Fastlæggelsen af virksomhederne foregik i samarbejde med andre myndigheder, herunder Finanstilsynet og Finansministeriet. EU-Kommissionen fremsatte i slutningen af 2011 forslag til bl.a. ændring af 8. direktiv om lovpligtig revision. Forslaget omfatter en indsnævring af definitionen af virksomheder af offentlig interesse til kun at omfatte børsnoterede og finansielle virksomheder, men er pt. genstand for en væsentlig drøftelse. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at ændre yderligere i bestemmelsen.

9 9/11 Høringsliste Bilag 1 Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsmarkedsstyrelsen ATP Beskæftigelsesministeriet BL - Danmarks Almene Boliger Bryggeriforeningen Børsmæglerforeningen Danmarks Apotekerforening Danmarks Rederiforening Dansk Aktionærforening Dansk Byggeri Dansk Eksportforening Dansk Energi Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Metalarbejderforbund Danske Advokater Danske Arkitektvirksomheder Danske Dagblades Forening Danske Maritime Danske Regioner DE - Dansk Erhverv Den danske fondsmæglerforening Det liberale erhvervsråd Det Økonomiske Råd DI - Dansk Industri Domstolsstyrelsen Eksportkreditfonden Eksportrådet FDB Finansanalytiker Finansforbundet Finans og Leasing Finansministeriet Finansrådet Finanssektorens arbejdsgiverforening Forbrugerrådet Foreningen af interne revisorer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension FTF FSR - danske revisorer Færøerne landsstyre Genvindingsindustrien

10 Grønlands hjemstyre GXG Markets HK Handel Horesta Håndværksrådet IBIS - International Bistand, International Solidaritet IDA IFR - Investerings Forenings Rådet Investeringsforeningsområdet ISACA Justitsministeriet KL - Kommunernes Landsforening Klima-, energi- og bygningsministeriet Komiteen for god selskabsledelse Kommunernes Revision Kooperationen Kuratorforeningen Københavns Kommune Landbrug og Fødevarer LD - Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lederne LIF Lægemiddelindustriforeningen LO Lokale Pengeinstitutter MCI Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Miljøministeriet Ministeriet for børn og undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Nasdaq OMX Nationalbanken Offentligt Ansattes Organisationer Parallelimportørforeningen af lægemidler Realkreditforeningen Realkreditrådet Regionale Banker Revisorkommissionen Revisornævnet Revisortilsynet Rigsrevisionen Sammenslutningen af danske andelskasser SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Skatteborgerforeningen Skatteministeriet Skibsværftsforeningen Social- og Integrationsministeriet Statsministeriet 10/11

11 SØK Transportministeriet Udenrigsministeriet Videncentret for Landbrug VP Securities Økonomi- og Indenrigsministeriet 11/11

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 139 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 9. februar 2011 Vedlagt fremsender jeg høringsnotat og høringssvar til forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere