Trafi ksikkerhed 2009

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafi ksikkerhed 2009"

Transkript

1 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE

2

3 Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet af trafikulykker. En reducering sker kun gennem et aktivt trafiksikkerhedsarbejde. Trafiksikkerhed 2009 består af en handlingsplan samt to tilhørende analyser. De to tilhørende analyser omfatter hhv. en ulykkesanalyse for kommunen og en grå strækningsanalyse af fire landevejsstrækninger i kommunen. Trafiksikkerhed 2009 og de to analyser, Ulykkesanalyse 2007 og Grå strækningsanalyse, kan findes på kommunens hjemmeside: Trafiksikkerhed 2009, Ulykkesanalyse 2007 og Grå strækningsanalyse er udarbejdet i samarbejde Vejdirektoratet i Vejcenter Nordjylland. Brønderslev Kommune har efter kommunalreformen et vejnet på omkring 940 km inklusiv de veje, som kommunen overtog fra Nordjyllands Amt. I den forbindelse har kommunen ønsket at kortlægge og analysere ulykkesforholdene på vejnettet. Denne rapport skal ses som en modulopbygget plan. Det vil sige, at den danner de overordnede rammer for trafiksikkerhedsarbejdet, hvorimod andre planer og analyser relateret til trafiksikkerhed skal ses, som moduler til rapporten. Eksempelvis skal Cykelstiplan prioritering af cykelstier i det åbne land ses som et modul i trafiksikkerhedsarbejdet. Det er kommunens hensigt at revidere trafiksikkerhedsplanen årligt for at følge udviklingen i antallet af ulykker og målrette indsatserne og kampagnerne. Trafiksikkerhed 2009 tager udgangspunkt i de mål og midler, som er opstillet i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan. Trafiksikkerhed 2009 opstiller forslag til mulige tiltag. Miljøscreening af de enkelte tiltag foretages, når der foreligger et konkret projekt og beslutningsgrundlag.

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune Ingen sorte pletter i Brønderslev Kommune 9 3. Vision og mål for trafiksikkerhed Indsatsområder Trafiksikkerhedsrevision Etablering af cykelstier langs veje i det åbne land Grå strækninger Faste genstande Rumleriller Kampagner Budget for tiltag 17

6

7 Indledning Trafiksikkerhed Indledning Hver gang en person i trafikken mister livet, er det en tragedie. Det har både personlige og økonomiske omkostninger både for den dræbtes familie og for samfundet. I 2008 var der 387 trafikdræbte i Danmark heraf 44 i Nordjylland. Kun 1 blev dræbt på Brønderslev Kommunes vejnet. Men der blev registreret 69 tilskadekomne på kommunens vejnet. Derfor skal der gøres en indsats for at nedbringe antallet af ulykker. Dette kræver, at alle gør en indsats, for at det kan lykkes stat, kommune, politi, trafikanterne m.m. Antal ulykker fordelt på person- og materielskader fra 1998 til Ekstraulykke Materielskadeulykke Personskadeulykke Trafikindeks for motorkøretøjer 100 Figur 1: viser udviklingen i trafikulykker i Brønderslev Kommune samt trafikudviklingen med 1998 som basisår. Af figuren fremgår, at antallet af registrerede ulykker er faldet, mens der i samme periode er sket en stigning i trafikken på ca. 12 % Dræbte og tilskadekomne i trafikken er ulykker, som for alt i verden bør undgås. Ulykker har store økonomiske omkostninger for samfundet i form af f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og behandlingsomkostninger. De ulykker, der skete på kommunens vejnet i 2007, udgør en samlet regning til samfundet på 91,1 mio. kr. Beløbet er opgjort på baggrund af Transportministeriets officielle tal for udgiften pr. trafikulykke. En del af disse penge kommer fra kommunekassen, så forebyggelse af ulykker vil altid kunne betale sig. Foreløbige tal viser, at kommunernes udgifter til tilskadekomne, som følge af færdselsulykker, er steget med en faktor 2-3 efter kommunesammenlægningen. På baggrund af disse opgørelser er den årlige udgift til trafikskadede i Brønderslev Kommune omkring 11 mio. kr. De store udgifter til tilskadekomne ved trafikulykker gør, at andre fagenheder end Fagenheden for Teknik og Miljø kan have interesse i forebyggelsen. På grundlag heraf ønsker Fagenheden for Teknik & Miljø at opstarte et samarbejde med andre relevante fagenheder indenfor trafiksikkerhedsarbejdet. Brønderslev Kommune 7

8 Trafiksikkerhed 2009 Ulykkesbilledet Personskader fordelt på trafikantgrupper fra 1998 til Bil, lastbil m.m. Knallert Fodgænger Cykel Motorcykel Figur 2: viser udviklingen af personskader i perioden 1998 til 2007 fordelt på de enkelte trafikantgrupper: bil,lastbil m.m., knallert, fodgænger, cykel og motorcykel. 8 Brønderslev Kommune

9 Ulykkesbilledet Trafiksikkerhed Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune I perioden er der politiregistreret ulykker med i alt 16 dræbte, 112 alvorlige tilskadekomne og 148 lette tilskadekomne på de kommunale veje i Brønderslev Kommune. Ulykkerne i perioden er nærmere beskrevet i ulykkesanalysen, som kan findes på kommunens hjemmeside. I Brønderslev Kommune er det fortrinsvis bilisterne, som står for de fleste personskader. Blandt de bløde trafikanter er det primært knallerter og fodgængere. Forbedringerne i personskadebilledet er primært sket for de hårde trafikanter, mens udviklingen er mindre markant for de bløde trafikanter, som det også fremgår af figur 2 på forrige side. Ulykkkes- og grå strækningsanalyse 2007 kan findes på kommunens hjemmeside: Ingen sorte pletter i Brønderslev Kommune Ulykkerne fra er jævnt fordelt på kommunens vejnet. Det vil sige, at der ikke findes steder, hvor der er sket flere end 4 ulykker, og heraf ingen med mere end 2 personskadeulykker derved er der ingen decideret sorte pletter i kommunen. Kommunen vil dog regelmæssigt overvåge vejnettet for at forebygge eventuelle sorte pletter. Ulykkesanalyse 2007 viste, at de fleste personskadeulykker i kommunen sker i landzonen. Derfor har kommunen valgt at foretage en strækningsanalyse på de landevejsstrækninger i kommunen, hvor der sker flest ulykker. Strækningsanalyserne viser, at ene- og mødeulykker udgør en stor del af personskaderne i det åbne land. Grå strækningsanalyse kan findes på kommunens hjemmeside. En sort plet er et vejkryds eller en strækning, hvor der sker flere ulykker, end der kan forventes. Brønderslev Kommune 9

10 Trafiksikkerhed 2009 Vision og mål Personskader fordelt på alvorlighed fra 1998 til Lette tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbte % Figur 3: viser antallet af personskader på kommunens veje set i relation til målsætningen med at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lette tilskadekomne med 40 % inden Tallene for 2008 er foreløbige tal fra primo februar I tallene er tidligere amtsveje inkluderet i hele perioden. 10 Brønderslev Kommune

11 Vision og mål Trafiksikkerhed Vision og mål for trafiksikkerhed I maj 2007 vedtog Færdselssikkerhedskommissionen en ny national handlingsplan for trafiksikkerhed. Handlingsplanens overordnede vision er at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede, som følge af trafikulykker. Hver ulykke er én for meget For at visionen kan indfries, skal vi i Brønderslev Kommune stræbe efter at have samme vision på vores vejnet. Brønderslev Kommune har derfor sat som mål at sænke antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lette tilskadekomne med 40 % inden 2012 med udgangspunkt i tallene fra Ved en reduktion i ulykkesantallet på 40 % vil kommunen dermed kunne spare 4,4 mio. kr. om året. Figur 3 viser antallet af personskader set i forhold til målsætningen om at reducere antallet med 40 % inden I 2005 registrerede politiet 55 personskader heraf 4 dræbte, 25 alvorligt tilskadekomne og 26 lette tilskadekomne i Brønderslev Kommune. Ifølge målsætningen skal tallene ned på 33 personskader med i alt 2 dræbte, 15 alvorlig tilskadekomne og 16 lette tilskadekomne inden udgangen af 2012 målet kan kun nås gennem en aktiv indsats. Hvis der frem mod 2012 skal ske den samme årlige reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne, kan der opstilles delmål for de enkelte år - delmålene er opstillet i tabel 1. Tabel 1: Basis, status, delmål og mål for målsætningen Basis 2005 Status 2008 Delmål 2009 Delmål 2010 Delmål 2011 Mål 2012 Dræbte Alv. tilskadekomne Let tilskadekomne I alt Brønderslev Kommune 11

12 Trafiksikkerhed 2009 Indsatsområder MOD NYE MÅL MAJ 2007 HVER ULYKKE ER ÉN FOR MEGET TRAFIKSIKKERHED BEGYNDER MED DIG REVISION AF STRATEGIER OG INDSATSER Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan ÅRSAGEN TIL ULYKKER TRAFIKANT SAMLET [91,5%] 68,1% 19,2% VEJ OG OMGIVELSER SAMLET [26,3%] Kilde: Transport Research Laboratory ,9% 0,8% 3,4% 2,1% 0,4% KØRETØJ SAMLET [6,7%] Derfor begynder trafiksikkerhed med dig! Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan kan findes på hjemmesiden: 12 Brønderslev Kommune

13 Indsatsområder Trafiksikkerhed Indsatsområder I handlingsplanens opstiller Færdselssikkerhedskommissionen 100 indsatsområder, som skal medvirke til at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lette tilskadekomne med 40 %. De 100 indsatsområder er fordelt på følgende 6 indsatsområder: Lovgivning og sanktioner Politikontrol Vejteknik og vejens indretning Kampagner og undervisning Køretøjer teknologiske og køretekniske løsninger Vidensgrundlag og forskning Det er især i forhold til vejteknik og vejens indretning samt kampagner og undervisning, at Brønderslev Kommune kan gøre en indsats og derved bidrage til opfyldelse af målsætningen. På baggrund af en analyse af de politiregistrerede trafikuheld i de seneste 5 år fra har kommunen fundet frem til, at der skal satses på følgende lokale indsatsområder i forhold til det fremtidige trafiksikkerhedsarbejdet: Trafiksikkerhedsrevision Etablering af cykelstier langs veje i åbent land Grå strækninger Faste genstande i vejsiden Rumleriller i vejmidten Kampagner Indsatserne, som kommunerne har ansvaret for, skønnes at kunne nå ca. 50 % af målet. Resten skal ske gennem udefrakommende tiltag som eksempelvis politikontrol, lovgivning og forskning. Nedenstående beskrives de tiltag, som Brønderslev Kommune har valgt at fokusere på. 4.1 Trafiksikkerhedsrevision Ved nye eller ombygning af større vejprojekter er det kommunens plan at udføre trafiksikkerhedsrevision. Det skal sikre, at eventuelle uhensigtsmæssige løsninger bliver rettet, inden projektet udføres. Alle projekterne gennemgås med trafiksikkerhedsbriller, så ulykker kan forhindres, før de sker. Brønderslev Kommune 13

14 Trafiksikkerhed 2009 Indsatsområder 4.2 Etablering af cykelstier langs veje i det åbne land Brønderslev Kommune har udarbejdet en cykelstiplan for det åbne land. Planen sætter fokus på cykelstier, hvor formålet er at skabe et trygt og sikkert stinet for de bløde trafikanter. 4.3 Grå strækninger Kommunen vil hvert år lave en systematisk udpegning af ulykkesbelastede kryds eller strækninger for på den måde at bruge ressourcerne, hvor ulykkerne sker. Ombygninger til rundkørsler, forsætning af kryds, venstresvingsbaner, rumleriller, afmærkning, faste genstande og ombygning af signalanlæg er nogle af de tiltag, der kan forhindre ulykker. 4.4 Faste genstande Når bilister mister herredømmet over deres køretøj, ender de ofte uden for vejens forløb. Det er der ikke de store problemer i, men rammer de først en mur, sten, træ eller mast, ender det galt. Derfor vil kommunen have fokus på at fjerne eventuelle farlige genstande tæt på vejen for at gøre vejen mere tilgivende* for biler på afveje. 4.5 Rumleriller I 2007 skete halvdelen af de 6 dødsulykker i Brønderslev Kommune i frontalkollisioner. Denne type ulykker er ofte meget alvorlige og ender tit i personskade. Et godt tiltag mod denne ulykkestype er rumleriller ved midterstriben. Derfor vil Brønderslev Kommune etablere rumleriller på alle veje i det åbne land, hvor vejbredden tillader det. Det er primært de overordnede landeveje med den største trafik, hvor effekten vil være størst. Cykelstiplanen kan findes på kommunens hjemmeside: * Den tilgivende vej skal sørge for, at konsekvenserne af de ulykker, der trods alt vil ske, bliver så små som muligt. 4.6 Kampagner For at nå målsætningen med at sænke antallet af dræbte, alvorlige og lette tilskadekomne med 40 % inden 2012 er det ikke nok kun at lave ændringer i vejnettet. Der skal også satses på påvirkning af færdselskulturen gennem uddannelse og kampagner. Kommunen vil være aktiv i kampagnearbejdet og derigennem arbejde for, at trafikanterne i kommunen får en bedre færdselsmoral, bedre rutine samt en større viden om farerne i trafikken. Brønderslev Kommune vil deltage i følgende nationale kampagner med henblik på at forbedre trafiksikkerheden: Selekampagne Cyklistkampagne Spritkampagne Ungekampagne Skolestart Fart Desuden vil kommunen arbejde for at opstarte lokale kampagner i form af en ungekampagne og en knallertkampagne. I det nedenstående er de enkelte kampagner nærmere beskrevet. 14 Brønderslev Kommune

15 Indsatsområder Trafiksikkerhed 2009 Selekampagne På trods af hidtidige kampagner og omtale glemmer hver tiende stadig selen. At glemme selen, når ulykken sker, er livsfarligt. En analyse af Havarikommissionen for Færdselsulykker har vist, at 3 ud af 4 dræbte, som ikke brugte sele, ville have overlevet, hvis selen var benyttet. Cyklistkampagne Analyser viser, at 40 % af alle cyklistulykker sker i ikke regulerede kryds. I vejkryds føler cyklisten sig ofte tryg og overser eventuelle svingende køretøjer til indkørsler og små stikveje. Skolestartskampagne Efter sommerferien kommer der en ny generation af skoleelever ud i trafikken, som bør få en god og nødvendig trafikopdragelse, så de trygt kan komme til og fra skole. Dette skal ske i samarbejde med forældre, skole og politiet. Spritkampagne 29 % af alle ulykker i kommunen i 2007 var spritrelateret. Det tyder på, at der stadig er mange personer, som kører, når de er påvirket af alkohol. Alkohol er en faktor, som er skyld i mange ulykker, og derfor sætter Brønderslev Kommune ind for at nedbringe antallet af spritbilister, og samtidig vil kommunen være med til at sende signalet om, at det ikke er i orden at drikke, hvis man skal bag rattet. Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist Brønderslev Kommune 15

16 Trafiksikkerhed 2009 Indsatsområder Ungekampagne Ulykkesbilledet for unge viser, at der er 3 områder, som falder i øjnene hastighed, spiritus og sele-/hjelmbrug. Her ser det generelt dårligere ud, hvilket også kan ses på antallet af ulykker. Derfor sættes der ekstra fokus på at nå netop denne gruppe af trafikanter i form af en ungekampagne. Ulykker med knallerter, der ofte har konstruktive ændringer, er meget i øjenfaldende blandt de unge. Derudover vil kommunen arbejde for at opstarte en informationsaften for køreskoleelever, hvor politi, beredskabscenter og sygehuse deltager og fortæller om deres oplevelser i forbindelse med en trafikulykke. Desuden deltager en trafikinformatør, som selv er kommet til skade i en trafikulykke. Trafikinformatøren fortæller om sine oplevelser og konsekvenser af kørslen. Knallertkampagne Kommunen vil arbejde for at gennemføre en lokalknallertkampagne for at informere de unge knallertkørere om risiciene ved at køre på ulovlige knallerter. Fokus vil være rette imod fart, spriritus, brug af hjelm og flere på samme knallert. Der er registreret 31 ulykker med årige på knallert i perioden I 19 af ulykkerne sker der personskader. Ved at fokusere på de unge kan de gode vaner, der erhverves ved knallertkørsel, viderebringes til den senere bilkørsel. Fartkampagne Der er mange faktorer, som har indflydelse på ulykker, men en faktor, som ofte går igen i alle ulykker, er fart. For høj fart er skyld i både antallet af ulykker, men også alvorligheden af dem. For høj fart er en afgørende faktor i mindst hvert fjerde trafikulykke overholdes fartgrænserne kan hver fjerde trafikdræbte reddes. 16 Brønderslev Kommune

17 Budget Trafiksikkerhed Budget for tiltag I nedenstående tabel er tiltagene oplistet, som kommunen ønsker at sætte fokus på. Tabellen indeholder en af kort beskrivelse af tiltagene samt en anslået pris for gennemførelsen. Tiltag Beskrivelse Pris Indsatsområder: Rumleriller Trafiksikkerhedsrevision Sort plet analyse Cykelstier i det åbne land Etablering af rumleriller på alle overordnede veje med den tilstrækkelige bredde Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på alle større projekter Der gennemføres hvert år en udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter med henblik på forbedringer Etablering af cykelstier efter cykelstiplanen kr. pr. km (i alt kr. for vejene nævnt i analysen af grå strækninger) Finansieres over anlægskontoen Prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget over anlægsbudgettet Prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget over anlægsbudgettet Nationale kampagner: Selekampagne Vejsideplakater kr. Cyklistkampagne Cyklistkurser for skoleelever - (5. klasse) Spritkampagne Vejsideplakater kr. Ungekampagne Temamøder for klasser Afholdes i samarbejde med skolerne Skolestartskampagne Information til forældre og kr. skoler Fartkampagne Vejsideplakater kr. Lokalekampagner: Ungekampagne Der afholdes informationsaften for unge, der tager kørekort Afholdes i samarbejde med Aalborg Kommune Brønderslev Kommune 17

18 Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Tlf.:

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil er

Læs mere

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik

UDKAST. Trafiksikkerhedsstrategi Veje og Trafik UDKAST Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020 Veje og Trafik En aktiv Trafiksikkerhedsstrategi De menneskelige omkostninger ved en trafikulykke er ubeskrivelige for de involverede og deres pårørende, og dertil

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen Færdselssikkerhedskommissionen Alle politiske partier i folketinget Danske Kørelærer Union DTL 3F FDM Cyklistforbundet KL MC touring Club Dansk Fodgænger Forbund Transport- Bygnings og Boligministeriet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Januar 2009 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, Nyborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan, Nyborg Kommune, januar

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt. Trafiksikkerhed. v/ kontorchef Flemming Schiller

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt. Trafiksikkerhed. v/ kontorchef Flemming Schiller Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 66 Offentligt Trafiksikkerhed v/ kontorchef Flemming Schiller Udvikling i ulykkestallene (1950-2006) Trafikarbejde (blå kurve, venstre akse). Antal dræbte

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Prøvestensvej 52, Helsingør Bemærkninger: Mødelokale 3 Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente Marker (Center for

Læs mere

Analyse af grå strækninger og temaanalyse. Ny håndbog på vej

Analyse af grå strækninger og temaanalyse. Ny håndbog på vej Analyse af grå strækninger og temaanalyse Ny håndbog på vej Håndbog om analyse af grå strækninger og temaanalyse Grå strækningsanalyser og temaanalyser kan begge medvirke til at nedbringe ulykker, der

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Sikkerhedsråd i Danmark

Sikkerhedsråd i Danmark Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 341 Offentligt Forslag til ny struktur på trafiksikkerheden Sikkerhedsråd i Danmark Trafiksikkerhedens venner Niels Erik Nielsen, Direktør Kjøbenhavns Vognmandslaug

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 2 Forord.......................................................................... 4 3 Kortlægning og analyse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 102 Offentligt Slutrapport for Gladsaxe Trafiksikkerhedsby Gladsaxe Kommune blev sammen med Herning Kommune udnævnt som de to første trafiksikkerhedsbyer

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere