Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten"

Transkript

1 September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig revision af årsrapporten. I henhold til den nuværende lovgivning kan fravalget ske, hvis virksomheden i to regnskabsår i træk ikke overstiger to af følgende tre kriterier på balancedagen: en samlet formue på DKK 4 mio. en omsætning på DKK 8 mio. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Grænserne for at medlemslandene kan fritage for revision i det nye EUregnskabsdirektiv, som træder i kraft den 20. juli 2015, er max 60 mio. DKK i omsætning, 30 mio. DKK i balancesum og max. 50 ansatte. Der er endvidere mulighed for medlemsstaterne til at forhøje til beløbene til 90 mio. DKK/45 mio. DKK 1. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Danmark har således kun i begrænset omfang gjort brug af muligheden i EUlovgivningen for at undtage små virksomheder fra lovpligtig revision. Erhvervsstyrelsen har hvert år siden 2006 evalueret erfaringerne med den danske undtagelse fra kravet om revision. Den seneste evaluering fra 2014 (dækkende regnskabsårene 2010 og 2011) viser, som tidligere evalueringer, at der er fejl i cirka hver tredje årsberetning fra prøven af 1200 årsrapporter. Dette gælder både de reviderede og ikke-reviderede regnskaber. Evalueringen indeholder en nærmere analyse af arten af fejl. Evalueringen belyser også erfaringer med hensyn til skatteinddrivelse og økonomisk kriminalitet. De fleste medlemsstater har udnyttet den hidtil gældende lempelsespligt på følgende måde 2 : 1 De nugældende grænser er max 66 mio. DKK i omsætning, 33 mio. DKK i balancesum og max. 50 ansatte uden mulighed for national forhøjelse. 2 Study on Accounting Requirements for SMEs For European Commission issued in June 2011

2 2/5 Størrelseskriterier for undtagelse fra revision 2 ud af 3 Omsætning Balancesum Antal kriterier DKK DKK ansatte Austria 72,6 mio 36,3 mio 50 Ja Belgium 54,75 mio 27,375 mio 50 Ja Denmark 3 mio 1,5 mio 12 Ja 3 Estonia 4,8 mio 2,4 mio 10 Ja France 23,25 mio 11,625 mio 50 Ja Germany 72,6 mio 36,3 mio 50 Ja Greece 37,5 mio 18,75 mio 50 Ja Italy 66 mio 33 mio 50 Ja Ireland 66 mio 33 mio Lithuania 26,1 mio 13,05 mio 50 Ja Netherlands 66 mio 33 mio 50 Ja Norway Kriterier for undtagelse fra revisionspligten er ikke specificeret Poland 37,5 mio 18,75 mio 50 Ja Portugal 22,5 mio 11,25 mio 50 Ja Romania 54,75 mio 27,375 mio 50 Ja Slovakia 15 mio 7,5 mio 30 Ja Slovenia 54,75 mio 27,375 mio 50 Ja Spain Kriterier for undtagelse fra revisionspligten er ikke specificeret Sweden Kriterier for undtagelse fra revisionspligten er ikke specificeret UK 60,45 mio 30,22 mio 50 Ja Når revisor i revisionspåtegningen erklærer sig om, at regnskabet er retvisende, optræder revisor efter revisorloven som offentlighedens tillidsrepræsentant. En revisionspåtegning på regnskabet uden anmærkning opfattes som et kvalitetsstempel, der er vigtig for tillid til regnskaberne i forhold til mulighederne for långivning, kontrol af skat mv, begrænsning af økonomisk kriminalitet osv. I den offentlige debat om revisionspligt anføres det ofte, at hvis der ikke er revisionskrav, vil regnskaberne være mere fejlagtige, hvilket vil føre til tab i forbindelse med skatteinddrivelse, tab hos kreditorer og långivere samt øget økonomisk kriminalitet. Det anføres endvidere, at risikoen for fejl i ikke reviderede regnskaber vil gøre det vanskeligere for virksomhederne at opnå finansiering i banker m.v., og at banker og andre långivere vil stille krav om revision selvom lovkravet ophæves. 3 De gamle danske grænser, i dag er grænsen, ca. 1,07 mil euro, 0, 6 mil euro og 12 ansatte, 4 Irland havde en høring i maj 2013, hvor man hørte offentligheden om, hvorvidt man skulle gå fra opfyldelse af 3 til opfyldelse af 2 af kriterierne

3 3/5 Det er derfor relevant at undersøge, hvad der er af erfaringer i andre EU medlemsstater, som har udnyttet lempelsesmuligheden for revision i EU's regnskabsdirektiv, herunder hvilke fordele og ulemper virksomheder, långivere og myndigheder har oplevet for ikke-reviderede regnskaber i forhold til skat, konkurser, regnskabsfejl, mulighed for kreditvurdering etc. Undersøgelsen skal bl.a. bruges som input på den analyse, der primo 2015 skal undersøge mulighederne for en lempelse af revisionspligten. Til brug for besvarelsen heraf skal det i en række EU medlemsstater, som har indført lempet revisionspligt inden for de seneste 10 år (eller planlægger at indføre lempelsen), undersøges hvilke erfaringer der har været (forventes), herunder fordele og ulemper før og nu. Landeundersøgelsen skal omfatte EU/EØS medlemsstater, som inden for de seneste 10 år er gået fra krav om revision til mulighed for fravalg af revision. Landeundersøgelsen skal som udgangspunkt omfatte Sverige, Norge, UK, Tyskland, Holland, Irland og Østrig. Hvis medlemsstaten har haft lempelsen i mere end 10 år, skal det beskrives, om der opleves problemer med, at regnskaber ikke er revideret, i givet fald hvilke, samt om banker, skattemyndigheder etc. har indført andre tiltag, der kompenserer for den manglende revision 5. Undersøgelsen skal i videst mulig omfang bygge på objektive data, som for eksempel antal af fundne fejl i regnskaber, antal konkurser, fejl i skattemæssigt ligningsgrundlag o. lign, som stammer fra relevante offentlige myndigheder, som for eksempel ansvarligt ministerie(r) og styrelser, SKAT og SØIK eller fra akademiske undersøgelser, repræsentative statiske undersøgelser el. lign. Besvarelse af spørgsmålene kan endvidere ske ved henvendelse til private organisationer, der tilsvarer organisationer som FSR, DI, Dansk Erhverv og Finansrådet. Det skal fremgå af undersøgelsen, hvorfra anvendte data er indhentet, og hvilken usikkerhed data vurderes at være forbundet med. Undersøgelsens vurderinger kan endvidere bygge på kvalitative interviews med relevante aktører, men det skal i så fald tydeligt fremgå, hvilke vurderinger, der bygger på objektive data, og hvilke der bygger på interviews. Det er endvidere ønskeligt, at undersøgelsens data sammenholdes med danske erfaringer og data. Spørgsmål til besvarelse vedrørende andre landes erfaringer med fritagelse fra revisionspligten. Generelt 5 F.eks skulle Tyskland ikke have krav om revision, men om en skatterevisor (steuerberater), som udfylder samme funktion.

4 4/5 1. Hvad er de nationale nuværende størrelsesgrænser for fritagelse fra revisionspligten (omsætning, balancesum, antal ansatte)? 2. Er der yderligere kriterier for fritagelse? 3. Hvor mange virksomheder anslås at kunne bruge fritagelsesmuligheden? 4. Hvor mange virksomheder har gjort brug af (forventes at gøre brug af) fritagelsen? 5. Har der været offentlig debat i forbindelse med fritagelsen og en eventuel forhøjelse af grænserne? Hvad har i givet fald været argumenterne for og imod fritagelse? Valg/fravalg af revision (governance) 6. Skal virksomhederne aktivt fravælge revisionen, for eksempel på en generalforsamling? 7. Findes der i den nationale lovgivning mulighed for minioritetsejere at forlange revision? I givet fald hvilke? 8. Kan den ansvarlige myndighed forlange revision, hvis der konstateres mangler i regnskabet? Besparelser 9. Hvor meget har (forventes det) virksomheder, der gør brug af fritagelsen, sparer i revisionshonorar? 10. Hvor meget har (forventes det) virksomheder, der gør brug af fritagelsen, sparet på intern administration/ledelse ift. revision? Virksomhedernes regnskaber 11. Er der konstateret væsentligt ændret kvalitet i regnskaberne for de ikke-reviderede regnskaber? 12. Er der konstateret væsentlig flere eller færre fejl i ikke-reviderede regnskaber i forhold til reviderede regnskaber? Kreditvurdering i forbindelse med långivning og investeringer mv. 13. I hvilket omfang har eller forventes - finansielle institutioner at fremsætte krav om revision over for virksomheder, der har gjort brug af fritagelsesmuligheden? 14. Er der konstateret ulemper og i givet fald hvilke - i forbindelse med fritagelsen: har der f.eks. være konstateret, at det er sværere for virksomheder, der har gjort brug af fritagelsen, at få adgang til kapital/kredit? 15. Har fravær af revision betydet problemer i samhandelen som følge af, at der er større utryghed mellem forretningsforbindelser? Betydning for skatteligning/provenu 16. Har der som følge af fravalg af revision været et fald i skatteprovenu fra virksomheder, der har fravalgt revision? 17. Er der som følge af fravalg af revision væsentligt større skattemæssige korrektioner i virksomheder, der har fravalgt revision, i forhold til reviderede virksomheder?

5 5/5 18. Har skattemyndighederne ansat yderligere personale til skattekontrol af virksomheder, der har fravalgt revision? 19. Hvilke initiativer er der taget for at modvirke evt. uønskede virkninger for skatteprovenuet på grund af lempelserne i revisionspligten? 20. Hvor vigtigt et instrument er reviderede regnskaber for landets skattemyndigheder? Har skattemyndighederne andre kontrolværktøjer/redskaber end reviderede regnskaber? Herudover skal angives yderligere forhold af interesse, som der stødes på i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålene. Undersøgelsen skal gennemføres på en måde, som sikrer objektivitet og kvalitet i undersøgelsens resultater. Det er således nødvendigt, at der ved undersøgelsen anvendes og beskrives valg og brug af metode, der sikrer objektiviteten. Undersøgelsens output skal være en rapport med beskrivelse af som minimum anvendt metode og baggrund herfor, anvendte sikkerhedsforanstaltninger for at sikre kvaliteten og objektiviteten af de indsamlede data indsamlet data, både i deskriptiv og visuel form opsamling af erfaringer i øvrigt opnået ved undersøgelse konklusioner evaluering Rapporten skal leveres i elektronisk form (pdf-format) og den skal være udformet, så den såfremt Erhvervsstyrelsen måtte ønske det, i en form, der er egnet til offentliggørelse. Rapporten skal, hvor indholdet tilsiger det, være illustreret med kurver, grafer etc. Undersøgelsen skal være færdig senest inden udgangen af 2014.

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Effekt af ændret revisionspligt for

Effekt af ændret revisionspligt for Effekt af ændret revisionspligt for mindre FSR Danske Revisorer (Udarbejdet med støtte fra FSR s Studie- og Understøttelsesfond) 13 november 2014 0 Forfatter(e): Sigurd Næss-Schmidt, Partner Johanne Jørgensen,

Læs mere

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Copenhagen Business School - 2010 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision KANDIDATAFHANDLING LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Udarbejdet af: Vejleder: Hakan Keser

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Enkandidatafhandling afirinaskjødt. Vejleder:FrankThinggaard

Enkandidatafhandling afirinaskjødt. Vejleder:FrankThinggaard Enkandidatafhandling afirinaskjødt Vejleder:FrankThinggaard Cand.merc.aud. Aalborguniversitet2008 1 IFRS for SMV Indhold FORORD.... 4 INDLEDNING.... 5 SPECIALETS SYSTEMATIK.... 8 PROBLEMFORMULERING....

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere