FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET"

Transkript

1 Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

2 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER FOR TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET Revision 1 Dato Udarbejdet af CM, JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsnotat Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER FOR TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET INDHOLD 1. Indledning 1 2. Vision 1 3. Indsatsområder 2 4. Målsætninger for trafiksikkerhed 4 5. Strategier

4 SIDE 1 1. INDLEDNING Dette notat indeholder forslag til indsatsområder, mål, strategier og virkemidler i forbindelse med trafikplanen for Faxe Kommune. I notatet tages udgangspunkt i følgende definitioner af de centrale begreber: Vision for trafikplanarbejdet En vision defineres som en slags ledestjerne for f.eks. trafiksikkerhedsarbejdet. Den er svær at opnå men indikere i hvilken retning arbejdet med trafiksikkerhed skal tage. Mål for trafikplanarbejdet Et mål defineres som et konkret tal for hvad man vil opnå med f.eks. trafiksikkerhedsarbejdet. Målet skal helst være målbart indenfor en konkret tidshorisont. Indsatsområder i trafikplanarbejdet Indsatsområder defineres som de konkrete områder, hvor kommunen vil fokusere sin indsats i trafiksikkerhedsarbejdet. Det kan f.eks. være en konkret trafikantgruppe eller en bestemt vejudformning. Strategier i trafikplanarbejdet En strategi defineres som den taktik/fremgangsmåde, der tages i brug for at nå et bestemt mål f.eks. omkring trafiksikkerhed. En strategi kan f.eks. være trafiksikker udformning af vej- og stinettet. i trafikplanarbejdet defineres som konkrete foranstaltninger, som skal gennemføres for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden indenfor et bestemt indsatsområde. Det kan være f.eks. være tilbagetrækning af stopstreger i signalregulerede kryds for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. 2. VISION National vision På nationalt plan arbejdes med følgende vision for trafiksikkerhedsarbejdet, formuleret af færdselssikkerhedskommissionen: Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig men opgaven skal løses i fællesskab. Eksisterende vision for Faxe Kommune Faxe Kommune har i Planstrategien bl.a. formuleret følgende vision: Vi har en forpligtigelse til at gøre vores vejnet trygt at færdes på, særligt i de områder hvor vi ved, at børn og andre bløde trafikanter færdes.

5 SIDE 2 3. INDSATSOMRÅDER Nationale indsatsområder Færdselssikkerhedskommissionen har i deres revision af handlingsplanen fra maj 2007 udpeget 5 indsatsområder, som tilsammen tegner sig for mere end 80 % af alle alvorlige trafikulykker. De fem indsatsområder er: for høj fart spritkørsel manglende selebrug ulykker med cyklister ulykker med unge trafikanter Forslag til indsatsområder for Faxe Kommune På baggrund af uheldsanalysen for Faxe Kommunen som er baseret på uheldsdata fra perioden foreslås følgende indsatsområder. Hastighed Unge bilister år Sprit Selebrug Cyklister Knallertuheld Udbedring af sorte pletter Overgangszoner fra land til by (byporte) Skoleveje Hastighed Uheldsanalysen viser, at der i Faxe Kommune er registreret 51 uheld, hvor en af parterne har haft for høj fart i forhold til den skiltede hastighed, hvilket svarer til 10 % af alle uheld. Det vurderes at der grundet manglende registreringer af skønnet hastigheder i mange uheld reelt er flere uheld med for høj fart end de 51. Fartuheld sker både i by og land. Hastighedsmålinger på flere vejstrækninger i kommunen viser desuden, at en meget stor del af trafikken kører for stærkt i kommunen, særligt på landevejene. Da der mange steder køres for stærkt i Faxe Kommune og flere af uheldene angiveligt skyldes for høj fart vil Faxe Kommune følge færdselssikkerhedskommissionens indsatsområde om at øge fokus på hastighedsrelaterede uheld. Dette kan ske både via kommunale og nationale kampagner samt indsatser på udvalgte lokaliteter, hvor der køres for stærkt. Unge bilister I Faxe Kommune er der sket 58 personskader i uheld, hvor en af førerne har været ung mellem år, hvilket svarer til 32 % af alle personskader i trafikken, hvilket er meget. Personskaderne fordeler sig mellem føreren selv, medpassagerer samt øvrige trafikanter. Unge mellem år har ca. tre gange så stor risiko for at pådrage sig personskade i trafikken som en gennemsnitlig person. Der er altså en særlig uheldsrisiko forbundet med unge trafikanter, og det er i særdeleshed i biluheld, hvor unge kommer til skade, idet 82 % af de implicerede trafikanter i denne aldersgruppe er bilister. Da unge trafikanter og særligt unge bilister er et stort problem i Faxe Kommune vil Faxe kommune følge færdselssikkerhedskommissionens indsatsområde om at øge fokus på unge bilister via kampagner rettet mod de unge. Sprit I 93 uheld er der registreret for høj promille hos en af parterne svarende til 19 % af alle uheld, hvilket er meget. Antallet af sprituheld og personskader er dog faldende, men alligevel vil Faxe Kommune følge færdselssikkerhedskommissionens indsatsområde om at øge fokus på spritkørsel via kampagner mod spritkørsel. Selebrug

6 SIDE 3 I Faxe Kommune er der sket 33 personskader på trafikanter, der ikke har anvendt sele og hyppigheden er ikke faldende. Personskadede trafikanter uden sele fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem bilførere og medpassagerer. Da manglende selebrug er et relativt stort problem vil Faxe Kommune følge færdselssikkerhedskommissionens indsatsområde om at øge fokus på selebrug, hvilket gælder både førere samt medpassagerer, via kampagner. Cyklister Cyklistuheld, som er et af færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder er ikke et markant problem i Faxe kommune, og der ses en faldende tendens i uheldsforekomsten. Det ses derfor ikke som en nødvendighed at gøre en generel indsats mod cyklistuheld, men der bør snarere gennemføres tiltag lokalt, hvor der sker cyklistuheld og hvor der er utrygt at færdes som cyklist. I henhold til Faxe Kommunes vision om at forbedre forholdene for de bløde trafikanter vil Faxe Kommunes derfor gøre en indsats for cyklisterne, så det bliver mere trygt at færdes som cyklist i kommunen. Knallerter Hele 56 uheld, 11 %, har involveret knallerter, hvilket er meget. I alt er 16 % af personskaderne i kommunen været knallertførere. Særligt er knallertførere mellem år særligt udsatte, idet 67 % af alle uheldsimplicerede trafikanter i denne aldersgruppe har været knallertførere. Forekomsten af knallertførere i uheld er også høj i aldersgrupperne år. Da knallerter forekommer hyppigt i uheld vil Faxe Kommune øge indsatsen mod knallertuheld med særlig fokus på de årige. Udbedring af sorte pletter I analysen af uheldsbelastede lokaliteter er der udpeget en række lokaliteter, som har høj uheldskoncentration i Faxe Kommune. De foreslåede udbedringsforslag bør gennemføres for at reducere risikoen for uheld på lokaliteterne. Overgangszoner fra land til by (byporte) Overskridelse af fartgrænserne i landsbyerne er et problem i Faxe Kommune. Uheldsanalysen peger ikke direkte på, at der sker mange fartuheld i landsbyerne, men borgerhenvendelser og hastighedsmålinger indikerer, at der køres for stærkt i landsbyerne, hvor hastighedsgrænsen er lavere end på de omkringliggende landeveje. Faxe Kommune vil gennemføre massetiltag i landsbyerne ved at indføre byporte ved overgangen fra landzone til byzone, hvilket skal være med til at understøtte den lokale nedskiltning af hastigheden i landsbyerne og forhåbentligt reducere antallet af fartoverskridelser. Skoleveje Utryghed for bløde trafikanter omkring skoler er et væsentligt problem i Faxe Kommune, idet der er udpeget flere utrygge skoleveje i kommunen. I henhold til kommunens vision om at forbedre forholdene for de bløde trafikanter vil Faxe Kommune gennemføre tiltag, der skal forbedre forholdene for skolebørnene i nærheden af skolerne.

7 SIDE 4 4. MÅLSÆTNINGER FOR TRAFIKSIKKERHED National målsætning Færdselssikkerhedskommissionen har i deres revision af handlingsplanen fra år 2007 opstillet følgende målsætning: Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til Udgangspunktet er uheldstallene fra Den nationale målsætning går frem til 2012, og vi har ikke kendskab til, at der er igangsat et arbejde omkring en opdatering/forlængelse af denne målsætning. Der findes en fælles europæisk målsætning, som går længere frem i tiden. Europa-Kommissionen vedtog i 2010 en ambitiøs plan om at halvere antallet af trafikdræbte på Europas veje inden for de kommende 10 år. Eksisterende kommunal målsætning Faxe Kommune har i den tidligere trafikplan valgt at følge den nationale målsætning om at reducere antallet af personskader i trafikken med 40 % frem mod Dette betyder, at antal dræbte reduceres til 1,2 årligt, alvorligt tilskadekomne skal reduceres til 10,8 og let tilskadekomne reduceres til 10,8 så der samlet set sker personskader 22,8 årligt. Det aktuelle niveau for 2010 er 24 personskader, hvilket er lidt over målsætningen, så der skal stadig ske en reduktion i antal personskader i Faxe Kommune for at overholde målsætningen. Figur 1 viser udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne i på kommunevejene i Faxe kommune siden 1995 samt den eksisterende målsætning. Det ses, at antallet af tilskadekomne har ligget langt over den eksisterende målsætning indtil 2008, hvorefter det ligger under målsætningen i 2009 og Foreløbige tal for 2011 viser, at målsætningen ikke overskrides da der i alt er 18 personskader, men der er tale om foreløbige tal, og det endelige tal er sandsynligvis højere end 18, men ligner meget niveauet for Figur 1 Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og let tilskadekomne på kommunevejene i Faxe Kommune sammenholdt med målet for trafiksikkerheden for 2012 og den nye fremskrevne målsætning til 2015.

8 SIDE 5 Ny kommunal målsætning Denne gamle målsætning fra 2007 gælder kun frem til 2012, og det er derfor relevant at sætte nye mål for de efterfølgende år. Da der ikke på nationalt plan er en målsætning længere frem i tiden og da EU's målsætning omkring en halvering af antallet af dræbte ikke er så relevant, når man går ned på en konkret vejbestyrelse pga. det lave antal dræbte, foreslås det, at den eksisterende målsætning for kommunen forlænges frem til Det vælges at fremskrive den eksisterende målsætning til Målsætningen for Faxe Kommune lyder således, at antallet af personskader i trafikken skal falde med 55 % frem mod 2015 med udgangspunkt i tallet fra Ifølge målsætningen skal der i 2015 højst være 0,9 dræbt om året 7,7 alvorligt tilskadekomne 7,7 let tilskadekomne Totalt 16,3 personskadede og dræbte om året Det aktuelle niveau samt den eksisterende og den nye målsætninger for henholdsvis 2012 og 2015 er vist i Figur 2. Figur 2 Personskader om året i Faxe Kommune i forhold til målsætningerne. I forhold til den nye målsætning for 2015 skal der ske en større reduktion for alle personskader i forhold til det aktuelle niveau. Hvis der inden 2015 vedtages en ny national målsætning, vil Faxe Kommune overveje om denne målsætning skal indarbejdes i trafiksikkerhedsplanen. Faxe Kommune har valgt at tage udgangspunkt i 2005 ligesom Færdselssikkerhedskommissionen har gjort. Da uheldstallet er meget lille pr. år, når man går ned på en enkelt vejbestyrelse, så kan det godt give en stor følsomhed over for enkelthændelser og tilfældig variation. Det kan gøre

9 SIDE 6 det lettere eller sværere at nå delmålet. Hvis antallet af alvorligt tilskadekomne har ligget på en tilfældig top i 2005, kan det blive let at realisere denne del mål i kraft af regressionseffekten. Ligger antallet af lette tilskadekomne i en tilfældig dal, kan dette delmål blive tilsvarende sværere at nå. Figur 3 viser variationen over dræbte og tilskadekomne i Faxe Kommune fra 2004 til Det ses, at antallet af dræbte og tilskadekomne ikke varierer ret meget i årene 2004 til 2006, og det vurderes dermed at niveauet for 2005 er repræsentativt at tage udgangspunkt i. Derimod afviger 2007 meget fra gennemsnittet af de foregående år, hvilket indikerer at der efterfølgende er sket forskydninger i uheldsforekomsten siden udgangspunktet for målsætningen Gennemsnit 2007 Dræbte ,3 7 Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne , ,0 14 I alt ,0 44 Figur 3: Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne på kommunevejene fra

10 SIDE 7 5. STRATEGIER Strategierne for trafiksikkerhedsarbejdet kan fastlægge hvilke overordnede rammer, der skal arbejdes indenfor i forhold til de udpegede indsatsområder og de konkrete virkemidler for at opnå de opsatte målsætninger. Nationale strategier I Færdselssikkerheds kommissionens handlingsplan arbejdes der med følgende strategier: Lovgivning og sanktioner Politikontrol Vejteknik og vejens indretning Kampagne og undervisning Køretøjer teknologiske og køretøjstekniske løsninger Vidensgrundlag og forskning Der er flere af de nationale strategier, som ikke er aktuelle for en kommune, da de er baseret på en statslig indsats. For en kommune er vejteknik og vejens indretning samt kampagner og undervisning mest relevant. Forslag til strategier for Faxe Kommune Strategierne for Faxe Kommune tager udgangspunkt i de nationale strategier. Faxe Kommune vil arbejde med følgende strategier: Vejens udformning Faxe Kommune vil udforme vejnettet så sikkert som muligt, inden for de givne økonomiske rammer samt efter et fremkommelighedsaspekt. Kampagner og undervisning Faxe Kommune vil deltage i nationale kampagner der hidrører trafiksikkerhedsforhold i kommunen. Samtidig vil Faxe Kommune øge sin indsats for at informere både de yngste og de ældste skoleelever om trafiksikkerhed. Samarbejde Det er vigtigt, at alle relevante parter deltager i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden. Det gælder de forskellige forvaltninger i kommunen, Vejdirektoratet, politi men også skolerne og virksomhederne.

11 SIDE 8 6. VIRKEMIDLER Dette kapitel indeholder forslag til virkemidler rettet mod de udpegede indsatsområder. ne tager udgangspunkt i strategierne for trafiksikkerhedsarbejdet. Hvilke overordnede strategier der vil blive anvendt for indsatsområderne er sammenfattet i nedenstående tabel. Indsatsområder Strategi Vejens udformning Kampagner og undervisning Hastighed x x Unge bilister år x Sprit x Selebrug x Cyklister x x Knallertuheld x Udbedring af sorte pletter x Overgangszoner fra land til by (byporte) x Skoleveje x x Figur 4 Indsatsområder og overordnede strategier for indsatsområderne i Faxe Kommune. Følgende virkeligmidler er en konkretisering af de valgte strategier for hvert indsatsområde, som Faxe Kommune vil følge. Hastighed Der køres for stærkt på mange vejstrækninger i Faxe Kommune, både på landeveje og i landsbyerne. Samtidig er der flere steder i kommunen utrygt at færdes som blød trafikant pga. høj hastighed. Høj hastighed medfører traditionelt flere og alvorligere uheld. Faxe Kommune vil anvende følgende virkemidler til at reducere hastigheden generelt i kommunen. Deltagelse i landsdækkende hastighedskampagner (høj prioritet) Lokal nedskiltning af hastighed på lokaliteter der enten er udpeget som særligt belastet af uheld med for høj fart eller er utrygge at færdes ved som blød trafikant. Opsætning af Din Fart tavler, hvor det vides, at der køres for stærkt i kommunen. Da høj hastighed er hovedårsag til rigtig mange uheld vil effekten af hastighedsdæmpende tiltag og kampagner være stor. En hastighedsreduktion fra 60 til 50 km/t giver erfaringsmæssigt en reduktion i antal uheld på 40 % og fra 80 til 70 km/t reduceres uheldene med 33 %. Den samlede effekt af de foreslåede virkemidler afhænger af, hvor mange steder hastigheden reduceres. Unge bilister år Nye, urutinerede bilførere i aldersgruppen år er impliceret i mange uheld hvori 32 % af alle personskader i trafikken i kommunen forekommer.

12 SIDE 9 Deltagelse i de nationale og regionale kampagner som har fokus på Børn og Unge. Kommunen vil i så stor udstrækning som muligt underbygge disse kampagner med en lokal vinkling. (høj prioritet) Et tæt samarbejde med politiet for bl.a. at sikre, at de har mulighed for at deltage aktivt i indsatsen overfor børn og unge. Dette kan f.eks. være gennem VSP-netværket (Vej, Skole, Politi). (høj prioritet) Fortsat fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne og ungdomsuddannelserne. Kommunen kan støtte og vejlede omkring udarbejdelse af trafikpolitik. Kommunen kunne evt. udarbejde en slags skabelon for, hvad kommunen vil anbefale, at trafikpolitikken indeholder en lille udbygning af Rådets skabelon. Det er bl.a. vigtigt, at den indeholder en plan for færdselsundervisningen for hver årgang både de yngre som de ældre. Ofte er der ikke så meget fokus på færdselsundervisningen i de ældre klassetrin, da der sker så meget andet. Men det er rigtig vigtigt, da de farlige år starter der. Det vil være en rigtig godt idé, hvis færdselsundervisningen indgår i årsplanerne for de enkelte klassetrin. Kommunen kan også hjælpe skolerne med at gennemføre nogle af de indsatser, som er beskrevet i trafikpolitikkerne. (høj prioritet) Besøg af trafikinformatører i eller 10. klasse samt på ungdomsuddannelser. Kommunen kan stå for den praktiske planlægning af dette. (høj prioritet) Da det ikke er muligt at afklare, hvorvidt unge bilister er den udløsende part i uheld og at virkemidlernes omfang foreløbigt er uklart kan effekten af virkemidlerne ikke evalueres. Sprit Der er spirituspåvirkede trafikanter i mange uheld i Faxe Kommune, 18 % af alle uheld. Deltagelse i de nationale og regionale kampagner som har fokus på spirituskørsel. Kommunen vil i så stor udstrækning som muligt underbygge disse kampagner med en lokal vinkling. (høj prioritet) Samarbejde med politiet i regionen omkring øget fokus på optimering af midler til spritkontrol. ne vil sætte fokus på spirituskørsel og forhåbentlig forhindre at nogle kører spiritutuspåvirkede, hvilket vil reducere risikoen for uheld. Sele Personer uden sele i uheld er tilsyneladende et stort problem i Faxe Kommune. Deltagelse i de nationale og regionale kampagner som har fokus på selebrug. Kommunen vil i så stor udstrækning som muligt underbygge disse kampagner med en lokal vinkling. (høj prioritet) Øget selebrug vil reducere risikoen for personskader i uheld, men ikke antal uheld.

13 SIDE 10 Cyklister I kommunen er der flere lokaliteter, hvor det er utrygt at færdes som cyklist. Der er dog ikke registreret mange cyklistuheld i kommunen. Deltagelse i de nationale og regionale kampagner som har fokus på cyklistuheld. Kommunen vil i så stor udstrækning som muligt underbygge disse kampagner med en lokal vinkling. (høj prioritet) Forbedring af cyklistforholdene på lokaliteter, hvor der opleves stor utryghed for cyklisterne. Der vil være særlig fokus på at optimere forholdene omkring skolerne. Forbedring af trygheden for cyklister er til stor gavn for cyklismen generelt i kommunen, selvom det ikke nødvendigvis reducerer uheldsrisikoen. Knallertuheld En stor del, 16 %, af alle personskader i kommunen sker på knallertførere. Det er særligt personer i aldersgruppen år der impliceres i knallertuheld. Et tæt samarbejde med politiet for bl.a. at sikre, at de har mulighed for at deltage aktivt i indsatsen overfor børn og unge. Dette kan f.eks. være gennem VSP-netværket (Vej, Skole, Politi). (høj prioritet) Fortsat fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne og ungdomsuddannelserne. Kommunen kan støtte og vejlede omkring udarbejdelse af trafikpolitik. Kommunen kunne evt. udarbejde en slags skabelon for, hvad kommunen vil anbefale, at trafikpolitikken indeholder en lille udbygning af Rådets skabelon. Det er bl.a. vigtigt, at den indeholder en plan for færdselsundervisningen for hver årgang både de yngre som de ældre. Ofte er der ikke så meget fokus på færdselsundervisningen i de ældre klassetrin, da der sker så meget andet. Men det er rigtig vigtigt, da de farlige år starter der. Det vil være en rigtig godt idé, hvis færdselsundervisningen indgår i årsplanerne for de enkelte klassetrin. Kommunen kan også hjælpe skolerne med at gennemføre nogle af de indsatser, som er beskrevet i trafikpolitikkerne. (høj prioritet) Besøg af trafikinformatører i eller 10. klasse samt på ungdomsuddannelser. Kommunen kan stå for den praktiske planlægning af dette. (høj prioritet) Informering af unge knallertkørere om risici og adfærd i trafikken kan være med til at få de unge til at ændre adfærd og dermed køre mere ansvarligt. ne er kun målgruppebestemte og altså ikke lokalitetsbestemte, så det er usikkert hvorvidt de har en effekt på uheldsforekomsten. Udbedring af sorte pletter Flere lokaliteter i Faxe Kommune er udpeget som særligt uheldsbelastede, dvs. med en uheldstæthed der er større end forventet. Gennemføre de tiltag, der er foreslået i analysen af uheldsbelastede lokaliteter.

14 SIDE 11 en af de fleste af disse virkemidler kan vurderes på baggrund af Færdselssikkerheds Kommissionens handlingsplan samt VDs håndbog omkring effekten af vejtekniske virkemidler. Overgangszone fra land til by (byporte) Mange kører for stærkt gennem i landsbyerne i kommunen og der er ofte nedskiltning af hastigheder hvilket kan skabe et forvirrende billede af hastighedsniveauet i kommunen. Etablering af designede byporte ved overgangen fra landzone til byzone, hvor hastigheden nedskiltes. Byporte er med til at øge opmærksomheden på hastighedsnedsættelsen i byzonerne, hvilket kan reducere farten gennem landsbyer og dermed risikoen for alvorlige uheld. Skoleveje Skolebørn er nye i trafikken og er derfor usikre og føler sig let utrygge. I kommunen er der udpeget flere lokaliteter, som opleves som utrygge for de bløde trafikanter. Derfor bør der være øget fokus på skolevejene og trygheden for de bløde trafikanter. Udføre systematisk gennemgang af alle skoleveje i kommunen med henblik på at udpege forhold, der gør de bløde trafikanter utrygge samt at forsøge at udbedre disse. Inddragelse af skolerne i skolevejsarbejdet nævnt ovenfor i form af spørgeundersøgelser af eleverne. Kommunen kan bidrage med at planlægge og gennemføre spørgeundersøgelse i tæt samarbejde med skolerne. Lokal nedskiltning af hastighed til 40 km/t på veje omkring alle skoler samt opførsel af skoletavler. Fortsat fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne og ungdomsuddannelserne. Kommunen kan støtte og vejlede omkring udarbejdelse af trafikpolitik. Kommunen kunne evt. udarbejde en slags skabelon for, hvad kommunen vil anbefale, at trafikpolitikken indeholder en lille udbygning af Rådets skabelon. Det er bl.a. vigtigt, at den indeholder en plan for færdselsundervisningen for hver årgang både de yngre som de ældre. Ofte er der ikke så meget fokus på færdselsundervisningen i de ældre klassetrin, da der sker så meget andet. Men det er rigtig vigtigt, da de farlige år starter der. Det vil være en rigtig godt idé, hvis færdselsundervisningen indgår i årsplanerne for de enkelte klassetrin. Kommunen kan også hjælpe skolerne med at gennemføre nogle af de indsatser, som er beskrevet i trafikpolitikkerne. (høj prioritet) Besøg af trafikinformatører i alle folkeskoleklasser. Kommunen kan stå for den praktiske planlægning af dette. (høj prioritet) De målgruppeorienterede virkemidler vil øge børnenes forståelse af trafikken og dermed gøre dem til mere sikre trafikanter. De fysiske foranstaltninger på skolevejene vil sikre større tryghed for de bløde trafikanter omkring skolerne.

15 SIDE 12 Nationale kampagner Flere af indsatsområderne anvender kampagner som virkemiddel. Kampagner kan foregå på nationalt niveau, og kommuner har her mulighed for at tilslutte sig kampagnerne. Ligeledes kan politiet gennemføre indsatser i form af skærpet kontrol, der enten ligger tæt op ad de nationale kampagner eller kører som selvstændige initiativer. En samlet oversigt over nationale kampagner og indsatser i 2012 ses i nedenstående kampagnekalender: Det tilrådes at kommunerne tilslutter sig alle de nationale kampagner og som minimum deltager i kampagner der målrettes de udpegede indsatsområder i kommunen. For Faxe Kommune er følgende kampagner særligt relevante.

16 SIDE 13 Hastighed (April-Maj) Sprit (juni) Skolestart (august) Foruden de nationale kampagner kan kommunen eller regionens kommuner på eget initiativ gennemføre kampagner, der målrettes et mere specifikt emne, som er aktuelt for de(n) involverede kommune(r).

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer

Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Accept og efterlevelse hos førerne - Informationsstrategier for hastigheder - danske erfaringer Jesper Sølund Rådet for Større Færdselssikkerhed Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 200-202 Mål

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Januar 2009 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, Nyborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan, Nyborg Kommune, januar

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST OKTOBER 2012 SORØ KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST Som rådgiver blev benyttet: COWI A/S Lárus Ágústsson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere