VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG"

Transkript

1 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen er landsdækkende og medlemskab kan opnås af enhver, der har seriøs interesse for Fair Dog sagen såvel Nationalt som internationalt. 1.4 Foreningsbidrag og anden støtte er åben for alle, der måtte ønske det. 2 Organisation 2.1 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle er ansvarlige for og forvaltere af foreningens Interesser og økonomiske midler Bestyrelsen er ansvarlig for og forvalter Af den til enhver tid eksisterende fond Alle bestyrelsesmedlemmer skal være Medlem af foreningen Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer Der bør være to suppleanter til bestyrelsen. 2.2 Revision Foreningen fravælger revision jf. erhvervsstyrelsens vejledning om revision. 3 Formål Foreningens formål er ud fra et bredt funderet videnskabeligt forum for viden og erfaring med hunde at skabe fair vilkår for alle hunde og hundeejere i Danmark. 3.1 Fair vilkår Lige ret for alle hunde og hundeejere er Fair vilkår. En hunds type, kategori, race eller lignende skal ikke være bestemmende for en hunds vilkår i Danmark En hunds og hundeejers vilkår i Danmark skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende dyreetiske råd og regler, som er fastsat ud fra dokumenterede Videnskabelige og anerkendte resultater. 3.2 Fair Dog Award Hvert år i juli måned uddeler foreningen en Fair Dog Award Bestyrelsen kan beslutte at uddele andre Awards Alle kan indstille en kandidat til Fair Dog Award i henhold til de af bestyrelsen Vedtagne kriterier herfor Kandidatforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj i det pågældende år for uddeling af årets Fair Dog Award Bestyrelsen vælger årets modtager mellem De modtagne kandidatforslag. 2.3 Fond Foreningen opretter og bestyrer et fond Til fremme af foreningens formål Foreningens bestyrelse afgør i overensstemmelse med fondets fundats, Hvad foreningen bevilger midler til Alle, der arbejder for samme formål som foreningen, kan søge fondet om Økonomiske midler.

2 4 Medlemskab 4.1 Indmeldelse Indmeldelse sker ved indsendelse af skriftlig dokumentation (elektronisk eller manuel) til foreningens sekretær Medlemskab gælder fra dato for registrering Af kontingent indbetaling Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen Efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri Stemmeberettigede i alle foreningens anliggender er medlemmer, der på valgtidspunktet har været medlem i mindst 3 fulde kalendermåneder og som ikke er i kontingentrestance Støttemedlemmer støtter foreningen Uden medlemskabets rettigheder. 4.2 Udmeldelse Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse Til foreningens sekretær Udmeldelse skal ske med en fuld kalendermåneds varsel til betalingsperiodens udløb. 4.3 Restance Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden betalingsmånedens udløb, betragtes som værende udmeldt og Slettes af medlemslisten Restanter, der senere betaler skyldigt kontingent, betragtes som nye medlemmer også hvad angår stemmeret og valgbarhed. 5 Kontingent 5.1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges Generalforsamlingen til godkendelse. 5.2 Kontingent fastsættes for ordinært medlemskab, Familiemedlemskab og støttemedlemskab. Familiemedlemskab kan tegnes for enkeltmedlemmer fra samme husstand som Det ordinære medlem. 5.3 Kontingent betales årsvis forud og gælder 1 År regnet periodevis fra indmeldelsesdato. 6 Bestyrelsens valg, ansvar og kompetencer 6.1 Valg Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 År ad gangen. Suppleanter for 1 år I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige år 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter Genvalg til bestyrelsen kan finde sted Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning Forud for Forslag til bestyrelseskandidater skal ske skriftligt til foreningens sekretær senest 3 måneder før Bestyrelseskandidater skal stilles af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer Der offentliggøres ved navns nævnelse Er der stillet det antal kandidater, der skal vælges til bestyrelsen, betragtes Disse som valgt uden urafstemning Stemmesedler til bestyrelsesvalg skal udsendes til medlemmerne senest 3 Uger før Stemmesedler påføres frist for stemmeafgivelse samt navn og adresse på modtager, der er foreningens revisor Stemmesedler afleveres til foreningens revisor påført navn, adresse og medlemsnummer bag på kuverten Valg afgøres ved simpelt flertal og opgøres af foreningens revisor sammen med et bestyrelsesmedlem forud for Foreningens revisor overgiver valgresultatet til bestyrelsen til offentliggørelse senest 1 uge før De opstillede kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i rækkefølge efter opnåede stemmetal Revisor og bestyrelse har tavshedspligt Indtil valgresultatet er offentliggjort Ved stemmelighed mellem kandidater til bestyrelsen foretages nyvalg på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Ved endnu en Stemmelighed foretages lodtrækning.

3 Ved indkaldelse af en suppleant, indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig kan bestyrelsen supplere sig indtil Førstkommende valg. 6.2 Ansvar Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Om konstituering kan finde sted Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det Bestyrelsen skal holde suppleanter opdateret Om bestyrelsesarbejdet Foreningen forpligtes udadtil ved formandens subsidiært næstformandens samt Kassererens underskrift På alle bestyrelsesmøder føres forhandlingsprotokol Beslutningsreferat udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde, som offentliggøres for Medlemmerne umiddelbart efter mødet Afholdelse af generalforsamling (ordinær & ekstraordinær) og urafstemning sker i Henhold til gældende vedtægter Udarbejdelse af formandsberetning herunder også foreningens fremtidsudsigter og fremadrettet strategi forud for generalforsamling. 6.3 Kompetencer Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt hører under generalforsamling Eller urafstemning Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens Stemme afgørende Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af Dens medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet forelægges afgørelser til beslutning På førstkommende bestyrelsesmøde Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til ethvert anliggende, når de skønner det nødvendigt For at opfylde foreningens mål. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kompetencer Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp Bestyrelseshverv er ulønnet. Dog kan reelle Udgifter i foreningens tjeneste refunderes. 7 Regnskab 7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 7.2 Kassereren fører tilsyn med regnskabsføringen. 7.3 Kassereren fremlægger årsregnskabet, så det kan udsendes til medlemmerne senest 2 uger før 7.4 Kassereren fremlægger årsregnskabet på 8 Generalforsamling 8.1 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned Bestyrelsen bestemmer sted for generalforsamling med behørigt hensyn til medlemmernes Geografiske fordeling Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 3 måneder før dato for afholdelse. Indkaldelsen skal minimum indeholde dato, sted, tid, dagsorden samt bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om de genopstiller Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til foreningens sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen Finder sted.

4 8.1.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til foreningens sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen Finder sted Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes følgende til medlemmerne: - Formandens beretning - Det reviderede årsregnskab - Evt. kontingentforslag - Forslag til behandling - Stemmesedler - Dagsorden Dagsorden skal minimum indeholde: - Valg af dirigent - Valg af referent og 2 stemmetællere - Formandens beretning til godkendelse - Det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed - Evt. udvalgsberetninger - Budget og kontingentfastsættelse - Resultat af valg til bestyrelsen - Indkomne forslag til behandling - Eventuelt 8.2 Ekstraordinær Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når de skønner det nødvendigt Ekstraordinær generalforsamling kan begæres skriftligt af minimum 10 % af de Stemmeberettigede medlemmer på begæringsdatoen. Begæringen skal underskrives af samtlige begærende medlemmer Med opgivelse af navn og medlemsnummer Ved begæring skal emner, der ønskes behandlet, Medsendes begæringen Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med oplysning om dagsorden senest 1 måned efter modtagelse af begæring Ekstraordinær generalforsamling afholdes med minimum 3 ugers varsel og senest 6 Uger efter udsendelse af indkaldelse Der kan kun behandles de begærede emner På 8.3 Afstemning Vedtagelse af forslag på generalforsamling sker ved simpelt stemmeflertal blandt de Stemmeberettigede medlemmer Vedtægtsændring kan kun ske ved minimum 2/3 stemmeflertal af de Stemmeberettigede medlemmer. Vedtages ændringen skal dette efterfølgende til urafstemning blandt foreningens Stemmeberettigede medlemmer. Her gælder Simpelt flertal for vedtagelse. Vedtægtsændring træder i kraft umiddelbart efter urafstemningsresultatet foreligger med flertal Der kan kun stemmes ved fremmøde Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 1 stemmeberettiget medlem ønsker det Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 9 Urafstemning Udover de i vedtægterne specificerede urafstemninger kan bestyrelsen henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning blandt Foreningens stemmeberettigede medlemmer. 9.1 Forslag herunder også forslag til vedtægtsændring fremsendes til de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af frist for afgivelse af stemme samt med navn og adresse På revisor. 9.2 Foreningens revisor forestår sammen med et Bestyrelsesmedlem optælling af stemmesedlerne. 9.3 Afstemningsresultatet offentliggøres for medlemmerne umiddelbart efter, resultatet foreligger.

5 10 Disciplinærsager 10.1 Bestyrelsen kan tildele et medlem en misbilligelse eller en advarsel for illoyal optræden og/eller for handlinger, der er i strid Med foreningens formål. I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen vælge at ekskludere Et medlem Disciplinærsager kan ikke behandles på generalforsamlinger Disciplinærsager, der ikke kan ordnes i mindelighed bestyrelsen og de implicerede medlemmer imellem, må i givet fald afgøres Ved civilt søgsmål.. 11 Opløsning af foreningen 11.1 Beslutning om foreningens ophør kan ene og alene træffes på en i dette øjemed indkaldt Ekstraordinær generalforsamling Vedtagelse af opløsning kan kun ske med minimum ¾ stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer. Vedtages opløsningen skal denne til urafstemning blandt de stemmeberettigede Medlemmer der også i dette tilfælde kræver ¾ stemmeflertal 11.3 Der kan kun stemmes ved fremmøde Bestemmelsen om anvendelse af foreningens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling eller indstilling fra bestyrelsen. Formuen kan alene anvendes til fremme af foreningens formål. 12 Ikrafttræden Ovenstående vedtægter er vedtaget på stillende generalforsamling afholdt den 23. januar 2011.

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere