Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review"

Transkript

1 Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit, extended analysis and review Afleveringsdato: 1. januar 2015 Fag: Revision Vejleder: Jan K. Mortensen Forfatter: Helle Herbst,

2 Indholdsfortegnelse 1. Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode- teori- og modelvalg Revisorreguleringen Revisorloven Erklæringsbekendtgørelsen Øvrig dansk lovgivning m.v De Internationale standarder Revisors mulighed for at afgive en erklæring Revision, udvidet gennemgang og review Revision Udvidet gennemgang Review Sammenligning af erklæring om revision, udvidet gennemgang og review Delkonklusion Spørgeskemaundersøgelse Undersøgelsens svar Undersøgelsens konklusion Erklæringskvalitet Historisk perspektiv Definition af kvalitet Fordele og ulemper ved begrebsrammens standardisering Hvad kan revisor skrive i en erklæring Delkonklusion Erklæringsfejl Revisortilsynet og Revisornævnets rapporter Erhvervsstyrelsens egne undersøgelser og publikationer Delkonklusion IAASB s indflydelse og arbejde Delkonklusion... 55

3 8. Hovedkonklusion Anvendte forkortelser Litteraturfortegnelse Bilagsfortegnelse... 59

4 1. Summary An auditor's main role is to communicate the results of the work performed through reports. It is a work that is essential to society and employ an entire profession. Therefore it is interesting and relevant to examine the quality of the auditor's report. Auditor's tasks can be divided into 4 types: Assurance engagements with security not only to assignor s use, assurance engagements without security not solely to assignors use, advice and assistance intended solely for assignors use and other tasks. Within the first type of task are the most common reports of financial data. Here lie the auditor s reports issued as a result of an auditing, extended review and review of historical financial data. The content of the auditor s report, extended review and review is controlled mainly by the Danish executive order on declarations and international standards issued by IAASB. It is a major task for the auditors to familiarize themselves with the specific requirements in relation to the two sets of rules. Audit provides the greatest degree of safety, but not 100 %. A statement of extended review provides limited assurance, but higher than review. The auditors criticize the statements as being incomprehensible to users. Looking at the specific content of requirements for statements, it shows the opposite, that there is a logical architecture and requirements for clear descriptions from heading to the conclusion and signature. Comparing the 3 types of statement shows a clear difference, which mainly is expressed by using the words audit, extended review or review. The report on extended review and review will even indicate that there is less assurance, than a statement of audit and conclusions use very different expressions. Theoretically, the reader of the statement should get clear information about what work, the auditor has done and what degree of safety the auditor expresses himself. If the statement reader, then actually read the statements, is another matter. In a questionnaire survey, the majority of respondents say, the auditor's report is written in a language easily understood. Still, the study shows, however, uncertainty about the level of security in the statements of extended review and review. Probably it is because extended review and review are newer concepts, which have not previously had such a great extent as a the report of an audit. This would suggest that there is nothing wrong with the content of declarations or formulations, but the number of various statements, making it difficult for users to distinguish between the degrees of security. Over time, the auditor's report has become more and more standardized. For auditors report on audit to contain quality, it should be understandable, clear, manageable, comparable, flawless and credible. The auditor's ability to express themselves freely in a statement is 1

5 limited to the sections on modifications and additional information. However there are greater advantages by standardizing, which off sets the time-consuming and difficult process, it is to understand the regulation. On the other hand, it is a disadvantage, when the number of auditor reports on the same item increases, because it gives rise to uncertainty about the level of security, the reader can attribute auditors report. The Danish investigation and sanction system shows, in the annual reports for 2013, that mistake are made by the auditors. Reporting errors are the leading cause of referral to the Danish Auditor Board. The most serious reporting errors are errors, that offense the Danish Declaration Order. The Danish Auditor Board issued in 2013 fines totaling kr. It shows that the auditors have difficulties figuring out how to declare themselves properly in the regulation already exist. In addition, the IAASB do not intend to let standards be static. IAASB want to continue to improve the quality of the auditors work and reports. New versions of ISA 700, 705 and 706 is already expected in near future. The regulation regarding auditor reports is therefore continuingly expected to be a challenge assignment for the auditors. Can one say, that there is quality in the auditor's report issued as a result of audit, extended review or review? The answer is: Yes, but the number of possible statements on the same subject obstructs quality, like the errors committed by the auditors, because they are not able to understand the regulation properly. Standardization of the auditor's report is undoubtedly the right path in terms of ensuring quantitative quality and societal benefits of trade worldwide. Continuingly updates and new standards gives risk of misunderstanding and error, but it also assures readers and users of financial data in a dynamic world. The future challenge will be to develop tools, which can enable auditors to keep track of declaration requirements, which make auditors reports reflect the quality, which lies in the work. 2

6 1. Indledning Forandringens vinde har længe blæst over revisorbranchen. Danske revisorer er under indflydelse af både internationale - primært igennem EU - og nationale forhold, der gør, at revisorerne ruster sig gennem sammenlægninger eller helt opgiver erhvervet. Regnskab og revision handlede engang om håndgribelige størrelser, der i et eller andet omfang, kunne gøres objektivt op. Nutidens regnskab og revision handler mere og mere om uhåndgribelige størrelser, forudsætninger og forventninger, hvilket stiller nye og større krav til revisorprofessionen. Det er hævet over enhver tvivl, at der er samfundsmæssige gevinster ved revisors arbejde. Staten har brug for at vide, at borgere og virksomheder overholder regler, borgere har brug for at vide om staten overholder regler, virksomheder har brug for at kunne investere og handle indbyrdes og investorer har brug for at kunne måle på investeringer. Revisorprofessionen opstod i slutningen af 1800 tallet som følge af stigende industrialisering, adskillelse af ledelse og ejere og behov for at handle med ejerandele i virksomhederne. Professioner opstår som følge af et behov og består kun så længe, det kan forventes at behovet varer ved. De mange års tendenser med virksomhedsskandaler, aktivbobler med dertilhørende banknedskrivninger og generel finansiel ustabilitet, har lagt et massivt pres på opfattelsen af revisorrollen. Kvalitet i en revisors arbejde handler om revisors kompetencer, erfaring, værdier og etik i et samspil med revisor, regnskabsaflægger, regnskabsbruger og lovgivere. Kvaliteten af revisors arbejde ligger selvsagt i udførelsen af den opgave han foretager, men revisors vigtigst rolle er, at kommunikere resultatet af sit arbejde gennem påtegninger, protokoller og øvrige erklæringer. Revisorprofessionen afhænger dermed af kvaliteten af de erklæringer, der afgives Problemformulering Revisorer beskæftiger sig med at afgive erklæringer om finansielle data for, at bringe tillid over for 3. mand og brugere af dataene. De seneste år har mulighederne for at afgive erklæringer ændret sig betydeligt, hvilket har haft betydning for både revisorerne og brugerne af de finansielle data. Denne afhandling vil kortlægge de muligheder revisor har for, at afgive en erklæring og undersøge om udviklingen kan siges, at tilføre yderligere kvalitet for brugerne af de finansielle data. Det overordnede spørgsmål vil derfor være: Hvordan er kvaliteten af revisors erklæringer? 3

7 Kvalitet afhænger af revisors kommunikation, brugerens forståelse og formen som erklæringen afgives i. For at besvare hovedspørgsmålet, er det nødvendigt at undersøge en række underspørgsmål: Danmark er en del af EU og skal følge den internationale standardsættende organisation IAASB s standarder for revisors erklæringer. Hertil kommer, at vi har den danske erklæringsbekendtgørelse og revisorloven. Det første underspørgsmål vil derfor være: Hvilke muligheder, eksisterer der for revisor, for at afgive en erklæring? Der er væsentlig forskel på erklæringstyperne; Revision, Udvidet gennemgang og Review. Forskellen ligger i det arbejde revisor skal udføre og med hvilken grad af sikkerhed revisor udtaler sig. Efter at have fastslået hvilke slags erklæringer, der er mulige for en revisor at afgive, er det relevant at se på hvordan disse erklæringstyper ligner og adskiller sig fra hinanden. Det vil give indblik i hvilken udfordring, det er, at forstå revisors erklæring og fastslå, om det er muligt for brugerne, at skelne imellem det, revisoren erklærer sig om. Det næste underspørgsmål vil derfor være: Hvad er forskelle og ligheder imellem erklæringerne Revision, Udvidet gennemgang og Review? IAASB og dansk lovgivning har opstillet indholdskrav til erklæringerne for Revision, Udvidet gennemgang og Review. Efter at have undersøgt forskelle og ligheder imellem revisors erklæring på det teoretiske plan, vil det herefter være relevant, at undersøge hvordan revisors erklæringer virker i den virkelige verden. Ved at spørge udvalgte brugere af finansielle data, vil det være muligt, at fastslå hvordan en revisors erklæring virker i praksis og give væsentlig information om kvaliteten i erklæringerne. Tredje underspørgsmål vil være: Er det muligt og tydeligt for 3 mand / regnskabsbrugeren at skelne imellem erklæringstyperne? Ændringerne til kravene for revisors erklæringer har gjort erklæringer mere standardiserede. Ved at standardisere, bliver det lettere at måle på afvigelser i modsætning til en alternativ fri erklæring. Fjerde underspørgsmål vil derfor være: Hvilken betydning har det for kvaliteten af revisors erklæring, at der fokuseres på kvantitativ kvalitet? Hvad kan revisor tillade sig at skrive i en erklæring? EU's 8. direktiv om lovpligtig revision kræver, at medlemsstaterne etablerer effektive undersøgelses- og sanktionssystemer med henblik på, at konstatere, korrigere og forhindre utilstrækkelig gennemførelse af den lovpligtige revision. Hvis der er fejl i revisors erklæringer, kan 4

8 det ikke forventes at 3. mand / brugerne kan have tillid til erklæringsemnet. Dermed sagt, at der kun kan siges at være kvalitet i revisors erklæringer, hvis revisor selv forstår, hvad der erklæres om og kan kommunikerer dette. Det er interessant at se på, om revisorerne selv kan finde ud af at erklære sig rigtigt og hvilke slags erklæringsfejl, der er fundet af kontrolinstanserne. Femte underspørgsmål vil herefter være: Hvilken type erklæringsfejl laver revisorerne og er der nogle fejl der er mere alvorlige end andre? International Auditing and Assurance Standard Board IAASB udsendte i december 2013 et høringsudkast til strategi for og arbejdsplan for Det er specielt interessant at undersøge hvordan, holdningen er til kvalitet i revisors erklæringer og hvordan IAASB har tænkt sig at sikre dette i fremtiden. Sidste underspørgsmål vil være: Hvad kan man forvente af ændringer til erklæringer i fremtiden. De ovenstående analyser og spørgsmål vil klarlægge hvorvidt der er tale om kvalitet i revisors erklæringer som de ser ud i dag og hvilke problemer der identificeres hermed Afgrænsning Området for denne kandidatafhandling vil fokusere på revisors erklæringer med sikkerhed om historiske finansielle data i Danmark og de dertilhørende standarder ISA 700, ISRE 2400 og FSR s standard om udvidet gennemgang. Der behandles således ikke øvrige internationale standarder, men de vil indgå i generelle tilfælde. Hvis øvrige standarder for erklæringer er nævnt, er det for at give et bedre overblik eller underbygge påstande. Når der skrives revisor i denne afhandling, er der tale om godkendte statsautoriserede eller registrerede revisorer. Af hensyn til formkravet på ca. 60 sider, er det undladt at behandle hele området om undtagelse fra revisionspligt efter årsregnskabsloven. Ligeledes er det heller ikke hensigten at beskrive hvorledes samspillet og diverse godkendelsesprocedurer imellem internationale og nationale organisationer som IFAC og IAASB og EU ser ud. Det anerkendes, at revisors ansvarsgrundlag har stor betydning for revisorernes utilfredshed over udviklingen af internationale standarder. Spørgsmålet om det danske undersøgelses og sanktionssystem er for stramt vurderes, at ligge uden for afhandlingens relevans, da formålet er, at undersøge kvalitet i erklæringer og ikke hvorledes andre lande behandler og administrerer EU s 8 direktiv. Responsumudvalgets årlige redegørelse er ikke beskrevet i afsnit 6, fordi det ikke var 5

9 muligt at finde en statistik på fejl/negative responsa, revisor har begået/fået i forbindelse med erklæringsafgivelse. Det vurderes ikke, at have betydning for den samlede konklusion i afsnit Metode- teori- og modelvalg Generelt præsenteres fakta, herefter diskussion og konklusion. Afsnit 2 vil være af beskrivende karakter. Der gives en beskrivelse af den relevante revisorregulering, hvorefter revisors erklæringsmuligheder opstilles. Til illustration af fordelingen af erklæringer på opgavetyper vil der blive anvendt data fra Analyse af revisorerklæringer foretaget af Copenhagen Business School CBS og FSR Danske revisorer. Afsnit 3 er en sammenligning af erklæringsopgaverne revision, udvidet gennemgang og review. For at kunne sammenligne de 3 erklæringsopgaver, er det nødvendigt at analysere de konkrete krav i revisorreguleringen afsnit for afsnit. Herefter vil det være muligt at se hvor erklæringerne afviger fra hinanden. I bilag 1 findes en skematisk oversigt over de 3 erklæringsformer. I afsnit 4 foretages en spørgeskemaundersøgelse. De adspurgte 20 personer er forskellige regnskabsbrugere. Personerne er udvalgt med baggrund i virksomheder og erhvervsafdelinger for netop, at få personer med viden om revisors erklæringer. Spørgeskemaundersøgelsen analyseres og konklusion afgives herpå. Spørgeskemametoden er valgt fremfor interview, da det muliggør en større besvarelsesprocent. Formålet med afsnit 5 er, at definere hvad der forstås som kvalitet i revisors erklæringer. Anvendelsen af historisk tilgang, sker ud fra en antagelse om, at der herved kan opnås en dybere indsigt og forståelse, som ikke ellers ville have været muligt alene ved nutidige beskrivelser. For at kunne analysere og diskutere fordele og ulemper ved begrebsrammens standardisering er det nødvendigt at opstille et sæt af kvalitetsmål for revisors erklæringer. Herefter vil det være muligt at give en diskussion om betydningen af standardiseringen for kvaliteten. Afsnit 6 har til formål, at kortlægge revisors erklæringsfejl. Der er her anvendt statistik fra Revisortilsynet og revisornævnet og information fra Erhvervsstyrelsen for at undersøge hvilke erklæringsfejl, revisorerne selv laver. 6

10 Afsnit 7 er udelukkende en beskrivelse af IAASBs arbejde og strategi for fremtiden ud fra den offentliggjorte arbejdsplan. Teorien stammer fra undervisningen i fagene; Revision 1, 2 og 3 på cand.merc.aud., herunder standarderne for revision ( ISA ), review ( ISRE ), erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven. Herudover er der fundet materiale hos FSR og på hjemmesider som f.eks.: og erst.dk. 2. Revisorreguleringen Revisorreguleringen er et samlebegreb for det samlede sæt af lovgivning, standarder og vejledninger, der er gældende for revisorer. Når revisor skal afgive en erklæring, er der flere forskellige regelsæt inden for revisorreguleringen, der skal tages højde for. De væsentligste nationale regler findes i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen, årsregnskabsloven og selskabsloven. 2.1 Revisorloven Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder - populært kaldet revisorloven - regulerer betingelserne for godkendelse af statsautoriserede og registrerede revisorer samt vilkårene for udførelse af revisors erklæringsopgaver. Den må anses for at være den vigtigste lov for en revisor, da den, blandt andet, angiver retningslinjerne for uafhængighed og kompetence, der er hele essensen i revisorprofessionens virke. Revisorloven indeholder ikke så mange bestemmelser om mulige erklæringsopgaver, men indeholder alligevel bestemmelser, der har indflydelse på skelnen mellem erklæringsopgaver med og uden sikkerhed. Ifølge RL 1 stk. 2 finder revisorloven anvendelse ved revisors afgivelse af påtegninger på regnskaber og ved afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers brug. RL 19 indeholder bestemmelsen om, at revisor skal afgive en revisionspåtegning når revisor har afsluttet en revision. Erklæringen må ikke underskrives sammen med andre end godkendte revisorer. Ifølge RL 1 stk. 3 finder kun lovens 16 stk. 3, 22, 30 og og 54 stk. 4, 1 pkt. anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivning eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers brug. Der er tale om erklæringer uden sikkerhed. Efter 16 stk. 3 skal det oplyses, i erklæringen, hvis revisor ikke er uafhængig. Andre erklæringer uden sikkerhed kan godt underskrives sammen med andre end godkendte revisorer. 7

11 2.2 Erklæringsbekendtgørelsen Revisorlovens 16 stk. 4 indeholder hjemmel for Erhvervsstyrelsen til at udstede bekendtgørelser til revisorloven. Heraf udspringer Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer kaldet erklæringsbekendtgørelsen. Erklæringsbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om afgivelse af erklæringer, herunder revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, erklæringer om review, andre erklæringer med sikkerhed og et bilag med en erklæringsstandard for udvidet gennemgang. Erklæringsbekendtgørelsen gælder kun for revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed jf. 1. Der er altså her tale om, at begrebet med sikkerhed defineres i yderligere opgavetyper. Erklæringsbekendtgørelsen har forrang for de internationale standarder, da den er udstedt med hjemmel i revisorloven 2.3 Øvrig dansk lovgivning m.v. Imens revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen må anses for at være de vigtigste regelsæt, findes der også andre love, der har betydning for, hvornår en erklæring er nødvendig. Årsregnskabsloven regulerer via bestemmelser om revisionspligt i 135, hvornår revision af en årsrapport er nødvendig og i 10 a; bestemmelser om oplysninger om fravalg af revision. Årsregnskabsloven indeholder desuden en bestemmelse i 135 a. om, at det kun er statsautoriserede og registrerede revisorer, der kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, omfattet af revisionspligt. Årsregnskabsloven stiller i 135 krav om revision af virksomheders årsregnskab, hvis der er tale om en virksomhed i klasse C eller D og revision eller udvidet gennemgang for virksomheder i klasse B der overstiger 2 af følgende størrelser: balancesum på 4 mio., nettoomsætning på 8 mio. og har over 12 ansatte i 2 på hinanden følgende år. En erklæringsopgave om udvidet gennemgang af regnskaber er derfor kun aktuelt for virksomheder i klasse B. Selskabsloven regulerer alle kapitalselskaber i Danmark og det er denne, der udgør den primære årsag til behovet for andre erklæringer. Hele lovens kapitel 9 indeholder bestemmelser om valg og afsætning af et kapitalselskabs revisor samt granskning og loven stiller flere steder krav om anden erklæring fra revisor. F.eks. findes en vurderingsberetning efter SEL 36, kreditorerklæring ved fusion efter SEL 242 eller revision af mellembalancer i forbindelse med fusion og spaltning eller udlodning af ekstraordinært udbytte. 8

12 2.4 De Internationale standarder Europa kommissionen har bemyndigelse til at vedtage, at internationale standarder skal gælde i medlemslandene. IAASB er et uafhængig organ under IFAC, der forsøger at tjene den offentlige interesse ved, at sætte internationale kvalitetsstandarder for revision, kvalitetskontrol, revision, anden forsikring, og relaterede tjenester, og ved at fremme konvergensen mellem internationale og nationale standarder. IAASB arbejder for at forbedre kvaliteten og ensartetheden af praksis i hele verden og derigennem styrke borgernes tillid til de globale revisions- og forsikringserhverv 1. Eftersom Danmark er en del af EU, skal danske revisorer følge standarderne udstedt af IAASB og vedtaget af Europa kommissionen, ved afgivelse af erklæringer. IAASB s standarder omfatter ISA, der er standarder om revision, ISQC, der er standarder om kvalitetsstyring, ISRE, der er standarder om review, ISAE, der er standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og ISRS, der er standarder om beslægtede opgaver. Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen har forrang for de internationale standarder. Det betyder, at når danske revisorer afgiver erklæringer i Danmark, skal de først og fremmest følge revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. De internationale standarder må vige, hvis der er konflikter. Hvis der er tale om afgivelse af en erklæring med sikkerhed, der anvendes overfor en udenlandsk myndighed og hvor revisor skal efterleve særlige udenlandske krav eller lovgivning, kan revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen kun fraviges i den udstrækning, de er i konflikt med de udenlandske regler Revisors mulighed for at afgive en erklæring Som beskrevet i afsnit 2.4, skal revisor forholde sig til både national lovgivning og internationale standarder ved afgivelse af erklæringer. Det er samspillet mellem disse kilder, der styrer, hvordan en konkret erklæring skal udformes. FSR s revisionstekniske udvalg udsender på foreningens vegne danske oversættelser af de internationale standarder om erklæringsopgaver, der udarbejdes og udgives af IAASB. Hvor yderligere krav til revisor følger af dansk revisorlovgivning opsummeres og udsendes disse krav i form af særskilte udtalelser, hvor det anses nødvendigt 3. I praksis er gældende standarder og revisionsudtalelser fra REVU styrende for erklæringernes indhold og struktur, men hvis der på 1 2 Vejledning om erklæringsbekendtgørelsen pkt udvalg 9

13 nogle områder ikke er overensstemmelse mellem lovgivningen og gældende standarder/udtalelser fra REVU, skal kravene i lovgivningen selvsagt følges. Sammenfattende kan, revisors opgavetyper opdeles i 4 hovedtyper 4 : 1. Erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug. Hele revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen gælder for denne opgavetype og opgaven er typisk: o Revisionspåtegning på reviderede regnskaber. o Erklæring om udvidet gennemgang af regnskaber. o Erklæring om gennemgang (review) af regnskaber o Andre erklæringer med sikkerhed De internationale standarder der er gældende på området er: o ISA 700, 705, 706: Revisionspåtegning på fuldstændige regnskaber med generelle formål. o ISA 800, 805, 810: Erklæringer på revisionsopgaver med særligt formål. o ISRE 2400: Review af regnskaber o ISRE 2410: Review af perioderegnskaber udført af selskabets uafhængige revisor o ISAE 3000: Andre erklæringsopgaver o ISAE 3400: Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger o ISAE 3404: Erklæringsopgaver om gennerelle IT-kontroller og applikationskontroller mv. 2. Erklæringsopgaver uden sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug. For denne type af opgave gælder kun dele af revisorloven. Jævnfør revisorlovens 1 stk. 3 gælder kun revisorlovens 16 stk. 3 om professionel kompetence og fornøden omhu, 22 om økonomiske forbrydelser, 30 om tavshedspligt, om revisornævnet, 54 stk. 4 1 pkt. om strafansvar ved urigtige erklæringer. Erklæringsopgaver uden sikkerhed, som ikke udelukkende er til hvervgivers brug er ikke omfattet af erklæringsbekendtgørelsen De internationale standarder der er gældende på området er: o ISRS 4400: Aftalte arbejdshandlinger 4 Revisoransvar side 20 ff. 10

14 o ISRS 4410: Assistance med regnskabsopstilling 3. Revisor kan også påtage sig opgaver med rådgivning og assistance, der udelukkende er til hvervgivers eget brug. Erklæring er ikke påkrævet efter de internationale standarder, men hvis revisor vælger at erklære sig om opgaven, så skal der, efter den danske erklæringsvejledning punkt 4.1, fremgå af erklæringen, at den udelukkende er til hvervgivers eget brug. Opgaver om rådgivning og assistance, der udelukkende er til hvervgivers eget brug er ikke omfattet af hverken revisorloven eller erklæringsbekendtgørelsen. Der vil her typisk være tale om opgaver, som revisor påtager sig i forbindelse med erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug. Der kunne f.eks. være tale om rådgivning om skattemæssige forhold, assistance med regnskabsopstilling eller andre opgørelser og beregninger, der vil være naturlige for revisor at foretage, fordi revisor har kendskab til virksomheden. 4. Revisor kan principielt også påtage sig andre opgaver, der ikke falder ind under de førstnævnte 3 opgaver. Disse andre opgaver er ikke betinget af erhvervet som revisor og FSR anbefaler, at revisor kun påtager sig de førstnævnte 3 opgavetyper for at undgå tvivl om uafhængighed og kompetence. Copenhagen Business School CBS og FSR har foretaget en analyse af revisorerklæringer i 2013 der er offentliggjort i august Analysen viser, blandt meget andet, en oversigt over typen af erklæringer fordelt pr. revisor 5 Omfordeler man tabellerne, får man følgende fordeling på erklæringstyper punkt 1-4 som beskrevet ovenfor: Analyse af revisorerklæringer foretaget af CBS og FSR. Tabel 2.1 og

15 Figuren er dannet ud fra data om erhvervsdrivende private virksomheder, da disse var bedst egnede til illustration af fordelingen på erklæringstyperne 1 4. Omfordelingen ses af bilag 3. Det ses af figuren, at erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug er den hyppigste erklæringstype målt pr. revisor i Derefter kommer erklæringsopgaver uden sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug. At denne opgavetype, er så hyppigt anvendt, skyldes sikkert de administrative lettelser, der via bestemmelser i årsregnskabsloven undtager virksomheder fra revisionspligt og i stedet engagerer revisor til opstilling af virksomhedens årsrapport. Som det mindste erklæringsområde findes, opgaver med rådgivning og assistance, der udelukkende er til hvervgivers brug. At området er så lille, skyldes formentligt, at rådgivning og assistance typisk findes i tilknytning til en erklæringsopgave med sikkerhed. Det er sjældnere, at en erklæring om rådgivning og assistance står alene. Det fjerde opgaveområde om andre opgaver findes slet ikke som et erklæringsområde, men det betyder ikke at revisorer ikke påtager sig denne type opgave. 3. Revision, udvidet gennemgang og review. De typiske anvendte erklæringer med sikkerhed er erklæringerne om revision, udvidet gennemgang og review af regnskaber. Nedenfor ses fordelingen ud fra Analyse af revisorerklæringer foretaget af CBS og FSR af erklæringstyperne inden for opgavetypen: erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers eget brug 6. Revision Udvidet gennemgang Review Andre Modellen viser, at revision er klart den mest anvendte erklæringstype. Herefter kommer andre erklæringsopgaver, der omfatter erklæringer med sikkerhed om skattemæssige opgørelser, 6 Analyse af revisorerklæringer foretaget af CBS og FSR. Tabel 2.1 og

16 regnskabssammendrag, selskabsretlige erklæringer osv. Erklæringer om review er den næstmindst anvendte af erklæringsopgaverne med sikkerhed efterfulgt af erklæringer om udvidet gennemgang. Erklæringerne om revision, udvidet gennemgang og review er velegnede til sammenligning, da det alle er erklæringer, der anvendes om virksomhedernes årsrapporter. Alle 3 erklæringstyper er omfattet af den første opgavetype i afsnit 2.5 ovenfor: Erklæringsopgaver med sikkerhed, der ikke udelukkende er til hvervgivers brug. Der er væsentlig forskel på det indholdsmæssige i erklæringerne, men de ligner også hinanden til forveksling, hvis man ikke er opmærksom på det konkrete indhold og den anvendte ordstilling. I en artikel fra september 2014 i INSPI side 54 kritiseres indholdet i erklæringerne, som værende uforståelige for brugerne ifølge en statsautoriseret revisor. Dette er et synspunkt, der synes at være delt af flere revisorer. Der fremgår da også tydelig utilfredshed med erklæringernes udformning i kommentarerne til analysen af revisors erklæringer foretaget af CBS og FSR 7. Nedenfor gives en uddybende beskrivelse af kravene til indholdet af erklæringen for revision i punkt 3.1, kravene til indholdet af erklæringen for udvidet gennemgang i punkt 3.2 og kravene til indholdet af erklæringen for review i punkt 3.3. Herefter vil erklæringerne blive sammenlignet i punkt Revision En revisionspåtegning på et regnskab, er revisors konklusion om et regnskab, baseret på en vurdering af de konklusioner, der er draget fra det opnåede revisionsbevis. Erklæringen skal følge en bestemt skematisk form ud fra revisorreguleringen. Reguleringen for påtegningen om revision af regnskaber findes i revisorloven 1 stk. 2, erklæringsbekendtgørelsens 3-8, erklæringsvejledningen punkt 5, samt i ISA 700, 705 og 706. Virksomheder efter årsregnskabslovens klasse B, C og D har som hovedregel pligt til at lade sit årsregnskab revidere, men klasse B virksomheder kan vælge udvidet gennemgang i stedet eller helt fravælge revision, hvis ikke grænserne for nettoomsætning på 8 mio., balancesum på 4 mio. og 12 ansatte overstiges. Klasse A virksomheder har mulighed for at lade sit regnskab revidere og opnå en erklæring om revision. Ved en revision giver revisor i sin konklusion udtryk for, hvorvidt årsregnskabet efter revisors opfattelse giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivning og gældende 7 Analyse af revisorerklæringer foretaget af CBS og FSR side 8 og 9. 13

17 regnskabsstandarder. Revisor afgiver sin konklusion med høj grad af sikkerhed. Sikkerheden vil dog ikke være 100%. Revisor opnår sikkerheden ved at indhente dokumentation for og efterprøve, at alle væsentlige oplysninger i regnskabet er opgjort i overensstemmelse med relevant lov eller regnskabsstandard, og at ingen væsentlige poster eller oplysninger er udeladt 8 Erklæringsbekendtgørelsens 5 kræver, at revisionspåtegningen i det mindste indeholder visse elementer i fast rækkefølge. Elementerne er inddelt nedenfor og suppleret med afsnit, der kræves i henhold til de internationale standarder, i punkterne1-10. Standarderne ISA 700, 705 og 706 stiller større og mere specifikke krav til revisionspåtegningen. Kravene kan sammenfattes i følgende: 1. Overskrift/titel Det skal fremgå af overskriften, at erklæringen er fra en uafhængig revisor jf. ISA 700 pkt Adressat Erklæringen skal være passende adresseret iflg. ISA 700 pkt. 22. Inden for det offentlige kunne et passende adressat være: kommunalbestyrelsen. Normalt vil erklæringer vedrørende private selskaber være: kapitalejerne eller den øverste ledelse. 3. Indledende afsnit Hvis revisor har andre erklæringsforpligtelser i revisors erklæring, skal det indledende afsnit, ledelsens ansvar, revisors ansvar og konklusion medtages under særskilt overskrift: Erklæring på regnskabet jf. ISA 700 pkt. 39. Andre erklæringsforpligtelser skal medtages under særskilt overskrift efter konklusionen. ISA 700 pkt. 23 kræver, at det reviderede regnskab skal identificeres ved virksomhedens navn, balancedato og regnskabsperiode. Det skal fremgå, hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved regnskabets udarbejdelse og hvilke bestanddele, der indgår i det reviderede materiale f.eks.: resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Hvis regnskabet indeholder oplysninger, der ikke er reviderede, skal oplysningerne ikke fremgå af de reviderede bestanddele. Efter ISA 706 bør ikke reviderede regnskabsbestanddele angives som en supplerende oplysning 8 14

18 vedrørende forståelse af revisionen. Oplysninger der ikke er reviderede skal klart adskilles fra det reviderede regnskab jf. ISA 700 pkt. 46. Det indledende afsnit skal henvise til anvendt regnskabspraksis og specificere datoen eller perioden, som regnskabet omfatter. Endvidere skal det fremgå, at regnskabet er revideret. Der er god overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 5 nr Ledelsens ansvar Det er et krav ifølge ISA 700 pkt. 25, at der skal være en særskilt passende overskrift for dette afsnit. Erklæringen skal indeholde en beskrivelse af ledelsens ansvar for at udarbejde et regnskab i overensstemmelse med den relevante begrebsramme og ansvaret for at tilrettelægge interne kontroller, der er nødvendige for at kunne aflægge regnskab uden væsentlig fejlinformation. Beskrivelsen skal også indeholde en henvisning til det retvisende billede ifølge ISA 700 pkt. 27. Erklæringsbekendtgørelsen indeholder ingen bestemmelser om beskrivelser af ledelsens ansvar. 5. Revisors ansvar Iflg. ISA 700 pkt. 28 skal afsnittet have en særskilt overskrift. Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af revisors ansvar for at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af revisionen (pkt. 29) og at revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder for revision (pkt. 30). Det skal endvidere anføres, at standarderne kræver, at revisor overholder etiske krav og at revisor planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation (pkt. 30). Revisors erklæring skal jf. ISA 700 pkt. 31 beskrive en revision ved at anføre, at en revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurdering overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet er ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. Det skal endvidere anføres i afsnittet, at revisor har vurderet, om den anvendte regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, at 15

19 revisor har vurderet den samlede præsentation af regnskabet og om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for revisors konklusion. Kravene efter ISA 700 udfylder og supplerer erklæringsbekendtgørelsen, der dog kræver jf. 5, nr. 7, stk. 3 at afsnittet tydeligt og fremhævet skal angive: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, hvis dette er tilfældet. Hvis der er forbehold, manglende konklusion eller afkræftende konklusion, skal formuleringerne i afsnittet tilpasses. 6. Forbehold Efter erklæringsbekendtgørelsen 6 stk. 7 skal forbehold angives i et særskilt afsnit med overskriften Forbehold. Efter ISA 705 pkt. 16 skal afsnittet benævnes Grundlag for konklusion med forbehold, Grundlag for afkræftende konklusion eller Grundlag for manglende konklusion. For at overholde begge krav medtager man i praksis begge overskrifter. Forbehold skal både efter ISA 705 og erklæringsbekendtgørelse begrundes. Der er overensstemmelse mellem erklæringsbekendtgørelsen og ISA 705 med hensyn til, hvornår revisor skal tage forbehold. Der skal efter erklæringsbekendtgørelsen 6 stk. 1 nr. 1 og 2 tages forbehold hvis der er væsentlige fejl eller mangler i i regnskabet eller hvis der ikke kan opnås tilstrækkeligt revisionsbevis. Dette svarer til ISA 705 punkt 6 a og b. Erklæringsbekendtgørelsen 6 stk. 2 uddyber endvidere med følgende mere konkrete situationer hvor der altid skal tages forbehold: o Hvis regnskabet ikke giver et retvisende billede o Hvis regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger o Hvis usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst o Hvis regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men dette ikke er tilfældet. o Hvis væsentlige forhold er holdt skjult for revisor. o Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion. o Hvis regnskabet ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen. 7. Konklusion Ifølge ISA 700 pkt. 34 skal revisors erklæring indeholde et afsnit med overskriften Konklusion og der skal anvendes en af følgende 2 formuleringer: Regnskabet giver i 16

20 alle væsentlige henseender et retvisende billede.. i overensstemmelse med den relevante begrebsramme eller Regnskabet giver et retvisende billede af. i overensstemmelse med den relevante begrebsramme. Erklæringsbekendtgørelsens 5 stk. 4 kræver, at der oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. Herunder skal det oplyses, hvorvidt regnskabet, såfremt det er foreskrevet i lovgivningen eller i andre bestemmelser, giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende generelle kvalitetskrav. Hvis der er forbehold i en erklæring, skal konklusionen udtrykkes som konklusion med forbehold, Afkræftende konklusion eller Manglende konklusion jf. erklæringsbekendtgørelsen 5 stk. 5 og ISA 705 pkt. 7. Revisor skal anvende formuleringer der svarer til bortset fra den mulige indvirkning af forholdet (med forbehold) eller som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet. giver årsregnskabet ikke et retvisende billede (afkræftende) eller på grund af betydeligheden af.. har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.vi udtrykker derfor ikke en konklusion om årsregnskabet (manglende) 8. Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger skal kun medtages i revisors erklæring hvis det er relevant. Erklæringsbekendtgørelsen nævner supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet efter 5 stk.1 nr. 5 (henviser til 7 stk.1) og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold efter 5 stk.1 nr. 6. ISA 706 pkt. 8 nævner supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Erklæringsbekendtgørelsens formulering vedrørende forhold i regnskabet og formuleringen i ISA 706 vedrørende forståelse af regnskabet svarer til hinanden. Der kan altså være tale om 3 forskellige overskrifter: Supplerende oplysninger forhold i regnskabet, vedrørende forståelse af revisionen eller vedrørende andre forhold. 17

21 Efter ISA 706 pkt. 6 og erklæringsbekendtgørelsen 7 stk. 1 skal revisor i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet hvis revisor finder det nødvendigt for brugerens forståelse af regnskabet. I formuleringen skal indgå en beskrivelse af, at forholdet ikke påvirker konklusionen og en tydelig henvisning til det sted i regnskabet, forholdet gør sig gældende. En supplerende oplysning om forhold i regnskabet kan f.eks. være en omtale af usikkerhed om fortsat drift uden, at der er tale om et forbehold, fordi forholdet er tilstrækkeligt oplyst i regnskabet. Efter ISA 706 pkt. 8 skal der medtages supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen, hvis revisor vurderer, at et forbehold ikke er oplyst i regnskabet, men relevant for brugerne af regnskabet. Erklæringsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Denne type supplerende oplysning kan f.eks. være at sammenligningstallene ikke er revideret og er relevant hvis et selskab har fravalgt revision i året forud. Efter erklæringsbekendtgørelse 7 stk. 2 skal der være supplerende oplysninger hvis, der er væsentlige overtrædelser af bogføringsloven eller hvis, der er forhold, der kan medføre ledelsesansvar. Dette er efter ISA 700 pkt. 38 defineret som en anden erklæringsforpligtelse, der skal præsenteres særskilt under: Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering jf ISA 700 pkt Andre erklæringsforpligtelser Det er muligt at angive andre erklæringer i sammenhæng med revisionserklæringen jf. ISA 700 pkt. 38. Hvis der er flere andre erklæringsforpligtelser skal revisor opdele sin erklæring i underoverskrifterne: Erklæring på regnskabet og Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Når ledelsesberetningen er medtaget i årsrapporten, skal revisionspåtegningen indeholde en udtalelse om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen, giver anledning til bemærkninger og hvis der er væsentlige fejl eller mangler, skal revisor oplyse om dette jf. erklæringsbekendtgørelsen 5 stk. 1 nr. 7 og stk.7. Revisors udtalelse om ledelsesberetningen er en erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering fordi det er en særlig dansk lov 9. 9 REVUs udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring, juli

22 Andre erklæringsforpligtelser udgør også den foromtalte supplerende oplysning om andre forhold, fordi andre forhold er overtrædelser af dansk lov nævnt i erklæringsbekendtgørelsen 7 stk. 2. Revisionsteknisk udvalg under FSR udgav i juli 2012 en udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors erklæring. Her fremgår det, at hvis der kun tale om 1 supplerende oplysning om andre forhold, behøver revisor ikke at tage det med under Andre erklæringsforpligtelser. Revisor kan nøjes med, at angive det som en supplerende oplysning om andre forhold ligesom de øvrige supplerende oplysninger. REVU udtaler også, at udtalelse om ledelsesberetning også kan medtages under en underoverskrift Udtalelse om ledelsesberetningen uden at det behøver at være en erklæring om andre forhold. Hvis der dog både er supplerende oplysninger om andre forhold og en udtalelse om ledelsesberetningen, så bør begge disse afsnit angives under Andre erklæringsforpligtelse. 10. Adresse, datering og underskrift Af revisionspåtegningen skal fremgå bynavn, hvor revisor har kontorsted, dato, revisionsvirksomhedens navn, revisors navn, revisors underskrift og titel. Både ISA 700 og erklæringsbekendtgørelsen nævner disse. Dateringen på revisionspåtegningen må tidligst ske, når revisor har bevis for, at det fuldstændige regnskab er udarbejdet og ledelsen har anerkendt sit ansvar for regnskabet ifølge ISA 700 pkt Udvidet gennemgang Udvidet gennemgang har til formål, at give små og mellemstore virksomheder mulighed for fortsat at få en revisors positive erklæring på, at de offentliggør troværdig information i deres årsregnskaber. Udvidet gennemgang er et udslag af et politisk ønske om, at skabe en fornuftig balance mellem administrationslettelser og kontrol over information fra virksomheden. Udvidet gennemgang er baseret på forespørgsler og analyser som man kender fra review, men dertil også indhentelse af tingbogsoplysninger, engagementsforespørgsler, advokatbreve og indberetninger fra SKAT, hvilket giver en højere grad af sikkerhed end review men en lavere grad af sikkerhed end ved revision

23 Lovgrundlaget for udvidet gennemgang findes i revisorloven 1stk. 2, erklæringsbekendtgørelsen 9 11 og Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder i bilag til erklæringsbekendtgørelsen. Som tidligere nævnt, er udvidet gennemgang udelukkende en dansk standard, der blev vedtaget af folketinget i Der findes derfor ingen internationale standarder herfor. Derimod har FSR udgivet en standard til erklæringsbekendtgørelsen, som er identisk men dog mere omfattende end Erhvervsstyrelsens standard. Udvidet gennemgang af regnskaber er kun relevant for virksomheder i klasse B. Årsregnskabsloven stiller i 135 krav om revision af virksomheders årsregnskab, hvis der er tale om en virksomhed i klasse B, C eller D. Klasse B har dog mulighed for at få revisionen udført efter erklæringsbekendtgørelsens standard om udvidet gennemgang eller helt fravælge revision hvis regnskabstallene ikke overstiger 2 af følgende størrelser: balancesum på 4 mio., nettoomsætning på 8 mio. og har over 12 ansatte i 2 på hinanden følgende år. Erklæringsbekendtgørelsens 9 kræver, at revisors erklæring i det mindste indeholder visse elementer i fast rækkefølge. Elementerne er inddelt nedenfor og suppleret med afsnit, der kræves i henhold til FSRs standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber der udarbejdes efter årsregnskabsloven, i punkterne1-10. Kravene kan sammenfattes i følgende: 1. Overskrift/titel Det skal fremgå af overskriften, at erklæringen er afgivet af en uafhængig revisor jf. FSR s standard pkt Adressat Erklæringen skal være adresseret som krævet af opgavens omstændigheder iflg. FSR s standard pkt. 73 b. Almindeligvis kapitalejerne 3. Indledende afsnit Hvis revisor har andre erklæringsforpligtelser i erklæringen, skal det indledende afsnit, ledelsens ansvar, revisors ansvar og konklusion medtages under særskilt overskrift: Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet jf. FSR s standard pkt. 77. Andre erklæringsforpligtelser skal medtages under særskilt overskrift efter konklusionen. 20

24 FSR s standard pkt. 73 c kræver, at det indledende afsnit indeholder en identifikation af det årsregnskab, opgaven vedrører herunder titlen på hver af de bestanddele, der indgår i årsregnskabet samt dato og den periode, bestanddelene vedrører. Der skal forekomme en henvisning til årsregnskabsloven og anføre at, der er foretaget udvidet gennemgang af årsregnskabet. Hvis regnskabet indeholder oplysninger, der ikke er omfattet af den udvidede gennemgang skal oplysningerne ikke fremgå af de bestanddele, der er omfattet af udvidet gennemgang. Erklæringsbekendtgørelsens 9 henviser til 7, der er gældende for revision. Dermed kan de internationale standarder anvendes som fortolkningsbidrag og efter ISA 706 bør ikke reviderede regnskabsbestanddele angives som en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen. Det må antages, at ordet revisionen erstattes af ordet udvidet gennemgang. Hvis der fremgår bestanddele af årsregnskabet, der ikke er omfattet af den udvidede gennemgang, bør de derfor præsenteres under Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang. Oplysninger der ikke er reviderede skal klart adskilles fra det reviderede regnskab jf. ISA 700 pkt. 46 og må således også gælde for udvidet gennemgang. 4. Ledelsens ansvar Erklæringsbekendtgørelsen indeholder ingen bestemmelser om et afsnit med ledelsens ansvar. Der er, ifølge FSR s standard, ikke krav om en særskilt overskrift men krav om et særskilt afsnit for dette. Erklæringen skal indeholde et afsnit med en beskrivelse af den daglige ledelses ansvar for at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og årsregnskabets retvisende billede. Endvidere skal beskrivelsen indeholde den daglige ledelses ansvar for at tilrettelægge interne kontroller, der er nødvendige for at kunne aflægge regnskab uden væsentlig fejlinformation jf. FSR s standard pkt. 73 d. 5. Revisors ansvar Erklæringsbekendtgørelsens 9 nr. 2 kræver, at erklæringen indeholder et afsnit med en omtale af revisors ansvar. Iflg. FSR s standard pkt. 73 e skal afsnittet indeholde en beskrivelse af revisors ansvar for at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den 21

25 udvidede gennemgangs formål og karakter skal beskrives og herunder skal en række forhold fremgå: o En henvisning til Erhvervsstyrelsens og FSRs standard. o En henvisning til revisors forpligtelse til at overholde etiske krav. o En beskrivelse af, at handlingerne primært består af forespørgsler og analyser samt specifikt krævede supplerende handlinger for, at opnå yderligere sikkerhed. o En angivelse af, at udvidet gennemgang ikke giver samme sikkerhed som ved en revision. o En angivelse af, at den udvidede gennemgang ikke har givet anledning til forbehold, medmindre der er forbehold. 6. Forbehold Erklæringsbekendtgørelsen 10 henviser til 6 der gælder for revisors erklæring om revision. Efter FSR s standard pkt. 63 skal afsnittet have en passende benævnelse f.eks. Grundlag for konklusion med forbehold, Grundlag for afkræftende konklusion eller Grundlag for manglende konklusion. Analogt hertil gælder derfor ISA 705 også i tilfældet; udvidet gennemgang, hvilket bekræftes ved gennemgang af REVU s udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang. Bilagene i udtalelsen indeholder eksempler på forbehold, der svarer til kravene efter ISA Konklusion Ifølge erklæringsbekendtgørelsen 12 stk. 4, skal konklusionen udtrykke hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende gennerelle kvalitetskrav. Den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme er årsregnskabsloven. Tilsvarende generelle kvalitetskrav er retlige standarder, der svarer til generalklausulen i årsregnskabsloven om et retvisende billede. Efter erklæringsbekendtgørelsen 12 stk. 4 kan konklusionen enten kan være uden forbehold, med forbehold eller afkræftende og henviser til 5 stk. 5 der anvendes ved erklæringer om revision. FSR s standard pkt. 61 kræver, at en umodificeret konklusion skal anvende udtrykket: baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 22

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag 239.633/normalsider

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Udarbejdet af: Ali Kufaishi CPR-nummer: 050189-xxxx Underskrift:

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013 Going Concern en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Afleveret den 6. januar

Læs mere

Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder

Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Nielsen Kandidatafhandling Forfatter: Karina Drejer Vejleder: Torben Rasmussen Kvalitetskontrol af danske revisorer og revisionsvirksomheder - særligt med fokus

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med rekonstruktion - med fokus på revisors uafhængighed

Revisors rolle i forbindelse med rekonstruktion - med fokus på revisors uafhængighed Revisors rolle i forbindelse med rekonstruktion - med fokus på revisors uafhængighed Thomas Beltrão Andersen cpr. nr. 260384-XXXX Lasse Bo Schneller cpr. nr. 060284-XXXX Cand.merc.aud Copenhagen Business

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser

Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser Copenhagen Business School 2010 Institut for regnskab og revision Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Afleveringsfrist: 4. august 2010 Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern,

Læs mere

Besvigelser i små virksomheder

Besvigelser i små virksomheder Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juli 2013 Antal anslag: 168.252 Antal normalsider: 77 Besvigelser i små virksomheder

Læs mere

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud.

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere