Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager"

Transkript

1 Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING FORMÅL METODE Opstartsmøde Ledelsestilsynets indhold og gennemførelse LEDELSESTILSYNETS RESULTATER Samtykke Forebyggelsessager Anbringelsessager undersøgelse Forebyggelsessager Anbringelsessager Overholdelse af tidsfrist på 4 mdr. i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelse Forebyggelsessager Anbringelsessager Handleplan jf. SL 140 med underskrift Forebyggelsessager Anbringelsessager Rettidig opfølgning af handleplan jf. SL Forebyggelsessager Anbringelsessager Er der afholdt børnesamtale/eller begrundet fravalg Forebyggelsessager Anbringelsessager Foreligger der økonomiskema i sagen Forebyggelsessager Anbringelsessager Tilbudt/afholdt familierådslagning Forebyggelsessager Anbringelsessager Er journalen ajourført Forebyggelsessager Anbringelsessager OPSAMLING KONKLUSION Side 1

3 1 Indledning Nærværende er en rapportering af eksternt ledelsestilsyn, gennemført i uge 17/2010 af BDO Kommunernes Revision. Ledelsestilsynet er gennemført i 25 sager, som vedrører børn og unge med særlige behov. 2 Formål I forlængelse af ledelsens interne ledelsestilsyn med et udsnit af børn og ungesager i BUR, ønsker fagsekretariatschefen at der gennemføres et eksternt ledelsestilsyn ved BDO Kommunernes Revision, bl.a. for at sikre objektiviteten i tilsynet, samt få fremadrettede anbefalinger, såfremt der må vise sig at være potentielle udviklingsområder i forhold til sagsbehandlingen. 3 Metode 3.1 Opstartsmøde Ledelsestilsynet startede op med et indledende møde mellem fagsekretariatschef Jørgen Kyed, souschef Anne-Marie Storgaard, samt chefkonsulent Christina Kaae Simonsen. På mødet blev BURs tidligere benyttede skabelon for gennemførelse af ledelsestilsyn fremlagt og det blev besluttet hvilke fokusområder det eksterne ledelsestilsyn skulle indeholde. Herudover afgrænsedes kriterier for udvælgelse af sager og selve ledelsestilsynet blev planlagt, herunder hvilke materialer der skulle gennemgås m.v. 3.2 Ledelsestilsynets indhold og gennemførelse Som udgangspunkt er der tale om en socialfaglig/juridisk gennemgang af sagerne, m.h.p. at tilse lovmedholdelighed samt tilse, at politisk vedtagne kvalitetsstandarder overholdes, herunder: Side 3

4 Foreligger der skriftligt samtykke Foreligger 50 undersøgelse er denne underskrevet Foreligger Handleplanen er denne underskrevet Er der afholdt børnesamtale Er der foretaget rettidig opfølgning jf. 70 Foreligger der økonomiskema i sagen Er der tilbudt/afholdt familierådslagning i sagen Er journalen ajourført Der er således ikke tale om en vurdering af kvaliteten af selve undersøgelsen, handleplanen, børnesamtalen m.v.. BDO har udtrukket 25 sager i alt, svarende til 1-2 sager per socialrådgiver. Sagerne er udvalgt i aldersgruppen 0 14 år. Sagerne er udvalgt med hensyntagen til fokusområderne, således at grundlaget for vurdering af fokusområderne er sikret bedst muligt. BDO har udvalgt sagerne ud fra socialrådgivernes kontorstatus. Kontorstatus er en oversigt over alle socialrådgivernes sagsstammer, hvor alle aktive sager fremgår. Kontorstatus er bygget op i Excel regneark. Det er et særdeles brugbart og grundigt gennemarbejdet værktøj til at skabe overblik og tilmed giver det en væsentlig ledelsesinformation omkring alder, iværksatte foranstaltninger o.a. 4 Ledelsestilsynets resultater BDO Kommunernes Revision har gennemgået ledelsestilsyn i 16 forebyggelsessager og 9 anbringelsessager. Nedenfor følger resultaterne af ledelsestilsynet i korte træk. I det omfang der er særlige bemærkninger, vil disse fremgå eksplicit. 4.1 Samtykke Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager foreligger der skriftligt samtykke til udarbejdelse af 50 undersøgelse i samtlige sager. Side 4

5 4.1.2 Anbringelsessager Distrikt nord: I 1 anbringelsessag foreligger der ikke skriftligt samtykke. 50 undersøgelsen er udarbejdet af Skive kommune i I øvrige anbringelsessager foreligger der skriftligt samtykke undersøgelse Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager foreligger der 50 undersøgelse i samtlige sager Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager foreligger der 50 undersøgelse i samtlige sager. 4.3 Overholdelse af tidsfrist på 4 mdr. i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelse Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager er tidsfristen på 4 mdr. i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelse overholdt i 11 af sagerne. Distrikt Midt: Ved gennemgang ses 3 sager hvor tidsfristen ikke er overholdt: I en af sagerne bemærkes det, at der ikke foreligger slutdato på undersøgelsen, som er påbegyndt Hertil kommer, at underskrift på undersøgelsen er dateret til den I den anden sag er tidsfristen ikke overholdt. Dato for påbegyndt undersøgelse er den og slutdato er den Side 5

6 I en sag forekommer der hverken startdato eller slutdato, hvorfor det er uvist hvorvidt tidsfristen er overholdt. I distrikt Syd foreligger 1 sag, hvor tidsfristen ikke er overholdt. Det skal bemærkes, at slutdato for færdiggørelse af 50 undersøgelse mangler, hvorfor det er uvist om tidsfristen er overholdt Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager er tidsfristen på 4 mdr. i forbindelse med udarbejdelse af 50 undersøgelse overholdt i 7 af sagerne. Distrikt Nord: I en sag ses ikke dato i forbindelse med påbegyndt og afsluttet undersøgelse. Der er i 1 af sagerne opstartet 50 undersøgelse i april 2008, der ses ikke slutdato på undersøgelsen. 4.4 Handleplan jf. SL 140 med underskrift Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager ses handleplan med underskrift i 16 af sagerne. Der skal dog bemærkes, at der i 8 af sagerne ikke er anvendt skabelon til handleplan udarbejdet af Fåborg Midtfyn kommune, men derimod en skrivelse. Det skal endvidere bemærkes, at der i alle 8 skrivelser ikke er forholdt sig til alle 6 mål/delmål i handleplanen jf. SL 140. Ovenstående er fordelt således: Distrikt Nord: I 3 af sagerne er anvendt skrivelse i stedet for skabelon. Distrikt Midt: I 5 af sagerne er anvendt skrivelse i stedet for skabelon. Det fremgår at der ligeledes i den ene af disse sager er familiekonsulent, der ses ikke handleplan på denne foranstaltning, kun på aflastning som ligeledes er foranstaltet. Side 6

7 I 2 af sagerne er anvendt skrivelse i stedet for skabelon Anbringelsessager I samtlige anbringelsessager er der anvendt skabelon udarbejdet af Fåborg-Midtfyn kommune. 4.5 Rettidig opfølgning af handleplan jf. SL Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager ses rettidig opfølgning af handleplanen i 15 sager. Distrikt Nord: 1 handleplan er ikke rettidig opfulgt begrundet i forældrenes udeblivelse Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager ses rettidig opfølgning af handleplanen i 8 sager. Der ses 1 sag, hvor tidsfristen for opfølgning af handleplanen ikke er overholdt. Sagen skulle have været fulgt op i juli 2009, men er fulgt op i februar Det skal dog bemærkes jf. SL 70, at der med højst 12 måneder skal foretages en fornyet vurdering, hvorfor sagen ikke lovmæssigt er overholdt. 4.6 Er der afholdt børnesamtale/eller begrundet fravalg Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager er der afholdt børnesamtale/eller begrundet fravalg i 14 sager. Side 7

8 I 2 sager ses ikke afholdt børnesamtale/eller begrundet fravalg Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager ses der afholdt børnesamtale/eller begrundet fravalg i samtlige 9 sager. 4.7 Foreligger der økonomiskema i sagen Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager foreligger der økonomiskema i 15 sager. Af sagen fremgår det, at der er familiekonsulent. Der foreligger ikke takst på denne ydelse i sagen Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager foreligger der økonomiskema i 8 sager. Der ses ikke økonomiskema i 1 sag. 4.8 Tilbudt/afholdt familierådslagning Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager ses der tilbudt/afholdt familierådslagning i 4 sager. Disse tæller dog som en målopfyldelse på 100 %, i det der ikke skal tilbydes Familierådslagning i forebyggelsessager jf. Fåborg-Midtfyn Kommunes standarder Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager ses afholdt/tilbudt familierådslagning i 8 sager. Side 8

9 Distrikt Midt: Der ses ikke afholdt/tilbudt familierådslagning i 1 sag. 4.9 Er journalen ajourført Forebyggelsessager Ved gennemgang af 16 forebyggelsessager ses alle 16 sager ajourført Anbringelsessager Ved gennemgang af 9 anbringelsessager ses alle 9 sager ajourført. Side 9

10 5 Opsamling Nedenfor følger en oversigt over det samlede resultat af ledelsestilsynet: Forebyggelsessager i alt (16) Anbringelsessager Sager i alt (9) i alt (25) Målopfyldelse i % Skriftligt samtykke % 50 undersøgelse % Tidsfrist på 4 mdr. overholdes 140 handleplan, med underskrift Indeholder 140 alle iværksatte foranstaltninger Afholdt børnesamtale eller begrundet fravalg % % % % Rettidig opfølgning % Foreligger økonomiskema og/eller forældrebetaling ved anbringelse Tilbudt og/eller afholdt Familierådslagning i henhold til standarder % 16* % Journal ajourført % I alt % *Standarden er overholdt i alle forebyggelsessager, i det der ikke ifølge standarden skal tilbydes Familierådslagning i forebyggelsessager, hvorfor standarden er fulgt, uanset om familien har modtaget tilbud eller ikke. Side 10

11 6 Konklusion Ved gennemgang af i alt 25 sager, 16 forebyggelsessager og 9 anbringelsessager ses generelt en rigtig god systematik og rettidig opfølgning i sagerne. Generelt vurderes lovmedholdeligheden at være rigtig god, set i forhold til BDO KR Rådgivnings erfaringer med mange andre kommuner. De mangler der i ledelsestilsynet er påpeget, er småfejl. Der ses ligeledes god overholdelse af Fåborg-Midtfyns kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen, for så vidt angår tilbud om Familierådslagning i anbringelsessager og hvor der desuden er afholdt Familierådslagning i 4 forebyggelsessager, uden at der foreligger krav om dette i standarderne. Det skal dog bemærkes, at der i flere af sagerne ikke er anvendt den, af Fåborg-Midtfyn kommune, udarbejdede skabelon i forbindelse med udfyldelse af handleplan. Det skal samtidigt bemærkes, at der i disse sager ikke er beskrevet alle 6 mål og delmål for barnet eller den unge, ligesom der ej heller er beskrevet hvorvidt punktet er irrelevant i forhold til indsatsen. Det skal ydermere bemærkes, at socialrådgiverne skal huske underskrifter på undersøgelser, samt dato for påbegyndelse og afslutning. Den 16. BDO KR Rådgivning Aktieselskab Christina Kaae Simonsen Chefkonsulent Socialrådgiver, Cand.Scient.Soc Helle Lindholm Christensen Specialkonsulent, socialrådgiver Side 11

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere