Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger"

Transkript

1 Emneforslag til juridiske bachelorafhandlinger Obligationsret Ejendomsformidleransvar Sælger ansvar for mangler ved overdragelse af fast ejendom (Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 1) Pligtstiftende passivitet Retsfortabende passivitet Kaution (forskellige emner) Modregning indenfor udvalgte områder Naturalopfyldelse debitors pligter og rettigheder Indholdet i obligationsrettens princip om caveat emptor Erstatningsret Springende regres Juridiske personer som skadevolder Årsagssammenhæng og adækvans i personskadesager Samspillet mellem forsikring og erstatning Afgrænsningen af arbejdsgiveransvaret i DL Mellemhandlerens ansvar for produktskader Er bonus pater familias død: er retshistorisk syn på culpagrundsætningen i dansk erstatningsret Aftaleret E-handel og den klassiske aftaleret Aftalelovens 36 anvendelse i erhvervsforhold Aftalerettens fortolkningsregler, herunder fx aftalelovens kapitel 4 om forbrugeraftaler Forudsætningslæren i formueretten Køberet Forbrugerens ret til at hæve løsørekøbet Købelovens anvendelighed og betydning ved køb af tjenesteydelser Tingsret Virksomhedspant i relation til konkurs eller en vurdering virksomhedspanthaverens beskyttelse overfor andre kreditorer Ejendomsforbehold - en vurdering af ejendomsforbehold som effektivt og anvendelig sikkerhed for en betalingsforpligtelse Digital tinglysning praktisk anvendelighed og juridiske udfordringer Hvornår og hvordan vinder man hævd? Lejeret Tvister i forbindelse med lejerens fraflytning af boliglejemål Ophævelse af boliglejemål ved betalingsmisligholdelse Det lejeretlige husstandsbegreb Lejerens adgang til at kræve forholdsmæssigt afslag i lejen og/eller erstatning

2 Familie- og arveret Sameje i ægteskab Sameje ved samlevende Samlevertestamenter Begunstigelser Forældreansvarslov Forældremyndighed, bopæl og samvær Deling af pensioner ved separation/skilsmisse Dispositioner mellem ægtefæller Misbrug af uskiftet bo Selskabsret Minoritetsbeskyttelse (særligt med udgangspunkt i UfR H) Kapitalbeskyttelse, Direktiv 2005/68/EF Fravalg af lovpligtig revision Grænseoverskridende fusion SCE-selskabet (det europæiske andelsselskab) Iværksætterselskaber Kønsneutrale bestyrelser Ugyldige generalforsamlingsbeslutninger Ejeraftalers funktion og gyldighed Regulering af aflønning af kapitalselskabers ledelse Regulering af ledelsens kompetencer Partnerselskaber P/S Joint Ventures Arbejdsret Bedre barselsregler? Rimelig/urimelig afskedigelse Kræver bortvisning altid advarsel Er alle arbejdstagere beskyttet mod urimelig opsigelse Daginstitutionskonflikten (sept.) overenskomststridig Deltid muligheder og vilkår Normen (liv, ære, velfærd) og Arbejdsmiljøloven Gælder der særlige regler for ansættelse i det offentlige? (arbejdsretlige / forvaltningsretlige) Har EU indflydelse på dansk arbejdsret Hvornår udgør medarbejderens anvendelse af internet, s mv. en misligholdelse af ansættelsesforholdet? Arbejdsgivers misligholdelse af ansættelsesforholdet manglende iagttagelse af ligebehandlingslovgivningen Religion og arbejdsmarked Begrænsninger i arbejdsgivers (fri) afskedigelsesret Overenskomststridig (ulovlig) arbejdsnedlæggelse Handicap ctr. sygdom Aldersdiskrimination

3 Regulering af finansielle virksomheder Ledelsesreglerne for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed Indskydergarantiordningen for pengeinstitutter Bankers salg af egne aktier til kunder God skik reglerne i lov om finansiel virksomhed Finansiel rådgivning, herunder god skik reglernes betydning for den retlige vurdering af en banks ansvar God skik reglernes civilretlige betydning i forbindelse med påtagelse af en kautionsforpligtelse Erstatningsansvar ved overtrædelse af god skik reglerne, herunder samspillet mellem god skik reglerne om rådgivning og de almindelige erstatningsretlige regler Investorbeskyttelsesreglerne udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed Mærkningsordningen for investeringsprodukter Reguleringen af interessekonflikter mellem de finansielle virksomheder og kunderne Forskellige pensionsordninger, fx pensionsopsparinger, arbejdsmarkedspensioner mv. Ændring af pensionsordning fra en garanteret pensionsordning til en markedsrenteordning Offentlige pensionsydelser - er den nuværende regulering hensigtsmæssig nu og i fremtiden? International handels- og procesret, herunder internationale formidlere Handelsagenter og andre mellemmænd brugt i international handel INCOTERMS i komparativ belysning De internationale rembursregler Søretlig dokumentationsbrug Standsningsret i komparativ belysning Folkeret og anden international ret Håndhævelse af WTO forpligtelser Disponering af transnationale elforbindelser Nationale reglers overensstemmelse med folkeretlige forpligtelser Folkeretlig analyse af konkrete internationale situationer Analyse af folkeretlige begreber Den europæiske menneskerettighedskonvention Den europæiske menneskerettighedsdomstol: workload, pilot judgments internationale menneskerettigheder Menneskerettigheder i FN regi: styrker og svagheder af systemet Universal Periodic Review Universal Court of Human Rights Menneskerettigheder - universelle eller regionale? Menneskerettigheder - hierarki eller udelelig? Beskyttelse af menneskerettighederne i de forskellige verdensdele Mindretalsrettigheder Klassiske og nye mindretal Soft law vs. hard law Procesret De nordiske handelsretter Småsagsprocessen fungerer den og fungerer den som forudsat retsikkerhedsmæssige og procesretlige aspekter Tvangsfuldbyrdelse betalingspåkrav - et effektivt middel til inddrivelse af fordringer? Bevismidler og bevisbyrder i civilprocessen hvilke bevis kan anvendes hvornår og hvordan og med hvilken betydning/konsekvens Klagenævn kompetencer og placering i forhold til domstolene

4 Forfatningsret Ret og religion Forfatningsretlige sædvaner Tab af valgbarhed i Folketinget og kommunerne Grundlovsændringsproceduren i internationalt (evt. nordisk) perspektiv Grundlovens bestemmelser om beskyttelse af parlamentariske mindretal Grundlovens 19 og brugen af militære magtmidler Folkeafstemninger i forfatningsretlig belysning Domstolenes uafhængighed i forhold til Folketinget EMRK s stilling i dansk ret Blasfemi spændingsfeltet mellem ytrings- og religionsfrihed Opløsning af uønskede foreninger Minoritetsproblemer i den danske statskirkeordning Positive menneskerettigheder i grundloven Forvaltningsret Skønnet udøvelse i dansk forvaltningsret Ansvarsbestemmelser inden for sundhedssektoren Kommunestyrelseslovens 66 Genoptagelses- og omgørelsesretten i forvaltningsretten Frit valg ved modtagelse af kommunale tjenester Konkurrenceudsættelse inden for kommunalretten Offentligt ansattes ytringsfrihed whistleblowing God forvaltningsskik EU-ret Sundhedsydelsernes fri bevægelighed efter EU-retten Dyrevelfærd og EU-retten EU-rettens betydning for dansk familiesammenføringsret Det danske spilmonopol og EU-retten Unionsborgerskabet og ikke-erhvervsaktive personers ret til fri bevægelighed EU-retten og tredjelandsstatsborgeres ret til fri bevægelighed Kollektiv dominans (art. 81 eller art. 82) Implementering af direktiver Medlemsstaternes loyalitetsforpligtelse (EFT art. 10) Anvendelsen af art. 81, stk. 3 (fritagelsen) efter 2004 Eksportrestriktioner for varer og tjenester Aftalebegrebet i art. 81 EF, herunder begrebet samordnet praksis Priskrig/predatory pricing efter art. 82 EF Medlemsstaternes håndhævelse af EU-konkurrencereglerne Medlemsstaternes handlepligt efter reglerne om de frie bevægeligheder EU Horisontal forpligtelse af reglerne om de frie bevægeligheder Konsekvenser ved en leverandørs konkurs (væsentlig ændring af kontrakten?) Udvælgelse af tildbudsgivere - kan ordregivere lægge vægt på dårlig erfaring Håndhævelse: hvad vil det sige at en kontrakt er uden virkning? I hvilket omfang kan ordregivere varetage sociale og miljø hensyn?

5 Markedsføringsret / konkurrenceret Produkt/sektorspecifik markedsføring (lægemidler/kemikalielovgivningen, fødevaresektoren) Koblingssalg Den konkurrenceretlige regulering af franchising Samhandelskriteriet i konkurrenceretten Leniency-reglerne i konkurrenceloven Konkurrencelovens regler om fusionskontrol Kravet om reklameidentifikation i markedsføringsretten. Kriminalret Nævninge og domsmænd Nedre grænse af vold, strl 244 Eventualitetsforsæt i teori og praksis; indvilligelsesteorien vs. hypotetisk eventualitetsforsæt Afgrænsning mellem betinget og ubetinget frihedsstraf Strafudmåling i sager om insiderhandel Konfiskation efter færdselslovens regler Anholdelse; herunder mulighed for præventive anholdelser og masseanholdelser Politiets brug af agenter i efterforskningen Virksomhedsansvar vs. personligt ansvar i dansk strafferet Afgrænsning af forsøgsansvaret for tyveri i forbindelse med rekognosceringer Anvendelse af strl. 81 a (banderelateret kriminalitet) Straffens sociale og samfundsmæssige funktion Straf og forskellige alternativer til straf Den kriminelle lavalder Regler for placering under straffuldbyrdelsen Disciplinære sanktioner under straffuldbyrdelsen Placering af unge afsonere Hadkriminalitet (hate crime) Medvirken; for eksempel passiv medvirken ved udøvelse af vold mod børn Varetægtsfængsling Ofres retsstilling (særlig i forhold til tiltaltes retssikkerhed) Juridiske udfordringer for ICC (International Criminal Court) Juridiske udfordringer i forbindelse med EPPO (EUs anklagemyndighed) Skatteret Fuld skattepligt for personer Begrænset skattepligt Maskeret udlodning Ægtefællebeskatning Den skattemæssige behandling af erstatninger Emner indenfor: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb fx driftstab, Ejendomsavancebeskatningsloven med særlig fokus på parcelhusreglen Det skatteretlige næringsbegreb Afgrænsning af erhvervsdrivende virksomhed over for hobbyvirksomhed Afgrænsning af erhvervsdrivende virksomhed over for lønmodtagere Fraflytningsbeskatning for fysiske personer Bygge- og anlægsprojekter som fast driftssted Partnerselskaber

6 Beskatning af honorarer Virksomhed der kan udøves i selskabsform Skatteforvaltningsret ekstraordinær genoptagelse i særlige tilfælde Ulovlige aktionærlån med fokus på sædvanlig forretningsmæssig disposition De skatteretlige fradragsregler for pensionsopsparing Momsretlige problemstillinger: -grænsehandelsproblematikken -afgiftsfritagelser -afgiftspligt (afgiftspligtig person, afgiftspligtig vare/ydelse) Afgiftsretlige problemstillinger: -registreringsafgift på motorkøretøjer -energiafgifter -EU rettens indflydelse på nationale afgifter Almene emner, herunder retshistorie, retsfilosofi og retssociologi Ret og retlige institutioner i multietniske samfund/globaliseret verden Udviklingen i den juridiske profession Ændringer på advokatmarkedet grundet globaliseringen Ændringer på markedet for juridiske serviceydelser Juristers rolle i udviklingen af den moderne stat, kapitalisme og retlige institutioner Ændringer i konfliktløsningsmetoder (domstole, refleksiv ret) Retshjælp Ret og globalisering Naming, claiming og framing af retlige sager Uformel straf Institutionalisering og klientgørelse Langtidslediges oplevelse af retten Strafferets reformer i oplysningstidens Danmark Hekseprocesser Dansk og nordisk forfatningshistorie Rettens idéhistorie Lovforarbejder som retskilde Lovkvalitet lovsjusk lovråd? Alf Ross kritik af retfærdighedsbegrebet Dyrs rettigheder Hvorfor straffer vi? Hegels retsfilosofi Argumenter for og imod dødsstraf

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET Denne studieordning er gældende fra 1. september 2015 2011 STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET Vedtaget af Det Juridiske Studienævn den 11. november 2009, senest

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter udbud af valgfag for efteråret 2014 OPDATERET 24.

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. AFTALEPLIGTENS INDTRÆDEN...

4. AFTALEPLIGTENS INDTRÆDEN... Aftaleret 1. EMNE OG METODE...3 1.1 Aftalerettens univers...3 1.1.a Aftaleretten i fugleperspektiv...3 1.1.b Om regler og aftaler...3 1.1.c Formueretsreglernes kendetegn...3 1.1.d Aftaleretten i formueretten...3

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

juridisk vurdering af 16-års valgret

juridisk vurdering af 16-års valgret k. Redegørelse juridisk vurdering af 16-års valgret Af Michael Hansen Jensen, professor, dr.jur. Kasper Steensgaard, adjunkt, ph.d. og Caroline Adolphsen, ph.d.-studerende, cand.jur. Aarhus Universitet

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Byggeri, fast ejendom og lejeret Byggeriets regler AB erne nu og lidt om revisionen... 6 Skimmelsvamp i

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013

INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013.

Læs mere

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Setting aside suretyship obligations in accordance with 36 CA Speciale 2011 Camilla Louise Mørup Årskortnummer: 20082664 Anslag: 143.484 Vejleder:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter

Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter CFC-beskatning Selskabsskattelovens 32 11/12 Afhandlingen giver en analyse af SEL 32, som den er udformet i dag, herunder en analyse af hvilke dele

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

EU Konkurrenceretten. 5. Forsknings- og udviklingsaftaler...11 6. Specialiseringsaftaler...12

EU Konkurrenceretten. 5. Forsknings- og udviklingsaftaler...11 6. Specialiseringsaftaler...12 EU Konkurrenceretten Kapitel 1. Konkurrenceretlige målsætninger og grundlæggende økonomiske principper... 3 1. Konkurrence og konkurrencerettens formål...3 2. Markedsintegrationsprincippet...3 3. Grundlæggende

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser SEPTEMBER 2015 FEBRUAR 2016 Fokus på seminar, workshop og konferencer JUC byder på hhv. undervisere fra Harvard Law School, som for første gang er i Danmark, et nyt seminar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

RETSKILDER OG DOMSTOLENE

RETSKILDER OG DOMSTOLENE 1 RETSKILDER OG DOMSTOLENE Ifølge grundlovens (GRL) 3 er statsmagten delt i tre: Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere