Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM"

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11

2 Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18

3 GENERALFORSAMLINGEN

4 Begreb og funktion Generalforsamlingen Det primære forum for aktionærernes udøvelse af indflydelse på selskabets forhold Selskabets øverste myndighed Generalforsamlingen forkortes ofte til GF GF træffer beslutninger, mens ledelsen sørger for at føre beslutningerne ud i livet Udøvelse af indflydelse Kapitalejerne skal udøve deres indflydelse på selve generalforsamlingen

5 Begreb og funktion (fortsat) En række beslutninger kan alene træffes med generalforsamlingens godkendelse (enekompetence), fx: Valg af flertallet af bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmerne, jf. SL 120, stk. 1 Valg af revisor, jf. SL 144, stk. 1 Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud og fordeling af tab, jf. SL 88, stk. 1 Erhvervelse af egne andele, jf. SL 198, stk. 1 Anlæggelse af erstatningssag mod selskabets ledelse på selskabets vegne, jf. SL 364, stk. 1, og U Ø Beslutning om at lade selskabet give større gaver Vedtægtsændringer (de fleste vedtægtsændringer) Opløsning af selskabet, jf. SL 217, stk. 1 Fusion, jf. SL 246, stk. 1 og 128, stk. 1 Spaltning, jf. SL 264 og 301 Ved visse generalforsamlingsbeslutninger skal DCL involveres (fx ved at stille eller godkende forslag)

6 Begreb og funktion Instrukser til DCL Generalforsamlingen kan udstede konkrete instrukser til DCL, men må ikke reelt overtage ledelsen af selskabet DCL skal overholde SL og vedtægterne DCL uenig i instruks, hvad så?

7 Begreb og funktion Indgivelse af konkursbegæring HR: Generalforsamlingen træffer beslutning om selskabets egen indgivelse af konkursbegæring mod selskabet selv U: Hvis generalforsamlingens beslutning om indgivelse af konkursbegæring ikke kan afventes uden skade for selskabet, kan bestyrelsen træffe beslutning herom, jf. ASL 127, stk. 1 Hvem indgiver formelt begæringen?

8 Elektronisk generalforsamling SL 77 åbner mulighed for, at et selskab kan holde hel eller delvis elektronisk generalforsamling Delvis elektronisk generalforsamling DCL kan beslutte, at der foruden fysisk fremmøde gives adgang til at aktionærer kan deltage elektronisk, herunder at stemme, jf. SL 77, stk. 1 Fuldstændig elektronisk generalforsamling Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamling alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, jf. SL 77, stk. 2 Indholdskrav til beslutning se SL 77, stk. 2. Optages i vedtægterne Vedtagelseskrav: 2/3 flertal SL 106, stk. 1 Alternative løsninger?

9 Elektronisk generalforsamling Generelle krav til fuldstændige og delvist elektroniske generalforsamlinger DCL fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, jf. SL 77, stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, at der er tale om en elektronisk generalforsamling samt vilkår for tilmelding, deltagelse m.v., jf. SL 77, stk. 3, 2. pkt. Det kan i selskabets vedtægter bestemmes, at de kapitalejer, som deltager elektronisk, skal stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen m.v. forud for generalforsamlingen inden for en bestemt frist

10 Elektronisk kommunikation Generalforsamlingen kan beslutte at anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (elektronisk kommunikation) i stedet for papirbaserede dokumenter, jf. SL 92 HR: Dette gælder som UP uanset eventuelle formkrav til sådanne dokumenter, dog således at meddelelser til kapitalejere, der skal ske ved offentlig bekendtgørelse eller indkaldelse i Statstidende eller E&S IT-systemer, fortsat skal ske i papirform U: offentlig indkaldelse til GF, hvor selskabets har udstedt ihændehaverkapitalandele, SL 92, stk. 3, 2. pkt-

11 Elektronisk kommunikation Generelt om elektronisk kommunikation Hvem kan fremsætte forslaget? Det skal fremgå af beslutningen: hvilke meddelelser der er omfattet hvordan den elektroniske kommunikation skal og kan foregå, jf. SL 92, stk. 2 hvor aktionærerne kan finde oplysninger om krav til de anvendte systemer Beslutningen skal indsættes i selskabets vedtægter, jf. SL 92, stk. 3 Vedtagelseskrav: 2/3 flertal Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om deres adresse Det er aktionærernes eget ansvar at sørge for, at selskabet til enhver tid har den korrekte e- mail adresse

12 Elektronisk kommunikation Alternative løsninger Alternativt kan kapitalejerne træffe ad hoc beslutninger om at anvende elektronisk kommunikation, såfremt alle kapitalejere samtykker heri Ofte bruger selskaber også deres hjemmeside som kommunikationsplatform (supplerer meddelelser som fremsendes pr. )

13 Indkaldelse Hvem indkalder til generalforsamlinger? DCL er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling, SL 93, stk. 1 Ordinære generalforsamlinger DCL skal af egen drift indkalde til ordinær GF Skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til E&S senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning 4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber Ekstraordinære generalforsamlinger

14 Indkaldelse Hvem indkalder til generalforsamlinger? (fortsat) Retsvirkninger af manglende (rettidig) indkaldelse Hvis DCL ikke indkalder til GF (rettidigt), kan et medlem af DCL eller ØL, selskabets revisor eller en kapitalejer forlange at E&S indkalder generalforsamlingen, jf. 93, stk. 2 Styrelsen kan også tilsidesætte et krav om afholdelse af elektronisk generalforsamling og beslutte at der skal ske fysisk fremmøde, jf. 93, stk. 4 Frister for indkaldelse HR: Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. SL 94, stk. 1 U: Vedtægterne fastsætter en længere frist

15 Indkaldelse Udsættelse af generalforsamlingen (efter indkaldelse) Generalforsamlingen kan i visse tilfælde udsættes, hvis der fx opstår tvivl om lovligheden eller hensigtsmæssigheden af en mulig beslutning Korte udsættelser GF suspenderes og genoptages senere samme dag Kan besluttes af dirigenten og kræver ikke accept fra aktionærerne Længere udsættelser GF udsættes til en anden dag Kræver aktionærernes accept (med simpelt flertal), jf. SL 105 Hvis udsættelse sker til en dag, der ligger mere end 4 uger efter den pågældende GF, anses der at være tale om en ny GF

16 Dagsorden og forslagsret Dagsorden Indkaldelsen til GF skal indeholde en dagsorden, jf. SL 96, stk. 1 Dagsordenens indhold Dagsordenen for selskabets ordinære GF skal (mindst) indeholde følgende punkter: Godkendelse af årsrapporten Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter ÅRL eller anden lovgivning Andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen, jf. ASL 88, stk. 1, nr. 4 Selskabets vedtægter vil ofte indeholde en udvidet dagsorden for den ordinære GF (Eventuelt) For ekstraordinær GF afhænger dagsordenen af hvilke emner der ønskes behandlet

17 Dagsorden og forslagsret Dagsordenens indhold Ved forslag om vedtægtsændringer skal det væsentlige indhold heraf gengives i indkaldelsen, jf. SL 96, stk. 1, 2. pkt. Hvis der gælder særlige vedtagelseskrav (9/10 flertal eller samtykke), skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget, jf. 96, stk. 2.

18 Dagsorden og forslagsret Forslagsret Den enkelte aktionær/anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen (indvidualret) Ved navneandele er det en betingelse, at ejeren har fået sin andel noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet, jf. SL 49, 1. pkt.

19 Dagsorden og forslagsret Beslutninger udenfor dagsordenen Eventuelt HR: Der kan ikke træffes beslutninger om anliggender, der ikke er sat på dagsordenen forud for generalforsamlingen U1: Sager, der ikke er på dagsordenen, kan dog behandles, hvis samtlige aktionærer samtykker heri, 91, 1. pkt. Gælder alle ejere og ikke blot de fremmødte U2: På en ordinær GF kan der altid træffes beslutning om forhold, der efter vedtægterne skal behandles på denne GF, jf. SL 91, 2. pkt., samt beslutning om granskning, jf. SL 150, stk. 1 Man kan godt drøfte et emne under eventuelt, men ikke træffe beslutning herom

20 Dagsorden og forslagsret Modforslag og ændringsforslag Modforslag eller ændringsforslag til de forslag, der fremgår af dagsordenen i indkaldelsen til GF, kan fremsættes helt frem til det tidspunkt, hvor punktet behandles på GF Forudsætter at modforslaget/ændringsforslaget relaterer sig til et punkt, der allerede er sat på dagsordenen

21 Dagsorden og forslagsret Øvrige forhold vedr. dagsordenen 98. I aktieselskaber skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen. gøres tilgængelig Fravalg af tilgængeliggørelsen (fremlæggelsen)?

22 Stedet for generalforsamlingens afholdelse HR: Generalforsamlingen skal afholdes på selskabets hjemsted U1: Vedtægterne fastsætter at afholdelse kan ske på et andet nærmere angivet sted, jf. SL 87, stk. 1. Hvis afholdelse skal ske uden for hjemstedskommunen, skal dette fremgå af vedtægterne Det er en betingelse, at alternativer skal angives med en vis klarhed, fx Storkøbenhavn hvor selskabet har hjemsted i Københavns Kommune Henvisninger til fx Danmark og Sjælland antages ikke at være tilstrækkeligt præcist Generalforsamlingen kan e.o. henlægges til udlandet, forudsat at alle aktionærer samtykker heri

23 Stedet for generalforsamlingens afholdelse U2: Samtlige aktionærer samtykker i, at generalforsamlingen kan holdes et andet sted Gælder uanset hvad der måtte være fastsat i vedtægterne U3: Særlige omstændigheder gør det nødvendigt at afholde generalforsamling et andet sted end loven eller vedtægterne angiver, jf. SL 87, 2. pkt. Fx ved force majeure situationer såsom naturkatastrofer og krigsudbrud m.v. Fx hvor der ikke er egnede/ledige mødefaciliteter i hjemstedskommunen

24 Møde- og taleret Møderet på generalforsamlingen Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, jf. SL 78 Det samme antages at gælde for anpartsselskaber Retten til at møde på GF er uafhængig af, om aktionæren har stemmeret eller ej Hvis aktierne er pantsat og pantsætningen omfatter stemmeretten, vil panthavers fremmøde på GF indebære, at pantsætter afskæres fra at møde Legitimation Aktionæren skal legitimere sig som aktionær ved fremmødet

25 Møde- og taleret Møderet og fuldmagter Kapitalejeren kan vælge enten at møde selv eller at give fuldmagt til en anden til at møde på sine vegne, jf. SL 80 Aktionæren kan også vælge at udstede en fuldmagt til selskabets ledelese max 12 mdr. og til bestemt GF Krav til fuldmagten: Skal være skriftlig og dateret (og underskrevet) og skal kunne tilbagekaldes

26 Møde- og taleret Deltagelse med rådgiver En kapitalejer har ret til at møde på GF sammen med sin rådgiver, fx en advokat eller revisor, jf. SL 81

27 Møde- og taleret Taleret på generalforsamlingen Kapitalejeren (eller dennes fuldmægtig) har ret til at tage ordet på generalforsamlingen, jf. 78 Taleretten gælder uanset størrelsens af ejerens aktiepost, og uanset om han har stemmeret eller ej

28 Sprogkrav HR: Det forudsættes generelt, at generalforsamlinger i danske selskaber afholdes på dansk Undtagelser: Stk. 2. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, samtidig med at der skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Stk. 3. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. En beslutning herom skal optages i vedtægterne, og 107, stk. 2, nr. 6, og 110 finder anvendelse på beslutningen samt ændringer heri.

29 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Ledelsens pligt til at deltage i generalforsamlingen Selskabets ledelse har ret og pligt til at deltage i generalforsamlingen Det er ikke et krav, at alle medlemmer af ledelsen deltager, når blot begge organer er rimeligt repræsenteret HR: Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om at udelukke medlemmer fra selskabets ledelse fra at deltage i eller tale på generalforsamlingen U: Medmindre generalforsamlingen skal afgøre spørgsmål om fx beslutning om sagsanlæg mod ledelsen og/eller om ledelsens aflønning

30 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Ledelsens pligt til at besvare spørgsmål HR: Selskabets ledelse skal svare på spørgsmål, der stilles af ejerne på generalforsamlingen, forudsat at sådanne spørgsmål er af relevans for bedømmelsen af selskabets årsrapport, selskabets stilling i øvrigt eller for anliggender, der skal behandles af generalforsamlingen, jf. 102, stk. 1. Husk væsentlighedskriterium: U1: Ej pligt til at besvare spørgsmål, der falder uden for væsentlighedskriteriet U2: Ej pligt til at besvare spørgsmål, som efter bestyrelsens rimelige skøn vil kunne påføre selskabet væsentlig skade, jf. 102 stk. 1, 1. pkt. Fx hvor bestyrelsen ønsker at beskytte forretningshemmeligheder, herunder forsknings- og udviklingsprojekter

31 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage

32 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Revisors pligt til at deltage og besvare spørgsmål m.v. Revisor har ret til at være tilstede på generalforsamlingen, og har endvidere pligt til at være tilstede, såfremt et medlem af ØL, DCL eller kapitalejer anmoder herom, jf. SL 103, stk. 1. I børsnoterede og statslige aktieselskaber skal revisor altid være tilstede på generalforsamlingen, jf. 103, stk. 4 Revisor skal svare på spørgsmål om selskabets årsrapport m.v., som behandles på den ordinære generalforsamling, jf. 103 stk. 2 Svarpligten er dog begrænset af revisors profesionelle tavshedspligt om selskabets forhold

33 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen HR: Enhver andel i selskabet har stemmeret, jf. 46, stk. 1 Mulighed for at indføre stemmebegrænsninger og stemmelofter m.v., jf. 46, stk. 1, 2. pkt.

34 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen (fortsat) Et kapitalselskab kan ikke afgive stemmer på egne andele, jf. 85

35 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen (fortsat) Kapitalejeres inhabilitet En kapitalejer må ikke selv, ved fuldmægtig eller som fuldmægtig for andre deltage i afstemning på generalforsamlingen om søgsmål mod ejeren selv eller om ejerens eget ansvar over for selskabet og heller ikke om søgsmål mod andre eller andres ansvar, hvis aktionæren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets, jf. 86

36 Dirigentens rolle Generalforsamlingen ledes af en dirigent Udpegning: Dirigenten vælges af generalforsamlingen blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds (medmindre vedtægterne fastsætter andet) med simpelt flertal, jf. 101, stk.1 Fx kan vedtægterne bestemme at bestyrelsen udpeger dirigenten Afsættelse: Dirigenten kan afsættes igen af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105

37 Dirigentens rolle Dirigenten skal: Optræde uafhængigt og sagligt Må ikke varetage særinteresser Sikre sig, at vedtægtsmæssige bestemmelser, hvorefter aktionærer og andre skal have anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen, bliver iagttaget, og at der foretages kontrol af adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen Undersøge, om der gælder noteringsfrister, stemmeretsforskelle, stemmelofter eller andre vedtægtsbestemmelser af relevans for generalforsamlingen Undersøge hvilken aktiekapital der er noteret på generalforsamlingen og hvor mange stemmer, der er knyttet til disse aktier Undersøge at de fuldmagter, som aktionærer har udstedt til fuldmægtige, rådgivere eller bestyrelsen, er gyldige Påse, at elektroniske systemer fungerer hvor der anvendes elektronisk generalforsamling og kommunikation

38 Dirigentens rolle Dirigenten skal (fortsat): Påse om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at fristerne for indkaldelse er overholdt Undersøge om generalforsamlingen er beslutningsdygtig, herunder om eventuelle quorumkrav i vedtægterne er opfyldt Tilrettelægge og lede afviklingen af punkterne på dagsordenen, herunder spørgsmål og svar Tage stilling til, om der skal afholdes afstemning eller om det er klart, at der foreligger den nødvendige tilslutning Fastlægge afstemningstemaer og afstemningsmåde Tage stilling til spørgsmål om eventuel inhabilitet Konstatere når dagsordenen er udtømt Underskrive generalforsamlingsprotokollatet og selskabets årsrapport (ved ordinære generalforsamlinger) Dirigentens ansvar

39 Generalforsamlingsprotokollatet Der skal føres en protokol over forhandlingerne og de trufne beslutninger på generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten, jf. 101, stk. 3 Dirigenten er ansvarlig for, at protokollatet er korrekt En kapitalejer kan i visse tilfælde anmode om at få et standpunkt eller forbehold tilført protokollatet

40 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 HR: Almindelige beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jf. SL 105 U: SL eller vedtægterne fastsætter større vedtagelseskrav Eksempler på beslutninger omfattet af ASL 105: Valg af selskabets bestyrelse Valg af selskabets revisor Godkendelse af årsrapport Meddelelse af decharge til bestyrelsen Udlodning af udbytte Aflønning af bestyrelsen

41 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 (fortsat) Der sondres mellem absolut simpel stemmeflerhed og relativ simpel stemmeflerhed Absolut simpel stemmeflerhed = Et flertal af de stemmer, som afgives på generalforsamlingen, jf. SL 105 Relativ simpel stemmeflerhed = Krav om, at fx en bestyrelseskandidat eller et forslag skal opnå flere stemmer end modkandidater eller modforslag

42 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 (fortsat) Stemmelighed HR: Forslaget bortfalder (da der ikke er opnået flertal) Dette gælder også i tilfælde af uafgjort lodtrækning U: Vedtægterne fastsætter andet

43 Beslutninger på generalforsamlingen SL 106, stk. 1 Beslutninger om ændring af selskabets vedtægter skal tiltrædes af såvel (i) mindst 2/3 af de afgivne stemmer som (ii) 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. SL 106, stk. 1 SL 106, stk. 1 suppleres af bestemmelserne i SL 45, 1. pkt. (ligeretsgrundsætningen), 107 (9/10 flertalskrav), 108 (generalklausulen) samt de eventuelle yderligere krav, som måtte være indeholdt i selskabets vedtægter

44 Beslutninger på generalforsamlingen SL 106, stk. 2 (fortsat) Det dobbelte majoritetskrav (1) 2/3 af de afgivne stemmer Der kan ikke udøves stemmeret på egne andele Der ses bort fra blanke og ugyldige stemmer Ikke-afgivne stemmer tælles ikke med (2) 2/3 af den repræsenterede, stemmeberettigede kapital Egne andele tælles ikke med Eventuelle stemmeløse andele tælles ikke med men være tillagt rep.ret jf. 46, stk. 2 Andele med reduceret stemmeret (fx stemmeloft) medregnes med deres fulde nominelle værdi

45 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 1 Beslutninger om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser over for selskabet forøges, er kun gyldige, såfremt de tiltrædes af samtlige aktionærer.

46 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 2 For vedtægtsændringer af særligt indgribende karakter er der skærpede vedtagelseskrav (dobbelt 9/10 flertal) Opremsningen af beslutningstyper i ASL 107, stk. 2, er udtømmende Beslutninger, som ikke er omfattet af ASL 107, stk. 2, kan som UP træffes med dobbelt 2/3 flertal efter 106, stk. 1

47 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 3 Findes der flere kapitalklasser i selskabet, kan en vedtægtsændring, der medfører en forskydning i retsforholdet mellem disse, gennemføres, når den tiltrædes af aktionærer, der ejer mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling forringes

48 Beslutninger på generalforsamlingen SL 108 Generalforsamlingen må ikke træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning

49 Ugyldige beslutninger Generalforsamlingsbeslutninger kan erklæres ugyldige, når: (1) de efter deres indhold eller virkning er i strid med selskabslovgivningens præceptive regler (herunder SL 45 og 108) eller selskabets vedtægter (2) de er truffet uden overholdelse af lovens og vedtægternes krav til tilblivelsen af beslutninger af den pågældende type, og dette må antages at have haft betydning for resultatet Fx indkaldelse, majoritetskrav, inhabilitet m.v. Der gælder dog en vis bagatelgrænse for, hvilke beslutninger der kan erklæres ugyldige

50 Ugyldige beslutninger SL 109 En kapitalejer, et medlem af ledelsen kan anlægge sag med henblik på at få en beslutning, der ikke er vedtaget lovligt eller strider mod loven eller selskabets vedtægter, erklæret ugyldig, jf. SL 109, stk. 1 HR: Sagen skal anlægges senest 3 måneder efter at beslutningen er truffet, jf. SL 109 stk. 1

51 Ugyldige beslutninger SL 109 (fortsat) Sagsanlæg om ugyldighed skal rettes mod selskabet Det er kun aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og direktører, der kan anlægge søgsmål efter ASL 81 (medmindre beslutningen har forårsaget skade for tredjemand) Retten kan: Erklære beslutningen ugyldig Ændre beslutningen Forudsætter at der er nedlagt påstand om ændring og retten er i stand til at fastslå, hvilket indhold beslutningen skulle have haft, jf. 109, stk. 4, 1. og 2. pkt. Retsvirkninger: Rettens beslutning har gyldighed for alle aktionærer (også de, som ikke deltager i søgsmålet, jf. 109, stk. 4

52 Selskabsret kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Indkaldelse til ordinær

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere