Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM"

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11

2 Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18

3 GENERALFORSAMLINGEN

4 Begreb og funktion Generalforsamlingen Det primære forum for aktionærernes udøvelse af indflydelse på selskabets forhold Selskabets øverste myndighed Generalforsamlingen forkortes ofte til GF GF træffer beslutninger, mens ledelsen sørger for at føre beslutningerne ud i livet Udøvelse af indflydelse Kapitalejerne skal udøve deres indflydelse på selve generalforsamlingen

5 Begreb og funktion (fortsat) En række beslutninger kan alene træffes med generalforsamlingens godkendelse (enekompetence), fx: Valg af flertallet af bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmerne, jf. SL 120, stk. 1 Valg af revisor, jf. SL 144, stk. 1 Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud og fordeling af tab, jf. SL 88, stk. 1 Erhvervelse af egne andele, jf. SL 198, stk. 1 Anlæggelse af erstatningssag mod selskabets ledelse på selskabets vegne, jf. SL 364, stk. 1, og U Ø Beslutning om at lade selskabet give større gaver Vedtægtsændringer (de fleste vedtægtsændringer) Opløsning af selskabet, jf. SL 217, stk. 1 Fusion, jf. SL 246, stk. 1 og 128, stk. 1 Spaltning, jf. SL 264 og 301 Ved visse generalforsamlingsbeslutninger skal DCL involveres (fx ved at stille eller godkende forslag)

6 Begreb og funktion Instrukser til DCL Generalforsamlingen kan udstede konkrete instrukser til DCL, men må ikke reelt overtage ledelsen af selskabet DCL skal overholde SL og vedtægterne DCL uenig i instruks, hvad så?

7 Begreb og funktion Indgivelse af konkursbegæring HR: Generalforsamlingen træffer beslutning om selskabets egen indgivelse af konkursbegæring mod selskabet selv U: Hvis generalforsamlingens beslutning om indgivelse af konkursbegæring ikke kan afventes uden skade for selskabet, kan bestyrelsen træffe beslutning herom, jf. ASL 127, stk. 1 Hvem indgiver formelt begæringen?

8 Elektronisk generalforsamling SL 77 åbner mulighed for, at et selskab kan holde hel eller delvis elektronisk generalforsamling Delvis elektronisk generalforsamling DCL kan beslutte, at der foruden fysisk fremmøde gives adgang til at aktionærer kan deltage elektronisk, herunder at stemme, jf. SL 77, stk. 1 Fuldstændig elektronisk generalforsamling Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamling alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, jf. SL 77, stk. 2 Indholdskrav til beslutning se SL 77, stk. 2. Optages i vedtægterne Vedtagelseskrav: 2/3 flertal SL 106, stk. 1 Alternative løsninger?

9 Elektronisk generalforsamling Generelle krav til fuldstændige og delvist elektroniske generalforsamlinger DCL fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, jf. SL 77, stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, at der er tale om en elektronisk generalforsamling samt vilkår for tilmelding, deltagelse m.v., jf. SL 77, stk. 3, 2. pkt. Det kan i selskabets vedtægter bestemmes, at de kapitalejer, som deltager elektronisk, skal stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen m.v. forud for generalforsamlingen inden for en bestemt frist

10 Elektronisk kommunikation Generalforsamlingen kan beslutte at anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (elektronisk kommunikation) i stedet for papirbaserede dokumenter, jf. SL 92 HR: Dette gælder som UP uanset eventuelle formkrav til sådanne dokumenter, dog således at meddelelser til kapitalejere, der skal ske ved offentlig bekendtgørelse eller indkaldelse i Statstidende eller E&S IT-systemer, fortsat skal ske i papirform U: offentlig indkaldelse til GF, hvor selskabets har udstedt ihændehaverkapitalandele, SL 92, stk. 3, 2. pkt-

11 Elektronisk kommunikation Generelt om elektronisk kommunikation Hvem kan fremsætte forslaget? Det skal fremgå af beslutningen: hvilke meddelelser der er omfattet hvordan den elektroniske kommunikation skal og kan foregå, jf. SL 92, stk. 2 hvor aktionærerne kan finde oplysninger om krav til de anvendte systemer Beslutningen skal indsættes i selskabets vedtægter, jf. SL 92, stk. 3 Vedtagelseskrav: 2/3 flertal Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om deres adresse Det er aktionærernes eget ansvar at sørge for, at selskabet til enhver tid har den korrekte e- mail adresse

12 Elektronisk kommunikation Alternative løsninger Alternativt kan kapitalejerne træffe ad hoc beslutninger om at anvende elektronisk kommunikation, såfremt alle kapitalejere samtykker heri Ofte bruger selskaber også deres hjemmeside som kommunikationsplatform (supplerer meddelelser som fremsendes pr. )

13 Indkaldelse Hvem indkalder til generalforsamlinger? DCL er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling, SL 93, stk. 1 Ordinære generalforsamlinger DCL skal af egen drift indkalde til ordinær GF Skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til E&S senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning 4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber Ekstraordinære generalforsamlinger

14 Indkaldelse Hvem indkalder til generalforsamlinger? (fortsat) Retsvirkninger af manglende (rettidig) indkaldelse Hvis DCL ikke indkalder til GF (rettidigt), kan et medlem af DCL eller ØL, selskabets revisor eller en kapitalejer forlange at E&S indkalder generalforsamlingen, jf. 93, stk. 2 Styrelsen kan også tilsidesætte et krav om afholdelse af elektronisk generalforsamling og beslutte at der skal ske fysisk fremmøde, jf. 93, stk. 4 Frister for indkaldelse HR: Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. SL 94, stk. 1 U: Vedtægterne fastsætter en længere frist

15 Indkaldelse Udsættelse af generalforsamlingen (efter indkaldelse) Generalforsamlingen kan i visse tilfælde udsættes, hvis der fx opstår tvivl om lovligheden eller hensigtsmæssigheden af en mulig beslutning Korte udsættelser GF suspenderes og genoptages senere samme dag Kan besluttes af dirigenten og kræver ikke accept fra aktionærerne Længere udsættelser GF udsættes til en anden dag Kræver aktionærernes accept (med simpelt flertal), jf. SL 105 Hvis udsættelse sker til en dag, der ligger mere end 4 uger efter den pågældende GF, anses der at være tale om en ny GF

16 Dagsorden og forslagsret Dagsorden Indkaldelsen til GF skal indeholde en dagsorden, jf. SL 96, stk. 1 Dagsordenens indhold Dagsordenen for selskabets ordinære GF skal (mindst) indeholde følgende punkter: Godkendelse af årsrapporten Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter ÅRL eller anden lovgivning Andre spørgsmål, som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen, jf. ASL 88, stk. 1, nr. 4 Selskabets vedtægter vil ofte indeholde en udvidet dagsorden for den ordinære GF (Eventuelt) For ekstraordinær GF afhænger dagsordenen af hvilke emner der ønskes behandlet

17 Dagsorden og forslagsret Dagsordenens indhold Ved forslag om vedtægtsændringer skal det væsentlige indhold heraf gengives i indkaldelsen, jf. SL 96, stk. 1, 2. pkt. Hvis der gælder særlige vedtagelseskrav (9/10 flertal eller samtykke), skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget, jf. 96, stk. 2.

18 Dagsorden og forslagsret Forslagsret Den enkelte aktionær/anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen (indvidualret) Ved navneandele er det en betingelse, at ejeren har fået sin andel noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet, jf. SL 49, 1. pkt.

19 Dagsorden og forslagsret Beslutninger udenfor dagsordenen Eventuelt HR: Der kan ikke træffes beslutninger om anliggender, der ikke er sat på dagsordenen forud for generalforsamlingen U1: Sager, der ikke er på dagsordenen, kan dog behandles, hvis samtlige aktionærer samtykker heri, 91, 1. pkt. Gælder alle ejere og ikke blot de fremmødte U2: På en ordinær GF kan der altid træffes beslutning om forhold, der efter vedtægterne skal behandles på denne GF, jf. SL 91, 2. pkt., samt beslutning om granskning, jf. SL 150, stk. 1 Man kan godt drøfte et emne under eventuelt, men ikke træffe beslutning herom

20 Dagsorden og forslagsret Modforslag og ændringsforslag Modforslag eller ændringsforslag til de forslag, der fremgår af dagsordenen i indkaldelsen til GF, kan fremsættes helt frem til det tidspunkt, hvor punktet behandles på GF Forudsætter at modforslaget/ændringsforslaget relaterer sig til et punkt, der allerede er sat på dagsordenen

21 Dagsorden og forslagsret Øvrige forhold vedr. dagsordenen 98. I aktieselskaber skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen. gøres tilgængelig Fravalg af tilgængeliggørelsen (fremlæggelsen)?

22 Stedet for generalforsamlingens afholdelse HR: Generalforsamlingen skal afholdes på selskabets hjemsted U1: Vedtægterne fastsætter at afholdelse kan ske på et andet nærmere angivet sted, jf. SL 87, stk. 1. Hvis afholdelse skal ske uden for hjemstedskommunen, skal dette fremgå af vedtægterne Det er en betingelse, at alternativer skal angives med en vis klarhed, fx Storkøbenhavn hvor selskabet har hjemsted i Københavns Kommune Henvisninger til fx Danmark og Sjælland antages ikke at være tilstrækkeligt præcist Generalforsamlingen kan e.o. henlægges til udlandet, forudsat at alle aktionærer samtykker heri

23 Stedet for generalforsamlingens afholdelse U2: Samtlige aktionærer samtykker i, at generalforsamlingen kan holdes et andet sted Gælder uanset hvad der måtte være fastsat i vedtægterne U3: Særlige omstændigheder gør det nødvendigt at afholde generalforsamling et andet sted end loven eller vedtægterne angiver, jf. SL 87, 2. pkt. Fx ved force majeure situationer såsom naturkatastrofer og krigsudbrud m.v. Fx hvor der ikke er egnede/ledige mødefaciliteter i hjemstedskommunen

24 Møde- og taleret Møderet på generalforsamlingen Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, jf. SL 78 Det samme antages at gælde for anpartsselskaber Retten til at møde på GF er uafhængig af, om aktionæren har stemmeret eller ej Hvis aktierne er pantsat og pantsætningen omfatter stemmeretten, vil panthavers fremmøde på GF indebære, at pantsætter afskæres fra at møde Legitimation Aktionæren skal legitimere sig som aktionær ved fremmødet

25 Møde- og taleret Møderet og fuldmagter Kapitalejeren kan vælge enten at møde selv eller at give fuldmagt til en anden til at møde på sine vegne, jf. SL 80 Aktionæren kan også vælge at udstede en fuldmagt til selskabets ledelese max 12 mdr. og til bestemt GF Krav til fuldmagten: Skal være skriftlig og dateret (og underskrevet) og skal kunne tilbagekaldes

26 Møde- og taleret Deltagelse med rådgiver En kapitalejer har ret til at møde på GF sammen med sin rådgiver, fx en advokat eller revisor, jf. SL 81

27 Møde- og taleret Taleret på generalforsamlingen Kapitalejeren (eller dennes fuldmægtig) har ret til at tage ordet på generalforsamlingen, jf. 78 Taleretten gælder uanset størrelsens af ejerens aktiepost, og uanset om han har stemmeret eller ej

28 Sprogkrav HR: Det forudsættes generelt, at generalforsamlinger i danske selskaber afholdes på dansk Undtagelser: Stk. 2. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, samtidig med at der skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Stk. 3. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Beslutningen kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig skal gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. En beslutning herom skal optages i vedtægterne, og 107, stk. 2, nr. 6, og 110 finder anvendelse på beslutningen samt ændringer heri.

29 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Ledelsens pligt til at deltage i generalforsamlingen Selskabets ledelse har ret og pligt til at deltage i generalforsamlingen Det er ikke et krav, at alle medlemmer af ledelsen deltager, når blot begge organer er rimeligt repræsenteret HR: Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om at udelukke medlemmer fra selskabets ledelse fra at deltage i eller tale på generalforsamlingen U: Medmindre generalforsamlingen skal afgøre spørgsmål om fx beslutning om sagsanlæg mod ledelsen og/eller om ledelsens aflønning

30 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Ledelsens pligt til at besvare spørgsmål HR: Selskabets ledelse skal svare på spørgsmål, der stilles af ejerne på generalforsamlingen, forudsat at sådanne spørgsmål er af relevans for bedømmelsen af selskabets årsrapport, selskabets stilling i øvrigt eller for anliggender, der skal behandles af generalforsamlingen, jf. 102, stk. 1. Husk væsentlighedskriterium: U1: Ej pligt til at besvare spørgsmål, der falder uden for væsentlighedskriteriet U2: Ej pligt til at besvare spørgsmål, som efter bestyrelsens rimelige skøn vil kunne påføre selskabet væsentlig skade, jf. 102 stk. 1, 1. pkt. Fx hvor bestyrelsen ønsker at beskytte forretningshemmeligheder, herunder forsknings- og udviklingsprojekter

31 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage

32 Ledelsens og revisionens pligt til at besvare spørgsmål og deltage Revisors pligt til at deltage og besvare spørgsmål m.v. Revisor har ret til at være tilstede på generalforsamlingen, og har endvidere pligt til at være tilstede, såfremt et medlem af ØL, DCL eller kapitalejer anmoder herom, jf. SL 103, stk. 1. I børsnoterede og statslige aktieselskaber skal revisor altid være tilstede på generalforsamlingen, jf. 103, stk. 4 Revisor skal svare på spørgsmål om selskabets årsrapport m.v., som behandles på den ordinære generalforsamling, jf. 103 stk. 2 Svarpligten er dog begrænset af revisors profesionelle tavshedspligt om selskabets forhold

33 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen HR: Enhver andel i selskabet har stemmeret, jf. 46, stk. 1 Mulighed for at indføre stemmebegrænsninger og stemmelofter m.v., jf. 46, stk. 1, 2. pkt.

34 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen (fortsat) Et kapitalselskab kan ikke afgive stemmer på egne andele, jf. 85

35 Stemmeret Generelt om stemmeret på generalforsamlingen (fortsat) Kapitalejeres inhabilitet En kapitalejer må ikke selv, ved fuldmægtig eller som fuldmægtig for andre deltage i afstemning på generalforsamlingen om søgsmål mod ejeren selv eller om ejerens eget ansvar over for selskabet og heller ikke om søgsmål mod andre eller andres ansvar, hvis aktionæren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets, jf. 86

36 Dirigentens rolle Generalforsamlingen ledes af en dirigent Udpegning: Dirigenten vælges af generalforsamlingen blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds (medmindre vedtægterne fastsætter andet) med simpelt flertal, jf. 101, stk.1 Fx kan vedtægterne bestemme at bestyrelsen udpeger dirigenten Afsættelse: Dirigenten kan afsættes igen af generalforsamlingen med simpelt flertal, jf. SL 105

37 Dirigentens rolle Dirigenten skal: Optræde uafhængigt og sagligt Må ikke varetage særinteresser Sikre sig, at vedtægtsmæssige bestemmelser, hvorefter aktionærer og andre skal have anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen, bliver iagttaget, og at der foretages kontrol af adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen Undersøge, om der gælder noteringsfrister, stemmeretsforskelle, stemmelofter eller andre vedtægtsbestemmelser af relevans for generalforsamlingen Undersøge hvilken aktiekapital der er noteret på generalforsamlingen og hvor mange stemmer, der er knyttet til disse aktier Undersøge at de fuldmagter, som aktionærer har udstedt til fuldmægtige, rådgivere eller bestyrelsen, er gyldige Påse, at elektroniske systemer fungerer hvor der anvendes elektronisk generalforsamling og kommunikation

38 Dirigentens rolle Dirigenten skal (fortsat): Påse om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at fristerne for indkaldelse er overholdt Undersøge om generalforsamlingen er beslutningsdygtig, herunder om eventuelle quorumkrav i vedtægterne er opfyldt Tilrettelægge og lede afviklingen af punkterne på dagsordenen, herunder spørgsmål og svar Tage stilling til, om der skal afholdes afstemning eller om det er klart, at der foreligger den nødvendige tilslutning Fastlægge afstemningstemaer og afstemningsmåde Tage stilling til spørgsmål om eventuel inhabilitet Konstatere når dagsordenen er udtømt Underskrive generalforsamlingsprotokollatet og selskabets årsrapport (ved ordinære generalforsamlinger) Dirigentens ansvar

39 Generalforsamlingsprotokollatet Der skal føres en protokol over forhandlingerne og de trufne beslutninger på generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten, jf. 101, stk. 3 Dirigenten er ansvarlig for, at protokollatet er korrekt En kapitalejer kan i visse tilfælde anmode om at få et standpunkt eller forbehold tilført protokollatet

40 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 HR: Almindelige beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jf. SL 105 U: SL eller vedtægterne fastsætter større vedtagelseskrav Eksempler på beslutninger omfattet af ASL 105: Valg af selskabets bestyrelse Valg af selskabets revisor Godkendelse af årsrapport Meddelelse af decharge til bestyrelsen Udlodning af udbytte Aflønning af bestyrelsen

41 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 (fortsat) Der sondres mellem absolut simpel stemmeflerhed og relativ simpel stemmeflerhed Absolut simpel stemmeflerhed = Et flertal af de stemmer, som afgives på generalforsamlingen, jf. SL 105 Relativ simpel stemmeflerhed = Krav om, at fx en bestyrelseskandidat eller et forslag skal opnå flere stemmer end modkandidater eller modforslag

42 Beslutninger på generalforsamlingen SL 105 (fortsat) Stemmelighed HR: Forslaget bortfalder (da der ikke er opnået flertal) Dette gælder også i tilfælde af uafgjort lodtrækning U: Vedtægterne fastsætter andet

43 Beslutninger på generalforsamlingen SL 106, stk. 1 Beslutninger om ændring af selskabets vedtægter skal tiltrædes af såvel (i) mindst 2/3 af de afgivne stemmer som (ii) 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. SL 106, stk. 1 SL 106, stk. 1 suppleres af bestemmelserne i SL 45, 1. pkt. (ligeretsgrundsætningen), 107 (9/10 flertalskrav), 108 (generalklausulen) samt de eventuelle yderligere krav, som måtte være indeholdt i selskabets vedtægter

44 Beslutninger på generalforsamlingen SL 106, stk. 2 (fortsat) Det dobbelte majoritetskrav (1) 2/3 af de afgivne stemmer Der kan ikke udøves stemmeret på egne andele Der ses bort fra blanke og ugyldige stemmer Ikke-afgivne stemmer tælles ikke med (2) 2/3 af den repræsenterede, stemmeberettigede kapital Egne andele tælles ikke med Eventuelle stemmeløse andele tælles ikke med men være tillagt rep.ret jf. 46, stk. 2 Andele med reduceret stemmeret (fx stemmeloft) medregnes med deres fulde nominelle værdi

45 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 1 Beslutninger om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser over for selskabet forøges, er kun gyldige, såfremt de tiltrædes af samtlige aktionærer.

46 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 2 For vedtægtsændringer af særligt indgribende karakter er der skærpede vedtagelseskrav (dobbelt 9/10 flertal) Opremsningen af beslutningstyper i ASL 107, stk. 2, er udtømmende Beslutninger, som ikke er omfattet af ASL 107, stk. 2, kan som UP træffes med dobbelt 2/3 flertal efter 106, stk. 1

47 Beslutninger på generalforsamlingen SL 107, stk. 3 Findes der flere kapitalklasser i selskabet, kan en vedtægtsændring, der medfører en forskydning i retsforholdet mellem disse, gennemføres, når den tiltrædes af aktionærer, der ejer mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling forringes

48 Beslutninger på generalforsamlingen SL 108 Generalforsamlingen må ikke træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning

49 Ugyldige beslutninger Generalforsamlingsbeslutninger kan erklæres ugyldige, når: (1) de efter deres indhold eller virkning er i strid med selskabslovgivningens præceptive regler (herunder SL 45 og 108) eller selskabets vedtægter (2) de er truffet uden overholdelse af lovens og vedtægternes krav til tilblivelsen af beslutninger af den pågældende type, og dette må antages at have haft betydning for resultatet Fx indkaldelse, majoritetskrav, inhabilitet m.v. Der gælder dog en vis bagatelgrænse for, hvilke beslutninger der kan erklæres ugyldige

50 Ugyldige beslutninger SL 109 En kapitalejer, et medlem af ledelsen kan anlægge sag med henblik på at få en beslutning, der ikke er vedtaget lovligt eller strider mod loven eller selskabets vedtægter, erklæret ugyldig, jf. SL 109, stk. 1 HR: Sagen skal anlægges senest 3 måneder efter at beslutningen er truffet, jf. SL 109 stk. 1

51 Ugyldige beslutninger SL 109 (fortsat) Sagsanlæg om ugyldighed skal rettes mod selskabet Det er kun aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og direktører, der kan anlægge søgsmål efter ASL 81 (medmindre beslutningen har forårsaget skade for tredjemand) Retten kan: Erklære beslutningen ugyldig Ændre beslutningen Forudsætter at der er nedlagt påstand om ændring og retten er i stand til at fastslå, hvilket indhold beslutningen skulle have haft, jf. 109, stk. 4, 1. og 2. pkt. Retsvirkninger: Rettens beslutning har gyldighed for alle aktionærer (også de, som ikke deltager i søgsmålet, jf. 109, stk. 4

52 Selskabsret kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K VEDTÆGTER for Aktieselskabet M Ø N S B A N K Stege (CVR. nr. 65746018) Stiftet 30. maj 1967 Meddelelse 09/2010 Side 1 af 7 Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R FOR GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere