Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015"

Transkript

1 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015

2 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål Regelgrundlaget for revision af offentlige midler Forvaltning og revision af statslige tilskud på 4-området Fordeling af ansvar og opgaver Tilskudsyder Tilskudsmodtager Tilskudsmodtagers revisor Bilag 1. Ajourført modelinstruks for revision af tilskud til institutioners samlede virksomhed (drift) med bemærkninger Bilag 2. Ajourført modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger Bilag 3. Forslag til forvaltningsrevisionshandlinger... 23

3 Læsevejledning Målgruppen for denne vejledning er både tilskudsydere, tilskudsmodtagere og revisorer. Vejledningen kan læses i sin helhed fra start til slut, men afsnittene kan også læses hver for sig. Indledningsvis skitseres baggrund og formål med vejledningen, herunder regelgrundlaget for tilskudsforvaltning og revision af tilskud. Efterfølgende gennemgås ansvars- og opgavefordelingen mellem tilskudsyder, tilskudsmodtager og dennes revisor. I bilagene findes ajourførte modelinstrukser for revision af henholdsvis et driftstilskud og et projekttilskud. Derudover er der for at støtte tilskudsyders og tilskudsmodtagers administration af tilskud udarbejdet forskellige eksempler til inspiration, herunder krav til målopstilling for driftstilskud og projekttilskud, en bekendtgørelse om administration af projekttilskud, opstilling af krav til rapportering om tilskudsanvendelsen i et tilsagnsbrev og et eksempel på revisors rapportering om den udførte forvaltningsrevision. Endelig er der udarbejdet en række forslag til revisors forvaltningsrevision af tilskud.

4 INDLEDNING 1 1. Indledning I den offentlige forvaltning administreres et stort antal tilskudsordninger med meget forskelligartet formål, omfang og kompleksitet. For staten udgør tilskudsområdet en væsentlig del af de samlede udgifter, og det er derfor vigtigt, at forvaltningen tilrettelægges, så samfundet får mest mulig nytte af tilskudsordningerne. Forvaltningen bør således have fokus på både administrationen af tilskudsordningerne og på effekten af de ydede tilskud. En god tilskudsforvaltning er bl.a. afhængig af, at tilskudsyder stiller klare krav til tilskudsmodtager om de ønskede resultater og rapportering af disse, herunder at der er opstillet mål for tilskuddets anvendelse, og at tilskudsyder stiller klare krav til revisors arbejde og rapportering. Velovervejede krav til tilskudsmodtager og dennes revisor kan lette tilskudsyders opfølgning på, om tilskuddet har (haft) den ønskede effekt. Rigsrevisionen har senest i en beretning fra 2012 om forvaltningen af statslige tilskud opstillet en række anbefalinger til både tilskudsyder og tilskudsmodtager, herunder: at tilskudsyder i ansøgningsfasen fokuserer mere på, at ansøgerne opstiller målbare mål for anvendelsen af tilskud at tilskudsyder styrker opfølgningen på, om tilskudsmodtagere opfylder målene ved at stille klare krav til, hvordan tilskudsmodtagere skal rapportere at tilskudsyder kategoriserer typerne af tilskud ud fra risiko og på den baggrund differentierer sine krav til målopstilling, opfølgning, evaluering mv. Der findes en række vejledninger, som tilskudsyder kan basere tilrettelæggelsen af tilskudsforvaltningen på: Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning Moderniseringsstyrelsen udgav i juni 2011 Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, hvor reglerne på området er samlet. Målgruppen for vejledningen er primært de myndigheder, der administrerer tilskudsordningerne, og retter sig især mod tilskud, som ydes efter ansøgning og i konkurrence med andre ansøgere. De forvaltningsmæssige principper og regler, som er beskrevet, er relevante for øvrige tilskudsordninger i bred forstand. De overvejelser, der bør indgå i forbindelse med tilskudsyders tilrettelæggelse af den enkelte ordnings administrative processer, er beskrevet i vejledningen. Vejledningen findes på Vejledningen indeholder fx en omtale af de forvaltningsmæssige principper, bevillingsreglerne og regnskabsreglerne samt en standardmodel for tilskudsforvaltning, der tager udgangspunkt i 3 faser: design, drift og opfølgning. Moderniseringsstyrelsens hjemmeside ( indeholder yderligere materiale til vejledning om tilskud, fx Vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

5 2 INDLEDNING Budgetvejledning I budgetvejledningen findes også en række bestemmelser om tilskud, som er kategoriseret efter forskellige bevillingsformer. Tilskud kan i princippet være indeholdt i flere bevillingstyper. Lovbunden bevilling, anden bevilling og reservationsbevilling er dog de mest almindelige former. Budgetvejledning 2014 findes på God offentlig revisionsskik Rigsrevisionen udgav i januar 2013 publikationen God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Publikationen henvender sig til revisorer og brugere af revisionens resultater samt alle andre, der har brug for at kende rammerne for offentlig revision. Publikationen findes på

6 BAGGRUND OG FORMÅL 3 2. Baggrund og formål Efter et fælles udvalgsarbejde udgav Rigsrevisionen, revisorforeningerne FSR og FFR samt de kommunale revisionsorganer i 2000 en rapport om revisionen af statslige tilskud på 4- området (populært kaldet 4-publikationen). 4-publikationen har fungeret som en vejledning for tilskudsydere, revisorer og brugere af revisionens resultater. Udvalget ajourførte Modelinstruks for revision af tilskud til institutioners samlede virksomhed (drift) og udarbejdede Modelinstruks for revision af projekttilskud. Disse har været vejledende, når tilskudsyder har udarbejdet instrukser mv. for de forskellige tilskudsordninger, og når Rigsrevisionen og revisorforeningerne har afgivet høringssvar. 4-publikationen er særligt rettet mod forvaltningen og revisionen af tilskud, hvor Rigsrevisionen har adgang til regnskabsgennemgang efter rigsrevisorlovens 4 (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber), og hvor revisionen foretages af private revisorer. Det kan fx være tilskud til projekter, selvejende institutioner, kommuner, foreninger og fonde. De store tilskudsydere inden for staten er fx Kulturministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Beskæftigelsesministeriet. Rigsrevisionen og FSR danske revisorer nedsatte i 2014 en arbejdsgruppe, som skulle opdatere 4-publikationen om revision af tilskud, så den sikrer et opdateret grundlag for at understøtte og styrke forvaltningen og revisionen af tilskudsområdet. Arbejdsgruppens drøftelser har baseret sig på regler og vejledninger om tilskudsforvaltning samt erfaringerne fra revision af tilskud. Arbejdsgruppen har konstateret, at der er behov for at præcisere, at der ved revisionen af offentlige midler ikke kun skal tilvejebringes sikkerhed for, om regnskabet er rigtigt, og at midlerne er anvendt til formålet og i overensstemmelse med gældende regler, men også sikkerhed for, at midlerne er anvendt på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I den tidligere publikation var der fastsat en vejledende bagatelgrænse på kr. for, hvornår tilskudsregnskabet skal revideres. Ved udarbejdelsen af denne vejledning har vi dog ikke fundet, at modelinstrukserne bør indeholde en sådan bagatelgrænse, men at det er op til tilskudsyder at vurdere, i hvilket omfang et mindre tilskud bør underkastes revision. Det er arbejdsgruppens indstilling, at tilskudsyder på baggrund af en vurdering af risiko og væsentlighed selv fastsætter eventuelle bagatelgrænser. Revisionen af tilskuddet og udgifterne hertil bør dog stå i et rimeligt forhold til tilskuddets væsentlighed, herunder både politisk og økonomisk væsentlighed. Det er ikke hensigten med denne ændring, at flere tilskudsregnskaber skal underlægges revision. Tværtimod er det hensigten, at tilskudsyder bør vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fravige kravet om revision.

7 4 BAGGRUND OG FORMÅL Arbejdsgruppen har opdateret modelinstrukserne for driftstilskud og projekttilskud. De gældende erklæringsparadigmer for driftstilskud og projekttilskud findes på Herudover har arbejdsgruppen udarbejdet en række forslag, der kan tjene som inspiration til, hvordan revisor kan udføre forvaltningsrevision af driftstilskud og projekttilskud. For at støtte både tilskudsyders og tilskudsmodtagers administration af tilskud er der desuden medtaget forskellige eksempler til inspiration, herunder et eksempel på krav til målopstilling for et driftstilskud og et projekttilskud (s. 12) og et eksempel på krav i et tilsagnsbrev til rapportering om anvendelsen af et projekttilskud (s. 10). Endvidere er medtaget et uddrag af en bekendtgørelse om administration af tilskud med krav til revisionen (s. 13) og et eksempel på revisors rapportering om den udførte forvaltningsrevision (s. 14) Regelgrundlaget for revision af offentlige midler Rigsrevisionen Det fremgår af rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m.), at statens regnskaber hvor ikke andet er bestemt revideres af Rigsrevisionen ( 2), og at Rigsrevisionen ved revisionen dels efterprøver, om regnskabet er rigtigt (finansiel revision), og om det er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis (juridisk-kritisk revision), dels vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen (forvaltningsrevision). UDDRAG AF RIGSREVISORLOVEN 3. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Rigsrevisionen kan ifølge rigsrevisorlovens 4 kræve de regionale regnskaber og regnskaber for virksomheder mv., der modtager tilskud fra staten, til gennemgang. Det samme gælder ifølge 5 den del af de kommunale regnskaber, for hvilke der skal ske afregning over for staten. Rigsrevisionen påser, jf. 6, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for tilskud er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn. Private revisorer Private revisorer, herunder dem, der reviderer offentlige midler, fx tilskud fra staten, er også omfattet af revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer) og erklæringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer). Ifølge erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 4, skal revisionspåtegningen bl.a. indeholde en konklusion, hvori det skal oplyses, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. Der skal ifølge 6 tages forbehold, hvis revisor konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller hvis revisor ikke er i stand til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl. Der skal altid tages forbehold, hvis regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, jf. 6, stk. 2.

8 BAGGRUND OG FORMÅL 5 Revision af regionerne Regionerne er finansieret af et generelt tilskud fra staten, aktivitetsafhængige tilskud fra stat og kommuner ( 2 i lov om regionernes finansiering) og et udviklingsbidrag fra kommunerne. Dertil kommer, at regionerne og de underliggende enheder, fx hospitalerne, modtager en del af de tilskud, der uddeles fra de statslige tilskudsordninger. Som eksempel kan nævnes, at regionerne modtager en del satspuljebevillinger til psykiatriområdet. Ifølge regionsloven (bekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2014 af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab) revideres regnskaberne for regionerne af private revisorer. Det fremgår af regionsloven, at revisor skal udføre både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ifølge rigsrevisorloven kan rigsrevisor af egen drift eller på anmodning fra Statsrevisorerne foranstalte undersøgelser af regionernes regnskaber og udvalgte regnskabsområder. UDDRAG AF REGIONSLOVEN 28, stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under regionsrådet henhørende regnskabsområder. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal det påses, at der ved forvaltningen af midlerne og driften af de virksomheder, hvis regnskaber er omfattet af revisionen, er taget skyldige økonomiske hensyn. Revision af kommunerne Det er tilsvarende bestemt i kommunestyrelsesloven (bekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 af lov om kommunernes styrelse), at kommunerne revideres af private revisorer, og at revisionen omfatter alle regnskabsområder under kommunen. Revisor skal ifølge styrelsesloven udføre finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Kommunernes virksomhed er finansieret af kommuneskatten samt af bloktilskud og andre tilskud fra staten. Den andel af midlerne, der er omfattet af statslige refusionsordninger, som indebærer, at der skal ske afregning over for staten, er dog samtidig omfattet af rigsrevisorloven. Kommunerne og de underliggende kommunale institutioner modtager også en række tilskud fra staten, som er omfattet af rigsrevisorlovens 4. Det kan fx være forsøgs- og udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet. UDDRAG AF KOMMUNESTYRELSESLOVEN 42, stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

9 6 BAGGRUND OG FORMÅL God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Som det fremgår af ovenstående, skal revisionen af både statslige, regionale og kommunale midler udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, dvs. at revisionen ud over finansiel revision og juridisk-kritisk revision også skal omfatte forvaltningsrevision. Normen har grundlag i rigsrevisorlovens 3, som fastsætter, at revision af offentlige midler skal omfatte 3 aspekter: finansiel revision, hvor det efterprøves, om regnskabet er rigtigt juridisk-kritisk revision, hvor det efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis forvaltningsrevision, hvor det undersøges, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen, dvs. om virksomhederne har taget hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, når de løser deres opgaver. Rigsrevisionen udfører forvaltningsrevision dels som en integreret del af den løbende revision af statslige virksomheder, dels som større særlige revisionsundersøgelser, der typisk afsluttes med en beretning til Statsrevisorerne. For de kommunale regnskaber fremgår det af bemærkningerne til den kommunale styrelseslov, at forvaltningsrevisionen skal udføres sammen med den løbende revision og er obligatorisk, men at kommunen derudover kan indgå aftale med revisor om udvidet forvaltningsrevision, der udføres som en ekstra opgave. Ved den løbende revision træffer revisor efter dialog med kommunen beslutning om, hvilket område der undersøges, og der afgives samlet revisionsberetning for den løbende revision og den foretagne forvaltningsrevision. Beslutning om udvidet forvaltningsrevision træffes af kommunen, og revisor afgiver særskilt revisionsberetning om undersøgelsen.

10 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET 7 3. Forvaltning og revision af statslige tilskud på 4-området En del af statens midler udbetales af ministerier eller styrelser til offentlige og private organisationer, selvejende institutioner, foreninger mfl. som tilskud til driften af virksomheden eller som projekttilskud til konkrete aktiviteter. Den årlige revision af de enkelte tilskudsmodtageres regnskaber og anvendelse af midlerne udføres af de forskellige private revisorer og/eller af Rigsrevisionen Fordeling af ansvar og opgaver God offentlig revisionsskik forudsætter en afgrænsning af ansvaret mellem tilskudsyder, tilskudsmodtagers ledelse og tilskudsmodtagers revisor. Det er tilskudsyder, der fastlægger rammerne for anvendelse af tilskuddet samt kravene til regnskabsaflæggelse og revision. Udgangspunktet er, at tilskudsyder har ansvaret for at følge op på, om anvendelsen af tilskuddet lever op til det overordnede formål med tilskuddet. Tilskudsyder skal som led heri opstille rammer for, hvordan formålet med tilskuddet skal indfries, og hvordan tilskudsmodtager skal rapportere om målopfyldelse, og krav til regnskabsaflæggelse. Opstilling af mål og resultatkrav er en forudsætning for, at der kan foretages evaluering af, om tilskuddene anvendes til de formål, som Folketinget har bevilget midlerne til. De overordnede formål fremgår ofte af en tilskudslov, en politisk aftale eller af finansloven. Det er tilskudsyders ansvar, at formålene gøres operationelle i form af konkrete mål, så tilskudsyder kan følge op på, om tilskudsmodtager når målene. I praksis sker det ofte ved, at tilskudsyder stiller krav om, at tilskudsmodtager opstiller målbare mål for anvendelsen af tilskuddet, og at tilskudsmodtager rapporterer om opnåede resultater. Målene kan enten fremgå af tilskudsmodtagers projektansøgning (projekttilskud) eller af en aftale, som tilskudsyder indgår med tilskudsmodtager (driftstilskud). Ved at stille krav om, at tilskudsmodtager opstiller målbare mål og rapporterer om opnåede resultater, får tilskudsyder mulighed for at følge op på, om tilskudsmodtager anvender tilskuddet effektivt og til formålet. Krav om mål og afrapportering er centrale elementer i styringsrelationen mellem tilskudsyderne og tilskudsmodtagerne. Målopstilling og afrapportering er en forudsætning for, at tilskudsyderne løbende kan overvåge og eventuelt justere tilskudsordningen. Målene er samtidig en forudsætning for, at revisor har et grundlag for at vurdere, om midlerne er anvendt som forudsat, og om tilskudsmodtager anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.

11 8 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Figur 1 viser styringsrelationen mellem tilskudsyder og tilskudsmodtager. Figur 1. Styringsrelationen mellem tilskudsyder og tilskudsmodtager Tilskudsyder Fastsætter krav og følger op på faglige og økonomiske resultater Revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, års- og statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering Mål og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav Tilskudsmodtager Opstiller konkrete mål og rapporterer om resultater Det fremgår af figur 1, at tilskudsyder har ansvaret for at fastsætte overordnede mål og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav, mens tilskudsmodtager opstiller konkrete mål for anvendelsen af tilskuddet og har ansvaret for at indsende revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, årsrapport, statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering. Tilskudsmodtager har ansvaret for og opgaven med forvaltningen af tilskuddet, herunder regnskabsaflæggelse. Revisor skal foretage en vurdering af, hvordan tilskudsmodtager har varetaget opgaven. I det følgende uddybes ansvars- og opgavefordelingen mellem: tilskudsyder tilskudsmodtager tilskudsmodtagers revisor.

12 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Tilskudsyder Tilskudsyders opgaver i forhold til design, drift og opfølgning Ifølge Moderniseringsstyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning forudsætter god tilskudsadministration, at der fra start er etableret robuste og gennemtænkte forvaltningsmæssige rammer for tilskudsordningen. Der er mange processer i administrationen af en tilskudsordning, jf. figur 2. Figur 2. Processer i tilskudsadministrationen Evaluering Formål og strategi Lovforberedelse Hjemmel Rapportering Instrukser Opfølgning GOD TILSKUDS- ADMINISTRATION Ansøgning og budget Tildeling Udbetaling Løbende kontrol Kontrol Bestyrelsens reaktion Regnskab Revisionspåtegning og protokol Det fremgår af figur 2, at tilskudsyder skal gøre sig en række overvejelser, inden en tilskudsordning iværksættes, herunder sikre, at der er et klart formål med ordningen, at der er et design af, hvordan ordningen skal forvaltes, og at der er det fornødne regelgrundlag. Herefter kommer faserne, hvor tilskuddet tildeles tilskudsmodtagerne og udbetales samt den løbende kontrol med tilskudsmodtagerne. Næste fase er selve regnskabs- og rapporteringsfasen, hvor også revisor har en vigtig rolle i rapporteringen til tilskudsyder. Endelig skal tilskudsyder følge op på denne rapportering og evaluere tilskudsordningen. Alle tilskudsordninger vil ikke nødvendigvis gennemgå alle de ovenfor skitserede faser. Fx har ikke alle tilskudsmodtagere en bestyrelse, som skal inddrages i processen. Men figuren giver et godt indblik i, hvilke processer man som tilskudsyder bør tage højde for i tilskudsadministrationen. Tilskudsyder skal herudover være opmærksom på ansvaret for at overholde de forvaltningsretlige regler og principper, herunder at tilskudsmodtagere eller potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens, jf. Moderniseringsstyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en standardmodel for tilskudsforvaltning, der tager udgangspunkt i 3 faser design, drift og opfølgning og giver et bud på indholdet af de forskellige faser, jf.

13 10 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Mål og resultatkrav Tilskudsyder har ansvaret for, at tilskudsordningen får den ønskede virkning og opfylder det politiske mål med tilskuddet. Det påhviler tilskudsyder at operationalisere de mål, der er fastsat i retsgrundlaget. Herunder bør tilskudsyder opstille generelle succeskriterier for hele tilskudsordningen for at kunne vurdere, om ordningens tilsigtede samfundsmæssige effekt er nået. Ved at fastsætte krav og følge op på faglige og økonomiske resultater påser tilskudsyder også, at tilskudsmodtager tager skyldige økonomisk hensyn ved anvendelsen af midlerne. For det enkelte tilskud har tilskudsyder ansvaret for at fastsætte krav om konkrete mål og resultatkrav til tilskudsmodtagers rapportering om opfyldelsen af resultatmålene. For at lette tilskudsyders opfølgning på, om det ydede tilskud er anvendt efter formålet, er det vigtigt, at tilskudsyder i ansøgningsfasen har fokus på, at ansøger opstiller målbare mål for anvendelsen af tilskuddet. En måde at sikre dette på er ved at udarbejde et tilsagnsbrev med klare betingelser for tilskuddets anvendelse og for faglig og økonomisk rapportering. I tilsagnsbrevet bør det desuden fremgå, at der skal tages skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddet. Tilskudsyder bør også overveje, om der skal fastsættes krav om tidsregistrering, timelønninger, sociale klausuler m.m. EKSEMPEL PÅ OPSTILLING AF KRAV TIL RAPPORTERING I ET TILSAGNSBREV I et tilsagnsbrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremgår det, at tilskudsmodtageren skal sende en slutrapport 3 måneder efter projektets afslutning. Rapporten skal bl.a. beskrive og vurdere: projektets gennemførelse og resultater i forhold til projektbeskrivelsen og eventuelt senere godkendte ændringer eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater anvendelse af projekterfaringer og de opnåede resultater i forbindelse med projektet. Indholdet og omfanget af kravene til tilskudsmodtager fastsættes af tilskudsyder under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Det betyder bl.a., at tilskudsyder kan fastsætte forskellige krav til regnskab og revision, afhængigt af tilskuddets art og størrelse, den enkelte tilskudsmodtager, politisk væsentlighed mv. Afhængigt af det enkelte tilskud kan tilskudsyder også fastsætte differentierede krav til opstilling af mål og den efterfølgende rapportering om resultaterne. Krav til regnskab og revision Tilskudsyder må ved etablering af en ny tilskudsordning vurdere og tage stilling til, hvilke krav der skal stilles til regnskabsaflæggelsen og til revisionen af tilskudsregnskaberne, herunder om der skal fastsættes en bagatelgrænse for, hvornår der kræves revision af tilskuddet. Dette bør ske i en selvstændig instruks (bekendtgørelse), der indeholder krav til tilskudsmodtagers administration og regnskabsaflæggelse. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan en regnskabsinstruks dække flere tilskudsordninger. Erfaringen viser, at ikke alle tilskudsydere udarbejder en instruks. Tilstedeværelsen af en instruks om administration, regnskab og revision vil som oftest lette de administrative byrder for tilskudsmodtager og dennes revisor. Herudover vil en instruks kunne gøre tilskudsyders gennemgang af den økonomiske rapportering mere effektiv, idet instruksen medvirker til en højere grad af ensartethed.

14 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET 11 Tilskudsyder skal være opmærksom på, at Rigsrevisionen skal have mulighed for at udtale sig vedrørende udstedelsen af nye regnskabs- og revisionsinstrukser eller ændringer i eksisterende instrukser, jf. rigsrevisorslovens 10, stk. 2. Inden instrukserne forelægges Rigsrevisionen, bør tilskudsyder indhente udtalelse hos FSR danske revisorer. Udtalelsen vedlægges høringen til Rigsrevisionen sammen med tilskudsyders eventuelle kommentarer hertil. BAGATELGRÆNSER FOR REVISION Tilskudsyder kan fastsætte en bagatelgrænse for, hvornår tilskudsregnskaber bør underlægges krav om revision. Tilskudsyder må ud fra risikoforholdene vurdere tilskudsordningens samlede væsentlighed og samlede udgifter til kontrol og revision, og hvilken kontrol der er mest forsvarlig og hensigtsmæssig. Hvor der er tale om små tilskud, kan omkostningerne til revision beslaglægge en væsentlig del af tilskuddet, hvis der stilles uforholdsmæssigt store krav til revisionen. Det bør derfor overvejes, om der skal sættes en bagatelgrænse for, hvornår der kræves revision. Hensynet til at begrænse revisionsomkostningerne må dog afvejes med statens interesse i at sikre, at tilskuddene anvendes sparsommeligt og bedst muligt til de givne formål. For de tilskudsregnskaber, hvor tilskudsyder fravælger krav om revision, bør man indføre kompenserende kontroller, som i tilstrækkelig grad sikrer, at tilskuddet er anvendt efter hensigten. Sådan en kontrol kan fx ske ved, at tilskudsyder indkalder og gennemgår projektregnskabet med tilhørende ledelseserklæring fra tilskudsmodtager. Tilskudsyder bør i sådanne tilfælde altid forbeholde sig ret til at indkalde grunddokumentation for de afholdte udgifter. Dette kan hensigtsmæssigt fremgå af regnskabsbestemmelserne for den pågældende tilskudsordning. Rigsrevisionen reviderer tilskudsyder efter rigsrevisorlovens 2 og påser bl.a., at tilskudsyder har tilrettelagt en betryggende tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen og FSR danske revisorer har i denne vejledning opdateret modelinstrukser for revision af driftstilskud og projekttilskud. Tilskudsyder kan anvende modelinstrukserne som vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af en bekendtgørelse eller en revisionsinstruks.

15 12 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Tilskudsmodtager Tilskudsmodtagers ansvar og opgaver bør fastlægges tydeligt, fx i en bekendtgørelse, en tilskudsvejledning eller et tilsagnsbrev. Det bør heri understreges, at det er tilskudsmodtagers ansvar at sikre, at mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der rapporteres om resultatopfølgning. Herunder skal tilskudsmodtager aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne. Tilskudsmodtager skal samtidig sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Der er nedenfor givet eksempler på krav til tilskudsmodtagers målopstilling. EKSEMPLER PÅ KRAV TIL MÅLOPSTILLING FOR ET DRIFTSTILSKUD OG ET PROJEKT- TILSKUD Driftstilskud Tilskudsmodtager skal udarbejde: overordnede målsætninger specifikke mål handlingsplan for de forventede aktiviteter. Projekttilskud Tilskudsmodtager skal redegøre for: projektets målgruppe formål mål og resultatkrav på kort og på langt sigt hvordan projektets resultater opnås succeskriterier indikatorer. Det er tilskudsmodtagers ansvar at opbygge hensigtsmæssige administrative systemer og en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af økonomien, og at love og andre regler overholdes. Tilskudsmodtager identificerer og fastsætter hensigtsmæssige og fyldestgørende resultatmål. Styringen kan fx omfatte resultatstyring, aktivitetsstyring og finansiel styring. Tilskudsmodtager overvåger løbende opfyldelsen af mål og iværksætter om nødvendigt de fornødne forholdsregler til sikring af driften og organisationens aktiviteter. Det indebærer, at tilskudsmodtager tilrettelægger en forvaltning, der omfatter de nødvendige regnskabs- og økonomistyringssystemer, herunder interne kontroller. Herefter kan tilskudsmodtager aflægge et rigtigt regnskab, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Endvidere bør tilskudsmodtager udarbejde årsrapport mv., der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået. Retningslinjerne om tilskudsmodtagers ansvar og opgaver vil ofte fremgå af en administrations- og regnskabsinstruks, som tilskudsyder har udarbejdet for tilskudsordningen, jf. afsnit

16 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Tilskudsmodtagers revisor Tilskudsmodtagers revisor vil oftest være en privat revisor, men kan også være Rigsrevisionen, fx i de tilfælde, hvor tilskudsmodtager er en statslig institution. Det er tilskudsyders opgave at fastsætte krav til den økonomiske og faglige rapportering om tilskuddet, herunder krav til revisionen af regnskabet. Dette gøres normalt i en revisionsbekendtgørelse eller en i revisionsinstruks. I de tilfælde, hvor tilskudsyder har udformet en revisionsbekendtgørelse eller en revisionsinstruks, bør det fremgår af denne, hvad revisionen, herunder forvaltningsrevisionen, skal omfatte. Hvor revisionen udføres af Rigsrevisionen i henhold til rigsrevisorlovens 2, er det Rigsrevisionen selv, der afgør revisionens omfang, og der kræves ikke revisorerklæring for tilskud mellem statslige institutioner. UDDRAG AF BEKENDTGØRELSE OM ADMINISTRATION AF TILSKUD UNDER STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING 24. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler 2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår, der fremgår af tilsagnet 3) om tilskuddet er anvendt til formålet 4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 5) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og afsluttende evaluering, som styrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor er pålidelige, og 6) om tilskudsmodtager har udarbejdet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og har fulgt op herpå. Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Tilskudsmodtager har ansvaret for tilskudsanvendelsen og regnskabsaflæggelsen. Revisor skal foretage en vurdering af, hvordan tilskudsmodtager har varetaget opgaven. Revisor skal i overensstemmelse med revisionsinstruksen og god offentlig revisionsskik udføre både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisor planlægger og udfører revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Revisionen skal omfatte en vurdering af, om tilskudsmodtager har anvendt tilskuddet til formålet og har taget skyldige økonomiske hensyn. Revisor skal desuden rapportere om den foretagne revision og resultaterne heraf. Hvis der fx er krav til, at tilskudsmodtager evaluerer sine resultater, skal revisor forholde sig til materialet og vurdere pålideligheden af de data, der ligger til grund for tilskudsmodtagers opgørelser og konklusioner, og rapporteringen til tilskudsyder. Revisor kan også have til opgave at udføre en række detaljerede kontroller i medfør af revisionsinstruksen, fx kontrol med overholdelsen af særlige tilskudsbetingelser og kontrol af tilskudsgrundlag. Rigsrevisionen og FSR danske revisorer har udarbejdet modelinstrukser for revision af driftstilskud og projekttilskud. I modelinstrukserne er der ikke helt ens krav til omfanget af forvaltningsrevisionen af henholdsvis driftstilskud og projekttilskud. Dette skyldes, at kravene til revisionens omfang bl.a. afhænger af tilskuddets størrelse og varighed.

17 14 FORVALTNING OG REVISION AF STATSLIGE TILSKUD PÅ 4-OMRÅDET Krav til forvaltningsrevision Modelinstrukserne indeholder følgende krav til forvaltningsrevision: Ved driftstilskud skal revisor efterprøve, om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionen udføres med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater. Ved projekttilskud skal revisor bl.a. efterprøve, om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede. I den forbindelse skal revisor efterprøve, om de data, der ligger til grund for den faglige rapportering, er pålidelige. Revisors opgaver er uddybet i modelinstrukserne for henholdsvis driftstilskud og projekttilskud, jf. bilag 1 og 2. Revisor skal planlægge revisionen, så det sikres, at der gennemføres revision af høj kvalitet på en økonomisk, produktiv og effektiv måde. Det sker på grundlag af informationer om den reviderede virksomhed. Planlægningen sker med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Ved planlægningen af revisionen af driftstilskud lægges det til grund, at væsentlige og risikofyldte områder revideres over en årrække, men ikke nødvendigvis hvert år. Ud fra væsentlighed og risiko udføres forvaltningsrevision på afgrænsede områder, og det vurderes, om der er foretaget en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Forvaltningsrevisionen vil kunne omfatte alle aspekter af skyldige økonomiske hensyn, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, ligesom revisionen vil kunne omfatte virksomhedens målfastsættelse, målopfyldelse og økonomistyring. Nedenfor er der givet eksempler på, hvordan revisor har rapporteret om den udførte forvaltningsrevision. Eksempler på forvaltningsrevisionshandlinger fremgår af bilag 3. EKSEMPLER PÅ REVISORS RAPPORTERING OM FORVALTNINGSREVISION Sparsommelighed I forbindelse med revisionen har vi stikprøvevist vurderet, om centrets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til centrets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder om goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet, fx: Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder udnyttes. Personalemæssige resurser udnyttes optimalt. Der aflønnes efter overenskomstmæssige satser. Effektivitet Ved vurderingen af, om centret arbejder effektivt, har vi drøftet med ledelsen, hvordan effektivitetsmålinger på centret er indarbejdet som ledelsesværktøj. Det undersøges desuden: om centret har udarbejdet vejledninger, som beskriver centrets overordnede mål, og hvordan disse mål efterleves, samt retningslinjer for at sikre, at målene opnås om der foretages evalueringer efter hvert gennemført projekt om der foretages evalueringer af centrets administrative funktioner, servicefunktioner mv. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

18 AJOURFØRT MODELINSTRUKS FOR REVISION AF TILSKUD TIL INSTITUTIONERS SAMLEDE VIRKSOMHED (DRIFT) MED BEMÆRKNINGER 15 Bilag 1. Ajourført modelinstruks for revision af tilskud til institutioners samlede virksomhed (drift) med bemærkninger Vejledende retningslinjer for udarbejdelse af revisionsinstruks for revisorer ved institutioner, foreninger, fonde mv., der er omfattet af rigsrevisorlovens 4 (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012), og som modtager tilskud til deres samlede virksomhed (drift) Revisionsinstruks for revisor ved. Nærværende instruks, der omfatter revisionen af regnskaberne for institutionens samlede virksomhed og øvrige kontrolopgaver, er udstedt med hjemmel i. 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagerne til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7 samt i God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision fra januar Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. 3. Revisor planlægger revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Revisionens omfang afhænger af institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 4. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, at den interne kontrol er betryggende. Revisor udfører systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen. Stk. 2. Ved revisionen af årsrapporten påses det, at den er opstillet i overensstemmelse med de regler, som ministeriet har fastsat, og at den ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Stk. 3. Forvaltningsrevision indgår som en integreret del af revisionen. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved tilskudsmodtagers forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 5. Institutionen skal give revisor de oplysninger, som må anses at have betydning for bedømmelsen af institutionens regnskab og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Institutionen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som institutionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

19 16 A JOURFØRT MODELINSTRUKS FOR REVISION AF TILSKUD TIL INSTITUTIONERS SAMLEDE VIRKSOMHED (DRIFT) MED BEMÆRKNINGER 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give institutionen meddelelse herom og at påse, at institutionen inden 3 uger giver tilskudsyder meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager. 7. Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol. Stk. 3. I protokollen skal der indføres oplysninger om: 1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf 2) væsentlig usikkerhed og væsentlige fejl eller mangler vedrørende institutionens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse, vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for institutionens formål. Det skal i protokollatet til årsregnskabet oplyses: om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance. Stk. 4. Genpart af revisionsprotokollater indsendes af institutionen til tilskudsyder sammen med det påtegnede årsregnskab. 8. Nærværende instruks træder i kraft den med virkning for Samtidig ophæves instruks af Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad overskriften Modelinstruksen anvendes for institutioner mv., hvor der ydes statstilskud til den samlede virksomhed (drift). Der er ofte tale om institutioner mv., hvis formål og virke er lovhjemlet. Ad indledningsbestemmelsen Det er vigtigt at præcisere, hvilke regnskaber der er omfattet af revisionsinstruksen. Hjemlen til at udstede en revisionsinstruks bør fremgå tydeligt. Som hovedregel bør revisionsinstrukser udstedes i bekendtgørelsesform. Ad 1 Revisionen bør udføres af professionelle revisorer. Det bør fremgå af en administrationsog regnskabsinstruks, at tilskudsmodtager har pligt til at oplyse tilskudsyder om revisorskift.

20 AJOURFØRT MODELINSTRUKS FOR REVISION AF TILSKUD TIL INSTITUTIONERS SAMLEDE VIRKSOMHED (DRIFT) MED BEMÆRKNINGER 17 Ad 2 Kravet om, at revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, er nærmere forklaret i God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision fra januar I denne sammenhæng er udgangspunktet, at tilskudsyder opstiller generelle mål og succeskriterier samt resultatmål. Tilskudsmodtager har ansvaret for og opgaven med forvaltning samt regnskabsaflæggelse og resultatrapportering. Revisors ansvar og opgave bliver herefter at foretage en vurdering af, hvordan institutionens ledelse har varetaget opgaven. Ifølge 2 skal revisor bl.a. påse, at regnskabet er rigtigt. Heri ligger, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Ad 3 Bestemmelsen tilsigter at lade revisor afgøre revisionens omfang ud fra de anførte kriterier. Ad 4 Bestemmelsen tilsigter at præcisere, hvori revisionsarbejdet består. Herefter udføres løbende revision, revision af årsrapporten og forvaltningsrevision. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen. Bestemmelserne i stk. 2 og 3, der må ses i sammenhæng med stk. 1, fastslår, at revisionen omfatter løbende revision, herunder system- og substansrevision, revision af årsrapporten og forvaltningsrevision. Bestemmelsen i stk. 2 om, at revisor ved revision af årsrapporten påser, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler, forudsætter, at det pågældende ministerium fastsætter sådanne regler, normalt i en administrations- og regnskabsinstruks (bekendtgørelse). Bestemmelsen om forvaltningsrevision i stk. 3 forudsætter, at tilskudsyder stiller krav til tilskudsmodtager om mål og resultatstyring samt sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det beror på konkrete omstændigheder, hvilke krav tilskudsyder fastsætter generelt i en administrations- og regnskabsinstruks, og hvilke krav der fastsættes i fx et tilsagnsbrev. Ad 5 Bestemmelsen understreger institutionsledelsens pligt til af egen drift at give revisor oplysninger af betydning for revisionen. Bestemmelsen bør være ledsaget af en bestemmelse vedrørende regnskabsaflæggelsen om, at ledelsen skal underskrive regnskabet. Bestemmelsen om oplysninger til brug for revisors vurdering af forvaltningen samt mål og opnåede resultater skal tydeliggøre ledelsens pligt til at give revisor de fornødne oplysninger til brug for udførelse af forvaltningsrevision, jf. 2 og 4, og understrege, at oplysningspligten ikke kun gælder oplysninger af betydning for vurderingen af regnskabet. Ad 6 Det er et grundlæggende princip, at institutionens egen ledelse har pligt til at give tilskudsyder relevante oplysninger om institutionens forhold. Denne pligt bør også fremgå af en administrations- og regnskabsinstruks. Proceduren kan forekomme besværlig, frem for at revisor direkte orienterer tilskudsyder, men bestemmelsen understreger den væsentlige adskillelse, der skal være mellem ledelsens og revisors ansvar for at sikre revisionens uafhængighed og revisors tavshedspligt.

21 18 A JOURFØRT MODELINSTRUKS FOR REVISION AF TILSKUD TIL INSTITUTIONERS SAMLEDE VIRKSOMHED (DRIFT) MED BEMÆRKNINGER I tilfælde, hvor institutionen skal give tilskudsyder meddelelse om lovovertrædelser eller forskriftstilsidesættelser, bør ledelsen af praktiske grunde samtidig give revisor en kopi. Bestemmelsen i stk. 2 understreger vigtigheden af straksrapportering om problematiske forhold i relation til, om tilskudsmodtager er en going concern. Ad 7 Revisor skal forsyne regnskabet med en påtegning og føre en revisionsprotokol. Forbehold og supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen. I protokollen redegøres for revisionens udførelse og resultater. Rapporteringen om sædvanlige finansielle revisionshandlinger bør begrænses til væsentlige regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen samt andre væsentlige regnskabsmæssige forhold af særlig eller usædvanlig karakter. Rapporteringen skal derfor ikke nødvendigvis omfatte alle de revisionshandlinger, der er anført i revisionsinstruksen. Rapporteringen om undersøgelsen af institutionens forretningsgange, interne kontrol, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet bør indeholde bredere vurderinger, hvormed menes en karakteristik, som i almindelige vendinger giver oplysning om, hvad revisor har iagttaget og mener herom. I protokollatet oplyses specielt om revisors vurdering af forretningsgange, intern kontrol, eventuelle nye systemer, bogføring og regnskabsaflæggelse. Rapporteringen om forvaltningsrevision tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering til tilskudsyder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vedrørende sparsommelighedsaspektet kan revisor fx oplyse om gennemgangen af udvalgte poster og dispositioner, om der er indhentet tilbud, om kontrolprocedurerne vurderes som tilfredsstillende og om eventuelle særlige bemærkninger vedrørende opsamling og anbringelse af likvide midler. Revisor kan oplyse, om institutionen selv har foretaget målinger af produktiviteten, og fremkomme med sin vurdering af sådanne målinger. Revisor kan også oplyse om eventuelle egne produktivitetsmålinger. Desuden kan revisor omtale resurseanvendelsen til særlige aktiviteter i institutionen/virksomheden og omkostnings- eller produktivitetsudviklingen. Revisor kan desuden oplyse, om der foreligger oplysninger til undersøgelse af effektiviteten, og om institutionen eller revisor eventuelt har foretaget en vurdering heraf. Revisor kan desuden fx oplyse, om institutionens formål er operationelt, og om der foreligger opsplitning af et overordnet formål i delmålsætninger og eventuelt i strategier. Det må endvidere kommenteres, hvis institutionens aktiviteter ligger uden for formålet, eller hvis der er sket ændringer i formålet. Der skal oplyses om særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance, herunder eventuelt med at tilvejebringe et grundlag for undersøgelser af produktivitet eller effektivitet. Der bør også oplyses om den udførte kontrol af tilskudsgrundlaget. Ad 8 Det bør undgås, at ikrafttrædelsen er tilbagevirkende.

22 AJOURFØRT MODELINSTRUKS FOR REVISION AF PROJEKTTILSKUD MED BEMÆRKNINGER 19 Bilag 2. Ajourført modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud på xx kr. eller derover ydet i henhold til lov nr.. Instruksen er udstedt med hjemmel i lov nr.. Instruksen gælder ikke for projekttilskud, der ydes til tilskudsmodtagere, som revideres af Rigsrevisionen. 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagerne til fratrædelsen. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og 3-7 samt i God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision fra januar For kommunerne gælder styrelseslovens 42. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang. 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1) om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks (bekendtgørelse nr..) 3) om tilskuddet er anvendt til formålet 4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede 6) om tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en faglig afrapportering i de tilfælde, hvor tilskudsyder har stillet krav om det, og at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige. Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses at have betydning for bedømmelsen af projektregnskabet og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som tilskudsmodtager finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud. Februar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud. Februar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud Februar 2013 BERETNING OM FORVALTNINGEN AF STATSLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om tilskudsforvaltning og revision af tilskud - Dagsorden Kl. 13.00 Velkomst v/ rigsrevisor Lone Strøm Kl. 13.10 Arbejdet

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

FORRETNINGS- CIRKULÆRE YDELSE AF TILSKUD

FORRETNINGS- CIRKULÆRE YDELSE AF TILSKUD KØBENHAVNS KOMMUNE FORRETNINGS- CIRKULÆRE YDELSE AF TILSKUD 1 S i d e INDLEDNING Med dette forretningscirkulære fastsættes rammer og retningslinjer for ydelse af tilskud fra Københavns Kommune og opfølgning

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere